Onderzoek nodig naar meer mosselpercelen op Wadden Onderzoek bredere samenwerking binnen hoger beroepsonderwijs Shell helpt met duurzame polymeerwas voor een zeer laag prijsje van f6,95 PZC/ provincie ZEVIBEL: PROD UKTIE MEER SPREIDEN Katholieke parochie van IJzendijke in geldnood Mime is meer dt in een wit gi zzici tf Shell helpt met betere service en scherpe prijzen Proef opvang kinderen bij de provincie krijgt steun VRIJDAG 30 MAART 1984 13 BRESKENS 'Zevibel', de vereniging tot bevordering van de Zeeuwse visserijbelangen, heeft de directie visserij van het ministerie van Landbouw en Visserij verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van het aanleggen van nieuwe mosselpercelen in de bostelijke Waddenzee. Zo zou er in de toekomst meer spreiding kunnen komen van de totale mosselproduktie. Ook is gevraagd bij dit onderzoek het kustgebied bezuiden Hoek van Holland te betrekken. Een en ander blijkt uit het jaarverslag Colijnsplaat wordt als tweede garna- der dan in '82. Dit blijkt uit de sterk '83 van'Zevibel' In een toelichting zei lenaanvoerhavcn in Nederland in gedaalde aanvoer in Breskens. De secretaris P. J. V de Baare dat beke- toenemende mate belangrijk. Daar vissers uit Colijnsplaat zijn over het ken zou moeten worden of er ook komt nu al 21 procent van de totale algemeen meer georiënteerd op de goede cultuurgronden in het oostelijk Nederlandse aanvoer binnen. noordelijker gelegen visgronden voor deel van de Waddenzee te vinden zijn. de Zuidhollandse kust. De besommin- De mosselproduktie wordt dan niet In '83 werd in Colijnsplaat 1,2 miljoen gen (omzet) van de gamalenkotters alleen gespreid, maar er ontstaat ook kilo aangevoerd voor iets meer dan gaven individueel ten opzichte van '82 een groter areaal, wat weer kwaliteits- zes miljoen gulden In '82 was dat in Colijnsplaat een lichte stijging te bevorderend kan werken. De heer De weliswaar 1,36 miljoen kilo, maar toen zien en in Breskens een lichte daling, Baare denkt dat de directie visserij maakte de gemiddelde prijs van 3,67 aldus het jaarverslag. „Hieruit blijkt wel gevolg aan het verzoek van 'Zevi- gulden dat de omzet niet boven de vijfook dat de gamalenkotters uit Bres- bel' zal geven miljoen gulden uitkwam. Volgens het kens voor een niet onbelangrijk deel De vooruitzichten voor het aanstaan- jaarverslag van 'Zevibel' waren de de besommingen behaald hebben de seizoen zijn niet al te best. Veel gamalenvangsten voor de Zeeuwse en door de visserij op platvis, halfwasmosselen zijn in de maanden de Belgische kusten aanzienlijk min- De aanvoer in Breskens was vorig jaar januari en februari van dit jaar in stormen verloren gegaan. Sommige kwekers hebben bijna geen voorraad meer. De mosselcultuur, - vooral in de Waddenzee - blijft een riskante zaak, aldus 'Zevibel' in het jaarverslag. ruim 385.000 kilo voor nog geen a twee miljoen gulden, terwijl het jaar daar voor bijna 779.000 kilo voor ruim 2.3 miljoen gulden werd aangevoerd in Breskens In de platvisvisserij gaven de resul taten van de grotere kotters over het algemeen een toename te zien van de besommingen. De gemiddelde prij zen van de voornaamste vissorten bleven ongeveer gelijk; alleen de prijs van de schol lag op een iets hoger niveau. Dat betekent dat er meer platvis werd aangevoerd dan het jaar daarvoor. Zevibel houdt jaarvergadering in Colijnsplaat COLIJNSPLAAT De vereniging tot bevordering van de Zeeuwse visserij- belangen 'Zevibel' houdt zaterdag 14 april de jaarvergadering in café-res taurant 'Zeelandia' in Colijnsplaat. De vergadering begint om 10.30 uur. Directeur visserijen van het ministe rie van Landbouw en Visserij, de heer mr B. B. van der Meer. houdt een inleiding. De agenda vermeldt verder een bestuursverkiezing. De