Goes te klein voor inrichten van extra apotheek in Noord Parachutisten sprongen voorjaarsbeurs open 'Maak van regionale omroep abonnee-radio Verdachte van moord op Sluiskils meisje wordt geïnterneerd a-arrasassis sfrHSSiSii WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN PZC/provincie Uitwijzing rve,"d I hulpverlener Verzetskruis Schenking 6 VRIJDAG 13 APRIL 1984 17 OOSTKAPELLE - Het Zeeuwsch Biologisch Museum in Oostkapelle houdt dinsdag 24 en donderdag 26 april weer jeugdmuseumdagen. Het thema in deze paasvakantie is: 'Nieuw Leven'. Per dag kunnen maximaal 200 deelnemers toegelaten worden. Net als in de voorjaarsvakantie zijn er ook deze dagen weer intekenlijsten gemaakt om vooraf te bespreken en zeker te zijn van een plaats op de gekozen dag. In een themaboekje staan de opdrachten voor de dag verwerkt, ideetjes voor thuis en achtergrondinfor matie. Het boekje geldt als toegangsbewijs, het bevat het dagprogramma en een gratis consumptiebon. Activiteiten op deze dagen zijn: een boswandeling met opdrachten, een speurspel door het museum met daaraan verbonden een prijsvraag, een film over het leven van de kikker, knutselen op de educatieve zolder en een buitenspel. Over dit thema is tevens een kwartet gemaakt, dat kan worden ingekleurd. Het programma begint op beide dagen om 10 00 uur; echter de besproken toegangsbewijzen dient men vóór 9.30 uur af te halen aan het museum op de betreffende dag Indien dit niet gebeurt voor deze tijd. worden de toegangsbe wijzen verkocht aan anderen De activiteiten duren tot ongeveer 15.00 uur. Aangeraden wordt om brood, regenkleding en laarzen mee te nemen. Tevens een lange veter of touwtje om het boekje rond de hals te hangen. De dagen zijn toegankelijk voor iedereen, dus ook de ouders zijn welkom. Het Zeeuws Biologisch Museum is te vinden in de Oranjerie van kasteel Westhove tussen Oostkapelle en Domburg. De volgende jeugdmuseumdagen zullen plaatsvinden in de herfstvakantie INSPECTIE WIJST VERZOEK AF GOES Het ziet ernaar uit dat de Goese burgerij het tot in de verre toekomst met twee del kan worden gebruikt bij de medi- va1v k aiy/tpf^rt andsf ontyfrnkivffrs n moet hliiven doen 9telfe een ..itdeelnnst in r.ne«-Nn«rd zit er niet in Pen cijnen die de patiënt al slikt. Ook is ▼^11 VJi 1L1T11.1\o het van belang om te weten of het dergelijke aanvraag van de Raad van Verzekerden van het Ziekenfonds Midden-Zeeland en over bejaarden of kinderen gaat Die de Goese apothekers, werd door de inspecteur van de geneesmiddelen afgewezen. De afstand extra controle met de computer is één hemelsbreed was te klein om zo'n post in te richten. De bezwaren van vooral ouderen werden Matstej^env^hTgefhandzy^opge^ met een liniaal getoetst. legd. Net als de regel dat verpakkin- De Raad van Verzekerden kwam al ten en het ophalen van medicijnen mogelijkheid is aat degene die het gen moeten zijn voorzien van een meer dan een jaar geleden met de gemakkelijker wordt, wens voor een betere apotheekvoor ziening. Goes heeft sinds jaar en dag twee apotheken, De Goesche en De Mevrouw H."van Ackooy-Bleidiek, Wachttijden recept voorschrijft het ook bij de duidelijke gebruiksaanwijzing, dose- apotheek aflevert. De patiènt hoeft ring. de naam van wat erin zit en de dan alleen het