Zeshonderd toeschouwers bij winterguards in Middelburg Opknapbeurt 16 wegen en straten Mariekerke ELKE 2* TRUI PERFEKT SCHOON VOOR DEW PRIJS! DEZE WEEK BIJ PALTHE CNV vreest tanende invloed vakbeweging op uitvoering RWW B en w Arnemuiden willen uitbreiding voor mini-campings Een orkest van 'n goede lichting PZC/ provincie EXCELSIOR BAARN BEHAALDE EERSTE PLAA TS PALTHE stomerij tl istAANDAG 23 JANUARI 1984 MIDDELBURG De winterguardcontest van de stichting Drum Corps Holland, zaterdag avond in de Middelburgse sporthal De Kruitmolen gehouden, trok een volle zaal. Niet minder dan zeshonderd bezoekers bekeken de verrichtingen van in totaal elf guards die uit heel Nederland naar de Zeeuwse hoofdstad waren gekomen. In een competitie van vier contests - in Middelburg was het de tweede wedstrijd - wordt uitgemaakt welke guard zich kampioen van Nederland voor het jaar 1984 mag noemen. De vierde en laatste contest - de finale dus - wordt 10 maart in de 'Merwehal' in Dordrecht gehouden. ADVERTENTIE' Ook de kampioen van vorig jaar - Volant Blanche uit Laren - was zater dagavond van de partij In deze for matie zijn ook twee Middelburgers Expositie over (huiswerk in RSI Middelburg MIDDELBURG - In het Rijn Schelde Instituut te Middelburg wordt tot en met 29 januari een expositie gehou den over 'Thuiswerk in Nederland en India' Op de tentoonstelling is een jantal fotoreportages te zien dat me dewerksters van het Centrum voor jntwikkelingssamenwerking in Til burg samenstelden. Ook worden twee videofilms over thuiswerk in Neder- and vertoond. De expositie is ge opend van 10 tot 12.30 uur, alleen op werkdagen. opgenomen, de 19-jarige André Da- vidse en zijn twee jaar oudere zus Nicolette André is tevens instructeur van de Volant Blanche. Deze formatie kwam als laatste in de rij van deelne mende colorguards en de guard werd. mede door de Middelburgse deelna me. extra toegejuichd door het talrij ke publiek Toch behaalde de kam pioenen van vorig jaar, die een uiterst gevarieerde show brachten, maar een derde plaats, met 49,7 punten. De eerste plaats was zaterdagavond voor Excelsior A uit Baam dat 52,75 punten bij elkaar showde De deelne mers aan de winterguardcontest heb ben vanaf oktober - het einde van de zomeractiviteiten van de showgroe pen - de tijd om hun show in te studeren. In januari worden dan de contests begonnen, vier in totaal, die in twee maanden tijd, de kampioen moeten opleveren Per optreden bren gen zij een show van zeveneneenhalve minuut die door een aantal juryleden wordt beoordeeld. Bij de show worden onder meer vlaggen, sticks en rifles (namaakgeweren) gebruikt. Met uit zondering van Volant Blanche is elke guard aan een drumkorps verbonden. Twee guards kwamen uit in de ca detklas. de overige groepen bekamp- ten elkaar in de open klas Bij de cadetklas werd Oranje Huizen uit Huizen eerste met 22,15 punten De tweede plaats was met 20.85 pun ten voor Jong Leven uit Brunsum De uitslagen in de open klasse 1 Excelsior A uit Baam 52 75 punten. 2 Beatrix uit Hilversum 49.95. 3 Volant Blanche uit La ren 49.7. 4 Jubal Dordrecht 48.65. 5 Excel sior. Baam 47,85: 6 Wesopa, Weesp 44.25. 