'Handhaving in plan Java Zonneschool onmogelijk' Protest in Kortgene tegen het plaatsen van leilinden Raad Hulst blij met nota b en w over ziekenhuis 'Laat Oostburgs wethouder het zand zelf maar opeten' Wissel Zeeum-Vfoanderm weekenddiensten Terneuzen tegen het opheffen streek-VVV's Ses VRIJDAG 30 MAART 1984 WETHOUDER IN RAADSVERGADERING TERNEUZEN: TERNEUZEN Op basis van de huidige cijfers is het onmogelijk om de huidige wat kortere termijn mag worden ge- 'Zonneschool' in het plan 'Java' (een groot, gedeeltelijk braakliggend terrein aan de realiseerd-eeeft die twee besturen j ,rri ï- nu maar liefst vijf j aar om elkaar te oostelijke rand van de Terneuzense binnenstad) te handhaven. Wethouder W. van Walraven vinden. Hei is te coulant om los te (onderwijs) maakte dat donderdagavond in de raadsvergadering duidelijk, nadat de VVD'er loPen W'. de Zeeuw had gewezen op het nut van het behoud van de school daar in verband met de het^d^voor geplande bouw van enkele honderden woningen op het 'Java'. kunstzinnige vorming straks naar het ZIKV gaat. Zij vond dat onjuist. Het onderwijs gaan volgen. „Maar ver- raacjslid pleitte voor 'verbreding van we—a<- 'r™ iV\de doelgroep' „Die komt met auto- Die bouwplannen liggen er al geruime 'I)en Haag' nog steeds niet overtuigd tijd, maar concrete vormen hebben ze van het nut van deze specifieke vorm nog steeds niet aangenomen. Op van onderwijs". Met wethouder Van grond daarvan vallen de prognoses Walraven hoopten De l'ooter en De van te verwachten leerlingenaantal- Zeeuw dan maar op extra facilitei- len op de 'Zonneschool' negatief uit ten, die het ministerie van onderwijs Van Walraven: „Simpel gezegd is het heeft toegezegd aan scholen, waar zo. dat de school op basis van de groepen schipperskinderen straks huidige cijfers gewoon weg moet. Wij vinden wel dat in de binnenstad een school thuishoort. Maar over de ont wikkeling van het plan 'Java' bestaat nu nog te weinig zekerheid" De overgrote meerderheid van de raad was overigens tevreden over de overeenstemming, die openbaar, pro testants-christelijk en rooms katho liek onderwijs hebben bereikt over het stichten van een samenwerkings school in de binnenstad. Er wordt straks samengewerkt in een stichting. Vooral omdat dankzij die samenwer kingsschool het onderwijs in de bin nenstad 'gered' wordt, zei de raad 'ja' tegen het voorstel van b en w akkoord te gaan met die schoolvorm. Alleen de GPV'er F K Hamelink sputterde, maar dat om principiële redenen, te gen. daarvan natuurlijk niet al teveel matisch tot stand door deze simpele W wachten waarschuwde de wet- integratie van instellingen". Zij drong p- „De beslissing ligt bij de er bij b en w op aan snel te werken aan een beleid waarbij de kunstzinnige vorming in Terneuzen voor iedereen Schippersschool houder, ouders' Heel wat meer moeite had de raad met het voorstel om het Zeeuws Insti- toega„keliJk is ..Hierbij zullen zeker 'ïüi. VS0r, Kun;tamvee v°r™n6 ook contacten mei het club- en buurt- iZIKV.de komende vijfjaar subsidie hulsu.erk en de basisscholen gelend te garanderen, op voorwaarde dat in moeten worden. De drempel om aan die periode wordt gewerkt aan de kunstzinnige vorming deel te nemen integratie met de Terneuzense Mu ls op dlt moment wei erg hoog Op zieksehool Inhoudelijk moet er al in ba5I5 daarvan vond de PvdA de in- hei volgende