geneesmiddel op te gegevens van de patiënt, halen. „Allebei de voorstellen bespa- Bovendien moeten ziekenfondsverzé- Zeeuwsche. Beide apotheken zitten in onafhankelijk lid van de Raad van ren oudere mensen tenminste één kerden steeds bij het afhalen de binnenstad, wat vooral met de Verzekerden en wegens haar leeftijd keer een loopje", denkt mevrouw Van geneesmiddelen een rijksdaalder be- KAMPERLAND - De Apeldoornse Verschillende plaatselijke verenigin- De belangstelling uit het dorp was parachutiste Mariska Breevaart gen, zoals bijvoorbeeld brassband donderdag bij de opening groot. Ook heeft donderdagmiddag na een Ons Genoegen, werven in hun kraam was er al sprake van toeristische sprong van 1200 meter hoogte de leden en donateurs of proberen met belangstelling, voornamelijk van - voorjaarsbeurs in Kamperland let- de verkoop van artikelen en spelletjes Duitsers, die momenteel drie weken het feit dat veel mensen het terlijk geopend. Ze had de sleutel bij wat extra centen in de kas te krijgen, vakantie vieren. maar moeilijk kunnen missen, zorgt 2jc|j van de bedrijfshallen van de die extra handeling voor nog langere firma Leenpoei, waar de voorjaars wachttijden, die al beinvloed worden beurs zich ieder voorjaar afspeelt, door de andere maatregelen. Boven- Mariska Breevaart was overigens niet ren we daar al jaren op maar veel dien mogen voor hoogstens een de enjge dje aan een parachute uit de Mevrouw Van Ackooy heeft wel een resultaat heeft het nog niet gehad, maand recepten worden uitgeschre- iUCht kwam vallen. Drie mannelijke paar suggesties. Een bezorgdienst is Komt iemand zijn eigen recept inleve- ven, hoefden de klanten maar één conega'S van het Nationaal Paracen- er één van. Men brengt zelf het recept ren en de persoonsgegevens zijn vaag. keer in de drie maanden te komen en trum Teuge zorgden voor nog meer en als het geneesmiddel voorra- aankunnen we vragen voorwie het is. konden gebruik maken van herha- spektakel. Vooral de laatste parachu- paardenmarkt den Bosch coop, veluuse eierve1ling BAKNt dig is, brengt iemand van de apotheek We stoppen de gegevens m de compu- l.ngsrecepten Ust veroorzaakte hilariteit omdat hij den bosch - Aanvoer 178 stoks. waaron- veld - Aanvoer 4 469 856 stuks stemming het wanneer het klaar is. Een andere terendiemeldtdanofhetgeneesmid- Al die regels hebben de wachttijden door zijn valscherm de sloot m werd der 108 veulens. Prijzen in gulden per stuk flauw Prijzen in gulden per 100 stuks. nadelig beinvloed, ook al zijn de erg- getrokken na de landing. De hele luxe paarden 2025-3400. voljange 1850-3100: eieren van 50-51 gram 13.25. 55-56 gram ste pieken, die altijd ontstaan bij het Kamperlandse jeugd rende naar de luxe 2jarige merries 1550-2400; luxe 2 jarige 15.30-15,00, 60-61 gram 17.25-17.05. 65-66 afkondigen van een nieuwe beperken- narachutist om hem uit de greppel te hengsten 1450-2400. luxe l jarige memes gram 17,40-17.65. de richtlijn wel over. De rijksdaalder hoinen 1000-1700; luxe 1 jarige hengsten 1000-1650, EIERMARKT BARNEVELD - Aanvoer ca staat ook het ophangen van uitdeel- ne vooriaarsshow duurt drie daeen veulens' merrles 650-1075; veulens, heng- 900.000 stuks, stemming redelijk Prijzen in hnccpn in (ie weir Hef crplri moet 7, voorjaarsshow auurt One dagen. sten 575.1075 hitten 750-1750; shetlands gulden: eieren van 48-54 gram 13.20-15,25 Lowf en Ie WartafaeiTem Vandaag' vrlJdag- zlJn de hallen open ponys (rulnsl 350-650 (merries) 375-700. per 100 stuks. 