AZVV moet tot strijd om zich beperken derde plaats Fons Cornelis: 'Voor Clinge telt elk punt' ORGANISATOREN BRAAKMANCROSS HOPEN STEEDS OP TOPATLETEN Judoclub Hontenisse is nog springlevend Gezin in ban karate PZC/ streek JAN TILGENKAMP TREURT NOG NA HIJ I OCCASIONS I VOORZITTER TON BROEKMEIJER VRIJDAG 30 MAART 1984 TERNEUZEN Halverwege deze week treurde Jan Tilgenkamp nog na over de 2-0 burg werd toen zelfs ™in of m5er i r> -geflatteerd genoemd. ..We zien het nederlaag, die AZVV verleden week zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Oranje Wit leed. De voor morgen heus wel zitten beweer geroutineerde vleugelverdediger had het over de Dordtenaren 'die ons nog nooit goed hebben 4e Van Boom veelbetekenend gelegen' en over 'een gemiste kans om nog mee te dingen voor de titel'. „We blijven op drie en KteBoMmriins teSmjèttre- vier punten achterstand staan", zei hij, "ik denk dat dat teveel is met nog vijf wedstrijden te den Piet de Koeijer moest zaterdag gaan". weliswaar een wenkbrauw laten hech- ten, maar kan spelen. En de verwach- Het was anders geweest als AZW In elk geval bleef Hoek ook voor de winnen zijn natuurlijk gestegen nu jg Qok da^ Peter jjamelink (al zaterdag gewonnen had, rekende Til- vierde achtereenvolgende maal onge- Rozenburg al driemaal op rij verloren weke'n afwezig vanwege een rug- genkamp voor „Dan kom je op één slagen en bleef het moreel voor de heeft" Hoek beschouwde zich sowie- punt en als je nagaat dat Oostkapelle belangrijke wedstrijd tegen Rozen- so bij voorbaat niet kansloos, omdat nog een verschrikkelijk zwaar pro- burg ongeschonden. „We praten al het ook in Rozenburg de kampioens- gramma zonder Gerard Schipper te- weken over de wedstrijd van morgen'kandidaat goed tegenpartij kon bie- gemoet gaat en Rozenburg al drie- zei Van Boom. „en onze kansen om te den De 3-1 overwinning van Rozen- Ofld€TW€l maal achtereen verloren heeft, dan is blessurei van zijn aanwezigheid blijk zal kunnen geven dat een verschil dat nog te overbrug gen valt". „Nü", veronderstelt Jan Tilgenkamp, ,,nü komen we er niet meer bij: doodzonde toch". AZVV had zaterdag simpel moeten winnen, vond de verdediger ook, Orapje Wit gold tenslotte als een van de mindere ploegen in de tweede klas van het landelijk zaterdagvoetbal, al heeft AZW het er per definitie altijd moei lijk mee. „Uit wonnen we weliswaar met 4-1, maar aan de basis daarvan lagen vier vrije trappen", herinnerde Tilgenkamp zich. De 2-0 nederlaag die AZVV leed was ook ddarom zo opval lend: ook de beide treffers van Oranje Wit kwamen uit een stilstaande situa tie tot stand en hadden in feite voor komen kunnen worden als de defensie TERMEUZKN Altijd weer kwelt alert gereageerd had „Maar dat is onzekerheid de organiserende ver achteraf praten'.zei Tilgenkamp heel eniging Scheldesport van de Braak- In de derde klas van het zaterdag voetbal werd Zaamslag andermaal een puntje rijker. De ploeg van Gerrit Enians speelde legen Kapelle (uit) op de 'nul' en slaagde wonderwel in zijn opzet. Belangrijk was bovendien de zesde nederlaag op rij, die Tholense Boys tegen Serooskerke (4-1) leed, en het verlies (3-0) dat Krabbendijke moest incasseren tegen NTVV. Eén puntje scheidt Zaamslag zodoen de nog van de twee concurrenten voor de laatste plaats en mogelijkerwijs wordt dat verschil morgen in de thuis wedstrijden tegen Wemeldinge al on gedaan gemaakt Wemeldinge is ten slotte al veilig en zal ongetwijfeld minder scherp staan dan eerder in het seizoen het