VMZ: schorsing vergunning ombouw Borssele aanvragen DUIZENDPOOT 'Plan FNV om kortingen aan leeftijd te koppelen' 4.PZC/ provincie Kamervragen affaire Bleijko Walsoorden 'en toen liep ik tegen dat café op' BEROEP BIJ KROON EN RAAD VAN STA TE t Aansluiten bij DGD de manier van bezuinigen' Agrarische mannen en vrouwen moeten meer samenwerken bur» VRIJDAG 30 MAART 1984 15 MIDDELBURG De Vereniging Milieuhygiëne Zeeland (VMZ) gaat bij de Kroon in beroep tegen de beslissing van gs om de PZEM vergunning te geven voor het ombouwen van de kolencentrale in Borsele met slechts gedeeltelijke rookontzwaveling. Omdat de behandeling van zo'n beroep jaren vergt en het milieu intussen verder verslechtert zal ook een verzoek tot schorsing worden ingediend bij de Raad van State. Wordt dat gehonoreerd dan kan de ombouw in afwachting van de uitslag van het Kroonberoep voorlopig niet worden voortgezet. De initiatieven tegen de vergunnings- raffinaderij, die een forse toename van afgifte werden donderdag bekend ge- de luchtverontreiniging veroorzaakt maakt door de VMZ-voorzitter J. Ban- met zwaveldioxyde zonder dat er plicht wordt. In de kosten daarvan nink tijdens de jaarvergadering van sprake is van de reiniging van rook- de vereniging in Middelburg. Hij riep gas. „Ook hier zal de luchtverontreini- de 25 aanwezigen op niet alleen naar ging bij de bron aangepakt moeten Borsele te kijken. De bestrijding van worden", zo vond de voorzitter de zure regen moet ook elders worden gevoerd. In dit verband noemde Ban- nink de uitbreiding van de Total- Kortzichtig nomen worden, waarmee binnen en kele jaren volledige ontzwaveling voor de centrale in Borssele zal de rijksoverheid in dat geval zeker niet meer aanzienlijk biidragen De heer Bannink weet overigens de koers van de SEP vooral aan de samenstelling ervan. „Ze wordt ge- ombouw van de kolengestookte cen trale Borssele". De jaarvergadering van de VMZ be sloot gisteravond overigens om in principe met het Zeeuws Coördinatie Orgaan iZCO) te fuseren tot de Zeeuwse Milieufederatie. De concept statuten voor de nieuwe instelling werden in grote lijnen aanvaard. Voor enkele detailpunten waarop kritiek werd geleverd zal het VMZ-bestuur nog eens om de tafel gaan zitten met het ZCO. Het is de bedoeling dat vervolgens beide instellingen in hun najaarsvergaderingen het definitieve besluit om opheffing en het aangaan van een fusie zullen Don: bij volgende restitutie PZEM meeste profijt voor e kleinverbruikers Hij vond de opstelling van de SEP controleerd door de technisch-econo- Electriciteits Pro- mische directies van de provinciale getuigen van een energiebedrijven De SEP heeft daar- (Samen werkend* duktiebedrijveni kortzichtig beleid dat niet getuigt bij een belangrijke invloed op het verantwoordelijkheid tuur en milieu. landelijke energiebeleid. Zo heeft ze grote zelfstandigheid op het gebied TV7 Het kan wel zijn dat het rijk in de ogen van het electnciteitsbeleid en domi- van de SEP nu niet genoeg bijdraagt neert ze de provinciale bedrijven en voor volledige ontzwaveling, maar dat hun aandeelhouders, oftewel de pro- kan later heel anders bekeken wor- vinciebesturen Vanuit zo'n machts- den. Te verwachten is namelijk dat positie dicteert de SEP de bouw van 'AARDE PZEM-voorzitter, gede- binnenkort strenge maatregelen ge- de electriciteitscentrales en ook de puteerde W. Don acht het niet uitge sloten dat bij een volgende restitutie de kleinverbruikers het meest kun nen profiteren. De gedeputeerde leg de zijn gehoor, een twintigtal leden van de Plan-afdeling Reimerswaal uit dat bij het nutsbedrijf, nadat voldoende reserves apart zijn gelegd om eventuele tegenslagen voldoende te