2.75-2.82 per kg; 57-61 gram j i ae Kaart, aigesiem van 15.00 tot 21.00 uur. Morgen, zater- Prijzen in gulden per kg jonge slachtpaar- 16.90-18,70 per 100 stuks. 2,96-3.07 per kg, peld. Wat de concentraties van ouae- dag van 13 qq tot 18.00 uur. De mid- den 5,70-6,70 en oude 5.70-6,75. De handel 64-67 gram 18,75-19,00 per 100 stuks, 2.93- ren betreft, voeren de apotheken een denstanders van Kamperland hebben was redelijk 2,84 per kg (scharreleieren 1,00-1.50 per 100 ad hoe beleid. Sommige bejaarden- ^un artikelen in stands onderge- stuks hoger in prijs), huizen hebben een regeling voor het bracht en er zijn ook Goese ondeme- Fruitveiling Barendrecht, 12 april 1984 eierveiling barneveld - Aanvoer afhalen van medicijnen, een map met mers die hun waren er aanprijzen, voorverkoop Conference 65 75 8 ion 1.70- L409.796 stuks, stemming rustig Prijzen in sterke uitbreidingen aan twee kanten uitstekend in staat om voor de oude- Ackooy. talen. „Die laatste regel is ons, en van de stad, bezwaren is aan opleve- ren te spreken, valt in de praktijk De Goese apothekers denken daar bijna iedereen, een doorn in het oog" ren, vooral bij ouderen en mindervali- vooral over de wachttijden. „Vaak anders over. „Helaas is het niet zo verklaart apotheker J. Harting. Afge- den. Het zijn voornamelijk die groe- moet je het recept gaan brengen. Als simpel", zegt mevrouw E. H. M. Geir- zien pen die via de Raad van Verzekerden het gemaakt moet worden kun je er naerdt, apotheker van de Zeeuwsche hebben aangedragen op een voorzie- niet op wachten maar moet je later Apotheek. Als een arts recepten ver- ning waarmee het afgeven van recep- 0p de dag nog eens terug. Als je slecht zamelt, moeten de persoonsgegevens ter been bent is dat moeilijk en tot in de puntjes kloppen. Nu hame- I (Slot van pagina 11) keld om de uitwijzing via kamervra- gen te voorkomen. Andere partijen, waaronder de PPR, zullen nog wor den benaderd. De advocaat Penders overweegt volgende week een kort geding aan te spannen om in elk geval Vitta gedurende de behande ling van het beroep bij de Raad van I State in Nederland te houden. Pen ders: „Hij is op dit moment juist het tegenovergestelde wat justitie be weert...". Dik Groen van het JAC Temeuzen stelt vast dat Vitta voor de hulp aan I' drugverslaafden in Zeeuwsch-Vlaan- deren een onmisbare kracht is. Daar bij wijst hij ook op het feit dat Vitta via bemiddeling van het arbeidsbu reau in Temeuzen een opleiding voor sociaal dienstverlener imbo-sd) volgt. Groen: ..De beschikking van het mi- 1 nisterie is zeer eenzijdig opgesteld". I Volgens Peer Muntz. medewerker van I de Sosjale Joenit, zal de uitwijzing BESLUIT RAADKAMER GENT recepten en stempelkaarten. Een vas te persoon brengt de map en de rijksdaalders en deelt ook de medicij nen uit. De bejaarden en mindervali- den die op zichzelf wonen hebben daar niets aan. Voor hen moet nog worden gezocht naar een oplossing. J. .73. 55'65 25 ton 1.43-1,47, 45 55 7.5 ton Balden Per 100 stuks: eieren van 51-52 gram 92.97 13.80-13.7o. 56-57 gram 15.70-15,70, 61-62 Appelen Cox s Orange Pippin 80 op 1.42- gram 17.10-17.40. 