Meer selectief parkeren van vrachtwagens bij Nieuwerkerk NIEUW: MEUBEL- EN TAPIJTBOERDERIJ VEERE Middenstand van Renesse tegen de komst van nog meer winkels Rötiescric 'ÏMTmuic" MEUBEL-EN TAPIJTSCHUUR VEERE WISSEL SCHOUWEN PZC/ streek weekenddiensten Houten woning in Haamstede werd door brand grotendeels verwoest GEMEENTE ZIERIKZEE =CA VERDER mET EVIDRUDE: li SS ...het restaurant waar -|H u echt UIT bent. VRIJDAG 30 MAART 1984 16 TOESTEMMING B EN W DUIVELAND NODIG NIEUWERKERK - Vrachtauto's zullen in de toekomst alleen gebruik mogen maken van het parkeerterrein aan de Stolpweg in Nieuwerkerk wanneer het dagelijks bestuur van de gemeente Duiveland daar toestemming voor geeft. De gemeenteraad nam donderdagavond een besluit met deze strekking. Het is de bedoeling dat door het verlenen van toestemmingen oneigenlijk gebruik wordt tegengegaan en een einde wordt gemaakt aan de geluidsoverlast die koelwagens veroorzaken. Aanvankelijk bestond In de raad wei- wel toezeggen eerst met de betrokken mg geestdrif voor het voorstel van chauffeurs en transportondernemin- burgemeester en wethouders. Er werd gen te gaan praten voordat b en w op gewezen dat het parkeerterrein eventueel zullen besluiten een bepaal- juist is aangelegd om te voorkomen de wagen geen toestemming meer te dat in de straten van Nieuwerkerk geven om op het parkeerterrein te vrachtauto's worden geplaatst met gaan staan, alle hinder van dien De CDA'er J Schietekatte betoogde dat het par keerterrein destijds te klem is uitge voerd. Burgemeester J. van Bommel De raad stelde Basisonderwijs vlot het spreidings wees dat zeer beslist van de hand. Plan voor het basisonderwijs vast. „Maar", zei hij met klem. ..het terrein Dit voorziet in openbare basisscho- is dan ook alleen bedoeld om er vrachtauto's op te plaatsen die anders in de straten van het dorp zouden Inspraakavond VOOT de worden neergezet. We hebben het terrein niet aangelegd als stallings- ]€llgd *Sltlt-AnilttUltld ruimte voor opleggers. Daar moeten SINT-ANNALAND De Thoolse de transportbedrijven zelf maar voor wethouder J. Versluijs uit Scherpenis- zorgen" se wisselt vandaag, vrijdag, van ge- Dat zelfde geldt naar zijn smaak voor dachte met. de jeugd uit Sint-Anna- de geluidsoverlast van koelwagens, land over uiteeenlopende onderwer- waarover door mensen die in de buurt pen. De jeugd uit Sint-Annaland van het parkeerterrein wonen nogal krijgt de kans om zich uit te spreken wordt geklaagd. Van Bommel: „Die over de wensen, die er momenteel bij ombouw van de conventionele PZEM- centrale bij Borssele te steunen Met Veere vond de Duivelandse raad dat al het mogelijk in het werk moet worden gesteld om te bereiken dat de rookgassen van deze toekomstige ko lencentrale een maximale ontzwave ling ondergaan. Het PvdA-raadslid S. len in alle vier de dorpen van de ™ebrand bleef alleen staan met zijn gemeente Duiveland. Nieuwerkerk suggestie om bfjval te betuigen aan en OOsterland hebben daarnaast enk 1,11 Zienkzeese gemeen- elk een bijzondere school. teraad over de inkomenspositie van Een voorstel van de SGP-fractie om mensen die het met een minimum- de stichting begeleidingscentrum ge- loon -uitkering moeten stellen. reformeerd schoolonderwijs 30 gulden subsidie per jaar te geven in plaats »-» van 20 gulden zoals al sinds 1982 DUUrtVereniglIlg gebeurt, kreeg alleen de steun van de drie indieners. De andere fracties von den 20 gulden voldoende in afwach ting van de erkenning die de gerefor meerde schoc moet krijgen Op aandrang van de SGP'er A van Klinken besloot de raad unaniem de motie van de gemeente Veere over de V oorlichtingsavond Kamer van Koophandel over EG-richtlijn in Heinkenszand houdt toneelavond meerde schoolbegeleidingsdienst nog heinkenszand - De