Vijfde convooi uit Goes gaat zaterdag naar Polen Protest in Kortgene tegen het plaatsen van leilinden NIEUW: MEUBEL- EN TAPIJTBOERDERIJ VEERE MEUBEL- EN TAPIJTSCHUUR VEERE WISSEL BP/ELANBEN weekenddiensten GEMEENTE ZIERIKZEE =EA VERDER TTIET EVIDRUDE. -"rL VRIJDAG 30 MAART 1984 VEEL MEDISCHE ARTIKELEN NAAR PLOCK GOES „Je krijgt via de media wel eens de indruk dat het allemaal wel meevalt met die ellende in Polen. Maar als je er zelf eens geweest bent, dan word je pas met de neus op de feiten gedrukt", is de ervaring van Joke Boel. secretaresse van de stichting Goes Helpt Polen. Een stichting die echter niet zoals de meeste hulporganisaties voor Polen is opgericht naar aanleiding van het afkondigen van de staat van beleg en de daaraan gekoppelde moeilijkheden voor de bevolking. De directe aanleiding was een overstroming in Plock; een stad waar de Goese volksdansgroep Vodago al contacten mee had. In verband met die overstroming huis. En een farmaceutische fabriek keer een spleetlamp voor oogheelkun- werd een hulpcomité opgericht en heeft voor 10 000 gulden aan medicij- de mee en materiaal voor de operatie- juist op dat moment verergerde de nen geschonken. Verder gaat er deze kamer. Ook bij vorige transporten waren er veel medische spullen. Buurtvereniging in Heinkenszand houdt toneelavond In de ongeveer 2.5 jaar dat de Goese stichting nu bestaat zijn al vier trans porten naar Plock gereisd. Die be stonden uit vijf of zes personenauto's met aanhangers Collecten situatie in Polen onder meer door de staat van beleg Sinds de oprichting van de Goese stichting zijn inmiddels vier convooien met de meest uiteenlo pende artikelen nchting Plock ver trokken Het is opvallend dat een erg groot deel van die artikelen medische zijn. Dat is in de eerste plaats te danken aan de gulle instelling van het HEINKENSZAND De buurtvereni- ziekenhuis in Goes en andere dono- ging 'Watervliet' in Heinkenszand ren. houdt zaterdag 31 maart een toneel- Ook de inbreng van twee huisartsen avond. De culturele avond in 'Euter- Om aan middelen te komen zijn tot in het bestuur van de stichting Goes pc' tc Heinkenszand begint om 20.30 nu toe twee collecten gehouden. Ver helpt Polen, R. Posthumus en D. P W. uur. dcr waren er disco, enkele lezingen, Keizer, heeft daar iets mee te maken. Een toneelgezelschap uit Lewedorp fancy-fairs en collecten in kerken. Zo is er een oud en vervallen zieken- voert het stuk 'Alleen op de wereld en Ook kreeg de stichting van allerlei huis in Plock, waar de Goese stichting co' op. Het blijspel gaat over Adnaan kanten giften. De bevolking van Goes nu intense contacten mee heeft. Het Plakker, eigenaar van een huwelijks- biedt nog steeds een grote stroom nieuwe convooi dat zaterdag weg bureau, die in grote problemen zit. kleding aan. Die stroom wordt eerder gaat, neemt ook weer een aantal Zijn broer Cornelis maakte hem al- groter, dan dat hij afneemt, volgens wiegjes en bedjes mee voor de kinde- leen maar verwijten over zijn stukge- jQke Boel. Volgens haar heeft dat ook ren in het ziekenhuis. Deze spullen lopen huwelijk. Tijdens de pauze zijn afkomstig van het Goese zieken- houdt de organisatie een verloting. DE BEVELANDEN 31 maart - 1 april Alarmnummer 01100-14444 Artsen Goes: v.a vrijdag 19 00 uur tot zondag 23.00 uur: J. A. v. d. Werff. Wijngaard straat 51, tel. 27451. spreekuur