M en T is aangesloten op alarmsysteem van Hoechst Boete voor gevaarlijk spelletje op snelweg Opbrengst zomerzegels voor drie Walcherse instellingen Nog geen beslissing over toekomst 'Tafeltje-dek-je' IN VERBAND MET AMMONIAK-OPSLAG Verdere daling vervoer via Westerschelde veren VRIJDAG 30 MAART 1984 PZC/ streek 17 YXISSINGEN - Het bedrijf M en T (gespecialiseerd in organotin-chemie) in Vlissingen-oost heeft een directe aansluiting gekregen op het interne gasalarmeringssysteem van buurman Hoechst-Holland NV. Dat is gebeurd op verzoek van M en T. Door dat systeem worden de werknemers van M en T rechtstreeks gewaarschuwd indien er bij Hoechst Holland ammoniak ontsnapt. Als ammoniak in grote concentraties vrijkomt, kan dat zeer gevaarlijk zijn. kers" Van Leersum meent, dat de alarmeringsregeling voor Vlissingen- oost voldoende waarborgen biedt voor het geval er een ammoniakwolk zou ontsnappen, Elk bedrijf in het Sloe heeft zich verplicht de centrale post in Vlissingen te waarschuwen als er zich calamiteiten van welke aard Andere omliggende bedrijven (zoals dergelijke rechtstreekse verbinding gen-oost. Voor M en T heeft Hoechst dan o°k voordoen. Via de centrale bijvoorbeeld Pechiney. THC. Total en met het gasalarmeringssysteem De Schelde) blijven verstoken van een Hoechst. Volgens een woordvoerder dat dit bedrijf tegen Hoechst 'aan- van Hoechst hebben die bedrijven leunt'. echter een uitzondering gemaakt om- nieldpost worden dan alle bedrijven ingelicht, De twee ammoniaktanks (elk met een daar niet om gevraagd. Bovendien Volgens plaatsvervangend regionaal capaciteit van 20.000 toni bij Hoechst zou het ook niet nodig zijn, omdat alle commandant W P. van Leersum van zÜn inmiddels klaar. De ammoniak bedrijven in Vlissmgen-oost bij cala- de regionale brandweerkring Noord- wordt per zeeschip aangevoerd. Van- miteiten gewaarschuwd worden via en Midden-Zeeland zou het zinloos u't de terminal wordt de ammoniak de centrale meldpost van de regionale zijn om van Hoechst te eisen alle (grondstof voor onder andere kunst- rombinatie Veere belect maandag 2 brandweerkring Noord- en Midden- omliggende bedrijven op het gasalar- mest) in ketelwagons en kleinere aDril een openbare ledenvergadering Zeeland in Vlissingen. De brandweer- meringssysteem aan te sluiten ..Je tankschepen naar de Hoechst-fabne- apru een openDare ïeaenvergaaenng „itvnerinf van tnnh mor.,ink heel viissintren- ken in Duitsland doorgevoerd PvdA/PPR Veere in Serooskerke bijeen 'SEROOSKERKE - De PvdA/PPR- in dorpshuis De Zandput in Seroos- - - kerke. Deze begint om 20 uur Het de alarmenngsregeling voor Vlissin- raadslid Joost van Nieuwenhuyzen zal een inleiding houden over actuele politieke zaken in de gemeente Veere en over zijn ervaringen de afgelopen anderhalf jaar in de gemeenteraad. Verder wordt gerpaat over de samen werking tussen beide partijen en kun- jien vragen worden gesteld over de gemeentelijke politiek. krineis bêlastrnêtde uitvoering van i^ni tochmo'eililk''hè~elTlïssïneen- ken in Duitsland doorgevoerd Mevrouw Van Spaandonk-van Eek overhandigt Haryy Veldkamp van de Stichting Kultureel Werk Middelburg de kring is belast met de u t mg kunt toch moeilijk luidSDre- Dinsdagavond is bij Hoechst de eerste opbrengst Naaat Veldkamp Paulette Knol van de