Tijdelijke opslag afgegraven grond bij Vlissingse duinen Uitbreiding toerisme op Walcheren nog mogelijk NIEUW: MEUBEL- EN TAPIJTBOERDERIJ VEERE MEUBEL- EN TAPIJTSCHUUR VEERE Sportieve recreatie Vlissingse wijk nu ook in de open lucht PZC/streek kerkdiensten BURGEMEESTER S. FRANCKE VAN VALKENTSSE OP JUBILEUMFEEST VVV: VRIJDAG 30 MAART 1984 VI AFKOMSTIG VAN RIOLERINGSWERKEN fuchsia's in VLISSINGEN De Vlissingse dienst gemeentewerken begint deze week met het vervoer van grond naar de duinen bij de eerste overgang, aan het einde van de Zwanenburgseweg. De klei wordt daar tijdelijk opgeslagen, om later te worden gebruikt voor de verzwaring van de zeewering en is afkomstig van graafwerkzaamheden voor de doorspoelleiding en de koppelleiding, die worden aangelegd in het noorden van Vlissingen in verband met het nieuwe rioleringssysteem. Het grootste deel van de af te graven grond wordt gebruikt om de omliggende akkers op te hogen. De werkzaamheden vormen het laat- tussen de Meliskerkse Watergang en ste onderdeel van de eerste fase voor de Vlissingse Watergang, in het ge- de aanpassing van het Vlissingse rio- bied Noordbeek. Die verbindingen leringssysteem. De totale kosten van zijn nodig om een scheiding te kunnen deze fase bedragen elf miljoen gulden, aanbrengen tussen het Vlissingse rio- waarvan het rijk zes miljoen gulden leringssysteem en het afwateringssys- voor zyn rekening nam. De kosten teem van het Waterschap Walcheren, van het laatste onderdeel bedragen die nu nog gebruik maken van beide 800.000 gulden, waarvan ongeveer de watergangen. De doorspoelleiding is helft moet worden toegeschreven aan nodig om het zogenaamde doorspoel- het doorspoelcircuit. De kosten voor circuit van de gemeente Vlissingen te de koppelleiding worden op een ande- kunnen voltooien, waarmee de ge- re wijze gefinancierd. meente een einde wil maken aan de Het rijk stelde echter wel als subsidie- stankproblemen in de Schuitvaart- voorwaarde, dat nog in 1983 moest gracht In verband daarmee is al worden begonnen met het laatste eerder het pompgemaal aan de Olym- onderdeel van deze eerste fase. die piaweg gebouwd, dat het water in bestaat uit twee aparte verbindingen beweging houdt. Dit doorspoelcircuit CENTRAAL ALARMNUMMER: 01100-14444 Artsen Vlissingen: za. 0.00-24.00 uur: R. M. Thiaden, Zuiderbaan 23, tel. 64633. Zo. 0.00-24.00 uur: F. A. van den Berg, Giessenburg 12, tel. 65253. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18 00 uur (zonder afspraak). W N. Osterman. De Kempenaerstraat 2. tel. 79791. het hele weekend voor eigen patiënten bereikbaar. Middelburg: vrij. 18.00 - za. 24.00 uur. J. L. F Wortelboer, Kromme Weele 7. tel. 33946. Zo. 0.00-24.00 uur: A. P Bruynzeel. Herengracht 68, tel. 15814. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Middelburg-Zuid: patiënten van de artsen Jansen, Perquin en Kodde: zie dienst onder Souburg, Nieuwland en Arnemuiden. Souburg, Nieuwland en Arnemuiden: za. 0.00-24.00 uur H. Kapteijn-Snij- ders, Lekstraat 6. O.-Souburg, tel. 01184-61630: zo. 0.00-24.00 uur: N. Kapteijn. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder. Veere en Zanddijk: za. 8.00 - zon. 23.00 uur O. Dijkstra, Oostkapelseweg 12, Grijpskerke, tel. 01189-2523. Westkapelle, Zoutelande, Koudeker- ke, Domburg, Aagtekerke, Biggeker- ke en Meliskerke: voor de praktijken van de artsen Van Eede, Vaandrager. Noorlander en Van der Male: vrij. 18.00 - zon. 24.00 uur: A. v. d. Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186- 1282. Voor de praktijken van de artsen Bouwense en Stutterheim (ook voor Gnjpskerkei: vrij. 18.00 - zon. ma. 08.00 uur: B. Bouwense. Valkenisse- weg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Tandarts Spreekuur zat. en zon. van 11.00-12.00 uur: M. Smallegange. Gerbrandy- straat 176, Vlissingen, tel. 01184-65326. Dierenartsen Landbouwdieren: Dierenartsen maatschappij Middelburg, tel. 01180- 33803. Gezelschapsdieren: A. Ruys, tel. 01180-13118. Dierenartsenpraktijk 'Oostkapelle'. Oude Domburgsestraat 33A te Oostkapelle. tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op af spraak Kleine huisdierenpraktijk 'Oost-Souburg'. Kanaalstraat 3 te Oost-Souburg, tel. 01184-60860. Het gehele weekend bereikbaar, behande ling kleine huisdieren op afspraak. Apotheken De dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 uur en eindigt vrijdag morgen daaropvolgend. Middelburg: A. Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. VLissingen: J. M H. van de Sande, Badhuisstraat 30-32, tel. 12066. Wijkverpleegkundigen Walcheren-Oost: Middelburg-Stad: L. v. d. Meer, Middelburgsestraat 66, O.-Souburg, tel 01184-64893/01180- 12228. Zuid. Nieuwland en Arnemuiden: P Veldkamp. Commandoweg 24, Vlis singen, tel. 01184-19139/01180-14366. Aagtekerke, Domburg, Oostkapelle, Grijpskerke, Serooskerke, St.-Lau- rens, Veere, Gapinge en Vrouwenpol der: G. v. d. Ende, Vroonstraat 11, Serooskerke, tel. 01189-1226. Vlissingen (stad): J. H. Dekker, tel. 01180-11623. West-Souburg, Papegaaienburg, Bos- senburgh, Westerzicht, Paauwen- burg, Oost-Souburg en Ritthem: T. J. A. Meerman, tel. 01184-66734. Koudckerke, Meliskerke, Biggeker ke, Zoutelande en Westkapelle: vr. 19.00 - ma. 8.00 uur: L. Goossen, Middelburgsestraat 104, Koudekerke, tel. 01185-1449. Verloskundige Vlissingen: H., Klompe. Doornen- burg 91. tel. 71140, vrij. 18.00 - ma. 8.00 bestaat verder uit het deel van de beide watergangen dat op het grond gebied van Vlissingen ligt en te zijner tijd ook aan de gemeente zal worden overgedragen. De koppelleiding ver bindt beide watergangen, voor het Walcherse afwateringssysteem. Nu beide systemen in principe worden gescheiden kunnen zij ook een ander waterpeil aanhouden. Lager niveau „Het waterschap wil in het belang van de agrariër een lager niveau dan vroeger gebruikelijk was en is in verband daarmee gezakt tot -1,70 tot -1,75 NAP. Wij vinden dat echter niet gunstig voor onze gebouwen, maar ook niet voor onze grachten, waar van het aanzien zal veranderen. Zij zouden dan twintig centimeter moe ten worden uitgebaggerd omdat het anders slikvlaktes worden, maar ook voor het waterzuiverend vermogen. Het doorspoelcircuit heeft namelijk alleen voldoende effect bij een be paalde wateroppervlakte, maar ook bij een bepaalde watervolume. Daar voor moet het peil op -1,50 NAP blijven", verklaart de Vlissingse wet houder voor openbare werken W. Wisse (PvdA). Evangelist De Jonge uit Westkapelle ook in Zwijndrecht actief WESTKAPELLE - Met ingang van 1 april is evangelist W. P. de Jonge voorganger van de Vrije Evangeli sche Gemeente in Westkapelle, be noemd tot pastoraal werker bij de Vrije Evangelische gemeente in Zwijndrecht. Hij blijft ook in West kapelle actief. De gemeenten van Zwijndrecht en Westkapelle zijn een samenwerking aangegaan. Drievijf de van zijn tijd brengt de heer De Jonge in Zwijndrecht door, de rest van de week is hij in Westkapelle. Tot op heden had hij een baan naast het evangelisatiewerk, maar daaraan komt per 1 april een eind. Het werk in beide gemeenten is een volle dagtaak. De heer De Jonge zal aanstaande zondag tijdens een speciale kerk dienst in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente in Zwijn drecht aan de Satumusstraat beves tigd worden door ds H. C. Leep uit Gouda (aanvang 15 uur). Onder zijn taak in Zwijndrecht valt ook het twee dagen per week geven van gods dienstlessen