Kamer veroordeelt optreden Washington tegen Nicaragua pzefi Akkoord over uniek plan tandverzorging jongeren Verhoren politici in vervolg RSV-enquête Meer geld Rietkerk voor herbezetting CONGRESLEDEN WILLEN ONDERZOEK Shamir lijsttrekker Lichaam jonge vrouw gevonden het weer Minder sterfte door onderzoek borstkanker PSP: bijstand voor ieder vanaf 16 jaar GESLAAGDE ACTIE GREENPEACE TEGEN VERDWIJNEN AFVAL TANKER Mijnstaking Engeland duurt voort VRIJDAG 13 APRIL 1984 PZC/binnen-buitenland DEN HAAG (GPD) - De Nederlandse regering is in principe bereid mee te helpen met de opruiming van de mijnen die door de Amerikaanse centrale veiligheidsdienst CIA in de toegangen tot Nicaraguaanse havens zijn gelegd. Maar een verzoek daartoe heeft Nederland nog niet bereikt. Dat verklaarde minister van den Broek (buitenlandse zaken) donderdagmid dag tijdens een spoeddebat over Nicaragua in de Tweede Kamer. Het debat was aangevraagd door de PvdA en de groep Scholten-Dijkman. De Kamer nam vrijwel unaniem een bijzonder het leggen van mijnen in het motie-Scholten aan waarin het Arne- havengebied door de Amerikaanse rikaanse optreden in Nicaragua centrale inlichtingendienst CIA, als- krachtig wordt veroordeeld, in het ook het besluit van de regerïng-Rea- gan om gedurende twee jaar de juris- Procedure tegen CP-raadslid in Almere iALMERE (GPD) - Het bestuur van Almere doet een hernieuwde poging het Centrumpartij-raadslid W. Vrees wijk uit de raad te zetten. De raad besloot donderdagavond, op voorstel van burgemeester Han Lammers, een formele procedure daartoe in te zet ten. Uit nieuw bewijsmateriaal zou zijn gebleken dat Vreeswijk valse verkla ringen heeft afgelegd tegen onder meer de Raad van State over zijn ijuiste woonadres. Het voornaamste bewijs daarvoor is leen bandopname van een telefoonge sprek tussen B. Fresco (het onlangs uit de CP getreden raadslid) en Vrees wijk, waarin de laatste verklaarde dat hij nooit van plan is geweest in Alme re te gaan wone^.'Volgens de Kieswet moet een raadslid wonen in de plaats waarin hij is gekozen. Vreeswijk krijgt de kans om voor 25 april, als een buitengewone vergade ring is belegd, opheldering te ver schaffen over zijn woonadres, Kan hij dat naar het oordeel van de raad niet afdoende, dan zal hij vanaf die dag geen raadslid meer zijn. dictie van het Internationale hof van justitie voor wat betreft Centraal Amerika niet te erkennen. De Kamer vroeg tevens minister Van den Broek er bij de Amerikanen op aan te drin gen hun houding jegens Nicaragua te herzien. De minister antwoordde daarop dat de Nederlandse reacties al duidelijk genoeg waren. Evelien Herfkens (PvdA) noemde het Amerikaanse optreden „onvoorstel baar". Jan Nico Scholten (groep Scholten-Dijkman) bestempelde de Amerikaanse houding als een „oor logsdaad" en wil dat Nederland steun verleent aan de conservatieve en libe rale partijen in de VS die het beleid van Reagan afkeuren, Twee maten Scholten vond dat Nederland niet met twee maten moet meten. „Wij kunnen niet de Russische invasie in Afghanistan veroordelen en ander zijds geen oordcel hebben over het optreden van de Amerikanen in Nica ragua", aldus Scholten. Het CDA-kamerlid Gualtherie van Weezei diende een motie in waarin de Amerikaanse regering dringend wordt verzocht zich te onthouden van acties in Nicaragua die de Nederland se ontwikkelingshulp in dat land te niet doet. De CDA'er noemde het merkwaardig dat Nederland en ande re Europese landen via hulpverlening proberen Nicaragua uit de Russische invloedssfeer te houden, terwijl de VS dat willen op de harde manier. Engwirda (D'66) verklaarde „ge schokt" te zijn dat de Amerikaanse