voor spoedgevallen 10.00-10.30 en 17.00- 17.30 uur. Heinkenszand, 's-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: de prak tijk van J. J. Harten, G. A. C. Aarnout- se en A. P. v. d. Vlugt wordt waargeno men door D. P van Driel. Vermet- straat 23, 's-Heer Arendskerke. tel. 01106-1202: boodschappen zo moge lijk tussen 9.00-10.00 uur. Heinkenszand e.o.: v.a. vr. 17.30 uur tot ma. 08.30 uur: praktijk J. A. For- trie: dienst J. A. Fortne. Clara's Pad 31. Heinkenszand, tel. 01106-3074 Hansweert, Yerseke: v.a. vr 19.00 uur tot zo. 22.00 uur: J de Beij. Hans- weert, tel. 01130-1344; spreekuur voor spoedgevallen 11.00-11.15 en 17.00- 17.15 uur; boodschappen zo mogelijk voor 10.00 uur. Kruiningen, Krabbendijke, Waarde, Rilland-Bath: v.a. vr. 19 00 uur tot zo. 22.00 uur: J D. Barendregt, Krabben dijke, tel. 01134-1544; spreekuur voor spoedgevallen 11.00-11.15 en 17.00- 17.15 uur; boodschappen zo mogelijk voor 10.00 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekensker- ke, 's-Gravenpolder. Ovezxande. 's- Heerenhoek: de praktijk van J. Geld of, E. Th. Klapwijk. J M. A. Kole. S. E. J. Wöstmann en H H M. Zwartelé wordt waargenomen door A. Korstan- je, Langeweg 40, 's-Gravenpolder, tel. 01103-1747. Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge: v.a. zat. 08.00 uur wordt de praktijk van J. K. J. Eckhardt, H. J. Entink en D. Vreeswijk waargenomen door M. B. Riemeijer, Kapelle, tel 01102-1264: spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 en 17.00-17 15 uur Noord-Beveland: de praktijk van J. A. van Arkel wordt waargenomen door B J H Hasken, Kamperland, tel. 01107-1338. spreekuur voor spoedge vallen 11.00-11.30 uur. De praktijk van J. A. Kersseboom wordt waargenomen door W. J Klem Wassink. Colijnsplaat, tel. 01199-304, spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.30 uur. Chirurgendienst Dr. R. R. van Dam. tel. 01100-20612. Tandartsdiessten Spreekuren zat.- en zondagmorgen 10 00-11.00 uur. H. J J. Houg, Dam 7. Goes, tel. 01100-16876. Apotheek De Goesche Apotheek, Klokstraat 19, tel. 27104; geopend voor spoedgeval len zat. 08.30-17.30 uur en zondag 10.00-11.30 en 16.00-18.00 uur. Ziekenauto's Centrale Post Ambulance Vervoer. tel. 01100-14444 Dierenartsen Goes, Ovezande. Kruiningen: C. Romme, Kruiningen. tel. 01130-1233. visites zo mogelijk aanvragen voor 09.00 uur. Goes, Heinkenszand, Noord-Beve land: dr. M. P. C. Karelse, 's-Heer Hendrikskmderendijk 118, Goes, tel. 01100-20656; visites zo mogelijk aan vragen voor 09.00 uur. Yerseke en omg. (kleine huisdieren): mevr. L. Huiskes-Cornelisse, Molen laan 24. Yerseke, tel. 01131-2756. Walcheren: dierenartsenpraktijk Oostkapelle. tel. 01188-1443. spreek uur 13.00 en 19.00 uur. Oude Dom- burgseweg 33a; consult na telefoni sche afspraak: visites aanvragen 08.00-09.00 uur. Wijkverpleging Goes, Wilhelminadorp, Kloetinge, Kattendijke: voor de bereikbaarheid van de weekend- en avonddienst krijgt u informatie via het antwoord apparaat op telefoonnummer 01100- 12546. Borssele, Nieuwdorp, Lewedorp, 's- Heerenhoek, Heinkenszand. Nissc, Ellewoutsdijk, Driewegen. Baarland. Oudelande, Kwadendamme, Hoede- kenskerke. Ovezande, 's-Heer Arendskerke, 's-Heer Hendrikskinde ren. 