0005$ "Sfi* van europa meubel deze maand, dit model deze. prijs 44SO, JAKOBSEN 01100-11920. DE ZEKERHEID VAN 366 DAGEN SERVICE PER JAAR. MEUBELEN VRIJDAG 30 MAART 1984 PZC/ provincie 12 TOMMIE zoon en broertje van Jeroen, Nellie en Llndie de Bont, Briljant 1, 4337 ME Middelburg. Dankbaar en blij geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje, en broer tje voor Ramona MARCEL IZAAK JOHANNES Jasper. Jenny en Ramona Cevaal 28 maart 1984. 4365 AW Meliskerke. Sivertstraat 2. Met leedwezen delen wij mede, dat op 27 maart 1984 is overleden onze oud-medewerker, de heer P. C. DANSEN die voor zijn pensionering gedurende vele jaren in dienst was van de gemeente Rilland-Bath als gemeentebode. Wij bewaren aan hem zeer goede herinneringen en betuigen onze deelneming aan de nabestaan den. Openbaring 21:4 Geheel onverwachts heeft God tot Zich geno men mijn innig geliefde vrouw, onze lieve moe der en oma MARTINA MELSE echtgenote van Jan Sandee op de leeftijd van bijna 83 jaar. 's-Heer Arendskerke: J. Sandee 's-Heer Arendskerke: M. van de Guchte-Sandee Lewedorp: L. Sandee J. Sandee-Kievit Marjolein, Cor De Lier: J. Sandee C. Sandee-van der Stelt Dominique, Manon, Jan-B astiaan Goes: S. Sandee M. P. Sandee-Nijsse Arjan, Jeanine. Marline 29 maart 1984. Huize 'Poelwijck', kamer 109. Slotstraat 15, 4458 BK 's-Heer Arendskerke Mijn vrouw, onze moeder en oma is opgebaard in de rouwkamer van huize 'Poelwijck'. Gelegenheid tot bezoek aldaar dagelijks van 15.30-16.00 uur en van 18.30-19.00 uur. De rouw dienst zal gehouden worden maandag 2 april om 14.00 uur in de zaal van huize 'Poelwijck', waarna aansluitend de begrafenis om 15.00 uur zal plaatshebben op de Bijzondere Begraafplaats te Nieuwdorp. Na afloop van de begrafenis is er in de zaal van 'Poelwijck' gelegenheid tot condoleren. Heden overleed, zacht en kalm. op de leeftijd van 78 jaar. mejuffrouw M. J. PELLE Uit aller naam: J. van Vlaanderen ex. test. Middelburg. 25 maart 1984. Noordbolwerk 29. Correspondentieadres: Oosterscheldestraat 209, 4335 PE Middelburg. De crematie heeft, op uitdrukkelijk verzoek van de overledene, in alle stilte plaatsgevonden. Met droefheid geven wij u kennis dat nog vrij onverwachts is overleden, onze geliefde broer, zwager en oom CORN'ELIS WESTSTRATE in de ouderdom van 87 jaar Krabbendijke: C. Weststrate-Hollestelle Chr. Weststrate P Weststrate-Hoogesteger H. Berman-Weststrate J. Berman neven en nichten 29 maart 1984 Gawege. Waarde Correspondentieadres: J. Berman, Zuidweg 5. 4413 NL Krabbendijke. De begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats t,e Waarde op maandag 2 april. Vertrek vanuit het vergaderlokaal van de Geref. Gemeente, J. W. Frisostraat, Krabbendijke. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis Bergzicht te Goes. Bezoekuur 15.00-15.30 uur. Algehele begrafenisverzorging Rouwbedrijf Fa. J. Hoekman Zn. (v/h A. A. Hillebrand Goes) Langeweg 1, 4431 CE s-Gravenpolder. Telefoon 01103 -1444. b.g.g. 2408. grafkisten - rouwtransporten - bcgrafenisautoverhuur - taxi-onderneming OOK ZITTEND ZIEKENVERVOER BEGRAFENISONDERNEMING VAN DER HOOFT J. de Kok, Prunusstraat 25. 's-Gravenpolder Tel. 01103-1517, b.g.g. 1327. Voor alle dienstverlening. Overal te ontbieden. Dag en nacht bereikbaar. Ph. Bloos AFWEZIG maandag 2 en dinsdag 3 april WAARNEMING: A. t/m K. dr. Bergen L. t/m Z. dr. Kapteijn iedereen leest de krant altüd en overal. