Zeeuwse Komedie vreest opheffing Vestzaktheater RECORDPOGING WV Bruinisse moet samengaan met de culturele stichting PZC/ provincie Bijna zes ton voor verbeteren PSD-gebouwen in Vlissingen Meer mist-ongelukken als gevolg zomertijd 3'Zware inspanning, dan komen ze er wel door. De prijs van Echte Boter is nu verlaagd. Dat is lekker nieuws. Ster ker nog: dat is nieuws om van te smullen. Meteen maar doen? Méér dan lekker, voor minder geld. 1984 VRIJDAG 13 APRIL 1984 15 DOOR KOMST THEATER ARSENAAL VLISSINGEN VLISSINGEN - Het amateurtoneelgezelschap De Zeeuwse Komedie is bang dat een nieuw theater in het Vlissingse Arsenaal uiteindelijk het voortbestaan van het Vestzaktheater waarin het gezelschap de voorstellingen geeft, in gevaar zal brengen. Dit blijkt uit een brief an het bestuur van de Zeeuwse Komedie aan het college van b en w van Vlissinge Het bestuur vraagt het college in deze brief het voortbestaan van het theater te verzekeren, door garanties te geven voor wat betreft de subsidiëring van het gezelschap en de programmering voor het theater. Wethouder D. J. P. Bruinooge (pvda) wordt onder meer veroorzaakt door Reijmersdal. „Wij zijn bang dat de van onder meer cultuur noemde de de huidige economische teruggang zo investerings- en exploitatielasten van brief van de Zeeuwse Komedie 'pre- blijkt uit de woorden van bestuurslid het Arsenaaltheater uiteindelijk moe- matuur'. „De gemeenteraad moet de C. E. van Reijmersdal. „Er is daardoor ten worden opgebracht door de ande principebeslissing om inderdaad over sprake van een grote terugloop in het re cultuurmakers in Vlissingen. Maar te gaan tot aankoop nog nemen. Er is theaterbezoek; er is minder aanbod dat is maar een kant van de zaak. Wij nog voldoende tijd voor uitgebreid van programma's omdat de gezel- zijn verder bang dat er minder activi- overleg met de betrokkenen", aldus schappen minder subsidie krijgen en teiten in het Vestzaktheater zullen de wethouder. ophouden te bestaan en ten derde is worden geprogrammeerd, omdat de De vrees van de Zeeuwse Komedie er ook minder geld beschikbaar voor gemeente kan eisen dat het door haar de programmering". Als voorbeeld beschikbaar gestelde budget in het noemt de heer Van Reijmersdal de nieuwe theater besteed moet worden, gang van zaken bij de Schouwburg in Dat scheelt ons in de inkomsten die Middelburg. „Het gebruik daarvan we uit de verhuur VOORSTEL GS: MIDDELBURG - Gedeputeerde sta len willen een krediet van 570.000 gulden beschikbaar stellen voor on- derhouds- en herinrichtingswerk zaamheden aan de dienstgebouwen van de Provinciale Stoombootdien sten (PSD) aan de Prins Hendrikweg in Vlissingen. Aan het uit 1950 daterende gebouwen complex moeten ingrijpende onder houdswerkzaamheden worden ver- richt. Aanleiding hiertoe zijn scheu ren aan de buitenzijde in gevels en lekkages. Daarnaast zijn de inmiddels ruim dertig jaar oude stalen ramen en deuren op verschillende plaatsen doorgeroest. Er moet een gevelbepla ting aan de buitenzijde van het com plex worden aangebracht en alle sta len ramen en deuren moeten worden voorzien van door een aluminium constructie. Ook ter verbetering van de doelmatig heid van de inrichting moet een aan tal werkzaamheden worden uitge voerd. Zo zijn het plafond, de vloer en de wanden van de kantoorruimte slecht geïsoleerd, waardoor een broei kaseffect ontstaat dat volgens GS met bevorderlijk is voor de arbeids prestatie. Ook de akoestiek laat te wensen over. „Om die nadelen op te heffen dienen de nodige voorzieningen te worden getroffen", aldus GS. „Vervanging van verouderd meubilair en het aan brengen van vloerbedekking zullen de werkomstandigheden doen verbete ren", aldus GS. Voorts zijn nodig: vergroting van archiefruimte, vervanging van radia toren, plaatsing van een kastenwand en bouw van een