VNO bepleit gezamenlijke aanpak van werkloosheid Provinciebestuur bekijkt begroting bejaardenoorden Advocaat Centrumpartij kondigt zuiveringen aan Echte Merksigaar Fabrikant: omstreden slaapmiddel veilig CBS ziet toename aantal verkeersdoden WERKGEVERS MINDER SOMBER DAN CPB Betogingen in Londen RSV: 200 miljoen voor verkoop van Braziliaanse werf is binnen Kappeijne van de Coppello in aanvaring met kamer over terugkeerprojecten En voor die prijs/ VRIJDAG 30 MAART 1984 4 HEERLEN (GPD) - Het aantal doden in het wegverkeer is in 1983 voor het van 1982 en een stijging van tien procent. In juli. augustus en september 1983 eerst sinds vijf jaar weer toegenomen. vielen zelfs 21 procent meer doden dan in het derde kwartaal van 1982. Voor het vierde kwartaal kan het CBS alleen nog maar een schatting geven. Voorlopige tellingen van het CBS wijzen uit dat in de eerste drie kwartalen van Wprdt die meegerekend, dan komt het totale aantal verkeersdoden in 1983 op 1983 1325 doden in het verkeer zijn gevallen; 120 meer dan in dezelfde periode 1800, aanzienlijk meer dan de 1710 van 1982 PZC/ binnen-buiten land DEN HAAG (GPD) - Kabinet en sociale partners zullen het spookbeeld van één miljoen dat het financieringstekort in 1987 x-j. j /-v. dicht bij de doelstelling van het kabi- werklozen gezamenlijk moeten aanpakken. Dit zegt het Verbond van Nederlandse Onderne- net k()mt te iiggen. namelijk 7.5 pro mingen (VNO) in een commentaar op de vorige week verschenen cijfers van het Centraal Plan cent Dit is volgens de werkgevers Bureau. Het VNO meent dat met name voor de jongeren van nu werk moet worden geschapen z^SffecSSsche on" zodat er niet een verloren generatie onstaat. wikkeling gunstiger zal uitvallen dan tot nu toe door het CPB is berekend Toch meent het VNO dat de CPB- eerder naar het buitenland zullen kapitaalexport plaats vindt kan met raming van een miljoen werklozen m vloeien. worden ontkend, maar de mate waar- TTTzi/r-r»e TM 1987 aan de hoge kant is. De werkge- „Wij verwachten dat bij aanhoudend in dat volgens het CPB gebeurt is niet MULUIV KLKo 1TN vers zijn van mening dat de werkgele- rendementsherstel dat de investerin- waarschijnlijk', aldus het VNO. yrivj genheid zich wel eens gunstiger zou gen en daarmee de economische groei Het VNO denkt dat het bij voortgaan- W 1LLL.> kunnen onwikkelen dan nu door het meer zullen aantrekken dan het CPB de bezuinigingen en het aantrekken CPB is geraamd. „Dat wil niet zeggen verwacht. Dat een zekere mate van van de economie mogelijk moet zijn dat wij de ogen moeten sluiten voor het werkloosheidsprobleem. Er zal al les aan moeten worden gedaan om die werkloosheid terug te dringen. Dit zal dan ook in het kabinetsbeleid de hoogste prioriteit moeten hebben", aldus het VNO. Winsten LONDEN (API - De Britse politie heeft donderdag in het centrum van Londen 170 vredesdemonstranten gearresteerd, die zitacties hielden bij instellingen als de Bank of England. De werkgevers zijn het niet eens met Elders in de stad waren 20.000 amtenaren op de been om te protesteren tegen de opmerkingen van hel CPB dat de de voorgenomen hervormingen van het bestuur van Londen, zoals de regering winsten van de bedrijven niet wor- Thatcher die voorstaat. den gebruikt voor het doen van in- In de City, het financiële hart van Londen, wisten de vredesdemonstranten een vesteringen, maar dat deze winsten verkeerschaos te veroorzaken, door al fietsen de wegen in bezit te nemen. jffiTON PSP wil protest tegen 'agressie' Indonesië DEN HAAG (ANP) - PSP-fractieleider Van der Spek wil dat minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken krachtig protesteert tegen een mili taire actie die Indonesië volgens hem deze week heeft ondernomen tegen Papoea