geval zou zijn geweest. er geen enkele vrije Terneuzense Boys speelt uit tegen KJoetinge. dat momenteel de tweede plaats inneemt en nog altijd kam- vijftien kw loper voor" De Sluiskilse trimmer Fons Warrens reeel, „Ik vind het erger dat we nu man-uurloop. „Elk jaar is het ook slaagde daar wel in. toen hij in 1982 pj0enskandidaai is Met een volledige uitgeschakeld zyn, wie weet hoelang voor ons een groot vraagteken wie er zijn eerste en tot nu toe enige Braak- pioeg kunnen de Terneuzenaren be- het duurt vooraleer we weer zo n kans komen", weet Willy de Vos, voorzit- krijgen..." ter van de recreatiecommissie bij Voor AZW rest daarom dit seizoen Scheldesport. Veel is daarbij afhan- niet meer dan de strijd om de derde kelijk van het weer en de vraag kans krijg om met de besten mee te voïgt hij, „die loopt toch hardstikke gaan, dan zal ik het ook nipt laten", goed. Weliswaar een trimmer", reali- De inmiddels 38-jarige Sluiskillenaar .maar ook daar prijzen atletiekwereld. Reeds op 15-jarige De Braakman-uurloop kent zaterdag leeftijd zette hij zijn eerste schreden zijn vijftiende uitgave. De uurloop is onder leiding van de huidige volley- lands kampioenschap bij de D-junio- ren". Toen al bleek het talent van Fons Warrens. Hij herinnert zich: (ADVERTENTIE) man-uurloop afwerkte. Met een af- wljzen „at het dc laatste wcken niet stand van 16.250 meter klasseerde hij IfeajS Zo goed speelt, ach toen als goede elfde. Warrens Het pr0Bramma; tweede klas: Good erken'voordeel te hebben van de j-uck-AZW en Hoek-Rozenburg; der- plaats, (die het vooralsnog met Hoek hoeverre dc uurloop past in het trai- wedstrijdatleten Je kunt je hoe dan de klas. Kloetinge-Terneuzense Boys en Arnemuiden moet delen), denkt ningsschema van de atleten. De Vos ook mee laten slepen door die gasten, en zaamslag-Wemeldinge Tilgenkamp dus. „Maar ik vrees dat spreekt de hoop uit toch enige top- maar het leukste voor mij is toch dat we het daar nog moeilijk mee krij- pers van 'Zeeuws niveau' te mogen je er zo maar tussenloopt. Als ik de gen". Op papier staat de Axelse ploeg begroeten. „En Fons Warrens", morgen (zaterdag) niet voor een bij- zonder moeilijke opgave in Raams- donkveer treedt AZW aan tegen seert hij zich, „maar ook daar prijzen is overigens geen onbekende in de Good Luck, dat uit de laatste zes we ons gelukkig wedstrijden slechts twee punten rij ker werd en daarom nog in degrada tiegevaar is geraakt. „Maar Good stilaan uitgegroeid tot een atletiekge- baltrainer Jo Everaert uit Hulst' Luck mag niet onderschat worden", beuren, waaraan jaarlijks minimaal was toen lid van RKHAV en deed in weet Tilgenkamp, „dat hebben we 200 atleten deelnemen. Op het zeven dat eerste jaar mee aan het Neder- thuis wel gezien, vijf counters van die kilometer lange traject in het Zuidelij- mannen en vier doelpunten. Als we ke Braakmanbos wordt het ook zater- het spel weer zo opgedrongen krijgen dag ongetwijfeld weer spannend, als thuis, dan hebben we nog niet want hoewel men bij Scheldesport moesten 1000 of 1200 meter lopen en gewonnen AZW vertrekt met een geen voorinschrijving houdt, leert de temidden van de Nederlandse jeugd- complete ploeg naar Good Luck, praktijk dat de uurloop voor vele top wist ik beslag te leggen op de waarbij mogelijk ook Rinus Scheele, atleten een uitdaging vormt. Voor eerste plaats Fons Warrens bleek de middenvelder die langdurig gebles- Willy de Vos staat het daarbij vrijwel echter een all-round sportman en seerd was. Scheele bleek