Zeeuwse opheffing Komedie vreest Vestzaktheater 'Maak van regionale omroep abonnee-radio Verdachte van moord op Sluiskils meisje wordt geïnterneerd PZC/ provincie Uitwijzing hulpverlener Amerikaanse ambassadeur ideed9 een dagje Zeeland marktberichten Schenking VRIJDAG 13 APRIL 1984 17 OOSTKAPELLE - Het Zeeuwsch Biologisch Museum in Oostkapclle houdt dinsdag 24 en donderdag 26 april weer jeugdmuseumdagen. Het thenia in deze paasvakantie is: 'Nieuw Leven'. Per dag kunnen maximaal 200 deelnemers toegelaten worden. Net als in de voorjaarsvakantie zijn er ook deze dagen weer intekenlijsten gemaakt om vooraf te bespreken en zeker te zijn van een plaats op de gekozen dag. In een themaboekje staan de opdrachten voor de dag verwerkt, ideetjes voor thuis en achtergrondinfor matie. Het boekje geldt als toegangsbewijs, het bevat het dagprogramma en een gratis consumptiebon. Activiteiten op deze dagen zijn: een boswandeling met opdrachten, een speurspel door het museum met daaraan verbonden een prijsvraag, een film over het leven van de kikker, knutselen op de educatieve zolder en een buitenspel. Over dit thema is tevens een kwartet gemaakt, dat kan worden ingekleurd. HelfprogTamma begint op beide dagen om 10.00 uur: echter de besproken toegangsbewijzen dient men vóór 9.30 uur af te halen aan het museum op de betreffende dag. Indien dit niet gebeurt voor deze tijd. worden de toegangsbe wijzen verkocht aan anderen. De activiteiten duren tot ongeveer 15.00 uur. Aangeraden wordt om brood, regenkleding en laarzen mee te nemen. Tevens een lange veter of touwtje om het boekje rond de hals te hangen De dagen zijn toegankelijk voor iedereen, dus ook de ouders zijn welkom. Het Zeeuws Biologisch Museum is te vinden in de Oranjerie van kasteel Westhove tussen Oostkapelle en Domburg. De volgende jeugdmuseumdagen zullen plaatsvinden in de herfstvakantie DOOR KOMST THEA TER ARSENAAL VLISSINGEN gen komen die uitsluitend in een klein theater thuishoren". Wethouder Bruinooge laat er geen VLISSINGEN - Het amateurtoneelgezelschap De Zeeuwse Komedie is bang dat een nieuw theater in het Vlissingse Arsenaal uiteindelijk het voortbestaan van het Vestzaktheater waarin het gezelschap de voorstellingen geeft, in gevaar zal brengen. Dit blijkt uit een brief twijfel over bestaan dat na gereedko ming van het nieuwe theater het overgrote deel van het budget dat de gemeente beschikbaar stelt voor de van het bestuur van de Zeeuwse Komedie aan het college van b en w van Vlissinge Het bestuur vraagt het college in deze brief het voortbestaan van het theater te verzekeren, door garanties te geven voor wat betreft de subsidiëring van het gezelschap en de programmering programmering inderdaad besteed zal moeten worden in dat theater. Het voor net tneater. bedrag dat beschikbaar is voor voor- Wethouder D. J. P. Bruinooge (pvda) wordt onder meer veroorzaakt door financiële consequenties hebben voor stellingen in het Vestzaktheater zal van onder meer cultuur noemde de de huidige economische teruggang zo het Vestzaktheater, aldus de heer Van ongetwijfeld verminderen, zo meent brief van de Zeeuwse Komedie 'pre- blijkt uit de woorden van bestuurslid Reijmersdal. „Wij zijn bang dat de de heer Bruinooge. „Maar een nieuwe matuur'. „De gemeenteraad moet de C. E. van