heren A. Hoogerheide, A Schot. J. Siereveld, en J. van der Plasse zijn aftredend. Allen zijn herkiesbaar. Het bestuur draagt daarnaast de heer M. Scheele voor als vertegenwoordiger van de oestersector, Na de vergadering worden de Zevibel- leden ontvangen door het college van b en w van Kortgene. Daamaa biedt de visserijvereniging een lunch aan. Mortiergranaat gevonden op dijk bij Westkapelle WESTKAPELLE - De mijnoprui- mingsdienst uit Vlissingen heeft don derdagmiddag explosieven van de zeedijk bij Westkapelle gehaald en die bij Oostkapelle tot ontploffing ge bracht. De explosieven, een mortier granaat en wat losse muniti werden omstreeks vier uur op de dijk aange troffen. In verband met het opkomen de water, konden de granaat en overi ge munitie niet ter plaatse onschade lijk worden gemaakt. De mijnoprui- mingsdienst vervoerde het materiaal daarom naar Oostkapelle, waar de dienst een apart terreintje heeft voor het tot ontploffing brengen van explo sieven. Vrouwenraad over verzekeringen voor vrijwilligers MIDDELBURG De Zeeuwse Vrou wenraad houdt maandag 2 april haar jaarvergadering in de Abdij in Mid delburg. De vergadering begint om 13.15 uur. Vanaf 14.30 is de vergade ring openbaar. Dan zal aandacht worden geschonken aan verzekeringen voor vrijwilligers. De heren E. A Kleynenberg en H van Ronkel van het bureau voorlichting verzekering in Den Haag zullen over dit onderwerp inleidingen houden. In het besloten gedeelte van de verga dering komen aan de or de het jaarverslag en de exploitatierekening '83 en de begroting '85. ADVIES: ONTSLAG VAN KOSTER IJZENDIJKE De parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in IJzendijke kampt met financiële problemen. Vorig jaar vertoonde de parochiebalans een tekort van ruim 16.000 gulden. Door het kerk bestuur is een saneringsplan opge steld. Zowel pastoor Fr. Buysse als koster Jac. van Voorenberghe moe ten inleveren. Daarnaast is beslo ten om de contracten met de jonge renpastor en districtscathegeet, die mei '85 aflopen, niet verder te verlengen. De IJzendijkse parochie kampt al enkele jaren met een tekort op de begroting. Dat heeft volgens kerk bestuur-penningmeester J. Veraart verschillende oorzaken. De paro chie heeft een kleine 100.000 gulden schuld aan het, bisdom Breda, waarop jaarlijks een flink bedrag moet worden afgelost. De rente van belegd kapitaal is de laatste jaren flink gedaald. De heer Veraart* Koster Jac van Voorenberghe. „Toen de rentestand nog hoog was vingen we jaarlijks zo'n 12.000 gul den rente Vorig jaar was dat nog slechts 3.600 gulden". Ook de ener giekosten lopen flink in de papie ren, (vorig jaar werd ruim 8000 gulden uitgegeven aan verwarming en licht). Hoewel de parochie reeds enkele jaren de rode cijfers zit, worden nu pas maatregelen geno men. Veraart: „Niemand durfde de knuppel in het hoenderhok te gooi en". Het saneringsplan was brood nodig. „De parochie zou anders binnen drie a vier jaar failliet, ge weest zijn", meent Veraart. Geen ontslag De accountantdienst van het bis dom Breda heeft vorig jaar een onderzoek ingesteld naar de finan ciële situatie in de parochie. Men adviseerde het kerkbestuur koster Jac. van Voorenberghe die part time in dienst is, te ontslaan J. Veraart was hier een fel tegen stander van „Zoiets kun je als kerk niet maken". De rest van het kerk bestuur dacht er net zo over. Om uit de financiële problemen te ko men is besloten dat zowel de pas toor als de koster moeten inleve ren. Koster Jac. van Voorenberghe, bekend van zijn brillenacties. werkt per week vier uur minder, ofwel 16 in plaats van 20 uur Pastoor Buysse levert eenzelfde be drag in als koster Van Voorenberg he. Veraart hoopt dat de maatregelen voldoende zullen zijn om de begro