66-67 gram 17.35-17.45 1.94. 75'80 1,78-2,36, 70/75 1,95-2.68. 65/70 Aardappeltermijnmarkt 1.75-2.47. 60 65 1,461-93. aanvoer 19 ton April: laten 88 50. 87 50. 88 00. nov 29.50. HEINKENSZAND - Als laatste lid Golden Delicious 80 90 1.04-1.11, 7080 93- bieden 2920, slot 29.20. mei 91 90, 91 50, van de Zeeuwse groep van voormali- 116. 60 70 68-86. aanvoer 13 ton Goudrei- 91.90; stemming april zeer flauw, november ge verzetsmensen heeft P. C. van 't netten 80 op 1.79-2,13. 75 80 1,92-2,1!, 70 75 zeer flauw, mei zeer flauw, openstaande Westeinde (75) uit s'-Heer Ahtskerke 1.87-2.04. aanvoer 13 ton. Jonagold 90 op pos.: april-41 wordt 294 november 388. mes Westeinde 1151 uit s -Heer Abtskerke 2,37-2.57.S&80 2.74.2.86 7080 2,79-; 89, aan- Si „ortr 3322 omrei april aamertnng. voer 5 ton. Lombarts Caville 80 90 1.23-1,30, hoogste prijs 89 00, laagste prijs 88 00; 70'80 1.43-1.57.60 70 1.01-1 14. aanvoer 5 ton laatste zaken 12x88.00. mei hoogste pnjs Winston 80 90 1.25-1.52.70 80 1,40-1.65.60 70 95 70; laagste prijs 92 00; laatste zaken 1.18-1.22. aanvoer 25 ton. Peren Conference 32x92.00; nov 2x29.20. dag april 56; no- 55 65 1.22-1,53. 45 55 65-95. vember 2. mei 550 (Van ome correspondent) tot de conslusie dat D. ontoereke- GENT De 28-jarige Gentenaar L. D. nlngsvatbaar is en moet worden be- D., die ervan wordt verdacht in april schouwd als een 'ongeneeslijk gevaar P. Schrier, secretaris van de Raad van '80 de toen 7-jarige Ra.vmonda Dan- voor de maatschappij'. Hij zal voor de Verzekerden, kondigt aan dat daar- neels uit Sluiskil en in augustus '83 derde maal worden geintemeerd. voor zeker plannen zijn. Zijn aanvan- de 21-jarige Inge Ghys uit Gent om De eerste keer gebeurde dat nadat hij kelijke hoop op de vestiging van een het leven te hebben gebracht, zal tien jaar geleden in Zelzate een bank derde apotheek in Goes, wordt door van Vitta naar Ttaiié het «mierp "land voor deze feiten niet terecht staan- overviel. Later gebeurde dat na de economische motieven de grond in dot IlrrUilht ie sim tlDe gewezen matroos is door de raad- aanranding van een bejaarde vrouw, geboord. Een apotheker mag zich vrij aan veer 94 ,on r.ieser wddpman 60 70 .7. 2Ï S.J12H.-fcfgB I"""" in Gent verwezen naar een Toen hij de jongste uitspraak van de vestigen maar er is er geendie darwil: -örnmlndantwaivM 1.81-1.83. 50'60 127. aanvoer 3 ton Totaal psychiatrische inrichting. raadkamer aanhoorde, reageerde D. te weinig klanten en veel te hoge aor*®Ssjaren commandant was van aanvoer appelen 84 tonitotaai aanvoer era persoon De Gentse raadkamer baseerde zich erg agressief. Hij kreeg een woedeaan- investeringen. e r e iens peren 27 ton. door het parket waren aangesteld. In .De voorzitter van de rechtbank hield den en de ouderenorgamsaties om de dmg omdat hij samen met zijn broer. 70.96 irene ii26-1.28, andijvie A 1.80-2.04. B dat rapport komen de deskundigen geen rekening met een brief, die D. tafel te gaan zitten al verwachten ze die al eerder een verzetsherdenkings- 1.29-1.70. bieslook 1.17-1,33, bloemkool 8 twee dagen tevoren had geschreven dat een bezorgdienst met haalbaar is. kruis kreeg, tijdens de bezettingsjaren stuks per bak 4,40, 10 3.20-3.80. 