M en T is aangesloten op alarmsysteem van Hoechst 'Verbaasd over kritiek op het rookgasbesluit' Reusachtige vliegers kiezen het luchtruim in Vlissingen Terneuzen: maximale rookgasontzwaveling WïssaS Zeeuws-Vlaandereti IN VERBAND MET AMMONIAK-OPSLA G 1 VRIJDAG 30 MAART 1984 PZC/streek 17 VLISSINGEN - Het bedrijf M en T (gespecialiseerd in organotin-chemie) in Vlissingen-oost heeft een directe aansluiting gekregen op het interne gasalarmeringssysteem van buurman Hoechst-Holland NV. Dat is gebeurd op verzoek van M en T. Door dat systeem worden de werknemers van M en T rechtstreeks gewaarschuwd indien er bij Hoechst Holland ammoniak ontsnapt. Als ammoniak in grote concentraties vrijkomt, kan dat zeer gevaarlijk zijn. Andere omliggende bedrijven (zoals dat dit bedrijf tegen Hoechst 'aan- bijvoorbeeld Pechiney, THC. Total en leunt'. De Schelde) blijven verstoken van een Volgens plaatsvervangend regionaal dergelijke rechtstreekse verbinding commandant W. P. van Leersum van met het gasalarmeringssysteem van de regionale brandweerkring Noord- Hoechst Volgens een woordvoerder en Midden-Zeeland zou het zinloos van Hoechst hebben die bedrijven zijn om van Hoechst te eisen alle post in Vlissingen te waarschuwen als er zich calamiteiten van welke aard dan ook voordoen. Via de centrale meldpost worden dan alle bedrijven ingelicht. De twee ammoniaktanks (elk met een capaciteit van 20.000 ton) bij Hoechst mest) in ketelwagons en kleinere tankschepen naar de Hoechst-fabrie- ken in Duitsland doorgevoerd Dinsdagavond is bij Hoechst de eerste ammomaktanker gearriveerd De Vereniging Milieuhygiëne Zeeland daar niet om gevraagd. Bovendien omliggende bedrijven op het gasalar- zijn inmiddels klaar. De ammoniak zou het ook niet nodig zijn, omdat alle menngssysteem aan te sluiten. ,,Je wordt per zeeschip aangevoerd. Van- bedrijven in Vlissingen-oost bij cala- kunt toch moeilijk heel Vlissingen- uit de terminal wordt de ammoniak miteiten gewaarschuwd worden via oost vol zetten met allerlei luidspre- (grondstof voor onder andere kunst- de centrale meldpost van de regionale kers". Van Leersum meent, dat de brandweerkring Noord- en Midden- alarmeringsregeling voor Vlissingen- Zeeland in Vlissingen. De brandweer- oost voldoende waarborgen biedt kring is belast met de uitvoering van voor het geval er een ammoniakwolk de alarmeringsregeling voor Vlissin- zou ontsnappen Elk bedrijf in het gen-oost. Voor M en T heeft Hoechst Sloe heeft zich verplicht d^ centrale echter een uitzondering gemaakt om- Buurtvereniging Temeuzen in een nieuw onderkomen TERNEUZEN - De buurtvereniging 'Binnenstad Terneuzen' neemt maan dag het nieuwe onderkomen in het gebouw van de Centrale Stichting voor Sociaal-Cultureel Werk in de Nieuwstraat in gebruik. In diezelfde ruimte nam onlangs de klaverjasclub z'n intrek. De buurtvereniging was al maanden op zoek naar een nieuwe huisvesting. Aanvankelijk leverde dat de nodige problemen op, maar na bemiddeling van de kant van de gemeente, kwam uiteindelijk een ruimte in het gebouw van de Centrale Stichting beschik baar. De klaverjasclub en de buurt vereniging knapten die zelf op. De buurtvereniging telt ruim 80 leden en 100 jeugdleden. Maandagavond wordt de ingebruikname van het nieuwe onderkomen 'gevierd' met een grote bingo. De feestelijke openingsbijeen komst begint om acht uur. Expositie boeken en handschriften in museum Hulst HULST Het streekmuseum 'De Vier Ambachten' in Hulst opent za