dammen schaken; bridge Duivenvereniging de Luchtbode vierde haar 65-jarig bestaan POSTZEGELS jSi1 a HULDIGING VAN VEEL JUBILARISSEN wtu i W II0II liillltlll llllllli VRIJDAG 30 MAART 1984 In het clubgebouw in de Van Doornlaan 35 in West-Souburg hield PV De Luchtbode een receptie ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan. De rij van sprekers werd geopend door het bestuurslid van de adviesraad en de stichting sportbelangen gemeente Vlissingen, de heer A. Dijkstra. Een kenner van de duivensport die jarenlang actief lid van de postduivenvereniging in Souburg is geweest. Voorzitter M. Laban, Sint-Philips- land. sloot deze vlot verlopen verga dering met de mededeling dat de prijsuitreiking op 3 november 1984 in het Dorpshuis in Kruiningen zal plaatsvinden De PZC-bokaal wordt met de eerste getekende duif vervlo- Het hoofdbestuurslid van de Zuid- van de combinatie J. Broeke en Zn) betreft het voorstel van apart lossen !>en °P Meaux oud (19-5) en Meaux Nederlandse Bond afdeling Zeeland, werden in het zonnetje gezet met hun van oude- en jonge duiven op J°ng (11-8) op Orleans oud (7-7) en,long de heer Danker Rijk, Heinkenszand, 25-jarig lidmaatschap. Langdurig dezelfde lossingsplaats met een '25-8). De gene die de meeste punten verschil van een half uur. Met v",v",o1f name de PV De Zwaluw, Westkapelle, rr 0\u.. maakte zich sterk om rede mogelij- LiUgclDlil voerde het woord namens het provin- stond voorzitter C. Hendriks stil bij tijdsverschil van een half uur Met wordt ciaal bestuur van de zondagvliegers, het 50-jarig bestuursjubileum van Voorzitter M. de Roo, Temeuzen, was Leen Korff. wegens verplichtingen elders (verga- Heden nog volop actief als provinciaal dering NOP) verhinderd. bestuurder van het sportcomité en Foort Glerum, Kruiningen, bracht de alle evenementen in de CC Walcheren gelukwensen over namens het provm- neemt hij organisatorisch voor zijn Jeugd ciaal sportcomité. De heer J. Jonk- rekening. Maar dit unieke jubileum heer, Middelburg, feliciteerde De wordt nog overtroffen door zijn broer De vereniging PV De Luchtbode, Luchtbode namens de Walcherse za- Bertus Korff. Lid van De Luchtbode Krabbendijke, vroeg de afdeling Zee- zestal jonge duiven rustig uit te wen- terdagvliegers en stipte en passant de vanaf de oprichting. Zestig jaar be- land meer te doen voor de jeugd. Het Vor*e week elke dae schitterend alles geluk te lossen. weer mijn werk verheug ik me op het weekeinde. Op zaterdag geef ik graag de kooien een extra goede beurt. En ik neem me voor een bijzonder goede verstandhouding stuurslid. Heden ten dage nog con- in deze regio tussen zaterdag- en cours- en gewone penningmeester. En zondagvliegers aan. niet van plan zijn functies neer te Namens Kring West-Zeeuwsch-Vlaan deren en Walcheren complimenteerde voorzitter A. van Hijfte, Oostburg, de vereniging met de prachtige accom modatie Niemand van de moedige oprichters van vlak na de Eerste Wereldoorlog zal zich hebben kunnen voorstellen dat hun clubje tot deze moderne door heel Zeeland gewaar deerde vereniging is uitgegroeid. Dat Walcherse duivenliefhebbers in het Kringspel zich de laatste jaren ook op het voorplan spelen bevordert de deelname. Evenwicht in prestaties is met geografische verschillende ligging voor een kring van zeven honderd leden alleen maar toe te juichen. Als laatste voerde de heer J. Lijnse, Vlissingen, namens de concoursclub ai<= wnir van uraar Walcheren het woord. Hij sprak de dprin£r' vipl hpjdpn ten