EN DAARVOOR RIJDT U DAN IN EE HEUSE V0LAUT0MAAT. Plaats uw familie berichten in de PZC Vi: VRIJE rML ZEELAND Een komplete kennismaking met Bang&Olufsen scheepvaartberichten ROMANTISCH ESSRRSTAI RANT DE SUZUKI ALT0.N RAAAZEND KNAP KARRETJI H ges uU N W tó Q> 1049,- MEUBEL- EN TAPIJTBOERDERIJ VEERE 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 13 APRIL RIJD OPA en OMA 50 jaar samen varen j over soms woelige baren. Wij voelen ons vereerd daarom hartelijk gefeliciteerd I Robert-Jan. Heidi, j Pirn, Chantal en Stefanie Onze lieve, dappere kleindochter ANTOINETTE is overleden. Ze is 24 jaar geworden. A C J. Maljers L. M. Maljers-Kole. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevon den. Middelburg, 7 april 1984. Nieuwe Burg 39. Met droefheid geven wij kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze geliefde broer, zwager en oom LAURENS DAVIDSE in de leeftijd van 65 jaar. Vlissingen: A. Franck-Davidse B. Franck Rotterdam: G. Davidse W. de Snayer Neven en nichten. Vlissingen. 12 april 1984. Sottegemstraat 122. Correspondentieadres: J v. d. Driest, Irenestraat 11, 4388 KV Oost-Souburg. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheidnemen za terdagmorgen van 10.15-10.45 urn-. De teraardebestelling zal plaatshebben zaterdag 14 april a.s. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. Vertrek van het rouwcentrum om 10.45 uur. Geen bezoek aan huis. Enige en algemene kennisgeving Vervuld van dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u met droefheid kennis van het onverwachts overlijden van onze innig geliefde moeder, schoonmoeder en oma CORNELIA SOFIA DE PAEPE weduwe van Jan Hendrik Nelisse op de leeftijd van 68 jaar. Goes: H. B. A. Nelisse M. Nelisse-van Hoorn Corry en Jaspert Henrico Middelburg: S. Nelisse Jan en Wil Anja, William, Jonny. Middelburg. 12 april 1984. Sloestraat 5. Correspondentie-adres: H. B. A-, Nelisse, Donkerstraat 1, 4463 VT Goes. De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 14 april 1984 om 11.00 uur op de algemene begraaf plaats te Middelburg. Vertrek vanaf het 'Rouwcentrum Middelburg'. Buitenhovelaan 1 (Dauwendaele) om 10.40 uur. Na afloop van de teraardebestelling is er gele genheid de familie te condoleren in de aula van de begraafplaats. Na een moedig gedragen lijden overleed onze lieve nicht JANNEKE VAN PIENBROEK in de leeftijd van 71 jaar. Namens alle nichten en neven, J. Miskotte-van Pienbroek. Middelburg, 12 april 1984. Nieuwstraat 38. Correspondentieadres J. Miskotte-van Pienbroek Schoolstraat 23, 7483 CC Voorst. Met groot verdriet, maar dankbaar dat zij uit haar lange, zo moedig gedragen lijden verlost is, geef ik kennis dat op 12 april overleden is mijn trouwe vriendin JANNIE VAN PIENBROEK M. Hoefkens Klein Vlaanderen 33 4331 RE Middelburg. Geen bezoek. Enige en algemene kennisgeving Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde moeder CORNELIA VERBURG weduwe van Jan Cornelis Rejack op de leeftijd van 81 jaar. Willsden (Australië): Fam. H. Rejack Rilland, 1 apnl 1984 Huize 'De Werfkampen' Corr adres Mr E. C J. van Dissel, ex. test. Postbus 2126. 