'Vervolgingsbeleid leidt rechtsongelijkheid' RECORDPOGING ADVOCAAT IN RECHTSZAAK FAMILIEVETE: Mjna zes ton voor verbeteren PSD-gebouwen in Vlissingen Meer mist-ongelukken als gevolg zomertijd 'Zware inspanning, dan komen ze er wel door De prijs van Echte Boter is nu verlaagd.Dat is lekker nieuws. Ster ker nog: dat is nieuws om van te smullen. Meteen maar doen? Discriminatie 'kost' ex-winkelyerkoper 300,- Méér dan lekker, voor minder geld. IIJDAG 13 APRIL 1984 PZC/ provincie 15 gDDELBURG - „Het openbaar ministerie in het arrondissement Middelburg maakt lisbruik van zijn bevoegdheden waar het gaat om het vervolgen van mensen. Het is pure echtsongelijkheid. In andere arrondissementen, zoals bijvoorbeeld Amsterdam en Rotter- am, worden dit soort zaken als familieruizies helemaal niet vervolgd". beschuldiging uitte de advocaat geschopt en een oom van haar een leggen hoe alles precies in zijn werk nr F. Wieland donderdag aan het klap verkocht. De S. senior was met was gegaan. legin van zijn pleidooi in een zaak, behulp van een ijzeren staaf tekeer Als kemphanen stonden de ex-fami- iaarin een zeer ingewikkelde familie- gegaan tegen de zus en de zwager van beleden tegenover elkaar. De raads- uzie ter sprake kwam. Politierechter zijn zoon's ex-vrouw. De vrouw zelf man van mevrouw De B.. mr A. nrG. Nomes vroeg de raadsman of hij had de ruit van de voordeur van de Rijkse. moest zijn cliënte tot kalmte tel besefte wat hij zei en mr Wieland woning van De S. senior ingetrapt. manen toen zij begon te applaudise- itwoordde bevestigend. Zo luidde althans de beschuldigingen ren na een betoog van haar exschoon- )e zaak waar het om ging. speelde in de dagvaarding die door de drie vader. De S. senior moest op zijn af op 27 juli van het vorig jaar in verdachten werden ontkend. Althans beurt weer tot de orde worden geroe- jet Zeeuws-Vlaamse Clinge. Terecht er werden op de zitting hele andere pen door zijn advocaat mr Wieland tonden de 62-jarige J. de S., zijn lezingen van het gebeurde gegeven omdat hij in een min of meer dreigen- 3-jarige zoon F. J. de S. en diens dan in de processen-verbaal was ston- de houding heel dicht bij zijn ex- x-echtgenote L. de B. i34). De S den vermeld. Kortom, de hele familie schoondochter ging staan. muor had de vader van zijn ex-vrouw was in al haar vertakkingen woedend officier van justitie mr C. Nijmeijer op elkaar. vond het met al een trjeste zaak en Tijdens het voorlezen van een aantal zei: „Dit zijn nu typisch problemen gevangenis met twee jaar proeftijd en een boete van 400,-. Tegen De S. senior luidde de eis een week voor waardelijk (met twee jaar proeftijd) en 300,- en tegen mevrouw De B. eiste hij een boete van 200.- en betaling van de vernielde ruit ad 69,25. De politierechter vonniste conform. Hamer yOORSTEL GS: MIDDELBURG - Gedeputeerde sta len willen een krediet van 570.000 pilden beschikbaar stellen voor on- derbouds- en herinrichtingswerk- taamheden aan de dienstgebouwen ran de Provinciale Stoombootdien sten (PSD) aan de Prins Hendrikweg in Vlissingen. ian het uit 1950 daterende gebouwen complex moeten ingrijpende onder- toudswerkzaamheden worden ver- r.cht. Aanleiding hiertoe zijn scheu ren aan de buitenzijde in gevels en lekkages. Daarnaast zijn de inmiddels ruim dertig jaar oude stalen ramen en deuren op verschillende plaatsen doorgeroest. Er moet een gevelbepla- tog aan de buitenzijde van het com- i.ex worden aangebracht en alle sta ramen en deuren moeten worden voorzien van door een aluminium constructie. Ook ter verbetering van de doelmatig heid van de inrichting moet een aan- werkzaamheden worden uitge voerd. Zo zijn het plafond, de vloer en de wanden van de kantoorruimte slecht geïsoleerd, waardoor een broei kaseffect ontstaat dat volgens GS niet bevorderlijk is voor de arbeids prestatie. Ook de akoestiek laat te wensen over. ,0m die nadelen op te heffen dienen