Hongkong geschokt door vertrek grootste firma Hekken en knoppen zijn open op Keukenhof. Optimisme NMB Herstel beurs stokt noun Roha-Kamperland: dankzij surfplank wind in de zeilen VREES GROOTSCHEEPSE UITTOCHT PZC/ financiën en economie Winst Bols 15 pet hoger WATERSPC Ondernemend - Zeeland - Rijles in speciale parken is niet beterwel veel goedkoper AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS 'RIJDAG 30 MAART 1984 HONGKONG (RTR/ANP) - De zakenwereld in Hongkong is woensdag geschokt door de aankondiging van de grootste handelsonderneming in de Britse kroonkolonie, Jardine Matheson, dat zij haar houdstermaatschappij zal verplaatsen naar Bermuda. Gevreesd wordt dat het besluit het begin vormt van een grootscheepse uittocht van economische belangen in verband met de onzekerheid over de toekomst van Hongkong. In 1997 loopt de 99-jarige huurover- verlengen, maar wel bereid te zijn de Jardine Matheson is in 1832 opgericht eenkomst af die Groot-Brittannië met bestaande maatschappijstructuur in in Kanton en is sinds 1841 gevestigd China heeft gesloten voor het grootste Hongkong te laten voortbestaan on- in Hongkong. De onderneming heeft deel van het grondgebied van de der een autonoom plaatselijk bestuur, onder meer belangen in de onroerend- kroonkolonie. China heeft al laten De voorzitter van de raad van bestuur goedsector, de scheepvaart, het verze- weten het contract niet te willen van Jardine Matheson. Simon Kes- kermgswezen en de handel Jardine wiek. verklaarde woensdag er alle heeft een groot belang in Hongkong vertrouwen in te hebben dat de Brits- Chinese onderhandelingen tot een goed resultaat zullen leiden. Toch is Proef met lage-vloerbus - De ge- besloten tot verplaatsing van de meente Nieuwegein gaat experimen- WVC: minstens 5000 aanvragen uitkering S oorlogsslachtoffers teren met vier bussen met een ver laagde vloer, die beter toegankelijk zijn voor gehandicapten en bejaarden. Voor rolstoelgebruikers zijn ze niet houdstermaatschappij omdat ande ren, die verder van het vuur zitten, mogelijk anders denken over de toe komst van Hongkong. DEN HAAG (ANP» - Het ministerie Dat zou Jardine kunnen hinderen bij geschikt. Minister Smit-Kroes van van Welzijn. Volksgezondheid en Cul- het afsluiten van langlopende con- Verkeer en Waterstaat, die toestem- tuur (WVC) verwacht dat tussen de tracten, het opzetten van gezamenlij- nüng voor het experiment heeft gege- 5.000 en de 7.500 mensen in aanmer- ondernemingen, het overnemen ven, heeft dit meegedeeld in een brief king komen voor de Wet Uitkeringen van bedrijven of het aantrekken van aan de vaste kamercommissie voor H Burgeroorlogsslachtoffers (WUBO) financiële middelen, aldus Keswick. Verkeer en Waterstaat, die 31 maart in werking treedt. De president-directeur liet weten dat Zij geeft daarin een nadere toelichting Volgens een woordvoerder hebben al het hoofdkantoor van zijn onderne- op haar eerder genomen besluit af te ongeveer 700 mensen een aanvraag ming in Hongkong blijft gevestigd en zien van verdere ontwikkeling van de vervalt - krijgen vanaf 1 april automa tisch een uitkering op grond van de bepalingen van de WUBO. De nieuwe wet heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 1981. De wet is bedoeld om mensen die door oorlogsinvaliditeit volgens de wet zijn geschaad in de mogelijkheid een inko- men te verwerven, een compensatie te geven voor dat verlies. Ingediend. De ruim 1.600 mensen die dat er geen bedrijfsmiddelen naar het vielen onder de Rijksgroepsregeling buitenland zullen worden overge- Oorlogsslachtoffers (RO) - welke rege- bracht. ling