Congres D'66 wenst geen partij-etiket Amerika test eerste anti-satellietraket Justitie verzegelt opslag garnalen Volendams bedrijf PZCfi PvdA en CDA: lagere beloning hartchirurg Thatcher pleitte in Oman voor zaken zoon PZC/ binnen-buitenland het weer Popgroep maakt nepband gesprek Thatcher-Reagan landbouw rai 84 23 t|m 28 januari HAANDAG 23 JANUARI 1984 OPRICHTING JONGE DEMOCRA TEN BIDDINGSHUIZEN IGPDI De meerderheid van het D'66- Vm ha'D°66° congres heeft zaterdag een „nadere aanduiding" voor de beleid ngeven. Aanvankelijk was nartii afgewezen. Hiermee is een eind gekomen aan een lange het de bedoeling van het bestuur om v t-t ideze motie te behandelen bij het discussie in de partij over de noodzaak van een ondertitel om onderwerp 'nadere aanduiding' om zo D'66 naar buiten beter herkenbaar te maken. daarmee aan te tonen dat een etiket niet nodig is. Na protesten van onder Groot voorstander van een etiket is werken „als een harnas". Bovendien meer Veldhuizen verplaatste het oud-kamerlid en campagneleider Jan moeten niet de D'66-leden die tegen hoofdbestuur de motie naar het laat- oh' Veldhuizen. Volgens hem is het „nut- zijn, met een etiket worden opgeza- ste agendapunt van de dag. de 'actue- tlg en nodig" de filosofie van D'66 deld waarin zij zich met kunnen vin- politieke moties'. nader aan te duiden met het predi- den, aldus het partijbestuur behandeline stuitte de motie iaat 'links-liberaal'. Bij de stemming over de motie-Veld- f op weefstaïin VoYgens £?er a huizen bleek een geringe meerderheid ff1 io .We moeten met beide beentjes op de Van de 250 Democraten, die naar het se sPrekl~rs ging het om beleidskeu- k grond komen Een politieke partij kan congres in de Flevohof waren geko- zes. die als resolutie (die door de leden -Jiniet zonder gangbare aanduiding, men. tegen. Een motie, waarin slechts hnH on Daarin moeten we aangeven waar we gevraagd werd om het gebruik van tot fen mo"e) tijchg verspreid had nd( staan om de kiezers aan te trekken, het etiket 'links-liberaal' te accepte- moeten worden. Een voorstel van een ren zonder het aan iedereen op te congresganger om de motie van de aopnrl'A (p Qchrannpn wcrn mPr nver- We moeten onze identiteit niet blijven 1(wen verwierf eveneens geen meer- a8enda te schrappen werd met over- verhullen". aldus Veldhuizen, ge- Seki eveneens geen meei grQte meerdcrheid aangenomen. steund door Erwin Nypels. D'66-ka- merlid, en Gerrlt Jan Woilïensperger, Vervolgens verwierpen de Democra- verder besloot, de ledenvergadering Amsterdams wethouder ten een motie van oud-kamerlid Aad tot de oprichting van een jongerenver- m Bet partijbestuur is steeds tegen hel Nuis. waarin een poging werd gedaan en®ng Jonge Democraten In 1978 opplakken van een etiket geweest de plaats van D 66 in de politiek aan werd een eerste voorstel tot de oprich- Volgens het bestuur zou hit gaan te geven Ten slotte ging «AMI t,„g van een aparte jongerenorganisa- dergelijk voorstel van het hooiaDe- tie afgewezen. Het partijbestuur bena- stuur de mist in. drukte dat D'66 de afgelopen twee jaar nauwelijks jonge kiezers heeft Prijsverhogingen Hongarije weten te binden Dat moet door een De Hongaarse regering heeft zater- goed functionerende jongerenorgani- dagavond een reeks forse prijsverho- satie veranderen, gingen aangekondigd 'in overeen stemming met de doeleinden van het f)fj crplnnfwnsiQ economische plan'. De prijsverhogin- ypJ rvuui Ulg gen. die maandag ingaan, betreffen 'n z|jn rede tot het congres haalde levensmiddelen energie. bouwmate- fractievoorzitter Maarten