Gifgas - Groot-Bnttanniê heeft de uitvoer van acht chemicaliën, die kunnen worden gebruikt voor de pro- duktie van chemische wapens, naar Iran en Irak verboden. Alleen onder speciale voorwaarden kan voor de export van deze stoffen naar de oor logvoerende landen een vergunning worden verkregen regering de jurisdictie van het inter nationale hof voor twee jaar niet wil erkennen en dringt er bij minister van den Broek op deze Amerikaanse hou ding openlijk te veroordelen en dit ook aan de orde te stellen binnen de ministerraad van de EG Ook West-Duitsland, Spanje en Cana da hebben geprotesteerd tegen het optreden van de VS. Onderzoek Dertien leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen dat een onderzoek wordt ingesteld naar mogelijke wetsschendingen door de regering-Reagan. De brief is gestuurd aan minister Smith van justitie. De Congresleden vragen Smith een speciale aanklager te benoemen die moet uitzoeken of de regering, inclusief de president, de neutraliteitswet heeft geschonden door Nicaraguaanse contra's te steu nen. De neutraliteitswet verbiedt het ge ven van steun aan groepen die rege ringen ten val willen brengen van landen waarmee de Verenigde Staten in vrede leven. De dertien parlemen tariërs willen dat de aanklager niet alleen de bevoegdheid krijgt om de zaak te onderzoeken. Hij dient zono dig ook tot vervolging over te gaan. JERUZALEM AFP- De Israëli sche premier Yitzhak Shamir is donderdagavond, gekozen tot lijsttrekker van de Heroet-partij voor de algemene verkiezingen van 23 juli. Shamir brengt hier zijn stem uit. BEDRAG VAN 480 MILJOEN DEN HAAG (ANP) - Minister Riet kerk van Binnenlandse Zaken heeft toch meer geld (480 in plaats van 345 miljoen gulden) beschikbaar voor de herbezetting van arbeidsplaatsen, die vrijkomen door de arbeidstijd verkorting van het overheidsperso neel. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag mee gedeeld. De ambtenarencentrales eisten voor 1984 reeds de 690 miljoen gulden die nodig is om de arbeidstijd die door twee roostervrije dagen (in ruil voor de prijscompensatie) ontstaat volle dig op te vullen. Rietkerk wilde aanvankelijk slechts de helft toezeggen. Met de 480 miljoen gulden wordt een gemiddelde herbe zetting van zeventig procent in 1984 mogelijk. De roostergebonden diensten, die meer herbezetting nodig hebben om te kunnen blijven draaien krijgen 85 procent van hun aandeel in het struc turele bedrag. Het gaat om de politie, het gevangeniswezen, de gezond heids- en bejaardenzorg en het open baar vervoer. De overige delen van de collectieve sector krijgen 62.5 procent. De centrales van overheidspersoneel zullep het kort geding tegen Rietkerk om de volledige herbezetting alsnog af te dwingen toch doorzetten. CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Medewerkers van de plantsoenen dienst in Capelle aan den IJssel héb ben donderdag in een singel bij het Couwenhoek sportcomplex het stof felijk overschot van een jonge vroilw ontdekt. Zij was 20 a 25 jaar oud. De vrouw is met een vuurwapen om het leven gebracht, aldus de politie in Capelle donderdag. De vrouw heeft hoogstens enkele da gen in het water gelegen. De politie heeft vermoedens dat het slachtoffer uit Amsterdam afkomstig is. De iden titeit is nog niet bekend. de vooruitzichten dinsdag droog en perioden met zon. ■ratuur ongeveer 15 graden. zaterdag tot en met middagtempe- Deltagebied UTRECHT (ANP) In gemaakt. In Utrecht, vrouwen. In Nederland Nijmegen is de sterfte waar vanaf 1974 even- overlijden per jaar bijna door borstkanker aan- eens een experimenteel 3000 vrouwen aan de zienlijk teruggelopen bevolkingsonderzoek