Kiesraad El Salvador door leger onder druk gezet Economische zaken was tegen marine-orders voor Verolme 'Gele regen' uitwerpselen van bijen pzefi CASTRO PRAAT OVER ONDERHANDELEN Forse stijging sociale uitgaven gemeenten Iraakse raket treft tweede Grieks schip het weer DEGROOTSTEKEUSIN KEUKENS, GEGARANDEERD DE LAAGSTE PRIJS. Gouverneur VS: zieke bejaarden laten sterven VRIJDAG 30 MAART 1984 PZC/binnen-buitenland SAN SALVADOR (AFP) - De commandant van de derde brigade van het Salvadoraanse leger, kolonel Domingo Monterrosa, heeft de Centrale Kiesraad van het land een berisping gegeven en gewaarschuwd dat het volk "geen speelbal" is. In een wijdlopige verklaring die groot aanzien is, oud-bevelhebber van dag in El Salvador hebben bljge- woensdagavond stond in het dagblad het keurbataljon Atlacalt, gespeciali- woond, hebben de indruk dat 55 pro- El Mundo, gewaagt Monterrosa van seerd in de guerrillabestrijding. De cent van de bevolking heeft gestemd, „de grote mate van offerbereidheid" brigade van de 43-jarige Monterrosa is Dit heeft één van de twee Nederlandse van de kant van het leger om het gelegerd in San Miguel op 136 kilome- waarnemers, P. Nelissen, lid van de verloop van de verkiezingen mogelijk ter ten oosten van San Salvador, in Latijns-Amerika-commissie van de te maken, en verwijt hij de kiesraad het hart van een strategische zone. PvdA. donderdagmiddag op Schiphol onzorgvuldigheid door gebrekkige or- De Centrale Kiesraad, die door Mon- meegedeeld na zijn terugkeer uit El ganisatie. het niet voorzien van de terrosa werd opgeroepen van „het Salvador Een groot deel van de moeilijkheden en „het voornaamste, grootst mogelijke verantwoordelijk- vluchtelingen heeft volgens Nelissen de kiezer", te hebben vergeten. heidsgevoel" blijk te geven in de zijn stem niet uit kunnen brengen. De stem van Monterrosa is de eerste tweede kiesronde. heeft woensdag die het leger verheft in de golf van ook een waarschuwing van het anti- ii Aprh n 11Ap]pii verontwaardiging die is ontstaan over communistische geheime leger, een l/'luc' uurmctc» het amateurisme van de kiesraad. Er van de actiefste doodseskaders, ge- De Cubaanse leider, Fidel Castro, is wordt in San Salvador op gewezen dat kregen Het beschuldigt hem ervan ervan overtuigd dat er nog tijd is om de kolonel een van de legerleiders met door de slechte organisatie „vader- een oplossing via onderhandelingen land en volk van El Salvador te voor het conflict in El Salvador te hebben verraden" en het „spel van vinden. Dat staat in een vraaggesprek het internationale communisme" te dat het Amerikaanse weekblad „Pa- hebben gespeeld. rade" met hem had en dat zondag in De westerse waarnemers die de presi- honderden kranten in de Verenigde J)J j^P'J'KBOIVIIYïEN dentsverkiezingen van afgelopen zon- Staten zal worden gepubliceerd DEN HAAG (GPD) - Door een storing in het navigatiesysteem van een fre gat van de Nederlandse marine zijn de afgelopen twee weken een aantal niet-ontplofte dieptebommen buiten een speciaal daarvoor gereserveerd gebied in de Noordzee terechlgeko- De Nederlandse marine stuurt volgen de week een mijnenveger om de pro jectielen op te sporen en onschadelijk te maken. Via het Bureau Hydrografie van de marine is een navigatiewaarschuwing geven voor het gebied dat door Engel se vissers zeer druk gebruikt woirdt. FOUT MARINE BIJ AFWERPEN DEN HAAG (ANP) - Vol gens de begrotingen van de gemeenten voor 1984 zullen de uitgaven ten behoeve van sociale zorg met ruim zestien