werkgroep Kind en ZiekenhuisWilliam Verstraete en Fnts van Til zeiten mei au p ammoniaktanker gearriveerd. van de Stichting Hedendaagse Kunst en daarnaast Jeanette Everaars van Kind en Ziekenhuis De Vereniging Milieuhygiëne Zeeland Volleybaltoernooi MIDDELBURG Morgen, zaterdag wordt, in sporthal de Kruitmolen in Middelburg het laatste volleybaltoer nooi, in een serie van drie, gehouden die de Middelburgse Bedrijfsvolleybal Vereniging (MBV) jaarlijks houdt. Twaalf damesteams en 23 herenteams uit heel Zeeland nemen er aan deel. De wedstrijden beginnen 's morgens al om half negen en de finale en de strijd om de derde en vierde plaats staan voor 17.20 uur op het program ma. Alle wedstrijden duren tweemaal 12Va minuut, behalve de finalewed- strijden die volgens het systeem 'best De eerste ammomak-tanker die bij Hoechst arriveerde, de Coral /sis. of three' worden gespeeld. Na afloop .van het toernooi worden in de kantine "van de sporthal de prijzen uitgereikt. ,.de poules zijn als volgt ingedeeld: dames, poule A. Serooskerke I, Scheldemond, Zon neveld I. Middelburg-Zuid, Morres I en CVC; poule B: Astxow I. Dauwenriaele, 't di 'Zand I. Jong Ambon I, Morres II en Koper Galjoen, heren, poule C: Delta Bouw I. Young BoysToekomst, Hoechst I, MOP '83. Serooskerke I. CVC. poule D 't Zand I. Tecona. Gemeente Middelburg I, Blauw Wit I, PGV I en Wemolin; poule E. Mask Kruitmolen. Wellinge I, Maco I, PZC, Bazo ,'I; poule F: Lynbach, Premier Middelburg, Middelburg-Zuid, Astrow, De Klomp, Prof. Zeeman Lyceum. Filmvertoning in (VMZi heeft de bouw van de terminal destijds aangevochten, omdat de risi co's verbonden aan vooral de aanvoer van ammoniak over de druk bevaren Westerschelde onaanvaardbaar zou den zijn. Drukknopmelders Op het Hoechstterrein zijn allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo zijn op diverse plaatsen drukknop- melders aangebracht. Als die worden ingeslagen gaat automatische een ge- luidssignaal voor gasalarm over, flit- sen op de toegangswegen lichtbak ken met daarop 'gasalarm' aan en wordt de bedrijfsbrandweer gewaar schuwd. Op een aantal plaatsen is ook zogenaamde 'nood-uit-knoppen' geplaatst. Als eei wordt ingedrukt. zaamheden (zoals het pompen, laden of lossen van de ammoniak) stop gezet. KANTONRECHTER MIDDELBURG MIDDELBURG - Het Middelburgse de apparatuur huren hetgeen hoge kist Daarin zitten een speelgoedzie- coraite zomerpostzegels maakte don- kosten met zich meebrengt kenhuis. een doktersset en andere derdag drie Walcherse instellingen Namens de werkgroep Kind en zie- zaken waarmee men kinderen laat blij met een deel van de opbrengst kenhuis Walcheren nam Paulette spelen om een ziekenhuisverblijf be- van de verkoop in 1983. Voorzitter Knol 763 gulden in ontvangst. Deze ter te laten verwerken, mevrouw J. M. E. van Spaandonk- drie jaar geledem opgerichte groep Mevrouw Van Spaandonk maakte van Eek reikte in totaal 11.458 gulden geeft voorlichting over de manier donderdag gewag van de terugloop in >uu-uii-nuu en uit' waarop opname van kinderen in een de opbrengst van zomerpostzegels die 'an die kToDDen Het ernntste deel daarvan namehik ziekenhuis begeleid kan worden. Doel zich vorig jaar voordeed in vergelij- orden de werk- 7495 gulden komt ten goede aan de is Jet welz«n de kinderen