7 Odilo. Hilversum 39,25, 8 Bato, Haarlem 37,45 en 9 De Pijpers. Vlaardingen 19,85 Een Olympic retreat, een optreden met alle deelnemers, besloot deze succesvolle winterguardcontest. die mede was georganiseerd door het Drumcorps Blue Spirit uit Middel burg. Jaarvergadering NRV MIDDELBURG - De Nederlandse Reisvereniging afdeling Zeeland hield de jaarvergadering in Middelburg. Jaaren financieel verslag werden met algemene stemmen goedgekeurd. Na het huishoudelijk gedeelte vertoonde de heer Mandemaker dia's van zijn reis naar Canada DE STOMERIJ DIE ALLES BETER DOET Torenstraat 1 Vlissinqen Lange Delft 39 Middelburg Kans heropening Abdijrestaurant MIDDELBURGG - De kans is zeer groot dat het Abdijrestau rant in Middelburg weer wordt geopend. In de afgelopen maan den hebben zestien gegadigden zich ingeschreven om de exploi tatie op zich te nemen. Een van hen, de heer R. v. d. IJssel uit Middelburg, wordt waarschijn lijk de nieuwe exploitant. V. d. IJssel is eigenaar van de taveerne Het Koper Galjoen op de Dam in Middelburg. Hij zei desgevraagd: „Een dezer dagen heb ik een gesprek met de eige naar van het restaurant en Dat is de Rijksgebouwendienst. Daarna weet ik of de exploitatie haalbaar is. Ik wil er nu nog met meer over kwijt want de bespre kingen zijn nog in een zeer pril stadium". Het Abdyrestaurant sloot bijna drie jaar geleden de deuren om dat het niet meer rendabel was. Op het ogenblik wordt de boven verdieping gebruikt door het Rijksarchief, evenals de voorma lige keuken die nu dienst doet als opslagruimte. V d. IJssel wilde nog wel vertellen, dat hij, als de zaak doorgaat, het restau rant half mei wil openen. '•m Een optreden van De Pijpers uit Vlaardingen tijdens de winterguardwedstnjden in de Middelburgse sporthal De Kruitmolen. STRA TENPLAN TOT EN MET 1989: BIJ INDIVIDUELE GEVALLEN MIDDELBURG Schouwburg. 20.30 uur Zuidelijk Toneel Globe met 'Ovo- maltlne'. Filmvoorstellingen BERGEN OP ZOOM Cmem'Actu- eel I, 20.30 uur: Filmliga met 'Le dernier metro', Cinem'Actueel II. 20 uur The Bronx warriors, 16 jr.: Cinem'Actueel III, 20 uur: Sophie's choice, 16 jr GOES Grand. 20 uur: The Bronx warriors. 16 Jr. Hl'LST De Koning van Engeland. 14 30 en 20uur Caligula II. 18jr.: 14.30 uur Josefine Mutzenbacher deel 4, 18 jr20 uur Never say never again, a.l.; ir: The crime busters, a.l 20 uur: Sophie's choice, 16 jr. OOSTBURG Ledel, 20 uur: Wilde orgieen op de schoolbanken. 18 jr. TÈRNEUZEN Luxor, 20 uur: The Osterman weekend, a.l.: 20 uur: The return of the Jedi, a.I. VLISSINGEN Alhambra I. 20 uur: Never say never again, a.l Alhambra II. 20 uur: The Osterman weekend, a.l. Tentoonstellingen AXEL Bibliotheek: Werken ZVU- cursisten. Galerie Bellerrians. Kindergalerij. 10- uur Illustraties van Jenny Collot d'Escury BRUI.N'isSE Hal gemeentehuis. 9- 12 en 14-17 uur 'De rest', werken amateurs DOMBURG Biologisch Museum, 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland' en 'Dieren in de natuur' HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 13-17 uur Oude landbouwwerktui gen MIDDELBURG Demerary. 9-17 uur Diverse ambachten en exposi ties OOST-SOUBl'KG Bibliotheek. 13 30-17.30 uur: Werken Ferne Kagie VLISSINGEN Hal stadhuis. 9-12 en 13.30-17 uur Fototentoonstelling. Reptielenzoo 'Iguana- 14-17 30 uur Expositie levende reptielen, amfi bieën en insekten: Bethesda-St..-Josephziekenhuis: Fo totentoonstelling foto- en diaclub Middelburg IJZENDIJKE Museum. 10-12 en 13 30-17 uur 'Over en rond het trek paard'. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 look voor milieuklachten). Zccuwseh-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551, dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel 01180-36251, van 10 00-24.00 uur- weekends van 20 00-24.00 uur Stichting 'Blijr van m n lijr Zeeland, tel 01184-14645, dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur MELISKERKE - In de gemeente Ma riekerke zullen de komende jaren tot en met 1989 in totaal zestien straten en wegen een opknapbeurt krijgen. Hiervoor heeft door de districtsop zichter van de Centrale Dienst Ge meentewerken een rapport opgesteld met als titel 'Rationeel Wegbeheer'. Dit jaar wordt voor het onderhoud 69.000 geraamd. Het is de bedoeling dat daarvoor de Burgemeester Bouwmanstraat, Rij- soordselaan en Mariekerkseweg wor den herbestraat of gereconstrueerd Ook de Dorpsstraat en de Torenstraat worden dit jaar gereconstrueerd. Dit zijn echter kapitaalswerken en ze staan daarom niet genoemd in de meerjarenbegroting. Dit schrijven burgemeester en wethouders in een voorstel aan de raadsleden waarin hen wordt gevraagd het stratenplan goed te keuren Dat zal moeten gebeu- Vissersboot geborgen WESTENSCHOUWEN - De reddings boot 'De Zeemanspot' uit Stellendam heeft zondagavond het vissersbootje Delta 512 geborgen en naar de vlucht- haven van Brouwersdam gebracht. Hel vissersbootje, eigendom van W. van de Berk uit Drunen. was zater dag tijdens een vistochtje op de Oos- terschelde door nog onbekende oor zaak lek geraakt. De twee sportvis sers aan boord gooiden, nadat zij het lek ontdekt hadden, een anker uit en voeren met andere vissers mee naar de wal. De reddingsboot De Griend uit Oud dorp probeerde zondagmorgen het bootje te bergen maar dit mislukte. De Zeemanspot wist het lekke scheepje zondagavond rond half zes de vluchthaven binnen te brengen. Vergadering PM Middelburg MIDDELBURG - Progressief Middel burg houdt dinsdag 24 januari een algemene ledenvergadering in het ge bouw van het Rijn Schelde Instituut in Middelburg Het thema van de bijeenkomst luidt 'Racisme-fascisme' Er wordt onder andere een video-film vertoond over het opkomende racis me in Engeland Daarna volgt een discussie waarbij de situatie in Mid delburg en de strategiën ten aanzien van de Centrumpartij, centraal staan. De bijeenkomst begint om 20 uur. MCJO houdt avonden over vrede en bewapening MIDDELBURG - De Middelburgse Christelijke Jongeren Organen (MCJOl houden een serie bijeenkom sten voor jongeren, die handelen over vrede, bewapening en veiligheid De eerste bijeenkomst is vanavond - maandag - m het jeugdgebouw van de Hofpleinkerk in Middelburg. Aan vang: 20 uur ren m de raadsvergadering van dins dag 31 januari, die om 19.30 uur begint. Voor 1985 staan op het 'lijstje'- Burge meester Geuzestraat, Molenstraat en Nieuwstraat voor een bedrag van 66.000.-. Het jaar daarop komen Bergstraat en Burgemeester Bosse laarstraat aan de beurt, de kosten zijn een ton In 1987 gaat het om de Valkenburgstraat en de Dr S. R. Boei tastraat, kosten 78.000.- Het is de bedoeling dat in 1988 de Schoolstraat en de Kerkring een op knapbeurt krijgen voor 110.000,- en tenslotte zullen in 1989 de Cornells Jaspersesstraat en het Dorpsplein worden herbestraat voor 105 000.- B en w schrijven hierover ..Wij be treuren het. bijzonder dat de regioge dachte voor het grootste deel is losge laten Wij zouden verreweg de voor keur geven aan de oude verdeelsleu tel. Dat blijkt echter onmogehjk te zijn als we het wegschap willen behou den Het college stelt daarom voor om de bijdrage volgens de nieuwe verdeelsleutel, te verhogen tot 329.536.- Dat betekent voor Marie kerke een nadeel van 13.550.