terdag 21 april het nieuwe seizoen met een tentoonstelling van boeken en handschriften uit de eigen collec tie. De expositie duurt tot en met 9 juni. Belangstellenden kunnen in het mu seum terecht van maandag tot en met zaterdag, van 14 tot 17 uur. Voorts is in de tweede helft van het seizoen een tentoonstelling te zien over de invloed van de Vlaamse Abdijen op de ont wikkeling van de regio. Het museum is verder druk bezig een dependance te maken, waarin de vlas bewerking zal worden belicht. In de dependance komt bovendien een klompenkapel, waaraan Clingse klompenmakers meewerken. De mu seumcommissie wil daarmee een hommage brengen aan twee kwijnen de takken van nijverheid' die vooral in de Oost Zeeuws-Vlaamse regio een belangrijke bron van inkomsten vormden. (VMZ) heeft de bouw van de terminal destijds aangevochten, omdat de risi co's verbonden aan vooral de aanvoer van ammoniak over de druk bevaren Westerschelde onaanvaardbaar zou den zijn. Drukknopmelders Op het Hoechstterrein zijn allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo zijn op diverse plaatsen drukknop melders aangebracht. Als die worden ingeslagen gaat automatische een ge luidssignaal voor gasalarm over, flit sen op de toegangswegen lichtbak ken met daarop 'gasalarm' aan en wordt de bedrijfsbrandweer gewaar schuwd. Op een aantal plaatsen is ook zogenaamde 'nood-uit-knoppen' geplaatst. Als een van die knoppen wordt ingedrukt, worden de werk zaamheden (zoals het pompen, laden of lossen van de ammoniak) stop gezet. ff?' De eerste ammoniak-tanker die bij Hoechst arriveerde, de Coral Isis. GEDEPUTEERDE DON IN WAARDE: WAARDE - Gedeputeerde W. Don heeft donderdag andermaal zijn be leid ten opzichte van de ombouw van de Borsselse electriciteitscentrale verdedigd. Hij deed dit tijdens de ledenvergadering van de PvdA-afde- ling Reimerswaal in het dorpshuis van Waarde. Hij toonde zich ver baasd over de selectieve verontwaar diging die er blijkt te bestaan als het GOES De Westpoort, 20 uur: Optre den dixielandformatie. KRUININGEN Dorpshuis, 20 uur: Concert De Frank Boeijen Groep. MIDDELBURG Schouwburg, 20 uur: 'De Jordaan', volksmusical door Nooy's Volkstheater; Wandelkerk, 20.30 uur: Concert door Keiko Abe. marimba, traditionele en hedendaagse muziek uit Japan; Mecano, 20.30 uur: Filmhuis met 'At lantic USA'. FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Cinem Actu eel I, 19.00 en 21.30 uur: Schatjes, 12 jr.; Cinem'Actueel II. 19.00 en 21.15 uur: Ciske de Rat, a.l.; Cinem'Actueel III. 20.00 en 22.15 uur: Ciske de Rat. a.l.; Roxy II. 18.45 uur en 20.45 uur. Staying alive, a.l. GOES Grand. 20.00 uur: The day after, 12 jr., 23 uur; De gravin van begeerte. 18 jr. HULST De Koning van Engeland, 19,00 en 21.30 uur: Schatjes. 12 jr.; 19.00 en 21.30 uur: Moord in extase, 12 jr.; 19.00 uur: American gigolo, 16 jr.; 19.00 uur: American gigolo, 16 jr 21.30 uur: Table for five. a.l.21.30 uur: Hollywood in love. 18 jr. OOSTBURG Ledel. 20.00 uur: Schatjes. TERNEUZEN Luxor, 19.30 en 21.45 uur: Moord in extase, 12 jr.; 21.45 uur Caligula II, 18 jr.: 19.30 uur: Man, vrouw, kind, a.l. VLISSINGEN Alhambra I, 20.00 uur: Ciske de Rat, 12 jr 23.00 uur: Sex society, 18 jr.; Alhambra II 20 00 uur: Trading pla ces, a.l23.00 uur: La nuit de Varen nes. 18 jr. TENTOONSTELLINGEN AXEL Kindergalerie Bellemans. 