deel Ramen ua"u lc u"cu- E"5" vertelt me aat nu een jonge aun van hoop uit dat De Luchtbode nog tot in r" de ^ehrnerierLKortT eeduren streven en we nemen aan dat vooral me heeft opgevangen Met de fiets lengte van dagen aan deze spelcombi- EL*'. oiiPnrarPn^hit^renrie over de ouderen begrip voor de problemen even opgehaald. Vlak voor het donker natie mag blijven deelnemen. Verder dTduivensDort beh^d zul,en tonen' wordt valt er nog één in de spoetnik, werden bloemen en cadeaus aangebo- I™{^drtvensportedmende d 7 Het blijkt van een liefhebber uit Arne- den door afgevaardigden van de PV honderd twintie iaar zich zeer actief Ro\'OnkQtnpi06tl6n muiden te zijn. Zet hem in een reis- De Telegraaf, Middeiburg; PV Post- „ier ,ullen v00rtaa„ pet kla!se en "tandje e„ neen, tneaeif voor „ent bij land, maar in het bijzonder voor de per onderdeel vijf in plaats van drie PV De Luchtbode in Souburg. kampioenen worden vermeld. Onder- adrie van riel bestuur slaat zeer welwillend tegen- een Zeeliws-Vlaamse kampioen zit al over deze geste. Het probleem is dat twee daSen m de spoetmü, samen met de afdeling Zeeland zaterdagvliegers van meaelr va" de '»«da ronde geen jeugdleden kent. Eerst zal ge- Ik zal ze voorzichtig op het dak zetten reglementeerd moeten worden wie e" 'l': !r e- voer 111 de spoetnik lokken, jeugdlid zijn (leeftijd!. Dan blijft het Zaterdagmorgen Regen, de hele mor- nog bijzonder moeilijk. Ben Nlet alleen duivenlielhebbers zul- Zoals bijvoorbeeld speelt een jeugd- len de P?8'm hebben gehad Om een lid zelfstandig of speelt hij met de uur s middags klaart het op Al mijn duiven van zijn vader. In vereni- Jonge laat ik buiten Na een uur krijg gingsverband (EMM Terneuzen, PV de zes nieuwelingen terug binnen. Voorwaarts. Zaamslagveerl lost men De vheBen v0l0P rond- dit in der minne op. In afdelingsver- plotseling betrekt de lucht. Korte tijd wordt het een stuk moeilijker. jater een f-lkse regen. en hagelbui. Om We zullen niet ingaan op de materie drje uur heb jk een afspraak Ik ga twee liefhebbers op één erf. Vader en weg zonder dat er een duif te zien is. zoon ieder een apart hok zal een Bij mijn thuiskomst om half zes zitten droomwens voor velen blijven, enzo- er llen op de kiep De overige tien nergens. Rond half zeven komt een voort, enzovoort. Toch zal vooruitlo- pend op genoemde punten de heer drietaï"binnên" V.d. Guchte van de Scheldevliegers Borsele zich hierin verdiepen en po- Een vijfhonderd meter verderop wo gen voor de jeugd in afdelingsver- nende duivenliefhebber belt me en band iets te doen. Een lofwaardig vertelt me dat hij een jonge duif van hoorn, Vlissingen; PV Voorwaarts, Ar- nemuiden; PV Scheldevliegers, Vlis singen en de PV Zeelandia, Middel burg. Ook het oud-lid Johan Spaandonck, Sint-Jansteen gene- slecht weer zondag even terug te brengen en bij goed weer krijgt hij zonder eten de vrijheid. Als ik het In het Dorpshuis in Kruiningen hield staand vluchtprogramma zal m 1984 vprhnai tpuon miin vmnw vertel zpp+ de Nederlandsche Bond van Zater- worden afgewerkt Voor de kam- r"„ fï ^,Y opaaiiuu.iE.iv, oii.D-üaiiobcci. BC.1C- da„v.:p„pri. afrtPi;nir 7ppiand haar w.en «sewerin. yoor «am ze; Het is elk jaar hetzelfde. Degene raai kampioen van de afdeling Zee- dagv''^ haar pioenschappen zijn twee vluchten die wegbiijven zullen stommerikken inrtH ZAnrforr ïiat nsiziftüic cc algemene jaarvergaoering. aftrekbaar' (vakantie?). _:t_ „ti Hoogtepunt algemene jaarvergadering. 