deze week zeker vast dat de echte Zeeuwse top stortte zich met evenveel enthousias- voor het eerst weer klachten vrij, maar niet aanwezig zal zijn. Onlangs zijn me op volleybal, wielrennen en later kon vanwege zijn werk nog niet aan Huib Dalebout en Hugo van Duysse ook tennis. De voorkeur voor atletiek van de BMW-dealer Garage Verbrugge bv Industrieweg 37 4538 AG Terneuzen Telefoon 01150-13451 de training deelnemen. Maximaal "Bleef AZW zaterdagmiddag met le- jge handen. Hoek slaagde er tenmin ste nog in om een punt aan zijn totaal toe te voegen. De formatie van Jan Doorns behaalde tegen SHO in Oud- Bcijerland een 1-1 gelijkspel en ach terhaalde aldus AZW. „Die 1-1 was het maximale", vond Guido van Boom, de jeugdige middenvelder, „voor de rust waren wij sterker en hadden we kansen op meer dan één doelpunt, maar in de tweede helft zijn we nauwelijks nog over de mid- opgenomen in de nationale B-selectie heeft zich vooral de laatste jaren weer „en in hun voorbereiding past deze gemanifesteerd. De 38-jarige trimmer loop vast niet", voorspelt hij. Ook Piet liet noodgedwongen de andere spor- Vonck. de laatste tijd kampend met ten vallen (een blessure aan de achil- een blessure zal waarschijnlijk niet lespees) en bereidde zich intensiever van de partij zijn en het is tevens de voor op dit seizoen. „Dit jaar heb ik 26 vraag of John Vermeule de uurloop wedstrijden gelopenweet hij. Met de zinvol acht. Meer verwachtingen heeft trainingen er bij werk ik ruim vijftig De Vos omtrent de deelname van de kilometer per week af en dat is na- sub-toppers. In het verleden bleek de tuurlijk niet overdreven veel. Ik ben S uurloop juist voor hen een uitdaging momenteel zo ingesteld dat ik ga bij uitstek. Zo won Johan de Vlieger in lopen als ik zin heb. Zou ik er serieus 1980 deze wedstrijd en schreven Jan voor gaan leven, dan moet ik nog van Laarhoven en Peter Hameeteman beter presteren. De Sluiskilse trim de dertiende en veertiende editie op nier hinkt overigens op twee gedach- KLOOSTERZANDE „Wij zijn blij dat we het hoofd boven water kunnen houden, daarom zal de jubileumviering, zo daar tenminste sprake van is. uiterst sober zijn. Desondanks zit de club bepaald niet in de dode hoek: integendeel zelfs, we zijn nog springlevend", aldus voorzitter Ton Broekmeijer van de judoclub Hontenisse, 4 april aanstaande is het precies tien jaar geleden, dat de club min of meer uit nood het levenslicht aanschouwde. Overigens heeft het bestuur van de club gemeend dit jubileum onopgemerkt voorbij te moeten laten gaan; de financién laten immers geen 'uitspattingen' op dat gebied toe. Judo in Kloosterzande. of beter Tot voor een viertal jaren was dit gezegd binnen de gemeente Honte- kampioenschap zelfs een 'open' ti- nisse, wordt overigens al langer dan telstrijd. maar sinds die periode tien jaar beoefend. Voor die periode wordt er jaarlijks een 'echt' provin- echter onder de vlag van de spon- ciaal kampioenschap gehouden gebruiken. Maar dan zouden we eens iemand moeten hebben die wat successen behaalt", stelt Ton Broekmeijers. die daarbij als voor beeld Breskens aanvoert, waar Blaas Schroevers er ongetwijfeld toe bijdraagt, dat die club een groot aantal seniorenleden telt. Hontenisse (momenteel zo'n vijftig tal leden) moet het voornamelijk van de jeugd hebben Het aantal seniorleden is maar minimaal „vanaf vijftien, zestien jaar vermin dert de belangstelling hard"), toch zou het huidige bestuur graag zien. school van Staf de Moor. die