10-18 uur: illustraties van Dagmar Stam. Galerie Slijkdreef 11A. 10-18 uur: 'Mo derne kunst en 1984'. BRUIN1SSE Gemeentehuis, 9-12 en 14-17 uur: Keramiek van Joop van Ulden en weefkunst van Alexandra. DOMBURG Biologisch Museum, 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland' 'Dieren in de natuur'. GOES Museum. 10-17 uur: 'Van vlas tot linnen, vroeger en nu' (t'm 5/4). HAAMSTEDE De Bewaerschole, 14-17 uur: werken van Ad en Tessa Braat. HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: oude landbouwwerktui gen. HEINKENSZAND De Stenge, 13.30-20 uur: Werken Ben van Rooy en Chris Spijkers. MIDDELBURG Zeeuws Kunste naarscentrum, 13.30-17.30 en 19-21 uur: 25 tekeningen van Nederlandse kunstenaars (tm 4 4). De Vleeshal, 13-17 uur: 'Sketches' van Magnus v. Gudlangsson. Zeeuws Museum, 10-17 uur: 'Fotogra fie in Nederland 1920-1940' (Urn 30/3). St.-Janstraat 41, 14-17 uur: touwplas- tieken van Anneke Ruimschotel. Demerary, 9-17 uur: diverse ambach ten en exposities. Galerie Montparnasse, 14-18 uur: werken van Bernard Charoy. OOSTBURG Atelier Oudestad 66. 10-12 en 14-18 uur: werken van Jan Verschoore. SAS VAN GENT Bibliotheek, 13.30- 17.30 en 18.30-20 uur. Schilderijen van F, Ploegaert (t'm 30/3). VLISSINGEN Reptielenzoo 'Igua na'. 14-17.30 uur: Expositie levende reptielen, amfibieën en insekten. Galerie Bellamy 19 (Museum). 10- 12.30 en 13.30-17 uur: Werken van Christian Leroy (t'm 7/4). Galerie Marquis, 13.30-17 30 uur: Werken uit stock en nieuwe aanwin sten 1983. Gevangen toren, vanaf 17 uur: Grafie ken van Wim Krull. YERSEKE Atelier Dam Twee. 10- 18 uur: expositie over schaal- en schelpdieren werken diverse kun stenaars. IJZENDIJKE Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: 'Over en rond het trek paard'. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 look voor milieuklachten) Zecuwsch-Vlaandercn Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel 01180-36251, van 10 00-24 00 uur weekends van 20.00-24.00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf* Zeeland, tel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur. gaat om de uitstoot van zwaveldioxi den. ..Heel Zeeland loopt te hoop als de vergunning voor de PZEM wordt ge halveerd. De huidige vergunning laat een uitstoot van 1400 ton per jaar toe. De omstreden vergunning, die ruim een week geleden werd afgegeven voor de om te bouwen centrale laat 700 ton uitstoot toe. Onlangs heeft de Total zonder slag of stoot een vergun ning gekregen voor een uitstoot van 1800 ton zwaveldioxide per jaar". De PZEM-voorzitter werd tijdens de vergadering nogal aangevallen op zijn standpunt in de vraag over de rookga sontzwaveling. Hij laakte de houding die het CDA nu in deze zaak inneemt. „Het CDA gaat ervan uit dat de SEP niet meer terug kon en wilde bij de beslissing om Borssele om te bouwen. Bij de 70 miljoen gulden die de Schel de alvast vertimmerde voor de om bouw moesten er echter nog 40 mil joen, die de SEP gemakkelijk had kunnen gebruiken om alsnog de Fle- vocentrale om te bouwen. De hele operatie was aan onze neus voorbij gegaan. Bovendien zou het van onbe hoorlijk bestuur hebben getuigd om de al lang toegezegde vergunning als- Kind en Ziekenhuis De Bevelanden houdt vergadering GOES - De afdeling De Bevelanden van de stichting 'Kind en Ziekenhuis' komt maandag 9 april bijeen in buurthuis 'De Pit' in Goes. De alge mene vergadering begint om 20.00 Naast een aantal vaste agendapunten wordt een diaserie vertoond van de landelijke stichting. Hierna hebben de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen naar