VMZ: schorsing vergunning ombouw Borssele aanvragen DUIZENDPOOT 'Plan FNV om kortingen aan leeftijd te koppelen' Kamervragen affaire Bleijko Walsoorden 'en toen liep ik tegen dat café op' -[pzc7 provincie BEROEP BIJ KROON EN RAAD VAN STA TE Aansluiten bij DGD de manier van bezuinigen' laiksee ü,vd/e sf Agrarische mannen en vrouwen moeten meer samenwerken ,,M; VRIJDAG 30 MAART 1984 15 MIDDELBURG De Vereniging Milieuhygiëne Zeeland (VMZ) gaat bij de Kroon in beroep j tegen de beslissing van gs om de PZEM vergunning te geven voor het ombouwen van de kolencentrale in Borsele met slechts gedeeltelijke rookontzwaveling. Omdat de behandeling van zo'n beroep jaren vergt en het milieu intussen verder verslechtert zal ook een verzoek tot schorsing worden ingediend bij de Raad van State. Wordt dat gehonoreerd dan kan de ombouw in afwachting van de uitslag van het Kroonberoep voorlopig niet worden voortgezet. De initiatieven tegen de vergunnings- raffinaderij, die een forse toename van ombouw van de kolengestookte cen trale Borssele1' De jaarvergadering van de VMZ be sloot gisteravond overigens om in principe met het Zeeuws Coördinatie Orgaan (ZCOi te fuseren tot de Zeeuwse Milieufederatie. De concept statuten voor de nieuwe instelling werden in grote lijnen aanvaard. Voor enkele detailpunten waarop kritiek nomen worden, waarmee binnen en- werd geleverd zal het VMZ-bestuur afgifte werden donderdag bekend ge- de luchtverontreiniging veroorzaakt kele jaren volledige ontzwaveling ver- nog eens orn de tafei gaan Z1tten met i'*J T D i-i plicht wordt In de kosten daarvan net ZCO. Het is de bedoeling dat voor de centrale in Borssele zal de vervolgens beide instellingen in hun rijksoverheid in dat geval zeker niet najaarsvergaderingen het definitieve maakt door de VMZ-voorzitter J Ban- met zwaveldioxyde zonder dat er mnk tijdens de jaarvergadering van sprake is van de reiniging van rook- de vereniging in Middelburg Hij riep gas ..Ookhierzaldeluchtverontreim- de 25 aanwezigen op niet alleen naar ging bij de bron aangepakt moeten meer aanzienlijk bijdragen. Borsele te kijken. De bestrijding de zure regen moet ook elders worden gevoerd In dit verband noemde Ban- nink de uitbreiding van de Total- worden". zo vond de voorzitter. Kortzichtig De heer Bannink weet overigens de koers van de SEP vooral aan de samenstelling ervan. „Ze wordt ge- Don: bij volgende restitutie PZEM meeste profijt voor de kleinverbruikers Hij vond de opstelling van de SEP controleerd door de technisch-econo- (Samenwerkende Electriciteits Pro- mische directies van de provinciale duktiebedrijven) getuigen van i kortzichtig beleid dat niet getuigt van verantwoordelijkheid voor na tuur en milieu. Het kan wel zijn dat het rijk in de ogen Inbraken zomerhuisje in Scharendijke energiebedrijven. De SEP heeft daar bij een belangrijke invloed op het landelijke energiebeleid. Zo heeft ze SCHARENDIJKE - Op het zomerwo- grote zelfstandigheid op het gebied ningenterrein De Achthoek1 in Scha- van het electriciteitsbeleid en domi- rendijke is de afgelopen dagen in van de SEP nu met genoeg bijdraagt neert ze de provinciale bedrijven en verschillende huisjes ingebroken In voor volledige ontzwaveling, maar dat hun aandeelhouders, oftewel de pro- één geval is de diefstal bekend van een kleuren-tv en een radio, samen ter kan later heel anders bekeken wor- vinciebesturen Vanuit zo'n machts- WAARDE PZEM-voorzitter, gede puteerde W. Don acht het niet uitge sloten dat bij een volgende restitutie de kleinverbruikers het meest kun nen profiteren. De gedeputeerde