ZEELAND" -Gerenoveerd stadhuis van Axel officieel geopend Brandschade discotheek Oud-Vossemeer zes ton 'Behandeling haanlozen schept nieuwe klassen-maatschappij' Witte dolfijn op 'bezoek' almanak PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ['Ambtenaren onder te grote werkdruk' MARIE-CECILE MOERDIJK STAL DE SHOW Don Quichotterie rond ontzwaveling Jeugdbond pakt kunst in tegen zure regen ANWB: utopische visie bij provincie over arbeidsmarkt PAGINA 11 VRIJDAG 30 MAART 1984 (AXEL - Gemeentesecretaris A. Dieleman van Axel vindt 1 ..dat ambtenaren onder een te grote werkdruk staan en dat er op hen roofbouw wordt gepleegd. Hij zei dat donderdagmiddag bij de opening van het Axelse stad- ihuis. „Er komt momenteel te veel op de ambtenaren af om goed te kunnen verwerken". -bieleman stelde vast dat het rijk enerzijds steeds meer werk naar de gemeenten afstoot maar anderzijds diezelfde ISgemeenten vergaande bezuinigingen oplegt en daarbij Steeds nieuwe wetten blijft produceren. 3 (Bovendien neemt het aantal beroep- en bezwaarschriften (zienderogen toe en is er een nieuw salarissysteem ontwik keld dat binnen het ambtenarenapparaat voor spannin gen zorgt. ipe gemeentesecretaris: „De ministeries hebben bepaald dat als rem op het uitbrengen van nota's steeds de financiële consequenties moesten worden aangegeven. In de afgelopen jaren is dat in nog geen tien procent van de gevallen gebeurd. Er wordt mijns inziens dan ook op diverse medewerkers roofbouw gepleegd" Hij vindt dat er een rem moet worden gezet op verdere nieuwe wetgeving. Volgens Dieleman zou de regering het beste bij een boer in de leer kunnen gaan. „Een boer moet ook zaaien naar de inhoud van de zak. Het lijkt mij geboden dat als bestuur ook eens te gaan doen". De Axelse secretaris gelooft dat ambtenaren in een glazen huisje werken en voor iedereen zichtbaar bezig zijn. Ter ondersteuning daarvan haalde hij een belevenis van één van de raadsleden aan. die bij een bezoek aan een kleuterschool de kinderen vroeg wat er op een stadhuis zoal wordt gedaan. Het directe antwoord: koffie drinken. Dieleman: „Het is jammer, dat zelfs kleuters al zo denken". Gemeentesecretaris A. Dieleman. VLISSINGEN In de Zeeuwse wateren en voor de Zeeuwse kust houdt zich momenteel een wit walvisach tig dier op. Gisteren kwamen er bij de rijkspolitie, kustwachten, en de PZC verschillende meldingen binnen, dat een witte walvis' was gezien voor de kust van Zoutelande en Westkapelle. Omstreeks 16.30 werd het diertn de Oosterschelde waargenomen bij de Zeelandbrug aan de kant van Schouwen-Duiveland Volgens conservator W. Phajf van het Zeeuws Biolo gisch Museum gaat het vermoedelijk om een unite dolfijn iBeloega, een walvisachtige soort i. Woensdag kreeg de heer PhaJJ overigens al een tip binnen, dat een walvisachtig dier rondzwom in de Westerschelde bij Hansweert. Gistermorgen hield het dier zich geruime tijd op voor de Walcherse kust. De heer PhaJJ denkt dat om één en hetzelfde exemplaar gaat De heer J. Lous uit Westkapelle zag het dier om halj tien 20 meter uit de kust van Westkapelle. „Het dier kwam ongeveer drie keer per minuut boven water, was spierwit en had een lengte van ongeveer vijf a zes meter. Ik heb in mijn hele leven nog nooit zoiets gezien", vertelde de enthousiaste heer Lous. De waarneming, die woensdag bij Hansweert werd gedaan, sprak van een walvisachtig dier van drie meter lang. Door deze uiteenlopende waarnemingen is het voor de heer Phaff niet mogelijk om te zeggen of het een mannetje of vrouwtje betreft en of het een jonge of oude witte dolfijn is. De witte dolfijn kan 3.50 tot zeven meter lang worden en het gewicht ligt tussen de 375 en 2000 kilo Hoe ouder het dier wordt, hoe witter de kleur wordt. De witte dolfijn een viseter en kustminnend komt voor in het Arctische gebied, de Witte Zee, IJsland. Nova Zembla, Groenland en de Siberische eilanden. De