VMZ: schorsing vergunning ombouw Borssele aanvragen DUIZENDPOOT 'Plan FNV om kortingen aan leeftijd te koppelen' Kamervragen affaire Bleijko Walsoorden 'en toen liep ik tegen dat café op' 4.pzc/ provincie a BEROEP BIJ KROON EN RAAD VAN STA TE Aansluiten bij DGD de manier van bezuinigen' Agrarische mannen en vrouwen moeten meer samenwerken SMa^ VRIJDAG 30 MAART 1984 15 MIDDELBURG De Vereniging Milieuhygiëne Zeeland (VMZ) gaat bij de Kroon in beroep tegen de beslissing van gs om de PZEM vergunning te geven voor het ombouwen van de kolencentrale in Borsele met slechts gedeeltelijke rookontzwaveling. Omdat de behandeling van zo'n beroep jaren vergt en het milieu intussen verder verslechtert zal ook een verzoek tot schorsing worden ingediend bij de Raad van State. Wordt dat gehonoreerd dan kan de ombouw in afwachting van de uitslag van het Kroonberoep voorlopig niet worden voortgezet, De initiatieven tegen de vergunnings- raffinaderij, die een forse toename ombouw van de kolengestookte cen trale Borssele" De jaarvergadering van de VMZ be sloot gisteravond overigens om m principe met het Zeeuws Coördinatie Orgaan (ZCO) te fuseren tot de Zeeuwse Milieufederatie. De concept statuten voor de nieuwe instelling werden in grote lijnen aanvaard. Voor enkele detailpunten waarop kritiek nomen worden, waarmee binnen en- Werd geleverd zal het VMZ-bestuur afgifte werden donderdag bekend ge- de luchtverontreiniging veroorzaakt kele jaren volledige ontzwaveling ver- nog eens om de tafel gaan zitten met maakt door de VMZ-voorzitter J. Ban- met zwaveldioxyde zonder dat er plicht wordt. In de kosten daarvan hel £CO Het is de bedoeling dat nink tijdens de jaarvergadering van sprake is van de reiniging van rook- de vereniging in Middelburg. Hij riep gas. „Ook hier zal de luchtverontreini- de 25 aanwezigen op niet alleen naar ging bij de bron aangepakt moeten meer aanzienlijk bedragen. Borsele te kijken. De bestrijding van worden", zo vond de voorzitter, de zure regen moet ook elders worden voor de centrale in Borssele zal de vervolgens beide instellingen in hun rijksoverheid in dat geval zeker met najaarsvergaderingen het definitieve gevoerd. In dit verband noemde Ban- nink de uitbreiding van de Total- Kortzichtig De heer Bannink weet overigens de koers van de SEP vooral aan de samenstelling ervan. „Ze wordt ge- Hij vond de opstelling van de SEP controleerd door de technisch-econo- (Samenwerkendc Electriciteits Pro- mische directies van de provinciale duktiebedrijven) getuigen van een energiebedrijven. De SEP heeft daar- kortzichtig beleid dat niet getuigt van verantwoordelijkheid voor na tuur en milieu. Het kan wel zijn dat het rijk in de ogen besluit om opheffing en het aangaan een fusie zullen nemen. Don: bij volgende restitutie PZEM meeste profijt voor de kleinverbruikers WAARDE PZEM-voorzitter, gede puteerde W. Don acht het niet uitge sloten dat bij een volgende restitutie de kleinverbruikers het meest kun nen profiteren. De gedeputeerde leg de zijn gehoor, een twintigtal leden van de Plan-afdeling Reimerswaal uit dat bij het nutsbedrijf, nadat voldoende reserves apart zijn gelegd om eventuele tegenslagen voldoende te kunnen opvangen. Gedacht kan worden aan restitutie van een gedeel- DEN HAAG Het D'66 tweede ka- te van de betaalde prijs per kubieke merlid D. Tommei stelt vandaag, meter gas. vrijdag, schriftelijke vragen aan Als restitutie plaatsvindt via de gasre- landbouwminister Braks over de kening komen alleen de kleinverbrui- 'Bleijko-affaire' in Walsoorden. Tom- Inbraken zomerhuisje in Scharendijke bij een belangrijke invloed op het landelijke energiebeleid. Zo heeft ze SCHARENDIJKE - Op het zomerwo- grote