nieuw toilet. Provinciebijdrage van 57.500 gulden voor restauratie molen Meliskerke MIDDELBURG - Het college van gedeputeerde staten wil de gemeente Mariekerke een subsidie verstrekken 57.500 gulden voor de restauratie van de korenmolen in Meliskerke. De restauratie zal worden opgezet als een zogenaamde lecrlingbouwplaats die ongeveer zes maanden werk ople vert voor vijf leerlingen (drie tim merlieden en twee metselaars). Het bedrag dat GS willen verstrekken komt bij de gebruikelijke provinciale restauratiesubsidie van 25 procent. een brief van Mariekerke aan GS wordt meegedeeld dat de gemeente raad van Mariekerke - zo die al mid delen ter beschikking zou willen stel len - hoogstens vijftig procent van de totale restauratiekosten voor zijn re kening wil nemen. Subsidiemogelijk heden ten laste van het rijk zijn niet meer aanwezig. De totale restauratie kosten bedragen 230.000 gulden. n de zaal krijgen, wordt steeds meer gericht op alterna- maar dat kan ook betekenen dat er tieven, zoals een vogeltentoonstelling geen voorstellingen meer naar Vlissin- of een veiling". Een nieuw theater in Vlissingen zal financiële consequenties hebben voor Wethouder Bruinooge laat er geen het Vestzaktheater, aldus de heer Van twijfel over bestaan dat na gereedko- Deze satellietfoto toont het weerbeeld van afgelopen woensdagochtend om 8A0 uur. Van noord naar zuid bevinden zich boven midden- Nederland op uitgebreide schaal mistbanken. Zeeland ontspringt de dans. De bewolking boven de Noordzee is afkomstig van een regenfront dat donderdagnacht passeerde (Van een KNMI-medewerken ZIERIKEE - Mistbanken zijn en blijven de sluipmoordenaars van onze snelwegen. De 'mistramp' van afgelopen woensdagochtend, waarbij negen doden en vele tien tallen gewonden waren te betreu ren, heeft dat nog eens aange toond. Ochtendmist is voor de weggebrui ker geen onbekend gegeven, maar in deze tijd van het jaar ontstaat door de overgang naar zomertijd een extra risico voor de automobi list. Dit kan eenvoudig worden uitge legd aan de hand van de mistgra- fiek van de maand april voor Zee land. De kans op mist is het grootst in de vroege ochtend en daar zit nu het verraderlijke aspect. Vóór de invoering van de zomertijd (oude Middeneuropese tijd) stapte men veelal in de auto wanneer er al mist was gevormd. De weggebrui ker stelde zich daar dan al op in. Nu het maatschappelijk leven een uur is verlegd op de tijd-as is de klima tologische kans op mist juist het grootst tussen half acht en half negen Dat is precies in de periode van de ochtendspits op de wegen. Berekeningen voor de maand sep tember geven eenzelfde beeld te zien. Ook dan is de kans aanmerke lijk groter dat men 's ochtends pas onderweg met mist wordt gecon fronteerd in plaats van bij het vertrek. Bij het afwegen van de mistkansen onderweg komt nog het feit om de hoek kijken dat de mistgrafieken voor Zeeland nog gunstig afsteken bij die voor het binnenland. MISTKflNS ZEELAND OPRIL ZICHT AOO M OT MINDER. 0 'L A 6 8 10 12. UUR (OUDE) M.E.T. TÜD 1 S S 7 9 11 13 UUR (HiEUVOE) zomertijd ming van het nieuwe theater het overgrote deel van het budget dat de gemeente beschikbaar stelt voor de programmering inderdaad besteed zal moeten worden in dat theater. Het bedrag dat beschikbaar is voor voor stellingen in het Vestzaktheater zal ongetwijfeld verminderen, zo meent de heer Bruinooge. „Maar een nieuwe accommodatie biedt meer mogelijk heden, dus meer inkomsten. Je kunt dus in feite met hetzelfde geld meer doen. Met het huidige budget is een goede programmering beslist moge lijk", aldus de wethouder. Hij heeft overigens geen enkele twijfel over de haalbaarheid van het project Arse naal, dit in tegenstelling tot de heer Van Reijmersdal. Het teruglopende theaterbezoek hoeft volgens de heer Bruinooge niet te betekenen