'aftrekbaar'" (vakantie?). Van alle verenigingen behalve één met kennisgeving waren afgevaar- Prnornmrrtn digden aanwezig Het huishoudelijk r,ub' urrirnu -en concoursreglement werden defini- Vluchtprogramma 1984; oude duivel zijn." Als ik ga slapen mankeren er nog zes. Zondagmorgen. Ondanks een verkorte nachtrust vroeg op. Hè. hè. 14_4 er zitten er gelukkig twee. Als een kip tief vastgesteld. Bij het laatste wilde Strombeek Tr; 21-4 st Chyslain; 28-4 chi- die zÜn ei niet kwijt kan loop ik heel - m„... c c tu u1 O -f. ,a c t-, Ha Hatr naar Hl 11 tan Tallranc ITllU- 1 ti de dag naar buiten. Telkens kijk ik naar het dak. Om half elf nummer drie. Om een uur de vierde. Na een ADVERTENTIEI Het hoogtepunt van de middag vorm- nw> harde lijn volgen Voor het oHtot&aSissssssas hele jaar wordt verricht, was veel Sux^n Me^^SoE' cïimay" strandwandeling loop ik gelijk door waardering. De verslagen van deze r7 La S^aUe 2l 7Taon; 28 7 - beiden werden na enige toelichting plègne; 3-8 Bergerac. Jonge duiven; 20-6 eF- O™ zeven uur valt ?a goedgekeurd. Voor het succesvolle Duffel tr; 28-6 Strombeek Tr; 7-7 Soigmes; alsot hlJ van een zware vlucht komt. seriespel werden de vluchten Meaux l4"7 chimay; 21-7 Laon, 28-7 Complêgne, Ik roep tegen mijn vrouw „Ze zijn (19-51 Bourges (9-6) en Chateauroux h8"e|«n: "tl™""* 188 allemaal terug hoor Het antwoord: (30-61 gekozen. Als reservevluchten „Je maakt je alMjd zenuwachtig voor gelden Meaux |2-6|. Troyes (16-6) en 18-8Sotentes: 25-8St.Ghlalam. l-SCblmaj-; Orléans (7-7). De inleg bedraagt 8-9 Laon; 15-9 St. Ghislain. lO.per serie. Eerste prijs een Benzin- Stetvlucht wordt gehouden op 18 augustus. Laatste nieuws. 18 augustus 1984 gelite duivenklok, tweede en derde losplaatsen zijn Solgnies, Compiègnes, wordt Parkestone nationaal gevlo- prijs een fiets, vierde prijs 100,-, Maastricht en HonselerdiJk. gen. vijfde prijs ƒ50,- en restprijzen van 25,-. De weekprijs is een workmate. De opgave sluit 5 mei 1984. Voor dc kleine verenigingen blijven de meer kosten voor restboxen een probleem. Getracht zal worden om in 1985 de vrachtprijs per duif in plaats van per box te gaan betalen. Gezien de goede verstandhouding die bestuurlijk be staat tussen de zaterdag- en zondag vliegerij zal geprobeerd worden de Orléans-vlucht, 7-7 de oude duiven, gezamenlijk te vervoeren. Diverse comité's die dit concours overkoepelend za-zo spelen juichen dit toe. Voor het vervoer van Saint- Vincent en Bergerac wordt contact gezocht met afdeling West. Deze afde ling beschikt over dezelfde vervoerbo- xen. waardoor geen overmanding hoeft plaats te vinden. De boxen worden zo in de auto van de betreffen de vervoersorganisatie geschoven. Het bestuur werd teruggefloten wat OPENINGSTIJDEN Maandag t m donderdag 08.00- I 12.00 uur en 12.30-16.30 uur; vrijdag 08.00-12.00 uur en 12.30- 14.45 uur; donderdagavond 19.00-21.00 uur; zaterdag 09.00- 12.09 uur. Heeft u onze keuken- showroom al bezocht?I Leen (l) en Bertus Korff samen meer dan een eeuw bestuurslid van de p.v. de Luchtbode uit Souburg. Hero Wit FRANKRIJK In de eerste twee maanden van dit jaar heeft Frankrijk vier zegels uitgegeven. Alle, zoals ge woonlijk. eenlingen. Eigenlijk stonden er vijf zegels op het. programma, maar de zegel '100 jaar wet op de vakbon den', die aanvankelijk voor 30 januari gepland stond, is ver plaatst naar 24 maart. Het jaar is op 16 januari ge opend met een zegel van 1,60+0.40 franc (oplage 3 mil joen), die thuishoort in de al jaren lopende serie 'beroem de personen'. Deze