zelfstandigheid op het gebied nmgenterrein'De Achthoek'in Scha- van het electriciteitsbeleid en domi- rendijke is de afgelopen dagen in van de SEP nu niet genoeg bijdraagt neert ze de provinciale bedrijven en verschillende huisjes ingebroken. In voor volledige ontzwaveling, maar dat hun aandeelhouders, oftewel de pro- één gevai 1S de diefstal bekend van kan later heel anders bekeken wor- vinciebesturen. Vanuit zo'n machts- een kieuren-tv en een radio, samen ter den. Te verwachten is namelijk dat positie dicteert de SEP de bouw van Waarde van ongeveer 3200 gulden, binnenkort strenge maatregelen ge- de electriciteitscentrales en ook de eigendom van L. N. S. uit Den Haag! Men kwam binnen door ruit in te slaan. Dat gebeurde ook bij drie ande re zomerwoningen, maar omdat de eigenaren daarvan nog niet zijn wezen kijken, is het niet bekend of er ook iets wordt vermist In Bruimsse werd van een terrein aan de Industrieweg 300 liter dieselolie gestolen uit een ondergrondse tank. Tommei stelt nadrukkelijk dat het Hiervan werd aangifte gedaan door C. niet zijn bedoeling is het provinciaal E. L, van B. uit Bruinisse. bestuur voor de voeten te lopen. „Ik wil achter de oorzaak van de vervui- Tji-c R f F Rai*h£ ling komen, om zodoende zelf e»» J-*'Ks. IL. DdlDe kers aan bod. De grootverbruikers mei zou van de minister een duidelij- oordeel kunnen vormen. Mijn vragen yOOr {"'F) A-TpmP117Pn zijn toch al tijdelijk goedkoop aange- ke uitspraak willen horen over de richten zich niet tegen de hinderwet- A Cl 11CUZ.C11 •ergunning. Mocht er jiit een nieuw zijn toch al tijdelijk goedkoop aange- ke uitspraak sloten op de aardgasbel om de prijs geconstateerde verontreiniging op en laag te houden tot de goedkope kolen- gestookte energie geleverd kan wor den. GEDEPUTEERDE DON IN WAARDE: rond het terrein van de betonfabriek. Ook wil hij dat de bewindsman de preciese resultaten van de verschil lende onderzoekingen op het terrein van Bleijko beschikbaar stelt. Op grond van die meetcijfers wil Tom mei eventueel opnieuw proberen een beerd om via de vaste kamercommis- onderzoek van de grond te krijgen, sie voor landbouw inlichtingen over Het kamerlid stelt de vragen naar de Bleijko-affaire aan minister Braks aanleiding van een artikel in de PZC te vragen. Een meerderheid van de van 24 maart Zoals bekend zijn er op commissieleden voelde daar niets het weiland van landbouwer J. Ver- HÉ schueren, grenzend aan het Bleijko- terrein. polycyclische aromatische vragen aan de minister, koolwaterstoffen ipak's) aangetroffen. Ook heeft de landbouwer sinds 1978 met een geheimzinnige ziekte onder zijn vee te kampen. Kalveren werden - J J TERNEUZEN Gedeputeerde drs. onderzoeknaar voren komen, dat dt R 0 E. Barbe van economische za- vergunning niet voldoet, dan is er k(1[. ian(jbouw en vissenj spreekt VJ V kr°10"ber0" moge- maandag 9 april in veremgingsge- lijk", aldus Tommei. Het kamerlid heeft donderdag gepro- voor. Tommei besloot daarop zijn toevlucht te nemen tot schriftelijke De districtsbestuurder van de indus triebond FNV, Hans Vegting, reageer de gisteren - nadat hij over de plannen van het D'66-kameriid had gehoord - bouw 'De Rank' in Zaamslag. Dat gebeurt tijdens een vergadering van de CD A-afdeling Terneuzen. Drs. Bar be roert 'actuele politieke zaken' aan. De bijeenkomst begint om acht uur 's avonds Europarlementariër S. Jonker (EVP) spreekt in Domburg DOMBURG De Europarlementa riër S. Jonker van de Europese Volks- dood geboren en volwassen dieren aPwH„pnri nn hpt ,n,t,nr,pf var. Tom- moesten worden afgemaakt. Een ver ,J aJLtte het onj„,st dat de partij spreekt woensdag 4 april in de band tussen de mhetkuilvoer