'Ontkerstening bedreigt christelijk onderwijs' ONZE COLLECTIE VOORJAARSKLEDING IS NU COMPLEET BINNEN! Hoogste punt bereikt van nieuwe basisschool in Oost-Souburg Veldnamenboek Zoutelande en Biggekerke zeer waardevol' Melkman voorwaardelijk beboet voor het toedienen van klap PZC/streek Reddingsbrigade Domburg verleende 191 keer hulp Sinds 1900 Gortstraat 32-34 Middelburg Tel. 01180-12508 DONDERDAG 12 APRIL 1984 20 DRS K. DE JONG OSZN IN WESTKAPELLE: Unie 'School en Evangelie', zijn ge hoor dinsdagavond voor tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging voor protestants christelijk onder wijs in Westkapelle. Dit jubileum werd gevierd met een druk bezochte bijzondere ledenvergadering en ou deravond in het schoolgebouw aan het Europaplein. De heer De Jong ging in zijn toe spraak in op de ontstaansgeschiede nis van de school en op de moeilijkhe den waarvoor het toenmalige bestuur zich zag geplaatst Hij vergeleek die situatie met de problemen waar christelijke scholen in het buitenland mee te maken krijgen. „Daar houdt de Unie zich voor een belangrijk deel mee bezig, maar ook met het christe lijk onderwijs in Nederland, want dat is hard nodig", aldus de heer De Jong. Juist in verband met de toenemende ontkerstening in Nederland is het noodzakelijk de doorgaande lijn van het christelijk onderwijs te behouden, zo zei de Unie-voorzitter. Liedjes De bijna tweehonderd aanwezigen op de ledenvergadering werden welkom geheten door voorzitter C. Boogaard van de vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs in Westka pelle. Na het huishoudelijk gedeelte van de vergadering zongen leerlin gen van de vijfde en zesde klas enkele liedjes van vroeger en nu. Het koor was daarbij gehuld in Westkapelse dracht, terwijl een deel van de leer lingen door middel van korte sket ches de inhoud van het gezongene uitbeeldde. Als aandenken aan hun optreden, kregen zij van het school bestuur een plantje aangeboden. Tijdens de pauze konden de aanwezi gen de in de school opgezette tentoon stelling over 75 jaar christelijk onder wijs in Westkapelle bezichtigen. Vol gens voorzitter Boogaard zag het er aanvankelijk somber uit voor wat betreft de hoeveelheid materiaal, maar was op de laatste avond nog een enorme hoeveelheid door ouders en oud-leerlingen aangebracht. De ten toonstelling. die onder meer rappor ten en werkstukken uit het begin van het bestaan van de school omvat, is ook vandaag, woensdag, nog te be zichtigen. De expositie is dan ge opend van 14 00 tot 16.00 uur. PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS WESTKAPELLE - „Het christelijke onderwijs wordt door de toenemende ontkerstening bedreigd, zowel van binnenuit als van buitenaf. Dit on derwijs heeft alleen recht van be staan als de C van christelijk onder wijs geloofwaardig is". Dit hield drs K. de Jong Oszn, voormalig staatse cretaris van onderwijs en weten schappen en thans voorzitter van de Atletiek-instuif in Vlissingen VLISSINGEN - De Vlissingse atle tiekvereniging Marathon houdt za terdag 14 april op de kunststofbaan bij Vlissingen een atletiek-instuif voor niet-atleten. vanaf de leeftijd van 8 jaar. De kunststofbaan Baskensburg is ge legen achter het zwembad aan het einde van het Baskensburgplein. De niet-atleten kunnen deze middag kennismaken met de atletiek en wel op de onderdelen sprint, midden-af stand, hoogspringen, verspringen, ko gelstoten, en speerwerpen Atleten en trainers van Marathon zullen op de diverse onderdelen tekst en uitleg geven waarna de niet-atleten ook zelf deze onderdelen kunnen beoefenen De instuif begint om 13.30 uur Fiom begint een oudergroep in Vlissingen