Uitbreiding van recreatieve voorzieningen Sluis noodzaak B en w Sas van Gent overwegen kort geding tegen De Braakman Let op. Scholieren Beheerswerkzaamheden Hooge Platen Breskens Pogingen vinden eigen ruimte jongerengroep Hulst bemoeilijkt Plan voor 'Nacht van de poëzie' in Terneuzen PvdA in Sas van Gent: Er wordt te weinig vergaderd VRIJDAG 30 MAART 1984 PZC/streek TOERISTISCH-RECREA TIEF BELEIDSPLAN SLUIS Een intensievere benutting van het toeristisch gebied ten oosten van het Zwin en een uitbreiding van de (dagirecreatieve voorzieningen in en rond de kernen Sluis en Retranchement. Dat zijn de voornaamste pijlers waarop het gemeentebestuur van Sluis het toeristisch beleid wil uitbouwen. Donderdag presenteerde het college van b en w het 'toeristisch-recreatief beleidsplan' voor de komende tien jaar. Een realisering van een jeugdherberg behoort volgens het college zeker tot de mogelijkheden. Verder zou de ver- blijfsaccommodatie gediend zijn met de bouw van 'trekkershutten' in de buurt van het hertepark. Bij fietsers en lange afstand-wandelaars blijken zulke hutten zeer m de smaak te vallen Overigens merkte burgemees ter J. J. P. M Asselbergs gisteren op dat het aantal overnachtingsplaatsen in Sluis nog veel te gering is Aan hotelaccommodatie heeft de gemeen te nauwelijks iets te bieden. Hij sprak de voorzichtige hoop uit dat er binnen niet al te lange tijd toch nog iets In het rapport, dat werd opgesteld door de Grontmij, wordt de gemeente opgedeeld in drie zónes. Het noorde- lijkste deel van het Sluise grondge bied - net onder Cadzand-Bad, ten oosten en ten westen van het Uitwate- ringskanaal - staat ingetekend als een intensieve ontwikkelingszóne. De uit breiding van het zomerdorp 't Zwin met ongeveer honderd eenheden wordt mogelijk geacht Het college is van mening dat er een grote vraag bestaat naar zomerhuisjes in de ver- huursfeer. De projectontwikkelaar, die het dorp heeft opgezet, beperkte zich tot nu toe tot koopwoningen. De uitbreiding zou binnen tien jaar te realiseren moeten zijn. In het belang van de verblijfsrecreatie moet tevens bekeken worden of het aantal kampeerterreinen langs het Uitwateringskanaal kan worden ver groot. Zeker ten oosten van het ka naal zouden 'boerencampings', die la ter eventueel tot 'gewone' campings Jubileumpuzzeltocht Terneuzense school TERNEUZEN - Een hondervijftigtal kinderen en ouders hebben donder- dagavond deelgenomen aan de jubi- leumpuzzeltocht van de rooms katho lieke basisschool Op de Hoogte in Terneuzen, die het 10-jarig bestaan viert. Het organiserend comité had in - de wijk Serlippens twee tochten uitge zet, één voor kleuters en leerlingen van de klassen één. twee en drie en één voor de leerlingen van de klassen vier. vijf en zes. Onderweg werden de deelnemers getrakteerd op een ijsje. Bij terugkomst kregen de kinderen als aandenken een linnen tas met daarop het embleem van de school. Lucky Marsshal treedt op in Terneuzen TERNEUZEN Vanavond (vrijdag) treedt in cafe De Uientuin in Terneu zen de Lucky Marsshalband op. Er wordt om ongeveer 21.00 uur begon nen. Viswedstrijd Ossenisse OSSENISSE - De zeehengelvereni- ging 'De Vogel' uit Kloosterzande houdt zondag de eerste clubwedstrijd van het seizoen '84. Er wordt gevist in de Westerschelde nabij het Oude Ge- 1 maal in Ossenisse De wedstrijd be- gint om 15.00 uur en duurt tot 18.00 uur. De inschrijving en de prijsuitrei- king zijn in zaal 'De Kastanje' in de Cloosterstraat in Kloosterzande. FNV Axel vergadert AXEL De