-. Wegschap De raadsleden zullen zich verder bui gen over een voorstel om de bijdrage aan het Wegschap Walcherén bij te stellen. Zoals bekend dreigt de ge meente Vlissingen uit het Wegschap te stappen omdat het de bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling te groot vindt. Het Wegschap heeft ver volgens een nieuwe verdeelsleutel gemaakt. De wijziging houdt in dat voortaan betaald gaat worden naar de kosten die per gemeente zoveel mogelijk de werkelijke uitgaven be naderen. Vergadering sectie beeldende kunst over komende exposities VLISSINGEN - De sectie Beeldende Kunst van de Culturele Raad Vlissin gen vergadert donderdag over de komende tentoonstellingen. Ook de ledenwerving, die nog geen resultaat heeft opgeleverd, komt ter sprake. De vergadering in het welzijnscentrum Bachten Kommc begint om 19.30 uur. Op de agenda voor deze vergadering staan onder meer het project 'dooi wind bewogen', een openluchtten- toonstelimg in het kader van het straatfestival, en een project van een Chileense kunstenaarsgroep, in de vorm van een schildering. VAN DRIE NAAR VIJF ARNEMUIDEN-Als bet aan burgemeester en wethouders van Arne muiden ligt, zal met in gang van het komende seizoen het aantal kam peermiddelen op cam pings mogen worden uitgebreid met maxi maal vijf eenheden. Het college schrijft dit in een voorstel aan de raadsleden. Het argu ment van het college is dal deze uitbreiding al langer is toegestaan in de andere Walcherse kustgemeenten. Het gaat om een uitbrei ding van drie naar vyl kampeermiddelen en van vijf tot maximaal tien De periode waar over de toestemming verleend zal worden loopt van de donderdag vóór Pinksteren tot en met de donderdag na Pinksteren en geduren de een aaneengesloten- periode van zes weken in de maanden juli en augustus B en w schrijven verder „Het doel van de uitbrei ding is de mogelijkhe den voor de kort.-kam- peerders in het seizoen, om een standplaats te verkrijgen op een mini- camping, te vergroten" De raadsleden zullen het voorstel behandelen m de vergadering van maandag 30 januari, aanvang half acht. Zoals zovele Walcherse gemeenten zal de raad Arnemuiden zich bezig houden met de nieuwe verdeelsleutel voor de bijdragen aan hel Wegschap Walcheren Zoals gemeld is er een nieuwe verdeling ge maakt omdat de ge meente Vlissingen vond dat haar bijdrage te hoog was. Vlissingen dreigde daarop uit het Wegschap te stappen Door de nieuwe verde ling van de bijdragen van de acht Walcherse gemeenten betekent, dit voor Arnemuiden een verhoging met bijna tien mille. De bydrage was 102 709 en wordt nu. als de raad akkoord gaat. 112 465.-. De raad wordt verder gevraagd een bedrag van 12,500 beschik baar te stellen voor het verven van het bassin van het zwembad en er is ƒ7.466.98 nodig voor de aanschaf van nieuwe bluspakken voor de brandweer VLISSINGEN - De nieuwe rijks- groepregeling werkloze werknemers betekent volgens het CNV een ernsti ge aantasting van de invloed, die de vakbeweging kan hebben op de ge meentelijke uitvoering van de RWW. Het CNV waardeert het dat de RWW- adviescommissie zich in de toekomst ook kan bezighouden met het algeme ne beleid voor toepassing en uitvoe ring van de RWW', maar heeft er grote moeite mee, dat dit ten koste gaat van adviezen in individuele gevallen. Districtsbestuurder L. G. Phernam- bucq van het CNV schrijft dit in een brief aan de gemeenteraden van Zee land en Goeree-Overflakkee. waarin gevraagd wordt de mening van deze vakvereniging te ondersteunen. Hu laat weten onoverkomelijke bezwaren te hebben tegen het 'ontwerp-besluit voor de nieuwe njksgroepregeling Het CNV is van mening dat de vakbe weging betrokken moet blijven bij het