dat een sluitende exploitatie van het Arse naal niet mogelijk is. De brief van de Zeeuwse Komedie is wat voorbarig, zo vindt de wethouder. „Het duurt zeker nog anderhalf jaar voor het gebouw beschikbaar is. als de raad tenminste besluit tot aan koop. Er is tijd genoeg om met alle betrokkenen te overleggen. Garande ren dat het Vestzaktheater tot in lengte van dagen zal voortbestaan, dat kan ik uiteraard met". Weinig kritiek op Bevelandse aansluiting weg over Oesterdam RILLAND - De aansluiting van de weg over de Oesterdam op de rijks weg 2-58 nabij Rilland, die provincia le waterstaat voor ogen heeft, zal waarschijnlijk op weinig bezwaren stuiten. Provinciale waterstaat heeft een keus gemaakt uit vijf alternatie ven. De gekozen oplossing is een weg die vanaf de Oesterdam bijna recht door naar de rijksweg 258 loopt. Met die keuze wordt geen landbouw grond gebruikt en wordt ook het natuurgebiedje, dat oostelijk van deze nieuw aan te leggen weg ligt, ge spaard. Donderdagmorgen werd in het dorpshuis in Rilland voorlichting gegeven over de verschillende alter natieven. Daarbij bleek dat zowel van de zijde van het landbouwschap als van de zijde van het ministerie van landbouw en visserij geen bezwaar bestond tegen de keus van provincia le waterstaat. Ook de gemeente Rei- merswaal had er geen moeite mee. maar wilde wel zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld van het defini tieve trace om het nog in te kunnen passen in het ontwerp-bestemmings- plan Buitengebied. Projectleider H. J. Kloosterman van provinciale waterstaat liet weten dat die definitieve keus rond september van dit jaar bekend zal zijn. Vanaf het moment van de bijeenkomst in Ril land bestaat twee weken de gelegen heid bij gedeputeerde staten bezwaar te maken tegen de plannen. Als van die mogelijkheid gebruik wordt ge maakt is er donderdag 7 juni een hoorzitting waarop die bezwaren kun nen worden toegelicht. Daarna zal de provinciale commissie waterstaat en verkeer zich over de materie buigen en een advies opstellen. Momenteel wordt gewerkt aan de alternatieven voor de aansluiting van de weg over de Oesterdam aan de Thoolse zijde. Ook daarover zal te zijner tijd een voorlichtingsbijeen komst worden gehouden. Floris Schoute-quintet in café De Westpoort GOES - In café 'De Westpoort' aan de Nieuwstraat in Goes treedt, morgen, zaterdag, het Floris Schoute-quintet uit Amsterdam op. De aanvang is 21.00 uur. Deze jazzformatie speelt voorname lijk eiegen composities. Het quintet bestaat uit Floris Schoute (piano en hoorn). Henk v. d. Brink (dwarsfluit) Tom Ploem (gitaar). Riecs Schreudei (bas) en Wim Kahmann (drumsi. Even de benen streken tnssen de lessen a Goedemorgen", roept de voorbijsloffende eindexamen-kandidaat in de catacomben van het Zuidlandtheater in Terneuzen. Hij strekt even de benen, loopt naar de wc en zingt er een smartlap. Het is inmiddels kwart over twee donderdagmiddag. De 24 leerlingen van de rijksscholengemeenschap 'Petrus Hondius' hangen nu alweer anderhal ve dag én een nacht in de schoolbanken, in het geïmproviseerde leslokaal op het podium van het theater. De vermoeidheid slaat zichtbaar toe. De een staart tien minuten achtereen wezenloos naar die slecht gerepareer de winkelhaak in het achterdoek op het toneel. En de ander kan z'n ogen maar niet afhouden van de jongen tegenover hem, die om de minuut zenuwachtig z'n neus ophaalt. Maar de zweetvoeten van die van twee banken verderop... die ruik je na een dag niet meer.... situatie als toen met de vaste oever verbinding. Die kwam er uiteinde lijk ook niet. Ik vrees dat. als ze hier zo negatief over dat nieuwe zieken huis blijven praten, wij op de lijst in 'Den Haag' steeds verder naar ach ter zullen worden geschoven' Klare taal, maar nauwelijks nog besteed aan de vermoeide