cursusjaar worden sa- houdeiijke integratie veel helangrtj- mengesteld, bestuurlijk moet de zaak ker dan de bestuurlijke. ..omdat pas /;|:i da" verbreding van de doelgroep ver- De VVD er W. Gosselaar. „Wu vinden we2enWkt kan worden", dat die bestuurlijke integratie best op Terwijl fle Pv„A a]le8 voelac v00r inkomensafhankelijke cursustarie ven, bleken CDA en VVD daartegen gekant. De CDA'er P. Hameiinck ver- GOES Donderdagavond 5 apnl der over de integratie: „Hopelijk zul- vormen het IKV en Vrouwen voor ien die twee instellingen nu wat Vrede in Goes voor het stadhuis een efficiënter met hun subsidies om- stiltekring als protest tegen de wa- springen en wat dichter bij de men- penwedloop. Dat gebeurt van 20 tot SCn komen te staan". Het integratie- 20.30 uur. Iedereen die zijn bezwaren voorstel haalde het overigens ruim tegen de bewapening tot uitdrukking schoots. wil brengen kan zich bij de kring aansluiten. Zo uitte de heer De Brabander in Kortgene zijn protest tegen de komst van leilinden voor zijn ivoning Stilte-kring De PvdA'er S. de Pooler en de VVD'er De Zeeuw betreurden de opheffing van de openbare schippersschool'De Loopplank'. Voor het schipperson- derwijs bestaat geen ruimte meer binnen de nieuwe onderwijswetge- ving. De Pooler: „Kennelijk is men in wefhóuder W. van Walraven Goese Vrouwenraad houdt filmavond over Zuid-Afrika VANWEGE WEGNEMEN ZICHT UIT WONINGEN KORTGENE De komst van een uit zijn schuur in de draden gehangen. Van Duijn. burgemeester van Kortge aantal leilinden in de Hoofdstraat in Overigens meent De Brabander dat ne, vertelde dat er een gesprek ge Kortgene heeft voor enige beroering de gemeente expres de bomen vlak weest is tussen haar en de heer De in het N'oord-Bevelandse dorp ge- voor de huizen in die buurt wil zetten. Brabander. Verder wees ze er op dal zorgd. Uil protest tegen het leit dat om op die manier de slechte toestand er een hoorzitting is geweest waarop die bomen veel te dicht tegen zijn waarin de panden zich bevinden, weg iedere betrokkene zijn reactie op de gevel komen, hing J. de Brabander te moffelen Ook de exploitante van plannen kon geven, donderdag de meest uiteenlopende de winkel, enkele huizen van De Bra- Het planten var voorwerpen in de draden die de lei- bander vandaan, heeft last van de de bomen gebeurt in het kader vi Dansavond in linden met elkaar moeten verbinden, bomen, zegt ze. Ze heeft dan ook al de het opknappen van de Hoofdstraat Volgens De Brabander wordt in de koopacte van het pand opgezocht om Kortgene. Ze zegde overigens toe dat Sint-Tansteen eerste plaats het zicht vanuit zijn te kijken hoever haar eigen erf gaat en de zaak nog eens met de technische woning weggenomen. Verder hangen 0f de bomen misschien op haar eigen dienst wordt doorgenomen en dins SINT-JANSTEEN De evenemen- de draden waar de takken van de grond komen te staan, zodat ze alsnog dag in een vergadering van burge- tencommissie van het cultureel een- bomen langs moeten lopen zo laag verplaatst kunnen worden. Overigens meester en wethouders wordt bespro- trum de Warande in Sint-Jansteen dat De Brabander zegt dat hij er moeten de bomen nog geplant worden ken. Als blijkt dat de bomen of de aa" °"c' bijna door werd onthoofd. en staan alleen de palen er nog maar raden inderdaad hinder opleveren, waar de bewuste draden aan beves- zullen ze worden