12 2.80, en waarin hij al zijn eerder afgelegde onderdak bood aan verscheidene on- bospeen 2.80-3.40. Chinese kooi 1.62-1.86. bekentenissen opnieuw introk derduikers Dat begon direct na het groene kool 76-1.04. rode kool 75 1 37_ pak De jongeman wurgde op 8 augustus V CSDCrGldlSt lfl uitbreken van de oorlog De gebroe- 8001 74 94 peterselie 65-1.01 prei 9> u». vorig jaar in Gent de 21-jarige sier- IV «-U n ders Van 't Westeinde boerden toen 72-78^ldeni^eg kunstenares Inge Ghys. die een buur- (jtot€ k.ci k VïOCS op de boerderij Het Westhof en ver- 3o;f spitskool209-223 tuinkers62-64.uien van hem was Het lijk van het GOES In de Grote Kerk te Goes stopten daar aanvankelijk drie zee va- bonken 1.43-1 47 grof 1.26-1.38. middel' 1,08- leiden tot zijn ondergang. „Het werkt l demotiverend voor een instelling als I de onze om een ontredderd persoon om vervolgens dat hele resultaat te niet gedaan te zien worden". donderdag uit handen van de Borsel- se burgemeester drs G. C. G. van den Heuvel, het verzetsherdenkingskruis gekregen. De uitreiking geschiedde 1 aanwezigheid van de 91-jarige P. 6575 1.31-1.f Kloosterman uit Nisse, die GOES De Hoogte. 19. den Henk van Ulsen. 0 uur: Optre- tocht van het boos rood konijn' werken Jeroen van Westen. slachtoffer werd door een vnendin in wordt zondag een vesperdienst ge- renden die zich verscholen voor de :.is. drieling 43-57. geschoond 58 winter- een kleerkast aangetroffen. Korte tijd houden Medewerkine verlenen de Duitsers. Later kwamen daar andere peen grof 62-74. middel 52-70. fijn 39-42, nadat D. in deze zaak bekentenissen Maria Maedalenacantorij en organist onderduikers bij. onder wie vier pilo- witlof kort, super 3,80-4.40, kort IA 3.50-4.00. „et3 - 1,to .in -? on tt sn.a pn Inccr n UCIl OCllft V al I UKM.-II, """v" N- m :iiaE,UtLiLllCtLatlLVt,j v„ U.6CUUNt I- TT o en O on l44„n- TT 't Beest, 20.30 uur: Filmhuis met Lunchcafé, 9-18 uur: Onderwaterfo- aflegde, rees by de Temeuzense ge- Kees van Eersel. De vesper begint om ten. De broers moesten in het geheim 340-380_kortii 2_ 50-3 80 ane xi - geld inzamelen om deze mensen te 2.^-3 30 klaMe Hl 1.20-3.20. aardbeien per 'Time stands still' MIDDELBURG Meccano, uur: Filmhuis met 'The Verdict'. to's van Tonny Kostermans (t/m 28/4meentepolitie het vermoeden dat er jg uur ).30 HEILLE Landbouwmuseum. 10-12 een verband kon bestaan tussen de en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui- verdwijning van de 7-jarige Raymon- kunnen blijven voeden. De Verkeerde Wereld, 22.00 uur: Op- gen. treden groep 'Visions'. KAPELLE De Vroone. 10-17 uur: da Danneels uit Sluiskil <op 17 april '80) en de zogenaamde kleerkast- OOSTBURG De Hoekzak, 20.30 'Fotografie in Nederland 1920-1940'. moord. D. woonde op het moment van uur* Poezie hardop met'De buik heeft MIDDELBURG Zeeuws Kunste- de verdwijning naast het gezin Dan- naarscentrum, 13.30-17.30 en 19-21 neels in de Veldstraat in Sluiskil Bij D'Ouwe uur: werken van Bernhard Kirchgaes- opgravingen in de tuin van het huis Schoóle, 20.00 uur: Lezing over reis ser (t'm 3/5). waar de Gentenaar had gewoond, naar India en Nepal door mr. J. J. P. M. Asselbergs. TERNEUZEN Porgy and Bess, van- De Vleeshal, 13-17 uur: 'Sketches' van werden op 21 september vorig jaar de Magnus V. Gudlaugsson (t/m 18/4). stoffelijke resten van het meisje aan- St.