VLISSINGEN Donderdag 3 mei begint Fiom-Zeeland met een groep voor alleenstaande ouders in Vlissin gen. Deze groep is bedoeld voor al leenstaande moeders en vaders, zowel de verzorgende als niet verzorgende ouder, die de behoefte hebben om samen met anderen in een vergelijk bare situatie van gedachten te wisse len. ervaringen door te praten en zo hulp en steun van elkaar te krijgen om de nieuwe levenssituatie die een echtscheiding met zich meebrengt, te leren aanvaarden en verwerken. Naast praten staan ook gezelligheid en ontmoeting centraal. De opzet van de Fiom is om de groep acht bijeen komsten te begeleiden en daarna aan de groep zelf over te laten wat men verder wil. De bijeenkomsten vinden plaats in het wijkgebouw 't Anker aan de Bone- dijkestraat 163 te Vlissingen. en be ginnen 's avonds om 20.00 uur Toneeluitvoering korfbalvereniging Animo Oost-Souburg OOST-SOUBURG De korfbalver- eniging Animo in Oost-Souburg ver zorgt zaterdag 14 april In gebouw 'De Zwaan' In Oost-Souburg een toneel uitvoering. Het toneelstuk 'Dolle Mi- na's, een klucht in drie bedrijven van mevrouw Hoekstra-Kloosterhuis, zal worden opgevoerd. In de pauze is er <25?#, een verloting. Na het toneelstuk is er een bal met medewerking van het Voorzitter J. Looise van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs dansorkest 'Music Set'. De aanvang is in Oost- en West-Souburg metselde een voeg dicht in de vloer, onder het 20. 00 uur. toeziend oog van onder anderen wethouder G. J. A. M. Adan. BURGEMEESTER S. FRANCKE VAN VALKENISSE: POLITIERECHTER MIDDELBURG Drs K. de Jong. Paaszangavond in Arnemuiden ARNEMUIDEN Zaterdag 14 april wordt een paaszangavond gehouden in de Nederlandse hervormde kerk te Arnemuiden. De aanvang is halfacht. Medewerking wordt verleend door het ouderenkoor 'De Zilverstem' onder leiding van de heer J. W. Tamminga: het gemengd koor 'De Lofstem' onder leiding van J. P. Kousemaker en het kinderkoor 'De Lofstem' onder leiding van de heer J. Walhout. Organist is Huib Meulmeester. OOST-SOUBLlRG - Bij de nieuwe protestants christelijke school voor kleuter- en lager onderwijs aan de Roerstraat in Oost-Souburg, ging woensdagmiddag de vlag in top. Nog maar enkele weken nadat met de bouw van deze nieuwe Julianaschool was begonnen, werd het hoogste punt bereikt. Vertegenwoordigers van het schoolbestuur, oudercommissie, on derwijzend personeel, gemeente en aannemers vierden dat tijdens een korte bijeenkomst. Hoogtepunt van dit gebeuren was het moment waar op de heer J. Looise, voorzitter van de vereniging voor Protestants Christe lijk Onderwijs in Oost- en West- Souburg, een voeg in de vloer dicht maakte. De heer H. A., van de Werken, project leider van aannemer S. E. W. uit Montfoort, vertelde in zijn welkomst woord dat het aanvankelijk de bedoe ling was dat de heer Looise de eerste scheidingswand op zijn plaats zou brengen. Deze wanden zaten echter op het moment van de bijeenkomst nog vast in het verkeer rond Utrecht. De heer Looise prees in zijn toe spraak. die aan de officiële handeling voorafging, de goede samenwerking van allen die bij deze nieuwbouw betrokken zijn, in het bijzonder de gemeente Vlissingen. ,,U bouwt hier een basisschool voor Protestants Christelijk Onderwijs. Wij gaan deze school een hart geven", aldus de heer Looise tot de vele werkers aan de bouw, die hij namens het schoolbe stuur de 'kapfooi' overhandigde. Hij sprak tenslotte de hoop uit dat deze school iets voor de wijk Schoonen- burg en zijn bewoners gaat beteke nen. „Opdat de omwonenden binnen kort zullen zeggen: Dit is onze school!". MIDDELBURG - Dat het pad van melkhandelaar niet altijd