Actie agrarische jongeren tegen surrogaat in zuivel Kort geding over verkoop tapijten in Grijpskerke HEEL NEDERLAND WORDT UITGENODIGD OM HET HUWELIJKSFEEST MEE TE VIEREN Twee NOS-documentaires bij bevrijdingsherdenking GEBRUIK PLANTAARDIG PRODUKT ZORGWEKKEND RA VOZ steunt beperken verkoop alcohol jeugd Symposium over recreatie en toerisme in Vlissingen FNV wil acties tegen 1 juli-pakket Ouderenbond tegen verdere bezuinigingen fRIJDAG 13 APRIL 1984 RAC ACHT A 12 PZC/provincie 13 Enkele van de ex-Noorse comtnado's, die aan de bevrijding van Walcheren hebben deelgenomen, rond foto's van beelden uit de Noorse film over de operatie MIDDELBURG - „Een vroeg begin is het halve werk", zegt NOS-regis- seur Rudolf Spoor, verwijzend naar de inbreng van de NOS tijdens de nationale herdenking van de bevrijding op 5 mei te Middelburg. Wat, in oktober vorig jaar, begon als een voorzichtige oriëntatie op Wal cheren voor een introductieülmje van enkele minuten, heeft zich de voorbije maanden ontwikkeld tot een hoeveelheid materiaal, waaruit Spoor twee documentaires heeft sa mengesteld. Eén behandelt de geal lieerde operatie bij de bevrijding van Walcheren in november 1944. de tweede biedt onder meer reflec ties van Zeeuwen en Noorse com mando's, die de bevrijding in Oost- kapelle meemaakten. Beide worden vertoond in het NOS- tv-programma op bevrijdingsdagen maken deel uit van de herdenking. Die bijeenkomst in de Nieuwe Kerk wordt ook bijgewoond door de ne gen Noorse commando's, die in een van de documentaires aan het woord komen. Van de groep van 92 commando's uit Noorwegen, die bij de bevrijding van - vooral het noor delijk deel - van Walcheren werden ingezet konden er via de Noorse ambassade op verzoek van Rudolf Spoor 19 worden opgespoord; ge sprekken met negen van hen zijn in de film opgenomen. Tot de Zeeu wen, die in Oostkapelle de bevrij ding meemaakten en terugblikken horen Tine Wondergem, Bram Mal- jaars, Jaap en Tine Vos. Paula Meij- ers, Ko Wondergem. Janny de Buck en Koos Polderman. Dat „een vroeg begin het halve werk" is, slaat op het moment, waarop Spoor vorig najaar op de zolder van het provinciehuis de ou de film zag die de cameraman Per Jonson maakte van de operatie 'Influate', door de Noorse comman do's in 1944 op Walcheren uitge voerd. Spoor; „Die film bleek een perfecte basis om verder mee te werken. We hebben foto's gemaakt van de film beelden en zo zijn we er in geslaagd niet alleen om een aantal Zeeuwen op die film opnieuw terug te vinden, via de Noorse ambassade lukte het ook 19 mensen in Noorwegen op te sporen, die bij de bevrijdingsopera tie zijn geweest". Oslo Aldus dijdden de mogelijkheden voor een documentaire over de bevrijding geleidelijk aan uit. In het verzetsmuseum te Oslo trof Spoor - die de documentaires sa men met presentator Joop van Zijl en regie-assistente Titia Reijntjes maakte - ook de 8 kilo zware Bell and Howell-camera aan, waarmee de - intussen overleden - camera man Per Jonson de opnamen in 1944 maakte. Hij vond er - onder meer - ook de Noorse geluidsband en de originele, nog in gave staat verkerende film band. Ook hing er de originele Noor se vlag, die de commando's in no vember '44 bij het 'iezderen toren tje' aan de dijk bij Westkapelle op een stuk Duits geschut zetten; een beeld, dat in de oude film te zien is. Spoor pendelde de afgelopen maan den enkele keren tussen Oslo en Walcheren heen en weer. Op zijn verzoek werd uit