procent stijgen. De ge raamde uitgaven voor de overige gemeenteta- ken vertonen daarente gen een lichte daling. Dat blijkt uit de statis tiek der gemeentebe grotingen van het CBS, die donderdag is gepu bliceerd. De uitgaven ten behoe ve van sociale zorg zul len volgens de ramingen van de gemeenten om hoog gaan van 25,2 mil jard gulden in 1983 naar 29,3 miljard gulden in 1984. Voor de overige ta ken ontwikkelen de uit gaven zich volgens de begrotingen van 72.6 miljard gulden naar 71,8 miljard gulden in 1984. Die daling vindt men ook terug in de perso neelskosten die voor alle taken van de gemeenten samen dalen van 17,5 miljard gulden in 1983 naar 17.1 miljard gulden in 1984. De eigen inkom sten van de gemeenten voor wat betreft de be lastingen en de riool- en reinigingsrechten zullen naar verwachting stij gen van 3,4 miljard gul den naar 3,6 miljard gul den Daarentegen is voor de algemene uitke ring uit het Gemeente fonds een daling voor zien van 13,0 miljard gulden naar 12,6 miljard gulden. In het interview van de Amerikaanse journalist Tad Sculc zei Castro van mening te zijn dat de instorting van het Salvadoraanse leger - dat volgens hem steeds meer gedemoraliseerd is - zou kunnen lelden tot een militaire interventie van de Verenigde Staten in El Salvador. „Ik weet dat de Salavadoraanse op standelingen al zijn zij sterker dan ooit en vastbesloten om met vurig heid te vechten, bereid zijn te onder handelen. Ofschoon zij een Ameri kaanse interventie niet duchten, zijn zij van mening dat de kosten aan mensenlevens en vernietiging voor hun volk hoog zullen zijn. Voor een oplossing via onderhandelingen moe ten beide partijen echter bereid zijn concessies te doen. Naar mijn mening is dat een mogelijke zaak. De Amerikaanse Senaat is donderdag begonnen met de behandeling van president Reagans verzoek ruim 62 miljoen dollar extra militaire steun aan El Salvador te geven. Op de eerste dag van het debat verwierp de Senaat met 71 tegen 20 stemmen een amendement van senator Edward Kennedy over het inzetten van Ameri kaans burger- en militair personeel. Kennedy heeft aangekondigd nieuwe amendementen te zullen indienen. De senator uit Massachusetts trad nadrukkelijk op de voorgrond in het Senaatsdebat. Het amendement van Kennedy beoogde een verbod in te stellen op de aanwezigheid van Amerikaanse burgers en militairen „in en boven" het grondgebied van El Salvador, Honduras en Nicaragua, wanneer die aanwezigheid tot doel heeft „direct of indirect" bij de strijd betrokken te raken. Dat is nu het geval, meent hij, door spionagevluchten. ZURICH Inwoners van Zurich wreven zich de ogen uit bij het zien van deze ongewone parkeerplaats. Het bleek te gaan om een stunt ter gelegenheid van een huwelijk in de voorstad Grimingen. Terwijl bruid en bruidegom elkaar eeuwig trouw zworen starten vrienden 'operatie Big Lift' en hesen de auto's van het kersverse echtpaar op en parkeerden de automobielen op het dak. ATHENE (Reuter) - Een Iraakse raket heeft donderdag het Griekse vracht schip lapetos in de machinekamer getroffen. Het 16.230 ton metende schip, dat zich op dat moment in de Perzische Golf bevond, vloog in brand. Een sleepboot heeft de 16 bemanningsleden aan boord geno men. Er waren geen slachtoffers, al dus een mededeling van het Griekse ministerie van koopvaardij. Eerder op de dag maakte Irak bekend dat zijn marine en luchtmacht vijan delijke doelen in dat gebied hadden vernietigd. Griekse functionarissen zeiden dat de lapetos