keer wordt de geleerde en letter kundige Emile Littré (1801- 1881) herdacht, die vooral be kend is geworden door de samenstelling van de Dic- üonnaire de la langue Fran- Caise. Op de zegel twee por tretten van Littré. de op 1 januari 1921 geboren kunstenaar César (Baldacci- ni) ooit schiep. De kolom, of zuil staat op de zegel afge beeld. Op 20 februari was weer een 'beroemde personen'-zegel aan de orde. Herdacht wordt op een zegel in de waarde van 1.60+0,40 franc toplage 3 mil joen) de socialistische politi cus Jean Zay (geb. 19041, die op 20 juni 1944 door Vichy- aanhangers werd vermoord. Zijn lichaam werd pas twee jaar later bij toeval door ja gers gevonden. Ook op deze zegel, net als op de Littré- zegel. twee portretten. 1.80*Ct40 De eerste kunstzegel 1984 (4 franc; oplage 6 miljoen) kwam op 6 februari uit en deze is een hommage aan de cinéma, de bioscoop. Deze hommage is vastgelegd in de beroemde bronzen kolom, die Tn een oplage van 10 miljoen exemplaren verscheen op 27 februari de eerste toeristische zegel van dit jaar. De zegel die een waarde heeft van 2,30 franc vestigt de aandacht op het overzeese Franse gebied Guadeloupe. De eilanden en enkele dansers worden op de zegel afgebeeld. FRANS-ANDORRA De Olympische Winterspelen die in februari in het Joegoslavi sche Sarajevo werden gehou den waren voor de posterijen van Frans-Andorra aanlei ding om op 20 februari met een 2.80 franc-zegel te komen (oplage 600.000 stuks). Op de zegel sneeuwkristallen, de olympische ringen en de olympische vlam. GROOT-BRITTANNIE Restauratie, renovatie en mooie plekies in vier grote steden staan centraal op vier bijzondere Britse zegels, die op 10 april zullen verschijnen. Met deze zegels, die als the ma hebben 'Urban Renewal' zal tevens het 150-jarig be staan van de Royal Institute of British Architecs en de Chartered Institute of Buil ding worden onderstreept, alsmede zal reeds de aan dacht worden gevestigd op de eerste internationale tuin bouwtentoonstelling in Groot-Brittannië, die op 2 mei in Liverpool door de ko ningin zal worden geopend. De zo goed als voltooide Fes tival Hall in Liverpool - het centrum van de komende tuinbouwtentoonstelling staat met een deel van een werktekening afgebeeld op een zegel van 16 pence. Ver der op de zegels; 20l/2 p. het winkelcentrum Milbumgate in Durham; 28p, Bush House, een belangrijk gebouw in het havengebied van Bristol en 3lp, een nieuw, maar aan de omgeving aangepast schil derachtig wijkje in Perth. VERENIGDE NATIES - Van de meer dan vier miljard mensen op aarde zijn zo'n 500 miljoen ernstig ondervoed. Hoeveel mensen jaarlijks van honger sterven is niet be kend, maar zeker is wel dat vele miljoenen aan ziekten ten onder gaan, omdat ze verzwakt waren door onder voeding. Om honger en on dervoeding te bestrijden zijn grote inspanningen noodza kelijk van regeringen en vol ken van alle landen. Met het doel steeds weer de aandacht op deze inspanningen te ves tigen werd in 1979 op de stichtingsdag van de FAO besloten - 16 oktober 1945 - om de twee jaar een Wereld- voedseldag te houden. In 1981 gebeurde dat voor het eerst en dit jaar zal dat weer het geval zijn. cent (1.4 miljoen). 