mo- De meeste clubs vinden een derge- dal de aanwas ,t een aadere hoek menteel nog verschillende afdelin- lijke titelstrijd financieel onaan- kom[ Er Z1jn bijvoorbeeld geen gen kent. Broekmeiier herinnen trekkelijk, maar voor ons als verenl- dames'lid van onze vereniging, we zich: „Op een bepaald moment ging is het erg belangrijk een derge- de belangstelling minimaal gewor- lijk toernooi te kunnen houden. We zouden graag een damesafdeling erbij knjgen. maar daar zijn hele- den: eerst liep het uiterst positief, hebben zodoende toch onze eigen maa', ge« aanme|dlnge„ v00r Bij- maar toen er op een bepaald wedstrijden meent Ton Broek siastelingen in Kloosterzande was Janssen, Andrea Roctus, Ronald dat het teken tot het nemen van Nicolaas, Jo Franssen en Frans van maatregelen om deze tak van sport de Bergen, het huidige bestuur van toch maar voor 'Klooster' te behou- de judoclub Hontenisse vormt, den. Wies Andriessen. Liduin van de Bulck. Dees Pouwels en Ronnie Verschuren (zelf een verdienstelijk judo'er in die tijd) gaven toen de offfic" nieuwe judoclub Hontenisse. Verbeelding Financieel is het de club in die tien aanzet tot de oppchting van de iaar nimmer voor de wind gegaan; in sportief oogpunt konden er jaar lijks altijd wel enkele succesjes ment een paar maal van Instructeur meijer, die samen met secretaris veranderd[werd, was hetplotseling Piet Graswinkel, penningmeester kunnen'meideT'lnte- gedaan Voor enkele judo-enthou- Peter Meulblok enjie leden Lidum gencieel we kunnen er zeker nog gebruiken; de ruimte hebben we er voor", weet Peter Meulblok Overigens heeft de afscheiding des tijds van de sportschool van Staf de Moor nimmer geleid tot een definitieve breuk met de succesvol le Axelse trainer. De Moor is im mers nog altijd supervisor over trainer Ronald Smits van de club. Smits heeft momenteel alle catego- rieén van de club onder zijn hoede en dat tot volle tevredenheid van het bestuur. Tien jaar judoclub Hontenisse; een jubileum zonder jubileumviering. Het bestuur had het graag anders gewild: de financiën laten het ech ter niet toe „Misschien dat we tijdens het Zeeuws kampioenschap (dat dit jaar op 12 mei ln Den Dullaert in Hulst wordt gehouden, red.) nog iets kunnen realiseren, maar dan moet het financieel wel een haalbare kaart zijn. Laat het ons maar op het sportieve houden", besluit Ton Broekmeijer Nu, tien jaar later, heeft die club worden genoteerd. Bij de voor- nadrukkelijk bewezen zijn plaats gaande titelstrijd bijvoorbeeld binnen dc Zeeuwse judowereld wèl werd Noël Boogaert nog Zeeuws te verdienen. Immers, als enige kampioen bij de veertien- en vijf- Zeeuwse club, melden de bestuur- deren van de Kloosterse judover eniging zich jaarlijks aan om de aard de succesvolste judoka, die de provinciale kampioenschappen te club heeft voortgebracht. „Op zich allemaal niet zo belang- willen organiseren, is dat in het rijk. maar af en toe is het toch wel algemeen tè duur voor ons. Van- belangrijk, dat er eens iemand is die daar, dat wij op die manier trachten tot de verbeelding spreekt bij de toch ieder jaar een interessant toer- bevolking. Er komt dan wat meer nooi te kunnen organiseren", aldus aanwas van leden, want nieuwe penningmeester Peter Meulblok leden kunnen we nog altijd wel hun naam. De beste prestatie is daar- ten. „Aan de andere kant voel ik er bij nog steeds in handen van de voor om straks als ik veertig ben. bij denlijn geweest". Van Boom, zelf marathon-atleet Johan de Vlieger, die de veteranen mee te lopen Ik ben verantwoordelijk voor de treffer van - - Hoek, was vooraf uitgegaan van een zege, maar kon zich niettemin met diCht bij de verbreking van dat re cord, maar haalde het net niet. Met 18.130 meter leverde hij de op een na beste prestatie. Bij Se dames verbe- Voorlopig rlcht y, pi6h op de Braak- terde Tnjme Smeenge vorig jaar liet man.u;;rf00p Jku ben lluja op het gelijke spel verenigen. „Het was alleen jammer dat de wind recht over het veld stond, goed voet bal was in feite onmogelijk". 