3 ES llllllll 1 1 HTTIttttttttt- H w H BOUWMARKT FLIPSE bv f f f z u N Pm Q openingsshow Wegens enorm succes prolongeren wij onze ioimuiK De arenA Lentefeest AUTOBEDRIJF CEVAAL avenue ETEN VALKENISSE Wenst U een TUIIMFREES om tevreden mee te zijn; KORTINGEN NU VANAF 50% VRIJDAG 13 APRIL 1984 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VF rn LI dus ook tijdens dit gehele weekend hebben wij 1 nog diverse aantrekkelijke aanbiedingen voor SNELLE beslissers uw Toyotadealer y\ Industrieweg 23 - Vlissingen Telefoon 01184-12916 In verband hiermee is zaterdag 14 april onze showroom in Middelburg de gehele dag gesloten. Voor de goede orde: ons bedrijf in Middelburg blijft normaal gehandhaafd z z VOOR ALLE VOORKOMENDE BOUWMATERIALEN OOK VOOR MACHINAAL TIMMERWERK ZOALS RAMEN. DEUREN. KOZIJNEN, ENZ. OOK NAAR UW IDEE OF ONTWERP GROTE SORTERING EIKEN. MIRANTIE, GRENEN EN VUREHOUT ALUMINIUM flöRDEUREN in >D-H-Z<TAKETTEN IN BRUIN of NATUREL prezen vanaffl48P° 1?AAMHÖRRENalle onderdelen op rnaat leverbaar. Nog enige 'D-H-Z- raketten met HOdE Körtin&EN MAKITA' BOORMACftI NE type HP1300S van ft 258.= MOOR...fi.ZOSr 'TURBOHEATER* VERFAFSTRIPPER fl.99." WANDAFWERKINfr •ECEREKRftlSTER af STRUKTUURftLSSTER per emmer van -I8 kg. fl.3-4.95 Zolang de voorraad strekt BADHUISSTRAAT 8A 4371 EL KOUDEKERKE TELEFOON 01185-195 openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-12 30 e zaterdag van 8.30-12.30 en van UW VOETEN VERDIENEN HET BESTE... Pure klasse, die zichzelf bewijst.. - MIDDE18URG Vanaf 49,95 Schoenmakerij Goudswaard a/d Houttuinen 32 de krant helpt u op weg Britannia - Vlissingen Aanvang 20.00 uur Kaarten uitverkocht Mi Gemeente wethouders Valkenisse Burgemeester maken bekend: dat met ingang van maandag 16 april a.s. in verband met reconstructiewerkzaamheden de Kerkhoflaan te Koudekerke, voor het doorgaan de verkeer zal worden afgesloten. De werkzaamheden zullen tot medio juni van dit jaar gaan duren. Als gevolg van de reconstructiewerkzaamheden komt de bushalteplaats aan de Kerkhoflaan eveneens tijdelijk te vervallen. Koudekerke, 13 april 1984. Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester S. Francke de secretaris A. Meijers GEMEENTE ARNEMUIDEN Hinderwet Burgemeester en wethouders van Arnemuiden maken ter voldoening aan artikel 12 van Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat op 7 maart 1984 bij hen een aanvraag is ingeko men van de heer B. J. W. Schuurs, Oranje Nassaustraat 34 te Arnemuiden voor een vergun ning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking houden van een autobedrijf met herstelinrichting waarbij een aantal elektromo toren, alsmede een voorraad smeeroliën, gebe zigd zullen worden, gelegen aan de Lionstraat te Arnemuiden. kadastraal bekend gemeente Arne muiden. sectie G. no 's 3391 en 3549. De aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 16 april 1984 tot 16 mei op de gemeentesekretarie. afdeling algemene zaken, ter inzage en wel elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur, alsmede elke dinsdag van 17.00 tot 20.00 uur. Vanaf 16 mei 1984 tot het einde van de termijn, waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, liggen de stuk ken elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur ter inzage. Desgewenst kan aldaar een mondelinge toelich ting op de stukken worden verkregen. Gemotiveerde bezwaren kunnen gedurende de periode van 16 april 1984 tot 16 mei 1984 schrifte lijk bij ons college worden ingediend. Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom wordt verzocht (tel. 01182-1553, toestel 22) kunnen tot 9 mei 1984 mondelinge bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid zal worden gegeven tot een gedach- tenwisseling over de aanvraag. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als hierboven omschreven en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren in te dienen tegen de ontwerp beschikking. Voor het inzien van de stukken op dinsdagavond dient men zich te wenden tot de gemeentebode. Langstraat 43, te Arnemuiden. Arnemuiden, 13 april 1984 Burgemeester en wethouders voornoemd de burgemeester, M. M Markusse de sekretaris J. Kroon Langeviele 76, Middelburg, 01180-37041 J Weekendmenu 13. 14. IS april 1994 Krabcocktail toast en boter Lamsbout met verse champignons de Paris Aardappelcroquetjes Gemengde salade 35,- p.p. HOTEL DE DISTEL 1^3 ZOUTELANDE |A| WESTKAPELSEWEG 1 TELEFOON (01186)2040-1210 POSTBUS 10 I 4374 ZG ZOUTELANDE L w Dan zonder dralen er een bij halen. Daar staat de meest complete serie JAPANSE EUROPESE en AMERIKAANSE frezen van klein tot groot Hoogwaardige kwaliteit en gemakkelijk hanteerbaar» En SERVICE Steeds scherpe aanbiedingen. ADVERTEREN DOET VERKOPEN solide, demontabel gebouw 14 x 6 m, bestaande uit 2 units opge bouwd in staalconstructie. Voorzien van: keuken, toilet, centrale ver warm., warm water, vloerbedekking e.d. In zeer goede staat verkerend. Bij uitstek geschikt voor b.v. kantine, clubgebouw, kantoor e.d. Op korte termijn te aanvaarden. Inlichtingen AANNEMINGS- EN INSTALLATIEBEDRIJF BIJKERK B.V. - BURGH-HAAMSTEDE Telefoon 01115-1246 - b.g.g. 1837 '—JU ZEER BELANGRIJKE UITVERKOOP WEGENS FAILLISSEMENT RAAK MEUBELEN B.V. Verenigde Makelaarskantoren J Abas B.VHooldkanloor Rilksweg Zuid 2-4.6662 KD Eist (bij Arnhem) postadres Post bus 150 6800 AD Arnhem lel (08819) 5242 en (085) 431022 l 1 5 •N

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 18