aanleiding van de serie. nog te weigeren op grond van de mate van rookgasontzwaveling, waarover al een overeenkomst was" Op de opmerking dat de PZEM een voorbeeldfunctie zou moeten vervul len stelde Don dat zure regen ook nog door andere stoffen wordt veroor zaakt dan alleen zwaveldioxide. De stikstofoxiden worden voor 98 pro cent door de autogebruikers de lucht in gestuurd. De ammoniakvervuiling kan op het conto van de landboiuv worden geschreven. Huurderscomité in Souburg bijeen OOST-SOUBURG - Het huurderseo- mité Woningstichting Walcheren houdt dinsdag 3 april in De Zwaan in Oost-Souburg een vergadering. Be sproken wordt onder meer het verslag met het bestuur over de huurders met een schadeclaim en de vorming van een schoorsteenvegersploeg. De bij eenkomst begint om 19.30 uur Heemkundige kring komt bijeen in Goes GOES - Dc heemkundige kring 'Dc Bevelanden' houdt vrijdag 6 april een bijeenkomst in het museum voor Zuid- en Noord-Beveland in Goes. De informatieve avond begint om 19.30 uur. A. J Barth van de heemkundige kring geeft een lezing over de facetten van de onderwijsgeschiedenis van Goes in de negentiende en twintigste eeuw De titel van het thema is: 'Vechten om scholen in Goes, meer dan één school strijd'. Collecte ELLEWOUTSDIJK De collecte voor het reumafonds heeft in Elle- woutsdijk ƒ216.10 opgebracht. Met deze vlieger kunnen mensen van de grond worden getilt. GROOTSTE TER WERELD NAAR DOMBURG MIDDELBURG - Zowel in Vlissingen als in Domburg wordt komend zomerseizoen een grootscheepse vliegermanifestatie gehouden. Het Haagse vliegerbedrijf Vlieger Op geeft zaterdag 5 augustus in Vlissingen een demonstratie met allerlei reusachtige vliegers. De grootste daarvan heeft een afmeting van tachtig vierkante meter. Op de Boulevard van Vlissingen gaat tevens een treinvlieger de lucht in. Verder worden demonstraties gegeven met een 'cody'; een vlieger met een spanwijdte van vijf meter. Ook wordt het 'manliftingsysteem' gedemonstreerd, waarbij een man of vrouw in een mandje langse het vliegertouw omhoog gaat. In hel kader van deze manifestie roept de Culturele Raad in Vlissingen belangstellenden op, om met zelfgebouwde vliegers aan het evenement mee te doen. den guldens kostende vliegers be schikbaar gesteld. Klaas Overdam. functionaris van de Culturele Raad, hoopt dat deelnemers binnenkort al op grote schaal met zelfgebouwde vliegers gaan oefenen aan de Vlis- singse Boulevard. De grootste vlieger van Europa, die Vlieger Op meeneemt naar Vlissin gen, heeft een oppervlakte van tachtig vierkante meter. Ook zal een treinvlieger worden opgelaten. Dit verzamelwoord is een aandui ding voor een vliegersysteem van meer gelijkvormige vliegers. Deze worden één voor één met koppel- touwen aan elkaar vastgemaakt en vormen zo de 'trein'. In Vlissingen zullen zodoende 250 vliegers aan elkaar worden gekoppeld. Vlieger Op streeft er trouwens naar. om dit van 4.128 Het vliegerevenement in Vlissingen wordt gehouden in het teken van het Straatfestival, dat deze zomer de vierde uitgave kent Het defini tieve programma van het Straatfes tival wordt in mei door de Vlis- singse wethouder D. Bruinooge be kend gemaakt. Slechts een fotowed strijd en het vliegerfeest staan nu al (~lynnt^tp vast Omdat de Culturele Raad ver- yj' UUlal c wacht, dat de deelnemers aan de vliegerwedstrijd nog wel enige tijd nodig hebben om hun vliegers te bouwen en ermee te experimente ren. treedt deze instelling nu vast met de