AAN AllE TREINREIZIGERS De vredesvlag uit en wat nu? winst Mondale in New York begin van einde Hart Weinberger, havik tussen angsthazen? VRIJDAG 30 MAART 1984 PZC/opinie en achtergrond vs (Door Henk Kolb) Kandidaten voor het presidentschap van de VS krijgen in de loop van hun campagne vele slokken aangeboden en de meesten nippen slechts voorzichtig aan het glas. Zo niet Gary Hart. Woensdag leegde hij in Brooklyn, waar hij in een plaatselijke bar het gewone volk was gaan opzoeken, een glas bier tot op de bodem: hij had in Connecticut gewonnen en New York was aan de beurt. Evenwel: een president ten spijt, die hij zijn partijgenoot ondermeer. Een bieden. Hoewel in het genot van een gepikeerde Hart had daar weinig hoog salaris, r tegenover te stellen dan han- maar 25 jaar jonger is dan het Vrij heidsbeeld in zijn haven, is New York City niet onmiddellijk gezwicht voor denschudden in guur weder, doch ken. hij zich zergelijke voordeeltjes niet te willen laten afpak- e kandidaat met zogenaamd nieu we ideeén en pseudo-jeugd De bow lingbal die Walter Mondale op offi- zonder jas om maar contrast te wek ken met Mondale's doorgaans goed 'ingepakte verschijning aan de perife- Verscheidenheid cieel wedstrijdschoeisel in een ander rie van New Yorks ongewisse samen- plaatselijk etablissement met opge- leving. rolde mouwen over glad parket rolde had duidelijk symbolische betekenis: New York, zo zegt men, is de enige stad ter wereld met een buitenlands beleid en dat is gegeven de etnische verscheidenheid ter plaatse, geen wonder. Het is een stad waar kers dag 172 worden gekozen). Het is de op aanzien des persoons en liederen vol een na grootste staat van de VS met heimwee luidkeels zingend taxi's be- De staat New York heeft 285 gedele- als hier dinsdag is gestemd liggen geerden te vergeven (waarvan er dins- verse Russische immigranten zonder Harts ambities goeddeels onderstebo ven. Mondale heeft in de opiniepeilingen bU£f 18müj°en 'nwoners- 'th(e EmP>" sturen, in vrijheid op weg naar bete een ruime voorsDrone Zelfs Harts re State waar ruim 14 procent van de re tijden. belaneriikste advispur Theodore So bevolkinë onder de armoedegrens is Het is óók de stad van de zo langza- renserTdie al voor pmsi Jent Kennedy terecht gekomen. In die staat ligt dan merhand wat zieltogende Broadway rèLvoeSSrSeef ^S New York Clt>' nlel 315 "O»"*""1 theaters. En met een plein, dat na het toe dat terhes in New^York hhaal kan d" 15 „T" T' meeSt P'ei" ziin Als na Michigan en Tiiinois nok stad met een budget dat vele jaren wereld moet zijn: Times Square, ver- m Ne^SrfSXoieSp van™e «"fd"> d« van de staat. En pak, alles „at op het gebied van amhitieuze senator niet aanslaat is met een hurgemeester, Edward Koch, porno, drugs en de onvermijdelijk het onaannemelijk dat die elders in d|*hel« InTeSX'ftSe^nn belendende misdaad maar te koop is. - - - ven aan een toch al rijke traditie van Na pogingen van jaren om dit kruis- flamboyante figuren op die post, van punt van wegen voor de gemiddelde Jimmy Walker en Fiorello LaGuardia voorbijganger weer zonder redelijk tot en met zijn onmiddellijke voorgan- vermoeden van levensgevaar begaan- 5™ oP1eSgeloo,waardig kan wor" SSSSïEiS.idsPOS: Niet gespaard gers John Lindsay en Abraham Bea- Sterker nog - als Hart in New York me, die vooral klein was. baar te maken, ligt nu een heftig omstreden plan ter tafel om er gege ven alle mislukkingen dan maar vier York is een stad van buurten, die zich maar moeilijk