verplaatst, aldus de Mede daarom heeft hij allerlei spullen tigd zijn. Mevrouw E. J. Hoogendijk- Kortgeense burgemeester. GOES - De Goese vrouwenraad houdt morgen, zaterdag, een dans- houdt woensdag 4 april een film- avond in de 'Warande' De muzikale avond in 'De Prins van Oranje' te omlijsting is in handen van het Belgi- Goes. De film 'South Africa belongs sche orkest Frans Bonne. De bijeen- to us' begint om 19.30 uur. komst begint om 20 30 uur. De rolprent handelt over de positie van de zwarte vrouwen in Zuid-Afrika. Het geeft een beeld van de manier AlllClIlCe UVQCllt waarop het apartheidssysteem het T leven van de zwarte vrouwen beïn- Uiva III I emeuzcn vloedt. TERNEUZEN De Alliance Fran^ai- Rosalinde Blonde uit Namibië, mo- se Zeeuwsch-Vlaanderen draait don- menteel woonachtig in_Tilburg, geeft derdag 5 april de film Diva' van Jegn-Jaeques Beineix in het Terneu zense Zuidlandtheater. De bijeen komst begint om 20.00 uur. Sluis. Oostburg en Aardenburg: A. L J van Bruinessen. Romanlaan 28. Aardenburg, tel. 01177-2398. weekend spreekuren zat, en zon. 13 00 uur. een toelichting op de film. Opname grammofoonplaat VOOR BEHOUD SINT-LIDUINA Artsen Terneuzen: zat 08.00-zon. 08.00 uur: J G. Stevens, tel. 12020. Oostelijk Bol- Tandartsen werk 2C. Zon 08.00-ma. 08.00 uur. H Hammer tel 12303. Oostelijk Bolwerk 2C. Spreekuren alleen voor dringende ge vallen zat. en zon. 11.30 en 17.00 uur Oostburg en Aardenburg: vrij. 19.00- ma. 08.00 uur: W. J. Jongsma, Oude- Oostburg, tel,, 01170-5092. kerkstraat 2, Aardenburg. tel. 01177- Oost-Zeeuwsch-Vlaandcren: zat. 14<K> 10.00-10.30 en 18.00-18,30 en zon. 12.00- Cadzand, Retranchement, Sluis en 12.30 uur: F. A, J. Hamann, Leeuwen- Zuidzande: J. W. Beek, Zuidzande, laan 58. Terneuzen, lel. 01150-12320. tel. 01170-2424. Koffieconcert in Lamswaarde grammofoonplaat opgenomen van de Wcst-Zeeuwsch-Vlaanderen: zat en plaatselijke koren en de brassband KAMPERLAND Zaterdag 31 maart wordt in de Nederlands Her- vormde Kerk te Kamperland een LAMSWAARDE De blaaskapel De zon. 12.00-12.30 uur: R. Bracké. Burg v Zuyenstraat 81, Breskens, tel. 01172-2714. Sluis en Oostburg: zat en zon. 10.00- 11.00 uur L. Buysse. Volderstraat 21, Het verkeer zal stilgelegd worden de Veerweg vanaf de Korte Nieuw- straat tot aan de Ripstraat om bijge- HULST De gemeenteraad van Zeeuwsch-Vlaanderen beter en volle- zwakkeren m de gemeente Hulst. Het Hulst heeft donderdagavond instem- diger wordt. is de bedoeling dat onder meer tips Raadslid R. Eeman (lijst Eeman) stel- worden gegeven over teruggave van de dat de ommezwaai van het Hulster belasting. Bovendien zal de proble- college, dat eerder wilde werken aan matiek van de uitkenngsgerechtig- een zo goed mogelijk uitgeruste bui- den aan de orde komen in het schrij- tenpoiikliniek in Hulst, eigenlijk nog- ven. De Hulster raad ging verder al laat komt. „Het had ook eerder in zonder veel moeite akkoord met een vermogen van b en w kunnen liggen grondruil van de gemeente met Th mend gereageerd op de nota van b w, waarin wordt gepleit voor een zo groot mogelijke inzet voor behoud van het ziekenhuis in Hulst. Met Lamsoren', een onderdeel van de klem drongen de verscheidene frac- plaatselijke fanfare uit Lamswaarde. ties er nog eens op aan 'alles te geeft zondag 8 april een koffieconcert redden wat er te redden valt'. Teleur- m het