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op m de PZC verschenen berichten, artikelen of commentaren. Niet voor open brieven, gedichten en dergelijke. Anonieme inzendingen of stukken zonder dui delijke opgave van adres en woonplaats wor den met in behandeling genomen. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 350 woorden De redactie behoudt zich het recht voor inzendin gen te bekorten, Over geweigerde brieven kan niet worden gecorrespondeerd. Kruisraketten Om hoor en wederhoor toe te passen kan het in deze dagen wel bijzonder nuttig zijn om eens een kerkelijke tegenstander van de heer Tevel (zie stemmen uit de kerken van 14 maart) zijn zegje te laten doen inzake de synodale uitspraak der gereformeerde kerken over de kruisraketten. Het is de 34 jarige ds E. J. Westerman uit Tsummarum (Friesland) die in niet mis te verstane woorden dit synode besluit kraakt. Wat zijn de bezwaren van ds Westerman tegen het Lunterse synodebesluit? 1. Men vertelde er niet bij. dat indien dit voorstel tot het niet plaatsen der raketten tot resultaat kan hebben: martelaarschap, vanwege het feit dat Rusland dan vrij spel krijgt. 2. De synode heeft met geen woord gerept over het demonische van het Russische systeem. 3. Rusland heeft via de desinformatie op uitstekende wijze een vals beeld van het communisme geschetst. 4. Zo men ter synode het demonische karakter van het communisme had aangegeven, zou dit nu veel scheiding binnen de kerken hebben voorkomen. 5. De synode loopt aan de leiband van het optimisme van het IKV 6. Waarom spreekt de synode zich uit tegen de kruisraketten, maar bereidt men de gemeenten niet voor, hoe men moet leven onder communistische dictatuur? 7. Dit synodebesluit is genomen onder invloed van de massamedia. 8. Het is volksbedrog, om te doen geloven, dat de tegenstander zich ook wel zal beperken. 9. Rusland gaat door, goedwilligheid in het westen, wordt door het oosten alleen maar uitgebuit. 10. Een zeer belangrijk punt is, dat het besluit, om geen kruisraketten te plaatsen, genomen is door een syno de, die het gezag der Schrift allang heeft losgelaten. 11. Als je als kerk alle ongebonden heid toelaat kun je voor orthodoxe gemeenteleden maar moeilijk komen aandragen met dergelijke besluiten. Tot zover ds Westerman over de geno men besluiten zijner synode. Elf pun ten, de moeite waard om eens rustig te overwegen. Een frisse wind vanuit het hoge noorden! L, Janse B Prümersstraat 8 's Gravenpolder Oorlogsrecht (1) Beschaafde mensen hebben afgespro ken om bepaalde strijdmiddelen niet te gebruiken voor het vernietigen van de vijand, als zijnde ongeoorloofd. De andere middelen zijn humaan genoeg bevonden om je medemens te vernie tigen, niemand heeft ooit de moed gehad om de resultaten hiervan be kend te maken, de propaganda voor het plaatsen van atoomraketten zou er niet mee gebaat zijn. Het moeten doormaken van een atoomoorlog ban nen we zover mogelijk uit ónze ge dachten, in de ijdele hoop dat het onze deur voorbij zal gaan. We zijn er wel van overtuigd, dat zo'n oorlog veel en veel verschrikkelijker zal zijn dan het resultaat van twee bommen, die die