bnurtvereni- ging 'Watervliet' in Heinkenszand houdt zaterdag 31 maart een toneel avond. De culturele avond in 'Euter pe' te Heinkenszand begint om 20.30 uur. Een toneelgezelschap uit Lewedorp voert het stuk 'Alleen op de wereld en co' op. Het blijspel gaat över Adriaan Plakker, eigenaar van een huwelijks bureau. die in grote problemen zit. Zijn broer Cornells maakte hem al leen maar verwijten over zijn stukge- wagens voldoen zonder meer met aan hen leven. Tevens zal de jeugd- en GOES De Kamer van Koophandel y n huweli]k Tijdens de pauze de hinderwetbepaltingen" Hij wilde jongerenwerkster Ina Wilbrink aan- en fabrieken voor Midden- en Noord- houdt de orRanisatie een verloting. 11 c ----- tincHüo t anril pp n op aandringen van vrijwel alle fracties wezig zijn. De aanvang isl9.30 uur. SCH. DUIVELAND. THOLEN ST. PHILIPSLAND Alarmnummer Sch. Duiveland 01100-14444 Alarmnummer Tholen en St. Philipsland 0011 Zeeland houdt dinsdag 3 april een voorlichtingsavond met als thema: VrmivvpnrililH 'wet tot aanpassing aan de vierde V I UU VI CIII ttdU EG-richtlijn'. De bijeenkomst in 'De Fllm»Vf»nH Prins van Oranje'te Goes begint om IlUUUl lllllldV UI1U Na een openingswoord door de voor- OVCT Zuid-AfViktl zitter van de Kamer van Koophandel, GOES - De Goese vrouwenraad J. J. Claas, spreekt drs. W. E. Snij- houdt woensdag 4 april een iïlm- doodt. vennoot van Dijker en avond in 'De Prins van Oranje' te Doornbos-accountants, over de func- Goes. De film 'South Africa belongs tie van de jaarrekening en haar op- to us' begint om 19.30 uur. bouw. De rolprent handelt over de positie C. J. Regoort, vennoot van de interna- van de zwarte vrouwen in Zuid-Afrika tionale maatschappij Binder. Dijker, Het geeft een beeld van de manier Otte en Co. en nationaal afgevaardig- waarop het apartheidssysteem het de in de Groupe d'etudes des Experts leven van de zwarte vrouwen bein- Comptables de la Cee. gaat in op de vloedt. Artsen Zierikzee: v.a. vr. 19 00 uur tot ma. 8.00 uur: A W. van Geer. Zierikzee. tel. 01110-2080. Spreekuur voor spoedge vallen 11.00-11.30 uur. Westhoek en Brouwershaven: v.a. vr. 18.00 u. tot ma. 8.00 uur: L. A, M. Bruel. „De Waag". Markt 32. Brou wershaven, tel. 01119-1280. Spreekuur voor spoedgev. 11.30-12.00 u. en 16.30- 17.00 u. Bruinisse, Oosterland en Nieuwer kerk: v.a. vr. 18.00 u. tot ma. 7.30 u M. M. v d Berg, Nieuwerkerk. tel. 01114- 1810. Stavenisse, St. Maartensdijk, St. An- naland. Scherpenisse: patiënten dokter v. d Bell: A. C. J. Noteboom, St Annaland, tel. 01665-2400. SI. Philipsland en Nw. Vossemeer: C. H. M. de Groot, Nw. Vossemeer, tel. 01676-2545. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen, Scherpenisse: (patiënten Padt) R. H. Padt. Schoolstr. 33. Poortvliet, tel. 01662-2400. Dierenartsen Haamstede: M K. Buth, tel. 01115- 2254 v.a. zat. 9.00 uur. Apotheek Apotheek 'Zierikzee' Dam 18. 01110-2906, geopend zat 9.00-12.30 uur oorsprong en achtergronden van de Rosalinde Blonde uit Namibië, mo- en 16 30-17.30 uur, zondag 12.00-12 30 ontwikkelingen binnen de EG op het menteel woonachtig in Tilburg, geeft uur en 18.00-18.30 uur. Wijkverpleging Tholen en St. Philipsland: zr A. van Damme, tel. 01666-3665 b.g.g. 01100- 14444. Bruinisse en Duiveland: zr. C. Bos, de komst van nog meer winkels. Dat van de raad en dat bezwaarschrift stelde W. Kleine donderdagmiddag konden de winkeliers donderdag toe tijdens een hoorzitting over het be- lichten. sluit van de gemeenteraad om grond Verschillende leden van die commis- aan de Zoom te Renesse te verkopen sie wilden van de winkeliers weten Tholen" A "Rinses en*W. Brons, altijd om daar winkels te laten bouwen. De hoe het komt dat er de laatste jaren bellen nr. 01666-2596. Kleine huisdie- c"-1- ren weekendspreekuur