Voorwaardelijke straf en boete voor mishandeling =M Van Dishoeckhuis alleen 'terecht'in Vissershaven EHBO in Middelburg huldigde jubilaris Werkgroep zeer huiverig over aanleg Strandweg Oostkapelle ZITTING POLITIERECHTER MIDDELBURG Eén openbare basisschool genoeg voor Westkapelle Vier kampioenen bekend bij bedrijfsvolleybal Middelburg .1 VRIJDAG 13 APRIL 1984 PZC/streek MIDDELBURG - De avond van de twintigste juni vorig jaar begon met het rustig bestellen Getuigen hadden echter op schrift van een pilsje in café De Dukdalf in Sas van Gent en eindigde in een vechtpartij. P. van W. (44) zich'wel degeiijk^o'had^oorgedVan! j uit Sas van Gent nam samen met zijn 25-jarige in Eindhoven wonende schoonzoon H. S. Officier van justitie mr c. Nijmeijer i plaats aan de bar. Van W. gaf een rondje en cafébaas W. van E. schoof hem meteen de rekening i* 1 v 33 i ■- ii .t van 13,25 onder zijn neus. En dat had de café-uitbater beter café-eigenaar liever niet en met enig achterwege kunnen laten, want dat geduw en getrek loodste hij het twee- schoot volkomen in het verkeerde tal weer naar binnen. Dat had hij keelgat van Van W. Hij en zijn schoon- beter niet kunnen doen, want toen zoon stapten op zonder te betalen, begon de ellende pas goed „maar ook zonder een slok te drin- Van W.. die tegenover politierechter ken", voegde Van W. daar donderdag mr G. Nomes toegaf, dat hij 'behoor- aan toe, toen hij zich met S. voor de lijk dronken was', riep: „Wij maken Middelburgse politierechter moest hier de dienst uit". Hij pakte Van E. verantwoorden. geslagen e is letterlijk in elkaar dat om zo'n luttel bedrag. f rind het gedrag van beide i men geweest, maar ze hadden Van E. dachten buiten alle proporties'Hij zeker niet zo toegetakeld als hen ten eiste tegen beiden twee weken voor laste werd gelegd. p" pp" waardelijke gevangenisstraf en een boete van 450,-. De politierechter zei nog dat het niet van belang was wie van beide ver dachten nu precies wat had gedaan. „Maar de mishandeling van Van E. is, mede gezien de getuigenverklaringen, vervolgens bij dièns arm en gaf hem DOMBURG - Drie subsidieverzoeken, wettig en overtuigend bewezen" Hij Commissie welzijn Domburg vergadert Van E. liep het tweetal achterna en op een duw zodat Van E. achter de bar op de evaluatie van het subsidieverode- veroordeelde Van W. conform de eis het terras kreeg hij te horen: „Wil je de grond viel. Hij kreeg een paar ning en het subsidiebeleid voor het en S. kreeg twee weken voorwaarde- een stoel in je nek?". Ook dat had de klappen en vluchtte naar zijn privé- komend jaar zijn de drie belangrijkste lijk en een boete van t 250.- Volksdansgroep uit Zwitserland treedt op in Domburg geschopt. Uiteindelijk verliet tweetal de bar. De verwondingen van Van E. waren, volgens de deskundigen, net niet te DOMBURG - De folkloristische omschrijven als maar lichamelijk let- groep 'Vereinigte Trachtenleute Ba- sel' maar de man had wel e' sel' uit Zwitserland treedt zaterdag aantal kwetsuren opgelopen. 