Nieuw Guinea. Van der Spek zegt in schriftelijke vragen aan de minister dat het Indo nesische leger de grens met Nieuw Guinea heeft overschreden en vluch telingenkampen heeft gebombar deerd. Van der Spek wil dat de minister uit deze gebeurtenissen consequenties trekt voor de binnenkort te houden IGGI-conferentie over ontwikkelings samenwerking tussen ons land en Indonesië en de voorgenomen reis van minister Schoo naar Djakarta. Papua Nieuw-Guinea heeft Indonesië donderdag gewaarschuwd dat het overweegt de attaché voor defensie in Mort Moresby uit te wijzen. De Indo nesische ambassadeur werd ontboden om een protestnota in ontvangst te nemen na een een incident aan de grens, dinsdag, waarbij twee straalja gers laag over een militaire post vlo gen. Indonesië heeft slechts gemeld dat er luchtmachtoefeningen werden gehouden. BEVRIEZING HUUR CAPELLE AAN DEN IJSSEL(ANP)- De Molukkers uit de wijk Oostgaarde in Capelle aan den IJssel die sinds juli vorig jaar een huurinhoudingsac- tie voeren, willen dat hun huren de eerst komende tien jaar worden be vroren. In de tussentijd moet worden bekeken of hun woningen door nieu we verzakkingen verder verslechte- De Molukkers verklaarden donderdag dat onder meer aan deze voorwaarde moet worden voldaan voordat zij hun huurinhoudingsactie beëindigen. An dere woorwaarden zijn het buiten het systeem van huurharmonisatie bren gen van de woningen en kwijtschel ding van alle proces-, deurwaarders-, en incassokosten die hen tot nog toe in rekening zijn gebracht Voortzetting van de huurinhoudings- Libanese politiemannen tijdens het 'wisselen van de wacht' langs de Groene lijn, begeleid door een Franse jeep. BEIROET (RTR AFPl - Franse waarnemers en Liba nese politiemannen hebben donderdag zonder proble men posities ingenomen langs de groene lijn in Beiroet. Zij moeten de Franse militairen vervangen, die zich zaterdag uit de Libanese hoofdstad terugtrek ken. De driehonderd man Libanese politie en de veertig waarnemers zijn gestationeerd in de buurt van de gTens tussen Oost- en West-Beiroet. die ook de strijden de partijen scheidt. De komst van politie en waarne mers verliep zonder enig incident. Het was vrij rustig in Beiroet, dat woensdag een weer bloedige dag beleefde. Bij beschietingen in het wilde weg kwamen die dag ongeveer 25 mensen om het leven. INFORMA TIE STICHTING GEVRAA GD DEN HAAG (GPD) - De Centrumpar- ting. Mr. Van Heijningen treedt op van het wetenschappelijk bureau van actTê waaraan*96~Mofukse gezinnen 'U ^egt leden te zullen royeren die namens de Centrumpartij. de CP meedoen kan tot nieuwe huisuitzet- contacten (hebben) onderhouden met De Anne Frankstichting wordt in de De Centrumpartij kondigde na de tineen leiden Het actiecomité zegt de Nederlandse Volksunie, de Viking- brief formeel gevraagd haar archieven uitspraak van de rechter (dat Fresco dat in dat geval alle 120 tot 130 ieued en de Vlaamse Militanten Orde en documentatie open te stellen op- zijn mond moest houden over de Molukse gezinnen in Capelle hun bie- of andere extreem rechtse organisa- dat de Centrumpartij in staat is de contacten van de partij) aan, dat de zen zullen Dakken Dan zou de rege- ties- bedoelde leden uit de partij te zuive- Anne Frankstichting ook voor de ring een nieuw woonoord met betaal- Die zuivering in eigen gelederen ren. De Anne Frankstichting vindt rechter gedaagd zou worden als deze bare huren moeten bouwen", aldus kondigt mr. L. van Heijningen aan ii woordvoerder T. Tuankotta het verzoek haar documentatie voor niet zou ophouden met haar heschul- een brief aan de Anne Frankstich- te leggen aan de Centrumpartij onzin- digingen. De Centrumpartij eist in mg omdat de partij de informatie feite van de Anne Frankstichting