4.50 Oos tenrijkse schilling (1.8 mil joen) en 6 Os. (1.8 miljoen). De zegels werden ontworpen door de Nederlander Vanooij- en. STEMPELNIEUWS - Van 3 april tot en met 14 mei zal in Amsterdam, Arnhem. Den Haag. Groningen. Den Bosch en Rotterdam een bijzondere stempelviag worden ge bruikt 'Koop zomerzegels - Zomerzegels brengen levens vreugd'. De postadministratie van de Verenigde Naties heeft het belang van de Wereldvoedsel- dag op 15 maart reeds onder streept met de uitgifte van zes zegels die beelden geven van zaaien, planten en oog sten. Waarden en oplagen van de zegels zijn: 0,50 Zwit serse frank (1,4 miljoen); 0.80 Zw. fr. (1,4 miljoen); 20 dollar cent (1.4 miljoen): 40 dollar- In het kader van filatelisti sche jubilea zullen op 7 april in Venray. Etten-Leur en Bla- ricum tijdelijke brievenbus sen worden geplaatst en zul len bijzondere poststempels worden gebruikt Correspon dentie kan ter stempeling worden gestuurd naar: Direc teur postkantoor Venray. Postbus 99100, 5800 NA Ven ray; Directeur postkantoor Etten-Leur. Postbus 99720, 4870 NA Etten-Leur en voor Blaricum: Directeur postkan toor Laren. Postbus 99100, 1250 NA Laren. Op de omslag vermelden 'Stempeling met stempel Filatelistische Jubi lea 82-84'. Leo Anderson In liet kader van de voorwedstrij den voor hel komend toernooi om het wereldkampioenschap werd in het Italiaanse Savona het Westeuro pees zonetoernooi gespeeld. Het veld bestond uit deelnemers afkom stig uit België (2), Frankrijk (3j, Italië (3), Israël (2) en Nederland (4). Onze landgenoten Hans Jansen, Jos Stokkel, Auke Scholma en Ruud Palmer bezetten - in deze volgorde - de eerste vier plaatsen. Een zestal spelers promoveert naar de finale, maar i.v m de beperkende bepaling, dat Nederland ten hoogste drie spelers mmag afvaardigen, zal Palmer moeten afhaken ten gunste van de Fransen Jean Dubois en Luc Guinard. De deelname van de Belg Oscar Verpoest is nog discutabel. Voor Nederland zullen in de finale tevens nog uitkomen de reeds ge plaatsten Jannes van der Wal en Rob Clerc. Harm Wiersma heeft van deel name afgezien. Zoals de eindrang schikking overduidelijk laat zien, werd het zonetoernooi volkomen door de Nederlandse spelers be heerst. Blakend van strijdlust voch ten zij - ook in hun onderlinge ont moetingen - om elk puntje, zoals b.v. in de partij tussen Scholma en Stok kel valt waar te nemen Scholma bezorgt zijn tegenstander diens ne derlaag. maar moet op zijn beurt ervaren, dat Hans Jansen met zijn landgenoot evenmin consideratie toonde. Opmerkelijk is. dat Scholma zijn rivaal eerst overklast en vervol gens zelf door Jansen positioneel wordt 'weggespeeld.'. AD Scholma-JH Stokkel 2-0 1 32-28 17-22; 2 28x17 12x21, 3 37-32 7-12; 4 41-37 1-7; 5 31-26 12-17; 6 36-31 8-12; 7 31-27 18-22; 8 27x18 13x22; 9 46-41 9-13; 10 35-30 4-9:11 30-25 12-18; 12 34-29 2-8; 13 40-34 19-23: 14 45-40 13-19; 15 40-35 9-13. 16 44-40 7-12. 17 50-45 21-27; 18 32x21 16x27; 19 37-32 11-16: 20 32x21 16x27: 21 41-37 27-31; 22 34-30 23x34: 23 40x29 19-24; 24 30x19 14x34, 25 39x30 31-36, 26 25x14 10x19; 27 30-24 19x30; 28 35x24 6-11; 29 33-29 5-10; 30 38-32 10-14; 31 45-40 11-16; 32 43-38 22-27; 33 32x21 16x27; 34 49-43 17-21; 35 26x17 12x21; 36 43-39 18-22; 37 29-23 21-26; 38 40-34 27-31, 39 39-33 22-27; 40 33-29 14-20.41 34-30 20-25. 42 38-32 27x38; 43 42x33 31x42. 44 48x37 25x34. 45 29x40 13-18. 48 23x12 8x17. 47 33-28 3-9; 48 28-23 17-22, 4940-34 22-27. 50 23-18 26-3151 37x26 27-32. 52 24-19 9-14 53 19x10 15x4. 54 18-12 32-38; 55 12-7 38-43; 56 34-29 43-49; 57 29-23 49-27; 58 7-2 27-9. 59 2-16 9-3; 60 16-21. AD Scholma - H. Jansen 0-2 1 32-28 17-22; 2 28x17 12x21; 3 34-29 21-26; 4 40-34 16-21, 5 31-27 21x32; 6 37x28 11-17; 7 36-31 26x37; 8 41x32 6-11. 9 45-40 7-12. 10 46-41 20-24; 11 29x20 14x25. 