kunnen opvangen. Gedacht kan worden aan restitutie van een gedeel te van de betaalde prijs per kubieke meter gas. Als restitutie plaatsvindt via de gasre- kening komen alleen de kleinverbrui kers aan bod. De grootverbruikers zijn toch al tijdelijk goedkoop aange sloten op de aardgasbel om de prijs laag te houden tot de goedkope kolen- gestookte energie geleverd kan wor den. GEDEPUTEERDE DON IN WAARDE: WAARDE - „De aangewezen manier om op de, uit de pan gerezen, kosten van de gezondheidszorg te bezuini gen is aan te sluiten bij de districts gezondheidsdienst (DGD)". Dat stel de gedeputeerde W. Don van volksge zondheid tijdens een vergadering van de afdeling Reimerswaal van de PvdA in Waarde. Hij deed dat speciaal voor wethouder I Lindenberg. die benadrukte dat hij zolang hij de regering niet vertrouwt, niets van een DGD wil weten. De wethouder is. evenals de meerderheid van de Reimerswaalse gemeenteraad, tegen deelname in een gemeenschap pelijke gezondheidsdienst omdat de garanties van de regering omtrent het budgettair neutrale verloop niet hard genoeg zijn. Volgens Don is de regering in deze zaak te vertrouwen omdat het op de langere termijn alleen maar geld ople vert. Alle kosten die ook nu al worden gemaakt door gemeenteartsen, schoolartsen en andere gemeentelijke voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg moeten volgens de gedeputeerde worden geëffectueerd in de DGD's. „Met de stafels gegevens, die ieder jaar door alle verschillende diensten worden verzameld, doet nie mand iets. Juist het coördineren van gegevens, taken en krachten kan een aanzienlijke besparing opleveren Het feit dat de gedeputeerde er zijn hand voor in het vuur wilde steken dat het instellen van een DGD de gemeente binnen vijfjaar niets extra's gaat kosten, kon wethouder Linden- berg niet overtuigen. „Ik vertrouw Don wel, maar de regering niet", stelde Lindenberg. DEN HAAG Het D'66 tweede ka merlid D. Tommei stelt vandaag, vrijdag, schriftelijke vragen aan landbouwminister Braks over de 'Bleijko-affaire' in Walsoorden. Tom mei zou van de minister een duidelij ke uitspraak willen horen over de geconstateerde verontreiniging op en rond het terrein van de betonfabriek. Ook wil hij dat de bewindsman de preciese resultaten van de verschil lende onderzoekingen op het terrein van Bleijko beschikbaar stelt. Op grond van die meetcijfers wil Tom mei eventueel opnieuw proberen een onderzoek van de grond te krijgen. Het kamerlid stelt de vragen naar aanleiding van een artikel in de PZC van 24 maart. Zoals bekend zijn er op het weiland van landbouwer J. Ver- schueren. grenzend aan het Bleijko- terrein. polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak's) aangetroffen. Ook heeft de landbouwer sinds 1978 met een geheimzinnige ziekte onder zijn vee te kampen. Kalveren werden dood geboren en volwassen dieren moesten worden afgemaakt. Een ver band tussen de in het kuilvoer gevon den pak's en de ziekte van de koeien is nooit aangetoond Ook de herkomst van de verontreiniging is onzeker. Bleijko heeft eind vorig jaar een aan vraag voor een hinderwetvergunning ingediend. Daarin is bepaald dat het coaten van riolenngsbuizen voortaan in een afgesloten loods moet gebeu ren. Sommige wetenschappelijke on derzoekers hadden gesuggereerd dat het land van Verschueren verontrei nigd zou worden doordat coatings- stoffen van het terrein van Bleijko zouden overwaaien. De hinderwetver gunning wordt binnenkort door gs afgegeven. Tommei stelt nadrukkelijk dat het niet zijn bedoeling is het provinciaal bestuur voor de voeten te lopen. „Ik wil achter de oorzaak van de vervui ling komen, om zodoende zelf een oordeel kunnen vormen. Mijn