21 april op in het openluchttheater in Domburg. Deze volksdansgroep uit UfltKCHtllHP Bazel brengt een programma van Bejdc verdachten ontkendcn giste- vertrek maar S. en Van W. kwamen agendapunten van commissie welzijn. AAA C *- achter hem aan S. sloeg nog met een die maandag 16 april vanaf acht uur's yVl ZU.UUU D6tSCIl barkruk op het hoofd van Van E. en de avonds vergadert in het gemeente- café-baas werd tegen het strottehoofd huis in Domburg. ^6^T2VG6r(l UlJ Het Van Dishoeckhuis aan de zuidkade van de Vissershaven in Vlissingen. Uiterst rechts het arsenaal. Daarnaast aangepaste nieuwbouw, waarin een scheepvaartmuseum kan worden gehuisvest en vervolgens het Van Dishoeckhuis. Links daarvan nieuwbouw op de Zeümarkt, als afsluiting van de haven en overgang naar de achterliggende woningen. Volleybalprogramma actie Vlissingen OOST-SOUBURG - De 11-jarige An- VLISSINGEN In het volleybalpro- „De enige plaats in derbrengen van het museum in dit twaalf elementen, van tien tot twaalf alle redelijkheid pand. Daarbij ben ik wel voorbij ge- ton. Bij de indeling maak je eventueel gaan aan de financieel-economische gebruik var 1 natuurlijke breuken. In I zang en dans in klederdracht, het 1 blazen op de alphoorn en een voor- I stelling van verschillende 'Fas- nachts' figuren, een soort carnavals figuren. Verder is er een optreden van de groep van mevrouw M. de Jager-De Pagter met een show van Walcherse j klederdrachten van het begin van de i vorige eeuw tot heden. Het program- ma wordt muzikaal omlijst door de boerenkapei 'De Deudouwers' uit Domburg. Het optreden begint om 19.30 uur. Gs: tien mille I voor informatie langs recreatieve fietsroutes 1 MIDDELBURG - Het dagelijks be stuur van de provincie heeft de sta- voorgesteld een bedrag VLISSINGEN - Vlissingen die voldoet aan de voorwaarden die moe- V" mmraa vnnr dit Wppkeinde is een 2 Engelse:mt Oost-Souburg kreeg ten worden gesteld aan een nieuwe situatie van de gemeente, waardoor de onderste laag van het metselwerk wiizieine ODeetreden De wedstrijd donde'"da8ochtend eerl.®no™®LJ;aa5 lokatie voor het Van Dishoeckhuis, is deze bestemming wel niet haalbaar boor je enkele gaten, waarna je het EVVC1- EVVC 2 (he%n) worfS? aangeboden, omdat zijde 20.000 ste de zuidkade van de vissershaven, zal zijn. In die richting moet je toch element inpakt in een stalen frame. Je das om 14 00 uur tresDeeld de ont- bracht voor de graveeractie, ter Deze Sjtuatie doet sterk denken aan zoeken, want het is onmogelijk klein- schuift draden door de geboorde ga- mnptinfr wvr i Srheldpsoort zal yoorkon\lnS van diefstal van rljwie- de oorspronkelijke Houtkade, waar schalige woningen te maken op de ten en met behulp van een takel breek vanavond tvrljdag) vanaf 20.0tniurm £5SÏÏf Sla°art -cl p,„d L„ >7,3 werd gebouwd. Wel banedfnverdieping of eerste verdie- je het elenrent ,n sijn geheel af .Jdet ren dat het geheel zo was verlopen de PZEM-zaal te Middelburg worden werd haar aangeboden in de A. H. S als geschetst. Er waren wel proble- afgewerkt. ping", zegt de heer Sinke. KWART EEUW LID overgang naar de kleinschalige Stemerdingschool te Oost-Souburg, woonbebouwing en naar het arse- waar de vrijwilligers momenteel zijn „aal zodoende nnstaat tevens een gehuisvest, om de inwoners van Oost- vrij steviee b„„wk„„dige begelei- Souburg de gelegenheid te geven hun ding van de vissershaven, die hier- deze etages zouden volgen-s hem deze methode, die in Amerika al lang wordt toegepast, is in Nederland ei genlijk alleen veel ervaring opgedaan bij het Zuiderzeemuseum. Huisjes van De stucplafonds in de vertrekken op 4 bij 5 meter zijn daar ineens overge- Woningbouw fiets te laten voorden van hun postco- d00r he, karaktct de en huisnummer. stadshaven kan krijgen, waarmee de JSJSKS? noodzakelijk eenheid met de histori- ggdfijfi fijSI sche binnenstad kan worden her