Paramaribo kondigt ^een invoerstop af rfePZC PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Weinberger: goedkeuring afwijzen afbreken raketten Genève anvil.. Ruding sluit verdere kortingen in 85 niet uit VismA Sterke toename handel in januari DEVIEZENPOT ZO GOED ALS LEEG vandaag Democraten VS: niet als eerste kernwapens gebruiken A HO V 84 nou Ford Fiësta Festival 13-994,- Af en toe zon Wisselend beioolkt en enkele buien, mogelijk met hagel. Middagtempera- tuur ongeveer 7 graden. Matige, in de kustgebieden nu en dan vrij krachtige wind uü west tot noordwest 227e jaargang no. 76 Vrijdag 30 maart 1984 Wie wint de Snuffel van fa de Maand? Plaats een Kleintje in de FZC Ga er eens rustig voor zitten. Maak een zo origineel mogelijke tekst Misschien is uw Kleintje dan wel de winnaar van de Snuffel van de Maand DEN HAAG (ANP) - De waarde van de in- en van de uitvoer van goederen is nog nooit zo hoog geweest als in januari van dit jaar. werd voor 18,1 miljard gulden uitgevoerd, wat 24 procent meer is dan in januari 1983 (14,6 miljard) en voor O 16,3 miljard ingevoerd, wat eveneens 24 procent meer is jldan in januari 1983 (13,2 miljard). Dat heeft het Centraal voor de Statistiek (CBS) donderdag meegedeeld. KiDe trendmatige groei van de buitenlandse handel, welke met name in het tweede halfjaar van 1983 heeft plaatsge vonden, heeft zich volgens het CBS in versterkte mate juj voortgezet. Ti Onderscheiden naar goederensoorten valt aan de uitvoer- zijde een belangrijke toename te constateren bij de uitvoer van energiedragers en energieprodukten (plus 42 procent), groenten (plus 29 procent), vetten en olieen (plus 58 procent), organische chemische produkten (plus 61 procent) en machines (plus 36 procent) De export van energiedragers en energieprodukten beiiep in januari 1984: 5.5 miljard gulden, een stijging met 1,6 miljard gulden ten opzichte van januari 1983. Aan de invoerzijde werd een belangrijke toename gecon stateerd bij de import van zaden (plus 66 procent), vetten en olieèn (plus 120 procent), machines (plus veertig procent), auto's (plus 40 procent) en optische instrumen ten (plus 33 procent). Een sterke toename vertoonde de handel met West-Duitsland, Frankrijk en de V.S. PARAMARIBO/DEN HAAG (ANP) - De banken in Suriname mogen geen kredieten meer verstrekken voor transacties met het buitenland. De minister van transport, handel en industrie, I. Fong Poen, heeft de banken dinsdag in een brief laten weten dat geen enkele „letter of credit" meer mag worden geopend. Dat is in bankkringen in Paramaribo vernomen. De maatregel die in Suriname niet bekend is gemaakt komt volgens deze kringen feitelijk neer op een volledige importstop. Men omschrijft de maatregel als „een zeer ernstige zaak". Minister Fong Poen verwijst in zijn bestaat voor zeventig procent uit tm- brief naar de deviezenpositle van het port. Volgens zegslieden in Paramari- land. Deze is volgens bankkringen bo zijn diverse goederen zoals bijvoor uiterst precair geworden. Een groot beeld kaas al nauwelijks meer te deel van de deviezenreserve is reeds krijgen, uitgegeven via credit letters. De nog vrij besteedbare reserve zou nu nog X £YZ,PtSgYO Pp ongeveer vijftig miljoen Surinaamse Dc sccretaris van de Surinaamse Be- guldens bedragen wat door deskundi- vrijdingsraad, Sewrajsingh, is don gen als een absoluut noodzakelijk dordag op het ministerie van Buiten minimum wordt beschouwd. - - huidige Surinaamse regering, en dat in dat kader contacten met de Suri naamse oppostie werden onderhou den. zo liet hij weten. Het lid van de bevrijdingsraad dat Frans Guyana is uitgezet. Tjon A Kiet, zei gisteren op Schiphol dat vier van de leden van de verzets groep kans hebben gezien in Surina me te infiltreren. Hij was bij de aankomst van acht van zijn kamera den uit Curacao. De vier hebben volgens hem „contact gemaakt met het volk". Volgens Tjon A Kiet zijn er nog twee verzctskcrnen in de