witte dolfijn zwemt meestal in scholen van 5 a tien exemplaren. De witte dolfijn is al eens vaker in Nederland gesigna leerd. Zo zwom in 1966 een witte dolfijn op de Waal en Rijn, tot in Duitsland toe. In januari 1981 werd een witte dolfijn waargenomen in de Oosterschelde bij Wemeldinge. Het dier heeft toen een week in de Oosterschelde rondgezwommen. De heer Phaff raadt de mensen aan het zoogdier rustig te laten rondzwemmen. „We moeten er niet als gekken achteraan gaan jagen. Men moet de natuur z'n gang laten gaan". AXEL 'Axel en z'n nieuw stad-uus, da bin de mens'n tuus'. Een regel uit het liedje dat Marie-Cécile Moerdijk woensdagnacht speciaal componeerde voor de opening van het Axelse [stadhuis. Zij zong het donderdagmiddag in de raadzaal, vlak voordat de commissaris der ^Koningin in Zeeland, dr. C. Boertien, het stadhuis officieel opende met de onthulling van een —houten beeld van koningin Beatrix. „Want Axel is de schoonste plekke van het land'... 'lljBurgemeester C. Ockeloen van Ter- woord het ontwerp van het stadhuis betreft het gemeentebestuur en de neuzen sprak later in zijn rede vaneen als een 'gelukkige koppeling tussen Temeuzense architect („dat dan ge- ES'provocerend lied', waar Marie-Cécile heden en verleden'. Hij prees wat dat lijk ook stadskantoor moet heten") .Moerdijk had gezongen over de meis- r 3jes van Axel als de schoonste in het 3 land. De burgemeester waarschuwde =-voor de terugkeer van vroegere veld- ■slagen als de jongens van Terneuzen Pjweer voor de deernes naar Axel zou- ulden gaan.... flöe toon van de toespraken, met kwinkslagen over en weer, gaf gister- imiddag duidelijk aan in wat voor sfeer „g de opening van het Axelse stadhuis zich afspeelde: luchtig en informeel. [Het gemeentebestuur dankte dat na i afloop vooral aan de drie optredens van Marie-Cecile Moerdijk, geboortig r uit de Axelse kern Zuiddorpe. Naar BAxel gekomen door de goede contac ten met wethouder P. Apers („Piet en ik kennen elkaar ongeveer vijftig jaar") wist zij zonder enige moeite de r»i meezingers op haar hand. Wandbord Het officiële openingsgedeelte be stond eerst uit de onthulling van een wandbord in de hal van het stadhuis en daarna van het beeld van konin- _gin Beatrix. Het is vervaardigd door _de beeldhouwer M. Verhoeven uit T~Wijk en Aalburg, vroeger onderwij- Szer in Spui. Verhoeven exposeerde Aenkele maanden geleden in het ■streekmuseum 'Het Land van Axel', f |Dr. Boertien roemde in zijn openings- Duo brak 119 maal jjin in Middelburg jen in Vlissingen 'MIDDELBURG - De verleden week door de Middelburgse recherche aan gehouden 22-jarige Hagenaar M. W. en diens leeftijdgenoot R.-K. uit Oost- Souburg hebben voorzover nu be kend 119 inbraken gepleegd, zo is dinsdag meegedeeld door woord voerder C. Marinussen. Eerder ging de politie er vanuit dat het duo 111 gevallen op zijn naam had staan. In de woning van de Hagenaar is bij huiszoeking afspeelapparatuur aan getroffen en naar aanleiding daarvan konden enkele nieuwe inbraken in Middelburg en Vlissingen worden op gelost. Ook werden enkele staatsloten uit 1982 aangetroffen en dat was vol doende om drie gevallen van diefstal in Nieuw- en Sint Joosland tot klaar heid te brengen. Zoals gemeld hadden beiden het vooral op girobetaalkaar ten en betaalcheques voorzien die via een truc door derden werden verzil verd. Met de oplossing van de laatste icht inbraken is het totale bedrag aan gestolen geld en goederen gestegen tot boven de vijftigduizend gulden. maar dat de architectuur van het oude gebouw in stand was gehouden. „Axel heeft in het verleden al vele historische gebouwen verloren en dit stadhuis doet denken aan een kas teel"..., Burgemeester A. Hack sprak van een stadhuis, Axel waardig. Hij herinner de aan de totale verbouw- en nieuw- bouwkosten van twee miljoen gulden en haalde met gepaste trots aan dat het krediet, door de gemeenteraad eind '82 