leg de zijn gehoor, een twintigtal leden van de Plan-afdeling Reimerswaal uit dat bij het nutsbedrijf, nadat voldoende reserves apart zijn gelegd om eventuele tegenslagen voldoende te kunnen opvangen. Gedacht kan worden aan restitutie van een gedeel- den. Te verwachten is namelijk dat positie dicteert de SEP de bouw van Waarde van ongeveer 3200 gulden, binnenkort strenge maatregelen ge- de electriciteitscentrales en ook de eigendom van L. N. S uit Den Haag! Men kwam binnen door een ruit in te DEN HAAG Het D'66 tweede ka- te van de betaalde prijs per kubieke merlid D. Tommei stelt vandaag, meter gas. vrijdag, schriftelijke vragen aan Als restitutie plaatsvindt via de gasre- landbouwminister Braks over de kening komen alleen de kleinverbrui- 'Bleijko-affaire' in Walsoorden. Tom- ling komen, om zodoende zelf een kers aan bod. De grootverbruikers mei zou van de minister een duidelij- oordeel kunnen vormen. Mijn zijn toch al tijdelijk goedkoop aange- ke uitspraak willen horen over de richten zich niet tegen de hinderwet slaan. Dat gebeurde ook bij drie ande re zomerwoningen, maar omdat de eigenaren daarvan nog niet zijn wezen kijken, is het niet bekend of er ook iets wordt vermist In Bruinisse werd van een terrein aan de Industrieweg 300 liter dieselolie gestolen uit een ondergrondse tank. Tommei stelt nadrukkelijk dat het Hiervan werd aangifte gedaan door C. niet zijn bedoeling is het provinciaal E. L. van B uit Bruinisse. bestuur voor de voeten te lopen. „Ik il achter de oorzaak van de vervui- Drs. R. C. E. Barbé sloten op de aardgasbel om de prijs geconstateerde verontreiniging op laag te houden tot de goedkope kolen- rond het terrein van de betonfabriek. gestookte energie geleverd kan den. voor CDA-Terneuzen (■remming. Mocht er nil een nieuw TERNEUZEN Gedeputeerde drs onderzoek naar voren komen, dat de vergunning niet voldoet, dan is er nog altijd een kroonberoep moge- Ook wil hij dat de bewindsman de preciese resultaten van de verschil lende onderzoekingen op het terrein lijk", aldus Tommei. van Bleijko beschikbaar stelt. Op grond van die meetcijfers wil Tom- Het kamerlid heeft donderdag gepro- mel eventueel opnieuw proberen een onderzoek van de grond te krijgen. Het kamerlid stelt de vragen naai beerd om via de vaste kamercommis- R. C. E. Barbé van economische za ken. landbouw en visserij spreekt maandag 9 april in verenigingsge bouw 'De Rank' in Zaamslag. Dat gebeurt tijdens een vergadering van de CDA-afdeling Terneuzen. Drs. Bar- aanleiding van een artikel in de PZC te vragen. Een meerderheid van de van 24 maart. Zoals bekend zijn er op commissieleden voelde daar niets het weiland van landbouwer J. Ver- voor Tommei besloot daarop zijn schueren, grenzend aan het Bleijko- toevlucht te nemen tot schriftelijke terrein, polycyclische aromatische vragen aan de minister. landbouw inlichtingen over r°ert 'actuele politieke taken' aan. de Bleijko-affaire aan minister Braks De bijeenkomst begint om acht uur s GEDEPUTEERDE DON IN WAARDE: Europarlementariër S. Jonker (EVP) spreekt in Domburg 3;\rteSl™Ten°Kdv«TnwëS. ^he™ngSefef&- D™BUKG - ^opffllêmenta- honH tnccpn rip in hpt Iniilunpr opunn. ïrprrroriprooul uun rip trprpfnrmpprrip koolwaterstoffen ipak's) aangetroffen. De districtsbestuurder van de indus- Ook heeft de landbouwer sinds 1978 ^ndïïïvHmsvegUnggageer- met een geheimzinnige ziekte onder - e B' - B band tussen de in het kuilvoer gevon den pak's en de ziekte van de koeien vragen toegespitst werden op de Bleij- vergaderzaal van de gereformeerde kerk Rehoboth in Domburg over