buurt van Suriname. De groep in Frans Guyana is volgens hem verraden. Ook in de slaat Delaware kreeg men te maken met zware stormen. Dit huis werd door een vallende boom vrijwel tot de grond in tweeën gedeeld. Niemand raakte overigens gewond. den vernield. Dit is donderdag be- anderen worden vermist De gou- kendgemaakt door Amerikaanse vemeurs van beide staten zonden autoriteiten. soldaten om de orde te bewaren en Ruim 600 man doorzochten donder- te helpen met reddingswerkzaam- mensen om het leven gekomen en dag nog de puinhopen van een heden Enkele door de stormen ge ruim 600 anderen gewond geraakt, winkelcentrum in Bennetsville, troffen gebieden zaten donderdag Autowegen moesten worden geslo- South Carolina, waar zeven mensen zonder elektriciteit. Ruim 1.000 ten en honderden gebouwen wer- om het leven kwamen en zeven mensen waren dakloos. NEW YORK (API - In de Ameri kaanse staten North Carolina en South Carolina zijn woensdag bij een reeks tornado's tenminste 73 landsc Zaken in Den Haag ontboden De feitelijke importstop zal ernstige naar aanieiding van de gebeurtenis gevolgen hebben voor de economi- scn in Frans Guyana. Dit heeft een sche situatie, zo wordt in Paramaribo woordvoerder van het ministerie gezegd. „Ik hoop dat er geen economi- meegcdeeld. sche ontwrichting komt maar we zijn j-,e zestjen werden deze week Guyana '"'j n'et ver van dit punt verwijderd uitgezet, verdacht van voorbereidin- M aldus een bankfunctionaris die gen om het bewind Bouterse in Suri- spreekt van de „ernstigste economi- name omver te werpen. Vijftien leden sche maatregel tot nu toe". De Suri- van de groep Zjjn intussen via de naamse bankiers hebben urenlang AntiUeni in Nederland aangekomen, over de ontstane situatie vergaderd. Aueen Roy Bottse, vermeende aan- Bankdeskundigen in Paramaribo wij- voerder van de groep, is op Curacao zen er op dat ook essentiële goederen achtergebleven, zoals olie. machine-onderdelen en ba- j-je cbef Van de directie Westelijk sisbehoeften als medicijnen nu niet Halfrond van het ministerie, mr P. langer kunnen worden geïmporteerd. van Walsem. heeft Sewrajsingh daar- Het consumptiepakket in Suriname om donderdag voorgehouden dat de Bevrijdingsraad zich „strikt dient te houden aan de Nederlandse rechtsor de". Sewrajsingh trad op als plaats vervanger van voorzitter Chin-a-Sen, die ziek is. De Bevrijdingsraad heeft tot dusver niet met zoveel woorden betrokken heid bij de affaire toegegéven, maar er zich evenmin nadrukkelijk van ge distantieerd. Sewrajsingh heeft van Walsem donderdag verzekerd dat de Bevrijdingsraad de Nederlandse rechtsorde zorgvuldig zal blijven res pecteren. Van de voorbereiding tot een staatsgreep was volgens hem geen sprake geweest, getuige ook de aard van de bij de groep aangetroffen DEN HAAG (GPD) - Een Nederlandse Sow jet-beslissing om de onderhande afwijzing van de plaatsing van 48 lingen over de middellange-afstands- Uitwerpselen De 'gele regen' in Zuidoost- Azië is volgens onlangs terug gekeerde Amerikaanse onder zoekers geen nieuw chemisch ivapen van de Sowjet-Unie. maar deze 'regen' wordt ver oorzaakt door de uitwerpselen van miljoenen wilde bijen. (PAGINA 3) Vrees Wanneer de regering doorgaat met het drijven van een wig tussen werkenden en niet- werkenden dan vreest secreta ris Coomans van de Provincia le Stuurgroep Werkloosheid een nieuwe klassen-maat schappij van eerste- en twee derangsburgers. (PAGINA II) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitl.: 3 en 5 Opinie en achtergrond: 4 Financieel: 7 Varia: 9 Prov.: 11, 13, 15, 16 en 17 Sport: 19 er Weinberger donderdagmiddag volgens Weinberger was in zijn ge- 'erklaard in een besloten vergade- sprek raet De Ruiter de mogelijkheid kruisraketten in Woensdrecht bete- wapens in Genève te verlaten. Dat ring met de Twecde-Kamercommis- dal Nederland minder dan 48 raket- kent goedkeuring achteraf van de heeft de Amerikaanse defensieminis- sie voor