r ZEELAND" Actie tegen uitwijzing van Terneuzense hulpverlener Politie rekent Axelaars in na ronselpraktijken Landbouwschap wil schorsing van ontzwavelingsbesluit centrale Gs vragen kunstenaars om Deltawerken PROVINCIALE ZEEUWS Schenking met de beste bedoelingen ONMISBARE KRACHT HULP DRUGSVERSLAAFDEN' Horzelvlinder teistert Terneuzense populieren VRIJDAG 13 APRIL 1984 PAGINA 1 ODELBURG - Gedeputeerde staten hebben zeven kunste- jrs in de provincie uitgenodigd tot het maken van een etsontwerp met als thema de Delta. „De Delta als specifiek Iuurgebied. zijn geschiedenis, zijn ecologie en technologische uorvenheden (bijvoorbeeld de dammen) is het thema waarop inzending zal worden beoordeeld", schrijven gs in hun bnej de kunstenaars. Overigens hebben de kunstenaars de jheid het begrip Delta in de meest brede betekenis te irpreteren. De kunstenaars zijn Gustaaf van der Braak. Vlissingen. Gerrit van der Ven. Zierikzee. Gust Romijn. Dreischor. Wim Riemens. Middelburg, Wim Buys, Middelburg. Ed Reebergen. Wissenkerke en Hans Lücken. Westdorpe. Gs schrijven dat hun keuze is gebaseerd op de kwaliteit van de kunstenaars en op de diverse technieken en vakgebieden, zoals fotografie, plastisch werk, grafiek en schilderkunst. Iedere kunstenaar mag meerdere ontwerpen indienen, maar gs wijzen er op, dat de adviescommissie aankopen beeldende kunst er maar een of tn ieder geval een beperkt aantal ter uitvoering aan hen zal voordragen De andere werken komen m de provinciale kunstcollectie. Per ontwerper is een honorarium van 3.000,- beschikbaar. Uiterlijk I juli 1984 moeten de ontwerpen bij de provincie zijn ontvangen Bekeken wordt of de kunstwerken in het najaar tentoongestela kunnen worden in het Zeeuws museum in Middelburg. Al het werk wordt - na afrekening - eigendom van de provincie. De heer Dert verneemt op een Vlissings terras uit de PZC wat woensdagavond onbedoeld leroorzaakte met het bezorgen :an een boekgeschenk bij het in Jlissingen afgemeerde Ameri kaanse oorlogsschip USS 'Aus- VLISSINGEN „Een opgebla- zaak. Ik wilde alleen dat boek over koningin Juliana af teven, omdat zij dit jaar 75 jaar wordt. Die Amerikanen kunnen het natuurlijk niet lezen, maar het leek mij toch een aardige aanwinst voor de bibliotheek aan boord van het schip. Mis schien had ik echter beter een boek over Walcheren kunnen schenken". Zo reageerde de heer J. C. Dert uit Middelburg donderdag, lar aanleiding van de opwin- ig die woensdagavond in Vlis- :gen ontstond rond het Ameri- lanse oorlogsschip USS Aus- In, nadat hij daar een 'verdacht' ,kket had afgegeven, dat ihteraf een exemplaar van het iek 'Juliana 75' bleek te bevat- n. haastige wijze waarop hij zijn ischenk aanbood aan de offi- ler van de wacht, wekte arg- raan en was aanleiding was uitgebreide veiligheids- latregelen, met zelfs inschake- ig van de Explosieven Oprui- igsdienst (EODi uit Culem- >rg. „Nou ja, ik was nogal laat had me niet gewassen en omgekleed", is Derts verklaring voor zijn haastig gedrag. Hij had iet boek net tevoren in Middel- jurg gekocht. Daarom zat het ïog in de verpakking. „Ik wilde jr wel iets opschrijven, maar het was zwart papier, dus dat lukte liet", vertelt hij verder. 