's-Gravenpolder en 's-Heer Abts- kerke: zr. A. Zuidweg. Heinkenszand. tel 01106-2324. Zuid-Beveland-Oost: zr. B. Franse. Stenge 18. Yerseke. tel. 01131-3325 Noord-Beveland en Wolphaartsdijk: voor de bereikbaarheid Van de week end- en avonddienst krijgt u informa tie via het antwoordapparaat op tele foonnummer 01108-1378. /el te maken met het feit dat de mensen weten dat er niets aan de strijkstok blijft hangen. De ooggetui genverslagen van mensen die er ge weest zijn maken eveneens duidelijk dat de nood erg groot is, vult dokter Keizer aan. Na de verschillende bezoeken aan Plock heeft de Goese stichting een adressenbestand opgebouwd van ge zinnen die er heel erg aan toe zijn. In Goes al worden verschillende pakket ten klaargemaakt die voor die gezin- Opname grammofoonplaat KAMPERLAND Zaterdag 31 maart wordt in de Nederlands Her vormde Kerk te Kamperland een grammofoonplaat opgenomen van de plaatselijke koren en de brassband. Het verkeer zal stilgelegd worden in de Veerweg vanaf de Korte Nieuw- straat tot aan de Ripstraat om bijge luiden bij de opname te voorkomen. De plaat, die als titel draagt 'Blijf Hem maar trouw' wordt mtgebracht door de Nederlandse Hervormde Ge meente, ter bestrijding van het tekort, dat is ontstaan doordat de elektrische bedrading in het kerkgebouw is afge keurd. De opname komt zowel op grammofoonplaat als op cassette uit. Aan de plaatopname wordt meege werkt door de brassband 'Ons Genoe gen', het koor 'Zingend Getuigen', het Christelijk Gemengd Koor 'Soli Deo Gloria' en het kinderkoor 'De Kam perzangertjes'. 's Avonds om zeven uur wordt een samenzangprogramma opgenomen, dat voor het publiek toe gankelijk is. Bond Ouderen van Hansweert/Schore hield vergadering HANSWEERT - De afdeling Hans- weert-Schore van de Algemene Ne derlandse Bond voor Ouderen (AN- BO) hield onlangs haar jaarvergade ring in dorpshuis 'Kaj-Munk' te Hansweert. Voorzitter A. de Poorter deelde in zijn openingswoord mee, dat het aantal leden iets gestegen was in het afgelo pen jaar. Voorts gaf mevrouw Clarijs- Quakkelaar een verslag over haar werk: 'Voor en van ouderen'. W. L Potter, secretaris van de afdeling, ging in op het flankerend beleid van de overheid. Hij zei tevreden te zijn met de huidige voorzieningen voor ouderen, maar sprak zich uit tegen de dreiging, dat veel rechten mogelijk worden teruggedraaid. Potter: „We moeten niet tevreden zijn, want dan worden wij mogelijk gebruikt om de betalingsbalans weer in evenwicht te brengen". nen bestemd zijn. Die pakketten wor den ook persoonlijk door mensen van de stichting in Plock afgegeven. De andere goederen komen ofwel ln het ziekenhuis terecht of bij een centraal verzameldépot. Door het werken met de vaste adressen van probleemgeval len wordt als het ware een systeem van adoptie ingevoerd. Een voorbeeld daarvan is het feit dat de Goese Prinses Ireneschool materiaal mee geeft voor de tiende school in Plock. Zaterdag vertrekt het vijfde convooi om 7.30 uur vanaf het stadskantoor Maar dat wil niet zeggen dat de stichting niets meer kan gebruiken, integendeel. In de week van 16 april wordt weer een collecte gehouden, waar overigens nog collectanten voor worden gezocht. Ook andere goederen zoals houdbare levensmiddelen zijn welkom. Die kunnen afgegeven wor den bij het Goese stadskantoor. Stilte-kring GOES Donderdagavond 5 april vormen het IKV en Vrouwen voor Vrede in Goes voor het stadhuis een stiltekring als protest tegen de wa penwedloop. Dat gebeurt