twee Japanse steden van de aard bodem hebben weggevaagd, want de kracht daarvan was niet te vergelij ken met die van de nu opgestelde raketten, die bedoeld zijn om een groot deel van de wereld volkomen levenloos te maken. De weinige foto's die ons lieten zien hoe de restanten van mensen er uitzagen nó die aanval was een misselijk makende, afschuwe- Geen extra kosten. Nooit of te nimmer onvoorziene uitgaven voor reparaties Bij Skala betaalt u slechts eén prijs, de maandelijkse huurprijs Omruilen wanneer u wilt. Altijd de mogelijkheid om 't nieuwste van het nieuwste in huis te hebben. Hoe? Gewoon uw toestel even omruilen. Makkelijker kan 't met Huurkontrakt al vanaf 6 maanden. Met Skala kunt u alle kanten op. want bepaalt hoelang u huren wilt Eén,twee of drie keer 6 maanden. Hoe langer u huurt, hoe aantrekkelijker de prijzen 366 Dagen échte service per jaar. Het volle pond aan kijkplezier met de zekerheid van razendsnelle service. Ook op zon en feestdagen En nü de allerlaagste prijzen. Skala bestaat 10 jaar en dat vieren we Kom meteen langs en profiteer van Skala's extra lage prijzenfestival Of bel voor de dichtstbijzijnde vestiging 030-6118 46 Want wat u hier naast ziet is slechts 'n voorbeeld uit velen uuiwiiirn gtMseea op 3x6 nuMdoi nuoroenode Emmjtge insUlUtKtoJttn ifcthti 50.- Goes, Lange Vorststraat 59-61,Telefoon f/ ieV0\ ,o»e „Qe<op Ae9e°1 J e<*V n^'op „sv *aeVo „en"e< °oP^eb Y\°ot y 2-3 Zitkombinatie Kollum. Bijzonder model met soft leder. Lekker zachte, polyether-gevulde zit en rug. Afgewerkt met fraaie, lichte bies. Breeduit superieur comfort. Ook als royale fauteuil. Buitenruststraat 20. Middelburg. Telefoon: 01180 37840 Vrijdag koopavond, 's maandags gesloten. lijke afspiegeling van de humaniteit van de wél geoorloofde middelen. De aanblik daarvan vond ik veel erger dan die door gifgas aangetaste men sen. Wie durft deze vorm van oorlog voering humaan te noemen? De machthebbers van Irak mogen vol gens schrijver niet meer regeren, mo gen diegenen die de atoomoorlog zul len veroorzaken dat wel? Of moeten we rustig afwachten tot we allen ver nietigd zijn? Iedereen die zijn macht misbruikt om zijn medemens te ver nietigen mag voor mij van zijn stoel geschopt worden, zelf zoeken ze liever een veilige schuilplaats op voordat ze op de knop drukken. Sussen we on szelf nog steeds in slaap door te denken dat die raketten nooit ge bruikt zullen worden? De demonstra ties tegen elk oorlogsgeweld vertellen ons dat er nog wel een goede mentali teit aanwezig is, jammer genoeg zijn er van al die demonstranten erg wei nig, die bij het uitbreken van een oorlog - neen - durven te zeggen tegen alles, wat met een oorlog te maken heeft. Verschuil je er niet achter datje alleen toch niets kunt doen. Iedereen zal de verantwoording moeten dragen voor zijn daden, zelfs het doorgeven van een gekregen opdracht maakt je medeplichtig aan de fatale gevolgen van die vernietiging. Eén 'neen' dur ven zeggen is duizendmaal meer waard dan het meedoen aan een de monstratieoptocht. Alleen dan kan je schuldenvrij de verantwoording on dergaan. Geert Pasveer Zuiderzeestraat 34 Oost-Souburg Oorlogsrecht (2) Eindelijk is er dan weer eens een oorlog, met excessen, waar we veront waardigd over mogen doen. Een oor log waar mensen