4460 MC Goes. De begrafenis zal plaatshebben op de algemene begraafplaats te Goes op maandag 16 april 1984 om 11.00 uur. Eenieder die de begrafenis wil bijwonen wordt verzocht om 11.00 uur aanwezig te zijn op de begraafplaats Op deze wijze willen wij u dank zeggen voor de zeer vele blijken van belangstelling die wij ontvingen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man en onze zeer zorgzame vader, behuwd- en grootvader ANTHONY DE KONING Uw medeleven in welke vorm dan ook is ons tot grote steun geweest. Bruinisse, april 1984 Heden overleed onze geliefde broer, zwager en oom CORNELIS DE VISSER in de ouderdom van 81 jaar. C. de Visser van Sluijs M. van Sluijs- de Visser J. van Sluijs C. de Witte-de Visser J. de Witte Neven en nichten. Zoutelande, 11 april 1984. Voor alle reacties tijdens mijn verblijf in het zieken huis en na de geboorte van onze dochter KELLY willen wij iedereen harte lijk bedanken. Luc. en Anneke Stokker- mar. Opaal 11, 4337 MA Middelburg A. G. H. LAUMEN tandarts te Heinkenszand. Heden geen spreekuur. Van 14/4 t/m 7/5 geen praktijk. Op 8 april overleed na een kortstondige ziekte, in de ouderdom van 78 jaar. onze lieve man. vader en grootvader JOZUA MAAS Uit aller naam: L. S. Maas-Davidse. 2341 TS Oegstgeest, 12 april 1984. Pr. Irenelaan 28. Overeenkomstig de wens van de overledene heeft de begrafenis in stilte plaatsgevonden. De vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve vader en grootvader JAN PIETER VAN DOORN hebben ons zeer getroffen. Uw medeleven was voor ons een grote steun. Familie Van Doorn Krabbendijke, april 1984 Voor uw blijk van belangstelling en medeleven per soonlijk. schriftelijk of op andere wijze betoond, na het overlijden van onze lieve broer, zwager en oom JACOB LEENDERT VROONLAND betuigen wij u onze oprechte dank Familie Van de Ruit familie De Smit Wissenkerke, april 1984. Algehele begrafenisverzorging Rouwbedrijf Fa. J. Hoekman Zn. (v/h A. A. Hillebrand Goes) Langeweg 14431 CE s-Gravenpolder. Telefoon 01103 -1444. b.g.g. 2408. grafkisten - rouwtransporten - begrafenisautoverhuur - taxi-onderneming OOK ZITTEND ZIEKENVERVOER BEGRAFENISONDERNEMING VAN DER HOOFT J. de Kok, Prunusstraat 25, 's-Gravenpolder Tel. 01103-1517, b.g g. 1327. Voor alle dienstverlening. Overal te ontbieden. Dag en nacht bereikbaar. Op zaterdag 14 april a.s. houdt de Vrije School Zeeland weer een grote ROMMELMARKT Ook boeken en kleding worden ter verkoop aangeboden. Vanaf 9.30 uur gaan de deuren van onze school aan de Willem Arondeusstraat wijd open en om plm. 13.00 uur sluiten we ze weer. De opbrengst komt onze school ten goede. 3 jaar garantie BEOSYSTEM 2200 NU BENEDEN f 4000,- Het mooiste wat er is. een muzieksysteem van Bang Olufsen. Versterker. AM/FM tuner, platenspeler en cassette deck geïntegreerd in één elegant toestel van maar 9.5 cm hoog Elke muzikale wens vervuld met een lichte druk op een enkele toets En goed vervuld, dank zij de voortreffelijke Beovox X25 luidsprekers. Tot 31 mei bieden wij u op dit komplete Beosystem 2200 een aantrekkelijke systeemkorting van ruim f 350,- Waardoor deze kennismaking met de geluidskwaliteit en vormgeving van Bang Olufsen beneden de vierduizend gulden blijft BEOSYSTEM 2200 - Beocenter 2200 2 x 25 Watt RMS versterker. FM/ AM tuner, automatische platenspeler met MMC 5 element, elektronisch cassette deck met Dolby B 74x9,5x32.5 cm Beovox X25 fase-lineaire luidsprekers 22x41x15 cm f3899,- A. van Cadsand en Zn. AXEL Stationsstraat 7. Tel 01155-1530 Van den Berge GOES Lange Vorststraat 42-44. Tel. 01100-15616 De Lichtbron Zeeland b.v. MIDDELBURG