12 41-37 10-14; 13 34-29 5-10: 14 29-24 19x30; 15 35x24 1-6; 16 39-34 17-22. 17 28x17 11x22; 18 43-39 14-19. 19 34-29 19x30: 20 29-23 18x29: 21 33x35 10-14; 22 39-33 14-19; 23 44-39 13-18, 24 48-43 9-13; 25 40-34 3-9; 26 50-44 6-11; 27 34-30 25x34; 28 39x30 19-23, 29 44-39 9-14; 30 39-34 23-28; 31 32x23 18x40; 32 35x44 13-19; 33 44-40 8-13: 34 40-35 12-18; 35 43-39 19-23; 36 30-25 2-8: 37 39-34 8-12; 38 37-32 13-19; 39 33-28 22x33; 40 38x29 4-9, 41 32-27 19-24; 42 29x20 15x24; 43 49-43 9-13; 44 42-37 13-19. 45 47-42 23-28; 46 37-31 12-17; 47 31-26 11-16; 48 42-37 18-23,49 34-30 28-33; 50 37-32 33-38; 51 43-39 38-42. Stokkel was met negen overwinnin gen de meest produktieve speler van het toernooi. De krachtdadige ma nier waarop hij de puntjes soms verzamelde zal o.a. Verpoest nog lang heugen Het damlesje. dat Stok kel met de Bonnard-variant uitdeel de, kostte hem slechts een kwartier bedenktijd... De schoonheidsprijs verdiende - wat ons betreft - echter Stokkels partij tegen Guinard. Voor al vanaf de 36e zet (zie diagram) een interessant gebeuren met twee vrij wel opeenvolgende offers. O. Verpoest - JH Stokkel 0-2 1 32-28 16-21; 2 31-26 11-16; 3 38-32 18-22: 4 43-38 7-11; 5 49-43 1-7; 6 37-31 21-27, 7 32x21 16x27: 8 42-37 11-16; 9 37-32 16-21; 10 47-42 20-24; 11 41-37 13-18.12 46-41 14-20:13 34-29 18-23:14 29x18 12x35: 15 39-34 10-14; 16 34-29 23x34; 17 40x29 9-13; 18 43-39 7-1119 39-34 3-9: 20 34-30 20-25; 21 29x20 25x34; 22 44-40 14x25: 23 40x29 13-18. 24 29-24 19x30; 25 35x24 9-13, 26 48-43 13-19; 27 24x13 8x19; 28 43-39 18-23; 29 39-34 15-20; 30 50-44 20-24; 31 44-40 5-10, 32 34-29 23x34; 33 40x26 25x14; 34 45-40 10-15; 35 40-34 15-20; tijd: wit. 1.20 uur; zwart; 0.17 uur. JH Stokkel - L. Guinard 2-0 1 32-28 17-22, 2 28x17 11x22. 3 37-32 12-17. 4 31-26 6-11; 5 36-31 19-23: 6 32-27 16-21: 7 27x16 22-28 8 33x22 18x36: 9 41-37 14-19; 10 39-33 13-18; 11 37-32 9-13; 12 32-27 10-14; 13 35-30 7-12. 14 16x7 2x11. 15 44-39 4-9. 16 50-44 11-16; 17 30-25 20-24. 18 46-41 17-21; 19 26x17 12x32; 20 38x27 8-12; 21 34-29 23x34, 22 40x20 15x24; 23 42-37 5-10; 24 48-42 1-7; 25 43-38 19-23: 26 44-40 3-8; 27 49-44 10-15, 28 40-35 7-11. 29 37-32 24-29. 30 33x24 23-28: 31 32x23 18x20; 32 41-37 11-17, 33 35-30 13-19; 34 45-40 8-13. 35 38-32 12-18. 36 42-38 17-21: 37 39-33 18-23; 38 33-28 13-18; 39 38-33 9-13. 40 40-34 20-24. 41 37-31 24x35; 42 31-26 15-20, 43 26x17 20-24; 44 44-39 24-30; 45 17-12 18x7. 46 33-29 13-18; 47 28-22 7-11: 48 22x24 30x19; 49 29x18 11-17. 50 32-28 17-21, 51 27-22 19-24; 52 18-12 24-29; 53 34x23 35-40; 54 12-7 21-26; 55 7-2 26-31; 56 39-34 40x27; 57 2-7. Guinard m m m o 'O O O O O. O o, ;,l ...u Stokkel Stand na 36 42-38 Wit dreigt met 27-22; zwart mag niet antwoorden met 18-22 wegens 37-31 of met 17-22 wegens 27-21. enz Hij koos daarom voor 17-21. dat volgens velen de beslissende fout zou zijn geweest Analyses tonen inderdaad aan. dat 20-24 of 18-23 niet tot beter spel hadden geleid; 19-23 kan niet wegens 30-24. 47-42. 