over rozen gaat, bleek dinsdag tijdens de zitting van de Middelburgse politierechter. Voor het hekje stond de 48jarige N. B. uit Koudekerke die op 4 juni van het vorig jaar aan mevrouw M. F. een klap zou hebben uitgedeeld. B. stond met zijn melkwagen in een Vlissingse straat en hielp daar een klant. Mevrouw F. kwam er aan gereden en kon de wagen van B. in de smalle straat niet passeren. Op een gegeven moment stapte de vrouw uit haar auto. ging naar B. en vroeg zijn naam. B. gaf die niet, maar hij liet de vrouw wel zijn ontheffingsbewijs zien. Hij stond namelijk met zijn wagen tegen de rijrichting in. Volgens B. griste de vrouw het bewijs uit zijn handen en holde ermee naar haar auto. B tegen de politierechter: „Ik werd dus op klaarlichte dag besto- Drumkorps Blue Spirit in Middelburg houdt rommelmarkt MIDDELBURG Het drumkorps Blue Spirit in Middelburg houdt za terdag 14 april een rommelmarkt op het parkeerterrein bij de molen 'Ons Genoegen' ihet clubgebouw van het drumcorps) in Middelburg-Zuid. De opbrengst van de rommelmarkt ge bruikt de jonge vereniging die nog in de opbouwfase is, voor de aanschaf van instrumenten en uniformen. Een jaar lang hebben de leden van Blue Spirit spulletjes voor deze rommel markt bijeengebracht. De verschei denheid aan goederen is groot. De rommelmarkt begint 's morgens al om acht uur. Gymnastiekinstuif in Vlissingen VLISSINGEN De Vlissingse turn verenigingen Oranje Nassau en VTV houden woensdag 25 april een instuif in de Vrijenhovengymzaal aan het Baskensburgplein. De zaal is open van 14.00 tot 16.30 uur voor jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Europarlementariër H. Nord spreekt in Vlissingen - VLISSINGEN - De heer H. Nord. fractieleider van de WD in het Euro parlement, houdt vrijdag 13 april een inleiding voor de WD Kamercentrale Zeeland. De heer Nord spreekt over het onderwerp 'Liberalen in het Euro parlement'. De bijeenkomst wordt ge houden in hotel Britannia in Vlissin gen en begint om 20.00 uur. len. Ik rende haar achterna en heb het bewijs teruggepakt, wellicht heb ik haar toen aangestoten, maar ik heb beslist geen klap uitgedeeld" Volgens de verklaring van de vrouw wilde zij alleen maar haar bril pakken die in de auto lag om het bewijs te kunnen lezen B. „Die vrouw was heel opgewonden- Eerst had ze al een hele tijd staan toeteren en daarna was ze met eens in staat om haar eigen auto aan de kant van de straat te zetten". Maar daar ging het niet om De offi cier van justitie mr J. van Marion tegen B.: „Drie getuigen hebben ver klaard dat ze u de klap zagen geven. Daar kan ik echt niet omheen". Hij eiste een boete van ƒ250.-. Politie rechter mr J. Verstegen: „Ik wil wel rekening houden met alle (werkom standigheden". Hij veroordeelde B tenslotte tot een geheel voorwaarde lijke boete van 250,- met twee jaar proeftijd. Kaakslag Voor het uitdelen van een kaakslag stond de 55-jarige Vlissinger A. van M. terecht. De klap kwam terecht op het gelaat van P. K. die daaraan een aantal loszittende kiezen overhield en een snijtand verloor. Volgens Van M. had K. een huurschuld bij hem en hij ging verhaal halen. Van M. „Op een gegeven moment deed K zijn tas open en daarin zagu een geribbeld voorwerp dat leek op het handvat van een pistool. Toen heb ik die klap gegeven. Uit zelfverdedj. ging dus eigenlijk". In zijn schriftelijke verklaring had het slachtoffer een geheel andere lezing van het gebeurde laten optekenen. Hij zou, toen hij Van M zag, meteen zijn weggerend, hij had zijn tas daarbij verloren en die was op straat gevallen en daar pas opengegaan. De officier „En in die tas bleek een leeg foedraal van een