adviseren over de uitvoering van de sociale zekerheidswetten, omdat het beleid dan beter aanvaardbaar is en de werknemersorganisaties de belan gen van hun leden zo goed mogelijk kunnen behartigen. „Uitvoering op gemeentelijk niveau is vooral het beslissen in individuele gevallen. Het ligt dus voor de hand hierover een commissie te laten advi seren. waarvan werknemers lid zijn Daarbij komt, dat m individuele ge- Honderd mensen op open dag FIOM MIDDELBURG - De open dag die FIOM-Zeeland zaterdag in het nieu we onderkomen in Middelburg hield werd door zo'n honderd mensen be zocht. Een aantal waarover de mcdc- wcrk(st)ers van dit bureau voor hulp verlening bij zwangerschap en al leenstaand ouderschap, bijzonder te vreden waren. Zoals gemeld zit FIOM nu in een pand aan de Varkens- markt, omdat de verdieping aan de Loskade te klein was geworden. De bezoekers die zaterdag een bezoek brachten nuttigden gezamenlijk ruim zestig potten koffie. Voor de drie films die werden gedraaid was ook vrij veel belangstelling. Volgens een mede werkster werden ze gemiddeld door 25 tot 30 mensen bekeken. ..Meer konden er ook niet in de filmruimte" vertelde ze. Het ging om de films 'Vader van zeventien' 'Wat zou ik graag willen werken' en 'De Nabestaanden' De bezoekers namen verder informa tiemateriaal mee en toonden veel in teresse voor het werk dat FIOM doet. Het bureau richt zich niet alleen op zwangeren en alleenstaande ouders, ook zijn er hulp- en praatgroepen voor weduwen en weduwnaars, voor adop tie en abortus. Het kantoor aan de Varkensmarkt is. op werkdagen, da gelijks geopend van negen tot vijf uur Heemkundige Kring Walcheren bijeen KOUDEKERKE De Heemkundige kring Walcheren houdt morgen, dins dag. een byeenkomst voor leden en belangstellenden in hotel 'Walcheren in Koudekerke. De heer E. Gittenber ger uit Breskens. autoriteit op het gebied van oude kaarten, houdt dan een lezing over het onderwerp 'De ontstaansgeschiedenis van Zeeland in oude landkaarten'. De inleider illu streert zyn verhaal met dia's van oude kaarten Belangstellenden die zelf ou de kaarten bezitten, kunnen die mee brengen naar de bijeenkomst Er is gelegenheid om met de inleider van gedachten te wisselen De bijeen komst begint om 20.00 uur vallen omstandigheden en achter gronden zeer verschillend kunnen zijn. In die situatie is het nuttig en nodig, dat de gemeente geadviseerd wordt door vertegenwoordigers van maatschappeiyke organisaties Op die manier kunnen de voorgenomen beslissingen worden getoetst aan hun opvattingen", aldus de districtsbe stuurder. Hij verwijst, ten slotte nog naar het advies van het College Alge mene Bijstandswet over het ontwerp besluit Dit college is van mening dat de bestaande rww-commissies hun huidige taak moeten behouden, in afwachting van een nieuwe werkloos heidswet. Die taak omvat het advise ren over individuele gevallen, alvo rens een uitkering wordt geweigerd, over sanctiemaatregelen die worden overwogen en over beslissingen op bezwaarschriften „Het college ziet de behandeling van de individuele geval len namelijk als een rechtswaarborg voor werkloze werknemers, omdat ge noemde beslissingen dan niet uitslui tend worden genomen op grond van ambtelijke overwegingen", aldus dit advies Vier gewonden bij slippartijen op Zeeuwse wegen MIDDELBURG - Door de gladheid tengevolge van de sneeuw val hebben zich zondag tientallen slippartijen voorgedaan op de Zeeuwse wegen. Hierbij raakten vier personen ge wond. Volgens een woordvoerder van de