'Alsnog gesprekken mogelijk over inschaling ambtenaren' Vlissingen en het waterschap twisten over bouwvergunning Reusachtige vliegers kiezen het luchtruim in Vlissingen J. de Reu van postkantoor Arnemuiden vandaag met VUT PZC/Streek BUITENDIJKSE VERZWARING FORT RAMMEKENS 't Zand leidt competitie volleybal Middelburg Inspraak bevorderen met statiegeld dure nota's VRIJDAG 30 MAART 1984 VLISSINGEN - Het gemeentebestuur van Vlissingen en het Waterschap Walcheren verschil len van mening over de noodzaak van een bouwvergunning, voor de verzwaring van de zeewering langs de Westerschelde bij Fort Rammekens. Het college van b en w stelt, dat het waterschap een vergunning daarvoor moet vragen aan het gemeentebestuur van Vlissingen, overeenkomstig de bouwverordening. Het waterschap wil de argumenten van Vlissingen voorleggen aan de provincie, die de waarde daarvan moet onderzoeken. „De juristen moeten het maar uitzoeken", was het commentaar van dijkgraaf mr J. A. Lantsheer van het waterschap Walcheren. De dijkgraaf van het waterschap Wal- is volgens wethouder Hoelkens het college zal zich daarbij laten leiden cheren zegt geheel andere ïnlichtin- bestemmingsplan. „Misschien heeft door verschillende aspecten, die zui gen te hebben gekregen van de pro- men niet gezien dat het geldende len moeten worden afgewogen, maar vincie, waaruit bleek dat een dergelij- bestemmingsplan zo oud is, dat daar- ook door het standpunt van de ge- ke vergunning niet nodig is voor de in nog wordt verwezen naar de bouw- meenteraad. dat natuurgebied zoveel dijkverzwaring. Hij spreekt van een verordeningverklaart de Vlissingse mogelijk moet worden beschermd, nieuwe jurisprudentie, die is aange- wethouder. Het college van b en w Wethouder Hoefkens denkt daarbij voerd door de gemeente, maar die baseert zich volgens hem echter ook aan de gevolgen voor het havenge- hem niet bekend is. „Het staat voor op andere uitspraken van de afgelo- bied, toezeggingen aan de omliggende mij nog niet vast, dat er een vergun- pen jaren, in hoeverre waterstaats- bedrijven in het verleden, maar ook ning nodig is, omdat een wijziging van werken moeten worden gezien als een aan de uitspraak van de Kroon, die de bestemming van gebieden wordt bouwwerk en wat wordt beschouwd een wijziging van het bestemmings- aangebracht". stelde de heer Lants- als buitendijks gebied. „Als blijkt dat plan heeft verworpen, omdat deze 'heer desgevraagd. Het waterschap wil wij ongelijk hebben, dan staan wij voorzag in industriegebieden binnen zo snel mogelijk beginnen met een daar verder machteloos tegenover. Ik het defensiegebied Gezien deze buitendijkse verzwaring, omdat de laat me echter met uit over de vraag, kroonuitspraak heeft het terrein, dat /plannen daarop zijn gebaseerd. Wijzi- of het college wel of geen vergunning zou worden gewonnen bij een buiten ging van de plannen zouden een ver- verleent, wanneer die wordt aange- dijkse verzwaring volgens de Vlis- •fcraging opleveren, waardoor de vraagd. Dat staat nog met ter discus- singse wethouder bijna geen ge- 'werken niet meer dit jaar kunnen sie", aldus wethouder Hoefkens. Het bruiksmogelijkheden. Daarbij komt worden meegenomen met de overige werken aan de zeewering bij Ritthem. Dat betekent extra kosten, die wor- H - "iUj5 den geraamd op globaal een miljoen