37-31 en 39x8. Daarom lijkt het ons beter niet te spreken van een beslissende foutzet, maar veeleer vari een in principe voor zwart verloren stelling. Maar wit bewijst dit wel op een verbluffend fraaie wijze! Cor Jansen Schaken is in Italië geen populai re sport, hoewel het Apcnnijnse schiereiland toch de bakermat is van het moderne schaak. Daar wer den in de loop van de zestiende eeuw de Arabische spelregels zoda nig gemodificeerd, dat het spel van een langzaam en vervelend geduld- spelletje veranderde in het snelle en spectaculaire spel, zoals we het nu kennen. De beroemdste Italiaanse schaker aller tijden was de Calabrees Gioa- chino Greco (1600-1634). Deze heeft een kort maar veelbewogen leven gehad. Aan de hoven van Franse en Engelse edelen won hij met zijn schaak een vermogen. Nadat hij in de buurt van Londen bijna werd doodgeslagen en van al zijn geld beroofd, begon hij gewoon opnieuw. In korte tijd was hij weer even rijk als tevoren! Greco heeft ook enkele ma nuscripten over schaken nagelaten, die pas na zijn dood werden uitgege ven In een vreselijk soort Italiaans gesteld waren het allesbehalve origi nele boeken Veel had hU zonder bronvermelding overgenomen uit eerder gepubliceerde werken o.a. van de Spaanse priester Ruy Lopez. G. Greco-N.N. Italiaans. I. e4 c5, 2. Pf3 Pc6, 3. Lc4 Lc5, 4. c3 Pre. 5. d4... Het z.g. Giuoco Piano of 'rustig spel'! Watje rustig noemt... 5... exd4, 6. cxd4 Lb4i\ 7. Pc3 Pxe4, 8. 0-0 Pxc3, 9. bxc3 Lxc3. 10. Db3... Thans weet men. dat 10. La3! sterker 10... Lxd4 Nodig is 10... d5! II. Lxm Kre. 12. Lg5 Lf6, 13. Tael Pe7, 14. Lh5! Pg6, 15. Pe5! Pxe5, 16. Txe5 g6, 17. Lh6> Lg7, 18. Tlöt Ke7, 19. Telt Le5, 20. Txe5t Kd6, 21. Dd5 mat. Greco's tegenstander, de beroemde N.N. was waarschijnlijk niemand minder dan Greco zelf. Bedrog'' Ach in die tijd dacht men daar iets ge nuanceerder over In de tegenwoor dige tijd speelt Italië in het interna tionale schaak slechts een zeer be scheiden rol. Toch worden er aan de lopende band toernooien georgani seerd waar vooral in de zomermaan den veel schakers hun vakantietijd voor 'opofferen'. In de wintertijd is het toernooi van Reggio Emilia reeds jarenlang een gewaardeerde kracht meting Dit jaar werd het toernooi zeer verrassend gewonnen door de volkomen onbekende Tsjech Karei Mokry, die o.a. Nunn en Spassky achter zich liet. Een paar partijen uit het toernooi. Allereerst de sensatie van het toer nooi. de nederlaag van ex-wereld- kampioen Spasski tegen de Italiaan Al vise Zichichi. Wit: Zichichi Zwart: Spassky. 1. d4 pre, 2. P13 e6, 3. c4 b6, 4. a3 Lb7, 5. Pc3 g6,6. d5 Lg7, 7. e4 0-0,8. Le2 d6, 9. 0-0 Pbd7, 10. Pd4 Pc5,11. f3 a5, 12. Le3 a4, 13. Pdb5 De7, 14. Tbl Tfd8, 15. Lg5 h6,16. Lh4 Dd7,17. Dc2 c6,18. dxc6 Lxc6, 19. Tbdl Lxb5. 20. Pxb5 De7, 21. Pd4 Db7,22. Pb5 Dc6.23. Pd4 Dc7. 24. Pb5 Db8, 25. Lg3 Lf8. 26. Pc3 Db7. 27. Pb5... Spassky had nu met 27... Db8 op remise kunnen spelen, maar dat vond hjj blijkbaar niet interessant... 27... d5? De drang tot zelfvernietiging wordt Spassky te machtig. 28. cxd5 exd5, 29. exd5 Pxd5. 30. Lc4!... Beslissend! 30 Pe3 gaat nu niet wegens 31. Dxg6t! Zou Spassky dat overzien hebben? 30... Tac8, 31. Pd6! Lxd6, 32. Lxd5... Dreigt behalve Lxb7 ook opnieuw Dxg6- 32... Pe6. 33. Lxb7 Txc2, 34. Txd6 Txb2. 35. Tf2 Txf2, 36. Kxf2 Zwart gaf het op. De beste partij van het toernooi was de volgende: Nunn-Mokry 1. e4 c5, 2. P13 d6, 3. d4 cxd4, 4. Pxd4 PfB, 4. Pc3 Pc6, 5. Lg5 e6. 6. Lg5 e6, 7. Dd2 Le". 8. 0-0-0, 9. Pb3 a6. 10. f3... Na 10. LxfB Lxf6. 11. Dxd6 Lxc3. 12. bxc3 Db6! heeft zwart voldoende spel voor de pion. 10... b5, 11. h4 Dc.7, 12. Ld3 Td8, 13. Df2 Pe5, 14. Le3 Pfd7, 15. Kbl b4, 16. Pc2 a5 Het is duidelijk, dat wit de openings slag verloren heeft. De zwarte stel ling is veel flexibeler en de opmars op de damesvleugel reeds in volle gang. 17. g4 a4. 18. Pbd4 Pxd3! Zwart heeft goed gezien, dat de c-lijn. die nu helemaal openkomt. voor wit zeer bedreigend is. 19. cxd3... Of 19. Txd3 Pe5. wat nog slechter is. 19... Pc5! De zwakke pion op d3 wordt onder vuur genomen. 