vragen richten zich niet tegen de hinderwet vergunning. Mocht er uit een nieuw onderzoek naar voren komen, dat de vergunning niet voldoet, dan is er nog altijd een kroonberoep moge lijk", aldus Tommei. Het kamerlid heeft donderdag gepro beerd om via de vaste kamercommis sie voor landbouw inlichtingen over de Bleijko-affaire aan minister Braks te vragen. Een meerderheid van de commissieleden voelde daar niets voor. Tommei besloot daarop zijn toevlucht te nemen tot schriftelijke vragen aan de minister. De districtsbestuurder van de indus triebond FNV, Hans Vegting, reageer de gisteren - nadat hij over de plannen van het D'66-kamerlid had gehoord - afwijzend op het initiatief van Tom mei Hij achtte het onjuist dat de vragen toegespitst werden op de Bleij ko betonfabriek Walsoorden. Vegting: „Ik vind het best dat er vragen wor den gesteld, maar die moeten dan betrekking hebben op de algemene situatie in Nederland. Het coatings- materiaal dat in Walsoorden wordt gespoten, wordt bij alle betonfabrie- ken in heel het land gebruikt. En daar gebeurt het gewoon in de open lucht. De uitstoot van coatingsstoffen is een algemeen probleem". Hij noemde het om die reden onlo gisch dat een eventueel nader onder zoek juist op Bleijko gericht zou moeten zijn. Inbraken zomerhuisje in Scharendijke SCHARENDIJKE - Op het zomerwo- mngenterrein 'De Achthoek' in Scha rendijke is de afgelopen dagen in verschillende huisjes ingebroken. In één geval is de diefstal bekend van een kleuren-tv en een radio, samen ter waarde van ongeveer 3200 gulden, eigendom van L. N. S. uit Den Haag. Men kwam binnen door een ruit in te slaan. Dat gebeurde ook bij drie ande re zomerwoningen, maar omdat de eigenaren daarvan nog niet zijn wezen kijken, is het met bekend of er ook iets wordt vermist. In Brumisse werd van een terrein aan de Industrieweg 300 liter dieselolie gestolen uit een ondergrondse tank. Hiervan werd aangifte gedaan door C E. L. van B. uit Bruinisse. Drs. R. C. E. Barbé voor CDA-Terneuzen TERNEUZEN Gedeputeerde drs. R C. E Barbé van economische za ken, landbouw en visserij spreekt maandag 9 april in verenigingsge bouw 'De Rank' in Zaamslag. Dat gebeurt tijdens een vergadering van de CDA-afdeling Terneuzen. Drs. Bar bé roert 'actuele politieke zaken' aan. De bijeenkomst begint om acht uur 's avonds Europarlementariër S. Jonker (EVP) spreekt in Domburg DOMBURG De Europarlementa riër S. Jonker van de Europese Volks partij spreekt woensdag 4 april in de vergaderzaal van de gereformeerde kerk Rehoboth in Domburg over de algemene situatie in Europa en de komende Europese verkiezingen. Hij houdt zijn inleiding voor het CDA Domburg. De vergadering in Reho both begint om 19.30 uur. Granaat gevonden BRESKENS - Bij werkzaamheden aan het Vogelenzang in Breskens is donderdagmiddag een granaat gevon den met een lengte van 40 centimeter en een diameter van 10 centimeter. De Explosieven Opruimingsdienst heeft de granaat geruimd. Werkende Jongeren CNV bezorgd over minimumloon GOES - Het district Zeeland van de Werkende Jongeren CNV heeft minister drs J. de Koning van sociale zaken en werkgele genheid om opheldering ge vraagd met betrekking tot het minimum (jeugdlloon. In een brief voert het district Zeeland aan dat de minister aan de ene kant de Sociaal-Economi sche Raad (SER) om advies heeft gevraagd oVer een aantal mogelijk te nemen maatregelen met betrekking tot het mini mum (jeugd)loon, terwijl de mi nister aan de andere kant zegt geen plannen te hebben de mini mum jeugdlonen verder te verla gen. „Wij kunnen ons niet voor stellen dat u 'zomaar' een advies gaat vragen aan de SER Wij denken, dat als je advies vraagt aan