meldkamer van de rijkspoli tie in Middelburg bleven de gevolgen over het algemeen beperkt tot lichte blikschade. Een inzittende van een personenauto raakte zondagmiddag omstreeks 15 35 gewond bij een slippartij op rijksweg 58 ter hoogte van Kapelle Een tweede gewonde viel bij een slip partij op de Veerse weg tussen Mid delburg en Veere. Dit ongeval gebeur de zondagavond rond 19 44 uur Bij een frontale botsing tussen twee per sonenauto's na een slippartij in Oud- Vossemeer raakte een inzittende van een van de auto's licht gewond. Dit ongeval gebeurde zondagmiddag op de Oud-Vossemeerse dijk Beide au to's werden aanzienlijk beschadigd. Zondagmiddag rond half vijf slipte een personenauto op de Postweg in Tholen en kwam tegen een boom tot stilstand De bestuurder bleef onge deerd. In Temeuzen 'gleed' een perso nenauto legen de achterzijde van een auto die afremde voor een sneeuwrui mer Hierby werd niemand gewond en de schade aan beide auto s bleef be perkt. De 52-jarige automobilist A H. S. uit Amstelveen is zondagmiddag om streeks 13 15 uur by een eenzijdig ongeval gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen S. met zyn auto over de Deltaweg reed. komende uit de rich ting Noord-Beveland, en net de Zand- kreekdam had gepasseerd Daar raak te zijn auto in een slip. zodat hij aan de andere kant van de weg in de sloot belandde S moest met een ziekenau to naar het ziekenhuis Bergzicht te Goes worden vervoerd, waar gecon stateerd werd dat hij vermoedeiyk een hersenschudding had. Zijn echt- Bestuursvergadering ANBO-gewest Zeeland GOES - In een gewestelijke vergade ring van het bestuur van de Algeme ne Nederlandse Bond van Ouderen in De Villa in Goes, constateerden de leden, hoe moeilijk het is om in sommige verzorgingstehuizen een be wonerscommissie samen te stellen. Men weet dit aan de besturen van de tehuizen, die niet gewend zijn aan inspraak van de bewoners. Ook spraken de bestuursleden hur ongerustheid uit over de steeds ver dergaande bezuinigingen van over heidswege, die vooral de lagere inko mens en hulpbehoevende ouderer treffen De ANBO, zo werd meege deeld, zal zich blijven verzetten teger maatregelen, die de positie van velt ouderen ondergraven liijeeiiKomst XCVB in Mei is kerke MELISKERKE - De afdeling Melis- kerke van dc NCVB hield een bijeen komst. m het jeugdgebouw van de gereformeerde kerk De heer Veelen vertelde het een en ander over zijn reis naar Turkije en vertoonde dia s De afdeling houdt op 16 februari de jaar vergadering. Tournee nummer 32 van het Neder lands Studenten Orkest met werken van Smetana 'De Moldau uil 'Mijn Vaderland'). Elgar •cello concert), W. van Manen (Skeltering Sky) en Straivinsky isuite 1919 uit 'De Vuurvogel'). Solist Roeland Duijne, cello, dirigent Louis Stotijn. MIDDELBURG, CONCERTZAAL Wie. halverwege het conccrtsei- zoen. een tussen balans je voor (vooral Midden-iZeeland wil op maken. heeft minder dan in het verleden reden tot klagen. Er kan met riante in de sfeer van de orke strale muziek een opmerkelijke toename van het aantal concerten worden genoteerd: ze komen niet alleen van het Zeeuws Orkest, maar het Rotterdams Philharmo- nisch is opnieuw van de partij en ook verschillende omroep-ensem- bles deden Zeeland aan of ver schijnen er nog. Ook programma tisch is het aanbod ruimer dan wat er in het verleden te beluisteren viel en reikt van Bach tot Stra- winsky. Bij die verruiming binnen het - zeg maar - traditionele con certwezen is het spijtig, dat Jeugd en Muziek vleugellam