4fzetting Bet gesloten pakket zonder af- ender en de snelle wijze waarop de schenker onmiddellijk weer fertrok, waren aanleiding voor de marechaussee om de kade ai te zetten. Daar werd het pakket gedeponeerd en afgeschermd net aanwezige balen wol. in af- rachting van de EOD. Tegelijk »erd de taxichauffeur opge- tocht, die de schenker van het lakket had opgehaald bij een stuk [boekwinkel in Middelburg. Iankzij hem kende de mare- laussee de identiteit van de Epchte man al om 22.30 uur. jen was volgens de comman- aant van het district Zeeland "9 tan de marechaussee, kapitein A. J. Roxs, ook al duidelijk, lat de schenker geen 'negatieve opstelling' heeft gehad. Enkele eerder al was gebleken, dat Slot zie pagina 17 kol. 7) Dertien Reizend per vliegtuig viel het ons laatst weer eens op: een dertiende stoel is er niet in het toestel. Want daar wil toch niemand zitten. Daarom komt er na vliegtuig- stoel 12 direct stoel 14. Zoals in Amerika in tal van hotels de lifl na de twaalfde verdieping meteen bij de veer tiende verdieping arriveert. Bijgelovigen onder ons kun nen deze dag dan ook maar beter overslaan. TERNEUZEN - Het Jongeren Advies Centrum (JAC) Terneuzen en de stichting Sosjale Joenit Bergen op Zoom hebben de kamerfracties van een aantal politieke partijen in Den Haag ingeschakeld om de uitwijzing van de Terneuzenaar André Vitta te voorkomen. De Roosendaalse advocaat mr A. Penders zal bij de Raad van State een beroepschrift indienen tegen het besluit van de staatssecretaris van justitie om Vitta een verblijfsvergunning te weigeren. in en werd over de Nederlandse grens pakt en moest in de Antwerpse gevan- gezet. Hij kwam terecht bij de Sosjale genis de rest van zijn straf uitzitten. Joenit in Bergen op Zoom. raakte van In februari vorig jaar kwam hij terug zijn heroïneverslaving af en ging in in Nederland en ging weer als hulpver- september '81 als vrijwilliger aan het lener voor drugverslaafden aan het Vitta (29). geboren en getogen in Bel gië maar van Italiaanse nationaliteit, werd twee weken geleden in een her zieningsverzoek een verblijfsvergun ning onthouden. Hij zal, zoals het er nu naar uit ziet, op 19 april het land werk bij het JAC Terneuzen. worden uitgezet, vermoedelijk Italië. „Daarmee", aldus zijn raads man mr Penders donderdag, "zou hij worden verbannennaar een land waarmee hij geen enkele binding heeft dan een paspoort. Een land, waarvan hij niet eens de taal spreekt". Penders vindt dat de staatssecretaris van justitie geen enkele rekening heeft gehouden met de huidige leef omstandigheden van Vitta. Hij werkt sinds geruime tijd als vrijwilliger bij het JAC in Terneuzen. Een verblijfs vergunning werd hem evenwel gewei gerd omdat hij in Nederland geen vast werk heeft en in België drie veroorde lingen achter de rug heeft. werk bij het JAC. In december van Het JAC en de Sosjale Joenit zijn woedend over dat besluit. Zij vinden dat de staatssecretaris Vitta alleen op formele gronden het land uitwijst en geen rekening houdt met humanitaire overwegingen Met name wordt de uitspraak van het ministerie gelaakt dat Vitta een gevaar zou zijn voor de openbare orde „Het eenmaal een dief, altijd een dief klinkt in de afwijzing hard door. Het is gebleken dat juist ex-verslaafden in staat zijn zeer effec tief met drugverslaafden om te gaan". Kamerfracties Inmiddels werd bij de Belgische justi- dat jaar verscheen hij voor de vreem- tie herziening aangevraagd van het delingencommissie die over zijn ver verbod in dat land te komen, een blijfsvergunning moest adviseren. De Gentse advocaat vertelde hem dat hij cirkel was rond toen de staatssecreta- in dat land weer welkom was. maar ris hem die vergunning twee weken (Slot zie pagina 17 kol. 1) toen Vitta op 27 mei 1982 zijn zieke geleden weigerde zonder schorsende vader in Gent bezocht, werd hij opge- werking Inmiddels zijn de tweede kamerfrac ties van PvdA, PSP en CDA ingescha- VLISSINGEN - Bijna de ronde niet uitrijden, tnct Zeeland van de ma- mi en a'iibci uc iu neen, 100 deelnemers stonden in verband met een tech- rechaussee en de mari- Vitta'werdTn ^55 geboren in Namen donderdagochtend om nisch mankement aan nekazeme in Vlissingen. man rrcrro.! foot c Allo rltinlom r\„ 7 ,J.