afdeling Axel van de FNV vergadert woensdag 4 april om 19.00 uur in het cultureel centrum De - Halle. Op de agenda staan ahet finan- cieel verslag, de verkiezing van be stuursleden en de verkiezing van een lid voor het gewestelijk bestuur. kunnen uitgroeien, in een behoelte kunnen voorzien. Wat de dagrecreatie betreft meent het college dat het aantal strandbezoekers kan worden vergroot. Op korte termijn zouden de parkeer- en sanitaire voorzieningen moeten worden aangepast. B en w denken daarbij ook aan het realiseren van een eenvoudig bezoekerscentrum bij het Zwin, waar zelfs een cultuur historisch museum in onder te bren gen valt. Dat laatste zou meer tijd vergen. Het gebied binnen de wallen van Sluis wordt in het beleidsplan ook als inten sieve ontwikkelingszóne aangegeven. IN KADER WERKLOZENPROJECT SLUIS Het werklozenproject Oost burg/Sluis start begin april een nieuw natuurbeschermingsproject. Een tiental werklozen zullen gedu rende een kleine twee weken be heerswerkzaamheden uitvoeren op de Hooge Platen, een grote zandbank bij Breskens. Donderdag werd hier over in ontmoetingscentrum 't Zoute Vestje in Sluis een informatieoch tend gehouden. Ron Brouwer, coördinator van de stichting Zeeuws Landschap, wees de werklozen op het belang van de Hoo ge Platen als vogelbroedgebied. Op een oppervlakte van nauwelijks twee Pastoor Gielliet brengt beeld naar Woensdrecht BRESKENS - Pastoor Omer Gielliet uit Breskens gaat van daag, vrijdag, in gezelschap van een tiental sympathisanten naar Woensdrecht om een beeld houwwerk te overhandigen aan de Franciskaanse groep, die 'de wacht' in Woensdrecht houden. Het beeld, anderhalve meter hoog, stelt Abraham voor die het geloof doorgeeft. De Franciskaanse wacht is een samenwerkingsverband van reli gieuzen en leken, die zich op Franciscus van Assisie oriënte ren. Een groep van deze Francis kaanse mensen stapte op 24 ok tober op de fiets richting Den Haag waar ze in de nacht van 28 op 29 oktober een stille wake op het binnenhof hielden. Die erva ring leidde tot de wacht in Woensdrecht. Het doel van de wake is wakend en biddend de vredesgroet aan Franciscus brengen, juist in Woensdrecht de vrede willen ontvangen en delen. En die plaats, waar de bedreiging van de mensheid heel concreet wordt, samen maken tot een plaats van vrede en gastvrijheid verlenen aan allen die hun neen tegen de kruisraketten op deze positieve wijze tot uitdrukking willen brengen. Naast het beeld wordt een zootje vis door de Bressiaanders meegenomen naar het vredesactiekamp E ucharistieviering in kerk Hoofdplaat HOOFDPLAAT - De lithurgische werkgroep van de Hoofdplaatse paro chie houdt morgen, zaterdag, een eu charistieviering in de r.-k. kerk. Deze viering, die om 17.00 uur begint, staat in het teken van 'het recht, van de zwaksten'. Het dames- en kinderkoor van de parochie verleent medewer king. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de onderdrukten op de Filippijnen. Expositie in school over 'Breskens vroeger en nu' BRESKENS In de openbare lagere school aan de Van Dalestraat in Bres kens wordt zaterdag, ter afsluiting van het schoolproject 'Breskens vroe ger en nu', een tentoonstelling gehou den In de school zullen maquettes en werkstukken van de 'kinderen te be zichtigen zijn. Daarnaast wordt een aparte tentoonstelling ingericht van oude foto's van Breskens. Frans Gittenberghe zal om elf en drie uur een dia-lezing verzorgen over de geschiedenis van Breskens. De tentoonstelling is toegankelijk