openbare vliegerwedstrijd naar buiten. Iedereen, die aan twee voorwaarden voldoet, kan zaterdag 5 augustus aan de vliegerwedstrijd deelnemen. Ten eerste moet de vlieger zelfge maakt zijn. Een brochure met een handleiding voor het zelf bouwen van een vlieger kan telefonisch bij de Culturele Raad in Vlissingen jaar het werelrecord worden aangevraagd. Ten tweede stuks te overtreffen, moeten deelnemers zich uiterlijk Ook zal Vlieger Op optreden met een week vóór het evenement bij de stuntvliegers, waarvan er enkele Naar alle waarschijnlijk zal in Vlis singen ook de 'Flying Dutchman' worden opgelaten. Dit is een als vlieger nagebouwd zeilschip, dat zeven meter hoog en zeven meter breed is. Het gevaarte telt zestien grootzeilen. Momenteel zijn onderhandelingen gaande met een zeepfabrikant, die een vlieger met een staart van vijf tig meter sponsort. Op de wikkels van zeshonderdduizend pakjes zeep zullen de verschillende vliegereve nementen m Nederland bekend worden gemaakt, waaronder die in Vlissingen en Domburg Domburg Culturele Raad aanmelden. Een deskundige jury beoordeelt de deelnemende vliegers. Als prijzen worden professionele, vaak honder duikvluchten en cirkels kunnen ma ken. De mandjes om mensen via het vliegertouw 'op te laten' ontbreken evenmin. Ook de badplaats Domburg houdt deze zomer een vliegermanifesta tie. Een week na het spektakel in Vlissingen is Vlieger Op met het hele arsenaal aan vliegers te gast in Domburg. Daar vindt het gebeu ren plaats in het kader van de viering van '150 jaar badplaats Domburg'. Omdat het Domburgse feest pal na het Vlissingse wordt gehouden, heeft Vlieger Op besloten om in Domburg de grootste vlieger ter wereld in te zetten. Dit gevaarte heeft een oppervlakte van 550 vier kante meter. Deze vlieger is zo groot als een flatgebouw van elf verdie pingen. Deze opblaasbare vlieger heeft een inhoudscapaciteit van één miljoen liter lucht Tijdens het vliegerfeest dat vorig jaar in Den Haag is gehouden, werd het oplaten van deze kolos door driehonderd duizend kijkers gadegeslagen. Hoge prijzen voor laatst geveilde Cox's GOES Na nogal wat schommelin gen in de prijzen werden voor de laatste, in de tweede helft van de maand maart geveilde Cox's Orange Pippin hoge prijzen genoteerd. Tot eind maart brachten de grote maten in klasse I van 204 tot 306 cent per kilo op. De kleine maten in klasse 1 deden van 129-223 cent per kilo. In 1983 werden de laatste Cox's rond half maart geveild voor 160 tot 209 cent per kilo. Steeds blijkt de maat 70-75 mm. het hoogst betaald te wor den. Dit is voor Cox's een goed uitge groeide appel die minder gevoelig is voor het optreden van stip, zoals dit in de allergrootste maten vlugger te voorschijn komt. De Cox's-oogst schommelt in Zeeland van vier tot zes miljoen per jaar. Het is geen gemakkelijk ras om te telen. Echte oogstverwachtingen kunnen nog niet gegeven worden voor de komende oogst, in 1984 Wel zijn de bomen nu druk bezet met gemengde knoppen De komende weersomstan digheden in de bloei- en groeitijd zullen in sterke mate de oogstgrootte van de Cox's in 1984 bepalen Kerkdienst Kloetinge KLOETINGE In de Nederlands hervormde kerk in Kloetinge wordt zondag 1 april een dienst voor 'jong en oud' gehouden. Tijdens deze dienst, die om 10.00 uur begint, is S Sies voorganger. Het koor en combo 'Nova Melodica' verleent onder leiding van S. den Dekker, een muzikale bijdrage Het thema van de dienst is „Als er gedeeld wordt, is er genoeg Aardappeltermijnmarkt Rotterdam bintje april laten 55 00, bieden 54,30, slot 54 40, mei 60 50, 60 00, 60.00. stemming april prijshoudend oplagenniveau: mei. prijshoudend opelagenniveau Omzet april: 9 aanzeggingen verhandeld op 55.00: hoogste pnjs 58 00, laagste 53 00 laatste zaken 9x54 40. mei' hoogste prijs. 