plaatst, tegen kleine budgetten van een echte melijk voor het publiek te zien moe- enkele tienduizenden guldens", ver telt de heer Sinke. aan deze school en zit in de vijfde klas. „We wilden haar op dezelfde wijze sté'id' behandelen als een volwassene en dus hadden wij ook voor haar een levens grote taart", aldus adjudant M. Roe- lands van de Vlissingse gemeentepoli- MIDDELBURG - De heer C. van de gingsjaar. De begroting vertoonde tie. Ketterij uit Arnemuiden is donder- overigens wel een nadelig saldo. De vrijwilligers die het graveerwerk huis in Vlissingen, waarop mj vorige dagavond aan het eind van de jaar- maar de vergadering achtte het voor uitvoeren zijn ook vandaag (vrijdag) dmadaS is aigestuaeera aan ae meer vergadering van de afdeling .Middel- dit jaar wenselijk de tekorten uit de nog aanwezig in de Stemerding- Hogescnooi m uem, ij bouw burg van de Koninklijke Nederland- reserves op te vangen. school. De komende weken zullen zij gaar J een .Yer? v?inF v vendicn se Vereniging EHBO in de Concert- Voorzitter Van Iwaardcn deelde de vijf avonden op verschillende plaat- mode™e methoden die hiervoor zijn soberder Gehoorzaal in Middelburg uitge- vergadering vervolgens mee dat de sen tussen 19.00 en 22.00 uur aanwezig ontwikkeld, door middel van een ver ten zijn. Daarnaast zijn de ruimten, met een hoogte van 4.5 meter en een oppervlakte van 7 bij 9 meter, niet Hoeveel een dergelijke verplaatsing n restauratie van het Van Dishoeck- bruikbaar voor kleine woningen. Dit Stelt de uit VUssmgen afkomstige Daarvoor zouden tussenverdiepm- hubs precies zou kosten is volgens ir J. H Sinke 1271 in zijn onderzoek s™ ""o""1 "orde" gemaakt, waar- hem moeilijk te zeggen en geheel mee de gehele architectuur zou wor- afhankelijk van de toekomstige be naar verplaatsing van het i tale, maar vervallen Van Dishoeck- den verstoord. Op de tweede verdie- stemming en de wijze van restauratie, ping zijn de vertrekken 3,5 meter „Wanneer je de stucplafonds met aan- hoog. Daar zijn volgens de heer Sinke brengt op de eerste verdieping, bezui- mogelijkheden voor woning- nig je al een miljoen. Je hoeft de evenals in het souterrain. Bo- lichtkoepel met opnieuw aan te bren- endicn is het interieur daar veel gen. maar kunt ook enkele stalen spanten in de kap zetten en een grote Bij een traditionele verplaatsing, dakruimte maken. Het trappenhuis .11 tnuubiMdi lil ,..mucibu.s O.,., .-v.oow.1 .c.v/w .1. oo.uu nu. auuu.Liib fipimtx van de cpvpIs in prnte piemen- D1-l Liamuuneie vcipiuausmg. aasruimie matten. nei trappennuis breid in het zonnetje gezet. Dc heer jaarlijkse collecte ongeveer een zeli- zijn, voor de mensen die nog niet de "enin teéenstellinKtot detraditlone- steen voor steen, komt veel vakkennis kun je namelijk ook op een andere 1 -""i" >--■-> u„o s b kijken voor het fijn voegwerk en dat is wijze verlichten. Je zou eerst alleen de doeg kunneil forse koktcm worden be- '«Iff ff Stake sporadisch aan- gevels kunnen overbrengen en datge- Van dc Ketterij is 25 jaar lid van de de bedrag heeft opgeleverd als vorig gelegenheid hebben gehad hun fiets ten' tegenstelling tot de traditione- Middelburgse EHBO-vcreniging en jaar: er werd in Middelburg ruim te laten voorzien van postcode en °davoor en' hij heeft zich in die lange tijd doen ƒ5.800,- opgehaald. Verder werd het huisnummer. Op maandag 16 april kennen als een actief lid, die inmid- bestuursbeleid nog aan de orde ge- kan dat alsnog