gulden, omdat de zandzuiger dan - - weer opnieuw moet worden mgescha- -•— - keld. De gemeente Vlissingen zal volgens wethouder A. Hoefkens (CDA) van ruimtelijke ordening nog deze week de brief aan het waterschap verstu ren, waarin alle argumenten op een rijtje worden gezet, waaruit wordt geconcludeerd dat een vergunning wel nodig is. Voornaamste motivatie P® dat geen toestemming is verleend om het terrein op te spuiten. „Als je er toch niets mee kimt doen moet je geen geld weggooien, maar de natuur gewoon de natuur laten", aldus de heer Hoefkens. De Vogelwerkgroep Walcheren, die de gemeenteraad van Vlissingen in ja nuari en februari heeft verzocht om geen buitendijkse verzwaring toe te staan, zodat het schor als natuurge bied behouden kan blijven, wil eigen lijk een voorbereidingsbesluit van de gemeenteraad, waarin het schor wordt aangewezen als nauurgebied. „Dat geeft ons de grootste garantie, dat het ook kan worden behouden", zegt B. Smulders desgevraagd De vogelwerkgroep heeft volgens hem ook een houding geproefd bij de ge meenteraad. dat zij het schor wil behouden. „De raad vertrouwt ook op het standpunt van het college dat een vergunning nodig is en dat daarmee de uitvoering van de dijkverzwaring is 'v ergrendeld'. Daar gaan wij voorlopig dus ook maar op af. Wij verwachten echter wel stappen van de gemeente, als het waterschap toch begint met de uitvoering, zonder een vergunning aldus de heer Smulders. MIDDELBURG - 't Zand I heeft de leiding weer overgenomen in de eer ste klas van de Middelburgse be- drijfsvolleybalcompetitie. De achter stallige wedstrijd die de nieuwe lei der op Delta Bouw had, is in winst omgezet. De Zand-ploeg komt door een 2-1 winst op Serooskerke I (15-8, 14-16 en 14-5) weer met een punt voorsprong op Delta Bouw aan kop van de ranglijst. Blauw Wit I kwam winnend uit de strijd tegen Provincie I, 2-1 (15-11, 15-10, 10-15 en 3-1). In de eerste klas dames heeft leider Seroos kerke I nog alle wedstrijden in deze compe titie gewonnen Ditmaal werd Schelde- mond met 3-0 (15-2, 15-6 en 15-6) aan de zegekar gebonden, 't Zand I behaalde een 2-1 winst op PZEM (15-10. 15-8 en 5-9) en Zonneveld I bleef met dezelfde cijfers de baas over Dauwendaele (9-15, 15-7. 15-7 en 1-0). De overige uitslagen zijn, heren, tweede klas. Wellinge I-Mask 0-3, Lynbach-Mlddel- burg Zuid 3-0; derde klas: Jong Ambon- Mammoeters 2-1, VPS I-Pedac 2-1. RWS- Hoechst II 1-1. vierde klas Provincie n- Blauw Wit II 2-1. SV Duo-WBVM 3-1. Delta Dienst -Serooskerke II 0-3; v(jfde klas: Delta Bouw II-Brandweer 2-1. Amor n- Wellinge III 0-3, Waayenburgh-Kruitmolen 2-2; zesde klas: Pechiney I-Toorenvliet 3-0, PPD-Pechiney II1-3, Douane-Gieterij Mid delburg 3-0 Dames tweede klas. LVV I-Buromat Com puters II 3-0. Provincie -Waayenburgh 2-1. Jong Ambon II-MPSO 1-2; derde klas: Zonneveld-Serooskerke III 2-1. VC Gast- huts-Pedac 3-0. De stand is. heren eerste klas: 't Zand I 16-27, Delta Bouw I 16-26. Young Boys Toekomst 16-22, Teoona 16-18, Serooskerke I 16-17, Gemeente Middelburg I 16-16. Hoechst 116-16, Paradijs 17-13, Blauw Wit I 17-12, PGV I 16-7, Provincie I 16-3, tweede klas Mask 16-31, Lynbach 17-30. Amor I 16-21. MPSO 16-18, Astrow 16-17. MPSO 16-8, Astrow 16-17, Wellinge I 16-16. Smash Streekschool 16-14, Premier Middelburg 16-14. Maco I 16-10, Middelburg