vermoedelijk vanaf de kust was beschoten Het schip was al eer der bet slachtoffer van de oorlog tus sen Irak en Iran In december werd het in de Golf door een Iraaks ge vechtsvliegtuig beschoten. Een ander Grieks schip, de 41 330 ton metende tanker Filikon, werd dins dag ten zuidwesten van het eiland Kharg in de Persische Golf door een Iraakse raket getroffen. Volgens de reder was de schade niet ernstig. Spoorwegen komen met goedkoop Beneluxretour UTRECHT (ANP) - Vanaf 10 april beginnen de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse spoorwegmaat schappijen met de verkoop van het zogeheten Bcnelux-weekendretour. Dit nieuwe treinbiljet is goedkoper dan een normaal retour en wordt voordeliger naarmate er meer men sen samen reizen, aldus een medede ling van de Nederlandse Spoorwe gen. Het nieuwe weekendretour is vier dagen geldig voor reizen naar alle stations in Nederland. België en Lu xemburg. De eerste persoon van een groepje reizigers dat samen op stap gaat. krijgt twintig procent korting. De rest van de groep krijgt tot en met de zesde reiziger elk vijftig procent korting. (ADVERTENTIE i De vooruitzichten van zaterdag lot en met dinsdag: Enkele buien, mogelijk met hagel of natte Middagtemperatuur ongeveer acht graden. Deltagebied Depressie-activiteit is boven West-Eu- ropa tijdelijk afgenomen en een zwak ke rug van hoge druk bouwt zich. op boven Zuid-Engeland en ons land. Dit systeem zorgt vandaag en de komen de nacht voor rustig weer. De meest zwakke en westelijke wind voert ta melijk frisse oceaanlucht over Zee land. maar het blijft vrijwel overal droog en er komen zonnige perioden voor. De maximum temperatuur be reikt de 9 graden en de komende nacht daalt het kwik tot om of net boven het vriespunt. Vooruitzichten voor het weekeinde: zaterdag begint droog en zonnig, maar een regenzone van een nieuwe oceaandepressie zal later in de mid dag of avond onze omgeving bereiken. De zwakke oostelijke wind neemt dan tot krachtig toe. Zondag is er ook veel bewolking en af en toe regen en de oostelijke wind neemt later af. De temperatuur stijgt overdag tot rond de 8 a 9 graden en daalt in de nacht tot net boven het vriespunt. Nautisch bericht Wind: westelijk 2-4, later afnemend r veranderlijk 1-3 Bft: zicht: matig tol goed: temperatuur kustwater: 5 a 6 J graden: afwijking waterstanden: een geringe verhoging: maximum golf- hoogte monding Schelde's: bij hoog water iets boven de halve meter. ZON EN MAAN 3T maart 1984 Zon 0^ .07.16 onder 20.12 Maan -op 07.31 onder 19.02 DEN HAAG (GPD) - Het Verolme- concern moet zich op de pijnbank hebben gevoeld in de laatste periode tot de fusie, in 1971, met de Rijn- Scheldegroep. Het valt op dat de Parlementaire Enquêtecommissie die het debacle met het Rijn-Schelde- Verolmeconcern onderzoekt, her haaldelijk met mededogen op de po sitie van Verolmes Verenigde Scheepswerven wijst in de openbare verhoren die gisteren aan hun acht ste dag toe waren. Verolme zat indertijd compleet in de tang van Rijn-Schelde en van het ministerie van economische zaken. Dat bleek ook uit de gang van zaken met een offerte voor de bouw van twee geleide-wapenfregatten voor de Ne derlandse marine. Verolme Alblasserdam had de offerte uitgebracht, nadat de marine de werf had 'gekwalificeerd' (geschikt had Ruim honderd kernreactors aan ontmanteling toe WENEN (RTR) - Er zijn over de hele wereld meer dan honderd kernreac tors die hun levensduur er bijna op hebben zitten en daarom moeten worden ontmanteld. Voor