de nodige voorzieningen te worden getroffen", aldus GS. „Vervanging san verouderd meubilair en het aan brengen van vloerbedekking zullen de serkomstandigheden doen verbete ren", aldus GS. Voorts zijn nodig: vergroting van archiefruimte, vervanging van radia toren, plaatsing van een kastenwand en bouw van een nieuw toilet. Provinciebijdrage van 57.500 gulden voor restauratie molen Meliskerke MIDDELBURG - Het college van gedeputeerde staten wil de gemeente Hariekerke een subsidie verstrekken van 57.500 gulden voor de restauratie san de korenmolen in Meliskerke. De restauratie zal worden opgezet als ten zogenaamde leerlingbouwplaats die ongeveer zes maanden werk ople vert voor vijf leerlingen (drie tim merlieden en twee metselaars). Het bedrag dat GS willen verstrekken komt bij de gebruikelijke provinciale restauratiesubsidie van 25 procent. In een brief van Mariekerke aan GS wordt meegedeeld dat de gemeente van Mariekerke - zo die al mid delen ter beschikking zou willen stel len - hoogstens vijftig procent van de totale restauratiekosten voor zijn re kening wil nemen. Subsidiemogelijk heden ten laste van het rijk zijn niet meer aanwezig. De totale restauratie- losten bedragen 230.000 gulden. gebeurtenissen stond het drietal ook die binnen de familie hadden moeten om beurten heftig het hoofd te schud- worden opgelost. Nu wordt de hele den. De S. senior probeerde politie- problematiek met al zijn achtergron- rechter mr G. Nomes in luide bewoor- den op de tafel van de politierechter dingen en met vele gebaren, waarbij gedeponeerd". Hij eiste tegen De S. hij ook op de grond ging zitten, uit te junior twee weken voorwaardelijke Deze satellietfoto toont het weerbeeld van afgelopen woensdagochtend om 8.40 uur. Van noord naar zuid bevinden zich boven midden- Nederland op uitgebreide schaal mistbanken. Zeeland ontspringt de dans. De bewolking boven de Noordzee is afkomstig van een regenfront dat donderdagnacht passeerde. 'Van een KNMl-medewerken ZIERIKEE - Mistbanken zijn en blijven de sluipmoordenaars van onze snelwegen. De 'mistramp' van afgelopen woensdagochtend, waarbij negen doden en vele tien tallen gewonden waren te betreu ren, heeft dat nog. eens aange toond. Ochtendmist is voor de weggebrui ker geen onbekend gegeven, maar in deze tijd van het jaar ontstaat door de overgang naar zomertijd een extra risico voor de automobi list. Dit kan eenvoudig worden uitge legd aan de hand van de mistgra- fiek van de maand april voor Zee land. De kans op mist is het grootst in de vroege ochtend en daar zit nu het verraderlijke aspect. Vóór de invoering van de zomertijd (oude Mïddeneuropese tijd) stapte men veelal in de auto wanneer er al mist was gevormd. De weggebrui ker stelde zich daar dan al op in. Nu het maatschappelijk leven een uur is verlegd op de tijd-as is de klima tologische kans op mist juist het grootst tussen half acht en half negen. Dat is precies in de periode van de ochtendspits op de wegen. Berekeningen voor de maand sep tember geven eenzelfde beeld te zien. Ook dan is de kans aanmerke lijk groter dat men 's ochtends pas onderweg met mist wordt gecon fronteerd in plaats van bij het vertrek. Bij het afwegen van de mistkansen onderweg komt nog het feit om de hoek kijken dat de mistgrafieken voor Zeeland nog gunstig afsteken bij die voor het binnenland. M1STKRNS ZEELAND fiPfcIL ZICHT AOO M OT MINDEN 0 1- 6 8 10 11 UUR (OUDE") M.E.T. TÜD 1 5 5 9 11 13 UUR (hiEUV\)£5 ZOMERTIJD Heel opgewonden stond de 56-jarige J. Z. uit Ooslburg gisteren voor de politierechter. Ook bij hij kon niet zo goed opschieten met bepaalde fami lieleden. Op 20 juni van het vorig jaar bedreig de hij zijn 59-jarige zwager J K. met een klauwhamer en riep hem toe: 'Ik sla je de hersens in' Zover kwam het met omdat de vrouw van K. (de zuster van verdachte) tussenbeide kwam en hem het slaan onmogelijk maakte. De politierechter: „Ze sprong op uw rug, hè zodat u niet kon slaan. Er zijn toch ook hele dappere vrouwen op deze wereld" De aanleiding tot de bedreiging was ook geworteld in een al jaren slepende familievete. Maar Z. was ook op 3 oktober vorig jaar tekeer gegaan. Zijn slachtoffer was toen de 74-jarige A R. De man liep op straat met zijn vrouw, Z. kwam hen achterop en gaf R. een klap in zijn gezicht onder het uiten van de kreet 'Ik maak jullie kapot' R. liep een gezwollen oog op en zijn bril brak in tweeën. Z.: „Die van R. treiteren mij al 45 jaar lang. Altijd moeten ze mij hebben", aldus de Oostburger. Verdachte wilde nog uitvoerig ingaan op de achter gronden van een en ander, maar de politierechter maakte daar een eind aan. De officier eiste tenslotte twee weken voorwaardelijke gevangenis en een boete van 800,-. Het vonnis was wat de gevangenisstraf betrof conform, de geldboete werd door de politie rechter gehalveerd. Weinig kritiek op Bevelandse aansluiting weg over Oesterdam RILLAND - De aansluiting van de weg over de Oesterdam op de rijks weg 2-58 nabij Rilland, die provincia le waterstaat voor ogen heeft, zal waarschijnlijk op weinig bezwaren stuiten. Provinciale waterstaat heeft een keus gemaakt uit vijf alternatie ven. De gekozen oplossing is een weg die vanaf de Oesterdam bijna recht door naar de rijksweg 258 loopt. Met die keuze wordt geen landbouw grond gebruikt en wordt ook het natuurgebiedje, dat oostelijk van deze nieuw aan te leggen weg ligt, ge spaard Donderdagmorgen werd in het dorpshuis in Rilland voorlichting gegeven over de verschillende alter natieven. Daarbij bleek dat zowel van de zijde van het landbouwschap als van de zijde van het ministerie van landbouw pn visserij geen bezwaar bestond tegen de keus van provincia le waterstaat. Ook de gemeente Rei- merswaal had er geen moeite mee. maar wilde wel zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld van het defini tieve tracé om het nog in te kunnen passen in het ontwerp-bestemmings- plan Buitengebied. Projectleider H. J. Kloosterman van provinciale waterstaat liet weten dat die definitieve keus rond september van dit jaar bekend zal zijn. Vanaf het moment van de bijeenkomst in Ril land bestaat twee weken de gelegen heid bij gedeputeerde staten bezwaar te maken tegen de plannen. Als van die mogelijkheid gebruik wordt ge maakt is er donderdag 7 juni een hoorzitting waarop die bezwaren kun nen worden toegelicht. Daarna zal de provinciale commissie waterstaat en verkeer zich over de materie buigen en een advies opstellen. Momenteel wordt gewerkt aan de alternatieven voor de aansluiting van de weg over de Oesterdam aan de Thoolse zijde. Ook daarover zal te zijner tijd een voorlichtingsbijeen komst worden gehouden. Even de benen streken tussen de lessen door. v G situatie als toen met de vaste oever verbinding Die kwam er uiteinde lijk ook niet. Ik vrees dat, als ze hier zo negatief over dat nieuwe zieken huis blijven praten, wij op de lijst in 'Den Haag' steeds verder naar ach ter zullen worden geschoven'. Klare taal. maar nauwelijks nog besteed aan de vermoeide leerlingen, die reikhalzend uitkeken naar een uur tje zwemmen in het overdekte zwembad 'De Honte'.... Donderdagavond. Het verstand op nul en de blik op oneindig (zou dc oedemorgen", roept de voorbijsloffende eindexamen-kandidaat i de catacomben van het Zuidlandtheater in Terneuzen. Hij strekt even de benen, loopt naar de wc en zingt er een smartlap. Het is inmiddels kwart over twee donderdagmiddag. De 24 leerlingen van de rijksscholengemeenschap 'Petrus Hondius' hangen nu alweer anderhal ve dag èn een nacht in de schoolbanken, in het geïmproviseerde leslokaal op het podium van het theater. De vermoeidheid slaat zichtbaar toe. De een staart tien minuten achtereen wezenloos naar die slecht gerepareer de winkelhaak in het achterdoek op het toneel. En de ander kan z'n ogen maar niet