aan een scholengemeen schap. Om het waterpeil te kunnen handha ven op -1,50 NAP moesten drie pomp- gemalen worden gebouwd, waarvan de kosten door het waterschap en de gemeente zijn gedeeld. Daarnaast worden nog vier windmolens ge plaatst voor onderbemaling. De kos ten voor beide leidingen, die op een afstand van ongeveer tien meter van elkaar komen te liggen, komen overi gens voor rekening van de gemeente Vlissingen. Dat is het gevolg van een overeenkomst met het waterschap. Tussen beide leidingen wordt overi gens wel een verbinding aangebracht, zodat er altijd een mogelijkheid be staat om water in- of uit te laten, wanneer daartoe behoefte bestaat. In totaal moet 90.000 kubieke meter grond worden uitgegraven voor beide leidingen. Akkers Het grootste deel daarvan kan wor den gebruikt om de akkers in de directe omgeving te verhogen. Daar toe wordt eerst de teelaarde en drai nage verwijderd, die na de ophoging opnieuw worden aangebracht. De ge meente betaalt de boeren een vergoe ding voor derving aan inkomsten en voor de kosten aan de drainage. De resterende 24.000 kubieke meter klei worden opgeslagen bij de duinen, waarvoor twee depots worden ge vormd. aan beide kanten van de Zwa nenburgseweg. De kleibergen worden 120 meter lang en ongeveer 3,5 meter hoog. Een depot wordt 38 meter breed en de andere 22 meter. Deze klei zal worden gebruikt voor de dijkverzwa ring van het waterschap Walcheren ter plaatse, die waarschijnlijk nog dit jaar of in 1985 worden uitgevoerd. Dit onderdeel van de Vlissingse riole ringswerken zal naar verwachting in oktober gereed zijn. De gemeente voert nog overleg met gedeputeerde staten van Zeeland en het water schap Walcheren over de uitvoering van fase II, die bestaat uit een nieuwe riolering tussen het pompgemaal aan de Paardenstraat en de watertoren aan de Badhuisstraat. Wethouder Wisse verwacht, dat dit overleg over twee maanden zal zijn afgerond. 'de Paraplu' VLISSINGEN Het Vlissingse wijk- comitê Paauwenburg heeft de firma Westeinde uit 's-Heer Arendskerke bereid gevonden maandag 2 april in het buurthuis De Paraplu dia's te vertonen over fuchsia's. Met beeld en verhaal wordt duidelijk gemaakt wat met fuchsia's allemaal mogelijk is als plant op balkon en galerij. De aan vang is 20.00 uur. De cyclus van balkontuinavonden (maandag 9 april is de slotavond) wordt afgerond met verkoop van plantjes bij Open Hof zaterdag 14 april van 10.00 tot 15.00 uur in samen werking met de firma Moesbosch uit Koudekerke. Kinderkledingbeurs in Vlissingen VLISSINGEN - In het buurt- en clubhuis 'Scheldebuurt' aan de Cla- cisstraat in Vlissingen wordt zaterdag 31 maart een kinderkledingbeurs ge houden. De kleding moet heel en schoon zijn. De in- en verkoop is tussen 9.30 uur en 12.30 uur. De opbrengst wordt gedeeld tussen het buurthuis en de eigenaar van de kle ding. Lezing Reformvoeding onderwerp lezing in' Open Hof Vlissingen VLISSINGEN In wijkcentrum 'Open Hof aan de Alexander Gogel- weg in Paaüwenburg, Vlissingen wordt woensdag 25 april een lezing gehouden over 'reformvoeding in de moderne tijd' Dat gebeurt in samen werking met een Vlissingse drogisterij en de diëtiste mejuffrouw C. van Maa- nen. De lezing begint om 20 00 uur 'SEOLTO' SCHONK KORFBALDOELEN Weense avond van Papilion in Middelburg MIDDELBURG - Onder het motto 'Frühling in Wien' houdt de Groep Papilion (Middelburgs Musical- en Operettegezelschap), morgen, zater dag een Weense avond in de concert en gehoorzaal in Middelburg. Ge bracht wordt een selectie uit operet tes en weense liedjes. Tijdens de pau- ze's speelt de Juliana Blaaskapel Egerlandermuziek en het publiek kan dan een hapje en een drankje nutti gen. VLISSINGEN - De