Lange Noordstraat 14, Tel. 01180-13373 Radio Ohms SLUIS Meerminnestraal 9, Tel. 01178-1474 Kramer HiFi TERNEUZEN Noordstraat 38.Tel 01150-12531 Fa. Dert Video-HiFi VLISSINGEN Nieuwendljk 35-37, Tel. 01184-12209 Bang&Olufsen De Deense wxmgevers van beeld en geluid Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC verschenen berichten, artikelen of commentaren Niet voor open brieven, gedichten en dergelijke Anonieme inzendingen of stukken zonder dui delijke opgave van adres en woonplaats wor den met in behandeling genomen. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 350 woorden De redactie behoudt zich het recht voor inzendin gen te bekorten. Over geweigerde brieven kan niet worden gecorrespondeerd. Afscheid Brinkman Graag reageer ik hierbij op het arti kel. aan mijn afscheid gewijd, in de PZC van 3 april jl. Laat ik beginnen met te verklaren, dat ik er spijt van heb, dat ik me tot een interview heb laten verleiden. Te laat heb ik de wens geuit, het verslag van het interview te mogen inzien, voor het gepubliceerd zou worden. Ik had het tevoren eigen lijk als een voorwaarde moeten stel len. Doch er was haast bij. Het zou een dag later al in de krant verschijnen. Ik wil niet op alle slakken zout leggen. Deventer moet Zwolle zijn. Het is natuurlijk hét Centraal Distributie kantoor. De tuinders, bij wie ik mijn eerste onderduikperiode heb doorge bracht, waren niet arm, wel de goed heid zelf (ze hebben vele mensen in de hongerwinter geholpen). Ik ben wel ongeveer 17 jaar provinciaal-kerkvisi- tator geweest, maar niet de laatste 17 jaren. Hetzelfde kan gezegd worden van mijn godsdienstleraarschap op de (Landbouw-)Huishoudschool. al vele jaren LHNO-school geheten. Het opschrift, daarvan ben ik erg geschrokken Zeker, ik heb verklaard atoom-pacifist te zijn. In het stuk zelf zijn over mijn opvattingen dienaan gaande wel zinnige dingen geschre ven. O.a. over mijn innerlijke twee strijd (elk wapengeweld uit den boze, maar hoe dankbaar was ik in 1945 en ben ik nog voor de bevrijding van de landen van West Europa). Heel duide lijk heb ik echter laten uitkomen, dat de bijbel geen handboek is vol concre te oplossingen voor alle mogelijke problemen. Voor mij is mijn atoompa- cifisme (het woord 'kruisraket' heb ik vrij zeker niet gebruikt!) geen gevolg van een bepaalde partij-politieke op vatting. maar uitvloeisel van mijn gehoorzaamheid aan het Evangelie van Jezus Christus. Tegelijk aanvaard ik mede-christenen, die op grond van dat zelfde Evangelie andere conclu sies trekken, voor 100 procent als broeders en zusters in Christus. Pola risatie vind ik afschuwelijk. We heb ben elkaar niet te verketteren vanwe ge onderling afwijkende eerlijke, in de omgang met de Vredevorst Jezus Christus, gevormde meningen en overtuigingen. In de prediking ben ik in dit opzicht dan ook nooit eenzijdig geweest. Bovendien heb ik steeds rekening gehouden met de mondig heid van mijn mede-christenen, o.a. mijn gemeenteleden. De journalist, die mij interviewde, draag ik geen kwaad hart toe. Maar het bovenstaan de moest my van het hart. vooral ook omdat mijn opvattingen t.a.v. het vredesvraagstuk nu niet direct zo kenmerkend zijn voor mijn ambtelij ke loopbaan. Ds P. A. L. Brinkman Hervormde Pastorie Dorpsplein 39 Schoondijke Kruisraketten (3) Gelukkig weer eens een duideiyke stellingname door een