Zuid 16-7. PZC 16-0. derde klas. Dauwendaele 116-29. i VC Leynse 17-26, VPS 16-22. LW 16-21. Hoeseht II 16-17, RWS 17-15, Wellinge II 16-13, Jong Ambon 16-13. Mammoeters 16- II, Gemeente Middelburg n 16-6. Pedac 16-3; vierde klas: 't Zand II 17-30, SV Duo 16-25, Onze Vloot 16-24. Serooskerke II 18-21, Maco II 16-15, WBVM 16-14, Oost.ka- pelle I 16-13. Blauw Wit II 16-12. PGV II 16-12, Provincie II 16-9, Delta Dienst 17-0; vijfde klas Oostkapelle II 15-28. Wellinge ni 14-23. Kruitmolen 15-22. Tamse 14-15. Waayenburgh 15-15. Delta Bouw n 15-15. VPS II14-13. Klarenbeek 16-7. Amor II14-4 Brandweer 14-4. zesde klas: Pechiney I 15-30, Buromat Computers 15-25. Douane 15-23, VC Gasthuis 14-17. Gieterij Middel burg 15-14, Toorenvliet 14-11. RIAGG 14-10, Dauwendaele II16-8, Pechiney II14-6, PPD 14-2. Dames eerste klas. Serooskerke I 16-32, Astrow I 15-23, 't Zand I 16-21. Schelde- mond 15-18, Dauwendaele 16-14. PZEM 16-13. Jong Ambon I 15-12. Middelburg Zuid 16-10. Zonneveld 16-10. Koper Galjoen 15-2: tweede klas Provincie 16-32. SV Duo 15-21. LW 116-21. Waayenburg 1518. Buro mat Computers I 15-18, Buromat Compu ters I 1518. Serooskerke II 15-13. MPSO 16-11, 't Zand II15-10, Buromat Computers II 15-9, Jong Ambon II 16-0, derde klas Oostkapelle I 15-20, Zonneveld II 16-23, DVC'81 15-22, Wellinge 14-21, LVV II 15-17, Astrow II 1.5-11, VC Gasthuis 16-10, Seroos kerke III 15-7, Pedac 16-7, Oostkapelle II 15-4 Het wedstnjdprogramma voor dinsdag 3 april Is, 19.00 uur Hoechst I-PGV I. Onze Vloot-Blauw Wil II, Wellinge II-Dauwen- daele I, Oostkapelle I-Maco II, Jong Ambon IKoper Galjoen. Buromat Computers I-'t Zand II, 20.00 uur VPS II-Tamse. VC Gast- huls-RIAGG. Young BoysToekomst-Teco- na, Amor I-Smash Streekschool, DVC'81 - Oostkapelle II, LW LVV II-Wellinge; 21 00 uur LW-Mammoeters, Maco I-Astrow. Oostkapelle II-Brandweer, Buromat Corn- puters-Toorenvliet. SV Duo-Buromat Com puters II, Oostkapelle I-Serooskerke III; 22 00 uur Gemeente Middelburg I-Delta Bouw I, PZC-Premier Middelburg. Provin cie U-PGV n. Astrow I-Scheldemond, Se rooskerke HWaayenburgh Collecte VEERE - De Simavi-collecte bracht in Veer^ f 1005,45 op. Rechts het schor bij Fort Rammekens. dat gedeeltelijk verloren zou gaan als natuurgebied, bij een buitendijkse verzivaring van de zeewering. Lucht fotoWim Riemensi. Met deze vlieger kunnen mensen van de grond worden getilt. GROOTSTE TER WEREED NAAR DOMBURG MIDDELBURG - Zowel in Vlissingen als in Domburg wordt komend zomerseizoen een grootscheepse vliegermanifestatie gehouden. Het Haagse vliegerbedrijf Vlieger Op geeft zaterdag 5 augustus in Vlissingen een demonstratie met allerlei reusachtige vliegers. De grootste daarvan heeft een afmeting van tachtig vierkante meter. Op de Boulevard van Vlissingen gaat tevens een treinvlicger de lucht in. Verder worden demonstraties gegeven met een 'cody'; een vlieger met een spanwijdte van vijf meter. Ook wordt het 'manliftingsysteem' gedemonstreerd, waarbij een man of vrouw in een mandje langse het vliegerlouw omhoog gaat. In het kader van deze manifestie roept de Culturele Raad in Vlissingen belangstellenden op. om met zelfgebouwde vliegers aan het evenement mee te doen. Het vliegerevenement in Vlissingen den guldens kostende vliegers be- Naar alle waarschijnlijk zal in Vlis singen ook de