-Janstraat 41,14-17 uur: Touwplas- getroffen. af 21.00 uur: Optreden Oscar Harris en tieken van Anneke Ruimschotel. De verdachte bekende op 7 oktober in The South Jazzband en John White Demerary, 9-17 uur: Diverse ambach- de gevangenis van Gent tegenover ten en exposities. leden van de gemeentepolitie van Galerie 'De Wijnstock'. 14-17 uur: Eie- Temeuzen en van de Belgische rijks- ren, ikonen en knipsels van div. kun- wacht het kind in zijn woning te stenaars (tm 21/4). hebben vermoord. Hij begroef zijn and his Big Band. VLISSINGEN De Piek. 21.00 uur: Optreden popgroep 'Final Act'. FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Cinem'Actu- Antiquités Witte, 10-18 uur: slachtoffer in de tuin. Werken van Petra van Kalkar (t/m Zowel op het moment van de moord 28/4). in Sluiskil als de misdaad in Gent .00 en 21.15 uur: Galerie Montpamasse. 14-18 uur: genoot D. een verlofperiode, die hem Werken van Bernard Charoy. door de inrichting waar hij verbleef, OOSTBURG Atelier Oudestad 66. was toegestaan. De recente uitspraak 10-12 en 14-18 uur: Werken van Jan van de Gentse raadkamer betekent GOES Grand. 20.00 uur: War ga- Verschoore. dat de man noch in Belgié noch in mes. a.l.; 23.00 uur: Kamermeisjes met Bibliotheek 'Honderd jaar Oranjevor- Nederland zal terecht staan. Voor de stinnen'. Nederlandse justitie was het onder- TERNEUZEN Hal stadhuis. 8.30-12 zoek overigens sinds enkele weken De Borselse burgemeester Van den Heuvel speldt het verzetsherdenkingskruis en 13-16 uur: Aquarellen van Sonja definitief afgesloten. op bij de heer Van 't Westeinde. eel I. 20.00 en 22.15 uur: Ciske de Rat, Cinem'Actueel H. Ciske de Rat, a.l. Cinem'Actueel in, 19.00 en 21.30 uur: Schatjes, 12 jr. wulpse wensen, 18 jr. HULST De Koning van Engeland, 19.00 en 21.30 uur: Ciske de Rat, a.l.; 19.00 en 21.30 uur: De vier vuisten Dwinger, slaan op hol, a.l.; 19.00 uur: Schatjes, VLISSINGEN doosje 1,90-2,20. Marktbericht van de Centrale Tuinbouw veiling Zeeland, veilpunt Kapelle, donder dag 12 april 1984. Voorverkoop conference I 65 75 170-172. I 55<65 147-151. H 45'55 95 Kroetappelen 39.20. Gloster I 90 100 98.1 80 90 145.1 70 80 159-161. Golden delicious I 90'100 108 I 80/90 109-115. I 70/80 91-96. I 60/70 72-73, H 80/90 96 II 70/80 84-86 II 60'70 58-66. II 60/65 53. Winston 180/90 109-116,1 70'80 137-160.1 65/70 130-153, I 60/65 106-117. II 55/60 55-64 Lombart Calville II 90400 70. H 80/90 87, n 70/80 107-108, II 65/70 92. Jonagold I 100/105 138-140, I 90400 162-213. I 80/90 202-252, I 70 80 207-239, II 90/100 172-174. II 80/90 218, n 70/80 214. Conference aanvoer 165;75 168. I 55/65 149, II 65/75 159. II 55/85 139. H B 55/60 50-113. Saint Remv n 80 90 85. II70 80 94-100. II60 70 101, n 50'60 47. IIB 80 90 68II B 70/80 62 II B 60 70 46-76 Groenten prei 36-62. rabarber 90-133, spinazie 227. uien 80 Aardappelen I 68-80. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam April laten 64 50. bieden 62 00. slot 64.50. mei: laten 64 50. 64,20, 64.50. stemming april: zeer flauw. mei. zeer flauw, open staande pos april -10 wordt 115. mei 4- 28 wordt 583. Omzet: april 3 aanzeggingen. 38x67.00. mei hoogste prijs: 68 00. laagste prijs 64.40: laatste zaken. 