Nieuw rekensommetje verhuizing PTT-top PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5§S S Nationale besluitvorming binnen bondgenootschap niet prijsgeven Ford Fiësta Festival 13.994,-* KAMER WIL VANDAAG BESLISSING Passagiers autobus in Israël gegijzeld autn adna KEMA sloopt test-reactor Perioden mei zon ■perioden met zon en droog weer. middag temperatuur ongeveer 11 gra den. tot matige toenemende zuidwes ten wind. J227e jaargang no. 88 |/rijdag 13 april 1984 tijdelijk b i- weslhavendi|k 150 4463 AE goes 01100 20440 0EN HAAG GPD) - Acute bijscholing van minister Van Aardenne is volgens De JOVD heeft Van Aardenne voorgesteld zitting te nemen in de commissie ||ie liberale jongerenorganisatie JOVD dringend gewenst. De jonge liberalen jeugdwerkloosheid van de jonge liberalen. ■eggen bijzonder gegriefd te zijn over uitlatingen van de WD-minister in een weekbladinterview. De bewindsman zegt daarin ondermeer dat mensen die Dan kan hij volgens de JOVD inzicht krijgen in de problemen die veel jongeren loillen werken, na enige tijd ook werk vinden. En: „De anderen zijn toch hebben bij het vaak uitzichtloos zoeken naar een baan". De minister heeft waarschijnlijk minder geneigd om te werken...". geantwoord dat hij de uitnodiging niet aanvaardt. Reagan en de mijnen T Toezeer echte of ver- X$j I Xlmeende sympathie voor opere- perso- :en spe- dingge- van voor hoe de jol een jspeeld. r altijd Oost- 1, later Cuijck erhalen Tijdens aar één iet ont- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De Tweede Kamer eist dat het kabinet zo mogelijk vandaag (vrijdag) terugkomt op zijn voornemen de centrale PTT-directie in Den Haag te laten, wegens de kosten die aan de operatie zijn verbonden. De verhuizing van 3000 PTT'ers, inclusief de directieraad, moet onverkort worden voortgezet en moet in 1990 zijn voltooid. Liefst moet de directieraad het eerst naar Groningen. Premier Lubbers heeft de Kamer donderdag toegezegd de kostenramingen door een extern bureau te laten narekenen. In tegenstelling tot het standpunt dat huizing van 3000 arbeidsplaatsen 1,3 het kabinet een week geleden heeft miljard gulden. Economische zaken, ingenomen is het kabinet nu in begin- aldus minister Van Aardenne, sel bereid de hele, 3000 menser vattende centrale PTT-directie Groningen te laten verhuizen. Lub- opgebracht door de provincie Gronin- bers wil daarover pas een uitspraak gen uit de bijdragen voor regionaal doen nadat de kosten van deze opera- beleid. tie opnieuw zijn bekeken. De Tweede Kamer wil dat die beslis sing vandaag wordt genomen en zal de regering zonodig volgende week. tijdens het Paasreces ter verantwoor ding roepen als die beslissing voor verhuizing naar het noorden negatief uitvalt. Volgens premier Lubbers kost de ver- ARNHEM (ANP) - De KEMA, het onderzoeksinstituut van de Neder landse elektriciteitsbedrijven, heeft besloten een uit 1974 daterende test kernreactor op zijn terrein in Arn hem te slopen. Met de ontmanteling, waarmee in juni zal worden begon nen en die enkele jaren zal duren, zijn ettelijke miljoenen guldens gemoeid. Bij de afbraak zal gebruik worden gemaakt van een door de KEMA zelf ontwikkeld verwerkingssysteem voor licht- en middelradio-actief afval, waarmee het volume van dat afval met 75 procent kan worden geredu ceerd. Het is bovendien de bedoeling dat tijdens de sloop enige ervaring wordt opgedaan die kan worden ge bruikt bij de toekomstige ontmante ling van de kerncentrales in Dode- waard en Borssele. Dit heeft woordvoerder G. van Wijk van de KEMA donderdag desge vraagd meegedeeld. VVD en CA stellen daarmee dat de verhuizing voor ten hoogte 250 mil- joen gulden uitgevoerd moet kunnen daarvoor 200 miljoen gulden uittrek- worden (in plaats van 1,6 miljard zoals ken, waarvan 50 miljoen moet worden de onwillige PTT had voorgerekend) en tegelijk dat de verhuizing ook moet doorgaan als het werkelijke bedrag daarvan enigszins afwijkt. De fracties baseren hun bedrag op de kosten die andere spreidingsoperaties hebben gekost. Premier Lubbers, die aanvankelijk niet in de Kamer had willen verschij nen, voerde niet