niet alleen sterven door de kogel maar ook door bizarre chemische wapens. Wanneer in een oorlog mosterdgas en mycotoxine mensen moeten verminken is dat een reden voor verontwaardiging en be zorgdheid. De slachtoffers worden naar Europa gehaald om verpleegd te worden. Het schijnt immers veel erger te zijn dan de dood door napalm en fosfor en zelfs diverse soorten kernwa pens waaronder straks ook de 'Woens- drechtse kruisraket'. Het Woens- drecht van de ondernemers die bang zijn dat aktievoerders het 'onderne mersklimaat' komen verpesten. Die demonstranten schijnen zelfs lid te zijn van een vakbond, dus een extra reden om op te passen vinden de ondernemers. Misschien kunnen ze net als in Engeland deze staatsge vaarlijke elementen wegkopen? Het lezen van een krant doet mijn gevoe lens steeds meer in de war sturen. Als ik waar dan ook kinderen zie spelen, neem ik aan dat hun ouders die kinderen geen marteldood met vele verminkingen wensen. Een martel dood door kernbommen, napalmbom men of mosterdgas, laat staan één door 'prachtige' wapens uit Frankrijk die het nog zo goed deden tegen de Engelsen op de Falklands. Of zijn we dat alweer vergeten? Vele Argentij nen en Engelsen niet. Toch als ik de krant lees merk ik dat veel ouders een ander kind of groot mens zo'n dood wel wensen en er dan ook alles aan doen het eventueel te kunnen doen. Doodeenvoudig omdat die mensen die wapens als bezit rechtvaardigen. Die mensen vinden het ook jammer dat we over een tijd de huidige oorlog slachtoffers weer zijn vergeten. Onze Ontwikkelingsminister vindt het toch ook niet meer nodig het vernielde Vietnam te helpen. Moeten ze maar niet communistisch zijn. Het is net zo erg als katholiek in de Middeleeuwen. Het is vreemd, maar de krant waait ook wel eens met de op dat moment waaiende winden mee en is niet dui delijk. Pas wanneer een krant mensen aanzet tot nadenken over die zaken, dan pas krijgt zij kon takt met de lezers ervan. J. Goetheer Pinakel 8 Middelburg Kattenellende Uit mijn winterslaap gewekt door een heerlijk zonnetje, begon ik aan mijn tuintje te denken, waar ik van de zomer heerlijk van de zon hoop te kunnen genieten. De narcissen-bollen die nog in de schuur lagen, gingen dus de grond in. Maar niet voor lang. want de volgende morgen lagen ze weer boven de grond, de katten uit de buurt (die kennelijk geen kat privé thuis hebben) hadden hun katten- stront er weer tussen gemengd. En zo gaat het bijna elke nacht, en dat wordt stom vervelend. En het werkt niet vredelievend. De baasjes en vrouwtjes hebben vorig jaar niets ge leerd van hun grote verdriet, toen een aantal katten werden gedood door vergif en dat ze smartelijk in hun armen doodgingen, dal hel weer kan gebeuren denken ze daar dan niet aan, want de katten vreten nog steeds graag uit vuilnisemmers en hoekjes en gaatjes. Ik hou zelf van dieren, en zou er best een aantal willen, maar omdat we er niet altijd voor kunnen zorgen, houden we het bij een aqua rium, dus als iedereen nu voor z'n eigen dieren zorgt, en ook een beetje respekt toont voor een ander z'n bezit, zou het dan beter gaan dit jaar en zou er minder echt of zogenaamd verdriet van katteneigenaars zijn. Want vol gens mij wordt er nog al eens slecht voor dieren gezorgd. C. Schrier M. D. de Grootstraat 43 Goes Moedermelk Naar aanleiding van het artikel in de PZC van 13-3-1984. 