de 1 op de, uit de pan gerezen, kosten van de gezondheidszorg te bezuini- gezondheidsdienst IDGD)" de gedeputeerde W. Don ken in heel het land gebruikt En daar Sommige wetenschappelijke on- gebeurt „et gew00n1„ de open lucM Hij deed dat speciaal voor wethouder De uitstoot van coatingsstolfen is een ™n ?c verontreiniging is onzeker Jen ,d m komende Europese verkiezingen Hü te sluiten bii de districts- Blellko heeft eind von6 Jaar een aan" betrekking hebben od de algemene houdt zyn mleidinS voor het CDA bij districts- hmd tvergunning Sedert Het Sï f' Reh°" ™«riaal dat m. Walsoorden word. Granaat gevonden BRESKENS - Bij werkzaamheden aan het Vogelenzang in Breskens is donderdagmiddag een granaat gevon den met een lengte van 40 centimeter en een diameter van 10 centimeter. De gunning wordt binnenkort door gs zoek juist op Bleijko gericht zou Explosieven Opruimingsdienst heeft de granaat geruimd. iiui vuiRbcc- iimiAiidai ucit in vvmauuiutrw wuiut zondheid tijdens een vergadering coaten van J ,g gespoten, wordt bij alle betonfabrie- van de afdeling Reimerswaal van de een afgesloten loods moet gebeu- -J - - PvdA in Waarde. I. Lindenberg. die benadrukte dat hij zolang hij de regering niet vertrouwt, niets van een DGD wil weten. De wethouder is. evenals de meerderheid van de Reimerswaalse gemeenteraad, tegen deelname in een gemeenschap pelijke gezondheidsdienst omdat de garanties van de regering omtrent het budgettair neutrale verloop niet hard genoeg zijn. Volgens Don is de regering in deze zaak te vertrouwen omdat het op de langere termijn alleen maar geld ople vert. Alle kosten die ook nu al worden gemaakt door gemeenteartsen, schoolartsen en andere gemeentelijke voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg moeten volgens de gedeputeerde worden geëffectueerd in de DGD's. „Met de stapels gegevens, die ieder jaar door alle verschillende diensten worden verzameld, doet nie mand iets. Juist het coördineren van gegevens, taken en krachten kan een aanzienlijke besparing opleveren". Het feit dat de gedeputeerde er zijn hand voor in het vuur wilde steken algemeen probleem". het land van Verschueren verontrei nigd zou worden doordat coatings- stoffen van het terrein van Bleijko Hij noemde het om die reden onlo- De hinderwetver- gisch dat een eventueel nader onder- HL'LST De huidige agrarische be- zijn. „Wat dat betreft hoeven ze zeker wat betreft de bednjfsvertegenwoor- drijven hebben een organisatie, waar niet onder te doen voor de mannen", diging en haar toegang tot beroeps mannen en vrouwen gelijkwaardig meende ze. „Ook al bestaan er weder- en vakopleidingen binnen het gebied samen optrekken, hard nodig, mede zijdse verschillen". Binnen de organi- waarin zijn werkzaam is in het belang van de ontplooiing van satie van de KVO en de NCB is wel "een overgangsfase nodig, vond me- Tijdens de goedbezochte orièntatie- dag in Hulst bogen de aanwezige vrouwen zich tevens over een aantal Noordbrabantse Pijls. van het overkoepelend orgaan stellingen, waarop commentaar werd de bedrijven en ondernemers. Dit z voorzitter R. Roosen-van Pelt van de vrouw Roosen Katholieke Vrouwenorganisatie Voorts maakte mevrouw M. Horma- (KVO) dat het instellen van een DGD de Christelijke Boerenbond (NCBi don- van de landbouworganisaties in de 10 geleverd. Zo werd betoogd dat de gemeente binnen vijfjaar niets extra's derdag over de NCB in Hulst. Dat EG-landen. duidelijk dat er binnen de agrarische vrouw, voordat ze trouwt, gaat kosten, kon wethouder Linden- gebeurde tijdens een oriénlatiedag Europese commissie