de tuin van West- kapelles burgemeester H. van Mal- degem een stevige boomtak ge zaagd. die nam-ie bij een van z'n zoeken mee naar Oslo om er in den vervolge die Noorse, bij Westkapelle geplaatste vlag aan te hangen. Zoals gemeld werd in Oslo ook een opname gemaakt van een kort ge sprek met korung Olaf V, als afslui ting van de documentaire. De Noor se koning spreekt de Nederlandse koninklijke familie en de Neder landse televisiekijkers toe en refe reert in dat gesprek aan de West- kappelse stok met de Noorse vlag in Oslo. Operatie Deze documentaire wordt tijdens de herdenkingsbijeenkomst recht streeks in de Nieuwe Kerk en de televisie vertoond. De eerste film gaat op de tv en in de kerk om half twee vooraf aan de bijeenkomst, die om 14 uur begint. Daarin komt de geallieerde operatie op Walche ren aan de orde. Zo wordt onder meer met de Engel se generaal Moulton gesproken over de noodzaak van de inundatie van Walcheren en komt de overgave van de Duitse generaal Daser in het hoofdkwartier aan de Dam 8 te Middelburg aan de orde. Spoor kwam bij zijn speurtocht ook uit bij de Noorse - overigens bij de Engelse troepen .ingekwartierde - commando, die bij de aanloop tot die capitulatietrokken was. Hij werkt nu als cartoonist 'Pedro' bij een Noorse krant en voorzag regis seur Spoor van een aantal cartoons over dat gebeuren, die deze in de documentaire verwerkte. Aanvankelijk voelde de Noor er niet voor zijn verhaal te doen. vanwege zijn emotionele betrokkenheid bij het onderwerp. Hij kwam daarvan terug en Spoor illustreeert zijn bele venissen in de documentaire met beelden van het nu lege pand Dam 8 in Middelburg. „Dat werkt zeer dra matisch". Gouden vondst „Een gouden vondst", noemt Spoor de oude film in het provinciehuis, door de Noor Jonson gemaakt bij de operatie op Walcheren. „Als dat niet zo vroeg bij de voorbe reidingen was gebeurd, hadden we het onderwerp onmogelijk kunnen aanpakken op de brede manier, waarop het nu is gebeurd. Nu had den we de tijd om aan de hand van foto's van de filmbeelden in Noor wegen op zoek te gaan naar de mensen". De NOS rukt voor de verslaggeving van de nationale bevrijdingsher denking in Middelburg met acht camera's en een kleine vijftig man personeel aan. Het buitengebeuren en de bijeenkomst in de kerk wor den in beeld gebracht, en - via een camera in de toren onder de klok van de Lange Jan - bij helder weer ook vergezichten op Walcheren. Vanavond - vrijdag - is Rudolf Spoor een van de gasten in de 'Alles is Anders'-show van Aad van den Heuvel, op de KRO. Hij praat er over de aanpak van de documentai res. GOES Onder het motto 'Tegen surrohaat - Hou het zuivel' is het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) begonnen met een actie om aandacht te vestigen op het toenemende gebruik van plantaardige stoffen in zuivelprodukten. Menig merk koffiemelk bevat nauwelijks of geen echte melk meer, maar is vervaardigde vetten. En in Engeland wordt kaas gemaakt, waaraan nauwelijks meer melkvet te pas komt. De in de ZAJK verenigde jonge boeren vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling, niet alleen voor de boeren, maar ook voor de consument. Volgens de jonge-boerenorganisatie maak- of surrogaatprodukt. De basis ropese Gemeenschap al een stuk ge- begint zich de laatste jaren in de voor margarine is niet zoals bij echte makkelijker zou verlopen, voedselproduktie een ware revolutie boter dierlijk melkvet maar goedko- af