ting sluitend te krijgen. Veel tegen slag kan men echter niet hebben. „Als de opbrengst van de parochie- bijdrage tegenvalt, wat ik overi gens niet verwacht, zitten we in het schip". Ruim veertig mille schade bij inbraken door Vlissinger (17) VLISSINGEN - De Vlissingse ge meentepolitie heeft, naar pas donder dag werd medegedeeld, zondag de 17-jarige L. M. P. S. uit Vlissingen aangehouden. De jongeman wordt verdacht van twee inbraken bij de Vlissingse reinigingsdienst en een inbraak in een bedrijf in Oost-Sou burg. De totale schade, inclusief de waarde van de gestolen goederen, bedroeg bij die gelegenheden 43.000 gulden. S. bracht op 6 januari van dit jaar voor de eerste keer een bezoek aan het gebouw van de reinigingsdienst aan de Edisonweg, zo bleek tijdens het politie-onderzoek. Bij die gelegenheid maakte hij een zogenaamde motor- carrier ter waarde van 6000 gulden buit. Twee weken later drong hij andermaal bij de reinigingsdienst bin nen en stal weer een motorcarrier. Bij zijn laatste bezoek vernielde hij met behulp van een vrachtwagen de gara gedeur van het gebouw. De motorcar riers werden later, in onderdelen, te ruggevonden door de Vlissingse poli tie. Op 22 januari maakte S bij een inbraak in een bedrijfspand aan de Ritthemsestraat in Oost-Souburg 200 kilo koper en 220 kilo lood buit. Met een vrachtwagen reed hij hier een deel van de gevel van het gebouw in puin. Die schad alleen al bedroeg 23 000 gulden. S. werd zondag door de Vlis singse politie gesignaleerd in een taxi en kon even later worden aangehou den Leden van het Grifteater in het Zuidlandtheater in Terneuzen. TERNEUZEN „Mime is méér dan een wit gezicht", vindt Reggy Barra uit Terneuzen, medewerker van het Zeeuws Steunpunt voor Kunstzinnige Vorming in Middelburg. Om 450 leerlingen van vwo-scholen in Vlissingen, Terneuzen en Oostburg te laten kennisma ken met deze theatervorm ontwierp hij een onderwij sproject rond de produktie 'Tegenlicht' van het Amsterdamse 'Grifteater'. Donderdagmiddag gaf de groep de slotvoorstelling in het Temeuzense Zuidlandtheater En hoewel de vra genformulieren. waarop de scholieren en htm docenten hun mening kunnen neerpennen nog moeten binnen komen, weten Barra en artistiek medewerker Michiel Otten van het Zuidlandtheater nu al: dit project smaakt naar meer. Er wordt gedacht aan eenzelfde intensieve begeleiding van het stuk 'Dwaallicht' naar het boek van Willem Elsschot Barra zou daarnaast graag leerlingen van andere onderwijsvormen en met name uit de brugklas sen bij een dergelijke opzet betrekken. Bij 'Tegenlicht' werd niets aan het toeval overgelaten. Als voorbereiding op de productie kregen scholieren van de scholengemeenschappen Scheldemond in Vlis singen (waar behalve vwo-klassen ook enkele havo klassen meededen(, Petrus Hondius en Zeldenrust in Terneuzen en Sint Eloy in Oostburg een door Reggy Barra samengesteld dia-klankbeeld te zien Mime- docent en gastregisseur bij het Grifteater Hans Bosch lichtte de voorstelling toe en gaf ook enkele mimeles- sen Via een lesbrief met een aantal opdrachten konden de bezoekers hun observatievermogen scherpen. Ten slotte kregen ze een vragenlijst mee, die inzicht moet geven in de respons. 