3x64 50; dag- april 38. mei 108 (Slot van pagina 11) het pakket geen explosieven be vatte. maar het boek Juliana 75'. „Ik ben vroeger zelf eens een half jaar te gast geweest van de Ame rikaanse marine", zegt de heer Dert. als verklaring voor zijn ge schenk. Positief „De man heeft een positieve visie op de defensie en de Ame rikaanse marine", zegt kapitein Roxs. Hij heeft gemeend zijn dank en waardering kenbaar te moeten maken, maar heeft de wijze waarop niet goed overwo gen. Daardoor gedroeg hij zich verdacht, zonder dat hij dit ove rigens wist. Wij vermoedden woensdag avond al, dat er geen sprake was van een negatieve opstelling en hebben daarom pas donderdag ochtend om 11.00 uur contact met hem opgenomen, om het gebeuren te verifiëren", aldus kapitein Roxs. De folders over verbindingsap- paratuur in het plastic tasje, dat Dert in de taxi had laten liggen, bleek overigens een tijdschrift over fotografie te zijn. „Dat had ik woensdag opgehaald en toen zag ik dat boek over prinses Juliana liggen", zegt hij. De marechaussee heeft het boek overigens donderdagmiddag nog overhandigd aan de beman ning van de 'Austin' Maar wel geopend, zodat er geen verwar ring meer mogelijk was. 12 jr.; 19.00 1 - Reptielenzoo 'Igua- Hercules, a.l.; 21.30 na', 14-17.30 uur: expositie levende uur: Commando Appocalypso, 16 jr. 21.30 uur: Schoolmeisjes, 18 jr. OOSTBURG Ledel, 20.00 uur: Schatjes. 12 jr. TERNEUZEN Luxor, 19.30 en 21.45 uur: Ciske de Rat, a.l.; 19.30 uur: Who dares wins, a 1.; 21.45 uur: The thing. 16 jr. VLISSINGEN Alhambra I, 20.00 uur: Ciske de Rat, a.l.; 23.00 uur: Sex op het platteland. 18 jr. PROF DR VAN CUILENBURG: MIDDELBURG - De discussies tus- 1 tegenstanders reptielen, amfibieën en insekten, Museum, 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'Ma ritieme gezichten'. Nieuwstraat 26-28. 10-17 uur: 'De ge schiedenis van 500 jr. loodswezen'. Galerie Marquis, 13.30-17.30 uur: Werken uit stock en nieuwe aanwin sten 1983. Gevangentoren, vanaf 17 uur: Grafie ken van Wim Krull. YERSEKE Atelier Dam Twee, 10- - Alhambra II, 20.00 uur: The wicked 18 uur: Expositie over schaal- en ..-b eventuele regiona- lady. 12 jr.; 23.00 uur Blow out. a.l. schelpdieren werken diverse kun- om \an een eventuele rcg,ona stenaars. IJZENDIJKE Museum. 10-12 en 13.30-17 uur; 'Over en rond het trek paard'. ZIERIKZEE De Vierschaar. 9-12 en 14-17 uur 'Bladeren in het verleden'. HULPCENTRA Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeland van de VU een spreekbeurt in dio STAD (de lokale omroep in Am- winkelier op de hoek, w. an het de Getuigemskerk in Middelburg- Omroep Zeeland-tientje'zijn geheel in het algemeen toonde prof Van draagt. De regio-omroep met de hoog- Cuilenburg zich desgevraagd geen ste luisterdichtheid is Omroep Bra- voorstander van regionale omroepen, bant. Hier luistert overigens slechts burg dat regionale omroep juist daar „De centrale sterdam) slechts drie procent be- sen dan tevens een praatje met el kaar gingen maken". Concluderend zei prof Van Cuilen- TENTOONSTELLINGEN AXEL Streekmuseum 'Het Land van Axel'. 13.30-17 en 19-21 uur: 'Hon derdjaar Oranjevorstinnen' (t/m 14/4). Kindergalerie Bellemans, 10-18 uur: illustraties van Dagmar Stam (t/m Noord. 