te tekenen. Belangrijke bouwste- per plantaardig vet. Kimvthnnv nen als dierlijke eiwitten en vetten Het ZAJK ontkent niet. dat margarine t\unsin,UU& worden vervangen door goedkopere, heel duidelijk een eigen plaats heeft „Wanneer de kunstkofficmelk, de meestal plantaardige vervangings- verworven, maar wijst er wel op dat kunstkaas en dergelijke net zo popu- middelen wanneer de helft van de Europese lair worden als margarine, ziet het er Zo wordt vleeseiwit door sojaeiwit en consumenten echte boter zou gebrui- voor de Europese boer maar somber melkvet door palmpitolie vervangen, ken de besluitvorming binnen de Eu- uit', stelt de ZAJK vast. Het gevolg hiervan is dat de land bouw in de Europese Gemeenschap, die is beschermd ten opzichte van de wereldmarkt, via een achterdeur toch in directe concurrentie komt met alle producenten van eiwit, vet, zetmeel en suiker op de wereldmarkt. Margarine is wel het bekendste na- Voor de consulent kan deze ontwikke ling als resultaat hebben dat produk- ten goedkoper worden. Maar de orga nisatie van jonge boeren wijst ook op enkele nadelen: de consument wordt meer en meer afhankelijk van de voedselindustrie, levensmiddelen zijn niet meer wat ervan mag worden verwacht en de consument moet aller lei chemische toevoegingen voor lief In het kader van de actie heeft de ZAJK posters en stickers laten ver vaardigen, waarop een Zeeuwse jon gen (de koppeling met het margarine- merk Zeeuwse Meisje ligt voor de hand) echte boter aanprijst, terwijl hij zegt „Ons bin wé op de cent, mé we wete ok wa a hoed en lekker is. Zoas echte beuter Ons bin tegen surro haat". VLISSINGEN - De Nederlandse maatschappij voor nijverheid en handel houdt donderdag 3 mei in hotel Britannia in Vlissingen een symposium over recreatie en toeris me in Zeeland. Er zullen inleidingen gehouden wor den door professor dr. A. P van Gent (hoogleraar aan de stichting Nijenro- de), wethouder J van Rooijen van Terneuzen, gedeputeerde J. B. Vente- vogel, directeur H. J. van Koeveringe van het recreatiecentrum De Room pot en adjunct-directeur ir. J. L. de Kievit van de Grontmij. Het sympo sium begint om 14.00 uur. MIDDELBURG - De commissie Drank- en Horecawet van de Pro vinciale Raad voor de Volksgezondheid in Zeeland (RAVOZ) juicht het voornemen van b en w van Vlissin gen toe, om in bepaalde gelegenheden het schenken van sterke drank te verbieden. Het Vhssingse college wil, zoals gemeld, het gebruik van sterke drank op plaatsen waar veel jongeren primair om een andere reden dan het drinken van al coholhoudend drank bijeenkomt, tegen gaan Ook streeft het Vlis- singse college ernaar het gebruik en de verkoop van drugs in horeca-in- richtingen tegen te gaan. De RAVOZ bespreekt het plan in zijn vergade ring. die woensdag 18 april om kwart voor tien 's morgens begint in het kantoor van het Zieken fonds Midden-Zeeland aan de Achter de Hout tuinen 8 in Middelburg. De plannen van het Vlis- singse college vallen bij de RAVOZ in goede aar de. De commissie Drank- en Horecawet van de RAVOZ vraagt zich echter af. of het met effectiever is, om derge lijke maatregelen te ne men door middel van' een aanpassing van de Algemene Politie Veror dening (APV), in plaats van via de Drank- en Horecawet. De Stichting Ambulan cevervoer Walcheren wil een nieuwe ambulance kopen ter vervanging van een zes jaar oude, inmiddels afgeschreven ziekenwage" "^vies- commissie ambulance vervoer van de RAVOZ heeft de RAVOZ voorge steld bij gedeputeerde staten een positief ad vies uit te brengen over de aanschaf. Uit de concept-begro ting voor '85 van de RA VOZ blijkt, dat deze raad jaarlijks ruim één miljoen gulden kost. Tachtig procent hiervan wordt besteed aan per soneelskosten. De ver- gaderkosten worden voor '85 op 41.000 gulden geraamd. 