in Open Hof, op dins- spaard. wezig in Nederland. Tussen de stenen ne wat echt nodig is aan stucwerk. van de's a' weer zo'n s 10.000 gulden ter beschikking te stel- maak' van het afdelingsbestuur. I len voor het plaatsen van informatie- heeft de jubilaris bemoeienis met de Iwaardcn concludeerde dan panelen langs een aantal recreatieve jaarlijkse EHBO-coIlecte in Zeeuwse dezelfde voet verder te gaan fietsroutes in Zeeland. - n. hppr Sinke inmiddels wnnnaohtie bevinden zich namelijk voegen van Later kun je in de loop der jaren de jaar deel uit- steld. Er waren geen aanmerkingen dag 17 april in de kelder van het Prrinm hPt Piitnliik slechts 3 millimeter en die kunnen plafonds in de overige vertrekken een isbestuur. Ook op dit beleid, zodat voorzitter Van stadhuis, voor bewoners ten noorden J niet worden gedicht met het normale voor een herstellen Een dergelijke op van de Paul Krugerstraat en op hpfvan^sh^ckhthsals gereedschap. Ook aan de specie wor- restauratie en verplaatsing is moge- woensdag 18 aDril is men daar voor gevallen op nel van Uisnoecitnuii. cUS hiwrmdfbrp aisen aesralri Rnven- lUlr aar, froaii^ nor hot nnrtnmr. hoofdstad. Het gaat om het 'aankleden' van zes Reden v fietsroutes op Schouwen-Duiveland, i vader werkt den bijzondere eisen gesteld Boven- lijk voor een fractie van het oorspron- dien treedt veel steenverhes op. bij- kelijk genoemde bedrag van 15 mii- voorbeeld bij het schoonkappen tij- joen gulden Dan kan volgens woensdag 18 april is men daar voor f_, Het rampenplan in Middelburg, waat bewoners ten zuiden van de Paul ""Jj? dien treedt vee] steenverhes op. 1 r het oondsbestuur en het KSi^SSSS! P^ur? ^dê o^ht meege- ^"e STtta^oT^"'^^ Walcheren en WesfZeeuwsch- SSSSHTbSSAS S— wordt de' voorgevei opge- ïïoe^lSaiTelïeleïïen, ai- Swd ,oDole.r™^ anw£ stuur brach. dokter J. O. W,Gispa. SmïSolr een c^s SvISS. S SoTpS deeld in tien en de achtergevel in dus de heer Sinke staat heeft in overleg met de ANWB foijpjtatipc pn rie hiihphorpndp "eiaomnie-^oori - - - - pn dp nrnvincialp vw ppn nlan onee- de felicitaties en de DijDenorende De kosten hiervoor zullen door de aanwezig tijdens de tentoonstelling SÏS? bewegwijzering van ÏL SSSLrTïïfïïjBSït S" S"*'°P' routes. EHBO-ers sprak de jubilaris in loven- j De nadruk van de informatie op de de deWoordingen toe namens de afde- het gebouw opnieuw in de brand in en- panelen zal liggen op educatie. De bn g Ook ta™uw Van drKeitern B. EN W. IN RAADSVOORSTEL: panelen, aldus GS zullen daarom werd n. de hulde betrokken. Voor worden gesitueerd bij voor Zeeland haar waren er bloemen. karakteristieke plaatsen zoals kre- gioemen waren er ook voor mevrouw ken, overgangen land-water en derge- H Aarn0UtSBi dle het bestuur na vele njke. De informatie zal betrekking jaren actleve glng verlaten, hebben op de aard en de ontstaansge- Ook mevrouw Meise. echtgenote van ""ï"- °a/nenen. secretaris penningmeester S Melse. de ANWB en de provinciale VVV dat kreeg een bloemetje. Haar man legde nu dze panelen de aantrekkelijkheid van k d van m„ bestuurstaken WESTKAPELLE - Een openbare ba- de routes ten goede zullen komen. GS nppr nieuwe bestuursDeriode sisschool in de gemeente ttestkapelle achten het wenselijk dat de ANWB de h2er Mete SS ZeTet '"'"if T f«'°h5id per route een vouwblad gaat uitge- secretarlaat verzorgen. Het beheer het volgen van openbaar onder- ve" van de financiën wordt in het nieuwe J "S ,P" s5hr.,lv(n