„ uit een Belgische moeder en een Ita liaanse vader. Bij zijn geboorte werd verzuimd hem te naturaliseren, waar door hij nog steeds de Italiaanse nationaliteit bezit In '74 werd hij In België voor de eerste keer voorwaar delijk veroordeeld wegens het bezit van soft-drugs, een jaar later volgde een gevangenisstraf van twaalf maan den en in '79 werd hij in Gent veroor- 10.00 uur bij de poort zijn fiets. Alle deelne- De toerleiding was in van de marinekazerne mers kregen na afloop handen van Jan Poort- in Vlissingen te wachten een herinneringsvaan- vliet en Marco Evers- op het startschot van tje aangeboden. Voor dijk. kolonel J. J. van de Wa- commandant Van de ter, commandant mari- water en kapitein D A. tieme middelen Schelde. J Roxs. commandant Foto: Kolonel J J van voor de'Ronde van Wal- van hel district Zeeland de Water, commandant cheren'.Hetwasdevier- van de marechaussee, maritieme middelen de maal, dat deze wie- was er een tinnen henn- Schelde, loste donder dagmorgen het startsein uen en in i» weru mj ui vjcih vciuui- deeld tot twee jaar wegens handel in Ipïoertochl werd ge- en gsbord. heroïne houden voor per soneel De tocht over 90 kilome- voor de Ronde van Wal- In 1981. na anderhalf jaar gevangenis- van de Koninklijke Ma- Ier begon en eindigde cl, eren een wielertoer- straf. bood de Belgische justitie hem "ne de Koninklijke Ma- aan bij de mannekaeer- tocht voor personeel kwijtschelding vai zijn reststraf aan rechaussee. Koninklijke ne aan de Buitenhaven van marine, marechaus- OP voorwaarde dat hij België voor- Land' en Luchtmacht en De Ronde van Walchc- see. land- en luchtmacht goed verliet. Vitta ging op het aanbod en gemeentepoli- ren' ,s een gezamenlijke en rijks- en gemeentepo- tie. Een deelnemer kon organisatie van het dis- htie. André Vitta. uitgewezen Aangetaste populieren in de Terneuzense Serlippenstraat. TERNEL'ZEN - Meer dan vijftig populieren in de Serlippenstraat en omgeving in Terneuzen zijn aangetast door dc horzelvlinder. Dat heeft een onderzoek van de Plantcziektekundige Dienst in Wa- geningen uitgewezen. De gemeente heeft besloten de bo men zo snel mogelijk te rooien omdat de larven van de horzelvlin der de bomen in vele gevallen 'doorzeefd' hebben. Een woord voerder van de gemeente donder dag; „Ze vormen een gevaar voor het verkeer, want ze kunnen ieder moment omkieperen". De populieren werden een jaar of vijftien geleden geplant. De ge meentelijke plantsoenendienst stelde als eerste vast dat er iets mis was met de bomen. Dat werd later door de Planteziektekundige Dienst bevestigd. Overigens is een plaag van horzel vlinders nieuw voor Terneuzen. De gemeentelijk woordvoerder; „Men sen die het weten kunnen, hebben hier nog nooit zoiets meegemaakt" In het najaar zullen in de Serlip penstraat nieuwe bomen worden geplant. •ANDERMANS ELLENDE MIS AXEL - De rijkspolitie in Axel heeft deze week op verdenking van oplich ting, valsheid in geschrifte en fles- Geen strafbare feiten ontdekt rond faillissement van meubelzaak OOSTBURG - De officier van justitie m Middelburg stelt geen strafvervol ging in tegen de heer P. Verdegem, eigenaar van het gelijknamige meu belcentrum in