gemeenschapscentrum'De Lui- gesteld toonde de raad zich over het om op hoger niveau contacten te Geensen uit Hulst. Geensen levert het fel'in Lamswaarde Het koffieconcert standpunt van het zwakzinnigenin- leggen en gesprekken te voeren", omstreden stuk grond met het wan- luiden bil de'opnarniTte*voorkomen bestaat voor het grootste deel uit temaat De Sterre in Clinge. Het meende hij. Wethouder mr E. N. J. H. delpad in Chnge in, terwijl de gemeen- De plaat die als titel draagt 'Blijf Egérlander muziek, speciaal voor dit internaat vindt sluiting van het zie- de Rechter (gemeentebelangen) be- te een ongeveer gelijke hoeveelheid Hem maar trouw' wordt uitgebracht concert ingestudeerd. kenhuis niet onoverkomelijk, mits de toogde dat thans in ieder geval alle grond teruggeeft aan de Grote Kreek- Het concert begint om 11.00 uur. kwaliteit van de gezondheid in zeilen worden bijgezet. Hij verduide- weg tegenover het hockeycomplex in lijkte dat b en w onlangs hebben Hulst. geprobeerd staatssecretaris J. van der Wijkverpleegkundigen West-Zeeuwsch-Vlaanderen: verpleegkundige. Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke: H. van der Pas, IJzendijke. tel. 01176- 1366. Breskens en Groede: M. P E. Davits, Walenstraat 16. Groede. tel 01171- 1825 Axel: vrij. 17.30-ma. 08.00 uur J P Harskamp. Noordstraat 8. tel. 01155- 1666; spreekuren zat. van 10.00-10.30 en 16.00-16.30 uur. Sas van Gent en omstreken: vrij. 18.00 ma 08.00 uur: M. Dierick, Graafjans- dijk A 185, Westdorpe, tel. 1366; spreekuur zat. 10.30 uur op Bolwerk- Orapje 2 te Sas van Gent Hulst: vrij. 18.00-zon 24.00 uur: C. L Th. v. d Mee. Wilhelminalaan 13, Hulst. tel. 01140-14215. I De praktijk van de artsen Niesten en Overslag en ZiTiddorpe': leMoonno.' Lips, Gr Bagijnenstraat. 16. tel 01140- 01155-1885.U krijgt hierop het tele- door de Nederlandse Hervormde Ge meente, ter bestrijding van het tekort, dat is ontstaan doordat de elektrische bedrading in het kerkgebouw is afge keurd. De opname komt zowel op grammofoonplaat als op cassette uit. tele- Aan de plaatopname wordt meege- foonno. 01173. U krijgt hierop het werkt door de brassband'Ons Genoe- telefoonnummer van de dienstdoende gen', het koor 'Zingend Getuigen', het Christelijk Gemengd Koor 'Soli Deo Reijden van volksgezondheid over de 1$€St€lTlt7ll1lQSplCltl zaak te benaderen, maai- dat dit niet Niet helemaal gelukkig toonde de is gelukt. Het rijk heeft het college raad zich tijdens de uitvoerige verga- verwezen naar de provincie. Volgens dering - de behandeling van de inge- De Rechter is met gedeputeerde sta- komen stukken duurde al tweeëneen- ten al uitvoerig gesproken. „Het gaat half uur - met een voorstel over een te erom: hoe kunnen wij provinciale sta- vervaardigen bestemmingsplan voor SenaantrekJten"' meende v" SrSTMSS SS SuTe"en SSSSS^St &S ESS? Terneuzen: telefoonno. 13360.U krijgt Gloria' en het kinderkoor 'De Kam- TERNEUZEN De gemeente Ter- zover We moeten ons verder van die omturnen om tot een ander be- Hulst, ter bescherming van het hierop het telefoonnummer van de perzangertjes', 's Avonds om zeven neuzen vindt de voorstellen van de suggesties van de Grontmij maar 3 ÏT1? benadrakj;e de wat~ dorps- en stadsgezicht. Het ging om dienstdoende verpleegkundige. hnnripr «Pt Ipp^ Pmn h9i. hPt 0Hp. Hoek, SLuiskil, Philippine, Westdor pe en Sas van Gent: telefoonno. 