0 een afstand aflegde van 18.150 mijn carrière begonnen met een Ne- meter. Jan van Laarhoven was in 1982 derlands kampioenschap, zo zou ik wel willen eindigen ook". Prestaties record. Zij kwam tot 15.280 meter in beste prestatie de tijdspanne van een nur en was «erbeteren !k noteer dan daarmee net iets beter dan Brigitte de Qok zaterdag zal echter veel Z fde afhangen van de weersomstandighe- van 15.150 meter de recordlijst bij de dames aanvoerde. Trimmers Niet alleen de wedstrijdatleten den. „Het parkoers iik heb het zondag wandelend verkend) is toch redelijk pittig. Wordt het een slikboel, dan weet ik het niet. De verharde weg ligt mij nu eenmaal beter". ten de weg naar hel Braakmanbos te Volgens Willy de Vos is het parkoers vinden. „Gelukkig maar", vindt Wil- d?"k ,e™ «W? bewegwijzering lv de Vos. „De trimmers kunnen zich »ret moeilijk ie vinden. De deelne- in deze wedstrijd uitstekend meten kunnen inschrijven vanaf 13.00 met de wedstrijdlimieten en zich ellicht optrekken aan het niveau. inschrijve Er kan tevens op de zeven kilo meter worden gestart. Om 14.30 uur Vorig jaar bestond het merendeel wor4t het startschot gegeven, van de deelnemers uit trimmers, maar in het klassement van de eerste Fons Warrens TUSSEN GRENS EN SCHELDE Jan Tilgenkamp Schietingen AARDENBURG Schutterssociè- teit Sint-Sebastiaan in Aardenburg hield een hanenschieting. Uitslag hoge vogel T, Lampaert, Aarden- burg; eerste zijvogel A Franken Roosen daal; tweede zij vogel A. Wille Eekloo Ha nen: I A Verstrijnge Aardenburg, 2 A. Louwagier Westkapelle; 3 G de Vriend Aardenburg; 4 en 5 W Scheele Aardenburg. Prijsvogels R. Vermesse Eekloo: J Cattoor i Aardenburg en E. Minnaert Aardenburg. HEIKANT In zaal Het Helleken in Heikant werd een bejaardenschieting gehouden, waaraan 52 schutters deel namen. Uitslag eerste hoge en eerste zijvogel F. Reunis Sint-Jansteen; tweede hoge vogel J. I van Kerkhoven SinLJansteen, tweede zij vogel A. v. d. Branden Sinl-Jansteen Grootste aantal kleine vogels (4) A. de Rijk Hulst. >- KASPELLEBRUG De schuttersso- ciéteit Stuijvenberg in Kapellebrug hield een schieting in café Fabrie op twee liggende wippen, waaraan 63 schutters deelnamen. Uitslag: eerste hoge vogel L de Witte Kemzeke; tweede hoge vogel R. de Kunt Kemzeke; eerste zijvogel N. de Kint Kemze ke; tweede zijvogel L de Bin De Klrnge. derde zijvogel G Cockheyt Kaspellebrug. vierde zijvogel S. de Rechter De KUnge. Grootste aantal kleine vogels (4) L Colman Sint-Pauwels. TERNEUZEN - In het zondag was de jonge competitiedag er een van de gelijke spelen. Breskens (een 2-1 zege op Middelburg) en Hoofdplaat (een verrassende 1-0 nederlaag tegen Le- wedorpse Boys) vormden een uitzon dering. De overige wedstrijden ein digden alle onbeslist: Sluiskil kwam 0-0 overeen met Internos, Steen en Clinge finishten in hun onderlinge duel op 1-1 en in de vierde klas eindigde Terneuzen-Ria, Hontenisse- Vogel waarde, IJzendijke-Philippine en HVV-Biervliet zonder