bajonet te zitten. Wel, daa: doe je niet veel mee". Zijn eis luidde een geldboete van ƒ300,-. Van M. begon toen een lang verhaal over de pesterijen die hij al hac moeten ondergaan van P K. Hij maakte K. uit voor allerlei lelijke dingen en vertelde dat hij in ha verleden al zijn beklag was gaan doen bij politiecommissaris Van Marion Nu wilde het toeval dat de heer Van Marion al lange tijd geen politiecom missaris meer is maar wel officier van justitie. Zo ook gisteren. Maar kennelijk herkende Van M. dt officier met. wellicht door het feit da: deze geruime tijd zijn bril aan hel schoonpoetsen was. De politierechte maakte een einde aan het verhaal van de verdachte en veroordeelde hem conform de eis DOMBURG - De Domburgsc Red dingbrigade heeft in het afgelopen zomerseizoen 191 keer hulp moeten bieden. In dezelfde periode kwamen EHBO'ers op het strand van Oostka- pelle 158 keer in actie. Dit blijkt uit het strandrapport over '83, dat de Domburgse Reddingbrigade heeft op gesteld. Het rapport komt aan de orde tijdens de jaarvergadering, die de DRB morgen (vrijdag) houdt in pension De Moerbie aan de Dorps straat 52 in Oostkapelle. 'Zaterdag 13 augustus was een zwarte dag voor Domburg' staat in het strandrapport. Zoals gemeld verdron ken die dag drie badgasten bij Dom burg Bij opkomend tij en aanlandige wind werden de zwemmers verrast door de stromingen rond de paalhoof den. „Vastgesteld werd, dat de bewa king geen blaam trof, maar dat het waarschuwingssysteem nog wel kan worden verbeterd' staat in het rap port. De bewaking werd in '83 uitgevoerd vanuit twee reddingsposten en zes badmanstenten. De DRB telt momen teel 54 leden met brevet drie of hoger. De plankzeilers vragen steeds meer aandacht van de bewaking. „Boven dien kennen niet alle surfers de alarm signalen en de wijze waarop deze moeten worden gegeven", meldt de DRB. Het strandrapport wordt beslo ten met een lange opsomming var. hulpverleningen en reddingen die em stiger waren dan het uittrekken vat splinters en het behandelen vai schaafwonden. Hieronder vallen on der meer het feit, dat een kind bijna stikte in een zuurbal, enkele gevallen van bewusteloosheid, het tot ontplof fing brengen van een vliegtuigbom van 1000 kilo, een overlijdensgeval ten gevolge van een hartverlamming e ettelijke reddingen in de branding. In het los van het strandrapport uit gebrachte jaarverslag merkt de red dingbrigade op. dat de het aantal jeugdleden zorgen begint te baren. „Door middel van een wervingsactie op de scholen zal worden geprobeerd meer leden te winnen", meldt het jaarverslag. In de begrotingvoor 1985 wordt een tekort geraamd van 1218 gulden op een totale uitgavenpost van ruim 24 mille. De reddingbrigade krijgt vol gend jaar 16.650 gulden als subsidie van de gemeente Domburg. Dat is bijna 1000 gulden minder dan in het lopend jaar. ZOUTELANDE - „Er is weinig lec tuur over onze gemeente beschik baar. Dit boek is een waardevolle aanwinst en ik hoop dat het er toe zal bijdragen dat meer boeken over de historie van Valkenisse beschikbaar komen". Met deze woorden nam bur gemeester S. Francke van de gemeen te Valkenisse woensdagavond in Zoutelande het eerste exemplaar van het boek 'De veldnamen van Zoute lande en Biggekerke' in ontvangst. Het ongeveer honderd pagina's tel lende boek is een uitgave van de Heemkundige Kring Walcheren en samengesteld door de Veldnamen- commissie van de Kring. Met de voltooiing van het veldnamen- boek van Biggekerke en Zoutelande zijn vrijwel alle percelen in de ge meente, zoals die bestonden voor de herverkaveling van 1948. benoemd met hun oorspronkelijke namen. Het boek met de veldnamen