om allang tot haar beschikking heeft. bewijzen te overleggen. Doet de stich ting dat niet dan zouden juridische "Sft ondernomen, uit. IJ hebben tijdens het kort geding mondend m een kort Bedlng De brief van de Centrumpartij tegen het AI- Heijningen is een eerste meerse gemeenteraadslid Fresco de richting president van de rechtbank geïnfor meerd. De stukken zijn naar beide procespartijen dus ook de Centrum- Gifvat gevonden - De Urker traw- ARNHEM (ANP) - Het omstreden, in schade die zij door bijwerkingen van ^fike'cont^cten er ler Fokke Grietje" heeft donderdag allang en precies welke contacten e. zijn. Als ze werkeüjk hun partij willen een v 1979 op last van het ministerie van Halcion menen te nebben geleden, volksgezondheid uit de handel geno- De zaak kwam in 1979 aan het rollen men slaapmiddel Halcion is bij juiste toen een Haagse psychiater in medi- T toepassing volstrekt veilig en cITec- sehe vaktijdschriften begon te pubh- ^„Tmr.cïZurh.t5S&-J-.' tief. Halcion wordt in vijftig landen ceren over de door hem bij zijn patien- de hele wereld gebruikt en ner- ten geconstateerde ernstige bijwer- i de 80 vaten geborgen met het zuiveren, laat ze dan maar alvast Bruyn. directeur van het wetenschap pelijk bureau van de CP te ontslaan" van het dek van een Deense vracht boot sloegen. Dinsdag borg een ande re Urker vissersboot, de „Jurie van CDA en VVD: verdere privatisering ambulancevervoer DEN HAAG (ANP) - CDA en VVD willen dat het ambulancevervoer zo veel mogelijk in handen wordt gege ven van liet particuliere bedrijfsle ven. Volgens beide fracties is dat goedkoper dan wanneer de overheid het ziekenvervoer verzorgt. CDA-woordvoerster mevoruw Oomen en de VVD'er Franssen drongen er donderdag in de Tweede Kamer bij staatssecretaris Van der Reijden (volksgezontiheid) op aan zo snel mo gelijk een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden het ambulancever voer verder te privatiseren. De paraat heid, bereikbaarheid en kwaliteit mo- 'gen daar echter niet onder lijden, zo zeiden zij. De PvdA ziet weinig heil in een grote rol voor de particuliere ambulances. Advocaat: geen straf in Nederland voor ontvoerders Heineken DEN HAAG (ANP) - De twee in Frankrijk vast zittende verdachten van de ontvoering van Heineken en zijn chauffeur kunnen niet aan Ne derland worden uitgeleverd op grond van ontvoering. Op andere gronden zal dat uiteindelijk wel gebeuren, bijvoorbeeld wegens verboden wa penbezit. Het tweetal zal in dat geval in Nederland niet veroordeeld kun nen worden voor de ontvoering. Dit heeft een van hun advocaten mr. M. Moszkowicz donderdag gezegd, na dat het tweetal woensdag voor de Parijse rechter te kennen gaf niet meer aan Nederland uitgeleverd te willen worden. Volgens Moskowicz hebben de 26- jarige C. van H. en de 25-jarige W H. een beroep gedaan op een Franse wet uit 1895 waarin niet is voorzien in uitlevering op grond van ontvoering. Het verdrag is nooit aangepast omdat Frankrijk weigert het Europese uitle veringsverdrag te ondertekenen, dat voor vrijwel alle Europese landen uit levering regelt. Een woordvoerster van het ministerie van Justitie bevestigt dat het delict ontvoering niet genoemd wordt in het uitleveringsverdrg met Frankrijk. Dat zei advocaat mrJ. Blocks donder- leid tot een aantal zelfmoorden en dag voor de rechtbank in Arnhem pogingen daartoe, namens het geneesmiddelenconcem In korte tijd ontving het ministerie Upjohn, de fabrikant van Halcion. van volksgezondheid daarop meer tijdens de behandeling van de civiel- dan zeshonderd meldingen over de ZnZTratie "9en de gens zijn bijverschijnselen geconsta- kingen van Halcion angst, agressie, Dr. Bruijn is bestuurslid geweest van den Berg", ook al een van de vermiste teerd die ook