als eerste het woord. Nadat de fracties hun standpunt over de verhuizing duidelijk hadden ge maakt kwam Van Aardenne, die snel daarna naar Brussel moest, als eerste met de mededeling dat nu voor het eerst geld voor de operatie op de begroting werd gezet. Van Aardenne zal daarover deze week met de provincie Groningen overleg gen. Ook de PTT zelf zal moeten bijdragen. Goedkoper VVD'er De Beer heeft berekend dat de hele operatie voor 250 miljoen gulden kan. Een motie van VVD en CDA waarin van de regering de volle dige verhuizing, uiterlijk in 1990 te voltooien en voor een bedrag van 250 miljoen gulden wordt verlangd kreeg de instemming van de Kamer, met uitzondering van CPN en PSP. 's Middags zette staatssecretaris Scherpenhuizen uiteen wat voor hét kabinet de argumenten waren ge weest om tot de aanvankelijke con clusie te komen dat de top van de centrale directie in Den Haag moest blijven. Vervolgens nam de minister president het woord en kwam met zijn ommezwaai. „Er zijn belangwekkende argumenten om de spreiding door te zetten", aldus Lubbers, „waarbij ook het regionaal belang een argument is. Dat moet zo goed mogelijk tot uitvoering worden gebracht". Als mogelijkheden daartoe noemde hij de mogelijkheid om de operatie in de tijd te spreiden, „bij voorbeeld over zeven jaar", waarbij Lubbers erop wees dat de verplaat sing van de hoofddirectie het kost baarste element is. „Wij menen het nu gevonden te heb ben om spreiding van 3000 man te verwezenlijken", aldus Lubbers, „waarbij ook de PTT zelf een deel van de kosten moet opvangen. Dat vereist een nader onderzoek van de cijfers, maar dat is niet binnen 24 uur te doen". Hij bestreed evenwel dat het gaat „om een zaak die tussen 200 en 400 miljoen gulden kost. Wij kwamen niet verder dan 1,3 miljard, in plaats van 1,6 miljard". Bij nadere interruptie van Lankhorst (PPR) bleek Lubbers dan ook niet te bedoelen dat de schatting van 1,3 miljard nader zal worden onderzocht, maar „die van De Beer en Eversdijk", de raming van 250 miljoen die de Kamer presenteerde. Opmerkelijk was dat minister Smit- Kroes, hoewel eveneens aanwezig, niet het woord heeft gevoerd totdat in het laatste stadium Lubbers uit de Kamer was vertrokken. Zij zegde de Kamer toe de eis dat het kabinet vandaag opnieuw een besluit over deze zaak moet nemen te zullen over brengen aan de premier. a»*n..; d,T. AMSTERDAM (ANP) Ongeveer 7.000 leerlingen hebben donderdag in Amsterdam gehoor gegeven aan de oproep van het „Scholieren- kommitee voor vrede en anti-fas- cisme" om een dag te staken uit protest tegen de eventuele plaat sing van kruisraketten in ons land. Politie en scholierencomité deel den donderdagmiddag mee dat in totaal circa 7.000 middelbare scho lieren hebben gestaakt en/of gede monstreerd. In Amsterdam deden leerlingen mee van bijna 70 scho len Bovendien waren vele honder den scholieren uit in totaal tien plaatsen in de wijde omgeving van de stad naar Amsterdam gekomen. In Utrecht was een aparte actie. Het scholierencomité riep de deel nemers aan de manifestatie in Pa- radiso op om op 10 mei in Amster dam ook deel te nemen aan een ABOP-demonstratie van leraren tegen de kruisraketten. Mocht de regering besluiten tot plaatsing van de kruisvluchtwapens dan wil het scholierencomité deelnemen aan vreedzame acties bij Woens- drecht. TEL AVIV (AFP/Reuter/UPI/RIR) - In Israel is donderdag een autobus door „terroristen" overvallen. De passa giers worden in gijzeling gehouden. De overval vond plaats bij Rafah, op de kustweg tussen Tel Aviv en Ash- kelon. De overvallen bus reed zuidelijk naar de Egyptische grensstad Rafah. Dit hebben de militaire autoriteiten ge zegd. Rafah ligt aan de zuidelijke grens van de door Israël bezette strook van Gaza. De stad is in tweeën gedeeld, Het ene deel is Egyptisch, het andere Israëlisch. In de gekaapte bus zitten meer dan twintig gijzelaars. Dit is uit officiële Israëlische bron vernomen. Het commando, dat de aanval heeft uitgevoerd, bestaat uit drie onbeken de gewapende mannen. Acht passagiers hadden kans gezien te ontsnappen op het moment van de overval Drie andere