'Nader onderzoek moedermelk nodig', ben ik me erin gaan verdiepen, hoe en wat kinderen doormaken, eer ze de volwassen leef tijd hebben bereikt, indien ze al niet tot de slachtoffers van deze tijd beho ren. In de jaren vóór 1984 zijn er al vele waarschuwende stemmen geweest voor alle vergiften in bodem, lucht en water, waaronder ook de landbouw vergiften. Dat daar de meest kleine, weerloze, ongeboren en geboren ba by's de dupe van zijn geworden, is toch iets, waar ieder mens in het diepst van zijn wezen over zou moeten nadenken. De moedermelk, waar vroeger de meeste opbouwende en beschermende stoffen inzaten, nodig voor de groei van het kleine li chaampje, is niet meer wat het is geweest. Hoe kunnen degenen, die dit veroorzaken, verantwoorden, vraagje je dan af? Wanneer je het overdenk dan wordt zo'n kind in het moeder chaam al bedreigd en zo het al geb ren wordt (miskraam, misgeboor door radlo-aktiviteit) krijgt het zuigelingentijd weer een bedreigt groeiperiode te doorstaan en lat* (kleutertijd en schoolkind) weer v> het voedsel. „Is de melk dan nog goe voor elk?" Men hoeft de kranten en televisie maar te bekijken om te w ten hoe intreurig het met de aarde gesteld. Het aantal kankerpatiënte stijgt nog steeds. Och, we hoeven hi allemaal niet op te noemen - we wete het toch? Hopelijk dat degenen, d toen niet wilden luisteren, nu toe eindelijk wakker zijn geworden. Mai gelukkig zijn er al velen, die de heilloze weg hebben verlaten, doe het is niet genoeg. Er moet een ve grotere ommekeer in ons denken handelen komen. Laat de generatie die na ons de aarde gaan bevolkt toch niet in de kou staan en leg he dat lijden niet op, wat u zelf ook graag wilt ondergaan. De verantwoo ding ligt bij ons allen, maar vooral b de desbetreffende instanties. Dec om alle kinderen, ongeborenen geborenen. Ze zijn ons toevertrouw! Dan behoren we hen ook goed verzorgen en te beschermen voor ali gevaren die hen bedreigen. In hs diepste van ons wezen zijn we alle van goede wil, maar we luisteren vaa zo slecht naar de stem van ons gew ten. De Wet van Oorzaak en Gevoi werkt altijd door. De rekening wor< ons nu gepresenteerd. A. M. de Kort-Stomebrin W. S. M. de Ko\ Rooseveltstede 63-1 Got Jeugd en gezin (3) Ik heb zelf, als vrijwilliger, regelmat met Jeugd en Gezin en aanverwant instellingen te maken en ben het da vaak met de gang van zaken nii volledig eens. Maar de stemming nu duidelijk 'gekweekt' wordt, is 2 kef niet in het belang van de jeugc gen en hun ouders! Wanneer oude; altijd meteen weten waar hun kin zit, zal men genijgd zijn. 'verhaal' gaan halen op dat adres, en ik den dat dat geen prettige zaak is voor he gast-adres. Ik ben van mening dat politie van de plaats van inschrijvint zeg binnen 2 maal 24 uur en ondè geheimhouding, op de hoogte geste! moet worden van de verblijfplaat van de minderjarige. Bij een langer 'onttrekking' zal e.e.a. in overleg me de oudertsof als dat niet mogelijk via een procedure bij de rechter die nen te gebeuren. Het gevolg is nu da: veel mensen die zich nu inzetten a! opvang-, gast- of pleeg-adres, zich twee keer zullen gaan bedenker. Maar vooral de jeugdigen in probic men, weten nu helemaal niet mee wat