Reijmersdal. „Er is daardoor investerings-en exploitatielasten van accommodatie biedt mper mogelijk- principebeslissing om inderdaad over sprake van een grote terugloop in het het Arsenaaltheater uiteindelijk moe- heden, dus meer inkomsten. Je kunt te gaan tot aankoop nog nemen. Er is theaterbezoek; er is minder aanbod ten worden opgebracht door de ande- dus in feite met hetzelfde geld meer nog voldoende tijd voor uitgebreid van programma's omdat de gezel- re cultuurmakers in Vlissingen. Maar doen. Met het huidige budget is een overleg met de betrokkenen", aldus schappen minder subsidie krijgen en dat is maar een kant van de zaak. Wij goede programmering beslist moge- de wethouder. De vrees van de Zeeuwse Komedie ophouden te bestaan en ten derde is zijn verder bang dat er minder activi- lijk", aldus de wethouder. Hij heeft ook minder geld beschikbaar voor teiten in het Vestzaktheater zullen overigens geen enkele twijfel over de Als voorbeeld worden geprogrammeerd, omdat de haalbaarheid van het project Arse- gemeente kan eisen dat het door haar naai, dit in tegenstelling tot de heer beschikbaar gestelde budget in het Van Reijmersdal. Het teruglopende theater besteed moet worden, theaterbezoek hoeft volgens de heer de programmering", noemt de heer Van Reijmersdal de gang van zaken bij de Schouwburg in Middelburg. „Het gebruik daarvan wordt steeds meei gericht op alterna- Dat scheelt ons in de inkomsten die Bruinooge niet te betekenen dat e tieven, zoals een vogeltentoonstelling we uit de verhuur van de zaal krijgen, sluitende exploitatie van het Arse- of een veiling". maar dat kan ook betekenen dat er naai niet mogelijk is (Slot van pagina 11) keld om de uitwijzing via kamervra gen te voorkomen. Andere partijen, waaronder de PPR, zullen nog wor den benaderd. De advocaat Penders overweegt volgende week een kort geding aan te spannen om in elk geval Vitta gedurende de behande ling van het beroep bij de Raad van State in Nederland te houden. Pen ders: „Hij is op dit moment juist het tegenovergestelde wat justitie be weert...". Dik Groen van het JAC Terneuzen stelt vast dat Vitta voor de hulp aan drugverslaafden in Zeeuwsch-Vlaan- deren een onmisbare kracht is. Daar bij wijst hij ook op het feit dat Vitta via bemiddeling van het arbeidsbu reau in Terneuzen een opleiding voor sociaal dienstverlener imbo-sdi volgt. Groen; „De beschikking van het mi nisterie is zeer eenzijdig opgesteld". uc ,l. a Volgens Peer Muntz, medewerker van de Sosjale Joenit, zal de uitwijzing van Vitta naar Italië, het enige land dat verplicht is hem op te nemen, 1 TT i. 1, ILdlUCl 111 UCUl VC1VVCLCU leiden tot zijn ondergang. ..Het werkt Sïchialri5che |„richli„E. demotiverend voor een instelling als r om een ontredderd persoon Een nieuw theater in Vlissingen zal geen voorstellingen meer naar Vlissin- BESLUIT RAADKAMER GENT De Amerikaanse ambassadeur Paul Bremer en zijn vrouu links i. burgemeester Ockeloen en een functionaris van Dow Chemical tijdens een kort bezoek van het ambassadeursechtpaar aan het chemische bedrijf in Terneuzen. TERNEUZEN Paul Bremer III, Amerikaans ambas- driekwart jaar in Nederland in functie, arriveerde sadeur in Nederland, bracht donderdag een informeel donderdagochtend in het Middelburgse Abdijcomplex