iemand, dat je dan ook van plan bent om met dal advies iets te gaan doen", schrijft de Werkende Jongeren CNV aan de minister, Het district Zeeland zegt te ver moeden dat de handelwijze en de uitspraken van de minister onderdeel uitmaken van een tactiek om over een tijdje toch te komen tot maatregelen die ingrijpen in de sfeer van het minimum loon. HULST De huidige agrarische be drijven hebben een organisatie, waar mannen en vrouwen gelijkwaardig samen optrekken, hard nodig, mede in het belang van de ontplooiing van de bedrijven en ondernemers. Dit zei voorzitter R. Roosen-van Pelt van de Katholieke Vrouwenorganisatie (KVO) van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) don derdag over de NCB in Hulst. Dat gebeurde tijdens een orièntatiedag van de kring Hulst van de KVO in Den Dullaert, die als thema had 'Agrarische vrouw, wie ben je'. Vol gens mevrouw Roosen-Van Pelt zul len mannen in de agrarische sector bereid moeten zijn vrouwen positief te benaderen en hen bij activiteiten te betrekken. De voorzitter stelde dat vrouwen zich meer bewust van hun eigen talenten, kennis en vaardigheden dienen te zijn. „Wat dat betreft hoeven ze zeker niet onder te doen voor de mannen", meende ze. „Ook al bestaan er weder zijdse verschillen". Binnen de organi satie van de KVO en de NCB is wel een overgangsfase nodig, vond me vrouw Roosen. Voorts maakte mevrouw M Horma- Pijls, van het overkoepelend orgaan van de landbouworganisaties in de 10 EG-landen, duidelijk dat er binnen de Europese commissie een voor-ont werp van een kaderwet circuleert, die betrekking heeft op de gelijke behan deling van mannen en vrouwen in het midden- en kleinbedrijf en de agrari sche sector. In de wet zullen een aantal zaken geregeld zijn. zoals het recht van de vrouw op het eigendom en vermogen van het bedrijf waarin zij meewerkt, haar positie in het belas tingsstelsel. haar positie in het stelsel van sociale zekerheid, haar positie wat betreft de bednjfsvertegenwoor- diging en haar toegang tot beroeps- en vakopleidingen binnen het gebied waarin zijn werkzaam is. Tijdens de goedbezochte oriëntatie dag in Hulst bogen de aanwezige vrouwen zich tevens over een aantal stellingen, waarop commentaar werd geleverd. Zo werd betoogd dat de agrarische vrouw, voordat ze trouwt, behoort na te denken over haar eigen plaats. Of ze bijvoorbeeld zich gaat bezighouden met het gezin en de huishouding of dat ze kiest mede ondernemer te worden in het eigen agrarisch bedrijf. „Het landbouwbe drijf is nog steeds geënt op het gezins bedrijf'. luidde de stelling. „Wil de vrouw werkelijk een keuze kunnen maken, dan dient het landbouwbeleid ook zodanig te zijn. dat er voor de vrouw een keuze mogelijk is". Ria Geluk tussen de -peuters. Een duizendpoot, zo kan je Ria Geluk uit Zierikzee wel noemen. Voor drie banen tegelijk, draait ze haar hand niet om. „Ik barst van de energie", zegt ze „en ik ben niet gauw moe". „Dat worden anderen weieens van mij, als ze horen wat ik allemaal doe. maar ik kan gewoon niet anders". Wie en wat is die 37-jarige Zeeuwse dan wel. Tot en met vandaag is ze provinciaal consulente bij de Stich ting Overleg Kindercentra Zeeland Een baan die ze bijna vijf jaar had Sinds vier jaar heeft ze een eigen cafe, te weten 'De Gekroonde Sui kerbiet' aan de Zierikzeese haven en en passant nam ze vorig jaar een boekingskantoor voor tochtjes op klassieke zeilscheoen over Ria Geluk werd in 1946 geboren in Kapelle. Na haar schooltijd en stu die werkte ze zes en een halfjaar als opbouwwerkster in Zwolle en ruim vijfjaar geleden kwam ze terug naar Zeeland. „Ik had genoeg van Zwolle en heb gewoon mijn baan opgezegd zonder dat ik al iets nieuws