bewoners van de Vlissingse wijk Bossenburg kunnen binnenkort vlak bij huis hun hart ophalen aan alle mogelijke buiten sporten. De sportieve recreatie, die al sinds anderhalfjaar door de wijkver- eniging wordt georganiseerd, maar die tot nu toe steeds in de gymzaal werd bedreven, speelt zich met in gang van 1 mei ook in de open lucht af. De korfbalvereniging Seolto helpt daarbij een handje. Donderdag kon voorzitter Bertus van Loon van de wijkvereniging twee korfbaldoelen in ontvangst nemen van het Seolto- bestuurslid Erik Meertens. Er komt gelegenheid om te korfballen op het speelveld aan het Wickenburg bij de school 'De Houtuyn'. Iedere wijkbewoner kan daaraan meedoen tegen een geringe vergoeding voor de onkosten. Seolto zorgt voor deskundi ge begeleiding van het spel. Er wordt nog bekend gemaakt wanneer het korfballen precies begint. De wijkvereniging is nog op zoek naar een geschikte plaats voor basketball. Ook daarmee zal deze zomer een begin gemaakt worden. Voor voetbal heeft men het oog laten vallen op een terrein aan de zuidkant van de Sloe- weg vlak bij het fietstunneltje. Voor deze sport zijn er al (goedgekeurde) aluminium doelen aangeschaft. Ver der komt er een straatschaakspel, zodat de schakers bij mooi weer ook naar buiten kunnen. De aanschaf van al deze materialen wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van 13.000 gulden van het Koningin Juliana- fonds. Daaraan is echter wel de voor waarde verbonden dat de wijkvereni ging zelf ook nog 6.000 gulden op tafel legt. Het bestuur hoopt dat de Stich ting Sportbelangen Qnancièel wil bij springen. Het is de bedoeling dat op woensdag en zaterdagmiddag de schooljeug! kan sporten. In de zomervakantie w; de wijkvereniging daar dagelijks geit genheid toe bieden. Volwassenen zul len in hoofdzaak 's avonds van faciliteiten gebruik kunnen maken Tot nu toe heeft men voldoende vrij willigers kunnen vinden om de bin nensporten te begeleiden (volleybal badminton, tafeltennis, schaken er dammen). Voor de buitensporten zijl er nog mensen nodig. Hiervoor vrijwilligersvacaturebank benaden en er wordt geprobeerd medewerking van meer sportverenigingen te krij gen. De wijkvereniging is erg blij me; de medewerking van Seolto en vandi korfbalvereniging haar kant ziet e een mooie gelegenheid in om he, korfballen in bredere kring populair te maken. KOUDEKERKE - Een uitbreiding van het toerisme in Zuid-West Wal cheren moet volgens burgemeester S. Francke van Valkenisse onder be paalde omstandigheden mogelijk zijn. Hij zei dit tijdens een bijeen komst van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) te Kou dekerke, ter gelegenheid van het vijf tigjarig bestaan van de vereniging. Het jubileum werd gevierd met een bijeenkomst in hotel Walcheren te Koudekerke. waarvoor een grote be langstelling was. „Sommigen vinden de kust van Zuid- West Walcheren vol. maar de gemeen teraad van Valkenisse heeft dat standpunt nooit overgenomen", zei burgemeester Francke. Uit de gewij zigde opstelling van het college van gedeputeerde staten van Zeeland mag volgens hem ook worden gecon cludeerd, dat een verruiming van het toerisme moet worden nagestreefd. Burgemeester Francke wees ook op de rapporten van de Grontmij over een verdere uitbouw van de toeristi sche structuur van Zeeland. De ge meenteraad van Valkenisse heeft zich op het standpunt gesteld, dat fase III daarvan te zeer is gericht op de econo mische ontwikkelingen. „Er is een beleid gewenst, waarin ook meer reke ning wordt gehouden met andere as pecten". verklaarde burgemeester Francke. Penningmeester J. C. Schout van de provinciale VW was van mening, dat in fase IH van het rapport van de Grontmij veel zinnige, maar