van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Ritmische dienst in IJzendijke IJZENDIJKE In de rooms katholie ke kerk in IJzendijke wordt morgen, zaterdag, een ritmische dienst gehou den. Het Sint Bavokoor van de rooms katholieke lagere school in Oostburg verleent vocale medewerking. Het kinderkoor, dat een kleine vijftig le den telt. staat onder leiding van de heer J. Steyaert en H de Ruysscher. De dienst begint om 19.00 uur. Stadhuistochten wandelen in Axel AXEL De Werkgroep Sportieve Recreatie 'Groot Axel' houdt het ko mende weekeinde Stadhuiswandel tochten. Zaterdag 31 maart kan men vanaf 13.00 uur starten in de Axelse sporthal 'Het Sportuus'. Men heeft de keuze uit 5. 10 of 15 kilometer. Zondag 1 april is het vertrek vanaf café Het Gemeente huis in Zuiddorpe, daar kan men van start vanaf 13.30 uur. Als herinnering aan deze tocht ontvangt iedere deel nemer een tegel met de afbeelding van het nieuwe Axelse stadhuis. Jaarvergadering 'Ons Belang' in Breskens uitgesteld BRESKENS De jaarvergadering van de visserijvereniging 'Ons Belang' in Breskens. die morgen(zaterdag) ge houden zou worden, gaat niet door. Wegens ziekte van de secretaris is de bijeenkomst uitgesteld tot nader or der. hectare broeden dwergsterns (100 tot; 150 paren), visdiefjes (300 paren), strandplevieren (50 paren), kluten (50 paren) en een onbekend aantal scho leksters. Door rond het broedgebied een kunstmatig duin aan te leggen, wordt voorkomen dat het gebied in de broedtijd onder water loopt. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de werk lozen. Rond het broedgebied worden ook takken ingeplant, die het zand moeten vasthouden. De werkzaamhe den worden uitgevoerd onder leiding van Renée Beyersbergen. Na voltooiing van het Hooge Platen- project worden paden aangelegd in de kruidentuin van het streeklandbouw- museum in Heille. Wanneer dit pro ject klaar is. krijgt de Nederlands hervormde begraafplaats van Sint Anna ter Muiden een opknapbeurt. Den Burtmanin Kruispolderha ven hij een KRUISPOLDER De touwtrekver eniging 'Den Burtman' uit Kruispol derhaven heeft tijdens een vergade ring wedstrijden voor het komende seizoen samengesteld. Zaterdag 21 april wordt het seizoen geopend met touwtrekwedstrijden in Kruispol derhaven. De wedstrijden beginnen om 14.30 uur. Zaterdag 23 juni neemt men deel aan wedstrijden van het Schuttershof in Hulst. Maandag 2 juli: wedstrijden van de Reizende Man in Kloosterzan de: maandag 9 juli: wedstrijden van 'Het KarrewieT in Vogelwaarde, zon dag 5 augustus: wedstrijden tijdens de 'Snorrenkermis' in Kruispolderha ven; maandag 13 augustus; wedstrij den tijdens Statiekermis in Hulst, maandag 27 augustus: wedstrijden tijdens de kermis in Hengstdijk; zater dag 13 oktober: wedstrijden tijdens de kermis in Clinge. positiefs zou gebeuren met het veelbe sproken 'Grenzlandmotel'. Zoals be kend is het pand doorverkocht aan een groep Belgische beleggers. Wandelmogelijkhe- den De dagrecreatie in en rond de kern Sluis heeft verder behoefte aan bete re wandelmogelijkheden. Er wordt met name gedacht aan de aanleg van wandelpaden in het gebied ten oos ten en ten zuiden van de stadswallen. Ook in de Mariapolder en de daarop aangrenzende restanten van de stads wallen zouden voorzieningen voor het wandelminnend publiek moeten worden getroffen. Het terrein, dat wordt begrensd door de rondweg, de Nieuwstraat en het Kanaal Sluis- Brugge is geschikt voor speel- en ligweiden, waterpartijen en wandel paden. Het recreatieve gebruik van het