gevon- ^geX^tet w^n op deïlet, '"W— WAARDE - „Dc aangewezen manier de" dak s en de z'ek* va h n T k° betonfabriek Walsoorden Vesting nm on He „it He vereren kn.ten aangetoond. Ook de herkomst ,k er vragen toegespitst werden op de Bleu- y"faJel?aal de Sam'ormeerde Vn hernnührlilr welvnnrH.J v,.,in. "ark Rehoboth in Domburg over de om op de, uit de pan gerezen, kosten van de gezondheidszorg te bezuini gen is aan te sluiten bij de districts gezondheidsdienst (DGD)". Dat stel- algemene situatie in Europa en de den eesteld maar die moeten dan komende Europese verkiezingen. Hij betrekking hebben op de°algemene r rffSSSJT. ÏÏSSi van de verontreiniging is onzeker. Bleijko heeft eind vorig jaar een aan- vraag voor een hmdeTOetvergunning ,e Nederland" Het cSST- Domburg. De vergadering in Reho de g "deputeerde W. Don van volksge- "*<;dl™d Daarin ,s bepaald dat het wlioTrtenwöSt both begint om 19.30 uur zondheid tijdens een vergadering foattn "O erings u gespoten, wordt bij alle betonfabtle van de afdeling Reimerswaal PvdA in Waarde. in een afgesloten loods moet gebeu ren. Sommige wetenschappelijke on- ken in heel het land gebruikt. En daar gebeurt het gewoon in de open lucht. Granaat gevonden Hl) deed dat speciaal voor wethouder D' van coatingsstoffen is een I. Lindenberg, die benadrukte dat hij zolang hij de regering niet vertrouwt, niets van een DGD wil weten. De wethouder is. evenals de meerderheid van de Reimerswaalse gemeenteraad, tegen deelname in een gemeenschap pelijke gezondheidsdienst omdat de garanties van de regering omtrent het budgettair neutrale verloop niet hard genoeg zijn. Volgens Don is de regering in deze zaak te vertrouwen omdat het op de langere termijn alleen maar geld ople vert. Alle kosten die ook nu al worden gemaakt door gemeenteartsen, schoolartsen en andere gemeentelijke voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg moeten volgens de gedeputeerde worden geëffectueerd in de DGD's. „Met de stapels gegevens, die ieder jaar door alle verschillende diensten worden verzameld, doet nie mand iets. Juist het coördineren van gegevens, taken en krachten kan een aanzienlijke besparing opleveren". Het feit dat de gedeputeerde er zijn hand voor in het vuur wilde steken dat het instellen van een DGD de gemeente binnen vijf jaar niets extra's gaat kosten, kon wethouder Linden- berg niet overtuigen. „Ik vertrouw Don wel, maar de regering niet", stelde Lindenberg. het land van Verschueren verontrei nigd zou worden doordat coatings- algemeen probleem". aan het Vogelenzang in Breskens is donderdagmiddag een granaat gevon- l het terrein van Bleijko Hij noemde het om die reden onlo- den met een lengte van 40 centimeter zouden overwaaien. De hinderwetver gunning wordt binnenkort door afgegeven. gisch dat een eventueel nader onder- en een diameter van 10 centimeter. De zoek juist op Bleijko gericht zou Explosieven Opruimingsdienst heeft zijn. de granaat geruimd. HULST De huidige agrarische be- zijn. „Wat dat betreft hoeven ze zeker wat betreft de bedrijfsvertegenwoor- drijven hebben een organisatie, waar niet onder te doen voor de mannen", diging en haar toegang tot beroeps- gelijkwaardig meende ze. „Ook al bestaan er weder- en vakopleidingen binnen het gebied zijdse verschillen". Binnen de organi- waarin zijn werkzaam is. satie van de KVO en de NCB is wel een overgangsfase nodig, vond me- Tijdens de goedbezochte oriëntatie vrouw Roosen. dag in Hulst bogen de aanwezige Voorts maakte mevrouw M. Horma- vrouwen zich tevens over een aantal Pijls. van het overkoepelend orgaan stellingen, waarop commentaar werd mannen en vrouwei samen optrekken, hard nodig, mede in het belang van de ontplooiing