Agrarische scholen zien noodzaak van bundeling r- B 1=1.1 ■s lil Tweede ster voor Inter Scaldes Prijsverlaging in zuivel beter dan superheffing Misverstanden rond bureau rechtshulp PZC/ provincie 'IN TOEKOMSTEEN OPLEIDINGSCENTRUM' Kroon eens met eisen aan snackbar in Renesse Dwangsom veehouders bij overtreding hinderwet ONDERSCHEIDING KOOKKUNST MAARTJE BOUDELING DINSDAG 21 FEBRUARI 1984 UI =hE, Jft- lx MIDDELBURG - De vaten met een verdachte inhoud die al enige tijd zijn opgeslagen op een terrein aan de Oude Veerseweg (op het industrieterrein Ramsburg) in Middelburg, blijken onder andere chemisch afval te bevatten. Dit heeft onderzoek van enkele monsters op een laboratorium in Rotterdam uitgewezen. Een derde deel van deze vaten bevat chemische afvalstof. De overige vaten zijn gevuld met een latexachtige verbinding. Zoals eerder gemeld beweerde een werknemer van een metaalhandel in Oost-Souburg dat hij de vaten op de bewuste plek had gedeponeerd en dat ze een zogenaamde strontspray bevatten. Het onderzoek heeft inmiddels anders uitgewezen. De metaalhandel is in principe eigenaar van de 'chemische' vaten en dit bedrijf moet dan ook zorgen dat de vaten vóór 1 maart vervoerd worden naar de Afval Verbrandings-installatie Rijnmond. De rest van de vaten moet voor hetzelfde tijdstip naar een speciaal verwerkingsbedrijf worden afgevoerd. De controle hierop wordt uitgeoefend door de milieu-inspectie Er is nog geen proces-verbaal opgemaakt door de Middelburgse politie Een woordvoerder zei daar gisteren over: ..Er is nog niet gebleken dat het om ernstige giftige bestanddelen gaat Mocht dat een dezer dagen alsnog blijken, dan zit een proces-verbaal er natuurlijk wel in". E- pf nn T 1 «H; P <-S£S3E5E De middelbaar agrarische school in Goes, die a groeiende stroom leerlingen op te vangen r voldoet om de GOES Om kwalitatief goed agrarisch onderwijs voor Zeeland te behouden is de totstandkoming van een agrarisch opleidingscentrum noodzakelijk. Het betekent dat de middelbare agrarische school in Goes (MAS) en de lagere agrarische school in Kapelle (LAS) moeten samengaan. In zo'n agrarisch opleidingscentrum moet niet alleen dagonderwijs worden gegeven, maar ook andere vormen, zoals vakonderwijs, partieel onderwijs, leerlingstelsel, cursussen, en dergelijke. Ook kan er een centrale landbouwbibliotheek worden gevestigd, die tot nog toe in Zeeland ontbreekt. Van belang is wel dat de drie Zeeuwse landbouworganisaties (ZLO) een initiatief gezamenlijk kunnen ondersteunen. het ZLM-bestuur daar geen proble men mee. Mr Oggel stelt dat daarbij meteen de vorming van één oplei dingscentrum om de hoek komt kij ken. Die gedachte is onlangs bespro ken in het overleg van de drie Zeeuw se landbouworganisaties (naast de ZLM de Noordbrabantse Christen Boerenbond en de Christelijke Boe ren- en Tuindersbond). De CBTB heeft nader beraad gevraagd. Eind t maart wordt er opnieuw over ge- Dit ander blijkt uit opmerkingen van en LAS een goede samenwerking mo- hand dat dan tegelijk gekeken wordt praat. ir W Markusse, directeur van de rijks gelijk is. „Die moet de komende jaren middelbaar agrarische school en mr J. worden uitgebreid, om toe te groeien Oggel. secretaris van de Zuidelijke naar het middelbaar beroepsonder- Landbouw Maatschappij (ZLM), het wijs nieuwe stijl. Een fusie van de bevoegd gezag van de lagere agran- twee scholen is dan nodig, in het sche school. Ze wijzen erop dat het belang van kwalitatief goed onder ministerie van landbouw een duidelij- wijs. Daar moet de nadruk op liggen", ke voorkeur heeft voor centra, waarin betoogt Markusse. „Het ligt voor de onderwijs en vorming gebundeld zijn. Markusse zegt dat de minister van landbouw dit voorjaar een spreidings plan zal uitgeven voor de middelbare beroepsopleidingen nieuwe