bliksembezoek aan de provincie Zeeland. Bremer waar hij werd begroet door commissaris van de deed daarbij ook het Amerikaanse chemische bedrijf koningin in Zeeland dr C. Boertien Na een rondleiding Dow Chemical in Terneuzen aan, waar hij verwel komd werd door onder andere burgemeester C. Ocke loen van Terneuzen. Bremer bezichtigde het oceaan door het complex, begaf de diplomaat zich naar het Middelburgse stadhuis voor een ontmoeting met bur gemeester P. Wolters. In Vlissingen ontmoette Bremer e accommo datie is niet te vergel ijken met de Schouwburg. Dit is een multl-functio- nele ruimte mèt theater. Bovendien is 35 procent van de abonnenmenthou- ders voor de Schouwburg afkomstig uit Vlissingen". De brief van de Zeeuwse Komedie is wat voorbarig, zo vindt de wethouder. „Het duurt zeker nog anderhalf jaar voor het gebouw beschikbaar is, als de raad tenminste besluit tot aan koop. Er is tijd genoeg om met alle betrokkenen te overleggen. Garande- OOST-SOUBURG ren dat het Vestzaktheater tot in brandweer heeft lengte van dagen zal voortbestaan, dat kan ik uiteraard niet". dok en toonde zich geïnteresseerd in de verschillende burgemeester Th. J Westerhout Het Vlissingse bezoek fabrieken van het bedrijf. Tot slot werd hij over het werd afgesloten met een lunch op de USS Austin, het onderwerp 'business relationship' geïnterviewd voor Amerikaans marineschip dat momenteel ligt afge- het Dow-bedrijfsjoumaal. meerd in de Vlissingse buitenhaven Van daar ging het met een boot van de Rijkspolitie te Water richting Dow Bremer, opvolger van ambassadeur Dyess en nu ruim Chemical. Lichte schade bij schoorsteenbrand in Oost-Souburg Van onze correspondent i GENT De 28-jarige Gentenaar L. D. tot de conslusie dat D. ontoereke ningsvatbaar is en moet worden be- Vredesgebedsdienst in Doopsgezinde Kerk D„ die ervan wordt verdacht in april schouwd als een ongeneeslijk gevaar MinnFI rttrPt Tn de Dnnnspezinde slechts sprake van lichte schade. 1.87-2,04, 'HO do l-iorierf P,vmnndTlrtn. XJii t«t! ,r„rvT rla T~lo hrondn'Por mtti, nrrt 1 Q Ofl '1111* tilt or. VI Fruitveiling Barendrecht, 12 april 1984 E IERVEILING BARNEVELD - Aanvoer - L»e Vlissingse voorverkoop Conference 65/75 8 ton 1,70- 1.409.796 stuks, stemming rustig Prijzen ln donderdagavond 1.73, 55/65 25 ton 1,43-1.47. 45/55 7.5 ton gulden per 100 stuks: eieren van 51-52 gram een flinke schoorsteenbrand bestre- 92-97 13.80-13,75. 56-57 gram 15.70-15.70. 61-62 den in de woning Vlissïngsestraat 56 Appelen Cox's Orange Pippin 80 op 1.42- gram 17.70-17.40. 66-67 gram 17,35-17.45 te Oost-Souburg. Daarbij behoefde L94, 75'80 1,78-2,36, 70 75 1.95-2.68. 65 70 Aardappeiternujnmarkl Eeeo water te worden sebruikt. Er is 't2'47;,6? 65 AprU l«en 88 50 «7 50 88 00. nov 29 50. folgens commandant W. F. van Leer- poMgOMBg» I M-UI. «M> Mrtn»30 Mo: 2920, me: 91 90 9150 - 16 60 0 68-86, aanvoer mn Goudrer- 91.90,stemming apnl /eer flauw. november som 4e _11i:s_s.iiBse_ brand»eer op 1.18.2,13 75 801192-2 11 7075 zeer Hauw mei aer Harm ooenataaode voor de maatschappij Hijr zal voor de Kerk aan ae Lange Noordstraat in Middelburg wordt zondag de maande lijkse vredesgebedsdienst gehouden. de toen 7-jarige Raymonda Dan- neels uit Sluiskil en in augustus '83 derde maal worden geïnterneerd. :1-jarige Inge Ghys uit Gent om De eerste keer gebeurde dat nadat hij levrn le hebben gebracht, zal tien jaar geleden in Zelzate een bank vooTgangërïdT w de Bakker uit voor deze feiten niet terecht staan, overviel. Later gebeurde dat na de De gewezen matroos is door de raad- aanranding van een bejaarde vrouw. »v««*..