aaneen laten schake len. Het is het zwarte Harlem, zo goed als het voormalige Nieuw Amster dam. New York is het grootste media-cen trum van de wereld en zwelgt in de glamour die dat meebrengt, maar tevens de stad die zijn bouwvallen heeft gemaakt tot bastions van ver loedering Geen treuriger beeld biedt Amerika, dan dat van jonge en vooral zwarte mensen, die weer of geen weer, de godganse dag oranje ballen een tijdlang laten stuiteren op met kippe gaas afgezette rechthoeken van zwart asfalt, teneinde die vervolgens te wer pen in de richting van een roestige ijzeren ring met een metalen netje op meer dan manshoogte. New York City zodoende vormt bij verkiezingen een toneel met voortdu rend wisselende zetstukken. Jesse Jackson heeft zo lijkt het de zwarte bevolking succesvol in het geweer geroepen. Burgemeester Koch en goe- verneur Cuomo duwen met bijstand van het partij-apparaat en New Yorks befaamde vakbonden de kar van Mondale. Hart heeft met deze samen leving weinig affiniteit. Voor de intel lectuelen is hij niet interessant ge noeg gebleken en weinigen slaan met sympathie de bijna hoerig te noemen gretigheid gade waarmee hij de Joden benadert, die een derde van het elec toraat vormen. Mondale (links), Jackson tweede var, links) en Harl rechtsmet Dan Ra ther van CBS News woensdagavona tijdens een debat in de Universiteit van Columbia in New York. niet wint zijn er geen computers Koch redde de stad van het bankroet, nodig om te becijferen, dat hij bij alle zegt hij. Koch schreef onlangs een enorme kantoorgebouwen op te trek- nog komende voorverkiezingen moet boek 'Mayor' waarin hij zo ongeveer ken. vanwege hun steriliserende wer- oorkomen dat iedereen die hij van dag tot dag in de king op de omgeving. Nergens schijnt de wereld sneller te draaien dan in New York, maar de Francisco op het nationale parti jcon- vrijgezel, brengt in een zak van bruin tekenen van sociale slijtage zijn bizar gres de lakens komt uitdelen. Monda- papier zijn eigen wijn mee naar kleine New York heeft jaren geprotesteerd le heeft Hart in de afgelopen weken Italiaanse restaurants en zette de tegen de spuitbusvervuiling van zijn niet gespaard: onevenwichtig, naief, grootste keel van iedereen op. toen de groezelige ondergrondse treinstellen onervaren, traag en verward noemde plaatselijke wetten dit bleken te ver- en noemde het tenslotte kunst. New Doorslag zegevieren Mondale met een beslissende meer- politiek en daaromtrent tegenkomt, derheid aan gedelegeerden in San aan zéér dunne plakjes snijdt. Koch, Dat derde deel zal de doorslag geven, zegt de gemeenschappelijke wijs heid. Hoewel Hart voortdurend uit roept geen relaties met politieke be langengroepen te onderhouden heeft hij inmiddels gezegd dat Arabieren van hem geen wapens zullen krijgen, dat hij Israel nimmer in het openbaat zal afvallen, dat wat hem betreft de vestigingen op de westelijke Jor- daanoever geheel gewettigd zijn, dat de VS ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem moet worden verplaatst en dat vorige Amerikaanse regerin gen Israel tot het nemen van onaan vaardbare risico's hebben gedwon gen. Zelfs voor een Jood zijn zulke uitlatingen niet geloofwaardig meer. Dinsdag dus: Mondale, die in de voor heen beslissend geachte fase van de voorverkiezingen zoveel geld heeft uitgegeven, dat de vroeger arme cam pagne van Hart hem nu financieel ruimschoots overvleugelt. Meer dan twintig miljoen mogen de kandidaten volgens de wet in dit stadium