ziekte. In Nijmegen zijn sinds daar in 1975 een naar borstkanker gaan- sinds 1975 vier keer proef aan de gang is met de is, zijn soortgelijke 22.000 vrouwen lussen bevolkingsonderzoek resultaten bereikt. Dat de 35 en 65 jaar opgeroe- naar deze ziekte. De heeft de epidemioloog pen voor borslonder- sterftekans wegens dr. J. J. Rombach van zoek door middel van borstkanker is er door het Utrechtse onder- röntgenfoto's. Ongeveer het bevolkingsonder- zoekscentrum Preventi- 70 procent van hen gaf zoek met de helft ge- con donderdag gezegd, gehoor aan de oproep, daald. Dat heeft het Nij- Borstkanker is de be- Bij 300 vrouwen vonden meegse Radboudzieken- langrijkste oorzaak van de Nijmeegse onderzoe huis donderdag bekend- sterfte aan kanker bij kers borstkanker. ADVERTENTIEI I De Hooizolder presenteert: I zondagmiddag 15 april vanaf 14.00 uur Percy Sledge I and the Falcons J Verwacht: KRO play back show 1 m.m.v. o.a. Henny Huisman. Vrijdag 27 april: THE TRAMMPS (USA) Gisteren was het een dagje om te onthouden en alle weersellende van de afgelopen weken snel te vergelen, mm De wind zorgde ervoor dat de tuin- stoel nog binnen bleef, maar voor de rest tvas het voorjaar. Dat hadden we te danken aan een hogedrukgebied -I waarvan de invloed zich over onze omgeving uitbreidde. Het hogedruk gebied verplaatst zich naar midden- Duitsland zodat, het vandaag ook rustig lenteweer is. In de vroege och tend een lokale mistbank, bij een temperatuur net boven nul graden. Daarna zonnige perioden, waardoor het kwik oploopt tot 13 graden bij een zwakke tot matige zuid tot zuidweste lijke wind. Vooruitzichten voor hel weekeinde: de hogedrukcel verplaatst zich verder richting zuid-Polen. Hierdoor krijgen we aanvoer van nog warmere lucht uit Frankrijk met een zwakke zuidelij ke wind. Zonnige perioden met tempe raturen rond de 15 graden, j Vrijdag 4 mei: ANDRE HAZES J Deelnemers aan het v.olgende i Hooizolder-talentenfestival I kunnen zich vanaf heden opgeven. Tel. 01184-17081. DEN HAAG (ANP) - De PSP vindt dat het stelsel van sociale zekerheid zo danig herzien moet worden dat ie dere niet-werkende vanaf de leeftijd van 16 jaar recht heeft op een gega randeerd inkomen via de bijstand. Het recht op sociale uitkeringen moet volledig geïndividualiseerd worden en de werkweek moet voor iedereen wor den verkort tot 25 uur. Dat staat in een plan voor de herziening van het stelsel van sociale zekerheid dat de PSP donderdag heeft gepubliceerd. De PSP vindt dat de WW- en WAO- uitkeringen 80 procent van het laasts- verdiende loon moeten zijn. De WW- uitkering moet van onbeperkte duur zijn en mag niet afhankelijk worden gesteld van leeftijd of arbeidsverle den, zo meent de PSP. De AOW zou ook volledig geïndividualiseerd wor den, zodat iedere bejaarde een zelf standig recht krijgt op een AOW- uitkering. De minimum-uitkeringen moeten met tien procent verhoogd worden om het koopkrachtverlies van de afgelopen jaren ongedaan te ma ken. De PSP wil volledig af van alle be staande kostwinnerstoeslagen en -uit keringen. Wat betreft de ziektekostenverzeke ring vindt de PSP dat er een algemene volksverzekering tegen ziektekosten moet komen, waarin iedereen verze kerd is. De PSP vindt dat de nieuwe opzet van de sociale zekerheid in 1989 kan zijn ingevoerd. De partij denkt dat het plan te beta len is uit het geld dat de verkorting van de werkweek oplevert en het geringere beroep dat op sociale uitke ringen wordt gedaan. TANDARTSEN EN ZIEKENFONDSEN UTRECHT (ANP) - Tandartsen en ziekenfondsen zijn het eens gewor den over een nieuw plan voor de tandheelkundige behandeling van jongeren tot 19 jaar, dat beide partij en