Provinciale- middenstand van het Schouwse dorp toch winkels bij zijn gekomen in Re- daar fel tegen. Donderdag kregen nesse, hoewel er volgens de winkeliers weg 2 St Maartensdijk op zat. 8.30- de winkeliers de. gelegenheid voor geen ruimte meer is. De voorzitter van 9.00 uur en Botermarkt 10 Tholen van een speciaal voor dat doel gevormde de vereniging, A. M. Verseput, zei dat 11 00-12 00 uur. Tandartsdiensten Sch. Duiveland: L Lekkerkerk. Nieu- commissie hun bezwaren nog eens de middenstand dat zelf ook betreurt, toe te lichten. Maar er werd ook aan toegevoegd dat 5 W Kleine er op dat de de gemeente Westenschouwen winke- gemeente zelf in het verleden bij v we Boogerdstr. 25. Zierikzee. tel. schillende gelegenheden en in ver- 01110-6066. Spreekuur voor spoedge- schillende officiële stukken heeft toe vallen zat. en zon. 17.00-17.30 u J~* ,"1" liers heeft geadviseerd uit te breiden of een winkel te beginnen, omdat het toen nog kon voordat het bestem- gegeven dat er eigenlijk geen plaats mingsplan gewijzigd werd. meer is voor nog meer winkels in Overigens heeft de vereniging ook bij Renesse Een distributie planologisch b en w bezwaar gemaakt tegen het wt c. A i j onderzoek dat in 1981 is gehouden, veiling Sint-Annaland heeft dat 00k uitgewezen. En de ge sint-annaland Donderdag 29 maart meente heeft die gedachte herhaalde schorsingsverzoek bij de Raad van Uien maat 40 opwaarts klasse 2 nl, 92,40- malen ondersteund. Kleine kon zich State liggen, al heeft de gemeente 97.20 Uienprijs per 100 kilogram. Aanvoer dan ook ldet voorstellen dat het ge- daar nog geen officieel bericht van HOFLEVERANCIER Pulsar horloges quartz FABERY DE JONGE SINDS 1834 Lni(i Kirkstraat 30 - Soes HAAMSTEDE Een korte uit slaande brand heeft donderdag middag een houten woning aan de Populierenlaan te Haamstede ver woest. Het vuur ontstond doordat de bewoner K. A. den H. een frites- pan op het gas had laten staan. De melding kwam omstreeks half 3 bij de brandweer binnen die onmid dellijk vanuit Haamstede en Re nesse uitrukte met ongeveer 20 man. Voor zover donderdagmiddag kon worden nagegaan richtte de brand nogal wat schade in de woning aan. Ondercommandant van de Wester- schouwse brandweer, J. Kraayen- brink, vertelde dat de brandweer meteen met twee wagens uitrukte, omdat het er aanvankelijk nogal ernstig uitzag. Maar men had het vuur snel onder controle, daar de brandweerlieden dicht bij het huis konden komen en er ook meteen voldoende water aanwezig was. Dat kon echter niet voorkomen dat er nog voor enkele tienduizenden gul dens schade werd aangericht. De woning is zodanig beschadigd, dat bewoning voorlopig wel vergeten kan worden. Op het moment van de brand was er niemand thuis. De brandweer van de gemeente Wester schouwen bezig met het na blussen. gebied van de verslaggeving. een toelichting op de film. Tenslotte geeft A. van Vliet, medewer- ker van Dijker en Doornbos accoun- JeUgQQlCnSt tants, een uiteenzetting over de prak- tijk van de nieuwe wetgeving voor de m DieZClinge middelgrote onderneming. 3IEZELINGE In de hervormde De aanwezigen kunnen na de lezingen [etk ln Blezelinge wordt zondag i Kapelleweg 17, Looperskapelle. tel. vragen stellen. ipnl een jeugddienst gehouden met 01117-1943. Cnllprfp lls thema 'Hel uur is gekomen'. De Schouwen: zr. T. van Duren, Schut- v^UllcLlc njeenkomst begint om 10.00 uur en tershofstr. 