stijl. ..We gaan er van uit dat Goes en Kapelle er als één eenheid op staan", aldus Mar kusse. Zowel Oggel als Markusse maken duidelijk dat er in elk geval in de toekomst iets moet gebeuren. Ze noe men de plannen voor het zogenaamde voortgezet basisonderwijs. Daardoor komen er grote veranderingen voor MIDDELBURG- Het bureau voor rechtshulp in Zeclamd heeft de laatste tijd het lager beroepsonderwijs (LBO) en moelen constateren, dat het publiek veronderstelt dat er sinds kort betaald het meer algemeen voortgezet onder- moet worden voor de door dit bureau verstrekte adviezen cn informatie. Aan wijs (MAVO). De functie daarvan dit misverstand wil men zo snel mogelijk een einde maken. „De hulp van ons wordt dan in belangrijke mate overge- bureau was gratis en is gratis", zo laat de staf in Middelburg weten. 'AD VIES WAS EN IS GRA TIS' de huisvestingsproblematiek' ZLM-secretaris Oggel vertelt dat de De heer Oggel merkt op dat bij een beheerscommissie van de LAS in fusie wel enkele problemen te over- Kapelle eind vorig jaar gevraagd winnen zijn. De LAS is een bijzonder- heeft om meer samenwerking tussen neutrale school, onder gezag van de het lager en middelbaar onderwijs. ZLM. De MAS is een rijksschool. Over Mede tegen de achtergrond van de de beheersvorm van een agrarisch plannen voor de middenschool. heeft - "aPeUe. tf, Mr M PO» de moeten worden gepraat. Secretaris I Oggel beklemtoonde dat wat hem met slu,hng wordt ^dreigd. betreft het onderwijs nummer een staat, de beheersvorm komt op de tweede plaats. Overigens meent hij dat allereerst de huisvestingssituatie van de MAS fundamenteel moet wor den opgelost en dan kan er een beslis sing worden genomen over het daarbij onderbrengen van de LAS. Oggel: ..En als we het eens worden in 3-ZLO- verband dat er één agrarisch oplei dingscentrum moet komen, dan krij gen we nog de interessante discussie over de vestigingsplaats. Dat is ons om het even". Wethouder L. de Leeuw zegt dat er in Goes voor een nieuw te bouwen agra- 'Van ome Haagse redacteur) DEN HAAG De Kroon kan zich in grote lijnen vinden in de door de gemeente Westerschou- wen aan de Beheersmaatschap- pij Zeeland opgelegde hinder wetvergunning voor het bunga lowpark met snackbar aan de Hoogenboomlaan in Renesse. Dat blijkt uit de uitspraak op het beroep van een aantal bun galow-eigenaren. In een andere uitspraak bepaalt de Kroon dat de Beheersmaat- schappij voor elke dat dat zij bij de naleving van de hinderwet- voorschriften in gebreke blijft, een dwangsom van 100 gulden per dag is verschuldigd. Ook daarin volgt de Kroon de opvat ting van het college van b en w van Westerschouwen Op een aantal onderdelen heeft de Kroon de hinderwetvergun ning van de gemeente aange past. Het betreft hier ondermeer de plaatsing en de opslag van de propaangasflessen. Verder heeft de wijziging betrekking op de stankhinder. Eind juni 1982 legde het college van b en w van Westerschouwen de exploitant van het bungalow park een dwangsom van 100 gul den per dag op, omdat de hinder wetvergunning niet correct werd nageleefd. Het beroep daartegen van de Beheersmaatschappij is nu door de Kroon ongegrond verklaard. De Kroon stelt zich op het stand punt dat b en w van Wester schouwen gerechtigd zijn de na leving van de aangepaste hin derwetvergunning te eisen. De dwangsom blijft dan ook onveri kort gehandhaafd. CAMPINA-VOORZITTER LOONEN IN ZIERIKZEE: nomen door het voortgezet basison- De kwestje van het betalen van een schappelijk werk aan de Nieuwsuaal risch opleidingscentrum zonder meer ZIERIKZEE In plaats van het derwijs (ofwel de middenschool) Een ei bijdrage gaat eerst dan nn/lora ro^tnr Hio oen ml cnoolt 1c rlo n de superheffing op melk doet king gebaseerde organisaties. „Goed Er zijn ênkèïê 4e Europese Gemeenschap er beter aan te