van 20 tot 20.30 uur. Iedereen die zijn bezwaren tegen de bewapening tot uitdrukking wil brengen kan zich bij de kring aansluiten. V oorlichtingsavond Kamer van Koophandel over EG-richtlijn GOES De Kamer van Koophandel en fabrieken voor Midden- en Noord- Zeeland houdt dinsdag 3 april een voorlichtingsavond met als thema: 'wet tot aanpassing aan de vierde EG-richtlijn'. De bijeenkomst in 'De Prins van Oranje' te Goes begint om 20.00 uur. Na een openingswoord door de voor zitter van de Kamer van Koophandel. J. J Claas, spreekt drs. W. E. Snij- doodt, vennoot van Dijker en Doornbos-accountants, over de func tie van de jaarrekening en haar op bouw. C. J. Regoort, vennoot van de interna tionale maatschappij Binder, Dijker, Otte en Co. en nationaal afgevaardig de in de Groupe d'etudes des Experts Comptables de la Cee, gaat in op de oorsprong en achtergronden van de ontwikkelingen binnen de EG op het gebied van de verslaggeving. Tenslotte geeft A. van Vliet, medewer ker van Dijker en Doornbos accoun tants. een uiteenzetting over de prak tijk van de nieuwe wetgeving voor de middelgrote onderneming. De aanwezigen kunnen na de lezingen vragen stellen. Jeugddienst in Biezelinge 3IEZELINGE In de hervormde cerk in Biezelinge wordt zondag 1 ipril een jeugddienst gehouden met ils thema 'Het uur is gekomen'. De lijeenkomst begint om 10.00 uur en le heer Haasnoot is voorganger, '"oorts verleent het jongerenkoorcom- io 'Ichtus' muzikale begeleiding. Zo uitte de heer De Brabander in Kortgene zijn protest tegen de komst van leilinden voor zijn woning. VANWEGE WEGNEMEN ZICHT UIT WONINGEN KORTGENE De komst van een aantal leilinden in de Hoofdstraat in Kortgene heeft voor enige beroering in het Noord-Bevelandse dorp ge zorgd. Uit protest tegen het feit dat die bomen veel te dicht tegen zijn gevel komen, hing J. de Brabander donderdag de meest uiteenlopende voorwerpen in de draden die de lei linden met elkaar moeten verbinden. Volgens De Brabander wordt in de eerste plaats het zicht vanuit zijn woning weggenomen. Verder hangen de draden waar de takken van de bomen langs moeten lopen zo laag dat De Brabander zegt dat hij er bijna door werd onthoofd. Mede daarom heeft hij allerlei spullen uit zijn schuur in de draden gehangen. Overigens meent De Brabander dat de gemeente expres de bomen vlak voor de huizen in die buurt wil zetten, om op die manier de slechte toestand Vakantiekampen van werkgroep Baarland BAARLANDDe werkgroep 'Jeugd kampen' van de stichting 'Opbouw West- en Zuid-Beveland' in Baarland organiseert voor de 10-de maal vakantiekampen voor leerlingen van de 4e, 5e en 6e klassen van de lagere scholen. De jeugdkampen worden gehouden in de bossen van Huybergen. van 9 tot en met 14 juli. 16 tot en met 21 juli en van 23 tot en met 28 juli. De werk groep verstrekt hierover op de Beve- landse scholen informatie. waarin de panden zich bevinden, weg te moffelen. Ook de exploitante van de winkel, enkele huizen van De Bra bander vandaan, heeft last van de bomen, zegt ze. Ze heeft dan ook al de Goese Vrouwenraad houdt filmavond over Zuid-Afrika GOES - De Goese vrouwenraad houdt woensdag 4 april een film avond in 'De Prins van Oranje' te Goes. De film 'South Africa belongs to us' begint om 19.30 uur. De rolprent handelt over de positie van de zwarte vrouwen in Zuid-Afrika. Het geeft een beeld