jonge gerefor meerde dominee tegen de uitspraak van zyn synode in Lunteren, inzake de plaatsing van kruisraketten in ons land. Met dank aan de heer L. Janse. die zich de moeite heeft getroost om middels de rubriek 'Lezers schrijven' in de PZC van 30 maart, deze 11 punten van de 34 jarige ds E. J. Westerman uit Friesland, ook in Zee land bekend te maken. Alle kerkelijke uitspraken ten spijt blijken er nog steeds dominees te zijn die met hun achterban een tegengestelde mening GROTE VAART ABIDA verw 11 te Lavera; ACMAEA 12 te Port Sudan; ALDABI 11 vn Rotterdam nr Wartsala; AMSTELMEER 12 te Port Car- tier; AMSTELPARK 11 vn Geraldlon nr Singapore; ANTILLA BAY 11 40 nno Tunis nr Kusikaupunki, ATLANTIC CROWN 10 vn Liverpool nr Halifax, BEGONIA 12 te Las Minas; BROERE AQUAMARINE 121 te Genua, BUENAVISTA 11 te Tanger. CARDISSA 11 rede Karachi. CHRISTINA 11 vn Panamakanaal nr Hamburg; CINU- LIA 11 600 no Kp Caoroque nr Curacao; CONTINENTAL RELIANCE 11 vn Panan- gua nr Brest; DALLIA 12 te Pajaritos, FISCUS 11 500 o Paramaribo nr Curacao. FLAMULINA 12 te Guyanilla, INCO- TRANS SPIRIT 11 vn Liverpool nr Cristo bal; HYLIX verw 12 te teesport, MAAS STAD 11 1100 no Barbados nr USA; MIJ DRECHT 11 te Liverpool, NEDLLOYD CLARENCE 12 vn Jeddah nr Dubai, NEDLLOYD CLEMENT 11 vn Damman nr Kuwait, NEDLLOYD COLOMBO 10 vn keelung nr Nichon; NEDLLOYD DEJIMA 10 vn Singapore nr Jeddah. NEDLLOYD DELFT 11 vn Fos nr Rotterdam. NEDL LOYD HOORN 11 vn Port Elizabeth nr Durban, NEDLLOYD HOUTMAN 11 150 nw Singapore nr Singapore; NEDLLOYD KYOTO 11 vn Singapore nr Hong Kong; hebben en die klaar en duidelijk het kerkvolk voorlichten. De geest van de voortrekkers in het verzet 1940-'45 biykt nog niet geheel verdwenen te zijn. Op het ogenlijk zijn de kerken bezig om met een vroom smoesje je uit te leveren aan de satan en zijn trawanten. Ik lees in de bybel in I Kon. 22 van leugenprofeten die de Heere gaf om Achab te doen vallen. De zelfde synode die het voortouw neemt om de afval van God en zyn geboden te prediken, zou die nu het juiste profetische Woord kunnen spre ken over de plaatsing van de kruisra ketten? Neen! Het zijn de leugenprofe ten heden ten dage, om het gericht van God over volk en overheid te brengen en te bespoedigen. Wees ge waarschuwd! J. Remijnse-Verbiest Kerkring 13 's-Heer Abtskerke NEDLLOYD MADRAS 12 275 o nrSurabaia, NEDLLOYD MOJI11 u nou, NEDLLOYD NAGASAKI 11 vn leza nr Rio de Janeiro, NEDLLOYD 11 vn Abidjan nr Amsterdam, NEDL1 ORANJESTAD 11 Vil Rio de Jane Vitoria, NEDLLOYD AMSTERDAM Bahrain nr Damman; NISO 12 dam nr Lymebay: ONDINA 11 v nr Skikda; ONOBA 11 300 ono Azo; New York, OOSTZEE 11 te Charl ROTTERDAMN 11 te Porte Verg RIJNBORG 11 te Rotterdam; SC PENDRECHT 11 120 zo Kp Verdiscl nr Sepetiba; STENTOR 11 20 nw Oui nr St Maarten; VITREA 11 vn Tranmere, ZAFRA verw 13 te Teesp KLEINE VAART ADARA 11 t a Santos. ANTARCTl! te Amsterdam. ANTARES 11 30 no bul nr Gireson. ARROW 11 v Rottere Ierland; ATLANTIC RIVER 11 Cagliari nr Bordeaux. BAKENGRAC te Takhyluoto. BARENTZGRACHT Setubal nr Marin, BARRACUDA 12 terdam nr IJmuiden; BASTIAAN RE 11 te Rotterdam. 