vóór, king met 1982. Ze sprak de hoop uit Stichting Hedendaaese Kunst in od- t>Jdens en na de opname te verbete- dat deze trend dit jaar omgebogen zal rtKSraïtoSmMoSnX re" Het de zomerpostzegels worden beschikking over een pand dat door zal door de werkgroep benut worden De eerste zegels in Middelburg wor de gemeente wind-en waterdicht in voor de aankoop van een diaprojector den dinsdag a d™. gebruik is gegeven De heer Frits van Plus scherm. De rest voor de aanschaf Til zei donderdag dat de stichting het geld dat hij gisteren in ontvangst nam, zal gebruiken om het gebouw geschikt te maken voor het houden Pieren iKOnen Dienstencentra Vlissingen van tentoonstellingen. Harry Veldkamp kreeg 3200 gulden pn hnirtvolv in voor de Stichting Kultureel Werk c,f h/H^/Jcli3 Hl Middelburg iSKWM). een welkome i i» meevaller in het licht van de bezuini- gülerie J\llUUelbUrg gingen bij de gemeente waardoor de organisatie ai enkele malen is getrof- MIDDELBURG In galerie De Wijn- fen. Het geld wordt gebruikt voor de stock aan de Bellinkstraat in Middel- aanschaf van video-afspeelappara- burg is van zaterdag 31 maart tot tuur (recorder en monitor). De SKWM zaterdag 21 april een expositie van kindergroe- eieren, ikonen en knipsels te zien. litmaakte, en dat op zijn naam pen in het buurt- en clubhuiswerk. Eieren worden al door de eeuwen heen stond, bij aanhouding door de Vlis- Tot op heden moest ze echter steeds op of rond Pasenj:adeau^gedaan. Er april gekocht door Wolters-Blauwijkel van een tweede speeldoos met speel- (9.30 uur). Dat gebeurt in de hal van het postkantoor aan de Lange Noord straat. Van 3 tot en met 6 april wordt er verkocht tussen 9.45 en 17 uurVan 9 tot en met 20 april tussen 9.45 en 12 uur en 13.45 en 16 uur. Op donderda gen overigens van 9.45 tot 17 uur zonder onderbreking. Bovendien wordt er dit jaar in de Rabobank aan de Langeviele 49 verkocht en wel van 3 tot en met 6 april tussen 10 en 16 uur MIDDELBURG - Verontwaardiging s. en één autobestuurder bleef bij de voor de kantonrechter, omdat een over verkeerd invoegen van een auto- Volkswagen in de buurt om de vrouw busje van de popgroep waarvan hij gebruikt die vooral mobiliste bracht de Middelburger G. in bescherming te nemen tegen de S. ertoe om haar flink de stuipen op dreiging die er van de vreemde ma llet lijf te jagen. S. reed op de rijks- noeuvres van S uitging. Een eind singse politie niet WA-vcrzekerd weg A 58 onder 's-Heer Arendskerke verder sloeg S. rechtsaf naar een bleek te zijn. Het hielp hem weinig toen voor hem een vrouw in een benzinepomp, maar kwam onmiddel- dat hij zelf niet reed, VLISSINGEN De stichting welzijn Volkswagen komend vanaf de Sloe- lijk terug over de invoegstrook. waar een voor ouderen in Vlissingen vertoont in weg voor hem van de invoegstrook hij de wagen van de bezorgde automo de eerste week van april een aantal de autosnelweg opreed, op zo'n ma- bilist rechts inhaalde films in verschillende dienstencentra. Huurderscomité in Souburg bijeen Kiedingbeurs in zijn eieren te z.en die zijn beschilderd. OOST-SOUBURG - Het huurdersco- beplakt gemarmerd of op andere wij- Woningstichting Walcheren ze versierd Er is een struisvogelei met houdt dinsdag 3 apnl in De Zwaan m een ikoon en ook een kwarteleitje met Oost-Souburg een