DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT REKEN OPESSO (0) f DANSEN 'The Fenders' ZIN IN RUILT 'N NIEUW LEKNIIOUTS SCHOONDUKE BANKSTEL? OUDE IN! 20 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT CAFE/PENSION DORPSZICHT KOUDEKERKE Bij deze delen wi) u mede, dat wij ons café per 1 april 1984 overlaten aan Magda en Danny, :en alle klanten voor het genoten vertrou' i harte bij u aan Wij nemen café/pens Roy. zin te maken. Magda en Danny Koudekerke, maart 1984 Dorpsplein 6. Zwemparadijs Zeeland ■tt Nu tijd voor de planning van SCHOOLREIZEN ir voor KINDERPARTIJTJES vanaf 10 personen speciale tarieven ZONDAGS vanaf 16.00 uur in het zwempara dijs speciaal voor u extra voordelig GRILLEN onze horeca-afdeling. ó- Iedere 1e en 3e vrijdagmorgen van de maand recreatief zwemmen in het zwemparadijs voor moeders met kleine PEUTERS Iedere 2e en 4e vrijdagmiddag speciaal recrea tief zwemmen van 50-plussers in het zwempa radijs. □□CDQSQaQClQ 01107-1555/2255 HINDERWET Burgemeester en wethouders van Temeuzen brengen, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 12 van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne, ter openbare kennis dat op 2 maart 1984 bij hen een aanvraag om een vergun ning ingevolge de hinderwet is ingekomen van de heer K. Güthe, Laureijnestraat 53 te Philippine voor het uitbreiden van een service-station met een ondergrondse bewaarplaats voor LPG op het perceel plaatselijk bekend Serlippensstraat 45. Temeuzen. Tevens brengen zij ter openbare kennis dat op 7 maart 1984 bij hen een aanvraag is ingekomen van Van Putten en Zn. b.v., Axelsestraat 165 te Temeuzen, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning als bedoeld in artikel 6a der hinderwet ten behoeve van een herstelinrich ting voor motorvoertuigen annex verkooppunt van brandstoffen en de verkoop van auto's, gelegen op de percelen plaatselijk bekend Axel sestraat 163 en 165, Temeuzen. De aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van heden voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken en wel tot 30 april 1984 elke werkdag van 09.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.30 uur en elke donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Dege nen die de stukken wensen in te zien op donder dagavond van 19.00 tot 22.00 uur worden ver zocht daarvan vooraf mededeling te doen (tel. 01150-17980, toestel 123). Desgewenst kan tijdens de kantooruren een mondelinge toelichting worden verkregen. Gedurende één maand vanaf heden kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk bij het colle ge van "burgemeester en wethouders worden ingediend. Degene die een bezwaarschrift in dient. kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Eveneens kunnen mondelinge bezwaren worden I ingebracht tijdens een openbare zitting op dins-i dag 17 april 1984 om 10.00 uur en 10.05 uur in het; stadhuis van Temeuzen, waarbij tevens gelegen- heid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvragen tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de eventuele overige aanwezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de bovenomschreven wijze en een ieder die aan toont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld om bezwaren tegen de ontwerp-beschik- kingen in te brengen. Temeuzen, 30 maart 1984. Burgemeester en wethouders van Temeuzen C. Ockeloen, burgemeester A. J. van Pagee. secretaris. Oproep Willen alle oud-leden van de zangver. 'Looft den Heer' te Nieuwvliet hun adres opgeven i.v.m. jubileumuitvoe ring. l. Minderhoud Rijksweg 14a 4511 BJ Breskens. TE HUUR nabij centrum van Middelburg diverse woonstudio's aan de Nederstraat en de Kinderdi)k. Contactpersoon in Middelburg is de heer Simons, Asserlaan 1, telefoon die eventuele huurders alle inlichtingen kan verstrekken. STICHTING HUISVESTING ALLEENSTAANDEN, SITTARD Aanvang 21.00 uur Toegang vrij Verwacht 7 april "The Poppelstars' Boek nu uw ZWEMARRANGEMENT voor hel weekend van 4 mei en 11 mei en kampeer deze periode 4 mei -13 mei voor 120,- (t/m 5-pers.), 4 dagen ZWEMCURSUS: kind 95,-. volw. 125,-. Aanmelden vóór 13 april. Ja, natuurlijk ook op zaterdag 31 maart weer gezellig op de Roompot. Deze avond m.m.v.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 22