Oostburg en diens va der H L Verdegem. Beiden waren er door de inkooporganisatie Hobo- Faam van beschuldigd geld en goede ren te hebben onttrokken aan een failliete BV Hobo-Faam had m 1982 een grote vordering op Verdegem, wat uiteinde lijk leidde tot het faillissement van de firma, Justitie heeft een diepgaand onderzoek ingesteld naar de handel en wandel van de heren Verdegem. Ook het personeel Is ondervraagd. Strafbare feiten zijn echter niet gecon stateerd 'UITSTOOT SCHADELIJK VOOR GEWAS EN VEE' sentrekkerij drie inwoners uit die plaats aangehouden. De arrestanten zijn de 45-jarige G. L. N„ de twee jaar oudere F. J. W. W. en de 40-jarige vrouw J. P. V'. De laatste is na ver hoor weer vrijgelaten. N. en W waren directeuren van een aannemingsbedrijf dat via adverten ties in diverse kranten bouwvakkers ronselde voor werkzaamheden, vooral woningbouw, in Duitsland. Die werk nemers kregen echter geen loon uitbe taald. Werd daarover geklaagd, dan kregen die werknemers op staande voet ontslag en werden nieuwe bouw vakkers aangetrokken. Bij de politie hebben 24 personeelsle den uit Zeeuwsch-Vlaanderen, Wal cheren en Belgie aangifte gedaan dat hun loon niet werd uitbetaald. Vol gens de recherche is het aantal gedu peerden evenwel groter, maar, zo wordt vastgesteld, 'mensen die zwart in Duitsland zijn gaan werken, heb ben uiteraard geen aangifte gedaan'. Degenen die wel aangifte hebben ge daan zijn volgens de politie mensen die volkomen te goeder trouw met het aannemingsbedrijf in zee zijn gegaan. „Diverse werknemers zijn daardoor in persoonlijke financiële nood geko men. omdat zij tijdens het werk in Duitsland ook geen uitkering ontvin gen". aldus de politie. Het onderzoek van de Axelse recher- chegroep is verricht in samenwerking met de recherchegroep Middelburg en de sociaal rechercheur van de ge meente Axel. De arrestaties zijn een week voorbereid, hoewel bij de politie al vermoedens tegen het aannemings bedrijf bestonden sinds de start me dio 1983. I (het kopen van goederen zonder daar! voor te betaleni van bouwbedrijven en hotel-restaurants over het held land. Twintig bedrijven deden aan' gifte tot een totaalbedrag van ruinj 100.000 gulden. N. en W. pleegden daarnaast valshei< in geschrifte door bij de sociale diens geen melding te doen van hun bouw bedrijf. Zij ontvingen van de gemeen te Axel een uitkering, waarmee bedrag is gemoeid van ongevee 28.000 gulden. Een woordvoerder van de Axels rijkspolitie zei donderdagmiddag da de drie een 'gigantisch misbruik heb ben gemaakt van andermans ellende j Het is overigens nog niet bekend hoeveel N„ zijn vrouw en W. zelf vii hun bouwbedrijf hebben bpgestrekei> Het onderzoek wordt voortgezet, hoe wel de politie geen verdere arrestatie! meer verwacht. De drie werden deze week thuis gearresteerd. Aangiften De politie kwam de zaak op het spoor aangiften over flessentrekkerij GOES - De gewestelijke raad voor Zeeland van het landbouwschap heeft schorsing gevraagd van de toe stemming die gedeputeerde staten aan de PZEM hebben gegeven voor het voor slechts 50 procent ontzwave len van de nieuw te bouwen kolen centrale in Borsele. In het schor- singsverzoek, dat is ingediend bij de Raad van State, wordt gewag ge maakt van nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het agrarisch produk- tiemilieu als de gedeeltelijke ontzwa veling van de kolencentrale door zal gaan. Tegelijkertijd heeft het Landbouw schap bij de Raad van State beroep ingesteld tegen het door gs afgeven van een milieuvergunning aan de