werken aan prijsverlagingen in de functioneren van een coöperatie valt andere factor die een rol speelt. Is de ïpeU'nT'wkZeeT hVt"kömr'ti't'een De"spreetoen m'hét p"and"van" de tocrtteTdiS ze'eV'gunsiig liggen ten Mivebector. Een prijsverlaging van met name de melk is tenslotte toch of staat bij een bekwaam bestuur" huisvesting Met name die van de iurl(iische procedure De verstrekte hoofdvestiging in Middelburg i Loska- opzichte van het openbaar vervoer en onontkoombaar en biedt de melkveehouder,, betere perspectieven dan een deelde Loonen mee. ..een bestunr dal WAR m Onpi: k nhDimnahp 'dl hipnt ovoninolo hnolonn mppr.nriiHnkhp lip vornniiflinir tiKkpn nriK. pn mdrutl (vrijdagmorgen van 10 00-12 00 uur), plaats beschikbaar i: binnenkort een kleine dependance me„ bj prob!emen waar ™blucll^DeKapeUe LJ^lsop twee jurtblsche kame„ aan dient te geen vo|gen ls kosteloos. Ook toewijzing van een 'gratis' advocaat of deurwaar- locaties gehuisvest en ook dat ideale situatie. Ir Markusse zegt dat er tussen MAS (Van onze Haagse redacteur) DEN' HAAG Pluimveehouder A. N. Cornells uit Philippine zal een dwangsom van zestig gulden per dag Aan het Zeeuwse bureau zijn 13 30-15 30 uur dinsdagmorgen van concreet uitgewerkt, maar er is vrij leid wordt door die prijsverlaging ook wat rechtgetrokken en een bijkomend 9 30-11 30 uur én op donderd^gmki- snel een plan voor te maken laat De aspecl is dat hel zogehelen grijze melkc,reu,l Ihel verbandelen van melk het lid dal op een verantw oorde dae 117.00-19 00 uurl. Met name van Leeuw welen Zijn collega dr A See- buiten de fabrieken oml in loom gehouden wordt. manier van zijn stemrecht gebruik dit laatste spreekuur wordt ert druk pers van Kapelle meldt dat de ge- Zo luidde kort samengevat het drijven ..Het beleid in Brussel doet de moet maken Hoewel met name de gebruik gemaakt meente er naar streeft het agrarisch betoog dat voorzitter P J H. M. Nederlandse melkveehouderij in een jongeren nogal eens de noodzaak van onderwijs binnen haar grenzen te hou- Loonen van het bestuur van de zuivel- zwart gat vallen en bij eventuele een samenwerkingsverband tussen EChtsCIlPininPPn den HlJ dee!l mee dat er volgende coöperatie Campina maandagmiddag invoering van die superheffing moet agrariërs over het hoofd zien, moeten maand een gespreR .s met vertegen. hield tljdens een bijeenkomst van het men zich van beloofde ontheffingen ook z.j zich realiseren dat de invloed De recent doorgevoerde decentralisa- woordigers van het ministerie van Coöperatief Contact Centrum West- niet teveel voorstellen", aldus Loonen die de coöperaties via bijvoorbeeld tie heeft de druk op de medewerken- landbouw, teneinde de Kapelse zor- Nederland in restaurant'Mondragon' die zich verheugd toonde over de |iet Landbouwschap op het beleid blijkt er enige verwarring te zijn ont- den aanzienlijk verzwaard. Niettemin gen over de positie van het lager in Zierikzee. Loonen hield daar een pertinente afwijzing van de superhef- kunnen uitoefenen met gering is, zo staan over instituten als een bureau wordt toch overwogen binnenkort agrarisch onderwijs kenbaar te ma- inleiding over 'de coöperatie en het fmg door het Landbouwschap. bleek uit de woorden van Loonen. voor rechtshulp en een wetswinkel. ook in viissingen spreekuur te hou- ken. Seepers betoogt dat het huidige landbouwbeleid'. Hij had geen goed Verder schetste Loonen de rol van de De voornaamste taken van een coope- Een wetswinkel wordt veelal bemand den. Er komen naar verhouding veel bestemmingsplan waarin de LAS ligt, woord over voor de zuivplvoorstellen coöperaties in het landbouwbeleid, ratiebestuur noemde Loonen het be door vrijwilligers. De bezetting van Vlissingers een beroep doen op het zodanig ingericht kan worden, dat van Brussel en noemde de superhef- waarbij