b e" v™,Hcst verenigingsjaar verzorgd door de heer 'hSt ™SÏT J. J. W. van Doom. die bij de bestuurs- s..el to5 vaslstelling van het sprei- kele vertrekken en de plannen tot verplaatsing of herbestemming voor bejaardenhuisvesting", vertelt de heer Sinke. „Afstudeerprojecten zijn doorgaans gebaseerd op restauratie van oude MIDDELBURG In vier van de Serooskerke I zegevierde met 3-0 (15- kastelen of kloosters, waarvan een negen klassen van de Middelburgse 4, 19-17 en 10-3) over Zonneveld en restaurant wordt gemaakt. Panden bedrijfsvolleybalcompetitie zijn de pakte door deze zege de titel in de als het Van Dishoeckhuis komen na- kampioenen bekend. Serooskerke i eerste klas dames melijk weinig voor", zegt hij. pakte met nog één wedstrijd voor de Middelburg-Zuid werd geklopt door 't Uitgangspunt voor hem was verder, boeg de titel in de eerste klas dames. Zand I (14-16, 6-15 en 2-15) en PZEM dat de Vissershaven meer moest wor- Provincie behaalde het kampioen- stuurde Koper Galjoen met een 3-0 vvesutapeiie neext daarvoor inmid- den betrokken bij het karakter van de schap bij de dames tweede klas en nederlaag naar huis (15-3, 15-6 en i i, _i Ba binnenstad. Daarnaast moest worden ook in de derde en laatste damesklas 15-9). bekeken wat het pand voor de nieuwe is de strijd om de eerste plaats bestre- Van de zes panelen biedt de ANWB er 1 een aan. Dit geeft informatie over het de gemeente Westkapelle dels ook al een spreidingsplan opge- voldoende gelegenheid steld. Het college vraagt de raad verder een omgeving kan betekenen. „Ik onder- den: hier werd Oostkape'lle I de onge- De uitslagen 2jjn heren tweede klas Wei krediet beschikbaar te stellen van ZOcht wat de socaal-culturele bestem- slagen titelhouder. De enige kam- ,in§e 1 - Middelburg-Zuid 2-1: Lynbach - 2200 gulden voor het plaatsen van een mjng 2oU kunnen zijn en heb met pioen bij de heren is Dauwendaele I t sprei- hekwerk rond het plein de Zwingebied. De overige vijf worden verkiezlne in de fiinctie van penning- dinssplan openbaar basisonderwijs, christelijke lagere school. De oor- I door de provincie aangebracht. Wat mepctp,- ^as gekozen Mevrouw D. Pe vaststelling van dat plan is nodig spronkelijke afscheiding is vermeld. fin cifuoriniT KotT-pft Hnnlfon ftS oun in vprhanfi mpl Hp inwprkinfftppHinfr Uof nnllarro cfolf /-lp raiH urtnr on conservator W. Weber van het stede lijk museum gesproken over het on- t de situering betreft denken GS aan: j het krekengebied rond Ouwerkerk I (Schouwen-Duiveland). de Koude- kerkse Inlaag (Schouwen-Duiveland). j Retracnchement, (West-Zeeuwsch- Rouwendal werd bij acclamatie her- Astrow 3-0, MPSO - Mask 0-3. derde klas die ais "eerste eindigde m de derde klas De ovenge nerenklassen kunnen sv Du0 serooskerke U 3-0. 't Zand n - nog een spannende slotfase beleven wbvm 3-0. Delta Dienst - Maco n 0-3, vijfde Vooral in de eerste klas. waar Delta klas: Klarenbeek - Welllnge m 0-3. Amor II Bouw en 't Zand I in een enerverende - Kruitmolen 0-3: zesde klas Dauwendaele Contributie j Vlaanderen), Sluis en Aardenburg. De vergadering kon nog niet akkoord gemeenteraad. Deze wordt gehouden de Kanskrant. in verband met de inwerkingtreding Het college stelt de raad voor een van de Wet op het Basisonderwijs op subsidie van bijna 185 gulden te ver- W dlCllêfS WlJtlHldkerS €tl I augustus van het volgend jaar. Het strekken aan het Regionaal Educatief - /^-tJ t j, eindstrijd zijn