beschikbaar gesteld, niet was overschreden. „Ik dacht dat dit zo vaak niet voorkomt.De renovatie en uitbreiding van het stadhuis heeft overigens nauwelijks een jaar in be slag genomen. Trots De nestor van de raad, H. P. Cijsouw, stelde vast dat de tegenstanders van de ver- en nieuwbouw ongelijk heb ben gekregen. „We kunnen trots zijn op dit prachtige gebouw". Namens het architectenbureau sprak tenslot te J. Sanderse. Na het officiële gedeel te werden de genodigden, waaronder de Zeeuws-Vlaamse b. en w.'s, de oud-burgemeesters van Axel M. K. van Dijke en A. de Kam en de ge meentebesturen van de Belgische buurgemeenten Moerbeke en Zelzate, door het nieuwe stadhuis geleid. 'De Oude Vos' was gevestigd. De commissaris der Koningin, dr. C. Boertien, onthult het beeld van koningin Beatrix. Tv en stereo in Middelburg gestolen MIDDELBURG - Bij een inbraak in de woningn demilie Van G. aan de Wilhelminastraat in Middelburg zijn in de nacht van woensdag op donder dag een kleurentelevisie en een ste reocombinatie ontvreemd ter waarde van tweeduizend gulden. Toegang werd verschaft door de sluiting van het bovenlicht boven de achterdeur te vernielen. De inbraak moet tussen tien voor één 's nachts en kwart voor negen 's morgens hebben plaatsge vonden. OORZAAK VERMOEDELIJK KORTSLUITING MIDDELBURG - Wat de rookgasontzwaveling in Borssele betreft Voert de meerderheid van de staten net als Don Quichotte een gevecht tegen zaken die zo niet te keren zijn. Dit zei dinsdag het GPV-statenlid P. Roose tijdens een vergadering van zijn partij in Middelburg. „De ombouw van de centrale Borssele was tussen vele kwaden een keuze voor het kleinste kwaad. De later aangewende pogingen om de rookgassen beter te zuiveren zijn door onze fractie gesteund zolang dit veiexugudai was met de normen van behoorlijk be stuur. Manipulaties met de ombouwvergunning als een overigens onmachtig machtsmiddel om de SEP op de knieèn te krijgen hebben wij afgewezen" aldus Roose die vervolgens tot zijn vergehjkingt de strijd van Don Quichotte op de proppen kwam. Roose zei verder dat de RPF GPV-fractie zich niet kan vinden in de wijze van bemoeienis van de minister van milieuzaken Winsemius. „Deze had zijn verantwoordelijkheid waar moeten maken in plaats van zijn treurnis over de zaak Borssele uit te spreken". OUD-VOSSEMEER - De schade in bar-discotheek 'De Oude Vos' in Oud- Vossemeer, na de felle brand in de nacht van woensdag op donderdag, wordt geschat op ruim 600.000 gul den. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting. Tot deze conclusie kwam de recherche van de rijkspolitie, groep Tholen, na haar onderzoek. Woensdag kwam rond kwart voor één 's nachts bij de alarmcentrale in Roo sendaal de brandmelding binnen. In totaal 13 personen van de brandweer korpsen van Tholen en Sint-Maar- tensdijk rukten uit. De vrijwilligers bestreden het vuur en de comman dantkon om 01.19 uur het sein 'brand meester' geven De Thoolse brand weercommandant, D. van Duivendijk. sprak van een gecompliceerde vuur zee. „Door ongunstige ligging van het pand in de Voorstraat, was de kans dat het vuur zou overslaan naar een aantal aangrenzende panden zeer groot", aldus Van Duivendijk. Dat kon echter worden voorkomen Doordat een aantal slaapkamers bo ven de discotheek was gelegen, werd het optreden van de brandweerlieden extra bemoeilijkt. Voordat zij konden overgaan tot blussen, moest eerst worden gekeken, of er geen mensen in het pand aanwezig waren. Dit bleek niet het geval te zijn. Het hoge schadebedrag werd in grote mate veroorzaakt door de kostbare licht- en muziekinstallatie. Ook het totale interieur van de bar is door de brand verwoest. Het pand heeft een aanzienlijke schade opgelopen, waar door het naar alle waarschijnlijkheid moet worden gesloopt. De eigenaar van 'De Oude Vos', de heer Hoekstra, was verzekerd voor brand. Over eventuele plannen voor een nieuwe