„.vv8va. kamer in Gent verwezen naar een Toen hij de jongste uitspraak van de betónTöm 19* raadkamer aanhoorde, reageerde D. - - De Gentse raadkamer baseerde zich erg agressief. Hij kreeg een w-oedeaan- uit te zien groeien tot een constructief bij deze beslissing op een rapport van val en zei dat hijtegeni debeslissing en produktieflid van de samenleving een college van drie psychiaters die j^n de raadkamer in beroep zou gaan. De Vlissinese forma door het parket waren aangesteld. In De voorzitter van de rechtbank hield VLISSINGEN - Dei VUssüigseforma- dat rapport komen de deskundigen geen rekening met een bnef, die D. t e Why Not treedt zaterdag op in twee dagen tevoren had geschreven VOCDePiek Dit optreden begint om hij al zijn eerder afgelegde 21.00 uur. 'Why not' is een groep die rock speelt, omlijst met een swingen- 13 t i. Jonagold 90 op pos april -41 wordt 294. november 388. n De brandweer rukte om 19.00 uur uit 2,37-2,57.80 90 2,74-2,86.70 80 2.79-2.89. aan- -31 wordt 3322. omzet april 1 aanzeggme met een ladderwagen en hulpverle- voeróton LombartsCavilie8090 1.23-1.30. hoogste prijs 8900 laagste prijs 88.00 ningswagen. Via de ladder kon men "080 i.43-1.57.6070 l.Ol-l.4.aanvoer5ton laatste zaken 12x8800: mei. hoogste prijs de schoorsteen bereiken Daarin Winston 80 90 1 25-1.52.70 80 1.40-1 65.60 70 95.70; laagste pnjs 92 00. laatste zaken - - hleek zich pen dikke laag "brandend L18-1,22. aanvoer 25 ton. Peren Conference 32x92.00. nov 2x29,20. dag april 56; no- Middelburg. Het onderwerp luidt'On- ^h ai^£e 65 75 1,31-1.80. 55 65 1.22-1.53. 45 55 65-95. vember 2; mei 550 ze verantwoordelijkheden'. De dienst oe bevinden, die met behulp van aanvoer 94 ton. Gieser wildeman 60 70 een rammeneur werd verwijderd. De li8M,83i 50/60 1.27. aanvoer 3 ton. Totaal brand veroorzaakte een enorme rook- aanvoer appelen 84 ton. totaal aanvoer ontwikkeling, die de aandacht van peren 27 ton. vele belangstellenden trok. Optreden Why Not in De Piek Vlissingen om vervolgens dat hele resultaat te niet gedaan te zien worden". bekentenissen opnieuw introk. De jongeman wurgde op 8 augustus de podium-act. De band bestaat uit vorig jaar in Gent de 21-jarige sier- de leden Peter Veen drumms. Piet kunstenares Inge Ghys. die een buur- Meulmeester gitaar. René Koole gi- vrouw van hem was. Het lijk van het taar en zang. Frankie Engels toetsen MIDDELBURG - Het schoolverlater- tocht van het boos rood konijn'. werken Jeroen van Westen. 't 3eest, 20.30 uur: Filmhuis met Lunchcafé, 9-18 uur. Onderwaterfo- 'Time stands still'. MIDDELBURG Meccano. 20.30 uur: Filmhuis met 'The Verdict'. De Verkeerde Wereld, 22.00 uur; Op treden groep 'Visions'. to's van Tonny Kostermans (t m 28 4 HEILLE Landbouwmuseum. 10-12 en 13-17 uur; Oude landbouwwerktui gen. KAPELLE De Vroone, 10-17 uur: slachtoffer werd door een vriendin in een kleerkast aangetroffen. Korte tijd nadat D. in deze zaak bekentenissen aflegde, rees bij de Temeuzense ge meentepolitie het vermoeden dat er een verband kon bestaan tussen de verdwijning van de 7-jarige Raymon da Danneels uit Sluiskil (op 17 april MIDDELBURG Joop de Microob bas. Turn wedstrijden voor jongens in Middelburg Groenteveiling Barendrechl. 