gewikkeld. Delta Bouw 11 - Pechiney II l-i, PPD - Gieterij Middel- voorstel komt donderdag 26 april aan Centrum Walcheren De subsidie is DierorOllWei'S \jrllu6 HOUÜI staat, wel aan de leiding met één nimf. burg 1-2 de orde tijdens dc vergadering van de bestemd voor de uitgave van de Twee- j Het ligt in de bedoeling de routes nog gaan mct een voorstel van het be- voor de zomer gereed te hebben. De stuur „m de contributie te verhogen. streefdatum is 24 mei. bijeenkomst Vlissingen staat wel aan de leiding met één punt burg 1 voorsprong op 't Zand, maar de Zand- Dames tweede klas- Jong Ambon II - 't ploeg heeft nog een wedstrijd achter- Zand II 0-3. Buromat Computers I - het gemeentehuis van Westkapelle Verder komt tijdens de raadsvergade- VLISSINGEN Het Walchers Wijn- stand cn h eeft dus de kans om de waayenburgh 1-2 derde klas: Astrow n i begint om 2(1.00 uur. ring een voorstel aan de orde voor de makers en Bierbrouwers Gilde houdt leiding weer over te Beide Wellinge 1-3, VC Gasthuis - Oostkapelle n Eindstanden van team-biljarten De noodzaak daarvan werd nog niet Een door b en w opgestelde bereke- beschikbaarstelling van een krediet maandag 16 april de maandelijkse ploegen wonnen afgelopen dinsdag- U*- ,Zon"ev^lcl 11 Pc.da£,3~°: onderkend. Volgend jaar zullen de ning heeft aangetoond dat per 1 ja- van 2500 gulden, voor de aanschaf van bijeenkomst in het gebouw van de avond hun partij.'t Zand I zegevierde rRets an lprpnpPT"- p ns Middelburgse EHBO-ers toch reke- nuari 1988 ruim 170 leerlingen de leer-en hulpmiddelen voor de open- christelijke MAVO aan de Avercamp- met 3-0 (15-7, 15-8 en 15-10) over - ning moeten houden met een contri- basisschool zullen bezoeken, voldoen- bare lagere school'De Lichtboei'. laan in Vlissingen. De aanvang is Provincie I en Delta Bouw klopte met 17-19. Hoechst. i 17-17 Gemeente Middei- butieverhoging, zo werd van achter de voor de te stichten basisschool, Het aantal leerlingen zal per 1 augus- 20.00 uur. Op het programma staan dezelfde cijfers Blauw Wit I (15-6. 15-5 burg De stand is: heren eersteklas: Delta Bouw I •30. 't Zand I 17-29: Young Boys/Toe komst 17-22, Tecona 17-20; Serooskerke I "loechst I 17-17. Gemeente Middel- ,- 17-16; Paradijs 18-13: Blauw Wit I de bestuurstafel meegedeeld. aldus het college. Ook voor het bijzon- tus 1984 zeven meer bedragen dan raberwijn (zuurmeting. zuurreduktie en 15-9). 18-12, PGV I 17-8; Provincie 1 17-3. tweede de teamcompeiiiie Dc vergadering ging wel akkoord der onderwijs zal in Westkapelle een thans het geval is, terwijl de aanwe- en suikeri en theorie bierbrouwen Paradijs liep bij Serooskerke I tegen Was Mask 17-33. Lynbach 18-32: Amor 1 de basisschool komen. De vereniging zige leer-en hulpmiddelen daar niet (koken, koelen gisten, bottelen en een 3-0 nederlaag op (15-10. 17-15 en 17-22;MPSO 17-18. Welllnge117-18: Astrow ni- voor protestants-christelijk onderwijs op berekend zijn. rijpen). 2.* hvoeij 21.01 8.51 itij 5,01 10,01 De eindstanden biljarten van het district Walcheren/de met het financieel verslag Bevelanden seizoen luiden: driebanden begroting voor het nieuwe klein OKK Kwadendamme 14-62: VEG- ABV Oost-Souburg 14-60; BVM Middelburg 14-60. ONDA Krabbendijke 14-52: Schelde- zicht Wemeldinge 14-44. ABIM Oudelande 14-42: BVW Wemeldinge 14-38; Onder Ons Goes 14-34. Klasse B groep 2 ONDA Krab bendijke 12-54; LBV Lewedorp 12-53. ÖKK Kwadendamme 12-53. Scheldezicht Wemel dinge 12-44; KBC Heinkenszand 12-33: Del ta Colijnsplaat 12-29, VEG-ABV Oost-Sou burg 12-28. OKK gaat naar het gewestelijke kampioenschap. Libre klein gem. van 3.50-1499 Klasse CJ: HBC Heinkenszand 16-64; OBK 's-Heerenhoek 16-62; OKK '77 Kattendijke 16-54; VEG/ABV Oost-Souburg 16-51; DOS Ovezande 16-50. 