'Tegenlicht' werd twee keer gebracht: in Middelburg en Terneuzen. Dat er in Zeeland nog wel wat terrein braak ligt als het om mime gaat bleek donderdagavond in Terneuzen bij de 'normale' avondvoorstelling. Die trok slechts 20 bezoekers. Michiel Otten: „Niet veel mis schien. Maar als je in Amsterdam het hele universitaire gebeuren weglaat hou je m 't Shaffy theater waarschijn lijk een even grote groep over". RELATIE NAAR 'ZEEUWSE HOGESCHOOL' MIDDELBURG - Er wordt gezocht naar een verdergaande vorm van samenwerking dan op dit moment gebeurt binnen het hoger beroepson derwijs in Zeeland. Het algemeen bestuur van het samenwerkingsver band binnen het Zeeuws hoger be roepsonderwijs heeft de directeuren van de vijf aangesloten instellingen de opdracht gegeven in die richting een 'intentieverklaring' voor te be reiden. Opzet daarbij is, dat dit model ook de basis zal kunnen vormen voor een toekomstige Zeeuwse Hogeschool, waarin alle vormen van hoger be roepsopleiding - in dag- en deeltijdop leidingen - zouden kunnen worden gebundeld. Dat bleek donderdagmid dag tijdens een vergadering van de MIDDELBURG Gedeputeerde staten van Zeeland hebben besloten bij sollicitaties naar banen bij het provinciale apparaat een voorkeursbehande ling te geven aan vrouwelijke kandidaten. In de praktijk komt dat erop neer dat men in de eindfase van een selectieprocedure bij sollicitaties de voorkeur zal geven aan vrouwen, wanneer er sprake is van gelijkwaardigheid van vrouwelijke en mannelijke kandidaten. Met gelijkwaardigheid wordt dan bedoeld dat mannelijke en vrouwelijke kandidaat „redelijkerwijs in gelijke mate geschikt zijn voor het vervullen van een functie" Gedeputeerde mevrouw E Maris-Koster deelde dit donderdag mee tijdens de vergadering van de provinciale emancipatiecommissie in Middelburg. De voorkeursbehandeling gaat niet op voor sectoren van de provincie waar vrouwen al oververtegenwoordigd zijn, bijvoorbeeld typiste-functies, aldus de gedeputeerde. Het besluit van het college van gs is genomen ter uitvoering van de nota 'emancipatiebeleid voor het provinciaal personeel'. Als uitvloeisel van die nota worden vrouwen in personeelsadvertenties uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren naar provinciefuncties. Het doel ervan is om het aanbod van vrouwelijke sollicitanten te vergroten en derhalve de ondervertegenwoordi ging van vrouwen in tal van functies bij de provincie terug te dringen. Het besluit werd gisteren in de commissie met enthousiasme begroet. Men vond het „een felicitatie waard". De nadruk die gs leggen op voorkeursbehandelingen in de eindfase van een selectieprocedure komt voort uit de opvatting dat anders „naar verwachting de uitnodiging aan vrouwen om te solliciteren niet het gewenste effect zal sorteren." ADVERTENTIE De vogeltjes fluiten weer. Het zon netje komt door. En dus geven we de auto een lekkere voorjaarsbeurt. Daarom komt Shell met een su blieme polymeerwas die de lak voor ziet van een duurzaam bescherm- laagje. Dat houdt roest en aanslag op afstand. En laat uw auto glimmen als nieuw. De prijs is slechts f 6,95. Alweer een aardig voorbeeld van Shell's filoso fie dat betere service best scherp ge prijsd kan zijn. provinciale onderwijsraad (POR) uit mededelingen van de heer G. van der Scheer (provinciale griffie) De twee grootste instellingen voor hoger onderwijs in Zeeland - maritiem Instituut en het IHBO, beide te Vlis singen - hebben vorige week laten weten, dat zij studeren op een vorm van nauwere samenwerking Bedoe ling is nu om te bezien of de vijf samenwerkende instituten tot een nauwere relatie kunnen komen. Van der Scheer: „Eerst wil men kijken of men binnen het dagonderwijs zover kan komen. Later zullen ook de part time opleidingen bij die besprekingen worden gehaald." zo zei hij. Gedeputeerde R C.E. Barbé van on derwijs zag in die ontwikkeling reden tot enige vreugde en een voorzichtig optimisme over de mogelijkheden in Zeeland tot een Hogeschool te komen. ,,Er tekent zich nu een aanzet af voor een zaak, waarmee we al jaren bezig zijn. Er zullen nog heel wat gesprek ken nodig zijn voor een en ander uitgekristalliseerd zal zijn. Maar ik heb de indruk, dat men die samenwer king ook waar wil maken" Het POR-lid A. Korstanje (algemene bond onderwijzend