vergadering. Be- een afbeelding van Doornroosje. De spr°ken wordt onder meer het verslag ikonen zijn gemaakt door Bistra Tote- met he* bestuur over de huurders met Peuterspeelzaal t va uit Hellevoetsluis. Haar specialisa- een schadeclaim en de vorming van ant daar hij riend de sleutels ter beschik- xr.. king had gesteld, werd er kennelijk V llSSlHgCn a v „- u met zijn instemming gereden. VLISSINGEN -- v_ a dat S jl.nk voor haar moest De vrouw deed aangllte bij de Goese De offlcier sprak van een hopeloos DorpeltJe houdl woensdag 4 aprü een »a een schoorsu,envegersploeg De wj. 'S.JS; SJÏJüS vïê afremmen. H.j ging haar vervolgens politie en haar verhaal werd onder- geval en wilde E bestraft zien met kinderkledingbeurs in wijkcentrum ietteSkeS De SS weSen ge eenkomst begint om 19.30 uur. Schelpdieren, Ouder Worden en Een voorbij en ging voor haar rijden. Hij steund door de getuigenverklaring drie weken hechtenis. Mr Van Solinge -Aidegonde' in Westerzicht Vlissin- lettertekfnen-De knipsel werden ge Dorp. Maandag 2 april worden dc remde af. naar hij woensdag voor de van de beide inzittenden van de derde ging ditmaal geheel voorbij aan de eis Iral t omSmwkMIngvoïr maakt d00r Dyny Langkamp, me- In veroordeelde E. tot 750 gulden KerenS"o tot SI DeBeding Stevens en Annemiek Dyuzer OvmUltVOemlg boete. Hij motiveerde deze uitlpraak J",S engewassenKetzhnksS Ma™uw Stevens is overigens ook tegenover E. met de woorden: ..U hebt worSnïellvM dtasdE ÏÏrtl vS AagteKerKe samen met de andere leden van de nu P j.T zen. Zij versiert onder meer eieren met AAGTEKERKE - De Sportvereniging samen met de andere leden an de 19.30 tot 21.00 uur De beurs wordt de kansels Aaetekerke <«?VAi houdt vandaal popgroep dat busje. Dan vind ik dat u volgende dag van 14.00 tot 17.00 uur Het ligt in de bedoeling van de galerie hLJ tïSiiaÜïitae rmïï? ook maar samen met hen de boete gehouden De verkooD geschiedt od Hei m ae oecioenng an ae gaiene ivrijdagi haar tweejaarlijkse gymrnt ln ee„ Tdtyfifty basis" De opbfengst^ be- de «erteMrarattUui» ran voering m de gymzaal in Aagttkerke gebreken stemd voor materiaal voor de peuter speelzaal. Middelburgse kantonrechter ver- auto. De identiteit van S werd achter- klaarde, met de bedoeling haar tot haald via zijn kenteken en hij ontken burg. De aanvang is 19.30 uur. Dins- stoppen te dwingen en haar het foute de ook niet dat hij degene was die aan dag 3 april in dienstencentrum Bach- ten Komme. Vlissingen. De aanvang brengen, is 14.00 uur Dinsdag 3 april, filmverto- Toen de van haar rijgedrag onder het oog te het stuur van zijn auto had gezeten. v Maar hij meende nog steeds dat het popgroep dat busje. Dan vind ik dat u voigende~dag v 'rouw hem op haar beurt rijn goed recht was om de foute 1 'Bachten Reede' in Vlissingen. aanvang is 14.00 uur. ning voor de gehandicaptensoos in Wilde inhalen verhinderde hij dat door weggebruikster eens flink de oren te het dienstencentrum 'Bachten Kom- naar ünks te gaan en voor haar te wassen. .w... t,..,. me'. Aanvang 19.30 uur. Tenslotte blijven hangen. Dat spelletje zette hij Wat dat betreft vond hij de officier werd E. beboet met 300 gulden, .worden de drie films woensdag 3 april poosje voort, waarbij hij zijn snel- van justitie mr J. C. P. M. Boogers niet vertoond in het dienstencentrum