Engwirda rialen en openbaar vervoer scherp uil naar de PvdA. Volgens de Democraat voert de PvdA een „onge- Stokeley Carmichael De voor- loofwaardige" oppositie. De socialis- malige leider van de Black Panthers properen „munt te slaan uit de (Zwarte Panters) is zondag op het maatschappelijke ontevredenheid, Londense vliegveld Heathrow tegen- djc iiet gevolg is van het beleid van gehouden. Stokeley Carmichael was het kabinct-Lubbers". Maar daarbij door een vereniging van negers in een jukt het de PvdA niet met een eigen, wijk van Londen uitgenodigd echt alternatief beleid te komen. De vooruitzichten van dinsdag tot en met mjdag: Perioden met regen of sneeuw. In de nacht overwegend lichte vorst. Middagtempera- tuur ongeveer 3 graden. Deltagebied Een sneeuwfront bereikte gisteroch tend de regio en tot enkele uren in de avond bleef de sneeuwval doorgaan. De jeugd heeft zich hierdoor kostelijk kunnen vermaken. De situatie op de weerkaarten is het afgelopen week einde wel bijzonder ingewikkeld ge worden. Een kleine, maar actieve depressie is vannacht over Zeeland naar het oosten weggetrokken. Hier door kwam de baan vnj voor een krachtige westelijke wind. die zachtere lucht van de zee aanvoert. Vandaag zal dan ook veel van de gevallen sneeuw wegsmelten. De aan gevoerde lucht is onstabiel van op bouw. Naast opklaringen komen van daag ook enkele winterse buien voor. die in de middag kortstondig afne men. Inmiddels is alweer een nieuwe depressie in aantocht. Het centrum koerst vandaag over het Kanaal naar ons land. Vanmiddag neemt de bewol king toe en er valt voor de avond opnieuw sneeuw, die echter overgaat regen. De wind neemt vanochtend af tot matig uit het westen. Vanmid dag volgt er een draaiing naar zuid en later zuidoost Tegen de avond is de wind al toegenomen tot mogelijk hard. Vooruitzichten voor dinsdag: sterk wisselend weer. Opklaringen afgewis seld door buien, waarvan sommige met. hagel of sneeuw De wind draait later opnieuw naar het westen en blijft vrij krachtig. De temperatuur bereikt in de middag een ivaarde van ongeveer 4 graden. Nautisch bericht Wind: west 5, soms nog 6, afnemend naar 5 tot 4 uit het zuidwesten, van middag zuiden wind, krimpend zuid oost tot mogelijk oost in de avond en wederom toenemend 6 mogelijk later 7; zicht: goed, in een bui slecht temperatuur kustwater: 3 tot 4 gra den: afwijking waterstanden: geringe verhogingen van enkele decimeters en maximum golfhoogte monding Schelde's: tijdens hoogwater circa driekwart meter zeegang. ZON EN MAAN 24 januari 1984 Zon op 08.33 onder 17.12 Maan op 00.00 onder 11.33 (Van onze correspon dent! LONDEN Aan het raadsel omtrent de her komst van een bandje, waarop een telefoonge sprek te horen is tussen de Amerikaanse presi dent Reagan en de Brit se premier Thatcher, is een eind gekomen. Het bandje is gemaakt door de leden van een punk- rockgroep in Engeland. Een half jaar geleden ontvingen tal van kran ten in Europa, waaron der ook enige dagbladen in ons land, een casette- bandje met daarop een 'onthullend telefoonge sprek' tussen de twee wereldleiders. Te horen was onder meer. waar om mevrouw Thatcher het nodig had gevonden tijdens de Falklandoor- log de Argentijnse krui ser Belgrano tot zinken te laten brengen President Reagan liet op het bandje weten bij een conflict met de Sow- jet-Unie niet te zullen aarzelen. atoombom men op Europa te gooi en teneinde de Russen binnen hun grenzen te houden. Op een krant in Italië na, behandelden alle klanten het cassette bandje als een verval sing Maar wie