een voor-ont- behoort na te denken over haar eigen berg niet overtuigen. „Ik vertrouw Don wel. maar de regering niet", stelde Lindenberg. Werkende Jongeren CNV bezorgd over minimumloon GOES - Het district Zeeland van de Werkende Jongeren CNV heeft minister drs J. de Koning van sociale zaken en werkgele genheid om opheldering ge vraagd met betrekking tot het minimum (jeugd)loon. In een brief voert het district Zeeland aan dat de minister aan de ene kant de Sociaal-Economi sche Raad (SER) om advies heeft gevraagd oVer een aantal mogelijk te nemen maatregelen met betrekking tot het mini mum (jeugd)loon, terwijl de mi nister aan de andere kant zegt geen plannen te hebben de mini mum jeugdlonen verder te verla gen. „Wij kunnen ons niet voor stellen dat u zomaar" een advies gaat vragen aan de SER. Wij denken, dat als je advies vraagt aan iemand, dat je dan ook van plan bent om met dat advies iets te gaan doen", schrijft de Werkende Jongeren CNV aan de minister. Het district Zeeland zegt te ver moeden dat de handelwijze en de uitspraken van de minister onderdeel uitmaken van een tactiek om over een tijdje toch te komen tot maatregelen die ingrijpen in de sfeer van het minimum loon. de kring Hulst van de KVO in Den Dullaert, die als thema had 'Agrarische vrouw, wie ben je'. Vol gens mevrouw Roosen-Van Pelt zul len mannen in de agrarische sector werp van een kaderwet circuleert, die plaats Of ze bijvoorbeeld zich gaat betrekking heeft op de gelijke behan- bezighouden met het gezin en de deling van mannen en vrouwen in het huishouding of dat ze kiest mede- midden- en kleinbedrijf en de agrari- ondernemer te worden in het eigen sche sector. In de wet zullen een agrarisch bedrijf. „Het landbouwbe- bereid moeten zijn vrouwen positief aantal zaken geregeld zijn. zoals het drijf is nog steeds geènt op het gezins- recht van de vrouw op het eigendom bedrijf', luidde de stelling. „Wil de en vermogen van het bedrijf waarin zij vrouw werkelijk een keuze kunnen meewerkt, haar positie in het belas- maken, dan dient het landbouwbeleid tingsstelsel. haar positie in het stelsel ook zodanig te zijn, dat er voor de van sociale zekerheid, haar positie vrouw een keuze mogelijk is". te benaderen en hen bij activiteiten te betrekken. De voorzitter stelde dat vrouwen zich meer bewust van hun eigen talenten, kennis en vaardigheden dienen te Ria Geluk tussen de peuters. Een duizendpoot, zo kan je Ria Geluk uit Zierikzee wel noemen. Voor drie banen tegelijk, draait ze haar hand niet om. „Ik barst van de energie", zegt ze „en ik ben niet gauw moe". „Dat worden anderen weieens van mij, als ze horen wat ik allemaal doe, maar ik kan gewoon niet anders". aar dat café bleef trekken, dus heb ik besloten om Wie en wat is die 37-jarige Zeeuwse dan wel. Tot en met vandaag is ze provinciaal consulente bij de Stich ting Overleg Kindercentra Zeeland. Een baan die ze bijna vijf jaar had. Sinds vier jaar heeft ze een eigen café. te weten 'De Gekroonde Sui kerbiet' aan de Zienkzeese haven en en passant nam ze vorig jaar een boekingskantoor voor tochtjes op klassieke zeilscheoen over Ria Geluk werd in 1946 geboren in Kapelle. Na haar schooltijd en stu die werkte ze zes en een halfjaar als opbouwwerkster in Zwolle en ruim vijfjaar geleden kwam ze terug naar Zeeland. „Ik had genoeg van Zwolle en heb gewoon mijn baan opgezegd zonder dat ik al iets nieuws had". Also! het de normaalste zaak van de wereld was kocht ze een huisje aan de haven van Zierikzee, maar in komsten had ze niet Daarom reed ze een half jaar taxi door haar woonplaats en ze solliciteerde met een toen ze de advertentie van (toen nog) de Stichting Zeeland zag. „Dat ging verder heel vlot en ik werd aangenomen per 1 september 1979 eerst op part-time basis Dat duur de een kleine anderhalfjaar en toen ben ik full-time gaan werken bij de inmiddels zelfstandig functioneren de stichting Overleg Kindercentra Zeeland". In 1980 liep Ria Geluk, zoals ze het zelf zegt. 