heid soms terugbracht tot 50 km per aan zijn zijde. Deze sprak van een ■Rcmhtor. m vKccinrnm n» UUJ. Andere weggebruikers verbaas- ontoelaatbaar spelletje op dc auto den zich over het vreemde gedrag van snelweg en eiste 150 gulden boete voor gevaarlijk rijden en eveneens 150 gulden voor het inhalen op de vlucht strook. Ook van de kantonrechter mr W. F. van Solinge kreeg hij de wind van voren* „Als u mensen op hun fouten wil wijzen moet u dat niet zo doen. U hebt een verkeerde automobi listenmentaliteit". Hij veroordeelde S. moet betalen". Voor het rijden in een T.ftvfiftv-basis' De oDbrenest is be- U"V uc voeni .andere, auto met allerlei gebreken s emd vooKte?,aa° voorXnralir- |aaSuks oeruBlêerena evenement te Diverse gym en jazzgymafdelingen &LCU1U vuui iiiaueiiddi vuur ue ueuiei maken. De galerie is geopend op zullen vanaf 19.30 uur hun kunnen donderdag en vrijdag van 14.00 tot tonen. Na de pauze volgt een s GOES De Westpoort, 20 uur: Optre- iden dlxielandformatie. KRUININGEN Dorpshuis, 20 uur: Concert De Frank Boeijen Groep. MIDDELBURG Schouwburg. 20 gen. uur: 'De Jordaan'. volksmusical door HEINKENSZAND Nooy's Volkstheater; Wandelkerk, 20.30 uur: Concert door Chris Spijkers. Keiko Abe, marimba, traditionele en MIDDELBURG hedendaagse muziek uit Japan. naarscentrum, Mecano. 20.30 uur: Filmhuis met 'At- uur: 25 tekeningen van Nederlandse (JolleCteS 14-17 uur: werken van Ad en Tessa tot de boetes en drie maanden voor- Braat. waardelijke rijontzegging. HEILLE Landbouwmuseum. 10-12 en 13-17 uur: oude landbouwwerktui- Stenge. De uit Oost-Souburg afkomstige K. 13.30-20 uur: Werken Ben van Rooy en E., die al vele keren was veroordeeld voor het rijden zonder verzekering, stond weer voor deze overtreding VLISSINGEN Het vervoersaanbod - zowel passagiers als auto's - voor de veren over de Westerschelde is in februari verder gedaald. Dit blijkt uit de statistische gegevens van de Provinciale Stoombootdiensten (PSD). In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar echter geeft het vervoersaanbod op de veerdienst Kruiningen-Perkpolder wel een stijgende lijn te zien. Het veer Vlissingen-Breskens daarentegen vervoerde wel aanzienlijk minder passagiers dan in februari '83. Wat betreft het aantal vervoerde auto's was de daling minder sterk. Hieronder volgen de gedetailleerde gegevens betreffende het vervoer met de PSD per eind februari van dit jaar, met ter vergelijking de cijfers over '83 en '82 Aantal vervoerde passagiers: 17.00 uur en zaterdags van 11.00 tot zijn ii 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. tia. het verenigingsgebouw Amici- ■lantic USA'. FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Cmem'Actu- kunstenaars (t m 4/4). De Vleeshal, 13-17 uur: 'Sketches' van Magnus v. Gudlangsson. Vlissingen-Breskens Kruiningen-Perkpolder eel I. 19.00 en 21.30 uur: Schatjes, 12 Zeeuws Museum, 10-17 uur: 'Fotogra- ;jr.: Cinem'Actueel II. 19.00 en 21.15 fie in Nederland 1920-1940' (t/m 30/3). ;uur: Ciske de Rat. a.l.; Cinem'Actueel St.-Janstraat 41. 14-17 uur: touwplas- !m, 20.00 en 22.15 uur: Ciske de Rat. tieken van Anneke Ruimschotel. |a.L; ■Roxy II. 18.45 uur en 20.45 uur: [Staying alive, a.l. Demerary, 9-17 uur: diverse ambach ten en exposities. Galerie Montpamasse. GOES Grand. 