3. Zierikzee. tel. 01110-5327. RILLAND-BATH De collecte voor ie heer Haasnoot is voorganger. Zierikzee: zr T. de Ronde, Schoolstr. de Simavi heeft in Rilland-Bath ,roorts verleent het jongerenkoorcom- 20. Bruinisse. tel 01113-1729. ƒ704.30 opgebracht. >o 'Ichtus' muzikale begeleiding. SLUITING DREIGT DAN IN WINTERMAANDEN HAAMSTEDE - Het belang dat de meentebestuur toch heeft besloten de gekregen. De komst van nog meer gemeente Westerschouwen heeft bij grond te verkopen om nog meer win- winkels naar Renesse heeft volgens de verkoop van grond aan de Zoom te kels toe te laten. Vandaar dat de Kleine tot gevolg dat er "s winters nog dokter Renesse kan niet opwegen tegen de middenstandsvereniging een bezwaar meer winkels in Renesse moeten slui- schade die de middenstand leidt door heeft ingediend tegen die beslissing ten. waardoor het dorp 'slaapdorp' wordt. Plattelands vrou wen Sint-Annaland bijeen SINT-ANNALAND De afdeling Sint-Annaland van de bond van plat telandsvrouwen hield een bijeen komst in hotel 'De Gouden Leeuw' De heer Bal hield een causerie over verschillende verkeerszaken. Tevens besteedde hij aandacht aan de techni sche staat van de auto. De presidente mevrouw C. Weijler-Dourlein sprak een kort dankwoord tot de inleider Stilte-kring GOES Donderdagavond 5 april vormen het IKV en Vrouwen voor Vrede in Goes voor het stadhuis een stiltekring als protest tegen de wa penwedloop. Dat gebeurt van 20 tot 20 30 uur. Iedereen die zijn bezwaren tegen de bewapening tot uitdrukking wil brengen kan zich bij de knng aansluiten. '•';W Schouwen ioudt vergadering HERIKZEE De afdeling Schou- Strous. districtsbestuurder van de i ven-Duiveland van de FNV houdt FNV. over algemene bondszaken rijdag 30 maart haar jaarvergade- Voorts is er een verloting tijdens de ing in 'Het huis van Nassau' te pauze. Het officiële gedeelte wordt iierikzee. De bijeenkomst begint om gevolgd door een toneelstuk van een 9.30 uur. groep uit Ouwerkerk. Na het spel >fa de behandeling van een aantal 'Binnen de perken' is er gelegenheid i /aste agendapunten, spreekt T om te dansen. PJH W> <o i de winter De burgemeester van Zierikzee maakt ingevolge artikel 22 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 maart 1984 heeft besloten dat een wijzi ging van het bestemmingsplan 'Woonwagencen- trum'. kadastraal bekend gemeente Zierikzee. sectie H. nr. 13 (gedeeltelijk) wordt voorbereid. Genoemd besluit met bijbehorende kaart ligt met ingang van 2 april 1984 ter gemeentesecreta rie. bureau voorlichting, voor een ieder ter inza ge. Zierikzee. i maart 1984 De burgemeester voornoemd Th. H. de Meester VAN „SUPER UCHTTOT HEAVY POWER. FLORUSSE WATERSPORT B.V Wemeldinge W. Kanaalweg 47 Tol. 01192-1253 GEMEENTE KAPELLE (Z) De burgemeester van Kapelle maakt ingevolge het bepaalde in artikel 31 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat de goedkeuring door gedeputeerde staten van Zeeland bij hun besluit van 31 januari 1984 nr. 1240 189, afd. 4 bur. ROV van het bestemmingsplan Kom Wemeldin ge, 2e planverandering, vastgesteld bij raadsbe sluit van 28 juni 1983, onherroepelijk is geworden. Het plan met de daarbij behorende toelichting en tekening ligt met ingang van 2 april 1984 voor een ieder ter inzage op de gemeentesecretarie, afde ling algemene zaken. Kapelle, 30 maart 1984. De burgemeester van Kapelle G. Huitsing. AU-in menu's v.a. 85,- per 2 personen Beestenmarkt Goes tel.: 01100- 20818 Geopend: di. t/m vr. v.a. 12.00 u. za. en zo. v.a. 16.00 u. Maandag gesloten. De Tapijtschuur in St. Laurens werd te klein, daarom hebben wij nu een hele boerderij gevuld met tapijt en meubels. Morgen, zaterdag 31 maart om 9.00 uur gaan de deuren voor u open om vrijblijvend kennis te maken met onze nieuwe collecties eiken meubels/grenen meubels/vloerbedekking/ gordijnen/vitrages. De meest complete collectie grenen meubels van Midden- Zeeland. DE MEUBEL- EN TAPIJTBOERDERIJ: VANAF MORGEN VOOR U GEOPEND Bieweg 2, Veere (vanaf Middelburg vóór Zanddijk de weg richting sportvelden). Tel. 01181-820. U bent van harte welkom. A. MOENS J. MURRE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 26