01159- 306. U krijgt hierop het telefoonnum mer van de dienstdoende verpleeg kundige. Hulst en Hontenisse: telefoonno. 01140-12191. U krijgt hierop het tele foonnummer van de dienstdoende verpleegkundige Groot Axel, Zaamslag, Koewacht. gankelijk is. Schietingen KLOOSTERMANDE In café De Reizende Man in Kloosterzande werd J wel een trein die rijdt". De raad wa. kaarten. vooral verontwaardigd een schieting gehouden, waaraan 25 schutters deelnamen Uitslag, hoge vogel B Visser Vogelwaarde, eerste zij vogel E de Kort Ossenisse tweede z(jvogel P Boeter Vogelwaarde; derde zij- wethouder J. van Rooijen (toerisme) - WD-er W. Gosselaar. Die wees op ook voorzitter van de VW Terneuzen nljt wethouder De Rechter deelde voorts „mdat het voorstel vlak voor de ver- .ergadering duidelijk. Op dit mo- GmntmJ stelledSSteSteb :oltew vm plan Is e™ gadering bij de raad was terechtgeko men! wordt de laatste hand gelegd binnenkort een provinciaal plan voor nota uil te brengen over de rinancieel men. Waarnemend burgemeester G VVV recreatie en toerisme op. Onderdeel A van de Voorde maakte duidelijk foonnummer van de dienstdoende 13373 wordt door eigen arts verzorgd Spoedgelvailenspreekuur zat van verpleegkundige. 09.30-10.00 en 17.30-18.00 uur en zon. van 12.30-13.00 uur Hoek. Sluiskil en Philippine: H G tel. 01157-1955, spreekuur voor spoed GEMEENTERAAD SLUIS OVER TRANSPORTEN: gevallen zat. en zon. om 11.30 uur. Kloosterzande en Hontenisse: vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: M. van Kalm- thout, Groenendijk 52, tel. 01148-1377. Zaamslag: W. L. Fraanje, Plein 42, tel. 01153-1244. Clinge, St.-Jansteen en Koewacht: vnj. 18.00-ma. 08.00 uur L Adriaan- sens, Hoofdstraat 34. St -Jansteen, tel. 01140-12929 Zeeuwsch-Vlaanderen. Die moet er. van Grontmij-plannen is dus die aan- KledillgbciirS Hlllst d3t„ volgens Van Rooijen. gewoon komen, stelling van regio-coórdinatoren rtji ST De nentersneelzaal 'De f J „Zo n streek-VVV ,s de enige, goede Gosselaar !k vind dat b en w op Xfedoel' St S hoSfwoeS de^a^ mampr om pph rpcrin als dp nnzp re formele en informele Wlize aan es oe r<wn een mddau wwr «et vouraua regio als de onze te formele en informele wijze R Asselman Kloosterzande. Grootste aan- tal kleine vogels 112) B. Roskam Sint-Gilles, noeg rond: op 1 januari '85 len en niets anders. Onze inbreng vogel E. de Kort Ossenisse vierde zij vogel manier om een regio ais ae onze te lormeie en miunneie wijze asm gs d n april een kinderkledmgbeurs zou goedkeuren""dan zouden veel bc> presenteren. De plannen zijn nage- dmde^moeten in LtHMtenJi^rtter iHtils^Deze ien en niets anaers unze morene in keer 8331 het voornameliik om zo' zitten, hetgeen de-kwaliteit van de dte stëeëk VW zS veef eroter kunnen merkleding De kinderkleding moet fot(ys schade 20U gerokkenen. Uitein- zin dan wanneer een ambtenaar oo schoon zlJn Van de lotale «P^engst deiyk ging de raad mel ultzondering het ^rovhufiehffis Temeuzen moet is een kwart bestemd voor de Hulster van de raadsleden Eeman en B. Mar- ÏIL verkSnen" TemeUZen m°et peuterspeelzaal. De beurs wordt ge- tens lpvda) overstag en werd het Wethoudeëvan Rooiien was dat roe houden van 14 00 tot 16 00 uur °P voorstel aangenomen. Wetnoudei Van Rooijen was dat roe woensdag jj apnj 1S er -s morgens van rend met hem eens. 9 00 tot j 1 QQ uur geiegenheid om de kleding