bij de invoering van de WUBO zogenaamde knielbus, omdat de daar voor gereserveerde één miljoen gul den niet voldoende zijn. Amsterdamse wisselmarkt US dollar Pond sterling Duitse mark (100) Franse frank (100) Belgische frank Japanse ven Ital lire 110 000) Zweedse kroon (100) Deense kroon 1001 Canadese dollar Oost shilling (1001 Iers pond Spaanse pes ilOOl Anltl lis Surln fis Saoed! rlyol tlOOi 2,90325-2.90575 4.2135-4,2185 112,84-112.89 38,825-36,075 5.5145-5.5195 135,875-135.725 129,93-130.03 17.925-17.975 37.75-37.80 30.665-30.715 38.855-38.905 2.27375-2.27625 16.0450-16.0550 3.4410-3,4510 1.9610-1.9710 2,7275-2.7375 1,6025-1.6275 1,6100-1.0450 62.40-82.65 BUITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM (ANPi De advieskoer- sen laan- enverkoopprijzem voor buiten lands bankpapier geldend in Amsterdam op de volgende werkdag luidden glste- Amerikjan.se doUar Engelse pond Belgische fr ilOOi Duitse mark <100> Ital lire <10 000) Portugese esc (100) Franse ft dOOi Zwitserse fr 1100) Zweedse kroon (100) Deense kroon i lOOi Oostenr sh.(lOOi Spaanse pes (lOOi Gnekse drachme Finse mark Joegosl dinar <1001 Ierse pond 36.00 3725 29.00 2,55 2,33 38.25 137,75 39.00 40,25 32.00 1635 2.14 3.40 Algemeen 82.80 Algemeen-lokaal 86 90 Internationals 78,40 Industrie 64,00 Scheep en Luchlv 15410 Banken 204.60 Verzekering 172.80 Handel e a 70.10 CBS-obhg index 78 70 Rendem Staats! 12 21 waarvan 3-5 ir 12.16 waarvan 5-8 Jr 12 24 8 )r cn langer 12 20 nieuwste drie 12 i8 rend BNG-lemngen 12 12 rend bankleningen 12.20 rend pandbrieven 13,70 159,10 149.90 169,20 127,30 171,70 262.10 383.00 149,20 101.70 8,70 AMSTERDAM (GPD) - De Nederlandse Mid- denstandsbank ziet de economische ontwikke ling in Nederland dit jaar wat sneller en be ter gaan dan de officiële ramingen, zoals die van het Centraal Planbu- Ook zal het met de te ruggang van de particu liere bestedingen wel meevallen dit jaar. Vol gens de voorzitter van de Raad van Bestuur. W. F. Scherpenhuijsen Rom, heeft het econo misch herstel een wat bredere basis gekregen. Scherpenhuijsen. die dat zei tijdens een toe lichting op het jaarver slag van de NMB. ziet vooral een herstel bij de grote en exporterende bedrijven. Ook de indus triële ondernemingen in het midden- en kleinbe drijf gaat het beter. Wat de bank zelf betreft is het bestuur gematigd optimistisch voor het lo pende jaar. De verwach ting is dat er dit jaar opnieuw een groot be drag aan de vooziening algemene risico's zal moeten worden toege voegd. Het bruto-resultaat van de NMB nam vorig jaar toe met 20 procent tot ƒ750,4 miljoen. De kredietverlening aan het bedrijfsleven stag neerde, maar dat werd ruimschoots gecompen seerd door hypotheken aan narHeulieren en gro tere kredietverlening aan de overheid. De bank vond het nog wat te vroeg om aan te geven hoe het dit jaar er uit zal zien. De rente marge in dé eerste maanden van 1984 is wat krapper geworden, het effectenbedrijf gaat het nog steeds voor de wind. Het aantal perso neelsleden, 11.359. waar van 709 in het buiten land nam vorig jaar met 411 toe, het gTootste deel door de overneming van een bank in Uru guay. In Nederland groeide het personeelsbestand met 62. De bank ver wacht niet dat daar dit jaar groei in zal zitten, eerder het tegendeel. AMSTERDAM - Dc goud- cn zilverprijzen zijn gistermiddag als volgt vastgesteld (tussen haakjes de vorige prijs): goud onbewerkt 36.300-36 800 (36.330-36.8301. be werkt 38 640 laten (38.680 latent, zilver onbewerkt 885-955 (855-925). bewerkt 1010 laten <980 laten) AMSTERDAM (ANP) - Het herstel dat woensdag op de Amsterdamse