12 april 1984 Aardappelen bintje bonken 87-1,17. groot 70-96 irene 1,26-1,28. andijvie A 1.80-2,04. B 1.29-1,70, bieslook 1.17-1.33. bloemkool 8 stuks per bak 4,40. 10 3,20-3.80. 12 2.80. bospeen 2,80-3.40. Chinese kool 1.62-1,86, groene kool 76-1,04, rode kool 75-1,37. pak- sooi 74-94. peterselie 65-1.01. prei 97-1,09, raapstelen 52-54, rabarber 1.46-2.03. radijs witpunt 72-78. selderij 32-89. spinazie 2,37- 3.03. spitskool 2.09-2,23. tuinkers 62-64. uien bonken 1.43-1.47. grof 1,26-1,38. middel 1.08- 1,15, drieling 43-57, geschoond 1.58, winter peen grof 62-74. middel 52-70. Bjn 39-42. 250 examenkandidaten meededen, is witlof kort super 3,80-4,40. kort LA 3,50-4.00. Activiteitendag besluit project schoolverlaters van De Welünge sproject dat scholengemeenschap De Wellinge organiseerde en afgesloten. De leerlingen presenteer den zich donderdag op eenzogenaam- de activiteitendag die de afsluiting doosie 1-90-2.20 OOSTBURG De Hoekzak. 20.30 'Fotografie in Nederland 1920-1940'. uur'Poëzie hardop met'De buik heeft MIDDELBURG Zeeuws Kunste- Marktbericht van de Centrale Tuinbouw veiling Zeeland, veilpunt Kapelle, donder dag 12 april 1984. Voorverkoop conference I 65 75 170-172. I 55 65 147-151. II 45 55 95. Kroetappelen 39 20 Gloster I 90 100 98.1 80 90 145.1 70'80 ormde van hetgeen zij in de achter- Morgenmiddag, liggende jaren op De Wellinge heb- '80) en de zogenaamde kleerkast- zaterdag, worden in de gymzaal aan ben geleerd. moord. D. woonde op het moment van het Bachtensteene in Middelburg dis- Er werden de afgelopen maanden di- de verdwijning naast het gezin Dan- trictswedstrijden turnen gehouden verse projecten buiten de school ge- JSWUIU5lc,1OTimmiou naarscentrum. 13.30-17.30 en 19-21 neels in de Veldstraat in Sluiskil. Bij voor jongens uit de klassen 4B. 5A en start, waarmee de leerlingen moesten Jsgtie^'G^den^ehcioiisT 90/100 108. l D'Ouwe uur: werken van Bemhard Kirchgaes- opgravingen in de tuin van het huis 53 en 6 uit heel Zeeland. Behalve aangeven tot welke hulpverlening zij 80 90 109-115.1 70 80 91-96.1 60 70 72-73 n ser (t/m 3/5). waar de Gentenaar had gewoond, klassen van de organiserende Middel- in staat waren. De werkzaamheden so 90 96 11 70 80 84-86 11 60 70 58-66, n 60 65 De Vleeshal, 13-17 uur:'Sketches'van werden op 21 september vorig jaar de burgsë Turn Vereniging (MTV) '69 buiten de school varieerden van het 53. Winston 180/90 109-116.170 80 137-160.1 doen klassen mee van Astrow Sou- behulpzaam zijn bij activiteitenbege- 65/70^130-153,1 60/65^106^-117. nS5/6Q 55-64. burg. Volharding Goes, Thor Sas van leiding in bejaarden- en verpleegte- t™'""1 "n geen oren RETRANCHEMENT Schoöle, 20.00 uur' Lezing over reis ser (t/m 3/5). naar India en Nepal door nu. J. J. P. M. Asselbergs. TERNEUZEN Porgy and Bess, van- Magnus V. Gudlaugsson (Urn 18/4). stoffelijke resten van het meisje aan- St.