defensie. ten zou piaatsen niet aan de orde Leden van de commissie, die vanwege geweest. Dat was evenmin het geval, het besloten karakter anoniem willen zo werd ons ur betrouwbare politieke blijven, vertelden desgevraagd dat bronnen verzekerd, tijdens het ge- Weinberger hen had voorgehouden spi*ck. later op de dag met de kamer dat een Nederlands nee ook een nega- COmmissie tieve invloed kan hebben op de voort- Weinberger, die 's morgens met veel gang van de plaatsing in andere lan- militair ceremonieel op het marine den (West-Duitsland. Engeland. Italië vliegkamp Valkenbure door De Rui- - red i Bovendien zou het een ver- ter werd opgewacht, dineerde s zwakking betekenen van de westerse av0nds op het Catshuis met onder positie in eventuele nieuwe onderhan- meer premier Lubbers en de ministers delingen. De RUiter en Van den Broek. Zowel minister Van den Broek (in Hij was eerder door koningin Beatrix Brussel) als zijn defensiecollega De ontvangen op paleis Huis ten Bosch. Ruiter (in het NOS-joumaal) hebben Weinberger vertrekt vanmorgen naar echter gisteren verklaard dat de Ne- Griekenland. derlandse positie in het Oost-Westge- beuren niet moet worden overschat. Zij reageerden toen op een verklaring van een hoge functionaris in het Pen tagon. Deze had tegenover Amerikaanse journalisten gesteld dat wanneer Ne derland uit de kruisrakettenboot zou stappen, dit een „fatale slag" bete- keht voor de kans op nieuwe onder handelingen tussen Russen en Ameri- wapens. Wel maakt de Bevrijdings raad er geen geheim van dat zijn De Amerikaanse minister van defensie Weinberger flinks) en zijn Nederlandse kanen over de middellange-afstands- beleid gericht is od verzet tegen de collega De Ruiter. w wapens in Europa. Van den Broek had in Brussel al verklaard wel de be zorgdheid van de Amerikanen te kun nen delen, maar deze analyse „ging hem te ver". De Ruiter voor het NOS-joumaal: „De internationale context is belangrijk. (Van onze correspondent) Tijdens een debat dat de televisie- Waar Hart VS-troepen alleen elders maar moet niet worden overschat WASHINGTON - De drie Democrati- maatschappij CBS had georgani- wü inzetten om aan verdragsverplich- Weinberger nam donderdag tijdens sche kandidaten voor het Ameri- seerd. aan de vooravond van de tingen te voldoen en om er voor te een Persconferentie in de Haagse kaanse presidentschap vinden dat hoogst belangrijke voorverkiezingen f]it RK!i!-hP Julianakazerne enigszins afstand van het Westen ervan moet afzien in in New York. zei Hart dat Amerika de w J!nc nn h!,l^ de verklaring van zijn departement, geval van een conflict met het Oost- last van zijn aandeel in de Europese dPens °P nei wescenjK nanrono \vor Dle ujtspraak is verkeerd geinterpre- blok als eerste kernwapens in te verdediging kan verminderen. Jack- den geïnstalleerd, ziet Mondale voor teerd". zei hij. „Vrienden uiten geen zeilen. Jackson. Hart en Mondale son vindt de Europese bijdrage te de Amerikaanse macht ook een goede dreigementen aan het adres van zouden als president een verklaring gering en de Amerikaanse te duur. rol in de wereld. vrienden". in die zin willen afleggen, zij het dat de laatste twee daaraan de voor- conventionele defensie. versterkte AMBTENAREN EN UITKERINGEN ADVERTENTIE TANDWIELEN EN KETTINGZAGEN VS: de Brauw te links voor topbaan IAE PARIJS (AFP) - De 21 landen die zijn aangesloten bij het In ternationale Energie Agent schap (IAE) hebben de beslis sing over de benoeming van een nieuwe directeur van deze in stelling uitgesteld omdat men het niet over de keus van een opvolger van dr Ulf Lantzke eens is kunnen worden. De adjunct-directeur, de Ameri kaan Wallace Hopkins, zal nu voorlopig de zaken waarnemen. Uit diplomatieke bronnen ver luidt dat de Verenigde Staten problemen hebben met de enige kandidaat van de EG. de Neder lander jhr.mr. M L. de Brauw De Amerikanen zouden naar voren gebracht hebben dat de Brauw een „voormalig