hij even stil stond bij de neren van een financieel gezonde ba der kost niets. Het bureau voor rechtshulp werkt sinds 1978. Het is een onafhankelijke stichting, geen onderdeel van het rijk, provincie of gemeente. In de praktijk i bureau voor rechtshulp bestaat bureau voor rechtshulp uit professionele mensen, afgestu deerde juristen. Spreekuren Sinds de oprichting van het bureau hebben al veel mensen de weg weten te vinden naar dit instituut dat is opgezet om de drempel te verlagen op de weg naar het inschakelen van een advocaat voor de oplossing van be- uitbreiding mogelijk i fing vooral funest voor de middenbe- geschiedenis moeten betalen, zolang zijn pluim- juristen en drie administratieve paalde problemen veehouderij aan Kanaalpoldcr in krachten verbonden. Ondanks eer. strijd met de door b. en w. van Sas nypende personeelsbezetting is on- van Gent verleende hinderwetver- langs toch besloten om de dienstver gunning in werking is. Dal heeft de lening van het bureau nog wat Kroon bepaald op het beroep van de naar de De meeste problemen waarmee me dewerkers van het bureau worden geconfronteerd hebben te maken met BURGHSLUIS In de kwp^ v- echtscheidingen, alimentatievraag- plaatsing V"~ an de op samenwer- sis en het voeren van een bekwaam leden-gericht beleid. „Of een coopera- tie nu groot of klein is, een boerenzaak zal het toch moeten zijn en blijven", stelde Loonen die het belang van de samenwerkingsverbanden nog eens onderstreepte door te vertellen dat op alle landbouwfronten de coöperaties de prijszetters vormen pluimveehouder. De hinderwetvergunning voor de spreekuren elders in Zeeland. Er zijn pluimveehouderij annex mestopslag nu spreekuren in Goes (op maandag- dateert van eind mei 1978. Die vergun- morgen in 'De Villa' van 9.30-11.30 toe te brengen. Dat stukken en problemen rond de deze week zal de Ondertussen gaat ook de mattenleggerij in de grootste en pijlers in de monding van de Oosterschelde diepste stroomgeul van de zeearm de Roompot, gestaag orden voortgezet. In de stroomgeul Schaar daar door. De Jan Heijmans en de Cardium hebben inmiddels heeft geleid tot de instelling van gangsregelingen Ook huurzaken staan al twee pijlers gaat het pijlerhefschip Ostrea al-op 17 locaties onder-en bovenmatten gelegd. En de Jan springen eruit. Daarnaast worden er allereerst de twee pijlers dichtbij het werkeiland Rog- eveneens veel adviezen gevraagd genplaal neerzetten, daarna volgt de rest. itkeringskwesties en over pro- -ui"*-—jjj= Open dag christelijk lyceum Zeeland Met de pijlerplaatsing kan weer een begin worden ge- ning maakte het Comclis mogelijk om uur), in Zierikzee (gebouw Leger des blemen rond Tiet arbeidsrecht. maakt nu alle bestortingen tussen de funderingsmatten in zijn bedrjjf aanzienlijk uit te breiden. Heils, dinsdagmiddag 14.15-16.15 uur), De Inrichting van een spreekuur voor de Schaar met grindwiepenmatten zijn afgedekt. Deze 7U ....U- vreemdelingen laat in verband met de grindwiepenmatten zijn nodig om te voorkomen dat de Heijmans heeft ertussen samen met de Sepia grindwie penmatten uitgerold. Het matten leggen in de Roompot is nu over de helft. Het diepste punt van deze stroomgeul is GOES Zaterdag 25 februari houdt gepasseerd. het christelijk Lyceum voor Zeeland, Dat wil niet zeggen dat daarmee ook het moeilijkste deel in Goes, een 'Open dag'. Het is de bedoeling vooral aan de leerlingen vergunning- bood ruimte in Terneuzen, Leeuwenlaan 40 (vrij- voor 10.000 legkippen. dagmorgen van 10.30-12.30 uur) in krappe personele bezetting van het oestorungen aoor ae stroming woraen aangetast, ue »f« ac.ic. ue rug is, maar mj ue projectiel- de - ere schoo, en de leeriingen Een verzoek van de pluimveeboer om Hulst in het pand van de dienst voor bureau nog even op zich wachten Ostrea en