61 00. laagste pnjs 58 50 laatste zaken 6x60 00 dag apnl 264: mei 76 Aardappeltermijnmarkt Rotterdam bintje april.84 50, bieden 83 50. slot 84 00. nov 31.00, bieden 30.00, slot- 31 00; mei. 94.30, bieden 41 10; slot 94 10; stemming april prijshoudend oplag.niv nov en mei idem Omzet april 21 aanzeggingen gemid deld verhandeld 82 40 hoogste prijs: 84.30. laagste prijs 83 90: laatste zaken 28x84 00 mei hoogste pnjs 95 40 laagste prijs 94 10 laatste zaken 3x94 10 Dag apnl 173. mei 326 Fruitveiling Barendrecht. 29 maart 19S4 Voorverkoop Conference 6575 1.63-1.67 7 ton, 55 65 1.43-1,45 30 ton. 45'55 89 12 ton. Appelen Cox's Orange Pippin vanaf 80 op 1.72-2.67,. 2,05-2.74. 2.10-2.95. 1.99-2,82. 1,53- 2.36 55/60 1 01-1,25. aanvoer 26 ton Golden Delicious vanaf 80 90 1.09-1.29. 97-1.22.60 70 61-97. aanvoer 28 ton Goudrelnetten vanaf 90 op 1.11-1.41. 1.80-1.90. 7080 1.84-1.93. aanvoer 3 ton Rode Goudrelnetten vanaf 90 op 1.43-1.61. 1.91-1.99 7080 1.93-2,05. aanvoer 37 ton. Jonagold vanaf 90 op 2.33. 3.03, 70 80 3.14, aanvoer 3 ton Lombards Caville 80 90 1.43-1.52. 70 80 1.22-1.65 aar, voer 4 ton. Winston vanaf 80 90 1.30-1.81. 1.60-1,99. 60 70 1.16-1.43. aanvoer 26 ton Peren Conference vanaf 65/75 1.32-1,76.1.34- 1,59, 45 55 75-92, aanvoer 25 ton Gieser Wildeman vanaf 60 70 1.85. 1.21-1.39. 40 50 71. aanvoer 2 ton. Saint Remy vanaf 70 80 96-1.21 92-1,11, 50'60 32-78. aanvoer 10 ton Totaal aanvoer appelen 111 ton. totaal aanvoer peren 37 ton MOTIE OVER 'BORSSELE' TERNEUZEN De gemeenteraad van Terneuzen wil een maximale rookgasontzwaveling van de conven tionele electriciteitscentrale bij Borssele. Een ontzwaveling van maar 50 procent zal schade toebren gen aan de landbouw, dc fruitteelt, het milieu en historische gebouwen en daarom pleit de raad voor hel maximum. B en w van Terneuzen zullen dat in een brief aan 'Den Haag' en dc aandeelhoudersvergadering van dc Samenwerkende Energie Pro- dukticbedrijven fSEP) duidelijk ma ken. De raad schaarde zich donderdag avond ach iet een soortgelijke uit spraak van de gemeenteraad van Vee- re maar vervatte het 'protest' tegen 'halve ontzwaveling' om technische redenen In een motie, die door nage noeg alle fracties werd ondertekend, maar in ieder geval door de héle raad werd gesteund Burgemeester C Ockeloen - vertegen woordiger in het PZEM-bestuur - wees erop dat hij de hele zaak al tijden terug binnen dat bestuur aan de orde had gesteld „Ik heb toen ook gezegd dat. als je zou kiezen voor 50 procent ontzwaveling achter zou lopen Aan de hand van alle mogelijke informatie is ons inmiddels duidelijk geworden dat de kwestie van de 'zure regen' een van de belangrijkste piublemen is. waarmee we te maken knjgen Maar in het PZEM-bestuur stond ik destijds helaas alleen' Voornamelijk met het oog op de werk gelegenheid - met ombouw van de centrale zijn heel wat arbeidsplaatsen gemoeid - stemde Ockeloen destijds tóch voor de PZEM-plannen „En om dat er inmiddels - na goedkeuring van 'Den Haag' en na de uitspraak van provinciale staten - tóch al voor zo'n 100 miljoen gulden aan die centrale vertimmerd is. lijkt het mij dat die hele zaak nu