daarvoor verantwoordelijk was. bleef een raadsel. De acht leden van de punk roek-groep Crass" (dat betekent „grof, lomp") hebben het bandje in elkaar ge zet met stukken uit re devoeringen. zo hebben ze nu tegenover de zon dagskrant The Observer toegegeven. Ze wilden de positie van mevrouw Thatcher bij de verkiezingen scha den. Top-ambtenaar in Noorwegen Sowjet-spion OSLO (RTR) De woordvoer der van het Noorse ministerie van buitenlandse zaken is op verdenking van spionage voor de Sowjet-Unie gearresteerd. De 41-jarige Ame Treholt werd op het vliegveld ingerekend toen hij op het punt stond naar Parijs te vertrekken voor een ontmoe ting met agenten van de Russi sche geheime dienst De man bekende dat hij in verscheidene landen ontmoetingen met KGB- functionarissen had gehad en daarbij geheime informatie had doorgegeven. Bij zijn arrestatie had hij ook geheime stukken op zak. Treholt was pas een week woord voerder van het ministerie. Voor dien was hij actief in de politiek Vorige week donderdag leidde hij een persconferentie met de Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, George Shultz, die voor een officieel bezoek in Oslo was COMMISSIE-PALME: KERNWAPENPAUZE WASHINGTON, ENSCHEDE, VOL- KEL (RTR. ANP) De Amerikaanse luchtmacht heeft zaterdag voor de eerste keer een nieuwe anti-satelliet GPV VOORSTANDER CONFEDERATIEF EUROPA AMERSFOORT (ANP) Het GPV heeft in haar concept-programma voor de Europese verkiezingen in juni, gekozen voor een confederatief samenwerkingsmodel in Europa met nationale bevoegdheden voor de lid staten. Een Europese staat met supranatio nale bevoegdheden wijst de partij af. Het concept-programma werd zater dag in Amersfoort tijdens een openba re vergadering van de generale ver bondsraad in hoofdlijnen vastgesteld.i In maart wordt het programma defini tief vastgesteld. E Middelkoop, fractiemedewerker van de partij en opsteller van het programma, is door de verbondsraad als üjsttrekker voorgedragen tijdens de Europese verkiezingen. De defini tieve kandidatenlijst van de partij zal eveneens in maart worden vastge steld. Kandidaat-notaris gearresteerd ALKMAAR (ANP) De rijksrecher che heeft deze week de 54-jarige kandidaat-notaris mr J. S. uit Alk maar gearresteerd op verdenking van valsheid in geschrifte of mede werking daaraan. De kandidaat-notaris is na uitgebreid verhoor vrijdagavond weer op vrije voeten gesteld. Dit heeft de Alkmaar- se persofficier mr G Botman zater dagmorgen meegedeeld Mr S. wordt verweten dat hij in mei 1982 medewerking heeft verleend aan het opstellen van een valse verklaring over de kredietwaardigheid van de Bergenaar John S„ een wegens btw- fraude vervolgde ex-directeur van een inmiddels failliete keten van hi-fi- winkels en besloten vennootschap pen. raket vanaf een vliegtuig getest. De resultaten van de proeflancering blij ven geheim. Dit heeft een woordvoer der van de Amerikaanse luchtmacht bekendgemaakt. Bij de test werd een 6 meter lange raket afgevuurd vanaf een F-15 vlieg tuig in Califomié. De raketten zfjn bedoeld om vijandelijke satellieten te vernietigen Bij latere proeflancerin- gen zal een tweede en kleinere raket worden afgevuurd in de ruimte, zo werd er aan toegevoegd Meeste vrouwen kunnen thuis bevallen AMSTERDAM (ANP) Voor ongeveer 30 procent van de zwangere vrouwen bestaat een verhoogd risico op complicaties tijdens de zwangerschap of de bevalling. Deze groep heeft de specialistische begeleiding van het ziekenhuis nodig, met alle daar beschikbare verfijnde hulpmiddelen en technieken. Maar voor ongeveer 