effectenbeurs begon te gloren heeft zich donderdag maar flauwtjes door gezet. In de ochtenduren leek het er even op dat de beurs een zeer goede dag tegemoet ging. vooral ook door een fors hoger Wall Street, maar door het wegblijven van buitenlandse be leggers begonnen de koersen in het begin van de middag in te zakken. De dollar, die drie cent lager was. vormde nog een extra rem op de koersontwikkeling. Fraaie vooruit zichten over de winst van het lopende jaar, zoals verwoord door Philips, kon den daar niet veel aan veranderen. In de loop van de middag trok een aantal fondsen weliswaar weer iets aan, maar het herstel zette niet echt door. De algemene ANP CBS-index steeg niet temin met 1.2 punt tot 160.3. De omzet was ruim f724 miljoen. Akzo ging 70 cent achteruit tot f 96,50 De claims, waarin donderdag voor het laatst konden worden gehandeld, raakten na een opleving tot 25 cent al snel weer uit de gratie en kwamen na wat gewriemel rond de 13 cent op een slotkoers van 15 cent. Hoogovens en KLM sloten ook wat lager, maar het bleef bij dubbeltjes- werk. Hei laatste gold ook voor de koersstijgingen bij de overige interna tionale fondsen. Philips zag haar be spiegelingen over een in het verschiet liggende winst van fl miljard karig gehonoreerd met 20 cent winst op f48.60. Banken en verzekeraars waren iets hoger, de hypotheekbanken iets lager, maar veel had het allemaal niet om het lijf. Amev mocht zich aanvanke lijk verheugen in een koersstijging van f 6. maar moest in de loop van de dag terug naar f 154,50, wat uiteinde lijk een winst betekende van f2,50. Bij de uitgevers deed Elsevier/NDU het aanvankelijk zeer goed met een winst van f6 op f534. maar per slot kwam dit fonds op f 525 op een verlies van f3 Van de overige actieve fond sen boekte Ahold een winst van f3.50 op f 198.50. Gist Brocades van f4 op f138 en Heineken van f 1.50 op f 142,80. De lokale markt was niet onvriende lijk gestemd. Bols werd op het bericht over goede jaarcijfers f 4 duurder op f97. Wolters Samson won f 1.50 op f175 na de bekendmaking van een hoger dividend. Kiene rukte f10 op naar f 320. Op de obligatiemarkt viel een aantal iets hogere koersen te noteren Land, die wel de grootste commercië le grondbezitter ter wereld wordt ge noemd De effectenbeurs in Hongkong rea geerde onmiddellijk scherp op het ongunstige nieuws. De aandelenin- dex daalde tijdens het eerste uur van de handel van donderdag met 72,95 punten tot 1045,90. Het was de sterk ste daling sinds september van het afgelopen jaar. Emancipatieraad: 70 procent aow voor iedereen DEN HAAG (ANP) - De Emancipatie- raad, een adviesorgaan van de rege ring, wil dat iedere ingezetene een individueel ouderdomspensioen ont vangt van zeventig proeent van het minimumloon. Dat is de kern van een advies van de Raad over de aanpassing van de Algemene Ouderdomswet (AOW) aan de derde EG-richtlijn inzake gelijke behandeling in de sociale zekerheid die in 1985 van kracht wordt. De opvatting van de Emancipatieraad gaat veel verder dan het voorstel waaraan de regering de voorkeur geeft, en dat gehuwden elk vijftig procent van het minimumloon toe denkt. Alleenstaanden of samenwo nenden krijgen zeventig procent. De Sociaal-Economische Raad (SERI wil dat naast gehuwden, ook samen wonenden te zamen met boven hon derd procent komen. NIEUW-VENNEP (ANP) Lucas Bols gaat 10 pet in agio-aandelen uitkeren, die al delen in het slotdivi- dend over 1983. Dit slotdividend be draagt 3. Er was tussentijds al 1 uitgekeerd, zodat het totale dividend over 1983 uitkomt op onveranderd 4. Het nu door Bols aangekondigde voorstel