reizigers hadden schotwonden opgelopen en zijn ver voerd naar het ziekenhuis „Assaf Ha- rofeh", ten zuiden van Tel Aviv. ,oond i later daj n. Het o s zijn vol 8 mei c end pers} zitster 1 in de plal rit de dol kinderej al in aai aanvragi ?nte Huil nodig, u dan 20] v I te weinj irspeelza lient daol bestuur! Ook nj ar ochte: aal te hd 3iplome(J i dorp, d| suters vfj Het com niet ef geven ij van li lauter el hiervi een 'koa e kinder^ spelen. ir nog b Achter de ministerstafel: Van Aardenne (Ec. Zaken), mevr. Smit-Kroes (verkeer en waterstaat), premier Lubbers en staatssecretaris Scherphuizen van Verkeer en Waterstaat. HOUSTON - (UPI) Solar Max, de defecte wetenschap pelijke satelliet doaarde 250 miljoen guldenis na reparaties donderdag op haar oude plek in de ruimte 'teruggezet'. Om 11.26 uur onze tijd werd de kunstmaan door de grijparm van het Amerikaanse ruimteveer Challenger losgelaten. De zonnebespieder. die in februari 1980 was gelan ceerd, was maandag, na een mislukte poging op zondag, door de Challenger uit de ruimte opgepikt. Daarop voerden de kosmonauten George Nelson en James van Hoften in de open laadbak van het ruimteveer reparaties aan instrumenten uit. Het was voor het eerst dat een defecte kunstmaan in de ruimte werd opgepikt. De bemanning van de Challenger volgde Solar gedu rende een half uur op korte afstand. Het controlesta tion in Cape Canaveral bevestigde dat de kunstmaan goed werkte. „De satelliet functioneert alsof zij nieuw is", juichten de deskundigen op het grondstation. Met zijn „missie volbracht" begon de Challenger voorbereidingen te treffen voor de terugkeer vandaag in Florida, om 14.07 uur onze tijd. Euthanasie In bepaalde gevallen mag, op een verantwoorde wijze hulp verlenen bij euthanasie op verzoek, niet leiden tot straf vervolging, PAGINA 5 Opgeblazen Volgens de aanbieder van het boek van Koningin Juliana aan het Amerikaanse oorlogs schip USS Austin was het maar 'een opgeblazen zaak' PAGINA 11 Derde Derde in een klassieke weg wedstrijd, een absoluut hoog tepunt in zijn wieier carrière, Heddie Nieuwdorp passeerde als in een droom de finishlijn van de Waalse Pijl. PAGINA 19 Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Opinie en achtergrond: 4 Financieel: 7 Provincie: 11, 13, 15, 16 en 17 Sport: 19 en 21 Centurion-tanks - Nederland heeft 300 afgedankte Centurion-tanks aan Oostenrijk verkocht voor de spotprijs van 100,000 Oostenrijkse schilling (on geveer 15.000 gulden) per stuk. De tanks worden in de loop van de ko mende twee jaar aan Oostenrijk gele verd. Het Nederlandse lege heeft de tanks niet meer nodig, omdat ze ver ouderd zijn en door de moderne West- duitse Leopardtank worden vervan gen. ADVERTENTIEI KRITISCHE TOESPRAAK DE RUITER OP NA VO-FEEST DEN HAAG (GPD) - Binnen de NAVO moet ruimte blijven voor afwijkende meningen. Dat was de kern van de toespraak die minister van defensie De Ruiter gisteravond hield in de Haagse Ridderzaal bij de viering van het 35-jarig bestaan van de NAVO. In TSpjfjIj dat verband benadrukte De Ruiter illaUU dat Nederland een eigen politieke afweging moet maken over de moge lijke plaatsing van kruisraketten. „De noodzaak van cohesie in het bondgenootschap betekent niet dat elke nationale besluitvorming bin nen de NAVO wordt prijsgegeven", aldus De Ruiter. een breder probleem: „Voorop dient te staan dat de NAVO gebaseerd is op politieke uitgangspunten en doelstel lingen, waaraan de militaire uitwer king ondergeschikt is". De Ruiter bevestigde in zijn toe spraak de hem in politiek Den Haag toegeschreven kritische houding ten aanzien van de plaatsing van kruis raketten in Nederland. da. a ai uisschop Ernst v Bre- Dagulijks van 10-17 uur en 19-22 uur. Zaterdag en zondag 10-17 uur. Amsterdam RAI Trein-Toegang-biljetten (ADVERTENTIE) renata^"^j7^««« Iets duurder, maar véél beter voor jonge voeten en: ze gaan langer mee! Op deze door de Atlantische Commis sie belegde bijeenkomst waren ook premier Lubbers, minister van buiten landse zaken Van den Broek en een aantal staatssecretarissen en kamer leden van de grote politieke partijen aanwezig. De