20.00 uur: The day werken van Bernard Charoy. after, 12 jr., 23 uur; De gravin van OOSTBURG Atelier Oudestad 66, WESTKAPELLE De collecte voor het reumafonds heeft in Westkapelle 2230, 35 opgebracht. Dc opbrengst van de Simavi-collecte was 1539,43. MIDDELBURG - De collecte voor het nationaal reumafonds in de derde week van maart heeft in Middelburg Vlissingen-Breskens 16.565 gulden opgebracht (vorig jaar Kruiningen-Perkpolder 16.725 gulden). 1982 284.788 258.108 542.896 Vervoerde auto's: 1982 84.814 96.362 181.176 1983 285.994 245.485 531.479 1983 78.584 88.212 166.796 1984 271.381 248.281 Aardappeltermijnmarkt Centr. Tuinb.veil. Zeeland Rotterdam Kapelle, 29-3-'84 bintje: april laten 55,00, bieden 54,30. slot Voorverk. conference I 65/75 1.79; I 55/65 54.40, mei 60.50, 60.00. 60 00; stemming 1.58; II 45/55 92, kroetapp. 35.80. Winston 1 april prijshoudend oplagenniveau: mei' 75/85 145-171 I 70 75 1 58-1 74. I 65/75 prijshoudend opelagenmveau Omzet 1.48-1.77. I 60 65 1,26-1.38. I 55/60 62-76; I april 9 aanzeggingen verhandeld op 55 00. 80 90 1.37-1.50:1 70'80 1 76-1 92 II65 70 1 36; hoogste prijs: 58.00. laagste 53.00. laatste II 60 65 1.30. II 55 60 69-77. H 70'80 1.64-1.66. zaken. 9x54.40 mei hoogste prijs 6100 iaxton superbe II 90 100 77. II 80 90 91-1.00. laagste prijs 58.50. laatste zaken 6x60.00. II 7080 1.27-1 57; II 65 70 1 08-1 25. II 60'65 dag april 264. met 76. 87-89: lombart calville I 90 100 95; I 80 90 1 06-108: I 70 80 1.37-1.38. I 65-70 1.18: II 90 100 68-82. II 80'90 91-1 01. II 70'80 1.16- 1 20. II65 70 1.06-1.09, II60 65 80-83; II5539. Aardappellermijnmarkl Rotterdam 519.662 mae: „ril 84.60. bieden 83.50. slot 8. 00. fig"*"» ".fg" JgiSgJ.S nov. 31.00. bieden 30.00, slot 31.00; 96.0' '.begeerte, 18 jr. 10-12 en 14-18 uur: werken HULST De Koning van Engeland, Verschoore. i 19 00 en 21.30 uur: Schatjes. 12 jr.; SAS VAN GENT Bibliotheek. 13.30- 19.00 en 21.30 uur: Moord in extase. 12 17.30 en 18.30-20 uur: Schilderijen van jr.; 19.00 uur: American gigolo, 16 jr.; F. Ploegaert (t/m 30/3). [19.00 uur: American gigolo. 16 jr.; [21.30 uur: Table for five, a.l.: 21.30 uur: -Hollywood in love, 18 jr. [OOSTBURG Ledel. 20.00 uur: jSchatjes. VLISSINGEN Reptielenzoo 'Igua na', 14-17.30 uur- Expositie levende reptielen, amfibieën en insekten. Galerie Bellamy 19 (Museum), 10- 12.30 en 13.30-17 uur Werken van TERNEUZEN Luxor, 19.30 en 21.45 Christian Leroy it'm 7 4) STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN VLISSINGEN 94 30, b«d„ 41.10. slot'94.10; stemm.„S 70. II 80 90 1 17-1 27. II70 80 96-1 08. 96-1.08. II 6570 74-76. II 60 70 76-88. II 60 65 47. 90 2 83.1 70 80 2.96-3.00. zoete ermgaard II 65 75 2 37: H 60 65 2 42. IIB 60 65 1.58: IIB 55 60 1 24. conference H 6575 1 32-1 68 II 5565 1 26-1.47 I 65 75 177; I 55 65 1 55: IIB 65 75 75-91. UB 55 60 55-96. II 45 40-48: saint remy li 80 90 1 05. n 70 80 1 11-1.14: II 60 70 1 12-1.17 II 50/60 58-68, groente: prei 88-1.19. uien 62, rabarber 1.72; Aardappelen binye bonken 78-1,07. groot air()lnn T 7, o? 69-92, ifpnp l IS.) 91 nnriiivip A 9. 01-5 37 R april prijshoudend oplag.niv nov. en mei. idem Omzet april 21 aanzeggingen gemid- Qfl. deld verhandeld: 82 40, hoogste prijs: 84.30. 'r laagste prijs 83.90. laatste zaken 28x84 00 Jonagola 1 mei hoogste prijs 95 40 laagste pnjs94.10 laatste zaken. 