3REEKANT 11 Azoren nr Palua, CALAFIA11 v Gda Namibië, CHRISTINA SMITS nr Gibraltar. CORRIE BROERE 11 terdam nr Genua, DUTCH MASTEE Rotterdam; DUTCH SPIRIT 12 te 1 dam. ENGELINA BROERE 11 v 1 dam nr Immingham, ESBEEK 12 Bergen nr NordQord; HAPPY MAR 11 te Kelibya; HOUTMANGRACH1 Kotka nr Fremantle; INDIANIC li Bahia Blrnca nr Livorno; JENNY 1 Cherbourg; KOGGEGRACHT il v Janeiro nr Rotterdam; LAURA CHK NA 11 120 w Madeira nr Antwerpen; NEBORG 11 v Amsterdam nr D MAYA 11 120 zo Ponce nr Ponce. ME GAS 11 v Immingham nr Term MIDSLAND 11 v Rotterdam nr NORMAND EXPRESS 11 50 ozo Ca na nr Breskens. PACIFIC DUCHES. Suez nr Beira; PACIFIC FREESIA Gdynia; PACIFIC LILY 11 v Can Cartagena; PACIFIC ROSE 11 te Sc ningen, PAUL BRINKMAN 11 dam nr Gunness. PERLAFRIO 11 29 Luderitzbaai nr kaapstad, GRACHT 11 v Antwerpen nr Nouak REGULIERSGRACHT 11 te Hareho SERTAN 11 v Rotterdam nr Vigo; T HOLWERDA 11 v Amsterdam (USA); TRIVIA 11 v Rotterdam pen; YEMEN PIONEER 11 v Hodeic Felixstowe; YOLANDA 12 v Rotterd Met de nieuwe Zwitserse slaapgolf ontdekt U het gezond en komfortabel slapen. 15 Jaar Romantische Restaurants Mogen wij u laten delen in onze feestvreugde? Wij suggereren u mei plezier De Jubileum Seizoenschotel heerlijke lamsbout, licht aangebraden en daarna gestoomd boven Alpenhooi. met een lichte saus van honing en thvm Een seizoen lang op de kaart OC van 28 Romantische Restaurants Sj— Wilt u in menuvorm kennis nemen van wat de Romantische Keukens allemaal voor u kunnen betekenen, dan attenderen wij u graag op het Romantisch Seizoenmenu Vanwege ons jubileum stelden de 28 chefkoks van dc Romantische Restaurants niet een 4-gangen, maar een 5-eangenmenu voor u samen Verrassend, met zorg cn een vleugje romantiek bereid De prijs voor dit 5-gangenmcnu A QS( blijft romantisch-vriendelijk i SCHUDDEBELRS SCHUDDKBKIJRS Donkereweg 35 Telefoon 01110-5651 12.495/ De Suzuki Alto automaat gunt uw linkervoet alle rust. Het is de goedkoopste vol- automaat in Nederland. Met een vernissend volwassen uitrusting bovendien. En dat bete kent: vele lusten. Bijvoorbeeld rolgordels vóór en heupgordels achter, achterruitver- warming, een kachelaanjager met 3 snelheden en verstelbare hoofdsteunen voor. Tegenover die luster staan lasten die de zuinigste automobilist nog lachend zal dragen, zal de wegenbelasting per kwartaal maximaal f 69,— bedrage Terwijl de onderhoudsbeurt slechts om de 10.000 km plaatsvinde Schakelt u liever met de Kan dan kunt u bij ons terecht voor de fameuze 3-deurs Alto voor f 10.995 of de Alto FX voor f 11.895,-. Kom ze eens bewónderen. En proberen. Garage Sjaak Sonke, Biezelingsestraat 50,4421BT Kapelle. Tel 01102-3631 Autosupermarkt Moret, Schuttershofweg 15.4538 AA Terneuzen, tel 01150-12612 Autosupermarkt Moret. Pierssenspolderstraat 24.4541 EJ Sluiskil Tel. 01157 1627 Autobedrijf Paauwenburg B.V., Gerbrandystraat 4.4384 NH Vlissingen Tel 01184 65496 Autobedrijf Centrum, Antwerpsestraat 262,4724 CG Bergen op Zoom.Tel 01640 57057 Heden middag 2 uur VERS RUNDVLEES abattoir Seisweg. Middelburg. M. Vader Rechtstreeks uit Finland; een nieuwe collectie gre nen meubelen. Deze week ter kennismaking een aanbieding die u niet mag missen. EEN MASSIEF GRENEN EETHOEK (tafel met klapblad en 4 stoelen met houten zitting) voor Ook vindt u bij ons div. eiken meubelen en een uitgebreid assortiment vloerbedekking en tapijten. Dit alles gepresenteerd in een rustieke sfeer Wij geven u vrijblijvend ons adres 8reeweg 2, Veere (v.a. Middelburg vóór Zanddijk richting sportvelden). Tel, 01181-820.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 12