van de bedrijven en ondernemers. Dit zei voorzitter R. Roosen-van Pelt van de Katholieke Vrouwenorganisatie (KVO) van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) don- van de landbouworganisaties in de 10 geleverd. Zo werd betoogd dat de derdag over de NCB in Hulst. Dat gebeurde tijdens een orientatiedag EG-landen, duidelijk dat er binnen de agrarische vrouw, voordat ze trouwt. Europese" commissie een voor-ont- behoort na te denken over haar eigen van de kring Hulst van de KVO in werp van een kaderwet circuleert, die plaats. Of ze bijvoorbeeld zich gaat Den Dullaert, die als thema had betrekking heeft op de gelijke behan- bezighouden met het gezin en~ de 'Agrarische wie ben je'. Vol- deling van mannen en vrouwen in het huishouding of dat ze kiest mede- Werkende Jongeren CNV bezorgd over minimumloon GOES - Het district Zeeland van de Werkende Jongeren CNV heeft minister drs J. de Koning van sociale zaken en werkgele genheid om opheldering ge vraagd met betrekking tot het minimum (jeugd)loon. In een brief voert het district Zeeland aan dat de minister aan de ene kant de Sociaal-Economi sche Raad iSERi om advies heeft gevraagd oVer een aantal mogelijk te nemen maatregelen met betrekking tot het mini mum (jeugd)loon. terwijl de mi nister aan de andere kant zegt geen plannen te hebben de mini mum jeugdlonen verder te verla gen. „Wij kunnen ons niet voor stellen dat u 'zomaar' een advies gaat vragen aan de SER Wij denken, dat als je advies vraagt aan iemand, dat je dan ook van plan bent om met dat advies iets te gaan doen", schrijft de Werkende Jongeren CNV aan de minister. Het district Zeeland zegt te ver moeden dat dc handelwijze en de uitspraken van de minister onderdeel uilmaken van een tactiek om over een tijdje toch te komen tot maatregelen die ingrijpen in de sfeer van het minimum loon. gens mevrouw Roosen-Van Pelt zul- midden- en kleinbedrijf en de agrari- ondernemer te worden in het eigen len mannen in de agrarische sector sche sector. In de wet zullen een agrarisch bedrijf. „Hel landbuuwbe- bereid moeten zijn vrouwen positief aantal zaken geregeld zijn, zoals het drijf is nog steeds geënt op het gezins- te benaderen en hen bij activiteiten recht van de vrouw op het eigendom bedrijf', luidde de stelling ..Wil de te betrekken. en vermogen van het bedrijf waarin zij vrouw werkelijk een keuze kunnen De voorzitter stelde dat vrouwen zich meewerkt, haar positie in het belas- maken, dan dient het landbouwbeleid meer bewust van hun eigen talenten, tingsstëlsel, haar positie in het stelsel ook zodanig te zijn. dat er voor de kennis en vaardigheden dienen te van sociale zekerheid, haar positie vrouw een keuze mogelijk is". Ria Geluk tussen de peuters. Een duizendpoot, zo kan je Ria Geluk uit Zierikzee wel noemen. Voor drie banen tegelijk, draait ze haar hand niet om. „Ik barst van de energie", zegt ze „en ik ben niet gauw moe". „Dat worden anderen weieens van mij, als ze horen wat ik allemaal doe. maar ik kan gewoon niet anders". r aar dat café bleef trekken. Wie en wat is die 37-jarige Zeeuwse dan wel. Tot en met vandaag is ze provinciaal consulente bij de Stich ting Overleg Kindercentra Zeeland Een baan die ze bijna vijf jaar had. Sinds vier jaar heeft ze een eigen café. te weten 'De Gekroonde Sui kerbiet' aan de Zierikzeese haven en en passant nam ze vorig jaar een boekingskantoor voor tochtjes op klassieke zeilscheoen over. Ria Geluk werd in 1946 geboren in Kapelle. Na haar schooltijd en stu die werkte ze zes en een halfjaar als opbouwwerkster in Zwolle en ruim vijfjaar geleden kwam ze terug naar Zeeland. „Ik had genoeg van Zwolle en heb gewoon mijn baan opgezegd zonder dat ik al