Flying Dutchman' worden opgelaten. Dit is een als vlieger nagebouwd zeilschip, dat zeven meter hoog en zeven meter breed is. Het gevaarte telt zestien grootzeilen. Momenteel zijn onderhandelingen gaande met een zeepfabrikant, die een vlieger met een staart van vijf tig meter sponsort. Op de wikkels van zeshonderdduizend pakjes zeep zullen de verschillende viiegereve- wordt gehouden in het teken van schikbaar gesteld. Klaas Overdam. - het Straatfestival, dat deze zomer functionaris van de Culturele Raad. nementen in Nederland bekend de vierde uitgave kent. Het defim- hoopt dat deelnemers binnenkort al ™rden gemaakt, waaronder die in op grote schaal met zelfgebouwde Vlissingen en Domburg, vliegers gaan oefenen aan de Vlis singse Boulevard. tieve programma van het Straatfes tival wordt in mei door de Vlis singse wethouder D. Bruinooge be kend gemaakt. Slechts een fotowed strijd en het vliegerfeest staan nu al vast Omdat de Culturele Raad ver wacht, dat de deelnemers aan de vliegerwedstrijd nog wel enige tijd nodig hebben om hun vliegers te bouwen en ermee te experimente ren, treedt deze instelling nu vast met de openbare vliegerwedstrijd naar buiten. Iedereen, die aan twee voorwaarden voldoet, kan zaterdag 5 augustus aan de vliegerwedstrijd deelnemen. Ten eerste moet de vlieger zelfge maakt zijn Een brochure met een Domburg Ook de badplaats Domburg houdt deze zomer een vliegermanifesta- Grootste De grootste vlieger van Europa, die !lf.' K, n week "a hc< in Vlieser Op meeneemt naar Vlissin- I"'t".?.".™!* gen, heeft een oppervlakte van tachtig vierkante meter. Ook aal m Domburg. Daar vradt het gebeu- ren plaats in het kader van de '150 jaar badplaats hele arsenaal aan vliegers te gast treinvlieger worden opgelaten. Dit verzamelwoord is een aandui ding voor een vliegersysteem van meer gelijkvormige vliegers. Deze viering Domburg'. Omdat het Domburgse feest pal na .orden één voor één met koppel- het Vlissingse wordt gehouden, touwen aan elkaar vastgemaakt en heeft Vlieger Op besloten .'ormen zo de 'trein'. In Vlissingen zullen zodoende 250 vliegers aan handleiding voor het zelf bouwen elkaar worden gekoppeld. Vlieger van een vlieger kan telefonisch bij de Culturele Raad in Vlissingen Op streeft er trouwens naar. om dit jaar het werelrecord van 4.128 worden aangevraagd. Ten tweede stuks te overtreffen, moeten deelnemers zich uiterlijk Ook zal Vlieger Op optreden met een week vóór het evenement bij de stuntvliegers, waarvan er enkele Culturele Raad aanmelden. duikvluchten en cirkels kunnen ma- Een deskundige jury beoordeelt de ken. De mandjes om mensen via het deelnemende vliegers. Als prijzen vliegertouw 'op te laten' ontbreken worden professionele, vaak honder- evenmin. Domburg de grootste vlieger ter wereld in te zetten Dit gevaarte heeft een oppervlakte van 550 vier kante meter. Deze vlieger is zo groot als een flatgebouw van elf verdie pingen. Deze opblaasbare vlieger heeft een inhoudscapaciteit van één miljoen liter lucht. Tijdens het vliegerfeest dat vorig jaar in Den Haag-is gehouden, werd het oplaten van deze kolos door driehonderd duizend kijkers gadegeslagen. NCVB Domburg hield jaarvergadering VOORSTEL IN VLISSINGSE COMMISSIE VLISSINGEN' - De Vlissingse com- ven te versturen, waarin beleids- en DOMBURG - De afdeling Domburg missie