be tekent in feite, dat er 4,30 per aan deel in contanten wordt uitgekeerd tegen 4 over het voorgaande boek jaar. De verkopen aan derden stegen vorig jaar met ongeveer van 797 miljoen tot 862 miljoen. De nettowinst nam toe met ongeveer 15 pet van ƒ46,3 miljoen tot 53,5 miljoen. Per aandeel van 10 nominaal komt de winst uit op f 10.84 v.j. 9,39) en de kasstroom op 13,68 (f 11.48). Voor de gedistilleerdindustrie in het geheel bleef op vrijwel alle markten van het concern de consumptie achter bij die van 1982. In het laatste kwar taal viel hier en daar echter een lichte verbetering waar te nemen. De heer en mevrouw Hagedoom voor hun unndsurfcentrum. KAMPERLAND „Ik heb er geen spijt van dat ik advies gevraagd heb bij het CIMK, het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, .over de uitbreiding van mijn zaak. Resultaat van dat advies is een betere indeling en presentatie van onze artikelen". Dat zegt de heer W. J. Hagedoom, directeur-eigenaar van Roha Watersport en Zeilmakerij aan de Havenweg in Kamperland. De heer Hagedoom nam het advies zekere hoogte aan de economische ter harte en ging over tot interne toestand toeschrijven Maar het zit verbouwingen in zijn grote, zeshon- hem toch niet alleen in het feit dat derd vierkante meter tellende iedereen wat meer op de kleintjes is loods. Daaruit groeide een moderne presentatie-ruimte van het hoofdar tikel van Roha: windsurfplanken en de daarbij behorende attributen. Ai in 1967 begon de heer Hagedoom een zaak in watersportartikelen en een zeilmakerij. De surfplank deed haar intrede als de zeilboot van de kleine man'. Hagedoom verstond de tekenen van de tijd en ging zich negen jaar geleden al toeleggen op verkoop en onderhoud van mate rieel voor plankzeilers. Het bedrijf kreeg daardoor 'de wind in de zei len' en groeide uit tot één van de belangrijkste bedrijven op wind- surfgebied ui de provincie. Om goede service te kunnen verle nen heeft Roha naast een verkoop afdeling en een zeilmakerij een spe ciale reparatie plaats voor de surfplanken met toebehoren. gaan passen De enthousiaste sur fers van het eerste uur hebben in grote mate hun oorspronkelijk ma terieel door verkocht en hebben zich zelf inmiddels weer voorzien SCHUDDEBEURS 'Hostellerie Schuddebeurs' opent woensdag 18 onderhoudswerk- apnj om jj.oo uur de nieuwe hotel- Interesse Hoe is het met de tegenwoordige De openingshandeling zal worden ontwikkeling? Groeit de belang- verricht door de staatssecretaris stelling vóór en de verkoop surfplanken nog steeds? De heer Hagedoom „De onstuimi ge groei is er wat uit, al hoewel de belangstelling zeker nog niet klem te noemen is. Je kunt dit tot op van economische zaken, de heer P van Zeil. Hiermee is de afronding van een opbouwperiode van zes jaar tot stand gekomen. De nieuwe vleu gel ligt achter het in oude trant gehouden restaurant en is aan de van de nieuwste zeilplanken. Die opschuiving, die verkoop van twee dehands planken en zeilen speelt nu zijn rol. maar ik herhaal: niet zoda nig dat er geen redelijke belangstel ling meer voor nieuwe surf-boards zou zijn". De heer Hagedoom mikt dan ook op die belangstelling met de voor jaarsshow die gehouden wordt, van daag, vrijdag 30 en zaterdag 31 maart. „Dan hebben we de aller nieuwste modellen in huis. We ko men dan ook met een videopresen tatie. waarbij we de kijkers zullen confronteren met verschillende si tuaties waann een surfer terecht kan komen. Veiligheid is een niet te verwaarlozen onderdeel van onze voorlichting" aldus de Roha-direc- teur. Gerard C. van Loo. landelijke stijlvolle omgeving aan gepast. MIDDELBURG - Sonoy Industrial geeft woensdag 4 april een voorlich tingsavond over bedrijfsvideo in het concertgebouw, Verweystraat 14 in Middelburg. Tijdens de bijeen komst, die om 19.30 uur begint, wordt voorlichting gegeven over de economische aspecten, de toepas- singsreferenties en het rendement van video in het bedrijf. Ook wor den er demonstraties met video apparatuur gegeven. DEN HAAG (ANP) - Leren autorijden op een speciaal verkeersoefenterrein levert ongeveer dezelfde lesresulta- ten op als via de conventionele me thode op de openbare weg. Het is wel veel goedkoper (ongeveer de helft van de prijs van een gewone autorij les), en minder hinderlijk voor de rest van het verkeer. Dat zijn enkele conclusies uit een tweetal onderzoeken, die het instituut voor Zintuigfysiologie TNO en Veilig Verkeer Nederland hebben ingesteld naar het functioneren van verkeersoe- fenterreinen De resultaten werden donderdagmiddag in Amsterdam ge presenteerd door de stichting LOVO (Landelijk Orgaan Verkeersoefenter- reinen), die belast is met de kwali teitsbewaking van deze terreinen. Op het ogenblik functioneren er in Nederland vier van deze oefenterrei nen; in Vaassen. Den Bosch, Zand- voort en Almere. In Gorkum wordt in de loop van de week een vijfde terrein geopend. Het oefenterrein is vooral populair bij vrouwen, die kennelijk wat huiveriger zijn zich pardoes in het snelverkeer te storten. Het aantal vrouwelijke klan ten op de circuits ligt althans 20 procent hoger dan bij de gewone autorijlessen. Uit het onderzoek van TNO blijkt dat de leerlingen op een oefenterrein het bedienen van hun voertuig beter on der de knie krijgen. Later blijkt echter wel dat zij verkeerssituaties op de openbare weg minder goed kunnen taxeren, hetgeen tot gevolg heeft dat zij gemiddeld wat langer over hun opleiding doen Bij het rij-examen komen de oefenterrein-klanten iets beter uit de bus: 37,7 procent van hen slaagt de eerste keer, tegen 29,8 pro cent van de conventioneel opgeleiden. Hele dag Volgens TNO, dat de verrichtingen van twee groepen proefkonijnen op de weg en het oefenterrein heeft gevolgd, schuilt het voordeel van een oefenterrein hem vooral in het feit, dat daar een hele dag achtereen ge lest kan worden. Verder bleek dat het rijden zonder instructeur, zoals dat op oefenterrei nen gebruikelijk is, veel betere resul taten geeft, vermoedelijk omdat het het zelfvertrouwen bevordert. Het ontbreken van ander verkeer op zon circuit is geen voordeel, aldus TNO. Daardoor kost het later meer tijd aan de openbare weg te wennen. Of de opleiding op een circuit op de lange duur automobilisten aflevert die minder brokken maken, zoals wel wordt gesuggereerd, is nog niet met zekerheid te zeggen. Daarvoor be staan de oefenterreinen nog niet lang genoeg. Wel lijkt het er op of TNO met zijn onderzoek een veelomstreden voor oordeel eindelijk wetenschappelijk heeft bewezen één van de opvallend ste verschillen in rijvaardigheid die het onderzoek opleverde was wel dat tussen mannen en vrouwen. De vrou welijke proefkonijnen hadden gemid deld 35 procent meer tijd nodig dan de mannen om de eerste grondbeginse len van het autorijden onder de knie te krijgen. B Comp 106.00 110,00 Burr Corp 142.00 143,00 Can P Ent 97 00 97.00 Chrysl 76,50 78.00 ClUc 101.50 10130 Cols-Palm 64.50 65.00 Binnrnl Aandel Vorige Laatste (hoofdfondsen) koersen koersen AEOON 127.50 128 00 id dlv 84 121.00 122 50 AHOLD 195.00e 199 00 AKZO 96.70 96.20 ABN 393.00 393.00 AMEV 151.50 154,00 AMRO bank 73.30 74 40 Boskalis Westm. 