maar enigszins verge- afwijkend gedrag, depressies, overge- de Nederlandse Volksunie voor hij vaten. Er zijn nu nog 78 vaten zoek. lijkbaar zijn met de effecten die in voeligheid van de zintuigen, pijn en actief werd in de Centrumpartij en Dit heeft het ministerie van Verkeer Nederland zouden zijn waargeno- gevoelloosheid. Halcion zou volgens later zelfs in dienst trad als directeur en Waterstaat bevestigd. de psychiater bovendien hebben ge- ben aangespannen De slaapmiddel- hiertegen in beroep gegaan, i gebruikers eisen vergoeding van de De advocaat van de gebruikers mr E. Dommering, zei donderdag dat het geneesmiddelenconcern zich schul- ROTTERDAM (ANP) - De raad van bestuur en de bewindvoerders van het Rijn-Schclde-Verolme concern hebben donderdag meegedeeld, dat de 200 miljoen gulden voor de verkoop van de Verolme-werf in Brazilië binnen zijn. Vorig jaar juni werd door RSV en de Braziliaanse regering de overeen komst getekend met betrekking tot de verkoop van de aandelen van Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil. De betaling van de aankoop som moest keer op keer worden uitgesteld vanwege de moeilijke fi nanciële positie waarin de Brazi liaanse staat verkeert. Volgens RSV is het geld nu in Nederland ontvan gen en zijn de aandelen van de werf aan de Braziliaanse staat overge dragen. Eerder deze week waren er al sterke aanwijzingen dat het geld uit Brazi lië binnen was. De bewindvoerders van RSV kondigden aan. dat zij op korte termijn het boedelkrediet van 150 miljoen aan de Nationale Inves teringsbank zullen aflossen. Dit is praktisch alleen mogelijk met be hulp van de Braziliè-miljoenen. Een en ander betekent ook een beter perspectief voor de Schiedamse werf Wilton Fyenoord, die 34 mil joen uit het nu af te lossen boedel krediet heeft ontvangen. De RSV-werf „Verolme do Brasil was een van de weinige onderdelen van het concern, dat winst behaal de. Ondanks een leegloop in de produktie van dertig procent, be haalde het bedrijf in 1982 een netto winst van ongeveer 80 miljoen gul den De werf bouwt voornamelijk supertankers en drijvende motoren De nieuwe Braziliaanse eigenaars hebben plannen om in de toekomst ook oorlogsschepen en onderzeebo ten te bouwen. Door de transactie is het aanzienlijke vermogen dat in de werf was vastgelegd in niet conver- tibele cruzeiros i Braziliaanse munt eenheid) nu omgezet in harde valu ta- dig heeft gemaakt aan misleiding door Halcion te presenteren als een -olkomen onschuldig slaapmiddel. Tweede dode aanslag Athene DEN HAAG (GPD) - Staatssecretaris Het gaat om 33 projecten die op Kappeijne van de Coppello (sociale afhandeling lagen te wachten op het zaken i riskeert met haar w eigering ministerie van sociale zaken toen het geld beschikbaar te stellen voor te- kabinet besloot met de zogeheten rugkeerprojecten van buitenlandse terugkeerprojecten te stoppen Het werknemers, door de Tweede Kamer kabinet stelde geen overgangsrege- naar huis gestuurd te worden. Een ling in, waartegen de 33 betrokken Kamermeerderheid heeft tijdens een mensen beroep aantekenden bij de ATHENE/BEIROET (RTR/UPI) - In speeddebat donderdag in een motie Raad van State een ziekenhuis in Athene is donder- van de staatssecretaris geëist dat zij De Tweede Kamer nam vorige week dag de 40-jarige mevrouw Diana Eco- alsnog door adviesorganen goedge- al een motie aan van de PvdA'er nomidou overleden. Zij zat in de auto keurde projecten door laat gaan. Vol- Buurmeijer. waarin de staatssecreta- van de Britse c ultureel attache Ken- gende w eek wordt over de motie ris werd gevraagd alsnog de projecten neth Whitty die woensdag in het gestemd, centrum van de Griekse hoofdstad door een onbekende onder vuur werd genomen. Whitty was op slag