had". Alsof het de normaalste zaak van de wereld was kocht ze een huisje aan de haven van Zierikzee. maar in komsten had ze niet. Daarom reed ze een half jaar taxi door haar woonplaats en ze solliciteerde met een toen ze de advertentie van (toen nog) de Stichting Zeeland zag. „Dat ging verder heel vlot en ik werd aangenomen per 1 september 1979 eerst op part-time basis. Dat duur de een kleine anderhalfjaar en toen ben ik full-time gaan werken bij de inmiddels zelfstandig functioneren de stichting Overleg Kmdercentra Zeeland". In 1980 liep Ria Geluk, zoals ze het zelf zegt. 'tegen dat café aan'. „In het. verleden heb ik nog eens een horecadiploma gehaald en het leek me gewoon leuk om een eigen café te beginnen. Maar ik had ook net dat huis gekocht, dus toen heb ik in het zomerseizoen 1980 er nog bijge werkt op het voorlichtingscentrum van de Delta Dienst op het werkei- land Neeltje Jans Dat was uiter aard ook in deeltijd, maar het was allemaal net te combineren" Het voorlichtmgswerk werd beëin digd in november 1980 en met in gang van januari 1981 werd ze bij de Stichting Kindercentra in volledige dienst aangenomen. „Het gekke was toen wel. dat ik hpt. geld dat ik als consulente verdiende weer uit gaf aan de man die ik in die periode in dienst had genomen om het cafe te runnen. Na zo'n anderhalf jaar ging het café zich leuk ontwikkelen en het was negentig uur per week open. Ik stond er zelf weieens 's avonds en in het weekeinde in, maar verder kwam ik daar natuur lijk niet aan toe". Maar dat café bleef trekken, dus heb ik besloten om an derhalf jaar geleden mijn baan weer te gaan delen. Dus toen was ik weer twintig uur per week provin ciaal consulente. Het leuke was dat er mensen in mijn café kwamen die ik kende via mijn werk bij de Kindercentra. Stomverbaasd vroe gen ze zich soms af wat ik daar achter de tap deed, maar leuk was dat wel". Over de Stichting Kindercentra kan Ria Geluk urenlange betogen houden. Het gaat haar duidelijk na aan het hart. maar ze stopt ermee, niet alleen vanwege dat café „maar ook omdat ik het gevoel heb dat ik dat stuk werk nu heb afgerond". De Stichting adviseert en onder steunt. zoals Ria Geluk het zegt. In Zeeland zijn op het ogenblik 99 peuterspeelzalen en vier kinderdag verblijven Ria: „Die hebben alle maal een bestuur en dat bestaat meestal uit ouders. Die geven wij bestuurscursussen en we leiden ver gaderingen De Stichting heeft in Zeeland een soort netwerk dat is onderverdeeld ln twaalf regio's. He laas zien we meestal alleen de be stuurders. Ik kom nauwelij ks in de opvangcentra zelf. En dat vind ik eigenlijk wel jammer, want ik zou graag zien voor wie ik werk. Maar zo is nu eenmaal dit systeem", aldus de scheidende consulente. Ze legt uit wat het verschil is tussen de peuterspeelzalen en de kinder dagverblijven: „De peuterspeelza len zijn kindgericht. Ze vormen ge woon een goede aanvulling op het gezin. Vooral voor kinderen die geen broertje of zusje hebben of voor kinderen die op een fiat wonen en daar met in de zandbak kunnen spelen. Het kind kan zich in de speelzaal ontwikkelen en de ouders hebben ook twee ochtenden in de week 'vrjj'." De kinderdagverblijven zijn vol gens Ria Geluk meer ouderge- richt. „Er wordt vooral gebruik van gemaakt door éénoudergezin nen. Dus met name mensen die de hele dag buiten de deur werken en hun kind daar dan onder kunnen brengen. Maar er zijn ook midden standers bij. Het echtpaar staat samen in de winkel en het kind gaal naar het kinderdagverblijf. Er zijn trouwens ook ouders die er hun kind brengen omdat ze dat goed vinden voor de ontwikke ling". In de peuterspeelzalen komen kin deren in de leeftijd van twee tot