1000 gulden minder dan in dit jaar Op de rekening van het dienstjaar '82 blijkt evenwel, dat aan verga dering slechts 13 700 gulden is besteed. De administratiekosten gaan komend jaar van 72.500 gulden omhoog naar 85.500 gulden. Zeeuwse Jongen ONS BIN TEGEN SURROHAAT! Hou het zuivel De sticker van de Zeeuwse actievoer ders van 'Hou het zuivel' 'IN STRIJD MET BESTEMMINGSPLAN' MIDDELBURG - De tapijthandela ren D. Madjlessi uit Middelburg en N. Fatemizadeh uit Goes hebben een kort geding aangespannen tegen de eigenaar en verhuurder van een be- drijfsloods in Grijpskerke. Inzet van het kort geding is het feit, dat-de firma J. C. de Voogd in Grijps kerke en transportbedrijf Louws in Middelburg volgens de hen handelen in strijd met het bestaande bestem mingsplan in Grijpskerke. Zoals gemeld probeert een anonieme firma sinds gisteren Perzische en Oos terse tapijten te verkopen vanuit een loods aan de Hondegemseweg in Grijpskerke. Een dergelijke verkoop valt onder de bestemming 'detailhan del'. Aan de loods in Grijpskerke is echter de bestemming 'bedrijven' ge geven. Het kort geding dient vanmor gen om tien uur. Zoals gemeld in de PZC van gisteren verzetten de handelaren Madjlessi en Fatemizadeh zich tegen de verkoping, omdat deze wordt gepleegd door een anonieme firma. Zodoende kunnen kopers met ruilen of klagen. Boven dien zou de onbekende firma geen Perzische, maar Indiase en Pakis taanse tapijten verkopen waarvan de kostprijs veel lager is dan van Perzi sche. De onervaren kopers weten als leek vaak het verschil niet tussen Indiase en Pakistaanse tapijten aan de ene. en Perzische tapijten aan de andere kant. Bovendien zou de anonieme firma de tapijten veel te duur verko pen. Omdat de verkoping slechts drie da gen duurt, valt er voorts nauwelijks greep te krijgen op deze praktijken, zijjn in het kort de argumenten van beide tapijthandelaren, die winkels hebben in Middelburg en Goes. Advocaat J. M. de Jonge uit Goes, die namens de heren Madjlessi en Fate mizadeh optreedt, is er van overtuigd dat de verkoping in strijd is met het bestemmingsplan. Burgemeester mr B. J. van Putten van de gemeente Manekerke zei giste ren in deze krant dat hij hierover 'niet veel tamtam wilde maken, omdat de verkoping slechts drie dagen duurt'. Hij verklaarde dat zijn gemeente wel tot stappen bereid zou zijn als de verkoping een permanent karakter zou hebben. AXEL De FNV heeft plannen om samen met uitkeringsgerechtigden acties te ondernemen tegen het zoge naamde I-juli pakket. Dat vertelde voorzitter Rob Jansen van de werk groep uitkeringsgerechtigden van de FNV in Axel donderdagmiddag tij dens een voorlichtingsmiddag in Axel. Jansen zei dat de plannen binnenkort bekend worden gemaakt. De voorzit ter deed een dringend beroep op alle uitkeringsgerechtigden om in ieder geval tijdens de acties en manifesta ties van zich te laten horen. ,.We moeten wel kunnen vertrouwen op een achterban", stelde Jansen. Hij achtte het van groot belang dat ook de uitkeringsgerechtigden duidelijk hun stem laten horen aan de huidige regering. Tijdens de bijeenkomst, in