dood. mevrouw Economidou werd levens gevaarlijk gewond naar het zieken huis overgebracht. Volgens ooggetuigen sprak de schut ter Arabisch. Een tot dusver onbeken de groep heeft de verantwoordelijk heid voor de aanslag opgeëist. De groep noemt zich de „revolutionaire organisatie van socialistische mos lems". De aanslag zou een reactie zijn op ..Britse pogingen zijn koloniale rol in de wereld nieuw leven in te blazen" Kappeyne van de Copello uit te v De socialist Buurmeyer vroeg zich af of de staatssecretaris zich nu neer zal leggen bij de kamermeerderheid of „de eer aan zichzelf zal houden en haar zetel ter beschikking zal stellen" Kappeyne van de Coppello kondigde aan dat als de motie zou worden aangenomen, zij zich hierover zou beraden. De staatssecretaris wilde in het debat slechts toezeggen dat voor „schrijnen de gevallenoverwogen zal worden een financiële tegemoetkoming in te stellen. Dat zou volgens haar gelden voor mensen die tijdens de adviespro cedure ..alle schept in Nederland hebben verbrand en min of meer gedwongen zijn naar het land van herkomst te vertrekken", aldus de staatssecretaris. Deze toezegging was voor de meerderheid van de Kamer onvoldoende Alleen de VVD-fracüe meende dat hiermee de staatssecreta ris de Kamer dicht genoeg is gena derd. iADVERTENTIEt DEN HAAG (ANP) - De provinciale besturen en via deze de drie grote steden, gaan de begrotingen voor dit jaar van de bejaardenoorden beoor delen. Dat zijn zij met minister Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en Cul tuur overeen gekomen, aldus een me dedeling van zijn ministerie. Over de beoordeling brengen zij advies uit aan de minister, die uiteindelijk beslist over de verzorgingsprijs. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de wens van de Tweede Kamer de provincies een sterke stem te geven. De beoordeling geschiedt volgens de (gewijzigde) prijsregels 1984. die de provincies hanteren by de begrotings beoordeling. De adviezen moeten eind april binnen zijn, waarna uiterlijk 15 juni de bejaardenoorden bericht ont vangen over de verzorgingsprijs. Totaal staat er op het begrotingsbud get 4.056 miljard gulden voor de be jaardenoorden. De minister, de pro vincies en de drie grote steden zijn tot een verdeling van dat bedrag geko men, De grootste bedragen, meer dan 500 miljoen, zijn voor de provincies Noord-Holland. Zuid-Holland en Noord-Brabant. Zeeland krijgt bijna 104 miljoen gulden. De bezuinigingen in de bejaardenoor den moeten zoveel mogelijk een struc turele basis hebben, zo is afgesproken. /-■e voorlopige prijs voor 1984 is be paald op die van 1983. minus 4,5 procent Ais een oord daardoor in grote moeilijkheden komt, kan op de minister een beroep worden gedaan de pnjs nader (voorlopig) vast te stellen Ontslagen Het ministerie neemt aan dat er geen gedwongen ontslagen hoeven tc val len, hoewel per oord de goedgekeur de personeelsformatie 1983 wordt be vroren. Voor eventuele uitbreiding van de formatie is toestemming van de minister nodig. Voor renovatie- en meuwbouwaktivi- teiten in 1984 kan 250 tot 300 miljoen worden geïnvesteerd Ook de inventa- ns valt daaronder. De daaruit voort vloeiende exploitatielasten mogen dit jaar in elk geval niet hoger zijn dan 30 miljoen Dit bedrag is over de provin cies verdeeld Zij voeren binnen de hen gestelde grenzen nu zelf het bouwbeleid. Circa 130 verzoeken van bejaardenoorden om ontheffing van de verplichtingenstop heeft de minis ter overgedragen aan de verschillende provincie-besturen, aldus WVC. De bouwstop van juni 1983 kan bij bejaardenoorden schade hebben ver oorzaakt. Daarom heeft de minister als tegemoetkoming daarvoor voor lopig 20 miljoen gereserveerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 5