70 procent van alle zwangere vrouwen is die verregaande perfectie niet meer dan een geruststellende gedachte op de achtergrond. Zij kunnen hun kind op eigen kracht ter wereld brengen en hebben die geperfectioneerde hulp niet nodig. Dit betoogde zaterdag de Hui- zense vroedvrouw Nicole Hane- kamp als een van de ïnleidsters op het congres bevallen en op staan in het RAI-congrescen- trum in Amsterdam. Voor deze bijeenkomst over zwangerschap, en bevallen in Nederland be stond grote belangstelling. On der de honderden genodigden bevonden zich vroedvrouwen, huisartsen en vrouwenartsen Het congres was een initiatief van de Stichting Beter Bevallen, die de mogelijkheid om thuis te bevallen wil waarborgen De commissie-Palme, waarin defeh- sie-experts uit oost en west samen werken. heeft zondag aangedrongen op een pauze van een jaar bij de plaatsing van kernwapens. „Wij drin gen er bij de Sowjet-Unle en de Ver enigde Staten op aan wederzijds te verklaren dat een pauze van een jaar in acht wordt genomen bij de plaat sing van kernwapens, om zo de weg vrij te maken voor een hervatting van de onderhandelingen". De oproep is onder meer onderschre ven door Georgi Arbatov, lid van het centraal comité van de communisti sche partij van de Sowjet-Unie. en Paul Wamke. de voormalige Ameri kaanse delegatieleider by de onder handelingen over strategische wa pens (start). MBFR hervat Op voorstel van de Sowjet-Unie wor den de onderhandelingen over een wederzijdse, evenwichtige verminde ring van troepen in Centraal-Europa imbfri in Wenen op 16 maart hervat. Het CDA-tweede-kamerlid J. Buike- ma heeft er zaterdag op een bijeen komst van het IKV in Enschede voor gepleit het proces van de plaatsing van kruisraketten in de NAVO-landen in Europa nu stop te zetten. Dit houdt volgens de christen-democraat in dat Nederland dit jaar geen besluit neemt over het stationeren van die raketten Ongeveer dertig vrouwen hebben za terdagmiddag bij de hoofdpoort van het vliegveld Volkel een vrouwen- vredeskamp ingericht. GOEDKOPER OPEREREN Hoog water Maandag 23 januari Vlissingen 5.16 223 17.37 219 Terneuzen 5.39 244 17.59 239 Zlerlkzee 6.08 160 19.07 162 Hansweert 6.27 253 18.49 247 Wemeldinge 7.10 183 19 24 191 Kreekrak 7.09 214 19 24 222 Bruinisse 739188 19 55 196 1 Dinsdag 24 januari Vlissingen 5 59 207 1827 200 Terneuzen 6 23 230 18 49 219 Zierikzee 6.55 152 19 53 152 Hansweert 709 239 1935 228 Wemeldinge 7.50 174 20 10 178 Kreekrak 7.50 203 20 09 207 Bruinisse 8.20 179 2040 183 DEN HAAG (GPD) Het CDA en de Daartoe moeten onder meer de sala- PvdA willen dat er in ons land meer rissen van de hartchirurgen lager hartoperaties worden verricht. Maar worden. Gedacht wordt aan een zoge- ze moeten ook goedkoper worden, naaind norminkomen van ongeveer twee ton. Deze ideëen zullen donder dag a.s. in een debat in de Tweede Kamer een rol spelen. Een en ander bleek uit een discussie die zaterdag in het TROS-radiopro- gramma Kamerbreed" werd gevoerd tussen de Kamerleden mevrouw Ina Muller-Van Ast (PvdA) en Ad Lansink (CDA). Deze week bespreekt de Ka mer de notitie over de ontwikkeling CAPELLE a d IJSSEL Zaterdag werd in de Bethel kerk van de Molukse wijk Ooslgaarde in Capelle een landelijke wijkraadsiergadering gehouden over de woonlasten-problematiek Op de foto. v.l.n.r voorzitter Capelse wijkraad de heer J. Huliselan, mevrouw Tomasoa en voorzitter bijeenkomst de heer Th Tivamkotta CAPELLE A D IJSSEL (ANP)Een commissie uit de Molukse wijken in Nederland moet in eerste instantie op politieke wijze en zo nodig via