eigenlijk nauwelijks nog terug te draaien is". Burgemeester Ockeloen rekende de raad o\engens voor dat een nieuwe installatie voor 100 procent ontzwaveling voor Zee land zeker 15 miljoen gulden extra gaat kosten „Dat betekent dat we tot Sn lengte van jaren met hogere tarie ven te maken zullen krijgen Zo'n last lijkt mij voor de provincie niet gemak kelijk te dragen". Terloops wees Ockeloen erop dat, als de exploitatielasten door de ontzwa- velingsmaatrcgel omhoog gaan. de tarieven voor de grootverbruikers (de bedrijven) gelijk zullen blijven en de zaak dan zal worden afgewenteld op de kleinverbruiker. -eilmg Barendrecht. 29 maart 1984 Aardappelen bintje bonken 78-1.07. groot 69-92. irene 1.15-1,21, andijvie A 2 01-2,37, B 1 58-1,92 andijvie jong 2,60-2,64. bieslook 1.19-1 29. chinese kool 2,15-2.32. knolselderij vanaf 10 stuks per bak 1 71-2,02, 1.51-1.89 1.15-1 81 20 83-1.04. koolrapen 46-59. groene kool 89-97. witte kool 94-1.23. rode kool 90-1 30. kroten 7-90. peterselie 55-1 00 prei 1.54-1.89. seldenj 7-44. spinazie 1.27-1.60. uien bonken 1,29-1.31. grof 1.06-1,21. middel 80-95, drieling 36-59, pikler 5-21, winterpeen grof 42-64, middel 37-62. fijn 20-37, witlof kort super 3,50-4,30, kort IA 3,50-3,70, kort IB 3.40-3,60, kort II 2.20-3,70, lang II 2,00- 2.90. klasse III 1,20-2,80. aardbeien per doosje 2.20-2,40 Paardenmarkt Den Bosch Aanvoer 195 stuks, waaronder 137 veulens. Prijzen tn gulden per stuk luxe paarden 2025-3400 voljange 1850-3100. luxe 2 jarige merr.es 1550-2400, luxe 2 jarige hengsten 1450-2400, luxe 1 jarige merries 1000-1750, luxe 1 jarige hengsten 1000-1650. veulens, merries 650-1075. veulens, hengsten 575- 1075, hitten 750-1750: shetlands pony's (ruins) 350-650 (merries) 375-700. Prijzen In gulden per kg jonge slachtpaarden 5.7Q- 6.70 en oude 5.70-C.75. De handel was rustig Centr. Tuinb.veil. Zeeland Kapelle. 29-3-'84 Voorverk conference I 65 75 1.79. I 55 65 1 58. II 45 55 92. kroetapp. 35 80. wtnston I 75 85 1 45-171. I 7075 1.58-1.74 I 6575 I 48-177 I 60 65 156-1.38. I 55 60 62-76. I 80 90 1.37-1 50.17080 1.76-1 92. II 6570 1.36. II 6065 1.30. II 55 60 69-77. II 70 80 1 64-1 66. laxton superbe II 90 100 77. II 80 90 91-1 00; II 70 80 1,27-1 57. II 65 70 1 08-1.25. II 60/65 87-89, lombart calville I 90'100 95; I 80/90 1 06-1.08, I 70 80 1.37-1.38, I 65/70 1 18, II 90 100 68-82: II 80 90 91-1.01. II 70 80 1.16- 1 20 II65 70 1 06-1 09. II60 65 80-83: H 55 39. goudreinette II 95 105 1.36. II 85 95 1.79- 1 83. II75 85 t 74-1 88; II65 75 1 59-1.68. II70 2 62. golden del I 80 90 1 29-1.31. I 70 80 2 03-1 09. I 6570 83-87. I 60 70 80-82. I 60 65 70 II 80 90 1 17-1 27. II70 80 96-1 08. 96-1.08, II 65 70 74-76, II 60 70 76-88, II 60 65 47. jonagold I 80 90 2 83 1 70 80 2 96-3.00. zoete ermgaard II 65 75 2.37. II 60 65 2 42, IIB 60 65 1 58; IIB 55:60 1.24; conference II 65'75 1 32-1 68: II 55'65 1 26-1.47 I 65 75 1 77, 1 55 65 1 55 IIB 65 75 75-91. IIB 5560 55-96. II 45 40-48. saint remv II 80 90 1 05 II 70 80 I li l 14 II 6070 1 12-1 17 II 50 60 58-68 groente prei 88-1 19. uien 62. rabarber 1 72; aardapp I 71-82 Tijdrede SGP in Kamperland KAMPERLAND - Ds L Blok uit Nunspeet houdt maandag 16 april een tijdrede voor de kiesverenigingen Kamperland en Kortgene van de SGP. De bijeenkomst wordt gehou den in de kerk van de gereformeerde gemeente in Kamperland en begint om 19.30 uur. De kerk is vanaf 19.00 uur open.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 29