discotheek in Oud-Vosse- meer kon hij nog niets zeggen. ZEEUWSE SECRETARIS STUURGROEP WERKLOOSHEID: Jarig Zo hadden wij op onze bure len, goede lezer, van de week een vrolijk dagje Eén van de secretaresses vierde haar ver jaardag en dat leidde tot trac- taties van haar zijde en bloe men van redactieleden, die haar gedurende de rest van het jaar slechts in stilte bemin nen. Het leidde ook tol schattingen over haar leeftijd. Ze bleek nogal gevleid, toen eén van de mensen op kantoor haar zo'n jaar of dertig gaf. „Tégen de dertig", zei een an der. En ook dat beviel haar ivel. „Rond de vijfentwintig", opperde iemand. Ze wees hem resoluut de deur en riep hem na: „Uitslover". Hij ging heen met hangende schouders. Want ook in vleierij moet men maat houden. TERNEUZEN - Secretaris A. H. Coo- mans van de Provinciale Stuurgroep Werkloosheid vreest een nieuwe klassenmaatschappij van eerste- en tweederangsburgers, wanneer de re gering doorgaat met het drijven van een wig tussen werkenden en niet- werkenden. Als signalen in die rich ting ziel hij het ontkoppelen van de inkomens van beide groepen, het 'afbouwen' van het zorgbeleid voor de zwaksten in de samenleving en de voorspelling „van steeds meer pro minente Nederlanders" dat een grote groep mensen nooit meer zal werken. De heer Coomans zei dat donderdag ochtend in Terneuzen op een open studiedag over arbeid en baanloos- heid van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond gewest Zeeland. Volgens de secretaris van de Zeeuwse Stuurgroep Werkloosheid mogen plannen tot economisch herstel van het kabinet, de FNV. de PvdA „en allerlei economische clubs" dan welis waar van elkaar verschillen, het blij ven hulp- en lapmiddelen, waarbij woiui gepiaai over tienduizend werk lozen méér of minder. Hij noemde het 'verbijsterend' dat uit onlangs uitge lekte regeringsstukken blijkt, dat Den Haag serieus rekening houdt met het feit dat grote groepen schoolverlaters wellicht nooit meer aan het ar beidsproces zullen deelnemen. „Dit alles vraagt, nee: schrééuwt om een reactie. Natuurlijk, er worden momenteel banenplannen ontwor pen. meestal echter voor korte tijd. Ook wordt in diezelfde sfeer gewerkt aan groots opgezette vrijwilligerspro- jecten. Echter, het gaat hier om surro- gaatbanen. Ik ben met tegen vrijwilli gerswerk met behoud van uitkering, maar het zal wél vrijwilligerswerk moeten blijven in de ware betekenis des woords. Het mag niet worden opgedrongen of aangeboden als te genprestatie voor de uitkering," aldus Coomans. Ds. D. E. Hiensch. consulent voor het maatschappelijk activeringswerk van de Hervormde kerk in Zeeland, noem de het dringend noodzakelijk dat er anders wordt gedacht over het begrip 'arbeid' „De arbeid zal moeten wor den teruggedrongen tot een middel, een instrument ten dienste van het menselijk leven." Hij hield zijn gehoor voor. dat deskundigen voor de nabije toekomst rekening houden met 2 mil joen mensen zonder betaald werk. Een heropleving van de economische groei neemt dat probleem niet weg. Door nieuwe investeringen ontstaan nauwelijks arbeidsplaatsen. Apathie Als gevolg van deze uitzichtloze si tuatie verzinken veel mensen in een totale apathie, zei de heer Hiensch. „De opkomst van de Centrumpartij is een signaal dat we ernstig moeten nemen. Daarnaast is het bijzonder funest dat we niet in staat zullen blijken aan jonge mensen een toe komst te bieden." Hij riep samenleving en kerken op. zich te bezinnen op een fundamenteel andere houding ten opzichte van de medemens zonder betaalde baan In dat kader past ook een nieuwe waar dering van het vrijwilligerswerk. „Je kunt zelfs stellen velen die geen baan hebben, verdienen niet, maar dienen wél. Velen die een baan hebben ver dienen wel, maar dienen niét." Ds. Hiensch noemde het een diakona- le taak van de (kerkelijke) gemeente om overheid en maatschappij te wij zen op zaken, die te