leerlingen, die reikhalzend uitkeken naar een uur tje zwemmen in het overdekte zwembad 'De Honte'. Donderdagavond. Het verstand op nul en de blik op oneindig (zou de Omstreeks het middaguur kwam de dokter nog even poolshoogte ne men. In een 'massa-diagnose' stelde hij al na een paar minuten vast 'dat ze er allemaal nog goed uitzagen'. „Veel beweging hebben ze nodig", fluisterde hij rector E. G. Wildeboer die geen meter van de zijde van zijn leerlingen wijkt later in het oor. „Zware lichamelijke inspan ning... dan komen ze er wel door...". De. dokter heeft nog maar nauwe lijks z'n hielen gelicht of een van de jongens kreunt om een hoofdpijn pilletje en een druppeltje eau de cologne. Suggestie? Een ingebeelde zieke? In ieder geval weet hij vijf minuten alle aandacht op zich ge vestigd. En dat is weer eens een verzetje, na al die uren van zitten en geeuwen en zitten en luisteren naar leraren, die de gekste trucs beden ken om de geest levendig te houden. Zo danste de scheikundeleraar woensdagavond van brandertje naar brandertje, op zangerige toon verkondigend „en als het pannetje op het vuurtje staat, duurt het nog twintig fijne minuutjes voor de pie pertjes gaar zijn En de leraar Nederlands die toch écht, óók van dichtbij, wel heel veel weg heeft van de Engelse tv-komiek Ronnie Corbett doet donderdagmiddags 'iets' met de camerashots van 'Dal las' en 'A-team'. Tussen de bedrij ven door analyseert hij trouwens tot tweemaal toe hetreclamespotje'van de 'Hartstichting' leen ballonvaar der met collectebus) En om de 'recordleerlingen' aan het lachen te krijgen, wisselt hij het ABN zo nu en dan af met 'een mondje Brésjes '(Zoiets als: .En dan gingen me bots in ons tijherbroekje nao de dü- nen„„"). Wwoensdagavond maakte bur gemeester C. Ockeloen pro bleemloos een gastles van een uur vol. In de gymzaal gebeurde dat. Ockeloen vertelde over z'n carrière (van werkvloer tot bestuursplu- che), over honkbal 'Sport? dat gaat mij allemaal veel te snel..'), over kruisraketten en ziekenhuizen èn over z'n ervaringen met de Vara. Toen het over de bouw van het nieuwe Kanaalzone-ziekenhuis ging, maakte hij zich even boos. „Als de Zeeuws-Vlamingen nu zó Concierge Wim Liplijn: ..Toen ik het ouu.ii uiij.u. icuecion op die plan- te kwaad kreeg heb ik m'n kop even nen. dan ontstaat er straks net zo'n onder de kraan gehouden". sportjournalist schrijven). Af en toe een snelle douche, een nog gemak kelijkere broek en trui aangetrok ken en dan weer terug in de banken De recordpoging vordert gestaag. De zeven meisjes en zeventien jon gens weten inmiddels dat er ook in Zwolle cn Bussum recordpogingen zijn gestart. Het wordt een verbeten strijd om een plaatsje in het Gui- ness Book of Records. De rector verstopt een lange geeuw achter zijn hand. „Ik heb vannacht precies drie uur geslapen. Dan kun je nog beter blijven rondlopen, want die paar uurtjes slaap zijn funest", ver zekert hij. De pr-man van het gebeuren dic teert een gniffelende journalist de namen van de zeven vrouwelijke deelnemers en vestigt terloops de aandacht op de lange lijst van spon sors („een premie per uur... allemaal voor de Hartstichting... "i. Hij raakt trouwens maar met uitgepraat over die heerlijke broodjes garnaal en vleessalade van tussen de middag. En op het podium klaagt een jongen over maagkrampen Conciërge Wim Liplijn. ooit een zeer gewaardeerd ober in het nu verpau perde hotel 'Des Pays Bas', blijft rennen. Van koffieketel naar po- dium, van kopieerapparaat naar bo- tervloot. Bleek die man al jaren onmisbaar om zijn culinaire kun sten („Ieder schoolfeest is pas écht een feest, als Liplijn met z'n koude schotels is geweest", nü verzorgt hij dus opnieuw de inwendige mens. Om halfacht woensdagochtend stond hij op school en sindsdien heeft hij. net als de leerlingen op het podium