3D 50 39,60 Dordtschc Petr 141 60 142,40 Dordtsche Petr pr 140 70 141.20 Elsevier-NDU 524,00 525.00 FGH 56.50 56 10 Gist Brocades 13] 70 137.00 Idem (dlv 84- 130 00 133.50 Heineken 140 60 141.80 Heineken Hold 132 00 131.80 Holl beton gr 112 OOf I12.00f Hoogovens 47 70 47.50 9 50 Maasv O T 10150b 101.50b 11 50 Nat Inv 80 10830 108.50 1100ld74 101,50 101.50 975 ld 74 104.00 1W.0O 8 50 ld 7S-2 100.90 100.70 10 00 GasU 74 102.00 102.00 9 50 ld 15j 102.00 102.20 8 75 id 75 102.00 102.00 8 50 id 15J 101,30 101.30 8 25 ld 70 102,50 102.50 8.00 ld 71 101.30 10130 8.00 ld 72 100.50 100.50 7 75 ld 72 101.30 101.30 7 50 ld 69 99 00 99.00 7.25 ld 66 99 20 99.20 7 25 ld 73 98 90 98 90 6 50 ld 66 98 20 98.40 6 50 ld 68 98.00 98 00 8 75 NOB 76 101.80 10150 7 75 ld 73 96.20 9620 7 00 ld 66 95.50 95,50 750 Proost B 71 98.50 9900 6 50 Rollnao 67 77.50 7730 6 50 ld 1000 80.80 80.80 8 00 Sanders 72 99.80 99 80 8 75 Schultema 76 186.00 190,00 it no SHY H 81 131.30 131.30 3 75 Stevin Gr 76 100.30 100.00 8 25 Vlh-But 70 13 00b 14,00b 9 00 VMF-Stork 76 97.80 97.60 8 50 Volker Stevin 93,50 93,50 7 00 W'have 78 749.00 149 00 7 00 W'sanen 73 101.00 101.20 8 75 WU Hyp 75 99 90 100,00 ACF Hoi(L*" 187 50 190.00 Amfas CerL Asd Rubber «00 ,.90 Asd Rijtuig 280.00 280 00 Ant Bromt- 230Mb - Kiene S 310.00 320.00 Kluwer 139*0 140.00 KBB 43 00 40.00 id eert 35 50 35.90 ld 6 eum 15 00 15.00 Kon Ned Pap 93 20 93.70 Krasnapsky 100.00 Landre&Gl 153.00 153.00 Leids Wol 96.60 96,10 Macintosh 219.60 216,00 Maxw Petr 360,00 362.00 Meneba 61,00 61.70 MHVA'dam 14.00 14 00 Moeara En. 640.50 645,00 id 1-10 8140.00 8010.00 id 1-4 1700.00 1700.00 Mulder - 750,00 Mljnb W 720.00 725.00 Naarder. 40.70 4050 Nagron 28 60 27,50 New York Ind 115000 1170.00 Obarn 122 50 12220 Old Court Dlr 99 00 93.00 SclTech 10.40 10.40 Sumabel 58.00 58 00 Technology 31.00 31.00 Tokyo PH 146.00 146.70 umfonds 19.70 19.20 Vance. Sand 16.00 16,00 Viking 50 00 49,50 Wereldhave 16300 163.00 AMERIKA lorig. aandelenl Am Express 3090 32.00 Am Motors 5.40 5.30 Am Tel&Tel 15 80 16.00 Amentech 64 90 65.50 Asarco 31,40 32.90 All Richf 46 50 47.40 Bell AUant 70.20 70.25 Bell South 91.90 92.00 Beth Steel 26 90 27.60 Dart Kr 209,00 213.00 Dow Chem 89.00 89.00 Eastm Kod 181,00 182.50 Exxon Corp 112 00 11200 Fluor Corp 62,50 63.50 Ford Motor 10 107.50 107.50 Gener El 153,00 158.00 Gener F 140 00 139.00 Gener Motors 185.00 189.00 Getty OU Otllette 138,70 138.00 Goodyear 79.00 78.50 Hitachi 900.00 920.00 Int Bus Mach 329',00 326.50 Int Flav&Fr 71.00 71.00 Int Tel&Tel 119.00 119.50 Kroger 86 SO 87.00 Utt Ind 185.00 195.00 Lockh C 91.00 95.00 Mi rck&Co 268.50 270.00 Minn Mining 218.00 218 00 Kon Olie 151.50 152.90 Nat Nederlanden 216 50 217.80 Nedlloyd Groep 125.20 123,00 NMB 160,00 161.00 Oce-v tl Grinten 244.00 245.00 Idemdlv.64 240.00 241.00 Van Ommeren 29 80 29,70 Pakhoek Hold 65.50 65.90 Pakhoed Holde 56 70 57,00 Philips 48 00 48,60 9.75 NMB 74 103.30 10330 8.50 NMB 76 99 00 99 00 6.75 ld kap 72 97,50 97.50 8.50 N S 70 101.20 101.30 7 25 ld 72 96.80 96.70 8.00 Wal sch 97.10 97.30 7 75 OTRA 72 92,60 92.00 8.00 P&C-gr 72 - - 7 75 Pakh 73 98,40 98 40 7 00 ld 68 96,00 96.50 AsaSl R'dam 52150 129 00 AssSlR aam AutlndRt '2W 00 1240 00 BAM Hold 6720 67.00 114 00 15350 152.80 Begemann 9000 90.00 Belindo 379 00 378 90 Nodap 1070.00 1080 00 Nod Credlet 40.00 40.00 Ned Scheepshyp 167 00 169 50 NedSpringst. 