'tegen dat cafe aan'. „In het verleden heb ik nog eens een horecadiploma gehaald en het leek me gewoon leuk om een eigen café te beginnen. Maar ik had ook net dat huis gekocht, dus toen heb ik in het zomerseizoen 1980 er nog bijge werkt op het voorlichtingscentrum van de Delta Dienst op het werkei- land Neeltje Jans. Dat was uiter aard ook in deeltijd, maar het was allemaal net te combineren" Het voorlichtingswerk werd beëin digd in november 1980 en met in gang van januari 1981 werd ze bij de Stichting Kindercentra in volledige dienst aangenomen. „Het gekke was toen wel, dat ik het geld dat ik als consulente verdiende weer uit gaf aan de man die ik in die periode in dienst had genomen om het café te runnen Na zo n anderhalf jaar ging het café zich leuk ontwikkelen en het was negentig uur per week open. Ik stond er zelf weieens 's avonds en in het weekeinde in, maar verder kwam ik daar natuur lijk niet aan toe". aerhalf jaar geleden mijn baan weer te gaan delen. Dus toen was ik weer twintig uur per week provin ciaal consulente. Het leuke was dat er mensen in mijn café kwamen die ik kende via mijn werk bij de Kindercentra. Stomverbaasd vroe gen ze zich soms af wat ik daar achter de tap deed, maar leuk was dat wel". Over de Stichting Kindercentra kan Ria Geluk urenlange betogen nen. Dus met name mensen die de hele dag buiten de deur werken en hun kind daar dan onder kunnen brengen. Maar er zijn ook midden standers bij. Het echtpaar staat samen in de winkel en het kind gaat naar het kinderdagverblijf. Er zijn trouwens ook ouders die er hun kind brengen omdat ze dat goed vinden voor de ontwikke ling". In de peuterspeelzalen komen kin deren in de leeftijd van twee tot vier jaar. De kinderdagverblijven zijn in principe bestemd voor baby's vanaf zes weken lot kinderen van vier jaar In Zeeland is echter nog weinig baby-opvang op dit moment. Ria: „Alleen in Terneuzen draait het al een tijdje en in Vlissingen zijn parti culieren er pas mee begonnen Middelburg en Goes hebben aan vragen voor subsidie ingediend, maar daarover heeft het ministerie nog steeds niet beslist en dat is jammer". Wat het aantal peuterspeelzalen in Zeeland betreft meent Ria Geluk dat de provincie voorzien is. „Ik denk niet dat er nog meer zijn te verwachten, in ieder geval niet op korte termijn Maar Ria Geluk gaat zich, zoals gezegd, na vandaag meer bezig hou den met 'De Gekroonde Suikerbiet'. Ze zegt: „Ik werd een beetje moe. maar dan vooral van het van hot naar her rennen. Ik bracht een groot deel van de tijd in de auto en in vergaderzalen door. Ik wil gewoon weer wat anders Ik bedoel een ander aspect in mijn leven meer aandacht geven en dat is mijn café. Het wordt nu weer een eénmans bedrijfje, zodat het echt mijn café wordt" „En van dat boekingskantoor voor tochtjes op klassieke zeilschepen moet je je ook weer niet teveel voorstellen. Belangstellenden kun nen gewoon boeken via het tele foonnummer van mijn café Ik vind het verder prima geregeld zo. Ik ga niet minder werken, maar wel an ders. Ik denk dat ik nu wat meer rust krijg, doordat ik op één plek kan blijven..." De Stichting Overleg Kindercentra neemt vandaag afscheid