de afmeer- en opschoonponton Macoma krijgen ding van de stormvloedkering bestaat in ieder geval het de mav0-s samen met hun ouders twee voorwaarden die aan de hinder- maatschappelijk werk aan de Sport- Mocht er meer ruimte komen dan zai het druk in het verdere verloop van dit jaar. Het «- h*. wetvergunning waren gekoppeld, in laan (donderdagmorgen van 10.30 tot 00k het aspect van de algemene v vertrouwen dat het leggen van de funderingsmatten te trekken, werd eind januari 1982 12.30 uur) en in Oostburg, eveneens in lichting wat beter uit de verf kunnen schelde vóór 1985 op hun plaats staan, door b. en w. van Sas van Gent het gebouw van de dienst voor maat- komen, afgewezen. De pluimveehouder wilde af van de voorwaarden met betrek king tot de overlast door vliegen en muggen en de voorwaarde om de geluidshinder in te dammen. Het beroep daartegen door Cornells is nu voor een deel door de Kroon gehonoreerd. De Kroon heeft hem van de verplichting ontslagen om de ope ningen van de kippehokken vlieg- en mugdicht te maken. Hierbij is de afstand tot de omliggende woningen en het karakter van de omgeving nadrukkelijk in ogenschouw geno men In plaats van de voorwaarde die de gemeente hem had opgelegd, heeft de Kroon nu bepaald dat Cornells zou moeten zorgen voor voldoende doel matige bestrijdingsmiddelen. Tevens moet hij zorgen voor permanent aan wezige blauwe vliegenlampen. bedoeling dat alle pijlers in de monding van de Ooster- zoals de planning aangeeft vóór de bouwvakvakantie komende zomer kan zijn voltooid. Geluidsoverlast De door de gemeente opgelegde voor waarde met betrekking tot de geluid soverlast is door de Kroon gehand haafd. Met de verplaatsing van de ventilatoren en de omkasting daar van kan de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau worden terug gebracht. Daaraan zal Cornells moe ten voldoen, aldus de Kroon in de uitspraak op het beroep. Begin juni vorig jaar legden b. en w van Sas van Gent de pluimveehouder een dwangsom van 100 gulden per dag op, omdat hij bij de naleving van de hinderwetvoorwaarden in gebreke bleef. Ook daartegen ging Comelis in beroep. De Kroon handhaaft nu in grote lijnen het gemeentelijk besluit, met dien verstande dat de dwangsom tot 60 gulden per dag wordt verminderd, omdat één van de twee voorwaarden waaraan de pluimveehouder niet vol deed. door de Kroon, zoals vermeld, is gewijzigd. Voor het overige blijft het besluit in tact. KRUININGEN „Ik kon er 's nachts niet van slapen toen ik die mededeling had gekregen. Twee sterren in de gids van Michelin. Je werkt er voor, en als je ze krijgt lijkt het wel of'je droomt". Dat zegt Kees Boudeling, eigenaar van het restau rant 'Inter Scaldes' aan de Krui- ningsc Zandweg. Precies tien jaar na de opening kreeg 'Inter Scaldes' in 1978 zijn eerste ster in die be roemde restaurantgids. Maartje Boudeling, die toen al de scepter als chef-kok voerde, was de eerste vrou welijke 'chef in Nederland die deze onderscheiding kreeg. En dan nu - zes jaar later - is de tweede ster toegekend. Hoe krijg je zo'n ster? Chef-kok Maartje Boudeling: Door gewoon hard te werken en steeds weer wat nieuws te bedenken". En Maartje werkt er hard voor ieder jaar be steedt ze een deel van haar vakantie om stage te lopen bij befaamde Fran se restaurants, zoals St.