communicatiebeleid verga- uitvoeringsmaatregelen uiteen wor- van de NCVB hield haar jaarvergade- dert maandag (2 april) over het in- den gezet en de pagina uit het wel- ring in het Schuttershof. Presidente ARNEMUIDEN' - „D'r stonden eens bracht de heer De Reu door in IJzen- wel half acht. Veel mensen weten met voeren van statiegeld voor rapporten zijnsplan toe te zenden aan de instel- mevrouw D. Labruyére-Bastiaanse vier mensen voor m'n loket. Allevier dijke In 1948 ging hij daar aan de slag dat je het kantoor en de kas nog en andere vaak lijvige en dure druk- lmgen. die daarop staan vermeld.. Dit hield een meditatie. Het koortje zong zeiden ze dat ze Van Belzen heetten, als hulpbesteller Twee jaar later werd helemaal op orde moet maken voor je werken. Op deze wijze kan het pu- laatste voorstel is volgens het stafbu- onder leiding van mevrouw L. de En allevier hadden ze de J. als voor- hij loketbediende en telefonist. In de weg kan. Ja. soms is het vervelend om bliek gratis worden geinformeerd reau voorlichting en inspraak (SVT) Visser liederen en mevrouw L. Pro- letter. Nou, dan denk je toch ook dat kleine telefooncentrale van IJzendij- tot half zeven open te zjjn. maar dat over inspraakonderwerpen. De no- ook zeker het overwegen waard Het voost-Coomans verzorgde de decla- je wordt bedonderd". Toen Jan C. de ke verbond hij met pluggen, stekkers moet om degenen die werken nog de ta's zouden echter wel binnen een wordt dan ook betrokken bij de be- matie. Eigen leden voerden het to- Reu vijftien jaar geleden werd aange- en hendels de toen nog schaarse tele- gelegenheid te bieden naar het post- bepaalde termijn cn in goede staat spreking van het inspraakplan voor neelstukje 'Ze kwam in de avond' od steld als kantoorhouder van het post- foonbezitters door met de hoofdcen- kantoor te gaan" Hij legt uit dat het moeten worden ingeleverd. De com- de welzijnsplanning 1984. Samenvat- kantoor in Arnemuiden was het mo- trale in Goes. Via deze Bevelandse Arnemuidense postkantoor LOOPBAAN BEGON IN IJZENDIJKE Gemeente-avond derniseren van het adressenbestand stad konden abonneés buiten de pro- per dag geopend moet zijn, omdat het éen van de eerste dingen die hij vincie worden bereikt. Na de waters- aanpakte. „Als er dan weer eens een noodramp van '53 werd het telefoon aantal lokettenhandelingen meer dan 33.000 per jaar bedraagt. heer Van Loon de suggestie om begrij- Scheldebuurt en Ritthem, over de pelijke samenvattingen te maken van bouwplannen in de omgeving van de conclusies en beleidsaanbevelingen Gravestraat en over het bestem- die vermeld staan in nota's, goed mingsplan Groot-Abeele en de huis- verzorgde gemeentelijke meuwsbrie- aan-huis verspreide welzijnskrant missievergadering in het stadhuis tingen van conclusies en beleidsaan- van Vlissingen begint om 19.00 uur. bevelingen in nota's zijn volgens het Het statiegeld voor met name ge- stafbureau al vaak verstrekt. Het staf- y meentelijke nota's is een voorstel van bureau denkt daarbij aan de verkeers- 0\cl 111(1 111 Van Belzen belde, vroeg ik eerst waar gebeuren geautomatiseerd. De Reu Het is De Reu opgevallen dat steeds adviseur B. van Loon van de bewo- beleidsnota's, de stadsvermeuwings- MIDDELBURG - De hervormde en hij woonde. Aan de hand van het werd naar Kortgene gestuurd, waar meer