niet besteden en Mondale heeft nog maar een miljoen of zes te spenderen. Dinsdag daarom: Hart, na zijn aan vankelijke overwinningen financieel zo gesterkt dat zijn reclame op de televisie al twee weken voor die van Mondale werd vertoond. De kern van de boodschap: Mondale deugt niet. Niet alleen heeft hij deel in het falen van Carters administratie, maar hij heeft ten aanzien van Midden Ameri ka, zegt Hart. ook geen lering getrok ken uit Vietnam. Op de ochtend, die Mondale had bestemd voor een gesprek met benar de inwoners van New Yorks buurt schap Jamaica in een onaanzienlijk eethuis, liet Hart zich naar Wallstreet brengen. Jesse Jackson stond in stro mende regen nat te worden bij een demonstratie tegen de heropening van de ene van twee kerncentrales, die niet werd beschadigd bij de ramp op Drie Mijl Eiland in de staat Penn sylvania. Daar ligt het volgend strijd toneel. (ADVERTENTIE) Nieuwe NS-tarieven per 1 april. Met ingang van 1 april 1984 wordt in opdracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat een aantal prijsverhogingen doorgevoerd. De gemiddelde prijsverhoging bedraagt 6%. Dat wil zeggen dat sommige kaartjes of abonne menten meer dan 6% en andere minder of in het geheel niet in prijs worden verhoogd Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: de prijs van een enkele reis blijft ongewijzigd. Een retourtje gaat echter 9% meer kosten Dat geldt ook voor de week- enmaandkaarten. De NS/OV-Jaarkaart wordt tussen de 7 en 10% duurder. De NS-Kortingkaart en Dalurenkaart worden met 5% verhoogd. De 60+/65+ Kaart met 6%. De reduktie die deze kaarten geven blijft gelijk, behalve het redukriepercentage op enkele reizen. Dat gaat van 50% naar 45%. Dit nieuwe percentage geldt tevens voor de overige vastrecht- kaarten en kinderkaartjes. De prijsverhogingen van de NS-Kortingkaart en de NS/OV-Jaarkaart gaan pas per 1 juni a s. in. Wijziging gezinstomiule per 1 juni iq84. Voor de NS/ÓV-Jaarkaart, de NS-Kortingkaart en de Dalurenkaart wordt een gezinsformule gehanteerd. Die formule wordt met ingang van 1 juni veranderd: vanaf die datum worden alle kinderen tot en met 18 jaar zonder verdere voorwaarden tot de leden van het gezin gerekend. Voor de huidige gebruikers van één van boven genoemde jaarabonnementen geldt tot nadere aan kondiging een overgangsregeling. Bij aansluitende vernieuwing vanhunkaart.kun- nen zenog van deoude gezinsformulegebruik maken. Voor informatie over alle nieuwe NS-tarieven verwijzen wij u naar de nieuwe brochure Trein- prijzen. die vanaf medio april gratis bij4 de loketten ligt (Door Hans Geleijnse) "eikaars lange tenen te ontwijken. Bij zoveel gevoeligheid moet van alles misgaan. Het bliksembezoek dat de Amerikaanse defensiemini* ter Caspar Weinberger donderdag aan Den Haag kan niet anders zijl ervaren door zowel Amerikanen als Nederlanders. Door minister van defensie Job de Broek niet als een verrassing moe Ruiter bijvoorbeeld. Veelvuldig in ten zijn gekomen, had dus alle redei het Haagse afgeschilderd als de man om pissed off" te zijn. zoals eei die zo niet weigert dan toch de Amerikaanse bron het formuleerde grootste moeite heeft het woord Een voor donderdagmiddag gepro 'kruisraket' in de mond te nemen De Ruiter, ter introductie van zijn Tegengesproken Het gerucht dat buitenlandse zaket grammeerd achtergrondgespre! tussen Perle en Nederlandse jourm Amerikaanse collega voor de in de listen werd donderdagmorgen afge Haagse Julianakazerne verzamelde