donderdagavond „uniek" noem den. Het gaat om ongeveer 2,5 miljoen via het ziekenfonds verzekerde kinderen. Het unieke is dat vooraf is afgespro ken wat het mag kosten - 265 miljoen gulden per jaar - en wat er moet gebeuren als dit bedrag wordt over schreden. Het akkoord is aan de Zie kenfondsraad voorgelegd en het is de bedoeling dat het vanaf 1 januari 1985 in praktijk wordt gebracht. Sinds 1974 bestaat er al een zoge naamd dertienjarigen-plan, dat in houdt dat kinderen die op hun der tiende en daarna aan bepaalde voor waarden voldoen (gesaneerd, gebits- Cubaan gedood bij ambassade Venezuela bewust eten en goed poetsen), recht waarden met meer, terwijl het een nog hebben op meer en duurdere tand- uitgebreider („integraal") pakket heelkundige verstrekkingen dan de biedt dan dat van het dertienjarigen- .gewone" ziekenfondsverzekerde. plan. Alle kinderen, ongeacht de staat In het nieuwe plan gelden die voor- van hun gebit en de zorg die ze er zelf aan besteden, vallen er dus onder.. in Havanna HAVANA (AFP) - Een 28-jarige Cu baan is dinsdag door de politie dood geschoten toen hij op het punt stond de ambtswoning van de Venezolaan se zaakgelastigde in Havana binnen te vluchten. Dit heeft een diplomaat donderdag verklaard. De man werd door vier geweerkogels getroffen toen hij het geweer probeer de af te pakken van één van de vele politiemensen die dc woning van de Venezolaanse diplomaat dag en nacht bewaken. Nautisch bericht Wind: zuidwestelijk 2-3 Bft, langs de kust 3-4, zicht: over het algemeen goed; temperatuur kustwater: 6 gra den; afioijking waterstanden: geen afwijking van betekenis; maximale golfhoogte monding Schelde's: tijdens hoogwater omstreeks een halve me ier. ZON EN MAAN Zaterdag 14 april Zon op 06.45 onder 20.37 Maan op 18.50 onder 06,42 Laag water Vrijdag 13 april Vlissingen 7. Terneuzen 7.1 Zlerikzee 7.! Hansweert 8. Wemeldlnge 8. Kreekrak 8.: Bruinisse 8.: Zaterdag 14 april Vlissingen 8.: Terneuzen 8.- Zlerikzee 8.' Hansweert 9. Wemeldlnge 9.1 Kreekrak 9.1 Bruinisse 9. ROTTERDAM (ANP) - Drie leden houding van het ministerie van Ver- woordelijkheid uit de weg gaat door voor olie en chemicaiiènresten uit van de aetiegroep Greenpeace heb- keer en Waterstaat die volgens de onvoldoende geld voor een ont- tanks van zeeschepen beschikbaar ben zich donderdag in de Eerste milieu-organisatie de eigen verant- vangst- en verwerkingsinstallatie te stellen. Petroleumhaven in Rotterdam met een rubberboot vastgeketend aan de Noorse chemicaliëntanker „Bow Cedar", die smeerolie lost bij Shell. Greenpeace wilde op deze wijze pro testeren tegen de overheid, die sche pen in de Rotterdamse haven onvol doende mogelijkheden biedt zich van resten chemisch afval te ont doen. De groep Greenpeace besloot later de actie te beeindigen. Dat gebeurde na de toezegging van de rederij,' Odfjell Westfal-Larsen de lading afvalwater, die na het reini gen van de tanks achterblijft, in Rotterdam op te slaan en ook daar te laten verwerken. Aanvankelijk zou het afval door een Belgisch bedrijd met lichters worden afge voerd. Volgens Greenpeace was het onduidelijk wat daarna met de la ding zou gebeuren. De nieuwe oplos sing kost de rederij ruim vier maal zoveel (150.000 gulden). Het afvalwa ter wordt nu bij een tankopslagbe- drijf opgeslagen en vervolgens ver werkt bij de Shell of de AVR De gemeente Rotterdam heeft zich volgens de milieu-organisatie garant gestéld dat het afvalwater inder daad op de 'toegezegde wijze ver werkt wordt. Een woordvoerder van Greenpeace Donderdagmorgen ketende zich een drietal mensen van Greenpeace vast aan een tanker 'Bow Cedar' uit Bergen. noemt de actie