het aanpakken van de daarmee verbonden afvalproblemen worden op het ogenblik richtlijnen opgesteld door het Internationale Bureau voor Kernenergie (IAEA), zo heeft het bu reau donderdag laten weten. verklaard om de betreffende order uit te voeren) Achteraf is gebleken dat Verolme 20 miljoen gulden lager zat dan de Rijn-Scheldegroep. die haar prijs overigens alsnog zodanig zou verlagen dat het verschil op 8 miljoen kwam. Op het project zou Verolme een winst maken van 19 miljoen gulden, waar van op voorhand al 16,5 miljoen zou worden opgenomen om de werf in Alblasserdam aan te passen voor de bouw van de twee marineschepen. Er resteerde daardoor nog een winst van RSV 2.5 miljoen, krap één procent van de prijs van het project Op Economische Zaken waar de Ver- olme-werven voor elke order toestem ming moesten halen sinds het depar tement met geld was bijgesprongen en Cornells Verolme in de top van zijn concern was vervangen door ex-Shell- directeur Scheffer, vond men die winst veel te laag. De directeur-generaal voor de indus trie uit die tijd. Molkenboer. zei giste ren dat het in het belang van Verolme beter was dat de werf in Alblasserdam geen toestemming kreeg voor het ac cepteren van de order als het daar uiteindelijk al van zou komen. De toenmalige minister van economi sche zaken Nelissen, die gisteren ook werd verhoord, wilde na het negatieve advies van zijn directeur-generaal Hoog water Vrijdag 30 maart Vlissingen 1.59 180 14 22 201 Terneuzen 2.23 204 14.49 223 Zierikzee 3.05 131 15.59 151 Hansweert 3.02 215 15.32 238 Wemeldinge 353 155 16.10 181 Kreekrak 343 185 16.02 215 Brulnlsse 4 12 159 1638 186 Zaterdag 31 maai Vlissingen 231 202 14.52 215 Terneuzen 2.53 226 15.17 238 Zierikzee 3.26 142 1636 157 Hansweert 3.35 235 16.03 251 Wemeldinge 4.25 169 16.43 189 Kreekrak 4.16 201 16.36 225 Brulnlsse 448 175 17.11 197 Laag water Vrijdag 30 maart Vlissingen 8.32 206 20.40 181 Terneuzen 9,02 216 21.14 194 Zierikzee 9 13 170 21.24 141 Hansweert 9.24 232 21.34 212 Wemeldinge 9.32 191 21.51 163 Kreekrak 9.46 221 22.06 187 Brulnlsse 9.39 188 2200 159 Zaterdag 31 maart uur Vlissingen 9.05 220 21 11 190 Terneuzen 9,37 229 2147 204 Zierikzee 9.47 177 21.51 144 Hansweert 10.00 245 22.07 222 Wemeldinge 1006 201 22.18 167 Kreekrak 10.19 235 22.33 193 Bruinisse 10.15 193 22.28 161 Baarle Nassau. Grens 28. tel 04257-9948 Beverwijk, Breestraat 149. tel 02510-10530 Breda, Boschstraat 29 tel 076-227330 Den Haag. Riiswiikseweg 33, lel 070-895519 Dordrecht Archimedesstraat 10. tel 078- 146900 Eindhoven, Boschdi|k 233, tel 040-452972 Hoofddorp. Kruisweg 785. tel. 02503-11571 Numansdorp. Industnestraal 1 tel 01865-3772 Putte. Anlwerpsestraat 65 tel 01645-2943 Roosendaal. Stationstraat 49 Ie 01650-69852 Rotterdam-C. Meent 7-9 tel 010-125893 Rotterdam-Z. Winkelcentrum Zuidplein Hoog 869 B te( 010-101236 Soesterberg. Sterrenbergweg 46, tel 03463 - 3355 Utrecht. Hoog Catharijne. Giidenkwanier 173. tel 030-312559 Vlaardingen. Liesveld viaduct 2, tel 010-349712 Openingstijden. Dinsdag t/in vnidati 300 1800 u Zalerdag 9CO-17.00 u Op koowwvjen igCO- 21 00 L, IS maandags,geslotonl R aam Zuidplom en Utrecht maandagmiddag goopond. Baarle Nassau en Putte: Zpndag geopend van 1000 tot 17.00 uur Maandag en dinsdag gesloten zondag keukenshow Onze filialen te Putte (N-Br.) en Baarle Nassau zijn iedere zondag geopend van 10.00-17.00 uur. Kom gezellig 'ns kijken. NEW YORK (DPA) - De gouverneur van de Amerikaanse staat Colora do, Richard Lamm, houdt er