kanaal zelf is te stimuleren met een te-water-laatplaats voor kleinere vaartuigen en een uitbreiding van de sportvisserijmogelijkheden. Ook in Retranchement willen b en w de wandel- en Reismogelijkheden ver groten. Tevens zou er in de kern plaats zijn voor een jeugdherberg. Het zuidelijk deel van het gemeente lijk grondgebied wordt in de beleids nota genoemd als 'semi-extensieve ontwikkelingszóne'. Dat houdt in dat er vooral voor de eigen bevolking dagrecreatieve voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. Rond Heille zou het gevarieerde landschap daartoe vele aanknopingspunten bieden De extensieve ontwikkelingszóne be staat uit grootschalige landbouwge bieden. Een geringe uitbreiding van de wandel- en fietsvoorzieningen zou daar voldoende zijn. St. Anna ter Muiden komt in het hele beleidsplan niet voor Burgemeester Asselbergs vertelde dat de kern in het kader van het beschermde dorpsge zicht recreatief niet al te zeer belast behoort te worden. Het college stuurt een samenvatting van de nota naar alle verenigingen en andere betrokke nen. Op 17 april wordt er een hoor zitting gehouden in Sluis, een dag later in Retranchement. Uiterlijk in juni zal het 'toeristisch-recreatief be leidsplan' worden vastgesteld. j&smSl Jongeren van de 'Red Wings' voor de brandweerkazerne. HULST - De 'Red Wings', een jon gerengroep uit Hulst, is bij haar pogingen om een eigen clubruimte te krijgen op moeilijkheden ge stuit. De oorzaak hiervan ligt bij een uit de hand gelopen roek-avond in het Houtenkwartier verleden week vrijdag in Hulst. Daar richt ten jongeren grote schade aan in het gebouw. Deursloten, deuren, alarminstallaties, kasten en brand blusapparatuur moesten het ont gelden. De voorzitter van het bestuur van het Houtenkwartier. G. A. van de Voorde zegt. nu de vernielingen hersteld zijn, "geschokt te zijn door de vernielzucht". ..Maar", meent hij. "de psychische schade is veel erger dan de materiële". Open Jongeren centrum 'Kontrast', de organisator van de avond, heeft van de beheer ders van het pand. waarin het cen trum is ondergebracht, te horen gekregen, dat voorlopig, activitei ten voor jongeren, die zij niet in de hand kunnen houden, maar moeten worden vergeten. De 'Red Wings', die zelf wel aanwe zig waren op de avond, maar vol gens hun zeggen met deelnamen aan het vernielen, vertelden het gebeurde te betreuren Ze hopen dat door deze gebeurtenissen hun streven om aan een eigen clubruim te te komen, niet geschaad worden. De heer G. A van de Voorde, tevens wethouder, zei dat een gesprek met de 'Red Wings' op 6 april gewoon door zal gaan De jongeren hadden in een brief aan de wethouder ge vraagd om een bijeenkomst. De groep, die van mening is dat zij recht hebben op een eigen ruimte, bestaat uit 30 jongeren. De eigen ruimte willen zij gebruiken als ontspanningsruimte, sleutel- werkplaats en verzamelplaats. Wanneer ze eenmaal zo'n gebouw toegewezen krijgen willen de 'Red Wings' ook activiteiten organiseren voor. wat ze noemen, 'de niet spor tende jeugd'. De jongeren van de 'Red Wings' hebben al een onderko men op het oog, namelijk de voor malige brandweerkazerne aan het Oranje Bolwerk in Hulst Gebeurtenissen, zoals die van vori ge week vrijdag, achten de jongeren niet bevorderlijk voor het overleg met de gemeentelijke instanties. De heer J. Steenbergen, beheerder van het Houtenkwartier, weigerde te vertellen of er verdere maatregelen jegens het OJC zullen worden ge troffen NIET EENS MET VERKOOPVOORWAARDEN SAS VAN