geslaagd. Ontevre- die in de eerste petroleumhaven te Rotterdam afgemeerd lag om een lading giftig afval te lozen dat mogelijk den is de actiegroep echter over de illegaal in Nederland of Belgie wordt gedumpt. (Van onze correspondent) LONDEN (GPD) - De Britse mijnwer kers zullen niet kunnen stemmen over de vraag, of er een landelijke staking moet komen. Dat is het resul taat van de bestuursvergadering van de bond van de mijnwerkers (NUM), die gisteren in Sheffield is gehouden. Deze uitslag betekent een belangrijke overwinning voor de radicale vleugel van de bond onder leiding van NUM- voorzitter Arthur Scargill. Deze vleu gel heeft zich steeds tegen een lande lijke stemming verzet, uit angst niet de benodigde 55 procent van de stem men te halen. De radicalen voelen vooralsnog veel meer voor een voortzetting van de huidige praktijk, waarbij stakende mijnwerkers hun collega's in ae gema tigde gebieden desnoods door middel van intimidatie en geweld trachten over te halen mee te doen aan de staking uit protest tegen het mijnslui- tingsprogramma van de regering. Studie bijstandstrekkers - De he le Tweede Kamer heeft er donderdag bij het kabinet op aangedrongen om een onderzoek te doen naar de moge lijkheden om degenen die een bij standsuitkering hebben een studie te laten volgen aan het hoger beroepson derwijs of aan de universiteit. Dat heeft de kamer unaniem uitgesproken door het aannemen van een motie van het PvdA-kamerlid Dales. VERVOLGING WESTDUITSE EX-MINISTER BONN (Reuter) - De vroegere minis ter voor inter-Duitse zaken, Egon Franke, is in staat van beschuldiging gesteld in verband met verdwenen overheidsgeld tot een bedrag van 5,56 miljoen mark. Dit heeft het bureau van de openbare aanklager in Bonn donderdag meegedeeld. Het verdwenen geld was bestemd voor het vrijkopen van politieke ge vangenen in Oost-Duitsland. Volgens Franke, die minister was in de rege ring van onder bondskanselier Hel mut Schmidt, is het bedrag wel dege lijk als losgeld gebruikt, maar was het uitgegeven voor gevallen die te „ge voelig" waren om boekhoudkundig vastgelegd te worden. Het parlement hief vorige week de onschendbaarheid van Franke op. De nabestaanden van een bij een verkeersongeluk om het leven geko men arts hebben een verzoek tot strafvervolging ingediend tegen de Westduitse minister van binnenland se zaken, Friedrich Zimmermann, om dat deze na het ongeluk was doorgere den. De auto waarin de arts zat was door onopgehelderde oorzaak gaan slippen en vervolgens tegen een boom ge botst. De door zijn chauffeur bestuur de auto van de minister reed op dat moment de arts tegemoet maar stop te niet. Budget Als het in de overeenkomst vastge stelde budget wordt overschreden, komt dat in de eerste plaats op de tandartsen neer. Die zullen dan op een gegeven moment hetzelfde moe ten blijven doen voor een geringere vergoeding per „verrichting". Alleen als er sprake is van ontwikke lingen waar de tandartsen geen enke le invloed op hebben, bij voorbeeld als er een volksverzekering komt waar door het aantal jongeren dat onder dit plan valt ineens aanzienlijk stijgt, of bij andere bijzondere omstandighe den, kan het budget worden aange past. In zo'n geval wordt gedacht aan eigen bijdragen, die dan overigens waar schijnlijk niet hoger zullen zijn dan het bedrag dat ongesaneerde zieken fondsverzekerden nu ook betalen om gesaneerd te worden. Petitie - De Tweede Kamerleden J.S.L. Gualthérie van Weezei (CDA) en H. van Rossum (SGP) hebben donderdag op de ambassade van de Sovjet-Unie in Den Haag min of meer tevergeefs aandacht gevraagd .voor het lot van de Russische christenen. Vrijdag 13 april Vlissingen 