afhouden van de jongen tegenover hem, die om de minuut zenuwachtig z'n neus ophaalt. Maar de zweetvoeten van die van twee banken verderop... die ruik je na een dag niet meer.... Omstreeks het middaguur kwam de dokter nog even poolshoogte ne men. In een 'massa-diagnose' stelde hij al na een paar minuten vast 'dat ze er allemaal nog goed uitzagen'. „Veel beweging hebben ze nodig", fluisterde hij rector E. G. Wildeboer die geen meter van de zijde van zijn leerlingen wijkt later in het oor. „Zware lichamelijke inspan ning... dan komen ze er wel door...". De dokter heeft nog maar nauwe lijks z'n hielen gelicht of een van de jongens kreunt om een hoofdpijn pilletje en een druppeltje eau de cologne. Suggestie? Een ingebeelde zieke? In ieder geval weet hij vijf minuten alle aandacht op zich ge vestigd. En dat is weer eens een verzetje, na al die uren van zitten en geeuwen en zitten en luisteren naar leraren, die de gekste trucs beden ken om de geest levendig te houden. Zo danste de scheikundeleraar woensdagavond van brandertje naar brandertje, op zangerige toon verkondigend „en als het pannetje op het vuurtje staat, duurt het nog twintig fijne minuutjes voor de pie pertjes gaar zijn...". En de leraar Nederlands die toch écht, óók van dichtbij, wel heel veel weg heeft van de Engelse tv-komiek Ronnie Corbett doet donderdagmiddags 'iets' met de camerashots van 'Dal las' en 'A-team'. Tussen de bedrij ven door analyseert hij trouwens tot tweemaal toe het reclamespotje van de 'Hartstichting' (een ballonvaar der met collectebus) En om de 'recordleerlingen' aan het lachen te krijgen, wisselt hij het ABN zo nu en dan af met 'een mondje Brésjes '(Zoiets als „En dan gingen me bots in ons tijherbroekje nao de dü- nen...."). Wwoensdagavond maakte bur gemeester C. Ockeloen pro bleemloos een gastles van een uur vol. In de gymzaal gebeurde dat. Ockeloen vertelde over z'n carrière (van werkvloer tot bestuursplu- che), over honkbal 'Sport? dat gaat mij allemaal veel te snel..'), over kruisraketten en ziekenhuizen én over z'n ervaringen met de Vara. Toen het over de bouw van het nieuwe Kanaalzone-ziekenhuis ging, maakte hij zich even boos. „Als de Zeeuws-Vlamingen nu zó Conciërge Wim Liplijn: ..Toen ik het uiAj.i-i. up die plan- te kwaad kreeg heb ik m'n kop even nen. dan ontstaat er straks net zo'n onder de kraan gehouden". sportjournalist schrijven). Af en toe een snelle douche, een nog gemak kelijkere broek en trui aangetrok ken en dan weer terug in de banken, De recordpoging vordert gestaag. De zeven meisjes en zeventien jon gens weten inmiddels dat er ook in Zwolle en Bussum recordpogingen zijn gestart. Het wordt een verbeten strijd om een plaatsje in het Gui- ness Book of Records. De rector verstopt een lange geeuw achter zijn hand. „Ik heb vannacht precies drie uur geslapen. Dan kun je r»g beter blijven rondlopen, want die paar uurtjes slaap zijn funest", ver zekert hij. De pr-man van het gebeuren dic teert een gniffelende journalist de namen van de zeven vrouwelijke deelnemers en vestigt terloops de aandacht op de lange lijst van spon sors i„een premie per uur... allemaal voor de Hartstichting... 'i. Hij raakt trouwens maar met uitgepraat over die heerlijke broodjes garnaal en vleessalade van tussen de middag- En op het podium klaagt een jongen over maagkrampen. Conciërge Wim Liplijn, ooit een zeer gewaardeerd ober in het nu verpau perde hotel 'Des Pays Bas', blijft rennen. Van koffieketel naar po dium, van kopieerapparaat naar bo- tervloot. Bleek die man al jaren onmisbaar om zijn culinaire kun sten („Ieder schoolfeest is pas écht een feest, als Liplijn met z'n koude schotels is geweest", nü verzorgt hij dus opnieuw de inwendige mens. Om halfacht woensdagochtend stond hij op school en sindsdien heeft hij, net als de leerlingen op het podium, geen oog meer dicht ge daan. Hij vertelt het lachend. „Van morgen om een uur of vijf kreeg ik het te kwaad. Maar toen heb ik m'n kop even onder de kraan gehou den...". De kenners - onder wie menig doorzakker - knikken begrij pend. 