is gemaakt en de nieuwe Stichting de start blokken nog niet heeft verlaten: nu immers ontbreekt in het totaal beeld. in tegenstelling tot andere 'magere' klassieke jaren, het stuk je van dc muziekgeschiedenis van af de tweede helft van deze eeuw doorgaans. Binnen het gangbare muziekbedrijf hebben - als ik even vanaf vorige zomer mag rekenen - twee studen tenensembles aantrekkelijke bij dragen geleverd aan de verbreding van het doorgaans in Zeeland live te beluisteren repertoire. Het VU- orkest presenteerde Strawinsky's .Sacre du Printemps' en zaterdag avond deed het Nederlands Stu dentenorkest Middelburg aan tij dens de jaarlijkse toernee met een andere 'vroege' Strawinsky: de ex pressionistische, kleurrijke suite uit 'De Vuurvogel', een intussen gekend werkje, maar met in een Zeeuwse concertzaal Men bracht bovendien een geheel vers muziek je mee. 'Skeltering Sky speciaal voor deze toernee door Willem van Manen gecomponeerd. Een werk zonder veel ambities in muzikale spraak zelfs herinnerend aan de eerste helft van deze eeuw, opge bouwd uit blokken voor verschil lende instrumentengroepen, en daarbij de blazer overen de strij kers onfierbedelend. het was niet onplezierig om te beluisteren, maar van Manen had de pech vóór Stra winsky te worden geprogram meerd. die vergelijkbare dingen eerder - ook in De Vuurvogel - en effectiever heeft gedaan. En er was - het gaat nog steeds over program mering - een ander, ook in interna tionale concertzalen niet royaal uitgevoerd werk: het betekenende celloconcert van Edward Elgar uit 1919. zijn laatste instrumentale compositie, doorgaans ingekamerd klinkende muziek nostalgisch van sfeer en beschaafd van klankerrpu- ties ln de finale. Er zij meteen aan toegevoegd, dat de 22-jarige Roe land Duijne er in Middelburg met een prachtig ronde toon en expres sief spel veel eer mee inlegde en er zijn talent en kwaliteit ondubbel zinnig mee demonstreerde Tot de eigenheid' van het Neder lands Studenten Orkest hoort, dat een aanzienlijk deel van de bezetting jaarlijks wordt ververst. Men kan - afgaand op het gebodene zaterdagavond - vaststellen, dat het Orkcst-84 van een goede lich ting is. De twee weken voorberei ding moeten dirigent Stotijn en het ensemble veel voldoening heb ben gegeven. Het kan zijn. dat te Middelburg - het zesde concert in een rij van negen - de planken koorts geweken was; maar niet alleen de vreugde in het musiceren was onmiskenbaar, ook de kwali teit mocht er wezen. Het wil niet zeggen, dat er vlekke loos werd vertolkt, en dan doel ik niet op een trompetje, dat zich in Strawinsky even dreigde te verslik ken daar stonden teveel individue le sterke momenten in met name de blazers tegenover. Dan gaat het er vooral om, dat tegenover de zorgvuldige frasering van de solist ln Elgars celloconcert de state ments van het orkest, tfmalei af en toe ongepolijst aandeden en dat. in concentratie en bezieling, de eerste delen van de Vuurvogel-suite het bij lange na niet haalden by de buitengewone inzet die in Berceuse en finale werden opgebracht Voor op staat wal mij betreft echter, dat het Nederlands Studenten Orkest zich onder Stotijn in die paar we ken tot een homogeen, voortreffe- lojk samenspelend ensemble heeft weten te profileren Dat is. van dirigent en musici, geen geringe prestatie. De bijval van een volle zaal voor dit ten bate van de stich ting Handicap en Studie NSS gege ven concert was terecht groot Kees Cijsouw

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 7