iets nieuws had". Alsof het de normaalste zaak van de wereld was kocht ze een huisje aan de haven van Zierikzee. maar in komsten had ze niet. Daarom reed ze een half jaar taxi door haar woonplaats en ze solliciteerde met een toen ze de advertentie van (toen nog) de Stichting Zeeland zag. „Dat ging verder heel vlot en ik werd aangenomen per 1 september 1979 eerst op part-time basis. Dat duur de een kleine anderhalfjaar en toen ben ik full-time gaan werken bij de inmiddels zelfstandig functioneren de stichting Overleg Kindercentra Zeeland" In 1980 liep Ria Geluk, zoals ze het zelf zegt. 'tegen dat café aan'. „In het verleden heb ik nog eens een horecadiploma gehaald en het leek me gewoon leuk om een eigen café te beginnen. Maar ik had ook net dat huis gekocht, dus toen heb ik in het zomerseizoen 1980 er nog bijge werkt op het voorlichtingscentrum van de Delta Dienst op het werkei- land Neeltje Jans. Dat was uiter aard ook in deeltijd, maar het was allemaal net te combineren Het voorlichtingswerk werd beëin digd in november 1980 en met in gang van januari 1981 werd ze bij de Stichüng Kindercentra in volledige dienst aangenomen. „Het gekke was toen wel, dat ik het geld dat ik als consulente verdiende weer uit gaf aan de man die ik in die periode in dienst had genomen om het café te runnen. Na zo'n anderhalf jaar ging het café zich leuk ontwikkelen en het was negentig uur per week open. Ik stond er zelf weieens 's avonds en in het weekeinde in, maar verder kwam ik daar natuur lijk niet aan toe". dus heb ik besloten o érhalf jaar geleden mijn baan nen. Dus met name mensen die de hele dag buiten de deur werken en hun kind daar dan onder kunnen brengen. Maar er zijn ook midden standers bij. Het echtpaar staat samen in de winkel en het kind gaat naar hei kinderdagverblijf. Er zijn trouwens ook ouders die er hun kind brengen omdat ze dat veer te gaan delen. Dus toen was ik goed vinden voor de ontwikke veer twintig uur per week provin- nng» iaal consulente. Het leuke was dat er mensen in mijn café kwamen die ik kende via mijn werk bij de Kindercentra. Stomverbaasd vroe gen ze zich soms af wat ik daar achter de tap deed, maar leuk was dat wel". Over de Stichting Kindercentra kan Ria Geluk urenlange betogen houden. Het gaat haar duidelijk na aan het hart, maar ze stopt ermee, niet alleen vanwege dat café „maar ook omdat ik het gevoel heb dat ik dat stuk werk nu heb afgerond". De Stichting adviseert en onder steunt. zoals Ria Geluk het zegt. In Zeeland zijn op het ogenblik 99 peuterspeelzalen en vier kinderdag verblijven. Ria: „Die hebben alle maal een bestuur en dat bestaat meestal uit ouders. Die geven wij bestuurscursussen en we leiden ver gaderingen De Stichting heeft in Zeeland een soort netwerk dat is onderverdeeld in twaalf regio's. He laas zien we meestal alleen de be stuurders. Ik kom nauwelij ks in de opvangcentra zelf. En dat vind ik eigenlijk wel jammer, want ik zou graag zien voor wie ik werk. Maar zo is nu eenmaal dit systeem", aldus nen gewoon boeken via het tele- In de peuterspeelzalen komen kin deren in de leeftijd van twee tot vier jaar De kinderdagverblijven zijn in principe bestemd voor baby's vanaf zes weken tot kinderen van vier jaar. In Zeeland is echter nog weinig baby-opvang op dit moment. Ria: „Alleen in Terneuzen draait het al een tijdje en in Vlissingen zijn parti culieren er pas mee begonnen Middelburg en Goes hebben aan vragen voor subsidie ingediend, maar daarover heeft het ministerie nog steeds niet beslist en dat is jammer". Wat het aantal peuterspeelzalen in Zeeland betreft meent Ria Geluk dat de provincie voorzien is „Ik denk niet dat er nog meer zijn te verwachten, in