-Janstraat 41, 14-17 uur: Touwplas- getroffen. Lombart Calville II 90/100 70. II 80/90 87, II af 2Ï.00 uur: Optreden Oscar Harris en tieken van Anneke Ruimschoteï De verdachte bekende op 7 oktober in Gent en VTV Vlissingen. De wedstrij- huizen, het schilderen van clubgebou- ^g^^Vgoa^^-o^Vrso/gToooTso10! The South Jazzband en John White Demerary, 9-17 uur: Diverse ambach- de gevangenis van Gent tegenover den beginnen om één uur en zijn voor wen, het metselen van geveltjes, het 70;8o 207-239.11 90 100 172-I74.'ll 80-90 218. and his Big Band. VLISSINGEN De Piek, 21.00 uur: Optreden popgroep 'Final Act'. FILMVOORSTELLINGEN- BERGEN OP ZOOM Cinem'Actu eel I, 20.00 en 22.15 uur: Ciske de Rat, a.l. Cinem'Actueel II, 19.00 en 21.15 uur: Ciske de Rat. a.l. Cinem'Actueel III, 19.00 en 21.30 uur: Schatjes, 12 jr. GOES Grand. 20.00 uur: War ga ten en exposities. leden van de gemeentepolitie Galerie'De Wijnstock', 14-17 uur: Eie- Terneuzen en van de Belgische rijks- piQ d„„l CV»r»w KRO ren. ikonen en knipsels van div. kun- wacht het kind in zijn woning te Lid) Uttciv Giiun rvrvv-f hebben vermoord. Hij begroef zijn slachtoffer in de tuin. Zowel op het moment van de moord ren, ikonen en knipsels van div. kun stenaars (t/m 21/4). Antiquités B. Witte, 10-18 uur: Werken van Petra van Kalkar (t'm 28/4). Galerie Montpamasse, 14-18 uur: Werken van Bernard Charoy. OOSTBURG - Atelier Oudestad 66. 10-12 en 14-18 ui--: Werken van Jan Verschoore. iedereen vrij toegankelijk. in Westkapelle WESTKAPELLE De KRO Play repareren van electromsche appara- n 70-80 214 Conference aanvoer 165 75 168. tuur tot het hovenierswerk in plant- 1 55/65 149. II 65-75 159, 11 55/65 139. II B soenen. 55 60 50-113 Saint Remy II 80 90 85. II 70 80 Om betaalde krachten geen concur- 94-100.1160 70101, li 50 60 47. UB 80 90 68 n rentie aan te doen werd gewerkt op B 70 80 62 11 B 60 70 46-76. Groenten prei Non-profit-basis' Er werd geen geld 36-62 rabarber 90-133. spinazie 227 uien 80 ..r Aarrtanno pn T fiS-Rf) mes, a.l.; 23.00 uur: Kamermeisjes met Bibliotheek 'Honderd jaar Oranjevor- vulpse wensen, 18 jr. HULST De Koning van Engeland. 19.00 en 21.30 uur: Ciske de Rat, a.l.; 19.00 en 21.30 uur: De vier vuisten slaan op hol, a.l.: 19.00 uur: Schatjes, stinnen' TERNEUZEN Hal stadhuis. 8 en 13-16 uur: Aquarellen van Sonja definitief afgesloten. Dwinger. VLISSINGEN Reptielenzoo 'Igua- uc rviw nay in Sluiskil als de misdaad in Gent Back Show komt zondag 22 april verdiend, er werd door de school w genoot D. een verlofperiode, die hem (eerste paasdag) naar Westkapelle. In mankracht en technisch inzicht gele- Aardappeltermijnmarkt door de inrichting waar hij verbleef, disco De Hooizolder begint om 15.00 verd. „om op die manier dienstverle- was toegestaan. De recente uitspraak Ulir PPn voorronde voor het bekende nend bezig te zijn", aldus de organisa- van de Gentse raadkamer betekent televisieprogramma, gepresenteerd toren. t dat de man noch in België noch in door Hennie Huisman. Verder zijn er De dag werd gisteren afgesloten met scaande pos april -10 wordt 115. mei Nederland zal terecht staan. Voor de gastoptredens van de Amerikaanse een aantal door de leerlingen ten wordt 583 Omzet april 3 aanzeggingen. Nederlandse justitie was het onder- zanger Joe Boume en de zangeres tonele gebrachte stukjes en de avond 38x67.00. mei: hoogste prijs 68 00. laagste 1-12 zoek overigens sinds enkele weken Maria Verano. De disco is open vanaf werd muzikaal opgeluisterd door de prijs 64 40. laatste zaken: 3x64 50: dag: 14.00 uur. groep 'Feedback' Rotterdam April: laten 64.50, bieden 62 00. slot 64.50; mei lp ten 64 50. 