GENT B en w van Sas van Gent zullen niet schromen een kort geding aan te spannen tegen het recreatieschap De Braakman om de bepalingen, die zijn opgenomen in de verkoopovereenkomst met de familie Van de Bosch uit Hengstdijk, te be twisten. In het contract staan twee bepalingen waarmee de vertegen woordigers van Sas van Gent in het Braakmanbestuur geen genoegen kunnen nemen. Op het gebied van de ruimtelijke ordening en concurren tiebeding heeft de Sasse afvaardi ging in de verkoopsvergadering al vragen gesteld. TERNEUZEN De Werkgroep Poëzie Ter neuzen heeft plannen voor een 'Nacht van de poëzie' in het Terneu zense Zuidlandtheater. Voor de manifestatie zouden Remco Cam- pert. Jan-Willem Otten, Herman de Coninck en Jana Beranova plus vijftien Zeeuwse dich ters en dichteressen worden uitgenodigd. Als 'werkdalum' wordt gedacht aan zaterdag 14 september. Michiel Otten, artistiek medewerker van het Zuidlandtheater, over legt op dit moment met Michael H. Huisman van de Werkgroep Poë zie over het program ma. Als het aan hem ligt. wordt ook het Filmhuis Zuidlandtheater bij de organisatie betrokken Dat zou één of meer films kunnen draaien met een literair thema. Het plan verkeert in een voorbereidend stadium. Om het te verwezenlij ken zou steun nodig zijn van het provinciaal be stuur. De poezienacht begint om 21 uur en moet duren tot in de late uurtjes, zegt Otten. TERHOLE Sinds enkele dagen sieren twee borden 'Let Op. Scholieren' de Havendijk achter Terhole. Het gaat er niet om de leerlingen, die bezig zijn met hun tentamens deze weken te waarschuwen voor lastige vragen, maar automobilisten attent te maken op het feit dat er op de Havendijk dagelijks een forse stroom scholieren passeert. Elke dag pendelt een groep scholieren heen en weer tussen Vogelwaarde en Hulst, hetgeen soms gevaarlij ke situaties op de Havendijk oplevert. Met name tijdens de spitsuren, rijdt er op de dijk veel auto- en vrachtverkeer. Het initiatief voor de plaatsing is afkomstig vanuit de bevolking. Nadat het waterschap Hulster Ambacht, eigenaar van de dijk. er toestemming voor gaf, heeft de gemeente Hontemsse de eigen ontwerp - borden neergezet. Ovengens staan ook op andere gevaarlijke punten elders in Hontemsse dergelijke waarschuwings borden Daarop is geen afdoende antwoord gekomen Dat deelde burgemeester drs W. R. V. Dusarduijn donderdag avond mee aan het begin van de gemeenteraadsvergadering. „Maar wij wachten wel eerst de officiële stukken af van de vergadering en de verkoopovereenkomst zo hield hij de raadsleden voor In het verkoop contract staat dat binnen een straal van drie kilometer geen activiteiten mogen plaatsvinden op het gebied van de recreatie, dus geen camping en dergelijke Dat betekent ook dat een agrarièr die m het kader van de kampeerwet ovemachtmgsplaatsen wil creëren voor een beperkt aantal gasten dit niet zou kunnen. Dat is Jaarlijkse trimloop nabij De Klinge DE KLINGE Voor de negende keer wordt zondag de jaarlijkse 'volks cross' in De Klinge gehouden De trimloop wordt verlopen in de bosrij ke omgeving van de Waterleiding Maatschappij Zeeland (WMZi tussen de Clinge en De Klinge (B). Iedereen vanaf zes jaar kan meelopen. Vorig jaar deden 450 lopers mee. waaronder vele tientallen tnmmers uit Zeeuwsch-Vlaanderen De deelne mers kunnen kiezen uit zes afstanden, die variëren van 400 tot 5400 meter voor de senioren. In de verschillende categorieën worden de eerste drie beloond met 'goud', 'zilver' en 'brons'. Daarnaast is er voor alle