4070.00 4060.00 Nlerstrasz 800 00 800,00 Norit 108,20 10800 NutrlciaGB 110 00 11250e Nljverdal 185.00 188,50 Orensteln 253,50 25350 Boring Comp. 37 40 38 00 Burroughs 49.00 50 10 Citicorp 3*35 35.20 Colgate Control Data 37.10 38,25 Dow Chemical 30.OO 30.35 Du Pont 48.00 49.60 Eastman Kodak 62 20 63 00 Exxon Corp 38.60 38-75 Nab Br 121.50 120.00 North Am PhC 194.00 192.00 Pepslco 108.00 108.00 Phil Morr 194.50 196.00 Phil Petr 117 50 118.50 Pol Corp 74,20 73,20 Proct&Gamble 136.80 137.80d Quak Oats 163.00 167.00 RCA Corp 89.60 96.50 Robero 333 50 335 00 Rodamco 133 10 133.20 7.25 ld 66 99.00 99 00 6.50 ld 67 96.00 96.00 5.25 ld 64 98,00 98.00 Bh'dcitltC 312:00 313 00 Boe-Druk 115.00 115.00 93.00 97 00 Palembang Pal the 7150 71.20 Ford Motor 36.00 3730 General Electr 52.70 54.35 General Motors 63.10 6450 S Roeb 95 00 99 00 Shell Can 5T.60 57,00 Shell oa 173 30 172.40 Rorento 20240 202.70 Unilever 253,00 254,00 Ver beat VNU 148 20 148 80 Volker Stevin 34 20 34.40 WUH 9560 95.00 Banken. Handel. Industrie tl 25 Akzo 101.80 101,50 10 75 Akzo 108.80 108.80 9 50 Akzo 101 80e 102,10 S 25 Akzo 10170 10140 11 25 ABN 74 101 80 101 80 10 50 ld 1974 103,80 104.50 7 75 Pechlney 95.00 95.00 9.75 PhlhpsTi 102.00 102.00 8 00 Phlllps72 100.00 99.80 6 00 Pegem5? 95 30 95.30 5 50 ld 58 93,50 93.50 5 00 ld 58 94.00 94,00 6 00 PGEM 64 95.00 95.03 4.50 ld 59 98.00 98.00 6.50 R-R Pijp 97.20 97,20 8.50 RlJnlDis 99,00 99.00 712 RIJnSch 25.50 36.UU 6.00 Schiphol 89.50 89 50 Borsumlj W 250.00 250.00 Braat Bouw 198.00 198 OO Breevast 223 00 223.00 Breevast eert 220 00 220.00 Bredero 200.00 203.00 Bredero eert 196,00 196,00 Buhrm Tett.c 67.00 67.20 Calve-'oeerl 34350 345 00e ld 6 nel eert - 1910 00 Centr Sulk 125.90 126 50 ld eert 126 50 126,50 Porcel Hes 112.00 112.00 Proosl&Br 156.00 157,00 Rademakers 190.00 194.50 Ravast Reesink 297.80 297.20 RIVA 1018.00 1010.00 ld eert 998.00 998.00 Rohte&JIsk RommenhoU. 422.00 422 00 Rijn-Schelde 3 81 4 20 Sanders 150 50 148.00 Sarakreek 117 00 116 00 Gulf Oil 75.80 76.70 Honeywell Inc 55.50 57.00 IBM 11J.7S 115.60 Intern Flavor 24.20 24.30 Intern Paper 55.90 55.90 Intern Tel&Tel. 40.00 41.40 Litton Ind 63.00 65 00 Lockheed Aircraft 31.50 33.65 LT V Corp 17.00 17.40 Mobil Oil 311 10 30,25 North Am Phil 65 80 66 80 St Oil Cai 105.00 10600 Tandy Corp 88 50 87 00 Tex Instr 405.00 409.00 Un Pac C 130.00 132.00 Un St St 89,50 90 20 Wam Lamb C 99.50 100.00 West El 132 50 136.00 Xerox Corp 121*00 118.50 Claims, scrips, stockdiv.ed Doorlopend genoteerd 9 75 ld 79-99 104 20 104.30 9 50 ld 79-94 105 10 105,10 9 00 ld 75 101.30 10130 8 50 ld 1975 10080 100 80 8 50 ld 8491 10090 100 90 8 25 ld 71 101.00 10100 7 75 ld 72 98.90 98.60 10.5 SHV72 107.00 107 00 10.5 SHV73 105 60 105 60 7,00 Skol Br 93.70 98 70 ld eert 188.00 189.50 Chomotte 18.00 18.80 Cindu-Key 26.00 27.00 Clatmlndo 376 00 377 00 Schuppen 263.00 Schullcrsv 45 00 45 00 Smit Intern 35 10 35.10 Telegraaf 225 00 225 00 Occ Pelr Corp 29 20 29.60 Parillc Tel 57 60 58 25 Pepsiro 37 25 37 50e Philip Moms 66 50 675° Philips Petroleum 3990 40.75 Akzo (wrr) 42.20 42.00 Am Expr iwrTi Breevast wrr 82 00 64.00 Gist Brocades 37 50 39.50 KLM IWTTB' 327 50 330.00 8 00 ld 73-88 9980 9980 10 75 Amro 74 101 00 101 00 9 75 ld 75 101 70 101 70 9 75 ld 80-00 104.70 105 30 8 75 ld 73 101,20 101.20 8 50 ld 73 100,20 100.20 7 75 ld 71 86 101,50 101.50 7 50 ld 73-88 98 80 99,20 7 50 MeesH72 99 50 99.20 8 75 BanqueP 75 100.50 100.50 8 00 Bwf Llmb 9110 9120 8 50 BOZ 100 50 100.50 8 25 ld 97 50 98 00 8 25 Breevast 71 97.50 97.50 8 00Brcevast73 96 50 96 50 8 75 UrulevTS 101.30 10130 6 00 Unllev66 94.50 94 30 7 12 VMF 69 78 20 78.60b 8.75 VNU 75 101.00 101.00 Converteerbare Obligaties 4 75 Akzo 101.00 10100 6 75 An)Ro73 103.50 103.50 5 50 AmRo 69 8 50 Boskalis W 75 97.50 96 80 11 00 Bredero 81 109.30 109.00 6 25 Buhrm T 73 - 7 25 Buhrm T 76 10200 102.20 7 