van Ria Geluk. Dat gebeurt, zoals dc uitno- giging 'zegt', 'met een drankje en een hapje' in 'De Brug' in Wol- phaartsdijk en wel van vijf tot acht uur vanavond. Waarom niet in 'De Gekroonde Suikerbiet'?. Ria: „Dat vond ik zelf niet zo'n goed idee, De kinderdagverblijven zijn vol- omdat Wolphaartsdijk voor de gens Ria Geluk meer ouderge- nodigden wat centraler ligt d richt. „Er wordt vooral gebruik Zierik: van gemaakt door éénoudergezin- houden. Het gaat haar duidelijk na aan het hart. maar ze stopt ermee, niet alleen vanwege dat café „maar ook omdat ik het gevoel heb dat ik dat stuk werk nu heb afgerond". De Stichting adviseert en onder steunt, zoals Ria Geluk het zegt. In Zeeland zijn op het ogenblik 99 peuterspeelzalen en vier kinderdag verblijven. Ria: „Die hebben alle maal een bestuur en dat bestaat meestal uit ouders. Die geven wij bestuurscursussen en we leiden ver gaderingen De Stichting heeft in Zeeland een soort netwerk dat is onderverdeeld in twaalf regio's. He laas zien we meestal alleen de be stuurders. Ik kom nauwelij ks in de opvangcentra zelf. En dat vind ik eigenlijk wel jammer, want ik zou graag zien voor wie ik werk. Maar zo is nu eenmaal dit systeem" aldus de scheidende consulente. Ze legt uit wat het verschil is tussen de peuterspeelzalen en de kinder dagverblijven: „De peuterspeelza len zijn kindgericht. Ze vormen ge woon een goede aanvulling op het gezin. Vooral voor kinderen die geen broertje of zusje hebben of voor kinderen die op een fiat wonen en daar niet in de zandbak kunnen spelen. Het kind kan zich in de speelzaal ontwikkelen en de ouders hebben ook twee ochtenden in de week 'vrij' centraler ligt dan Ingrid Russel HERMAN BODE IN MIDDELBURG: MIDDELBURG - De FNV gaat de komende maanden in de Sociaal.Eco nomische Raad (SER) een plan be spreken waarin de vakbond voorstelt om niet alle uitkeringen met ingang van 1 juli terug te brengen naar zeventig procent van het laatstgeno ten netto salaris. Dat deelde de vicc- voorzitter van de FNV, Herman Bo de. donderdag mee op een bijeen komst van werkgroepen voor uitke ringsgerechtigden in Middelburg. „Uiteraard vinden wij dat de hele 1 juli-maatregel van tafel moet. maar dat zal met deze regering met lukken Wij stellen het volgende voor: mensen van 30 tot 40 jaar terug naar 72,5 procent, mensen van 40 tot 50 jaar naar 75 procent personen van 50 tot 60 jaar krijgen 77.5 procent en mensen van 60 jaar en ouder ontvangen 80 procent. De reden is dat met name de oudere mensen in het verleden wel degelijk hebben meegeholpen om de economie op te bouwen. Het is onre delijk om ze dan zo terug te laten zakken en ze over één kam met alle anderen te scheren", aldus de FNV-er Bode vertelde verder dat de FNV acties gaat ontplooiien We doen dat in eerste instantie nchting Tweede Kamer-fracties. Verder moeten er in het Nederlandse volk bewegingen los geslagen worden, we pikken de maat regelen met langer, we moeten ons ertegen verzetten In de tweede helft van dit jaar zal de strijd om het de sociale zekerheid beginnen" Daaraan voorafgaand roept de FNV 'werkend Nederland' op tot een natio nale werkonderbreking op donderdag 10 mei van 11 45 tot 12 uur Herman Bode: „We moeten ook de mensen die nu nog in het gelukkige bezit van werk zijn. vast kenbaar maken dat hun positie mogelijk in gevaar komt We moeten iedereen duidelijk maker, dat het sociale verzekeringsstelsel voor ons allen van groot belang is' aldus de FNV vice-vooreitter tegen zo'n veertig aanwezigen in Middel burg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 27