de rechter her nieuwde onderhandelingen met de Nederlandse rege ring afdwingen over de zogenaamde KNIL-rechten. Hiertoe hebben vertegenwoondgers van circa veertig Molukse wijken in ons land zaterdag op een gezamen lijke vergadering in Capelle a d IJssel besloten, zo is na afloop door een aantal woordvoerders meegedeeld Daarvoor is in eerste instantie nodig dat de regering het decentralisatiebeleid ten opzichte van de Molukse mmderheid. bijvoorbeeld ten aanzien van huisves tingszaken. terugdraait. Walesa bij mgr Glemp De Poolse kardinaal Jozef Glemp heeft zondag een half uur met Lech Walesa gesproken Over' de inhoud van het gesprek, dat m Gdansk plaatsvond, is niets meegedeeld van de hartchirurgie die staatssecre taris Van der Reijden (volksgezond heid) onlangs voorlegde. Daarin staat onder meer opvoering van het aantal van bijna 8.000 nu tot 9.000 in 1986 PvdA en CDA lijken het erover eens te zijn dat de gemiddelde operatiekos ten van f25 000 tot f15.000 a f18 000 kunnen worden teruggebracht De organisatie Terre des Hommes gaat In samenwerking met het Wilhel- minakinderziekenhuis in Utrecht vijf honderd Poolse hartpatlèntjes naar ons land halen. De kinderen zullen in het Utrechtse ziekenhuis worden be handeld De eerste patientjes worden al half februari op Schiphol verwacht. Het project van Terre des Hommes gaat vele miljoenen guldens kosten Dit heeft een woordvoerder van de organisatie zaterdag meegedeeld. MINISTER VAN JUSTITIE VS WIL AFTREDEN WASHINGTON (UPI) De Ameri kaanse minister van justitie. William French Smith, treedt af. Dit heeft een regeringsfunctionaris zondag ver klaard. Hij voegde er aan toe dat Edwin Meese. nu adviseur van het Witte Huis, waarschijnlijk de nieuwe minister van justitie wordt. Volgens de functionaris heeft Smith, die 66 is. afgelopen week tegen de president gezegd dat hij af wil treden Hij wordt dan het zesde lid van het kabinet Reagan dat opstapt Op de vraag waarom Smith besloten heeft af te treden, zei de functionaris: „Hij heeft in drie jaar ministerschap be reikt wat hij aan wetgeving tot stand wilde brengen" Straffen van Iraanse communis ten In Iran zijn zaterdag 86 leden van de in mei 1983 verboden commu nistische Tuden-partij veroordeeld tot gevangenisstraffen, variërend van minder dan een jaar tot levenslang Hun was staatsvijandige agitatie ten laste gelegd, spionage verboden wa penbezit en overtreding van de wet die militairen verbiedt lid te zijn van een politieke partij. Het feit dat nie mand ter dood is veroordeeld heeft veei waarnemers verrast. Nan onze correspondent! LONDEN De Britse premier That cher en haar zoon Mark hebben el kaar ontmoet tijdens het bezoek van de premier aan Oman in 1981. Dat bezoek is nu controversieel, omdat gebleken is dat mevrouw Thatcher in deze oliestaat gepleit heeft voor een opdracht tcrwille van een Brits be drijf waaraan haar zoon Mark des tijds als adviseur verbonden was. Een week geleden bracht de zondags krant The Observer het bericht, dat de Britse premier drie jaar geleden bij de sultan van de Golf staat Oman de belangen had bepleit van het bouwbe drijf Cementation International, dat op dat moment in de slag was voor de opdracht om er een universiteit te bouwen. Laag water Maandag 23 januari cm uur cm Vlissingen 12 00 218 Terneuzen 12.29 229 Zlerlkzee 0.02 140 12.33 175 Hansweert 0.20 215 1254 245 Wemeldinge 0.25 160 12 54 199 Kreekrak 0.43 185 13 12 232 Bruinisse 0.37 157 13.04 193 Dinsdag 24 januari Vlissingen 0.03 173 12.48 202 Terneuzen 0.33 184 13 17 212 Zierikzee 0 48 132 