winnaar. Vooral Breskens kwam aan de voor avond van de derby tegen Sluiskil het meest positief voor de dag. De 2-1 zege op Middelburg was verdiend en beves tigde slechts de stijgende vorm van de debutant in de tweede klas Breskens gaat dus ongetwijfeld met het nodige zelfvertrouwen naar Sluiskil, dat ove rigens zondag tegen Internos een goeie wedstrijd speelde. Het was ook Sluiskil, dat in dat duel de meeste aanspraak op de overwinning mocht maken, omdat de ploeg zich vooral na de rust vele kansen schiep. Aanspraak op de overwinning mocht niemand maken bü Clinge-Steen. de streekontmoeting die zo tumultueus eindigde. Clinge was in de eerste helft al vroeg op een 1-0 voorsprong geko men door eên gelukstreffer van Jacky Everaert en probeerde die kleine mar ge na de rust te consolideren. Dat leek ook lange tijd te lukken, maar in de slotfase maakte Mark Triest alsnog gelijk Daarna verslechterde de sfeer in het veld en geraakten Eric Nagel- kerke (Steem en Siegfried van de Berg (Clinge) slaags. Terecht stuurde scheidsrechter Van Belzen beiden het veld uit. vond Clinge-middenvelder Fons Cornelis. „Je mag nu eenmaal niet voor eigen rechter spelen". Cornelis was ook van mening dat Nagelkerke kan lopen provoceren: „Het incident had wellicht niet plaatsgevonden als de scheidsrechter eerder tegen Nagelkerke had opgetre den, want die was al eens een paar keer lelijk doorgekomen". Tóch floot Van Belzen geen slechte wedstrijd, had de kleine middenvelder bemerkt. Weliswaar niet altijd even conse quent fluitend schatte Van Belzen de spelsituaties meestal goed in. „Voor ons was het eigenlijk een meevaller dat hij vijf minuten voor tijd affloot. Dat was in ons voordeel, omdat wij het na de rust toch moeilijk hadden". Clinge was vooraf al uitgegaan van minimaal één winstpunt, omdat dat 'tegen een ploeg die in de top staat niet slecht is' „En in een derby moet je toch maar altijd afwachten wat er zich voordoet", had Fons Cornelis m de aanloop al gezegd „We zitten nu ook in een situatie waarin ieder punt telt. Daarom hoop ik zondag tegen Roosendaal uit ook minimaal gelijk te spelen, want dat is bepaald geen slechte ploeg" Cornelis baseert dat laatste op de ervaringen, die hij eerder dit seizoen opdeed: In Clinge was de Brabantse ploeg in de eerste competi tiehelft de formatie van Rob Haak met 2-0 de baas De Zeeuws-Vlamin gen reizen in elk geval met een com plete ploeg af. hoewel het nog afwach ten is of Siegfried van de Berg niet meteen geschorst wordt. Cornelis „Maar hopelijk loopt het incident met een sisser af. Ik zou er niet van staan kijken als beiden twee boekingen krij gen". Steen, dat door het gelijke spel verzuimde koploper Zierikzee (0-0 te gen Jong Amboni tot op vier punten te naderen, speelt zondag thuis tegen Jong Ambon. Die Middelburgse ploeg neemt momenteel nog de laatste plaats in (met negen punten tegen Steen twintig), maar is de laatste wedstrijden aan de beterende hand. Als Steen niet bij voorbaat kansloos wil worden voor de eerste plaats (Zie rikzee begint tenslotte punten te ver spelen en Zierikzee-Steen wacht nog) dan zal de wedstrijd van zondag hoe dan ook m winst omgezet moeten worden. Vierde klas In dc vierde klas van het zondagvoet bal was op dc zeventiende speeldag geen van de drie titelkandidaten iTerneuzen, Hoofdplaat en Axel) in staat tot de volle winst. Hoofdplaat verloor verrassend met 1-0 van Lewe- dorpse Boys. waar het de overwin ning voor het grijpen had (maar die verspeelde door twee