militant sociaal democraat" is die zich verschei dene jaren geleden had verzet tegen de bouw van kerncentra les in Nederland. (ADVERTENTIE i Nieuwe (ADVERTENTIE) 16e nationale I Hengelsporttentoonstelling 28 maort t/m 3 opril OP€N: 28 maait 18 00 - 22 30 u 29, 30 maart en 2 april 11.00 -17 00 u en 19 00 -22 30 u 31 maart, 1 en 3 april 11 00 -17 00 u f OEGANGf 7,50 volui ,75,- |eugd en 65+ ROTTERDAM DEN HAAG (GPD) - Minister Ruding (financien) vindt dal in 1985 opnieuw rekening moet worden gehouden met algemene kortingen op alle sociale uitkeringen. De bezuinigingen op grond van de geplande herziening van het sociale-zekerheidsstclsel zul len namelijk onvoldoende zijn om te komen tot de 2,7 miljard gulden aan bezuinigingen op de sociale uitkerin gen die Ruding noodzakelijk acht. Ruding ziet mets in het meerekenen van maatregelen zoals het beperken van de ziektewetuitkeringen of het bestrijden van misbruik. Deze maat regelen ïcvcicn voigens de minister namelijk „geen daadwerkelijke dan wel aantoonbare bijdrage aan de om buigingsdoelstelling". Ruding heeft dit onlangs geschreven in zijn bezuinigingsbrief aan zijn colle ga-ministers. waarin hij voorstelt vol gendjaar 10 miljard gulden te bezuini gen Het kabinet is over deze eis, die drie miljard gulden hoger is dan is het regeerakkoord is afgesproken, nogal verdeeld. Vandaag praat het kabmet opnieuw over de voorstellen van Ru ding. De voorstellen gedaan in de advies aanvrage aan de SER en de Emanci- patieraad over de herziening van het sociale-zekerheidsstelsel zijn volgens Ruding niet juist en moeten opnieuw ter discussie worden gesteld. Ook verdere algemene kortingen op de ambtenarensalarissen worden door Ruding niet uitgesloten. Of het zover komt zal afhangen van de vraag of voldoende andere bezuinigingsmo gelijkheden gevonden kunnen worden op de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel. Ruding heeft ook hiervoor 2,7 miljard gulden ingeboekt. Vooralsnog kan volgens de minister echter worden gedacht aan verlaging van het personeelsbestand en de doorwerking van de bezuinigingen in de sociale zekerheid naar het over heidspersoneel. Ruding laat ook weten maatregelen als het invoeren van eigen bijdragen in de volksgezondheid niet te zien als een ombuiging. Er zal nog voor 400 miljoen gulden aan echte bezuinigin gen op tafel moeten komen, schrijft hij. Dat kan door de tarieven te verhogen, de budgetten van instellin gen te verlagen, de inkomens van artsen te bezien en uitbreidingen in de volksgezondheid achterwege te laten. Afleveringkosten f 437.- Nu bij: auto adria Westhavendijk 150 k Goes, tel. 01100-20440 De incidenten rond Suriname "t'r&jgf T\/Tet de terugkeer op ■yyj lVlSchiphol van de twee- de groep Surinaamse Neder- landers, die vorige week hals over kop Frans Guyana wer den uitgezet op verdenking van een staatsgreep tegen het bewind-Bouter- se in Paramaribo, is opnieuw een incident gesloten. Eén in de reeks opgeklopte gebeurtenissen en non- feiten die sinds december 1982 de verkrampte onderlinge verstandhou ding tussen Suriname en Nederland aan de buitenkant verlevendigen, maar die toch geen waarheidsgetrouw beeld geven van wat er nu werkelijk aan de hand is. Het is duidelijk dat Frankrijk er weinig behoefte aan heeft om in de kolonie Frans-Guyana regel rechte problemen te krijgen met het buurland Sunname als gevolg van het optreden van buitenlanders die zich bezighouden met de organisatie van verzet tegen Bouterse. Vandaar dat het groepje snel en zonder pardon op transport werd gezet naar een stuk Nederlandse grondgebied in de omge ving. Curasao. In het verlengde van de Franse actie werden de zestien vermeende 'coupplegers' op de Neder landse Antillen gearresteerd en ver hoord alvorens ze ln twee groepen op het vliegtuig richting Nederland kon den worden afgeleverd- De Nederland se justitie zag daarna geen aanleiding om het gezelschap verder nog iets in de weg te