vrouwen het postkantoor in Ar- nersleden in de commissie communi- kranten over de uitvoerings-rehabili- gereformeerde wijkgemeenten een- adressenbestand wist ik dan precies hij telefonistes ging opleiden. De weg- nemuiden bezoeken Hij schat het catiebeleid en overgenomen door het tatieplannen Gravestraat, Spuistraat trum in Middelburg houden dinsdag 3 niet wie ik had te maken". Na een verbindingen in het zwaar getroffen aantal vrouwelijke cliènten zelfs op stafbureau voorlichting en inspraak en Oost-Souburg, de brochures over april een gemeente-avond in de Hof- 36-jarige loopbaan bij de PTT neemt Zeeland waren van dien aard dat De tachtig procent „Natuurlijk komt dat van de gemeente. Daarnaast doet de de rehabilitatieplannen voor de pleinkerk. aanvang 19.45 uur. Mr J. J. de heer De Reu (61) vandaag (vrijdag) Reu een tijd moest bivakkeren in café ook door de emancipatie Maar je P. M. Asselbergs (burgemeester van afscheid. Het openbare gedeelte van Havenzicht in Kortgene. Later kwam moet niet vergeten, dat vrouwen vaak Sluis) houdt een lezing met dia's over ziJn afscheidsreceptie begint om half hij nog eens terug op Noord-Beveland. de boodschappen doen of de kinderen een reis naar India en gaat daarbij vijf in verenigingsgebouw De Arr vooral in op Ditchpalli. een centrum Arnemuiden. voor lepralijders. Het eerste deel van zijn loopbaan optrad als plaatsvervangend kantoor- speelt mee. dat de vrouwen hier erg houder in Wolphaartsdijk De andere zelfstandig zijn omdat in veel gevallen plaatsen die hy in die episode als de mannen de hele week op zee zijn 'vliegende keeper' bezocht waren Jan de Reu gaat vandaag met de Hoofdplaat. Biervliet. Waterlandkerk- VUT. Hij heeft lang over deze stap je. Driewegen. Schoondijke. Groede. Nieuwvliet, Sluis. Sint-Kruis. Het postkantoor in Oost-Souburg stond in 1964 -het jaar waarin De Reu ze maar doelloos blijven rondlopen, daar als employé terecht kwam- nog is dat funest voor de samenleving", in de Dijkstraat. Na vier jaar kreeg De Maar aan de andere kant is De Reu Reu de kans om kantoorhouder te enorm verknocht aan zijn werk. „Als worden in Arnemuiden. waar het hem je eruit stapt, merk je toch dat je je van de Van Belzens. de Sierevelds en leven in zo'n bedrijf hebt gestoken", de Nooijers in het begin groen en geel mijmert hij. „Weet je. het is zo'n mooi vak. Je bent ook heel sociaal bezig. Er BURGEMEESTER TOT RAAD WESTKAPELLE: Dat was in de periode dat de toen nog naar school brengen en dan ook even Zeeuws-Vlanung bijna tien jaar lag langs het postkantoor lopen. Verder nagedacht. De enorme werkloosheid Aaardenburg en onder de jeugd heeft hem tenslotte de knoop doen doorhakken. „De jeugd andaag is goed geschoold. Als WESTKAPELLE - „Indien het perso neel, en met name het buitenperso- neel, dat wenst, zijn alsnog gesprek ken over de nieuwe inschaling moge lijk". Deze toezegging deed burge meester H. A. van Maldegem donder- het secretariepersoneel en het perso neel in de buitendienst. De heer Min- derhoud ging het verst in zijn kritiek: „Het buitendienstpersoneel is er ge woon bekaaid afgekomen", zo zei hij. - Uit zijn woorden bleek dat hij de dagavond tijdens de vergadering van oorzaak daarvan zoekt in de voorlich- de gemeenteraad van Westkapelle ting die het personeel heeft gehad naar aanleiding van