strafschoppen onbenut te laten) en Terneuzen en Axel modderden maar wat aan tegen Ria en Aardenburg (tweemaal 0-0). Vooralsnog is het dus niet duidelijk wie de meeste aanspraak op de titel mag maken en van een overtuigende kampioen zal - anders dan de laatste jaren gebruikelijk was - geen sprake kunnen zijn. Zondag speelt Terneuzen. dat deze week de zweep van Maurice de Windt gevoeld heeft, uit tegen Biervliet, dat vorige week tegen HW'24 op weg leek naar de eerste nederlaag onder Jan Doorns, maar die in de slotminuten toch nog afwendde En Hoofdplaat speelt thuis tegen Ria. zondag dus nog in staat om Terneuzen te bedwin gen Axel speelt op eigen veld tegen IJzen- dijke. nog steeds de nummer vier en dus een sub-topper. Vogelwaarde- HW'24 is een streekderby die zich in de onderste helft van de ranglijst afspeelt en Lewedorpse Bovs-Aarden- burg staat meer dan welke andere wedstrijd dat ook in het teken van de dreigende degradatie Phihppine- Hontenisse is het zesde duel. Het programma tweede klas. Slulskil-Bres- kens, derde klas: St«en-Jong Ambon en Roosendaal-CHnge. vierde klas Lewedorp se Boys-Aardenburg. Axel-IJzendljke, Phi- lippme-Hontenisse. Vogelwaarde-HVV'24 Biervliet-Terneuzen en Hoofdplaat-Ria. Eerste klas afdeling Graauw-Hulsterloo. Domburg-Koewacht. Zeeland Sport-Sluis. Oostburg-Volharding. Com Boys-Patrijzen AXEL Het gezin Martheze uit Axel is duidelijk in de ban van karate. Nadat eerst vorige week zoon Ralph slaagde voor eerste dan, werd vader Eddy afgelopen zaterdag het rijkserkende le raarsdiploma uitgereikt. Met zijn zeventien jaar is Ralph de jongste Zeeuws-Vlaming, die geslaagd is voor eerste dan. Ed dy Martheze is een van de eerste Nederlanders, die in hel bezit is gekomen van dit officiële diplo- Drie jaar duurt deze cursus en in het seizoen 1981/'82 is men pas met de eerste officiële opleiding begonnen nadat de Karate Bu- dobond Nederland als zelfstan dig geheel is gaan draaien Vol gens Martheze is het een'lood zware cursus, maar hij vindt het erg belangrijk, dat de leraren een officiële opleiding hebben ge volgd Het is de bedoeling van mij om in de toekomst verant woord les te geven in karate. Vooral voor de veiligheid van de lichamen van de karateka's is het erg belangrijk, dat de leraar ook veel van het menselijk li chaam afweet", aldus Eddy Mar theze, die zelf zo'n kleme tien jaar actief is in deze tak van sport. Om tot de cursus toegela ten te worden, is het een eerste vereiste om tweede dan te heb ben „De eigen vaardigheid is uiteraard erg belangrijk; daarom die vereiste. Daarna moet je in schrijven voor de cursus en is het afwachten of je wordt toegela ten. waarbij het maximale aan tal slechts tweeentwintig mag bedragen" weet Martheze. die als één van de eersten werd toegelaten drie jaar geleden Mo menteel geeft de Axelse karate- ka, die maandelijks traint bij de sportschool Kase in Utrecht, reeds les in Axel en Sas van Gent. Voornamelijk aan senio ren, maar in de toekomst wil hij zich meer en meer toe gaan leggen op de jeugd. „Pas nu vind ik het verantwoord om met de jeugd bezig te zijn Om aan te tonen hoe zwaar de cursus wel is en wat er allemaal van dc deelnemer gevraagd wordt somt Martheze de vakken op, waarin les wordt gegeven. In totaal twaalf vakken: psy chologie, sportsociologie, ana- toAiie, fysiologie, sportpreven- tie, organisatie, budoleer, me thodiek. didaktiek, eigen vaar digheid. les geven en bewe gingsleer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 33