in te leveren in het Houten kwartier. NCVB in Axel SLUIS - De Sluisse gemeenteraad is van mening dat buurgemeente Oost burg de overlast van de zandtrans- Hij was van mening dat zijn collega- wethouder te vlug met de plannen buiten was gekomen. Rijkswa- houdt vergadering AXEL - De afdeling Axel van de elhouder kondigde aan Nederiandse Christelijke Vrouwen- J? Hnngt NPVR limiHl rinnHprnair 19. Apotheken Terneuzen: zat 0830-17 30 en zon. 11.30-12.30 en 17 00-18.00 uur A J. n^J| M ^^^ieni9nw?nke,CentrUm Zuidpo1" Cadzand niet op Sluis moet afschui- Zwingebied moet worden opgevoerd. „Het zand mag en kan in de Een overleg met Oostburg zag Du zomer niet door onze gemeente wor- den vervoerd", stelde het PvdA- porten in verband met de aanleg van terstaat heeft immers nog niet defini- het afwateringskanaal Bakkersdam- tief vastgesteld dat er zand in het De Sluisse dat er voor woensdag 4 april al een afspraak met het waterschap is ge maakt om de situatie te bespreken. Spullen ophalen voor rommelmarkt buurthuis Terneuzen der. tel. 12090. Axel: zat. 10.00-11.00 en 16.00-17.00 uur: Apotheek Axel, Oranjestraat 6, tel. 01155-2888. Hulst: zat. 11 00-12,00 en 15.00-17.00 en zondag 15.30-16.30 uur Apotheek Hulst, Steenstraat 35, tel. 01140-14255 (spoedrecepten telefonisch). Oostburg: zat. 11.00-12.30 en 1500- 16 30 en zon 11 30-12.30 en 17.30-18.30 uur: Apotheek Oostburg. Burcht- straat 16. tel. 01170-2170 (spoedrecep ten telefonisch). Fossé voorlopig niet zitten „We zijn er niet voor om de problemen van raadslid A. Oosterling tijdens de Oostburg over te nemen. Het water raadsvergadering van donderdag- schap is in deze kwestie •ast. Hij reageerde vooral op sprekspartner. Een gesprek met het blemen zouden zorgen. In het bestek, dat met de aannemer dit de transpor- bond (NCVB) houdt donderdag 12 apnl. in het verenigingsgebouw aan TERNEUZEN Buurthuis De Bol- ic „„utckc. de Kerkdr«ef 19 in Axel. haar jaarver- ster in Terneuzen houdt zaterdag 28 Ook vertelde Du Fossé dat de dorps- eaderin8 De agenda vermeldt buiten april weer een rommelmarkt met raad en de VVV van Retranehement de gewone punten, zoals onder meer Vlaamse kermis en verloting Wie een brier aan'1 Vrije hebben geschre- verslagen ook nog een bestmirswisse- spullen beschikbaar wil stellen kan ven, waarin ze hun zorgen kenbaar Img en de huldiging van de jubileren- contact opnemen. Gebeurt dat voor maken. Hij was bang dal vooral de leclen I5-30 ™r tta> worden ze nog dezelfde lege vrachtwagens, die hun lading Tevens wordt er tijdens deze vergade- dag opgehaald ï-intr ppn vprlntino' ophnnripn waarvnn aan de kust hadden gelost, voor pro- Dierenartsen Zaamslag en Hulst: E F de Nijs. Wilhelminalaan 11. Hulst. tel. 01140- 13004. Terneuzen en Axel: J J. L M. Kop. spreekuren: zat. Terneuzen, W de Zwijgerlaan 2b, van 13.30-14.00 uur, tel. 01150-95017, Axel Dierenkliniek nwalcte de burgemeester uitlatingen van de Oostburgse wet- waterschap en de gemeente Oostburg houder J. Thomaes, die vorige week zou eventueel wel tot de mogelijkhe aankondigde dat bekeken zal worden den behoren of de zandtransporten in het hoogsei zoen richting Zwin gestuurd kunnen worden. „Laat wethouder Thomaes zelf zijn zand maar opeten", aldus een verbol gen Oosterling Burgemeester J. J. P M Asselbergs gaf het raadslid met helemaal ongelijk Hij opperde: „Mis schien kan