20. Lg5 Te8, 21. Lxe7 Dxe7, 22. h5 La6, 23. De3 Tec8, 24. h6?... Nu is wit reddeloos, g4-g5-g6 moest worden geprobeerd. 24... g6, 25. f4 e5, 26. Pf3 Dc7, 27. Pel Dc6, 28. f5 d5. 29. Tel Dc6, 30 Th2 Tc7, 31. exd5 Dxd5. 32. Pg3 b3, 33 a3 Tac8 Zie diagram 1 i? i i k. ill ill m IB! 0 111 lllllll illllill IIIIII lllllll 0 lllllll 01 0 Mil ii'PIlil a jail min Wit is totaal overspeeld. De d-pion is ten dode opgeschreven. De zwart- speler gaat ook in het vervolg zeer voortvarend te werk. 34. Tdl... Op 34. Td2... beslist zeer fraai 35... Pe4ü 34... Pxd3, 35. Pe2 e4, 36. Pc3 De5, 37. Thd2 Txc3!, 38. bxc3 Dxc3, 39. Te2 Dc6, 40. fxg6 fxg6, 41. Dg5 Pxel. 42. De5 Ld3L 43. Kb2 Dc2H. 44. Txc2 Txc2-, 45. Kbl Td2^. 46. Kcl Tc2+. 47. Kbl Tc5+, 48. Txd3 Txe5, 49. Td7 Pf3, 50. Tg7+ Kf8, 51. Txh7 Pg5. Wit gaf het op. Probleem van de week Wit Kgl, Dg2. Ta7. Tdl. pionnen op c3 en h2. Zwart: Kh5. Df5. Tb5, Th8. pionnen op b6 en e6 Uit een corr. partij Olof-Obst Zwart speelt en wint. Oplossing van de vorige week. Ten Cate 1951. Tweezet. Wit: Kfl. Dbl, Tb8. Tf3. Lel. Lg2. Pgl. pion nen op g3 en g4 Zwart Kh2. Da8. Tc7. pionnen op a7. b3. d6. e5. g6. 1. T17! Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkhe den, ook op bridgegebied. Dat bleek onlangs weer eens toen Oswald Jaeoby. een beroemde ster uit vroeger jaren, het presteerde één van de belangrijkste Ameri kaanse toernooien te winnen. Nou en', zegt u wellicht, maar dat wordt misschien anders als u hoort dat Jaeoby inmiddels de respectabele leeftijd heeft bereikt van 81 jaar Het begon allemaal toen het team van Kaplan een invaller nodig had voor de zieke Norman Kay. Kaplan besloot de 'oude leermeester' te vragen en had daar bepaald geen spijt van toen tijdens het toernooi het ene na het andere team, waaronder diverse ex-wereldkampioenen, aan de zege kar werd gebonden. De winnaar van het toernooi ls automatisch halve finalist voor de Amerikaanse selectie wedstrijden. dus wie weet waartoe dit wapenfeit nog leidt. Jaeoby is een rusteloos iemand. Hij benut ieder moment om heen en weer te ijsberen en tijdens de wedstrijden belde hij regelmatig Kay. Niet evenwel om de stand door te geven, hij wilde alleen maar de tussenstanden weten bij de voetbalwedstrijden. Het volgende spel is illustratief voor het vakmanschap van Jaeoby: Noord gever, niemand kwetsbaar. Noord (Kaplan) paste, oost 1 Ru. zuid (Jaeoby) pas. west 1 Ha. noord doublet (zwarte kleuren), oost redoublet (minimaal dnekaart steun), zuid 2 KI i'i. west 3 Ha en oost tenslotte 4 Ha. Noord startte met klaveren en OW kwamen niet verder Ton Schipperheyn Noord A V 10 9 H A 9 Oost H 5 A 5 3 H 8 7 6 A 10 6 Zuid 8 7 6 2 V B 7 4 V 2 VB72 uau xj Magen. Niets buzonders'. zegt u wellicht. Toch wel. aan de andere tafel bood zuid na hetzelfde begin 1 Sch. waarna noord tegen 4 Ha startte met Sch A en schoppen na. West stak over naar Ru A. troefde een schoppen, speelde Ru H. troefde een ruiten en via Ha A nog een ruiten. Op de vrij getroefde ruiten verdween uiteindelijk een klaveren en west maakte 12 slagen. Een belangrijke extra slag. goed voor een beslissend winst- punt. 'Dat is het knappe van Jaeoby'. zei Kaplan later. 'Hij ging er van uit dat de tegenpartij het spel zou gaan spelen en zijn eerste zorg was om mij, voor wat betreft de uitkomst, op het goede spoor te zetten'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 9