1 Klasse C, 2 Llbre klein gem. van 2.00-3.99. OBK 's-Heerenhoek 11-49, LBV Lewedorp U-47; Dampoort Middelburg 11-35, BVM- Middelburg 11-33; Avontuur Goes 11-31; ABIM Oudelande 11-30; De Toekomst 's- Heerenhoek 6-23 Klasse C-3, libre klein, gem 1.50-2.49. OBK 's-Heerenhoek 14-78; LBB Lewedorp 14-75; BVW Wemeldinge 14-74; OHGL Kwaden damme 14-63; Scheldezicht Wemeldinge 14-56; De Toekomst s-Heerenhoek 14-55, Delta Colijnsplaat 14-51. VEG ABV Oost- Souburg 14-47. Klasse C-4 groep 1. libre klein gem 100-199 DOS Middelburg 16-107; OKK Kwaden damme 16-83. de Ruyter 'vlissingen 16-76. Avontuur Goes 16-72. ONDA Krabbendijke 16-70: BVW Wemeldinge 16-60, HBC Hein kenszand 16-58; LBV Lewedorp 16-53: OBK 's-Heerenhoek 16-42. Klasse C4 groep 2. de Smidse 's-Gravenpol der 16-97; SNA Wolphaartsdljk 16-81. On der Ons Goes 16-80. DOS Ovezande 16-80; TOG Kortgene 16-73; OKK Kwadendam me 16-63; 't Raedhuys Middelburg 16-61; De Toekomst 's-Heerenhoek 16-61. OHGL Kwadendamme 16-40 DOS Middelburg naar gewestelijk kam pioenschap. Klasse C 5 libre klein, gem. 0.25-1.49: Onder Ons Goes 16-90; Scheldezicht Wemeldinge 16-83; de Smidse 2 's-Gravenpolder 16-77; SNA Wolphaartsdljk 16-72. OKK '77 Kat tendijke 16-72; de Smidse 1 's-Gravenpolder 16-68; Avontuur Goes 16-63; BVM Wemel dinge 16-p62; ABIM Oudelande 16-54. 15-2). Premier Middelburg 17-16: Smash Streekschool 17-15. Maco I 17-12; Middel burg-Zuid 17-7. PZC 17-0: derde klas Dau wendaele I 18-33. VC Levnse 18-28; VPS I 17-22; LW 17-21. Hoechst II 17-19. Jong Ambon 17-15. RWS 18-15: Wellingen 17-13: Mammoeters 17-13. Gemeente Middelburg n 17-6. Pedac 17-3. vierdeklas: Serooskerke i 17-34, SV Duu 17-27. Onze Vloot 17-20. Serooskerke I 17-21. Maco II 18-18. WBVM 17-14. Oostkapelle I 17-14: PGV H 17-13: Blauw Wit II17-12. Provincie U 17-10; Delta Dienst 18-0, vijfde klas. Oostkapelle H 16-30: Welllnge III 15-25. Kruitmolen 16-24. Tamse 15-17, Waayenburgh 15-15: Delta Bouw II 15-15. VPS H 15-13. Klarenbeek 17-7; Amor n 15-4; Brandweer 15-4: zesde OOSTKAPELLE - De - nu al omstrc- ordening en milieu. De vergadering Strandweg is. „Het plan Is al acht jaar klas: Pechiney 115-30, Buromat Computers den - Strandweg in Oostkapelle mag begint 's avonds om half acht in het oud en inmiddels zijn de woonwijken 16-27; Douane 15-32; VC Gasthuis 15-19. STUDIE GEWENST NAAR ONTSL UITINGS WEG' alleen worden aangelegd, als er ten gemeentehuis van Domburg. geheel of gedeeltelijk aangelegd. De Gieterij Middelburg 16-16, Toorenvliet 15- noorden van de kern Oostkapelle een Voor de kom van Oostkapelle wordt bewoners betrokken hun woningen in JU RIAGG 1^5-10; Dauwendaele li 17-9: 'rondweg' wordt gerealiseerd. Deze één centraal bestemmingsplan voor- de veronderstelling dat de Strandweg fPD,e"st^ omleidingsroute zou dan op de bereid. In het hoofdstuk verkeer van er niet zou komen. Het lijkt ons dan Zai^d j 17.23- Scheldèmönd 1(548 PZEM Noordweg net voorbij de Zeeduinse- dit plan wordt de aanleg van de ook niet verantwoord om hieraan ge- i7.15; jong" Ambon I 16-14; Dauwendaele poort moeten beginnen. Door middel Strandweg overwogen. Voor een deel meenschapsgelden te besteden'me- 16-14- Middelburg Zuid 17-10; Zonneveld van een weg aehter de Duinweg kan bestaat deze Strandweg al als verbin- nen de bewoners. 