00 Cr LBN 74-75 96.50 95 50 4 00 Elaion 80 97 20 97 00 Dell My 83 20 8500 Desseaux 68 00 68.10 Dorpen Co 103 00 104 00 Douwe Egberts Econosto «4.10 64,50 EMBA 175,00 175.00 Erlks 118,00 119.50 Fokker 53.80 54.00 Fumess 36.50 3800 Gamma H 885 0 90 00e ld 5 pet PW 23 OOf 22 90 Gel Delft c 148 00 147.00 Gerofabr 68.00 Glessen 112.00 116.00 Goudsmll 78 50 78.50 TV Kabel H 285 (H) -'86.00 Twynslra en G 35 60 36 00 Ubbink 161 50 164.00 Ver Glasf 372 00 376 00 VMF Stork 94 50 96 00 Verio cert 42 00 41 SO VRG Gem Bez 68,70 G8.00 Wegen C cert 59.00 58.50 Wessanenc 130,20 131 00 WesUiav Asd. 258 00 257 00 Wolters Sams 173 50 17550 Wyers 5900 59.00e Wijk en Her 95,00 95.00 Belegging* Inst aJ0Q Quaker Oats RCA 31.10 3320 Rep Steel 30.10 31.80 S.-hlumberger 53 00 53.20 Sears Roebuck 31 75 33.60 Shell Oil 60 90 59 60 Sth West.bell c 58,30 57.40 Spcrry Corp 41.40 41.90 Standard Oil of 34.80 35.80 Tandy 31.20 3060 Texaco 39.00 39 00 Texas Instrume 137.50 139.00 Union Carblds 54 90 56.50 Union Pacific 44 10 45.00 US Steel JO.OO 31.40 Nat NV: wrr'71265 00 1310 00 Philips G1 NV 55.00 54.50 Sumabel (wrr) 8.10 6,10 NVU Finantwni 315.00 330 00 WUH iwrrBi 26.00 26 00 Afgifleprijzen funds (Ned.) ABN belegg p to« r? ios.65 ABN obllg f. 57 27 57-38 AMRO AF 354 49 355.85 AMRO OC 211)10 220.10 AMRO AC 159.50 158 72 AMRO OF 16*82 165 09 Amva belegg 207 84 207 66 Belegg v d 7 uev 14 98 Bemco d b. 170.00 ito.oo 8 00 Br Petr 100.00 100 00 7 25 ld 72 98 50 98 70 10.00 Cechom 11900 120 00 7 25 CMC 72 97.50 97 50 9 50 CRBoerl bk 102,10 102 10 8 00 Cr LBN 71 98.50 98.50 8 00 Elsev -NDU 100.00 100.20 7 25 Hagemeyer 98.20 98.00 8 00 Holec Dlv. 94 50 94,50 8 00 HoogOv71 99.00 99,00 8 00 ld 72 100,10 100 10 7 00 KLM 68 97 80 98 60 7 75 Lyons 96.00 96 70 7 25 Fum 73 97 00 96 50 5 75 Gist Broc 73 190 00 193.00 5 25 Hoogov 68 - 90 00 7 25 Kappa 73 96 S0 96 50 8,75 KNSM 75 103.00 103.00 8,75 KBB 75 89 50 89.50 7 25 Macintosh 73 - 236.00 9.00 Meneba 74 100.60 100 70 7 25 Nederh. 73 20.00 26 10 7 75 Nutrlclu 72 148.00 150.00 8 00NIJverd 70 142.00 145.00 6.50Ocev dGr 69 135.20 135.20 10 00 Pont 74 99.80 99 30 Hagemeuer 51.50 51 50 Hoek s Mach 77 80 77.80 Holdoh 212.00 212.00 Holec 64 70 66,00 HALL Trust 220 00 211.00 Holl -seaseareh 3.70 3.70 Holl KlOOS 100.00 98.00 Hunter D. 27.30 28.50 IHC-Inler 43,70 43,70 Ind Maatsch 175,00 177.00 IBB Kondor 331 00 333,00 IntemaUO 35.20 35.50 Kempen Beg 118.00 118.00 Ale Fnndsenb 153.00 153.00 Alrenta IJ1. 90 132 00 America Fnd 218.00 219.00 BinnBelfVG «-20 144 50 BOGAMIJ I»-00 156.00 Chemical F 29,00 29 00 Col Or Sh 26.00 26.00 Concentra 20.80 21 00 Goldmines 1545.00 1543,00 Holland F 39.30 39.70 Inte:bonds 592.00 592 00 Japan Fund 41 20 41 00 Leveraged »M0 140 00 Warner Lambert 33 90 33.45 Wesungh EI 45 50 47 30 Woolworth 32.50 33.50 Xerox Corp 4220 42.25 All Lyons 168,00 167.50 AMAX Inc ,75.80 77,50 Am H P 150.00 laO.OO Am M 17.30 16,50 Am T&T iNdtl 47.00 47.00 ASARCO I 90 00 91.0° AU R I3700 I3800 Bemco A b 9110 9190 Bemco rend 139 30 us.30 Cananr f nv 121 to HMO EaLvgfvw 17*6 17 48 E a L vgf d 13 39 13.40 EaLvgfab 2088 2108 Esmeralda 100J8 100, ei Holl obi. f. 115.00 115,00 Holl sel. f. 57.00 57,00 OpltmtX 236.95 236.95 Spec sit hind 132.80 133.81 U nlfonds 20 40 20.40 i ADVERTENTIE* Trein-toegang-biljetten en folders bij de meeste NS-stations verkrijgbaar 28 ha. lente in Lisse wachten op U. Extra 5.000 m2 kleurenpracht in de kassen. Vragen? bel 02521-13841. Keukenhof is elke dag anders. Openingstijden: Dageliiks van 8.00 tot 19.30 uur. Van 30 maart t/m 20 mei

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 7