64.20. 64.50. stemming apnl. zeer flauw, mei: zeer flauw, open- april 38. r (Slot van pagina 11 het pakket geen explosieven be vatte. maar het boek 'Juliana 75'. „Ik ben vroeger zelf eens een half jaar te gast geweest van de Ame rikaanse marine'zegt de heer Dert als verklaring voor zijn ge schenk. Positief „De man heeft een positieve visie op de defensie en de Ame rikaanse marine", zegt kapitein Roxs. Hij heeft gemeend zijn dank en waardering kenbaar te moeten maken, maar heeft de wijze waarop niet goed overwo gen. Daardoor gedroeg hij zich verdacht, zonder dat hij dit ove rigens wist. Wij vermoedden woensdag avond al, dat er geen sprake was van een negatieve opstelling en hebben daarom pas donderdag ochtend om 11.00 uur contact met hem opgenomen, omhet gebeuren te verifiërenaldus kapitein Roxs. De folders over verbindingsap- paratuur in het plastic tasje, dat Dert in de taxi had laten liggen, bleek overigens een tijdschrift over fotografie te zijn. „Dat had ik woensdag opgehaald en toen zag ik dat boek over prinses Juliana liggenzegt hij. De marechaussee heeft het boek overigens donderdagmiddag nog overhandigd aan de beman ning van de Austin' Maar wel geopend, zodat er geen verwar ring meer mogelijk was 12 jr.; 19.00 uur: Hercules. a.l.; 21.30 na', 14-17.30 uur: expositie levende uur: Commando Appocalypso. 16 jr.; 21.30 uur: Schoolmeisjes, 18 jr. OOSTBURG Ledel, 20.00 uur: Schatjes, 12 jr. reptielen, amfibieën en insekten. Museum, 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'Ma ritieme gezichten'. Nieuwstraat 26-28, 10-17 uur: 'De ge- PROF DR VAN CUILENBURG: TERNEUZEN Luxor, 19.30 en 21.45 schiedenis van 500 jr. loodswezen'. uur: Ciske de Rat, a.l.: 19.30 uur: Who dares wins, a.l.; 21.45 uur: The thing, 16 jr. VLISSINGEN Alhambra I, 20.00 uur: Ciske de Rat. a.l23.00 uur: Sex op het platteland, 18 jr. Alhambra II. 20.00 uur: The wicked lady, 12 jr.; 23.00 uur: Blow out. a.l. TENTOONSTELLINGEN AXEL Streekmuseum 'Het Land van Axel'. 13.30-17 en 19-21 uur: 'Hon derdjaar Oranjevorstinnen' (t/m 14/4). Kindergalerie Bellemans. 10-18 uur: Illustraties van Dagmar Stam (t/m 28/4). Galerie Slijkdreef la. 10-18 uur: 'Mo derne kunst en 1984'. BRUINISSE Hal Gemeentehuis. 9-12 en 14-17 uur: Keramiek van Joop van Ulden en weef- en knoopkunst van Alexandra. DOMBURG Biologisch Museum, 20-17 uur: 'De natuur in Zeeland' ■Dieren in de natuur'. GOES Museum, 10-17 uur: 'De Galerie Marquis, 13.30-17.30 uur: Werken uit stock en nieuwe aanwin sten 1983. Gevangentoren, vanaf 17 uur: Grafie ken van Wim Krull. YERSEKE Atelier Dam Twee, 10- 18 uur: Expositie over schaal- en schelpdieren werken diverse kun- IJZENDIJKE Museum, 10-12 en 13.30-17 uur: 'Over en rond het trek paard'. ZIERIKZEE De Vierschaar. 9-12 en 14-17 uur: 'Bladeren in het verleden'. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14444 (ook voor milieuklachten) Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551, dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel, 01180-36251, van 10.00-24.00 uur weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645. dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel. 070-614614. Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur MIDDELBURG - De discussies tus sen voor- en tegenstanders van het 'Omroep Zeeland-tientje' zijn geheel overbodig. Want het is technisch mo gelijk om van een eventuele regiona le omroep in Zeeland een vorm van 'abonnee-radio' te maken. De radio signalen kunnen namelijk via de ka bel worden verspreid. Zodoende kun nen belangstellenden zich erop abon neren en ervoor betalen. Degenen die geen verhoging van de omroepbijdra ge met tien gulden voor een Zeeuwse regionale omroep overhebben, abon neren zich niet en hoeven dus ook niets te betalen. Deze visie kwam gisteravond uit de mond van professor dr J. J. van Cuilenburg uit Amsterdam. Hij is hoogleraar in de communicatieweten schappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Prof Van Cuilenburg hield op uitnodiging van het verband Zeeland van de VTJ een spreekbeurt in de Getuigeniskerk in Middelburg. In het algemeen toonde prof Van Cuilenburg zich desgevraagd geen voorstander van regionale omroepen. „De centrale vraag in de discussies over al dan niet invoeren van regiona le omroep is namelijk 'Aan wiens behoefte voldoet zo'n omroep?' Ik heb wel eens de indruk, dat de behoefte van de zenders groter is dan die van de ontvangers. Vaak ontstaat een groepje enthousiastelingen dat zich sterk maakt voor een regio-omroep, uit mensen die afkomstig zijn uit de wereld van de ziekenhuisomroepen. Die vinden het leuk om een groter publiek te bereiken dan alleen de zieken, maar ze vragen zich niet altijd af hoe groot de behoefte aan regio- omroep bij het publiek is". Zo deelde de heer Van Cuilenburg mee, dat de luisterdichtheid van Ra dio STAD (de lokale omroep in Am sterdam) slechts drie procent, be draagt. De regio-omroep met de hoog ste luisterdichtheid is Omroep Bra bant. Hier luistert overigens slechts zestien procent van de bevolking Toch moeten alle Brabanders en alle Amsterdammers jaarlijks een tientje voor de regio-omroep bijdragen. Vervreemding „Welzijnswerkers propageren regio nale omroep als middel om de ver vreemding tegen te gaan. De mensen zouden zich weer in hun stad of wijk moeten gaan thuisvoelen. Maar radio is, als elke vorm van massacommuni catie, juist een uiterst vervreemdend middel. Nu hoort men in Amsterdam via Radio Stad welke voetbalwed strijden niet doorgaan. Vroeger moest men daarvoor naar de sigaren winkelier op de hoek, waar de men sen dan tevens een praatje met el kaar gingen maken". Concluderend zei prof Van Cuilen burg dat regionale omroep juist daar slaagt, waar het niet nodig is. zoals in het overwegend landelijke Brabant, waar van vervreemding nog weinig sprake is. In zo'n -met Zeeland te vergelijken- gebied is de betrokken heid van de bevolking bij het regiona le gebeuren veel groter dan ln de stad. omdat 'de zaak nog te overzien is' „Maar juist omdat de zaak nog kan worden overzien, is regionale omroep overbodig", stelde de hoogleraar. „Samenvattend zeg ik dus dat regio nale omroep er niet hoeft te komen. Maar de regio-omroep er echter toch komt, hang er dan een prijskaartje aan. Gooi het op de kabel zodat alleen degene die zich erop abonneert, er ook aan meebetaalt". Prof dr Van Cuilenburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 19