PZEM, in het kader van de hinderwet, uc wct iuuiiverontreiniging en de wet geluidhinder. Dit beroepsschrift is eveneens gericht tegen de ombouw- plannen van het energiebedrijf, en is een vervolg op het bezwaarschrift dat het landbouwschap in september vo rig jaar al bij de provincie indiende. Het landbouwschap heeft zich met het schorsingsverzoek geschaard aan de zijde van de vereniging voor mi lieuhygiëne Zeeland (VMZ) die al eer der heeft toegezegd een schorsings verzoek in te zullen dienen. De meer derheid van de gemeenteraad van Borsele besloot dinsdag, evenals het landbouwschap, beroep in te stellen bij de Raad van State, maar een schorsingsverzoek ging de gemeente raad te ver. De gewestelijke raad voor Zeeland van het landbouwschap is van me ning dat een toename van de veront reiniging van de lucht bij neerslag van natte, droge og gasvormige verontrei nigende deeltjes ernstige gevolgen kan hebben voor de mens. de kwali teit van de bodem, voor de kwaliteit van de hierop geteelde gewassen en de gezondheid van het vee. Volgens het beroepsschrift is uit onderzoek gebleken dat met name de hoeveel heid cadmlurfi in het milieu van natu re, danwel door verontreiniging van buitenaf, zo groot is dat een kritische benadering van extra emissies van buitenaf noodzakelijk is, teneinde er voor te waken dat de te telen agrari sche produkten nog aan de door het rijk gehanteerde normen kunnen vol doen. Ook staat in het beroepsschrift dat het Landbouwschap aanwijzingen heeft dat ook zwaveldioxide en stik stofoxiden en de vervolgprodukten daarvan een negatieve invloed heb ben op de kwaliteit en kwantiteit van agrarische produkten Daar komt vol gens het schap bij dat binnen enkele jaren te verwachten is dat de electrici- teitscentrales zullen moeten worden voorzien van een rookgasbehande lingsinstallatie die de rookgassen voor nagenoeg 100 procent zal moeten behandelen „Een beslissing om nu slechts een behandelingspercentage van 50 te kiezen zal derhalve waar schijnlijk reeds tijdens de bouw ervan achterhaald worden", zo staat in het beroepsschnft. Opening van nieuw gedeelte Iguana in Vlissingen VLISSINGEN In de reptielenzoo Iguana in Vlissingen wordt donder dag 19 april het Arthropodarium ge opend. Het Arthropodarium is het nieuwe gedeelte van enkele jaren oude reptielenzoo aan het Bellamy- park. De officiële opening wordt verricht door Lennart Koelewijn. leerling van de Ichtusschool, om 19.15 uur. De opemngstoespraak houdt gedepu teerde J D de Voogd tijdens een receptie, die om 19.00 uur begint. Douanekantoor Roompotsluis opengesteld VLISSINGEN - Sinds 1 april kunnen pleziervaartuigen, zoals motor- en zeiljachten, die ver plicht zijn om in- en uitklarings- formaliteiten te vervullen via de Roompotsluis Nederland binnenkomen en verlaten. Ge durende de periode 1 april tot 1 november is voor die formali teiten bij de Roompotsluis een douanekantoor opengesteld. Inklaringsformaliteiten zijn ver plicht voor schepen die uit het buitenland komen en verder voor schepen met meer goederen aan boord dan de hoeveelheid die met vrijstelling van belasting mag worden ingevoerd. Het kantoor is geopend: van 1 april tot 1 juni van 8.00 tot 18.00 uur, van 1 juni tot 1 september van 7.00 tot 22.00 uur en van 1 september tot 1 november van 8.00 tot 18.00 uur. Aan de Roompotsluis bestaat voor uitgaande schepen geen mogelijkheid om proviand belas tingvrij uit te voeren. Dit heeft het ministerie van financiën be kendgemaakt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 11