een eigenaardige opvatting op na. Hij vindt dat bejaarden die ongenees lijk ziek zijn de „plicht hebben te sterven" om plaats te maken voor gezonde mensen. Hij vindt dat hun leven niet kunstmatig verlengd zou mogen worden. De 48-jarige Lamm, zei op een bijeenkomst van artsen en juristen in Denver dat oude mensen die op natuurlijke wijze sterven „bladeren zijn die van de boom vallen en humus worden, waardoor andere planten beter kunnen groeien". De gouverneur, die deze opmerkin gen ironisch bedoeld zou hebben, heeft daarmee veel afkeurende reacties opgeroepen. Een 68-jarige advocaat zei dat de uitlating hem de tijd in herinnering bracht toen „een persoon in Duitsland deze stelling niet alleen verdedigde, maar haar ook uitvoerde Richard Lamm niet dadelijk een beslissing nemen Het hoefde later ook niet meer: de marine nam het besluit voor hem - al dan niet onder invloed van EZ - en plaatste de order bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde, een onder deel van de Rijn-Scheldegroep. Onthulling De enquêtecommissie had er gisteren een verrassende onthulling bij in petto. Niet alleen was de prijs van de fregatten bij De Schelde hoger, de marine betaalde bovendien nog eens enige tientallen miljoenen guldens bij voor aanpassingen die op de Vlïs- singse werf nodig waren om de sche pen te kunnen bouwen. Aanpassin gen die Verolme ten koste van zijn winst had willen plegen, een (bruto- iwinst die dus in feite veel hoger lag dan 1 procent 'netto' waar economi sche zaken mee werkte. „Wat in Alblasserdam als argument tegen Verolme werd gebruikt, wordt bij de concurrent gewoon meegege ven". merkte commissievoorzitter Van Dijk gisteren lichtelijk sarcas tisch tegenover Molkenboer op. Molkenboer verweerde zich door erop te wijzen dat daar mede het industrie beleid aan de orde was geweest. „Ver olme begaf zich in een sector waarin Nederland al genoeg capaciteit had. Bovendien geloofde ik niet zo erg dat Verolme het karwei aan gekund zou hebben Het bleef trouwens niet bij dit geval. Verolme IJsselmonde stootte zijn neus ook bij Economische Zaken, nadat het bedrijf zich kandidaat had gesteld voor de bouw van ketels en turbines voor Nederlandse elektrici teitscentrales. Minister Nelissen liet Verolme schriftelijk weten dat het niet zijn instemming zou hebben, wanneer het bedrijf een order zou aanvaarden. Nelissen verwees in zijn door Molken boer voorbereide brief naar een af spraak die er tussen het departement en de elektriciteitscentrales bestond. Op grond daarvan was de markt meer of minder verdeeld onder Rijn-Schel de en VMF (Stork). Waardering Een klemmende vraag blijft nog steeds hoe het mogelijk was dat Rijn- Schelde zo veel hoger gewaardeerd was dan Verolmes Verenigde Scheepswerven Nelissen was heel stellig: „Verolme was niks waard" Rijn-Schelde zat er echter ook niet best bij, al stelde dit concern zich nogal hooghartig op Eerder al was de commissie erover gevallen, dat in het eindrapport van de commissie-Wmse- mius was vermeld dat bij Rijn-Schel- de groeiende omzetten en hogere win sten mochten worden verwacht Gisteren onthulde de commissie een notitie van Molkenboer (ook lid van de commissie-Winsemius trouwens) aan minister Nelissen waaruit een heel andere toestand bleek. Dank zij aanzienlijke stille reserves konden verliezen worden afgeboekt en zouden te verwachten verliezen in een orde van grootte van 30 tot 40 ftiiljoen kunnen worden weggewerkt zonder dat ze voorlopig naar buiten zichtbaar zouden worden