vier jaar. De kinderdagverblijven zijn in principe bestemd voor baby's vanaf zes weken tot kinderen van vier jaar In Zeeland is echter nog weinig babv-opvang op dit moment. Ria- „Alleen in Temeuzen draait het al een tijdje en in Vltssmgen zijn parti culieren er pas mee begonnen Middelburg en Goes hebben aan vragen voor subsidie ingediend, maar daarover heeft het ministerie nog steeds niet beslist en dat is iammer". Wat het aantal peuterspeelzalen in Zeeland betreft meent Ria Geluk dat de provincie voorzien is. „Ik denk niet dat er nog meer zijn te verwachten, in ieder geval met op korte termijn". Maar Ria Geluk gaat zich. zoals gezegd, na vandaag meer bezig hou den met 'De Gekroonde Suikerbiet'. Ze zegt: „Ik werd een beetje moe, maar dan vooral van het van hot naar herrennen Ik bracht een groot deel van de tijd in de auto en in vergaderzalen door Ik wil gewoon weer wat anders. Ik bedoel een ander aspect in mijn leven meer aandacht geven en dat is mijn café. Het wordt nu weer een éënmans bedrijfje, zodat het echt mijn café wordt". „En van dat boekingskantoor voor tochtjes op klassieke zeilschepen moet je je ook weer niet teveel voorstellen. Belangstellenden kun nen gewoon boeken via het tele foonnummer van mijn cafe. Ik vind het verder prima geregeld zo. Ik ga met minder werken, maar wel an ders Ik denk dat ik nu wat meer nist krijg, doordat ik op één plek kan blijven De Stichting Overleg Kindercentra neemt vandaag afscheid van Ria Geluk. Dat gebeurt, zoals de uitno- giging 'zegt', 'met een drankje en een hapje' in 'De Brug' in Wol- phaartsdijk en w el van vijf tot acht uur vanavond. Waarom niet in 'De Gekroonde Suikerbiet'?. Ria: „Dat vond ik zelf niet zo'n goed idee, omdat Wolphaartsdijk voor de ge nodigden wat centraler ligt dan Zierikzee". Ingrid Russel HERMAN BODE IN MIDDELBURG: MIDDELBURG De FNV gaat de komende maanden in de Sociaal Eco nomische Raad (SER) een plan be spreken waarin de vakbond voorstelt om niet alle uitkeringen met ingang van 1 juli terug te brengen naar zeventig procent van het laatstgeno ten netto salaris. Dat deelde de vice- voorzitter van de FNV. Herman Bo de. donderdag mee op een bijeen komst van werkgroepen voor uitke ringsgerechtigden in Middelburg. „Uiteraard vinden wij dat de hele I juli-maatregel van tafel moet. maar dat zal met deze regering met lukken Wij stellen het volgende voor: mensen van 30 k1ot 40 jaar terug naar 72.5 procent, mensen van 40 tot 50 jaar naar 75 procent personen van 50 tot 60 jaar krijgen 77,5 procent en mensen van 60 jaar en ouder ontvangen 80 procent. De reden is dat met name de oudere mensen in het verleden wel degelijk hebben meegeholpen om de economie op te bouwen, Het is onre delijk om ze dan zo terug te laten zakken en ze over één kam met alle anderen te scheren", aldus de FNV-er. Bode vertelde verder dal de FNV acties gaat ontplooiien „We doen dat in eerste instantie richting Tweede Kamer-fracties Verder moeten er in het Nederlandse volk bewegingen los geslagen worden, we pikken de maat regelen met langer, we moeten ons ertegen verzetten. In de tweede helft van dit jaar zal de strijd om het de sociale zekerheid beginnen Daaraan voorafgaand roept de FNV 'werkend Nederland' op tot een natio nale werkonderbreking op donderdag 10 mei van 11.45 tot 12 uur. Herman Bode: „We moeten ook de mensen die nu nog in het gelukkige bezit van werk zijn. vast kenbaar maken dat hun positie mogelijk in gevaar komt We moeten iedereen duidelijk maken dat het sociale verzekeringsstelsel voor ons allen van groot belang is' aldus de FNV vice-voorzitter tegen zo'n veertig aanwezigen in Middel-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 15