van de manier waarop het apartheidssysteem het leven van de zwarte vrouwen beïn vloedt. Rosalinde Blonde uit Namibië, mo menteel woonachtig in Tilburg, geeft een toelichting op de film. koopacte van het pand opgezocht on te kijken hoever haar eigen erf gaat ei of de bomen misschien op haar eigei grond komen te staan, zodat ze alsnoj verplaatst kunnen worden. Overigen moeten de bomen nog geplant wordei en staan alleen de palen er nog maa waar de bewuste draden aan beves tigd zijn. Mevrouw E. J. Hoogendtjk Van Dufjn, burgemeester van Kortge ne, vertelde dat er een gesprek ge weest is tussen haar en de heer De Brabander. Verder wees ze er op da er een hoorzitting is geweest waaroj iedere betrokkene zijn reactie op de plannen kon geven. Het planten van de bomen gebeurt in het kader van het opknappen van de Hoofdstraat ip Kortgene. Ze zegde overigens toe dal de zaak nog eens met de technisch* dienst wordt doorgenomen en dins, dag in een vergadering van burge meester en wethouders wordt bespro ken. Als blijkt dat de bomen of d{ raden inderdaad hinder opleveren, zullen ze worden verplaatst, aldus de Kortgeense burgemeester. 55 o! ai hK gg 1- <o HOFLEVERANCIER Pulsar horloges quartz FABERY DE JONGE Lanfi Kerkstrait 30 - Goes De burgemeester van Zierikzee m&akt ingevolge artikel 22 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 maart 1984 heeft besloten dat een wijzi ging van het bestemmingsplan 'Woonwagencen trum'. kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie H. nr. 13 (gedeeltelijk) wordt voorbereid. Genoemd besluit met bijbehorende kaart ligt met ingang van 2 april 1984 ter gemeentesecreta rie. bureau voorlichting, voor een ieder ter inza ge Zierikzee, 30 maart 1984 De burgemeester voornoemd Th. H. de Meester FLORUSSE WATERSPORT 8. V. VAN SUPER u chtjot 1 heavy POWER. Wemeldinge W. Kanaalweg 47 Tel. 01192-1253 GEMEENTE KAPELLE (Z) De burgemeester van Kapelle maakt ingevolge het bepaalde in artikel 31 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat de goedkeuring door gedeputeerde staten van Zeeland bij hun besluit van 31 januari 1984 nr. 1240/189, afd. 4 bur. ROV. van het bestemmingsplan Kom Wemeldin ge, 2e planverandering, vastgesteld bij raadsbe sluit van 28 juni 1983, onherroepelijk is geworden. Het plan met de daarbij behorende toelichting en tekening ligt met ingang van 2 april 1984 voor een ieder ter inzage op de gemeentesecretarie, afde ling algemene zaken. Kapelle. 30 maart 1984. De burgemeester van Kapelle G. Huitsing. Rottssmc H B D I I —het restaurant waar u echt UIT bent. All-in menu's v.a. 85,- per 2 personen Beestenmarkt Goes tel.: 01100- 20818 Geopend: di. t/m vr. v.a. 12.00 u za. en zo. v.a. 16.00 u. Maandag gesloten. DE MEUBEL- EN TAPIJTBOERDERIJ: VANAF MORGEN VOOR U GEOPEND De Tapijtschuur in St. Laurens werd te klein, daarom hebben wij nu een hele boerderij gevuld met tapijt en meubels. Morgen, zaterdag 31 maart om 9.00 uur gaan de deuren voor u open om vrijblijvend kennis te maken met onze nieuwe collecties eiken meubels/grenen meubels/vloerbedekking/ gordijnen/vitrages. De meest complete collectie grenen meubels van Midden- Zeeland. Bieweg 2, Veere (vanaf Middelburg vóór Zanddijk de weg richting sportvelden). Tel. 01181-820. U bent van harte welkom. A. MOENS J. MURRE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 24