geen oog meer dicht ge daan. Hij vertelt het lachend „Van morgen om een uur of vijf kreeg ik het te kwaad. Maar toen heb ik m'n kop even onder de kraan gehou den..." De kenners - onder wie menig doorzakker - knikken begrij pend. "s Middags om een uur of vier komt de tweede klap Ben je daar eenmaal doorheen, dan lukt het wel weer tot de volgende ochtend...",- doceert Liplijn. In de 'recordklas' wisselt dat don kere meisje haar contactlenzen nog maar eens voor een grote bril. Die ene jongen zet een zonnebril op en een ander tekent poppetjes. En het publiek - meelevende ouders, klasgenoten en kennissen - ver gaapt zich aan hel vermoeide gezel schap dat steeds vaker vervalt in somber gestaar... „We moeten doe-lessen hebben, dan blijven we wakker", zucht een meis je. de aangepaste lessen Engels,' Duits en aardrijkskunde zat Bleke gezichten, troebele ogen. beverige' handen en knikkende knieeën. En de deurwaarder die alles dient te controleren, neemt vrolijk nog een kopje koffie. Straks lekker naar bed en morgen weer even langs wippen. De rector kijkt intussen verlangend naar een opgerolde slaapzak in de hoek van de artiestenfoyer. Dan springt hij op en rent de trap op. „Lichamelijke inspanning...", zei de dokter. Hijgend en blazend valt hij neer op een stoel. Nog een uur of dertig te gaan. Maar gelukkig doet straks de conrector 'nachtdienst'. Nog even snel een rol, pepermunt kopen dus. En een bnefje maken met 'Goede Wacht' erop. Wout Bareman (ADVERTENTIE I LEKKERMEEGENOMEN! HET NEDERLANDS ZUTVELBUREAU TE RIjSWIJK BRUINISSE - De leden van de Ver eniging Vreemdelingen Verkeer (VVV) Bruinisse staan voor een keu ze: samengaan met de Culturele Stichting Bruinisse of een contribu tieverdubbeling. De gemeenteraad heeft de VVV namelijk laten weten een samenvoeging van beide organi saties te willen. Hierdoor kan vol gens het gemeentebestuur efficiënter en goedkoper gewerkt worden. Het plan van de gemeente is ontstaan naar aanleiding van een verzoek van zowel de WV als de stichting, om een uitbreiding van het aantal uren van hun beroepskracht. De VW heeft momenteel een medewerker voor 12 uur en wil deze in totaal 20 uur laten werken. Indien beide partyen tot een overeenkomst komen en dus samen gaan, hoeft de gemeente slechts één arbeidskracht te betalen. Voorts wil zij de stichting en de VVV in één gebouw onderbrengen. L Ottens. voorzitter van de WV- Bruinisse, heeft geen grote verwach ting van de bereidwilligheid van zijn leden. „Uit een enquête, die wij eind vorig jaar hielden, is duidelijk geble ken. dal een meerderheid van de VVV'ers niets voelt voor een fusie. Zy zien dit als een gezichtsverlies. Een groot aantal wil well samenwerken, maar niet samengaan", aldus Ottens Voorts wijst hij erop. dat de VW niet naar behoren kan functioneren op de door de raad voorgestelde manier. Onder de WV-leden bestaat grote onvrede over de door de gemeente gewenste fusie. „De organisatie heeft de afgelopen jaren veel dingen be reikt Denk bijvoorbeeld maar aan de toeristendagen. de jachthaven, het behoud van de zomerhuisjes en de oprichting van een watersportvereni ging". aldus de voorzitter Bovendien is een aantal leden niet erg gelukkig met het feit. dat de burgemeester én de gemeentesecretaris van Bruinisse tevens respectievelijk voorzitter en secretaris van de Culturele Stichting zijn. Ottens- „Dat geeft onze organisa tie, die dit jaar 20 jaar bestaat, een ongelijke berechting". Tijdens de VW-vergadering, maan dag 16 april in 'De Cleéne Mossel' te Bruinisse, moeten de leden een beslis sing nemen. Het plan van de gemeen te biedt overigens nog een alternatief Indien de leden bereid zijn hun eigen bijdrage te verdubbelen, dan wil de gemeente het tekort voor extra ar beidsuren aanvullen De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 29