de Halle. waren zo'n 35 betrokkenen aanwezig Na afloop van de inleiding van voor zitter Jansen, waren de aanwezigen in staat vragen te stellen aan een forum. Het FNV-Zeeland houdt twee protest bijeenkomsten tegen het 1-juli pak ket, dat onder meer een korting op de uitkeringen omvat. Tijdens deze ma nifestaties zal tevens bekeken worden welke acties kunnen worden onderno men. De eerste bijeenkomst is woens dag 2 mei in de Halle in Axel. De tweede vindt plaats in de Prins van Oranje in Goes Beide manifestaties beginnen 14 uur i ADVERTENTIE i (Wanneer een pinda iets te vieren heeft, dan wordt het ook écht een feest.) DUYVIS RUNNERS VIEREN HUN Th JARIG HUWELIJK Precies Th jaar geleden werd het vakmanschap van Duyvis gekoppeld aan de kwaliteit van USA Runners: de grootste, de lekkerste pinda's ter wereld. Samen staan ze voor gave kwaliteit: goudgeel gebrand en gegarandeerd vers verpakt. Samen vieren ze nu hun Th jarig huwelijk, hun stalen bruiloft Zoals u weet een belangrijke gebeurtenis in pindaland. Daarom nodigen wij u uit aktief aan de feestelijkheden deel te nemen. MAAK 'N ORIGINEEL HUWELIJKS- KADO EN MAAK KANS OP DE UNIEKE GOUDEN, ZILVEREN OF BRONZEN PINDA Eindelijk eens geen rijmpjes of slagzinnen maken, maar zelf een origineel huwelijks- kado bedenken. Iets leuks, iets geks.| Alles mag. Boetseer, klei, naai, schilder, brei, teken, timmer, plak, knip, kortom maak een ORIGINEEL HUWELIJKSKADO. Kan niet bestaat niet - want het gaat niet om vakmanschap, het gaat om originaliteit. Originaliteit die beloond wordt met originele prijzen. PRIJZEN VOOR IEDEREEN DIE MEEDOET 1. DE GOUDEN PINDA 2. DE ZILVEREN PINDA 3. DE BRONZEN PINDA Daarnaast exclusieve pinda-sieraden plus een aardige verrassing voor iedere deel nemer. De spelregels?Dievindtu in de winkel bij. de Duyvis pinda's. Veel succes! We zijn benieuwd De Ceremoniemeester. KAPELLE De leden van het gewest Zeeland van de Algeme ne Nederlandse Bond voor Ou deren hebben heftige kritiek geuit op de plannen van'minis ter Brinkman van welzijn, volksgezondheid en cultuur ten aanzien van de bejaarde. „Het is triest voornemen van de overheid, om zoveel te korten op de ouderen dat zij geen mogelijk heid meer hebben om naar een bejaardentehuis te gaan", aldus R. Apon-Snel. voorzitster van het gewest. Het zogenaamde flankerend be leid van de overheid houdt onder meer in dat ouderen meer opge vangen moeten worden in de wijk waar ze wonen. Dit kan met. bijvoorbeeld wijkverpleging, be jaardenhulp en verstrekking van maaltijden aan huis. De voorzitster: „Je kunt niet verwachten dat de wijkbewoners alle vrije tijd besteden aan de verzorging van hulpbehoevende bejaarden". Ook de gastspreker, de heer De Wit van het landelijk bestuur van de ANBO, sprak zijn bezorgdheid uit over het bejaar denbeleid. Ter afsluiting van het huishou delijk gedeelte kozen de leden een aantal nieuwe bestuursle den. G. W. Kole (eerste penning meester i en C. M. de Koster (tweede voorzitter) stelden zich beiden herkiesbaar en werden herkozen. Het algemeen be stuurslid P Noorddijk kreeg ook de goedkeuring van de aanwezi gen om zijn periode in het ge westelijk bestuur te verlengen A. J, de Graaf deed afstand van zijn functie, die hij 12 jaar be kleedde. Hij ontving uit handen van de voorzitster een plant en werd geprezen om zijn inzet voor de organisatie De Graaf is ver vangen door de heer Barendse.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 13