maken hebben met gerechtigheid. „We zullen ons christelijker, menselijker moeten op stellen en meewerken aan verbetering van de leefsituatie van de slachtoffers van deze samenleving." Dc studiebijeenkomst van de NCVB in één van de zalen van de Terncuzen- se Goede Herderkerk was de derde en laatste in de reeks. Aan de hand van een aantal stellingen (zoals: werken om te leven, niet leven om te werken, haanlozen hebben recht op een ge lijkwaardige plaats in de samenle ving en bestrijding van baanloosheid moet samengaan met herverdeling van inkomen) discussieerden de be zoeksters over het thema 'arbeid en baanloosheid'. GOES - De afdeling Goes-De Beve- landen van de Nederlandse jeugd bond voor natuurstudie begint za terdag 31 maart een actie tegen de zure neerslag. Door het bedekken van kunstvoorwerpen in Goes, Zierikzee en Middelburg probeert de organisatie de aandacht te trek ken van de bevolking. De jeugdbond richt zich met de actie op het verkeer, de industrie en de bio-industrie, die volgens de organisatie de grootste veroorza kers zijn van de zure neerslag. Zo wijst de actiegroep op het feit. dat het verkeer 55 procent van de tota le stikstofvervuiling op zijn gewe ten heeft' „De zwaveldioxydelo- zing van de industrie en de elektri citeitscentrales is te verminderen door rookgasreiniging en betere verbranding" zo schrijft de organi satie in een folder. De bio-industrie veroorzaakt het grootste gedeelte van de amoniakvervuiling volgens de afdeling. „Deze oorzaken van de zure neer slag zijn niet voldoende bekend bij de mensen. Met de actie en het uitdelen van informatiepamfletten, hopen we de Zeeuwse inwoners meer bewust te maken met het feit, dat er snel verbetering moet ko men", aldus J. J. Luyt, coördinator van de actie in Zeeland. „Door de mensen te wijzen op de gevolgen van de zure neerslag, kan het verzet hiertegen groeien". Aandacht Om de aandacht te trekken, pak ken de actievoerders een aantal kunstwerken in. In Goes wordt het Ceresbeeld 'beschermd' tegen de zure regen; in Zierikzee de kikkers van de fontein en in Middelburg het kunstwerk in de Lange Delft. Vrijwilligers van de jeugdbond de len pamfletten uit, waarin zij uit eenzetten wat gevolgen zijn van de zure regen. De actie in Zeeland begint een week vroeger dan elders in het land. Zaterdag 7 april houdt de bond een bijeenkomst in buurthuis 'De Pit' te Goes. S. C. Jehoram leidt de film 'Nog net niet te laat' in. Voorts wordt een dialezing gehou den over de oorzaken en gevolgen van de zure regen. De bijeenkomst begmt om 10 00 uur DEN HAAG Het dagelijks bestuur van de provincie heeft een utopische visie op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Dat schrijft de ANWB in een commentaar op het provin ciaal sociaal economisch beleids plan. De ANWB signaleert, dat de centrale doelstelling van het beleid is te zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling van de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt en dat daaraan wordt toegevoegd, dat alle ter beschikking staande middelen moeten worden aangewend voor behoud en uitbrei ding van de werkgelegenheid in Zee land. „Een zo algemeen geformuleerde hoofddoelstelling die los staat van de waarneembare werkelijkheid is aller minst gewenst om een slagvaardig beleid te kunnen voeren met aan dacht voor werkenden en haanlozen" schrijft de ANWB. Volgens de organi satie moeten niet alle groelmogelijk heden krampachtig worden uitgebuit, waardoor de zwakke elementen in de belangenafweging nog sterker onder druk komen te staan. Voor de werkge legenheid in de recreatie en het toeris me geldt volgens de ANWB, dat die niet bevorderd mag worden ten koste van natuurwaarden en landschappe lijke elementen Dat zou. stelt men, aantasting betekenen van dat wat voor de recreatieve ontwikkeling van Zeeland precies van belang ls.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 11