ook veel onzinnige zaken staan en noemde als voorbeeld de suggesties voor de plaat selijke VW's. „Het zal erg veel tijd kosten om daarop in te gaan", stelde hij. De heer Schout was overigens van mening, dat deze rapporten al snel achterhaald zullen zijn. omdat over drie dagen het provinciaal rapport kan worden verwacht, waarvoor het rapport van de Grontmij de hoek steen is geweest. Overigens is er vol-' gens de heer Schout niets nieuws onder de zon, wat betreft de recreatie. „Vroeger werd de veldwachter naar het strand gestuurd om vrouwen in badpak te arresteren, en nu voor mensen die zonder badpak recreë ren", vertelde hij. De heer Schout was verder van mening, dat er nog te weinig slecht-weeraccommodatie is in Zeeland. „Daar moet meer aan wor den gedaan", stelde hij. Industrie Voorzitter A. Meijers van de VW- Koudekerke noemde het toerisme een maatschappelijk aanvaarde vorm van industrie op wetenschappelijk niveau. Hij meende verder, dat een lokale VW zich moet beperken tot enkele diensten. „De receptionele functie moet op rolletjes lopen. De andere taken moeten worden overgelaten aan overkoepelende organen, zoals regionale en provinciale VVV. We moeten ook ophouden met hakketak ken op die grotere organen over onze bijdrage. Die moeten wij zien als een investering, waarvan we te zijner tijd de vruchten kunnen plukken", aldus de heer Meijers. Hij constateerde ver der, dat het bedrijfsleven steeds min der geneigd is zijn aandeel in de contributies te betalen, als men niet het directe belang voor het eigen bedrijf inziet. Voorzitter ing T. J. van de Broeke van de VVV-Zoutelande pleitte in zijn toespraak voor een verdere sa menwerking de tussen verschillende VW's in Valkenisse, omdat die vol gens hem zeker nog kan worden verbeterd. Hij bood de jubilerende vereniging een klok aan en de tekst van het Zeeuwse volkslied, om het kantoor in te richten. Burgemeester Francke deelde mee, dat het college heeft besloten een klimtoren te schenken aan de VW. Het speelwerk- tuig had voorheen een bestemming gekregen, waar het volgens de burge meester het misnoegen van sommige bewoners had opgewekt, omdat daar door de privacy in de slaapkamers werd aangetast. Er werd voldaan aan het verzoek van de bewoners om een andere plaats te zoeken voor de klim toren, met als gevolg dat het college nog meer verzoeken om verplaatsing ontving. Bovendien werd de klimto ren gevaarlijk bevonden, omdat er geen zand onder lag. De burgemees ter sprak de hoop uit, dat de gemeen teraad ook zal instemmen met dt schenking. De heer P. J. Kambier jr en C. J. Flips jr boden de VVV een schommel aan, in de vorm van een ketting met auto band. namens de directie van bouw bedrijf Flipse. Oud-burgemeester J. L Dregmans (83) van Koudekerke dis van 1935 tot 1967 voorzitter is gewees: van de VW-Koudekerke. beschreefi; zijn toespraak de ontwikkelingen va: de WV. vanaf de oprichting in 1934 Vice-voorzitter mr A. van Fraassec van de streek VW Walcheren wenste de vereniging geluk met het jubileum en veel succes voor de toekomst. Dia-avond over DE MEUBEL- EN TAPIJTBOERDERIJ: VANAF MORGEN VOOR U GEOPEND De Tapijtschuur in St. Laurens werd te klein, daarom hebben wij nu een hele boerderij gevuld met tapijt en meubels. Morgen, zaterdag 31 maart om 9.00 uur gaan de deuren voor u open om vrijblijvend kennis te maken met onze nieuwe collecties eiken meubels/grenen meubels/vloerbedekking/ gordijnen/vitrages. De meest complete collectie grenen meubels van Midden- Zeeland. Bieweg 2, Veere (vanaf Middelburg vóór Zanddijk de weg richting sportvelden). Tel. 01181-820. U bent van harte welkom. A. MOENS J. MURRE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 18