vragen van ver- over de functiewaardering. Hij vroeg schillende raadsleden. Zij maakten college 'deze scheve verhouding hun opmerkingen naar aanleiding opnieuw te bekyken' Burgemeester van de behandeling van de Bezoldi- van Maldegem antwoordde hierop gingsverordening 1981. van memng te zijn. dat geen onder- Eén van de elementen die nauw sa- scheid is gemaakt tussen het secreta- menhangt met de nieuwe bezoldi- ne- en het buitendienstpersoneel. „Ik gingsverordening is de inschaling van denk dat de gesignaleerde verschillen ambtenaren in de salarisschalen, berusten op een aantal onduidelykhe- Hiervoor heeft een functiewaardering den. Het personeel heeft de mogelijk- plaatsgevonden. De heren J. P. Mm- heid gehad een persoonlijk gesprek te derhoud ivvdi. J. Houmes (sgp) en A. voeren met degene die de ftmetie- Toutenhoofd ipvda) zeiden weliswaar waardering heeft uitgevoerd en daar geen moeite te hebben met het voor- js door het buitendienstpersoneel stel tot vaststelling van de verorde- slechts sporadisch gebruik van ge- ning. maar hen was wel een verschil maakt Maar indien een dergelijk ge- opgevallen tussen de inschaling van sprek alsnog gewenst is. dan zal het Burgemeester H A. van Maldegem voor de ogen werd. college daar op ingaan De burge- gesprek niet automatisch betekent Slechts een handjevol mensen had- komen zelfs mensen aan m'n loket, meester liet er echter geen misver- dat de betrokkene ook hoger inge- den een girorekening, toen De Reu in die me dingen toevertrouwen die ze stand over verstaan dat dergelijke een schaald wordt. IJzendijkc zijn loopbaan begon. In nog niet eens tegen hun eigen kinde- De overige agendapunten leverden a'e beginjaren hield hij viel, aan het ren durven te «eggen...-, donderdag gein stof voor discussie lok,et d™ °°k voornamelijk beng b met postbetahngen, telegrammen, De heer Toutenhoofd vroeg in de boekjes van de rijkspostspaarbank rondvraag naar de normen die worden en het bedienen van de telefooneen- gehanteerd bij de toewijzing van be- trale. Gaandeweg kwamen daar al- jaardenwoningen aan jongeren. Deze lerlei vormen van dienstverlening woningen worden, als er geen oudere bij. Registratie van snelle motorbo- gegadigden zijn, beschikbaar gesteld ten, kentekenregistratie van auto's aan jongeren. „Over die normen kan en niet te vergeten het verkopen van ik duidelijk zllh". aldus antwoordde strippenkaarten zijn allemaal taken wethouder L. Wouters tcda). „die zijn die loketbedienden geleidelijk op onduidelijjk De normen voor de wo- zich af zagen komen. „Dat krijg je ntngtoewijzing zullen opnieuw wor- alleen goed onder de knie als je heel den opgesteld, aodra het college de nauwkeurig alle voorschriften bestu- beschikking heeft over de nieuwe lij- deert. Maar als je dat zorgvuldig wil sten met woningzoekenden. Volgens doen. dan ben je wel verplicht om die de wethouder is het niet juist dat in je vrije uren thuis door te nemen", jongeren die willen samenwonen een zegt De Reu. dergelijke woning wordt geweigerd. Als kantoorhouder in Arnemuiden zoals de heer Toutenhoofd in zyn werkte De Reu van half negen tot vraag veronderstelde. twaalf uur en van drie uur tot half De scheidende postbeambte J. C. de zeven „Maftr voor je thuis bent is het Reu tn Arnemuiden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 17