Ruiters toespraak bevatte meer aanwijzingen dat de (vooral Ameri kaanse) druk om tot een positief plaatsingsbeslult te komen hem dwars zit. Zo constateerde hij dat het NAVO-beleid soms lijkt te worden bepaald door „de militaire bureaucra tie" in NAVO-hoofdstad Brussel,. De spanningen in het bondgenootschap zijn, zo was zijn indruk, onderdeel van „Debat en besluitvorming", aldus de Ruiter, „zullen zich niet mogen bewe gen tussen de polen van een gedic teerd ja of neen. Men kan in redelijk heid van mening verschillen over de optimale samenstelling van de mili taire sterkte van de NAVO, over de bijdrage daarin van de afzonderlijke lidstaten, over de rol van het kernwa pen". Hoewel hij het thema kruisraket ver der niet aansneed, relativeerde De Ruiter wel één van de politieke argu menten voor plaatsing, namelijk dat de nieuwe raketten nodig zijn omdat er anders twijfel zou bestaan aan de Amerikaanse bereidheid om in geval van een conflict in Europa de eigen strategische wapens in te zetten, met het risico van een tegen Amerikaans De Ruiter noemde deze zgn. koppe ling „in essentie een politieke zaak. Ze berust op de garantie van de Verenig de Staten om de Europeanen indien nodig met alle middelen te hulp te komen. Dat doen de Amerikanen niet omdat ze ons zo leuk vinden. Het is evenzeer een Amerikaans belang dat Europa zich in vrijheid kan ontplooi en. Die Amerikaanse garantie voor onze veiligheid is de belangrijkste oorlogsvoorkomende factor in de be trekkingen tussen Oost en West. Na tuurlijk is er een zekere samenhang met de militaire middelen die uit drukking geven aan de koppeling. We moeten er wel voor waken de koppe ling uitsluitend te bezien in termen van de militaire middelen waarmee ze zichtbaar wordt gemaakt". Afzeggen De bijeenkomst die het Comité Bra bant Neen tegen Kruisraketten van middag had gepland voor Brabantse CDA- en WD-kamerleden gaat niet door omdat alle negen uitgenodigde CDA'ers en vier van de vijf VVD'ers op het laatste moment hebben afge zegd. Eén van de aangekondigde Het college van B en W van Deventer wil dat het raadgevend ingenieurs bureau Witteveen en Bos stopt met het uitwerken van plannen voor het niet-operationele gedeelte van de ba sis in Woensdrecht. De basis is aange wezen als plaats waar mogelijk kruisraketten worden gestationeerd. Als het bureau aan dit verzoek geen gevolg geeft, zal dit consequenties hebben voor de relatie met de ge meente, aldus het college in een brief aan Witteveen en Bos. Het bureau voert in opdracht van de gemeente Deventer een aantal projecten uit. T oeristenbelasting De VVD vindt dat demonstranten die in een permanent Vredeskamp in Woensdrecht actie voeren tegen de komst van kruisraketten toeristenbe lasting moeten betalen. De kamerleden Dijkstal, Jacobse en Hermans willen in schriftelijke vragen aan de bewindslieden van Binnen landse Zaken weten of het juist is dat de politie die in Woensdrecht een opleiding volgt van de Mobiele Een heid toeristenbelasting is verschul digd krachtens een verordening van de gemeente. het communisme de havi- '"-[ ken in de regering-Reagan -'1 tot actie brengt, kon de afge lopen dagen pijnlijk nauwkeurig wor den geregistreerd. Vooral als het gaat om een land in 'de achtertuin van de VS' is er geen houden meer aan in Washington. Deze week kwam ondub belzinnig de betrokkenheid van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA - een machtig lichaam in de staat met een verre van vlekkeloos verleden - vast te staan bij het leggen van mij nen in de havens van Nicaragua. Hetzelfde Middenamerikaanse land, waar de bevolking een aantal jaren geleden massaal in opstand kwam tegen de wrede dictator Somoza, die jarenlang de steun genoot van de VS. Het is de Amerikanen een doorn in het oog, dat de 'volksregering' van Nicaragua geen boodschap heeft aan Washington en verre van afkerig is van nauwe banden met Fidel Castro's Cuba en in mindere mate Moskou. Al een paar jaar oefent de Amerikaanse regering druk uit op de Sandinisti- sche revolutionairen in Nicaragua, o.m. door steunverlening aan anti- Sandinistische strijdgroepen