last, klaarblijkelijk in een pogini pers: ..Weinberger is hier niet om ons verder onheil te voorkomen, te vertellen wat we moeten doen. Hij heeft ons slechts de gevoelens en standpunten van de Amerikaanse regering overgebracht". „We hebben enige woorden gewis- hierop bij de Amerikaanse ambas seld over de voor Nederland cruciale sade had aangedrongen, werd oir vraag over mogelijke plaatsing van middellijk door een woordyoerdei kruisraketten op ons grondgebied. U tegengesproken. Een Amerikaan» kent de Amerikaanse positie en de diplomaat: ,,De beslissing is in hei onze", aldus De Ruiter minzaam, vliegtuig op weg naar Nederland Weinberger liet er vervolgens geen genomen. Ik denk vanwege hel gras over groeien. De boodschap overladen programma", was duidelijk: het NAVO-besluit van Perle had echter tussen vijf en zever 1979 om 572 nieuwe kernwapens donderdagmiddag weinig meer U voor de middellange afstand te doen. En het leed was al geschied, plaatsen in vijf Westeuropese NA- Russische persbureau Tass VO-landen, moet volledig worden greep zijn uitlatingen aan om nog uitgevoerd. En volledig betekent in- eens uit te halen over „zware Ameri- clusief de 48 van Nederland. De kaanse druk op Nederland". En Var toevoeging. „Maar Nederland den Broek, wiens ministerie dacht tt neemt, net als de landen die al tot plaatsing hebben besloten, zijn ei- met in krasse bewoordinger. tgestelde kritiek op de Russische gen beslissing", was slechts een veel ambassadeur Beletski, diende don- te kleine pleister op een gapende derdagmorgen voor de Tweede Ka- wond mer te verschijnen. PPR-Kamerlid Ria Beckers zag dui- Maar ook Weinberger had zijn pro- delijk de logica niet van verklarin- blemen. Had niet een ondergeschik- gen als „chantage" ten opzichte van te vlak voor zijn vertrek naar Euro- een ambassadeur die een bekend pa in een gesprek met Amerikaanse standpunt desgevraagd te berde journalisten onomwonden verklaard brengt op een publieke bijeenkomst, dat een Nederlands „nee" een fatale wanneer een bondgenoot zo duide- slag zou toebrengen aan de kansen lijk wordt toegestaan zich in Neder- op nieuwe onderhandelingen? En landse aangelegenheden te mengen, dat terwijl Nederlandse politici als Van den Broek, bijna hoorbaar knar- Lubbers en Van den Broek nog setandend: „Een verklaring dat kortgeleden in Washington uitbun- Russische raketten niet op ons wor dig hadden uitlegd hoe gevoelig de den gericht wanneer wij niet tot kruisraketkwestie in de Nederland- plaatsing overgaan, is wat anders se politiek wel ligt. dan de bezorgdheid die een bondge- Die ondergeschikte was, zo verze- noot tot uitdrukking brengt", kerden Amerikaanse bronnen in het Maar het klonk niet overtuigend, gevolg van Weinberger, onderminis- Beckers, en met haar de Evangeli- ter Richard Perle. Volgens goedinge- sche Cathy Ubels en de communiste lichte waarnemers in Washington Ina Brouwers, weigerden 's middags moesten Perle's uitlatingen worden de besloten ontmoeting tussen geplaatst tegen de achtergrond van Weinberger en de vaste Tweede- iheftige discussies met het ministerie Kamercommissie voor defensie bij van buitenlandse zaken. te wonen. Als zulke uitlatingen wor- Het State Department zou, in tegen- den gedaan, willen wij een openbare stelling tot het Pentagon, geneigd discussie met de eerst-verantwoor- zijn tot een aanbod, dat de Russen delijke, was hun redenering, in staat moet stellen zonder veel Maar ook andere kamerleden voel- gezichtsverlies terug te keren