3x94.10. Dag april !73. mei .15-1,21. andijvie a 2 01-2,37, b 1,58-1,92. andijvie jong 2,60-2,64 bieslook IJ ïmnv 1 19-1.29.Chinese kool 2.15-2,32, knolselderij tlOge Drilden VOOl vanaf 10 stuks per bak 1,71-2,02, 1,51-1 00 15-1,81.2083-1,04. koolrapen 46-59. groene Jn/ltct OPVPilftp C^flX 'V kool 89-97 wirie kool 94-1.23, rode kool fUUl«3f ^ClCllMC 90-1.30, kroten 7-90 peterselie 55-1.00. pre: GOES Na nogal wat schommelin- i" P"J»» VOO, de laatste, in de tweede helft van de [uur; Moord in extase, 12 jr.; 21.45 uur: ;Caligula II, 18 jr.; 19.30 uur: Man, Ivrouw, kind, a.l. Galeae Marquis, 13.30-17.30 uur: Werken uit stock en nieuwe aanwin sten 1983. [VLISSINGEN Alhambra I, 20.00 Gevangentoren, vanaf 17 uur; Grafie- iuur: Ciske de Rat, 12 jr.; 23.00 uur: Sex ken van Wim Krull. isociety. 18 jr.; [Alhambra II 20.00 uur: Trading pla- YERSEKE Atelier Dam Twee. 10- 18 uur: expositie over schaal- en met 'Tafeltje Dek-Je'. Na ,54-1.89, selderij uien bonken 1.29-1,31, grof 2,06-1,21. middel 80-95. drieling 36-59. pikler 5-21, winterpeen grof 42-64. middel 37-62. fijn 20-37, witlof niaand maart geveilde Cox s Orange VLISSINGEN - Hel algemeen be- beheersfunctie moet worden betaald twee functionarissen gedeeltelijk be- kort super 3 50-4.30. kort ia 3,50-3.70. kort Pippin hoge prijzen genoteerd. Tot oor uit de inkomsten van 'Tafeltje Dek- heerswerk moeten doen en dat de ib 3,40-3.60, kort li 2.20-3,70. lang ii 2.00- eind maart brachten de grote maten Je'. Het dagelijks bestuur van de derde functionaris invalt voor de an- 2.90, klasse lil 1,20-2,80, aardbeien per in klasse I van 204 tot 306 cent per Stichting werd deze week door het dere twee op die tijdstippen Een en doosje 2,20-2.40. kilo op. De kleine maten in klasse I deden van 129-223 cent per kilo. In 1983 werden de laatste Cox's rond tijdens deze vergadering. De voorzit- ^45)30 ton. 45 55 89 12 ton ha,f maart geveild voor 160 tot 209 stuur van de Stichting Welzijn ouderen in Vlissingen heeft tijdens Je', /ergadering donderdagavond i Bachten Komme nog geen uitspraak gemeentbestuur op de vingers getikt ander stuit op moeilijkheden in de gedaan over wat er moet gebeuren omdc.t het zich in de begroting voor dagelijkse gang van zaken, zo bleek f, nnnfomlro es 7." uitvoe- dit jaar niet heeft gehouden z ;ces, a.l., 23.00 uur: La nuit de Varen- schelpdieren werken diverse kun- rig en soms ook geëmotioneerd debat noodzakelijke bezuinigingen. Boven- ter beloofde met het dagelijks bestuur Appelen Cox's Orange Pippin vjr.af 80 op ccnt Pcr k'lo- Steeds blijkt de maat nes, 18 jr. [TENTOONSTELLINGEN "AXEL Kindergalerie Bellemans. 13.30-17 [10-18 uur: illustraties van Dagmar paard' [Stam. [Galerie Slijkdreef 11A, 10-18 uur: 'Mo- [deme kunst en 1984' stenaars IJZENDIJKE Museum. 'Over en rond het trek- erd besloten dit agendapunt nog dien is er een motie van de gemeente- 10-12 en even aan te houden. Het dagelijks raad. waarin werd gezegd dat beslis- bestuur wil eerst nog eens nader singen over 'Tafeltje Dek-Je' moeten bekijken of een eventuele uitbeste- worden getoetst aan eventuele gevol- IIL'LPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. BDT.Tm.-cr u. - 01100-14444 (ook voor milieuklachten). BRUINISSE Gemeentehuis. 