28/4). Galerie Slijkdreef la, 10-18 uur: 'Mo derne kunst en 1984'. BRUINISSE Hal Gemeentehuis, 9-12 en 14-17 uur: Keramiek van Joop 01180-15551, dag en nacht bereikbaar, van Ulden en weef- en knoopkunst hulpdienstjZeelaind van Alexandra. DOMBURG Biologisch Museum. 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland' 'Dieren in de natuur'. GOES Museum. 10-17 uur: 'De Te bereiken op kantoordagen omroep in Zeeland een vorm van 'abonnee-radio' te maken. De radio signalen kunnen namelijk via de ka bel worden verspreid. Zodoende kun nen belangstellenden zich erop abon- ■raag in de discussies zestien procent van de bevolking, slaagt waar her. mei nodig is. zoals in over al dan niet invoeren van regiona- Toch moeten alle Brabanders en alle het overwegend landelijke Brabant. Ie omroep is namelijk 'Aan wiens Amsterdammers jaarlijks een tientje waar van vervreemding nog weinig Ik heb voor de regio-omroep bijdragen. behoefte voldoet zo'n omroep wel eens de indruk, dat de behoefte neren en ervoor betalen. Degenen die van de zenders groter is dan die van geen verhoging van de omroepbijdra- de ontvangers. Vaak ontstaat een ge met tien gulden voor een Zeeuwse groepje enthousiastelingen dat zich „Welzijnswerkers propageren regio- Vervreemding Zecuwsch-VIaandercn Alarmnummer n®ren zicl1 mel en hoev 01150-12200 (brandweer en ambulance). niets te betalen. regionale omroep overhebben, abon- sterk maakt voor een regio-omroep, nale omroep als middel dus ook uit mensen die afkomstig zijn uit de wereld van de ziekenhuisomroepen. Telefonische hulpdienst Zeeland, tel Deze visie kwam gisteravond uit de Die vinden het leuk c sprake is. In zo'n -met Zeeland te vergelijken- gebied is de betrokken heid van de bevolking bij het regiona le gebeuren veel groter dan in de stad. omdat 'de zaak nog te overzien is' „Maar juist omdat de zaak nog kan .•reemding tegen te gaan. De mensen worden overzien, is regionale omroep zouden zich weer in hun stad of wijk overbodig stelde de hoogleraar. 1 groter moeten gaan thuisvoelen. Maar radio „Samenvattend zeg ik dus dat regio- mond van professor dr J. J. van publiek te bereiken dan alleen de is, als elke vorm van massacommuni- nale omroep er niet hoeft te komen. Cuilenburg uit Amsterdam. Hij is zieken, maar ze vragen zich niet altijd catie, juist een uiterst vervreemdend Maar de regio-omroep er echter toch nood, tel 01180-36251, van 10.00-24.00uur— hoogleraar in de communicatieweten- af hoe groot de behoefte aan regio- middel. Nu hoort men in Amsterdam komt, hang er dan een prijskaartje schappen aan de Vrije Universiteit in omroep bij het publiek is" Amsterdam. 1 Radio Stad welke voetbalwed- aan. Gooi het op de kabel zodat alleen 'eekends van 20.00-24.00 uur. 01184-14645* darren Mcht'bèreikbaar' Amsterdam. Prof Van Cuilenburg Zo deelde de lieer Van Cuilenburg strijden niet doorgaan. Vroeger degene die zich erop abonneert, er ook Nederlandse Hartstichting, tel. 070-614614. hield °P uitnodiging van het verband mee. dat de luisterdichtheid van Ra- moest men daarvoor naar de sigaren- aan meebetaalt" Prof dr Van Cuilenburg de Kamerplandse jeugd toesnelde om hem uil de Eén van de parachutisten belandde na zijn sprong in de sloot, uii greppel te helpen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 27