17-10; Koper Galjoen 17-2. tweede klas. het doorgaande verkeer dan op de ding tussen de Randduinweg en het Het enige lid van de werkgroep dat Provincie 16-32 sv Duo 16-23. Waayen- toekomstige Strandweg terecht ko- aan de voet van de duinen gelegen overtuigd voorstander is van de aan- burgh 17-22; LW 116-21, Buromat Compu- men cn naar de Domburgseweg rij- parkeerterrein. Doortrekking van de leg van de Strandweg is wethouder A. Sei^kerke n 16-W; t Zand II den. Zodoende wordt het doorgaande Strandweg zou betekenen, dat vanaf Wisse /Christelijke Groeperingi Alle L'i' cfZ 4°,.rn ufa- (Christelijke Groeperingi. 16.9. Jong ,^nbon 17.0: derde l van de Randduinweg een directe verbin- andere leden van ce werkgroep zijn oostkapelle I 17-33. Welllnge 16-25. Zonne- van mening dat wanneer alle voor- en Veld 11 17-25. DVC 81 16-24. LW 11 17-17, nadelen tegen elkaar worden afgewo vc Gasthuis :7-12 Astrow 11 is-ll. Seroos- lijks zinvol alleen de Strandweg op Een groot deel van de bewoners van gen. de aanleg van de weg 'slechts kerke m 16-7 Pedac 17-7. Oostkapelle II Oostkapelle om geleid. Maar als die ding met de Domburgseweg wordt rondweg er niet komt, is het nauwe- gecreëerd. woningen aan de nabijgelegen straten marginaal positief uitvalt'. Met ande- 18-4 Deze conclusie is getrokken door de is het met dit plan volstrekt met eens. re woorden De voordelen wegen maar Het wedstnjdprogramma voor dinsdag- werkgroep'Kom Oostkapelle' In deze Zoals gemeld hebben zij een van 120 nét op tegen de nadelen. avond 17 april is ïooouur: Waayenburgh werkgroep hebben afgevaardigden handtekeningen voorzien bezwaar- Het grootst mogelijke meerderheid Tamse Douane l RIAGG, oostkapelle I •an de werkgroep wil dan ook. dat een Blauw Wit li Maco 1 - Smash Streekschool, bezwaarden zijn nadere studie zal worden verricht Provincie - SC Duo; LVV lI - Oostkapelle I. de parken Huis ten naar de mogelijkheden om 'om de i Te'cZTws n elm en in de Poolster- noord' van Oostkapelle een ontslui- BRandweer. VC Gasthuis - Toorenvliet Regionale Inspectie van de Volksge- straat. Orionstraat. Halve Maanstraat tingsweg aan te leggen, waarvan de Astrow I - Dauwendaele. Serooskerke II - zitting van de gemeente Domburg, de schrift ingediend bij de gemeente Directie Volkshuisvesting Zeeland, de Domburg. Centrale Dienst Gemeentewerken, de woonachtig Provinciale Planologische Dienst, de Duine en Duinhelm en in de Poolster- zondheid en Milieuhygiëne en het en de Oude Domburgseweg, Zij wijzen Strandweg een onderdeel zou kunnen Buromat Computers II; 21.00 uur: Young adviesbureau RBOI in Middelburg. op de verstoring van de woonrust uitmaken Mocht de ontsluitingsweg Boys/Toekomst - PGV I; Amor I - Premier De conclusie van de werkgroep 'Kom (verkeerslawaai, parkeeroverlast, toe- niet mogelijk zijn, dan is ook de Middelburg, LVV - Gemeente Middelburg Oostkapelle' wordt dinsdag 17 april name diefstal en vandalisme), en vra- Strandweg van de baan, vinden de *I; Qnze Vloot, - PGV H; Astrow II - besproken tijdens een extra vergade- gen zich af wat het nut en het alge- leden van de werkgroep, met uitzon- 111 1 ",fcheld.e" ring van de commissie ruimtelijke meen belang van de toekomstige dering van de heer Wisse

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 17