Nelissen reageerde met nauwelijks meer dan: „Ik weet niet of het echt relevant is". Het was Nelissen niet bekend dat niet alleen EZ inzicht kreeg en toe stemming gaf aan orders van Verol me, maar ook de grote concurrent Rijn-Schelde, nog voor er van enige fusie sprake was. Nelissen zei na veel omhaal van woorden dat dit onfat soenlijk was en nooit had mogen gebeuren. NEW YORK (AFP/DPA) - Twee on langs uit Zuidoost-Azie teruggekeer de Amerikaanse onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de in dat wereld deel geconstateerde „gele regen" geen nieuw chemisch wapen van de Sovjetunie is, maar dat het ver schijnsel wordt veroorzaakt door de uitwerpselen van miljoenen wilde bijen. Dr. Matthew Meselson, medewerker van de universiteit van Harvard en deskundig op het gebied van chemi sche oorlogvoering en dr Thomas D.Seeley, een entomoloog (insekten- deskundige) van de universiteit van Yale, kwamen tot deze conclusie tij dens een bezoek aan Thailand, waar zij bijenzwermen observeerden. Het tweetal is echter met m Laos. Cam bodja en Afghanistan geweest, waar volgens mededelingen van vluchtelin gen een chemische strijdmiddel Wordt gebruikt dat gele vlekken op de blade ren van bomen en de huid van mensen veroorzaakt. De met die substantie in aanraking gekomen slachtoffers ver toonden zware vergiftigingsverschijn selen. Meselson en Seeley verklaarden dat zij in een vijf minuten durende regen van „bijenpoep" hadden gezeten, die gele vlekken achterliet, maar overt- probeerd. dat in Laos. Cambodja en gens onschadelijk was. Zij hadden dit Afghanistan duizenden slachtoffers verschijnsel later ook op andere plaat- zou hebben gemaakt. De Sovjetunie sen waargenomen. heeft dat ontkend. Het Amerikaanse ministerie van bui- De twee onderzoekers hadden hun tenlandse zaken heeft in 1982 rappor- door Amerikaanse officiële instanties ten gepubliceerd over gele regen, naar het rijk der fabelen verwezen waarin volgens het ministerie wordt „bijenpoep-theorie" al eerder gelan- aangetoond dat de Sovjetunie een ceerd. maar zij waren toen nog niet m nieuw chemisch wapen heeft uitge- Thailand geweest Directie: K. Scherphuis, W. F de Pagter en F van de Velde Hoofdredactie M P Dieleman en C. van der Maas KANTOREN Vlissingen: Walslradt 56-60, 4381 EG Vlissingen, tel (01184) 15144 Middelburg Markt 51, 4331 LK Middelburg, tel (01180) 27651 Goes: Grote Markt 2. 4461 AJ Goes, tel. (011001 16140 Terneuzen 22. 4531 CW Terneuzen, tel (011501 94457. Hulst Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058 In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t m vrij dag vanaf 19 00 uur (01184)15144 Opening kantoren Van maandag l m vrijdag van 08 00 tot 17 00 uur s Zaterdags in Goes. Vlissingen en Middelburg van 08.00 tot 10 30 uur Telefoonnummers buiten kantooruren: Expeditie: (01194) 511 Advertentie-afdeling: (01186) 1584. Redactie (011841-14796. Overlijdens advertenties maandag- t m vrijdagavond van 20 30 tot 22.00 uur (01184) 15144 Zondag avond van 20 00 tot 22 00 uur Abonnementsprijzen per kwartaal f 62,80, franco per post 74, per maand f 21,65, laarabonn 245.-: losse nummers 1,- (alle bedragen inclusief 5 pet. btw Postrek. nr 3754316, t.n.v. PZC ao.rek Middelburg. Advertentietarieven 124cent per mm, minimumprijs per advertentie 18,60. ingezonden mededelingen 2Vj x tarief Voor brieven bureau van dit blad t 4,50 meer. Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 5 pet btw

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 3