van Koude kerke verscheen al enkele jaren gele den. De medewerking van de 'veld werkers' was daarbij onontbeerlijk, aldus voorzitter S. Joustra van de Heemkundige Kring in zijn openings toespraak Hij bracht dan ook de bijzondere dank over aan A. Janse uit Biggekerke en J. de Witte uit Zoute lande. Zij hebben aan de hand van kaartenmateriaal de ligging van de vooroorlogse percelen vastgesteld en veel materiaal verzameld. „Het te boek stellen van veldnamen wordt steeds moeilijker, omdat er steeds minder veldwerkers beschikbaar zijn. Degenen die zich nu nog de namen herinneren hebben namelijk in veel gevallen de leeftijd der zeer sterken al bereikt", aldus de heer Joustra. Na het welkomstwoord van de voor zitter overhandigde mr M. A. Ter- woert uit Biggekerke, voorzitter van de Veldnamencommissie, het eerste exemplaar aan burgemeester Franc ke. Hierna ging de heer Terwoert in op de ontstaansgeschiedenis van Wal cheren en gaf in het kort de gebeurte nissen weer die hebben geleid tot het bombardement op Biggekerke in de Tweede Wereldoorlog. Na de pauze kregen de ongeveer 150 aanwezigen in zaal Middendorp in Zoutelande een lezing te horen van drs A. de Klerk uit Amsterdam, die sprak over het land schap van Walcheren voor 1940. De veldnamenboeken van de Heem kundige Kring Walcheren - de tekst van het woensdagavond gepresen teerde boek is samengesteld door de heer M. A. Kooiman uit Amsterdam - dienen een tweeledig doel. zo blijkt uit de inleiding. Enerzijds wil men de mondeling overgeleverde veldnamen zo snel mogelijk vastleggen Ander zijds hoopt de kring met de boeken de belangstelling te wekken van de be volking en verwacht daardoor meer te weten te komen van de ontstaansge schiedenis van die namen Het veldnamenboek begint met enke le hoofdstukken waarin wordt inge gaan op de geschiedenis van de dor pen en gehuchten in de omgeving van Zoutelande en Biggekerke. Daarbij wordt uiteraard ingegaan op de oor sprong van de namen. Verderop in het boekje geven de samenstellers verkla ringen voor verschillende veldnamen. Het boek gaat vergezeld van twee kaarten, waarop de vooroorlogse per celen met hun namen staan vermeld. 'Burgemeester S. Francke van Valkenisse i links i ontving uit handen van mr M. ATerwoert het eerste exemplaar van het boek 'De veldnamen van Zoutelande en Biggekerke'. m Een sortering kwaliteitskleding voor mensen, die van iets goeds houden. Kijkt u maar: HERENAFDELING Kostuums: ir Wilson Glenny, alle maten (ook halve!) Reid Taylor, van Mayfair Cr Frans Molenaar, kostuums en kolberts in gunstige prijsklasse Blazers, blauw en bordeaux Cr Volop lichtgewicht kostuums, kolberts en pantalons Regenjassen, Trenchcoats in lang en kort. Raglan modellen, korte jassen, enz. enz. Cr Overhemden, o a enorme keus in korte mouw Wol-cord pantalons, vele kleuren en maten DAMESAFDELING Schitterende kollektie mantelpakken, ook in lichtgewicht. Enorme keus in de maten 36 t/m 50 Cr Blouses, van gerenommeerde merken, véél 100% katoen in korte en lange mouwen (36 t/m 50) Rokken in pracht voorjaarstinten (tot en met maat 48) Cr Regenmantels, geweldige keus, veie kleuren, vele modellen, o.a. trenchcoats (met eventueel bijpassende parapluie en hoedje) maten 36 t/m 52 Stretch-pantalons van Toni-dress, enorme keus in voorjaarskleuren. Cr Pullovers en vesten van Jaeger in (dunne) wol en 100% katoen Setmode, iets geweldigs! Onderling te kombineren blouses rokken en blazers! ,,Cool-wool" Onze etalage is véél te klein om al dat moois te tonen. Stapt U eens binnen, mij laten U het graag zien! avööy - mode Donderdag koopavond

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 20