leggen, hoe hard de Suri naamse ambassadeur in Den Haag, Herrenberg, ook bij buitenlandse za ken mag protesteren tegen de gevolg de gang van zaken Begin deze week heeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer er bij het kabinet op aangedrongen dat een nader onderzoek wordt inge steld naar de mogelijke betrokken heid van de kolonel Valk (hoofd van de Nederlandse militaire missie in Paramaribo) bij de staatsgreep van 25 februari 1980 in Suriname Het rap port van de onderzoekscommissie heeft zo veel vragen en onduidelijkhe den open gelaten dat verdere ophelde ring nodig is. Valk is er tot nu toe met een schrobbering van defensie-minis ter De Ruiter afgekomen Ook deze zaak in de vertroebelde relatie tussen Nederland en Suriname dreigde als een incident te worden afgedaan. Een meerderheid in het parlement heeft daar terecht een stokje voor gestoken Als niet bewezen kan worden dat Valk en zijn missie vier jaar geleden in vloed hebben gehad op de 'staats greep-van-de-sergeanten'. maar er toch allerlei vreemde vermoedens blij ven bestaan, dan kan deze affaire voor de toekomst een wezenlijke belemme ring blijven bij pogingen om de be trekkingen tussen Den Haag en Para maribo uit de slepende patstelling te halen. En dan is er nog de onrust, m Surinaamse kringen binnen Ne derland ontstaan over mogelijke ter- reurcommando's die hier tegenstan ders van Bouterse zouden intimide ren. Een aanslag op de broer van de Surinaamse ex-parlementarièr Salem Somohardjo - waarbij het slachtoffer ernstig gewond raakte - wordt met het optreden van dergelijke figuren in verband gebracht. Mede als gevolg van de versplintering in de Surinaam se gemeenschap in Nederland begint het er meer en meer op te lijken dat de politieke tegenstellingen tussen aan hangers en tegenstanders van de mili taire dictator in Paramaribo ook hier met vergelijkbare strijdmiddelen wor den uitgevochten Een 'verhuisde strijd om de macht met bepaald ge vaarlijke kanten binnen een bevol kingsgroep van niet geringe omvang, die zich nog altijd nauw verbonden voelt met landgenoten èn alles wat er gebeurt aan de overkant van de At lantische Oceaan. De verwachting, die een aantal maanden gele'den (bij de stakingen in de bauxietindustrie) bestond dat het snel zou zijn afgelo pen met het militaire machtsappa raat, is inmiddels vervlogen En de verwarring heeft bepaald riskante bij werkingen gekregen. Hoewel dus naar buiten de ver standhouding Nederland-Surina- me wordt beheerst door incidenten, komt het er in de praktijk op neer dat er nog steeds sprake is van dood stroom in de onderlinge betrekkin gen. Een situatie met vernietigende effecten voor de financiële en sociaal- economische stand van zaken. De laatste dagen wordt pijnlijk duidelijk hoe volstrekt afhankelijk Suriname was (en nog is) van de Nederlandse ontwikkelingshulp, die na de moord partijen in december 1982 door Den Haag werd opgeschort. In Paramari bo zijn uiterst vergaande maatregelen afgekondigd, zoals een absolute im portstop. Suriname zakt in het moe ras en gevreesd wordt voor een ont wrichtende uitwerking op de samenle ving in het land Alleen is tegelijk wel opnieuw gebleken dat van een herstel van democratische structuren - na alle fraaie beloftes - nog steeds mets is terechtgekomen. Bouterse heeft het nog immer druk met de bestrijding van coups, aanslagen en pogingen om zijn bankroete regiem omver te wer pen De bange vraag voor honderd duizenden Surinamers ginds en hier in Nederland is hoe lang hij het vol houdt om dit lugubere spel met land en volk van Sunname te blijven spe len Er is voor Nederland geen enkele aanleiding om met dit bewind tot zaken te komen. Wel zou eens kunnen worden nagegaan of er temidden van de Incidenten die de verhouding op het ogenblik bepalen niet wat méér kan worden ondernomen om interna tionale druk op Paramaribo uit te oefenen. vdM

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 1