naar den zich ongemakkelijk. Het colli de Geneefse onderhandelingstafels, missiebesluit om de vergadering be- Datzelfde departement zou ook oor sloten te houden, deed voor sommi- hebben naar een Nederlandse oplos- gen lachwekkend aan, want „Wein- sing die het kabinet-Lubbers voor berger heeft hier niets nieuws ver een crisis behoed en de NAVO voor teld". En van het besloten karakter een nieuwe regeringscoalitie met een kernwapen-vijandige PvdA. Weinberger, voor wie de afwijzende Frustratie was er ook. „Weinberger reacties van De Ruiter en minister moet na alle verhalen over die lasti- van buitenlandse zaken Van den ge Nederlandse parlementariërs, het gevoel hebben gehad dat hij in een kooi met tamme eenden was be land", zei een van hen. Een ander vertelde dat CDA'er Joep de Boer veel kostbare tijd had verspild door omstandig uit te leggen hoe dier baar de relatie tussen Amerika en Nederland hem wel was. Moeilijke vragen waren lijks gesteld. Een PvdA'er: „Maar wij hoeven ons niet aangesproken te voelen. Wij staan hier buiten, het gaat om de discussie tussen de VS en de Nederlandse CDA-WD-rege- ring". Een CDA-lid echter: „Al die lieden die anders zo'n grote mond hebben over het Amerikaanse beleid heb ik nu niet gehoord". Zo kon het gebeuren dat alleen de omstreden Janmaat Weinberger de vraag stelde wat er zou gebeuren als Nederland niet plaatste. Waarop de Amerikaan onmiddellijk en on onderbroken zijn bekende bood schap kwijt kon. Een timide bedoe ning, aldus een CDA'er. De havik Weinberger ontmoette in Neder land klaarblijkelijk meer angstha zen dan dwarsliggers. s na afloop weinig meer te mer- Blijdschap in de knop gebroken. Eindelijk één uitspraak en dat blijken er drie te worden: de Gereformeerde Synode, de Hervormde Synode en nu ook de Raad van Kerken. Duidelijk en helder een 'nee' tegen de plaatsing van kruisraketten. Veel mensen halen verlicht adem. Zo lang gewacht en dan toch! Je leven voor de vrede. Ik denk dat er velen zijn die dat zo zien. Als u wel eens die kring zwijgende mensen heeft gezien op zaterdagen in Middelburg, dan begrijpt u wat ik bedoel. Je staat er voor: Vrede, Shaloom. De vrede van de stad, waarin uw vrede is gelegen. Ploeteraars die jaren bezig zijn geweest met formule ren en herformuleren van Synode-stukken. Denken en schrijven, bidden en praten, lezen en geloven. Een lange weg tussen 1978 en 7 maart 1984 met als klap op de vuurpijl nu ook deze week de uitspraak van de Raad van Kerken. Redenen om de vlag uit te steken: de Vredesvlag. Maar dan De polemiek barst los de discussie neemt geen einde. Er wordt 'geneveld' Zogenaamde principes leiden af van de zaak waar het om gaat. Kerkmensen roepen uit dat de kerk zulke uitspraken nooit mag doen en politici vinden dat de synode buiten haar boekje is gegaan. De gewetensnood krijgt aandacht. Ik vraag me af: „Waar hebben we het over0" Als ik zo naar de televisie kijk en daar mensen 'goed in 't pak' hoor praten over het 'buiten je boekje gaan', dan denk ik: „Hoe stellen ze zich dat voor? Buiten welk boekje? Buiten de Bijbel of buiten hun eigen boekje vol principes waarin de woorden als 'gerechtigheid, verzoening, barmhartigheid en vergeving' hebben plaats gemaakt voor Haalbaarheid en 'politieke verantwoordelijkheid' (wat dat ook moge zijn). Of moet je constateren dat de synode-uitspraken som migen 'niet passen'?" Het is geen goed verkoopartikel, het wekt onrust bij de achterban. Wat moet je er als kerkeraad mee? Vijftig procent van de gereformeerden is het er 'niet mee eens'. Sommigen nemen het woord 'kerkschei ding' al in de mond. Politiek gezien past het zeker niet: Het is een steen op de weg van het CDA. 