's Middags om een uur of vier komt de tweede klap. Ben je daar eenmaal doorheen, dan lukt het wel weer tot de volgende ochtend... doceert Liplijn. In de 'recordklas' wisselt dat don kere meisje haar contactlenzen nog maar eens voor een grote bril. Die ene jongen zet een zonnebril op en een ander tekent poppetjes. En het publiek - meelevende ouders, klasgenoten en kennissen - ver gaapt zich aan het vermoeide gezel schap dat steeds vaker vervalt in somber gestaar... „We moeten doe-lessen hebben, dan blijven we wakker", zucht een meis je. de aangepaste lessen Engels, Duits en aardrijkskunde zat. Bleke gezichten, troebele ogen. beverige handen en knikkende knieeën. En de deurwaarder die alles dient te controleren, neemt vrolijk nog een kopje koffie. Straks lekker naar bed en morgen weer even langs wippen. De rector kijkt intussen verlangend naar een opgerolde slaapzak in de hoek van de artiestenfoyer. Dan springt hij op en rent de trap op. „Lichamelijke inspanning...", zei de dokter. Hijgend en blazend valt hij neer op een stoel. Nog een uur of dertig te gaan. Maar gelukkig doet straks de conrector 'nachtdienst'. Nog even snel een rol pepermunt kopen dus. En een briefje maken met 'Goede Wacht' erop.. Wout Bareman ADVERTENTIEi LEKKERMEEGENOMEN! PAPIER OP WINKELRUIT HET NEDERLANDS ZUIVELBUREAU TE RIJSWIJK MIDDELBURG - De 32-jarige W. de S. uit Vogelwaarde stond donderdag voor de Middelburgse politierechter op beschuldiging van discriminatie van Noord Afrikanen. De man had, als verkoper in een winkel aan de Gentsestraat in Hulst, op een aan de winkelruit bevestigde poster een zelfgemaakt papier geplakt. Op het felgele papier had hij met zwarte letters geschreven: 'Interdites aux Nord-Afriquaines'. De eigenaar van de winkel had het pas vrij laat ontdekt, want het gele papier hing er van 1 mei tot en met 10 juni van het vorig jaar. Toen het werd ontdekt, werd De S. op staande voet ontslagen. De S zei gisteren tegen politierechter mr G. Nomes: ..Ik heb het gedaan in een vlaag van ver standsverbijstering" Mr Nomes „Kom nou. u heeft er over nagedacht en het bewust gedaan" De S „In onze winkel werd twee, driemaal per week gestolen. De laat ste keer was voor mij de druppel op de gloeiende plaat, toen twee Marokka nen een videorecorder ontvreemdden Ik ben ze achterna gegaan, heb het appraat teruggepakt en een aan klacht bij de politie ingediend. Maar toen dacht ik, dan maar niet meer van die donkere types in onze winkel en toen heb ik dat papiertje gemaakt Maar het was toch onbewust, het was gewoon uit woede. Daarna heb ik er eigenlijk niet meer aan gedacht en daardoor heeft het er zo'n tijd gehan gen" Mr Nomes: „Maar er zijn ook andere dan donkere types, die spullen gap pen. Houdt u daar wel rekening mee. Het was bijzonder beledigend wat u daar deed". De officier van justitie, mr C. Nijmeijer. vond dat er sprake was van pure discriminatie en eiste een geldboete van 300,-. De raadsman van De S mr P. de Kerf. viel over een zinsnede in de dagvaarding waarin over het gele pa pier werd gezegd dat het daar hing 'anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving' Mr De Kerf: ..Maar ik vind hier ontslag van rechtsvervol ging op zijn plaats Het was juist wel een zakelijke berichtgeving. Net zoals de mededeling op een vrouwenhuis 'verboden voor mannen". De advo caat gaf nog vele andere voorbeelden maar het mocht niet baten. Mr No mes: „Er is hier geen enkele sprake van een zakelijke mededeling". Hij vonniste conform de eis. Geslaagd VALKENISSE - Voor de EHBO-oplei- ding van het Rode Kruis Valkenisse zijn alle elf kandidaten geslaagd. Het examen werd gehouden in het Dorps huis in Biggekerke

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 15