13 Terneuzen l Zlerikzee l Hansweert Wemeldlnge 2 Kreekrak 2 Bruinisse 2 Zaterdag 14 april Vlissingen 1 Terneuzen 2 Zlerikzee 2 Hansweert 2 Wemeldlnge 2 Kreekrak 2 Bruinisse 2 .43 188 .07 212 .34 133 .53 222 31 158 .22 187 .59 161 13.45 215 14.38 146 14.27 229 15 02 173 14.50 206 15,32 176 14.10 215 14,32 237 15.43 157 15.20 249 15.56 187 15.44 221 16.27 190 DEN HAAG (ANP) - In de komende verhoren door de RSV-enqüetecom- missie, waarin de periode 1971-1977 onder de loep wordt genomen, zal de politiek ruim aan bod komen. De commissie heeft onder andere op geroepen om voor haar te verschijnen premier Lubbers, oud-premier Den Uyl en minister Van Aardenne van Economische Zaken, toen nog kamer lid. Onder de getuigen zullen zich verder bevinden de president van De Nederlandsche Bank Duisenberg, toen minister van financién en de vroegere minister van verkeer en wa terstaat Bakker. Voor twee mensen heeft de commissie zelfs zeer veel plaats ingeruimd. Rege ringswaarnemer Molkenboer en RSV- topman Stikker zullen twee keer wor den gehoord in de zittingsperiode, die maandag begint en loopt tot en met 4 mei. Commissievoorzitter Van Dijk zei in een persbijeenkomst dat de genoem de data zo gekozen zijn omdat 1971 het begin van RSV als concern mar keert. terwijl RSV eind 1977 niet meer op eigen benen kon staan en niet zonder staatssteun verder kon. Bo vendien viel dit samen met het ver trek van het kabinet-Den Uyl. De commissie zal zich concentreren op de vraag waarom een perspectief vol concern als RSV zo kon afzakken tot een hulpbehoevend bedrijf. De schijnwerpers zullen ook komen te staan op de rol van de Tweede Kamer. Van Dijk verwacht dat de komende verhoren nog behoorlijk wat gegevens boven tafel zullen brengen die tot dusver onbekend waren. Voor de laat ste serie verhoren die de periode 1978 tot aan de surséance beslaat heeft de commissie meer voorbereidingstijd nodig. Verwacht wordt dat het laatste getuigenverhoor een maand zal du ren, van half juni tot half juli Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F, van de Velde Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. KANTOREN Vlissingen: Walstraat 56-60, 4381 EG Vlissingen, tel. (01184) 15144. Middelburg' Markt 51, 4331 LK Middelburg, tel. (01180) 27651. Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel. (01100) 16140 Terneuzen Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel. (01150) 94457 Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058. In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag tm vrij dag vanaf 19.00 uur: (01184) 15144 - Opening kantoren Van maandag t m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. 's Zaterdags in Goes, Vlissingen en' Middelburg van 08.00 tot 10.30 uur.- Telefoonnummers buiten kantooruren: Expeditie. (01194) 511. Advertentie-afdeling. (011861 1584 Redactie (011841-14796. Overlijdens advertenties maandag- t m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144 Zondag avond van 20.00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen per kwartaal 62.80; franco per" post 174,-, per maand 21.65; jaarabonn. f 245,-, losse nummers- 1.- (alle bedragen inclusief 5 pet., btw). Postrek nr.: 3754316, t.n.v. PZCT ab.rek. Middelburg. Advertentietarieven: 124 cent per mm. minimumprijs per advertentie 18,60, ingezonden, mededelingen 2Vi x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 4,50 meer Volledige tarieven met contractprij-' zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 5" pet btw. Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provincia-' Ie Zeeuwse Courant B.V. Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 3