-James en Bordeaux, Pandaud in Parijs. Bru- neau in Brussel: Huizen waar het eten en de bereiding daarvan tot, een kunst is verheven. Mede dank zij de ideeën die ze daar op deed hebben de menu's in 'Inter Scaldes' een artis- tiek-culinaire waarde gekregen Maartje Boudeling: Franse ideeën met Zeeuwse ingrediënten. Kees Boudeling: „Mijn vrouw en ik zijn natuurlijk erg blij met die twee de ster achter onze naam in de Michelin-Gids. Maar ook onze briga de heeft er zijn best op gedaan. Ik wil dan ook graag de twee assisten van mijn vrouw noemen: Rumold Boel en Johan Ferket. En dan mijn twee rechterhanden in het restaurant, de obers Albert Brokken en Arie 'Mar cel' de Weerd. Zij zetten al jaren hun beste beentje voor" Chef-kok Maartje streeft er naar de Franse ideeen toe te passen met Zeeuwse ingrediënten. De geheim zinnige inspecteurs van Michelin. die de restaurants incognito bezoeken (hel zijn experts, afkomstig van be roemde hogere vakscholen voor het restaurantwezem hebben Maartjes gerechten dus waardig gekeurd voor een tweede ster Maar ze letten ook op de bediening, de hygiene, de sfeer en de aankleding van het restaurant. Betrouwbaar Monsieur Michelin van de bekende Franse bandenfirma vond destijds dat er een betrouwbare gids voor toeristen en automobilisten moest komen, waarin door middel van een sterrensysteem de beste restaurants waren aangeduid. In het begin toog hij er zelf met auto en notitieboekje op uit. Later, in 1926 verscheen de eerste officiële Michelin Gids met als hoogste onderscheiding de ver melding van een eethuis met drie sterren. Drie-sterrenrestaurants zijn er alleen in het buitenland, vooral in Frank rijk. Nederland kent thans vier twee sterren restaurants 'De Swaen' in Oisterwijk, Juliana' In Valkenburg. 'De Hoefslag' in Bos en Duin en nu dus 'Inter Scaldes' in Kruiningen. Zeeland telt ook nog twee één-ster- restaurants: 'Het Veerhuis' van Fred van Mierlo in Wolphaartsdijk en Het Rommerswaele' van Theo Nolet in Yerseke. Dat is een relatief hoge score, want er zyn provincies in ons land die geen enkel sterren-restau rant hebben Kees Boudeling. „Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat de Zeeuwen aanvankelijk niet van die fijnproe vers waren Maar onze zuiderburen, de Belgen, zijn een grote stimulans vöor ons geweest, en Zeeland heeft geleerd dat verfijnd lekker eten een feest kan zijn". Is dat elitair? De kwaliteit van onze gerechten, ja, die is elitair. Maar als gast mag iedereen bij ons komen, of men nu een pull-over of een driede lig kostuum, een japon of een broek- pak draagt. Als men zich behoorlijk gedraagt en de rekening betaalt, maak ik geen onderscheid", aldus Kees Boudeling. Na een korte inleiding door de rector' is er een rondleiding langs verschillen de praktijklokalen Daarna kunnen één of twee demonstratielessen bijge woond bij een aantal vakken zoals die op een lyceum worden gegeven wor den Verder zijn de schooldekanen bereid individuele vragen te beant woorden over opleidingen na de havo of het vwo. Verder kunnen de ouders en de toekomstige leerlingen inlich tingen inwinnen over een eventuele doorstroming naar een mavo of omge keerd. Tussen het lyceum en de protestant christelijke mavo's in de regio bestaat een hechte samenwerking. De open dag begint tussen 10.00 en 10 20 uur en is omstreeks 12.00 uur afgelopen. Voorlichtingsdag van Marokkaanse Vereniging Zeeland OOST-SOUBURG - De Marokkaanse Vereniging Zeeland houdt zaterdag 25 februari een voorlichtings- en in formatiedag in buurthuis De Zwaan in Oost-Souburg. Met het organiseren van de voorlichtingsdag - in samen werking met een aantal algemene instellingen - hoopt de Vereniging dat het komt tot een uitwisseling van ideeën, standpunten, begrip voor elk aar en solidariteit. Om 12 00 uur beginnen inleidingen door voorzitter M Koubia van de Vereniging en de adviseur van de Marokkaanse Vereniging, A Hassan Idrissi Om 12.30 uur wordt de film- 'Islam zonder twijfels' vertoond. Van 13.15 tot 14.15 uur is het pauze Dan worden Marokkaanse thee en hapjes geserveerd Om 14 15 uur begint eén forumdiscussie over de problematiek van de gastarbeid en de islam. Van 15 15 tot 16.30 uur kunnen bezoekers het voorlichtingsmateriaal bekijken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 9