ieder geval niet op korte termijn". Maar Ria Geluk gaat zich, zoals gezegd, na vandaag meer bezig hou den met 'De Gekroonde Suikerbiet'. Ze zegt: „Ik werd een beetje moe, maar dan vooral van het van hot naar her rennen. Ik bracht een groot deel van de tijd in de auto en in vergaderzalen door. Ik wil gewoon weer wat anders. Ik bedoel een ander aspect in mijn leven meer aandacht geven en dat is mijn café Het wordt nu weer een éénmans bedrijfje, zodat het echt mijn café wordt" „En van dat boekingskantoor voor tochtjes op klassieke zeilschepen moet je je ook weer niet teveel voorstellen Belangstellenden kun de scheidende consulente. Ze legt uit wat het verschil is tussen de peuterspeelzalen en de kinder dagverblijven: „De peuterspeelza len zijn kindgericht. Ze vormen ge woon een goede aanvulling op het gezin. Vooral voor kinderen die geen broertje of zusje hebben of voor kinderen die op een flat wonen en daar niet in de zandbak kunnen spelen. Het kind kan zich in de speelzaal ontwikkelen en de ouders hebben ook twee ochtenden in de week 'vrij'.". foonnummer van mijn café Ik vind het verder prima geregeld zo. Ik ga met minder werken, maar wel an ders Ik denk dat ik nu wat meer rust krijg, doordat ik op één plek kan blijven. De Stichting Overleg Kindercentra neemt vandaag afscheid van Ria Geluk. Dat gebeurt, zoals de uitno- giging 'zegt', 'met een drankje en een hapje' in 'De Brug' in Wol- phaartsdijk en wel van vijf tot acht uur vanavond. Waarom niet in 'De Gekroonde Suikerbiet'?. Ria: „Dat vond ik zelf niet zo'n goed idee, De kinderdagverblijven zijn vol- omdat Wolphaartsdijk voor de ge- gens Ria Geluk meer ouderge- nodigden wat centraler ligt dan 'gens Ria Geluk meer ouderge- richt. „Er wordt vooral gebruik Zierfkzee' van gemaakt door éénoudergezin- Ingrid Russel HERMAN BODE IN MIDDELBURG: .MIDDELBURG - Dc FNV gaat de komende maanden in de Sociaal Eco nomische Raad (SERi een plan be spreken waarin de vakbond voorstelt om niet alle uitkeringen met ingang van 1 juli terug te brengen naar zeventig procent van het laatstgeno ten netto salaris. Dat deelde de vice- voorzitter van de FNV, Herman Bo de. donderdag mee op een bijeen komst van werkgroepen voor uitke ringsgerechtigden in Middelburg. „Uiteraard vinden wij dat de hele 1 juli-maatregel van tafel moet. maar dat zal met deze regering niet lukken. Wij stellen het volgende voor mensen van 30 tot 40 jaar terug naar 72,5 procent, mensen van 40 tot 50 jaar naar 75 procent, personen van 50 tol 60 jaar krijgen 77.5 procent en mensen van 60 jaar en ouder ontvangen 80 procent De reden is dat met name de oudere mensen in het verleden wel degelijk hebben meegeholpen om de economie op te bouwen. Het. is onre delijk om ze dan zo terug te laten zakken en ze over één kam met alle anderen te scheren", aldus de FNV-er Bode vertelde verder dat de FNV acties gaat ontplooiien. „We doen dat m eerste instantie richting Tweede Kamer-fracties Verder moeten er in het Nederlandse volk bewegingen los geslagen worden, we pikken de maat regelen niet langer, we moeten ons ertegen verzetten. In de tweede helft van dit jaar zal de strijd om het de sociale zekerheid beginnen Daaraan voorafgaand roept de FNV 'werkend Nederland' op tot een natio nale werkonderbreking op donderdag 10 mei van 11 45 tot 12 uur. Herman Bode: „We moeten ook de mensen die nu nog in het gelukkige bezit van werk zyn. vast kenbaar maken dai. htm positie mogelijk in gevaar komt We moeten iedereen duidelijk maken dat het sociale verzekeringsstelsel voor ons allen van groot belang is", aldus de FNV vice-voorzitter tegen zo'n veertig aanwezigen in Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 25