deelnemers- (sters) een herinnering. De wedstrijden beginnen om 13.00 juist volgens de Sasse afvaardiging een voorwaarde die niet in een over eenkomst tussen het recreatieschap en een particulier opgenomen kan worden. ,,De concurrentiepositie is hier in het geding", vond Dusarduijn. Pas als de Sasse gemeenteraad in het bezit is van de verkoopovereenkomst 'en de notulen van de verkoopvergade ring kan worden bekeken of er een voorstel komt om een kort geding aan te spannen tegen het recreatoeschap. De Sasse vertegenwoordigers hebben zich tijdens de verkoopvergadering al kritisch uitgelaten over de verkoop van de Braakman aan de familie Van de Bosch, al eigenaar van recreatie park 'De Vogel' in Hengstdijk. Er waren andere gegadigden voor de overname, waaronder de particuliere mvesteerdersgroep Verebei, die een hoger bod had dan de Hengstdijkse familie. Reden om toch met Van de Bosch in zee te gaan was voor het grootste deel van het bestuur de rui me recreatie-ervaring van de eige naars van 'De Vogel'. Wafelactie voor orgelfonds Breskens BRESKENS Ten bate van het orgelfonds van de Nederlands her vormde kerk wordt zaterdhg een grote wafelactie gehouden. De wafels wor den door vrijwilligers gebakken in gebouw De Uitkomst. Vanaf 10 uur worden de wafels uitgevent. Dit jaar volgen nog twee acties ten bate van het orgelfonds: tijdens de jaarmarkt wordt een grote rommel markt gehouden en in het najaar is een bazar gepland. COMMISSIES AL JAREN NIET BIJEEN SAS VAN GENT De PvdA in Sas van Gent vindt dat een aantal ge meentelijke adviescommissies te weinig bij elkaar komt. Sommige van die commissies zijn al jaren niet meer bijeen geweest. „Tot verbazing van de commissieleden en tot erger nis van mijn fractie", zo schreef frac tievoorzitter W. Roskam in een brief aan het college, die hij donderdag avond tijdens de gemeenteraadsver gadering aanbood. De PvdA heeft dit al eerder aange kaart en kreeg toen als antwoord dat het veel kost aan presentiegelden om de commissies bij elkaar te roepen „Er moet niet vergaderd worden om het vergaderen, maar de slechte staat van de financiën mag nooit reden zijn om geen advies van een commissie te vragen", zo vond Roskam. De PvdA wil dat er een overleg komt tussen b en w. de gemeenteraad en alle commissieleden om tot een bevre digende oplossing te komen Een voorstel dat door raadsvoorzitter bur gemeester W R V. Dusarduijn ter stond werd overgenomen. De PvdA'er drs A J de Wolde vroeg zich in de rondvraag af of er in de toekomst geen redactionele vrijheid moest komen bij het baanlozenblad De Kranthjn. Het laatste nummer van die krant is niet verschenen, omdat zowel de project leider van het intergemeentelijk pro ject als de verantwoordelijke wethou ders van Sas van Gent en Axel hun veto uitspraken, omdat er artikelen in stonden waaraan mensen zich ge stoord zouden kunnen hebben. „Door die censuur halen wij ons zelf de moeilijkheden op de hals Er horen geen redactionele voorschriften te zijn. maar redactionele vrijheid", vond De Wolde. ..Als er zinvolle din gen geschreven worden, dan ak koord'vond wethouder L E M. Marquime (gemeentebelangen groot Sas) ..WO vonden het onze plicht om dit nummer niet door te laten gaan. Het moet wel een krant zijn waar zowel haanlozen als andere mensen iets aan hebben De artikelen die nu geschreven waren konden echt niet door de beugel" „Die heb ik dus met gezien, want de krant verscheen niet", antwoordde De Wolde gevat.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 31