'Niet bij brood alleen' of 'stenen voor brood' wordt de vraag. En dan zijn er de mensen die de synode-uitspraken inmenging in de persoonlijke leefwereld vinden. Met alle respect: Wat verwacht je dan eigenlijk van de kerk? (Ik durf dat al lang niet meer met een hoofdletter te schrijven). Ik zit er mee: Gevoelens die je niet de baas kunt. Machteloze woede omdat je de ander niet (of al lang niet meer) kunt bereiken; ongeloof in datgene wat er over is van de 'gemeen schap der Heiligen' en onrust, diepe onrust over het gebrek aan levensvisie, communicatie en solidari teit. Niet aardig Dit wordt geen aardig stukje merk ik. Misschien wat minder moeilijk dan hel vorige, maar beslist stemmen uit de kerken minder aardig. Ik zie hel voor me: knikkende lezers. Degenen die het herkennen, die het 'er mee eens' zijn. Voor hen had het niet geschreven hoeven te worden. Die wisten het al en worden hooguit bevestigd. Maar ik zie ook de lezers die het mis schien al lang aan de kant hebben gegooid, mij van een etiket hebben voorzien, boos zijn op de PZC dat ze zo iemand laten schrijven en verder hun eigen ideeën 'droog houden'. Wat wil ik dan eigenlijk? Een bijdrage leveren aan de polemiek? De polarisatie opvoeren of misschien wel misbruik maken van mijn 'macht' dat ik dit stukje mag schrijven. Ik vlei mfj niet met de ijdele hoop dat ik het voor elkaar krijg dat mensen weer naar elkaar gaan luisteren. Door mij zullen mensen hun heilige huisjes niet gaan verlaten. Mijn inzichten maken de C van het CDA niet dieper en waardevoller. Maar toch....'Door de kracht van de Geest', of waar wil je het anders van hebben. Twist Uitspraken over Vrede die de Onvrede bevorderen. Uitspraken over Vrede die mensen doen opstaan tegen elkaar. Broedertwist, noemen ze dat ook wel. Wie de eerste twee delen heeft gelezen van de serie 'Anderhalve eeuw gereformeerden in stad cn land', weet hoe goed we zijn in broedertwisten. Hadden de synode's zich dan stil moeten houden? Zeker niet. De profetische functie van de kerk eist uitspraken. Ook die uitspraken die ons niet welge vallig zijn. Deze wereld is onze verantwoordelijkheid, ook al wil de politiek ons doen geloven dat dat niet zo is. Onze verantwoordelijkheid als geloofsgemeen schap een bijdrage te leveren aan het komende rijk. Ik citeerde al: „Want in haar vrede is Uw vrede gelegen" Voorwaarde scheppend voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Pars pro toto. Nog sterker het zou onverantwoordelijk geweest zijn als de kerk had gezwegen. De vanzelfsprekendheid waarmee we politieke gedachten als de juiste aanvaarden. Beang stigend hoe we de 'haalbaarheid' tot dogma hebben verheven, „Als we de Nato niet meer hebben dan....". „Vest op prinsen geen betrouwen". Het idee dat de kernwaarden uit het Evangelie verkocht zouden worden aan onze politieke systemen is onverdrage- lijk Zeker als we dat beargumenteren met 'het behoud van onze vrijheid en onze Christelijke waar de'. Hoe kunnen wij in vrijheid leven als dat de dood van miljoenen anderen zou betekenen. Hoe kunnen we geloven in onze Christelijke waarden als dat alleen maar kan bij de gratie van een 'vijand beeld'. Dat heeft veel weg van geestelijke inteelt. Ons 'Wij' gevoel versteken, ten kosten van 'Zij'; wie die zij ook mogen zijn. In 1940-1945 