personeel was op de gang van zaken „niet helemaal gerust' Hij vroeg zich af hoe een Zeeuwse Hogeschool bestuurlijk in elkaar zal worden gezet en stelde: „De twee sterkste instellingen zijn nu fu sie-besprekingen begonnen. Wordt het niet zó, dat straks de andere instellingen zich daar bij kunnen aan sluiten0 In dat geval krijg je een eenzijdige bestuurssamenstelling en dat lijkt me ongewenst' Barbé wees hem erop. dat nu niet twee maar vijf instellingen over nauwere samenwer king spreken Men is dus wat verder Vandaar erug optimisme van mijn kant. Maar we moeten de zaak niet forceren: We moeten afwachten en alert zijn om zo nodig ondersteuning te kunnen bieden". Lerarenopleiding Vanuit de provinciale onderwijsraad werden - via vertegenwoordiger van het beroepsonderwijs en de vakorga nisaties - krachtige pleidooien ge voerd voor het behoud van de oplei ding voor leraren in het beroepson derwijs te Goes, ook na augustus van dit jaar. Men zal het Nederlands Genootschap schriftelijk de garan ties daartoe vragen, die mondeling aan gedeputeerde Barbé zijn gege ven. De gedeputeerde liet weten uit de gesprekken met het Genootschap te hebben begrepen dat er „geen sprake van opheffing van de opleiding Goes zal zijn" als er voldoende cursisten blijven. Men streeft er. ondanks de opgelegde schaalvergroting, naar om de mogelijkheden in Goes zo goed mogelijk overeind te houden, aldus Barbé. Zijn verklaringen namen enige onrust over het mogelijke verdwijnen van de Goese opleiding niet weg bf) de heren F G Scherjon. L Phemambucq en A. Korstanje Een werkgroep heeft aan bevolen het Zeeuwse draagvlak voor de deeltijdopleiding leraar beroepson derwijs te vergroten, en de opleidings tructuur aan te passen. Zo nodig moet worden gedacht aan een soort depen dance in de opzet zoals de Nutsacade- mie Rotterdam in Middelburg heeft, met een integratie in een eventuele toekomstige Zeeuwse hogeschool. Be pleit werd vanuit de onderwijsraad in ieder geval te pogen te onderbouw in Goes te handhaven, met voor even tuele verdere leerstofgebieden een uit wijk naar Bergén op Zoom of des noods Rotterdam MIDDELBURG De provinciale emancipatiecommissie zal een ad vies naar gedeputeerde staten doen uitgaan om te komen tot de realisering van een voorziening voor opvang van kinderen van provinciaal personeel. Dit werd donderdag duidelijk tijdens een vergadering van de commissie in Middelburg. De kinderopvang is een experi ment waarmee voorwaarden moe ten worden geschapen om vrouwen die bij de provincie werken even veel kansen te geven om aan hun carrière te werken als mannen, Voor het experiment is een provin cie-bijdrage van zesduizend gulden beschikbaar. Het is de bedoeling dat het experiment een aantal ja ren 'draait' en men hoopt dat de opvang op den duur een officiële, blijvende voorziening wordt In het eerste Jaar. denkt de commissie, zou dan worden gewerkt met een werkloze die de opvang leidt, in het tweede jaar met een werkloze en een beroepskracht op fifty fifty- basis en in het derde jaar met een volledige beroepskracht. De commissie uitte gisteren nogal wat kritiek op de discussienota provinciaal sportbeleid Eens te meer blijkt dat er sprake is van een geweldige achterstand op het ge bied van vrouw en sport, vond men. Er werd op gewezen dat de nota te weinig duidelijkheid verschaft over de positie van meisjes en vrouwen in de sport. Men zou graag zien dat er een grotere rol wordt weggelegd voor vrouwen in besturen van sport clubs. dat er meer faciliteiten (kleedlokalen) voor vrouwen wor den ingericht en dat de Zeeuwse sportwereld meer vrouwelijke trai ners en verzorgers knjgt. De commissie zal schriftelijk reage ren op de nota.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 13