de Oostburgse wethouder bevorderen dat het zand naar het nieuwe naaktstrand gaat". Ook verwijt van 11.00-12.00 uur, tel. 01155-1488; zondag volgens afspraak tel. 01150- 95017. IJzendijke: K. G. M. v d. Vijver, tel. 01176-1388 b.g g 01174-424. weekend spreekuur zat 13 00 en zon. 12.00 uur in de dierenkliniek te IJzendijke in algemene zin aan het adres van het waterschap 't Vrije van Sluis, dat verantwoordelijk ls voor het vervoer van het zand. Het waterschap zou het hele probleem meer technocratisch dan bestuurlijk hebben benaderd, meende de burgemeester „Het initia- Terneuzen: J. P. en P de Vos. kliniek llef voor °ler'eg over de problemen voor kleine huisdieren en bijzondere s»»1? ""W™ dieren. Van Diemenstraat 83, Temeu Wethouder J. du Fosse liet ten aan- zen. tel 01150-19628: spreekuur zat. zle" van he' Oostburgse voorstel van 12 30-14 00 uur en verder volgens eveneens een duidelijk protest horen. •ing een verloting gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de Dansavond St. JCHlSteen Argentijnse kinderen (actie SAAM) SINT-JANSTEEN De evenemen- omremaakt is niets Na de pauze is de paasviering, dit met tencommissie van 'De Warande' - - medewerking van het koor De verga- houdt zaterdag een dansavond in het dering begint om 20.00 uur. Aanvang gemeenschapscentrum 'De Warande' deze avond is 20.00 uur. Forum van CNV Tholen en Sint-Philipsland Wethouder J. fhomhes ten uitvoert bepaald over de route van de lege vrachtwagens. Aangezien de aanne mer. volgens de wethouder, aanzien lijk onder de prijs werkt, achtte hij het niet gemakkelijk om een andere route aanvaard te krijgen. De socialist Oosterling sprak tenslot te van een 'gigantische vorm van overlast'. Hij vond dat Retranche ment daarvoor In elk geval gespaard moest worden, omdat het dorp voor POORTVLIET De afdeling Tholen- een belangrijk deel van het toerisme Sint Philipsland van het Christelijk afhankelijk is. Met 'dat zand van Nationaal Vakverbond (CNV) houdt Oostburg zal ons een rotzorg zijn' dinsdag 10 april een forumavond. De vertolkte Oosterling met een welis- bijeenkomst in 'Het ouwe Racdhuus' waar met voor alle raadsleden gewoon te Poortvliet begint om 19.30 uur. taalgebruik het algemene gevoelen L Q. Phernambucq, districtsbestuur- van de raad der van het CNV. leidt de discussie Verder ging de gemeenteraad una- over de werkgelegenheid op Tholen mem akkoord met een krediet van en Sint-Philipsland Het forumgedeel- 5 500 gulden voor de inrichting van te wordt ingeleid door afgevaardigden het clubgebouw van de jeugdsoos in van de PvdA. CDA. WD en RPF- Relranchement en met 16.000 gulden GPV. Tijdens de discussieavond voor de uitbreiding van het herten- wordt ook aandacht besteed aan de park. 'actie van de CNV-districtsraad: 'fiet- ^en voor Opper-Volta'. in Smt-Jansteen. Het muzikale ge deelte is in handen van het orkest van Frans Bonne De dansavond begint om 20.30 UÜr. H u u n w a> Enige en algemene kennisgeving Heden overleed zacht en kalm onze geliefde vader, schoonvader en opa GU1LLAUME PIETERS weduwnaar van Adriana Roman op de leeftijd van 95 jaar. Axel: G. G. Pieters R. Pieters-de Nijs Ingrid Sas van Gent. 29 maart 1984. Corr.adres. De Ruyterstraat 25, 4571 BW Axel. Op maandag 2 april heeft om 11.00 uur de crematie plaats in het crematorium te Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 28