9-12 Zeeuwsch-viaanderen Alarmnummer Ten 14-17 uur: Keramiek van Joop van 01150-12200 (brandwet dat er een personeelslid moet worden financile problemen als de problemen leden van het algemeen bestuur en ontslagen. Voorzitter A.Beun beloof- op personeelsgebeid zullen daarom een vertegenwoordiger van het per- de in verband met de onrust onder nog nader moeten worden bekeken som n ambulance). het personeel, dit onderwerp zo snel De beheersfuncties van de drie bejaar- zo snel mogelijk een oplossing te 5.72-2.67,, 2.05-2.74 210-2.95. ï.99-2.82, 1.53- "0-75 mm. het hoogst betaald te wor- zoeken 2,36.55 60 1.03-1 25 aanvoer 26 •.or. Golden den. Dit is voor Cox's een goed uitge- Dehcious vanaf 80901 09-1.29 97-1 22.6070 groeide appel die minder gevoelig is bestaande uit twee aanvo_er_?8 ton Goudreinei'.er. vanaf voor het optreden van stip, zoals dit n de allergrootste voorschijn komt. behandelen gevolg van de genoemde bezuinigin- [Ulden en weefkunst van Alexandra. Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. mogelijk in een extra vergadering te denhuizen vormen op het ogenblik als artikel 61 van de gemeentewet. Er voer 4 a -DOMBURG Biologisch Museum. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar. [10-17 uur: "De natuur in Zeeland' Chr. hulpdienst Zeeland ['Dieren in de natuur'. GOES Museum, 10-17 uur: 'Van oucnunr diiji van m n 1111 z.eeiana, .vlas tot linnen, vroeger en nu (Lm 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. *5/4). - 3 ton Rode Goudrelnetten vanaf 90 op 1,43-1,61, 1,91-1,99. 70/80 1,93-2.05. .u aanvoer 17 ton Jonagold vanaf 90 op 2.33. De Cox s o°gsl schommelt n Zeêland 1 gaat onderzoeken wat de voor- 3 03 70 80 3 14 aanvoer 3 ton Lombarts van vier tot zes miljoen per jaar Het is en nadelen zijn van een commissie ex caville 80-90 1.43-1.52. 70 80 1 22-1.65. aan- geen gemakkelijk ras om te telen. Win vanaf 80 90 1.30-1.81. Echte oogstverwachtingen kunnen nood. lel. 01180-36251. van 10.00-24.0011 weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m n lijr Zeeland, tel. 1 nacl Nederlandse Hartstichtii ordt naar gestreefd om voor eind 1,60-1.99. 6070 1.16-1.43. aanvoer 26 ton nog niet gegeven worden voor de De moeilijkheden worden voorname- gen een probleem. De voorzitter vroeg oktober 1984 het eindrapport klaar te PerenConferencevanaf6S75i.32-l.76.1.34- komende oogst in 1984. Wel zijn de lijk gevormd door het feit dat de de instemming van het algemeen be- hebben. Namens het algemeen be- ^'Udeman v'a°'W 60 2'5'''0-n39G40S-'o bomen nu druk bezet met gemengde gemeente Vlissingen dit jaar in het stuur voor de noodoplossing die het stuur werden de heren Ch. van Vee- 7;' aanvoer 2![y'n saint Remv vanaf 7080 knoppen. De komende weersomstan- kader van de bezuinigingen nog maar dagelijks bestuur heeft gevonden Dat nendaal en J. Verkerk in deze com- 90-1,21. 92-i.Ii. 50 60 32-78, aanvoer 10 ton d'gbeden in de bloei- HAAMSTEDE De Bewaerschole, Te bereiken op kantoordai ing, tel. 070-614614. twee beheersfuncties subsidieert. Eén betekent in de praktijk dat voorlopig missie geko; laren van 9-17 uur. Totaal aanvoer appelen 111 :oi\ totaal zullen in sterke mate de oogstgrootte aanvoer peren 37 ton. van óf1 Cox's in 1984 bepalen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 19