ze moeten of kunnen doen, me het grote risico dat ze tussen wal e: schip vallen. Ik wil er voor pleiten, di in ieder geval te voorkomen. Han Mulle Lijsterhof 1 Heinkenszai GROTE VAART ACMAEA 28 85 zo Masira nr Bahrai ALAMAK 29 te Istanboel, ALHENA 28: Hamburg. ALNATI 28 40 z Rio Grande Buenos Aires, AMSTELDREEF 28 10 i Kp. Finisterre nr Avonmouth. AMSTE MEER 28 30 zw Boulogne nr IJmuicT AMSTELPARK 28 te Geraldton, AMSTE: VAART 29 te Singapore. ANTILLA BAY: 55 nw Lissabon nr Yushny. BRITSÜM t 460 ozo Kp Race nr Antwerpen. BROER EMERALD 29 te Barcelona. BUENA VI; TA 29 10 o Gotland nr Antwerpen, CHIN WINDS 27 630 w Los Angeles nr Keelun CONTINENTAL SPIRIT 27 vn Osaka i Haypolnt, DAPHNE 28 360 wzw Ls_ Bonny, DIADEMA 28 vn Houndpoint Rotterdam, DOCKEXPRESS-20 28 50; Kualalumpur nr Osaka, FELANIA 29 t Puerto La Cruz, FOSSARINA 27 Havre nr Cagliari, FULGUR 28 780 on Barbados nr Curacao, FUSUS 28 150 ei Whangarcl nr Wcstcrnport. HECTOR 281 no Azoren nr St. Maarten, HILVERSUM' 400 nw Guam nr Newcastle. HONOLULt 28 80 nw Pto Bolivar nr Pto Bolivt INCOTRANS SPIRIT 28 650 wzw Las send nr Felixstowe. ITTERSUM t Abbotpolnt nr Hongkong. JAVAWINDS: te Keelung, JAVAZEE 28 100 o San Migu nr Faro, KYLIX 28 vn Stanlow nr Teespce MAASSLUIS 28 140 zo Azoren nr Wil min ton, NEDLLOYD BALTIMORE 29 te Barj kok, NEDLLOYD FUKUOKA 29 te Carl gena, NEDLLOYD GOOILAND 28 140 nc St. Vincent nr Rio de Janeiro, NEDLLOY KYOTO 28 Mombasa nhr Colombo, NED! LOYD LOIRE 29 te Hongkong. NED! LOYD MANILA 28 500 zzo Mauritius Freetown, NEDLLOYD MARSEILLE 281 Kaohsiung, NEDLLOYD MOJI 27 Rouen nr Duinkerken. NEDLLOYD Né SSAU 28 550 zzo Maladiven nr Singapo-. NEDLLOYD ROCHESTER 28 570 ono: Aden nr Suez. NEDLLOYD ROTTERD.y 28 t.h.v. Malta nr Port Said, NEDLLOY SPAARNEKERK 29 te Keelung. NED. LOYD WAALEKERK 28 80 O Salalab Doha, NEDLLOYD WILLEMSKERK 1 120 zw Landsend nr Rotterdam. POLYDO RUS 28 t a nr Iskenderun, PRINS FRED: RIK HENDRIK 28 180 zw Havé Cartagena, RIJNBORG 28 vn Delfzijl s Mantyluoto, WATERGEUS 28 250 zo dagascar nr Durban, WIELDRECHT 2i no Mogadiscio nr Eurobay KLEINE VAART ADARA 28 v Vitoria nr Ascunsion, ALK2 v Rotterdam. ALLIANCE pass 28 Schte monnikoog nr Gunness. AMANDA SMIÜ 28 v Herova nr Cristobal. ANGELA SMIT? 28 te Yokohama. AZOLLA 28 120 n Villa;- nr Villa Garcia, BARENTZGRACHT 286 no Warneinuende nr Molril, BEURS GRACHT 28 v Drammen nr Cotoncc BLOEMGRACHT 29 te Marina di Carran BONTEGRACHT 28 te Hanko. BUFFALO EXPRESS 28 150 o Malta nr Jeddst CARINA pass 28 Dopggersbank nr IJmc den, CARLA 28 40 wnw Algiers nr Istanbii CASABLANCA 28 500 z Kp Race nr Rotte: dam. CHRISTINA 28 v Panama Kan Antonio, DEPENDENT 28 v Amsterdam E Beverwijk, DUTCH MASTER 29 v Rotte dam nr Carrlngton, ELDIR 28 130 z Liss bon nr Liverpool, ELECTRON 28 in IeB Zee, ENAK 28 100 z Golf v Suez nr Live pool, ENGELINA BROERE 28 dw TeesE Tees. ESBEEK pass 29 Brandaris nr Fred! rikstad. FAIR LI FT 28 25 no Algiers Husnes. FAIRLOAD 29 te Rotterdam GERSOM 29 te Rotterdam. GLOBE 27' Rotterdam nr Gunness. HAPPY MARI NER 29 v Rotterdam nr Hamburg, HOC: MANGRACHT 28 90 n La Coruna n IODA SMITS 28 340 ozo Rio Grande, INC.' pass 28 Ouessant nr Antwerpen, JAN WE LEM pass 28 Channel lichtschip nr Rotte dam.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 12