hebben we kunnen zien waar de zondebok doctrine toe kan leiden- Zes miljoen mensenlevens geofferd omdat de superieure waarden moesten overleven Daj, is niet typisch voor de nazi's. Als levensvisie tot ideologie wordt begin nen de aanhangers te moorden. Herkennen we dat niet of willen we dat niet herken nen. Hebben we het te druk met onszelf? Toch zou ik best in gesprek willen blijven met de mensen die in gewetensnood zijn gekomen door deze uitspraken. Ik kan en mag ze niet afschrijven omdat ze de dingen anders voelen als ik. Ik wil met ze communiceren. Ik begrijp best dat dat een waagstuk is. Tot hoever ga ik? Waar ligt de grens? Want die is er wel Daar waar mijn keuze voor degenen met wie ik praat ten koste gaat van anderen die ik misschien niet eens ken Het behoud van de eenheid van de Gereformeerde Kerk mag nooit gebouwd worden op de angst van miljoe nen Oost-Europeanen. Daar ligt de grens. Spiegel Toch de communicatie. Met andere woorden kun nen we tol herkenning komen van elkaar? Willen wc eikaars spiegel zijn? Kan ik me die gewetens nood wel echt voorstellen? Of ga ik van een ander mensbeeld uit. Heb ik een ander karakter. Is mijn hoop meer een 'trot/.dem' een ondanks alles? Vanuit mijn werk (gelukkig heb ik dat nog) kan ik makkelijk zeggen dat het verkeerd is een baan te hebben die met atoomtaken te maken heeft. Heel principieel. Maar wie steekt er dan een hand uit als je daardoor werkloos wordt? Als je de 'juiste belissing' neemt en je ontslag neemt is er niemand die een uitkering betaalt. Kerkeraad wat doet u met een verzoek om in te springen in zo'n geval0 Ik bedoel maar. Het zou wel eens kunnen zijn dat wij allemaal onderdeel van de gewetensnood zijn. „In deze erkenning van eigen falen is ons elk recht ontzegd elkaar te veroordelen of geringschatten. Alleen vanuit deze solidariteit in schuld is het mogelijk naar elkaar te luisteren en elkaar lief te hebben en te eren als broeders en zusters in Chris tus". Eigen falen. Dat is inzicht. Dat is de resultante van luisteren naar de Bijbel, maar ook naar elkaar. Dat heeft ook te maken met het de dingen bij hun naam noemen. Dat doet niets af aan het intense van het 'nee' tegen de kruisraketten. „De kerken opnieuw óp te wekken om kerkleden met uiteenlopende visies op de bewapeningsproblema- tiek via platforms of anderszins de gelegenheid te bieden met elkaar te spreken over wat hen ten diepste beweegt". Dat zoek ik. Wat beweegt ons ten diepste? Angst, wees. Voor onszelf en voor onze kinderen. Alles gaat zo anders als we ons hadden voorgesteld. Angst en wees. We noemen het niet. We kloppen die twee woorden op tot een bla-bla dat we als argumenten tegen elkaar gebruiken. Ik denk dat als we tegenover elkaar durven erkennen: ik ben bang, dat de ander dan kan zeggen 'ik ook'. Ik lees net weer het beroemde boek van Leon Uris 'Exodus'. Het boek dat gaat over het duizendmaal geleden leed. Het boek dat gaat over angst. Maar het vreemde is, daar vind ik ook nog iets anders: Hoop en solidariteit. Misschien hebben wij ons Jeruzalem wel weggedaan. Misschien is bij ons alleen de angst overgebleven. Nu hebben we de unieke kans met elkaar te praten over die angst, maar vooral ook over de vrede. De vredesvlag is uitgestoken, het komt er alleen nog maar opaan of we die met elkaar willen dragen in hoop en vrees, in geloof en vertrouwen. Zo wil ik u ontmoeten en met u communiceren. Doet u mee? Jan Cozijnsen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 4