die de grensgebieden onveilig maken. De laatste in een reeks van tegen Nicara gua gerichte acties was de door de CIA geïnspireerde havenblokkade, waarvoor de toestemming van presi dent Ronald Reagan was verkregen. Met name de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden zijn in het geweer gekomen tegen Reagan. Zelfs Reagans partijgenoten stemden in de Senaat voor een motie, waarin het gebruik van overheidsgeld voor het leggen van mijnen in Nicara guaanse havens wordt veroordeeld. Deze ongehoorde daad van agres sie werkt nu als een boemerang voor Reagan. Niet alleen Senaat en Huis van Afgevaardigden zijn over hem gevallen, maar ook de Europese Navobondgenoten hebben geen goed woord over voor Reagans actie. De Amerikaanse president wordt verwe ten, dat hij internationaal gerespec teerde regels en wetten met voeten treedt. Regels en wetten ook, waarop de president van de VS maar al te graag een beroep doet als hem dat uitkomt. In dit geval wordt herinnerd aan Reagans uitspraken over een eventuele afsluiting van de Straat van Hormoez in de Perzische Golf. Als het met Irak in oorlog zijnde Iran daar mijnen durft leggen om de internatio nale scheepvaart - met name olie - lam te leggen, haalt het zich de gram schap van dc VS op het lijf en riskeert het een gewapend conflict met de Amerikanen. Dit zo duidelijk meten met twee ma ten laat ook de bondgenoten van de VS niet onberoerd. Hoezeer de min of meer in het geheim gevoerde strijd van het machtige VS tegen het kleine en arme Nicaragua andere volkeren met afschuw vervult, blijkt o.m. uit de opstelling van Nederland. De commis sie voor buitenlandse zaken uit de tweede kamer is zó begaan met het lot van Nicaragua, dat de Nederlandse volksvertegenwoordiging nagenoeg unaniem bij minister Van den Broek heeft opgedrongen op Nederlandse hulp bij het opruimen van de mijnen. Nu verplicht zo'n opmerking voorals nog tot niets, maar zij is toch teke nend voor de wijze waarop in Neder land en in de rest van de wereld over het gebeuren wordt gedacht. Reagan zal zeker niet wakker liggen van het opgeheven Nederlandse vingertje, maar aan het signaal van zijn eigen Senaat en Huis van Afgevaardigden kan de president moeilijk voorbij gaan. Zijn prestige in eigen land krijgt door de uitspraken van de Senaat en het Huis een flinke deuk, hetgeen met de presidentsverkiezingen in zicht een slechte zaak is, In die zin kan Reagans beslissing mijnen te leggen in de havens van Nicaragua zich als een boemerang tegen hem keren. Het is overigens nog de vraag ol Reagan tegemoet zal komen aan de wensen van het Congres (Senaat en Huis). De president beschikt ingevol ge zijn ambt over de macht om een 'veto' uit te spreken; hij kan de uit spraken van het congres naast zich neerleggen. Dat zou een ernstig con flict betekenen met het Congres, juist op een moment, dat de natie zich aan het opmaken is over enkele maanden een nieuwe president te kiezen. In de aanloop tot de verkiezingen kan Rea gan het zich nauwelijks veroorloven zowel Senaat als Huis van zich te vervreemden, te meer omdat ook zijn eigen partijgenoten tegen Reagans Nicaragua-politiek zijn. Het is daarom te verwachten, dat Reagan zich zal neerleggen bij de wensen en verlan gens van het congres, voor zover die de mijnenlegging in Nicaraguaanse havens betreft. De Amerikaanse pre sident weet maar al te goed, dat hij het Congres niet blijvend voor het hoofd kan stoten. Ondanks een duide lijke scheiding van machten in het Amerikaanse staatsrecht, zal de presi dent als uitvoerder van de macht 'on speaking terms' willen blijven met diegenen, die de wetgevende macht vormen, namelijk Senaat en Huis van Afgevaardigden. Zeker in een span nend verkiezingsjaar zal een zittende president, die herkozen wil worden, de strijdbijl het liefst begraven. Dim Defensie Zuid-Afrika Zuid-Afri ka gaat zijn lucht- en zeeverdediginf versterken door het aanleggen vai vliegvelden en het bouwen van oor logsschepen. De regering wil dit jaa de defensie-uitgaven vergeleken me' 1983 met 20 procent verhogen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 1