13.26 167 Hansweert 1.00 200 13 39 229 Wemeldinge 1.08 151 13 43 187 Kreekrak 1.27 175 14.01 217 Bruinisse 1.22 149 13 54 183 VOLENDAM i ANP) Het openbaar maar onderzoekt in zijn laboratorium lende zendingen vanal oktober vorig heeft genomen Die monsters zijn ministerie in Amsterdam lieert vrij- momenteel cic garnalen Daarmee zijn jaar ingevoerd uit Maleisië Volgens goedgekeurd, aldus Mooijer dagmiddag bij een bedri jf in Volen- waarschijnlijk enkele dagen gemoeid directeur Mooijer heeft zijn bedryr Als blijkt dat de shigella-bacterie dam een opslagruimte met een partij Het gaat om het Volendamse bedrijf voldaan aan alle voorschriften met wordt gevonden in zijn garnalen, dan garnalen laten verzegelen, 'omdat er Crevettes Dit heeft directeur B betrekking tol het invoeren van gar- is de firma Crevettes met verantwoor- aanwijzingen waren dat die is be- Mooijer zaterdagmiddag desgevraagd nalen. Zo heeft hij - naar eigen zeggen dehjk, maar het ministerie van volks smet met de shigella-bacil en moge- bevestigd Volgens hem is er geen - certificaten van oorsprong, gezond- gezondheid die de regels heeft opge- 'ijk te maken heeft met de veertien enkele reden om aan te nemen dat. heidsverkiaringen en bacteriologi- steld zo stelt Mooijer sterfgevallen'. Dit heeft de officier zijn partij garnalen is besmet met de sche testrapporten van de Maleisi- van justitie bij het openbaar ministc- shlgella-bactene Mr Wooldnk wilde sche overheid Hij heeft inmiddels ontslag aange- rie in Amsterdam, mr H. P. Wooldrik. de naam van het bedrijf niet noemen Mooijer zegt de aankomst van de vraagd voor zijn negen personeels Ie zaterdag bevestigd. In de opslagruimte van Crevettes ligt zendingen te hebben gemeld bij de den en overweegt een schadeclaim m De keuringsdienst van waren in Alk- 30 ton garnalen. Deze zijn in verschil- haringcontroledienst, die monsters te dienen bij de overheid. wat nuou iemand geweien heeft, is dat Mark Thatcher, de zoon van de premier die een nogal wild leven ach ter de rug heeft, door Cementation International was aangetrokken met de opdracht de order in Oman binnen te slepen. Dat gegeven heeft de afgelopen week nogal wat beroering in Engeland te weeg gebracht, vooral omdat me vrouw Thatcher keer op keer gewei gerd heeft in het Lagerhuis vragen over de affaire te beantwoorden Zij heeft steeds weer herhaald ..Ik ben, als ik in het buitenland ben. steeds in de slag voor Britse bednj ven. en maak daarbij geen onderscheid Parlementariërs van de Labour-frac- tie m het Lagerhuis hebben inmiddels aangekondigd, deze week opnieuw te zullen proberen een regeringsverkla ring over de bouw-opdracht te krij gen ADVERTENTIE geopend van 9 tot 17 uur toegang f 12,50 AMSTERDAM raï Directie K Scherphuis, W. F de Pagter en, F van de Velde Hoofdredactie M P Dieleman en C van der Maas KANTOREN Vlissingen Walstraat 56-60. 438* EG Vlissingen. te! 1011841 15144 Middelburg Markt 51. 4331 LK Middelburg, tel. (01180) 27651 Goes Grote Markt 2. 4461 AJ Goes. tel (011001 16140 Terneuzen t Nieuwstraat 22. 4531 CW Terneuzen. tel (01150) 94457 Hulst Steenstraat 6. 4561 AS Hulst, tel (011401 14058 In de avonduren is de centrale redactie bezel van zondag trn vis dag vanaf 19 00 uur (01184)15144 Opening kantoren" Van maandag t m vrijdag van 08 00 tot 17 00 uur s Zaterdags in Goes. Vlissingen en Middelburg van 08.00 tot 10 30 uur Telefoonnummers buiten kantooruren. Expedide: 101194) 511 Advertentie-afdeling: (01186) 1584 Redactie (011841-14796 Overlijdens advertenties maandag- i m vrijdagavond van 20 30 tot 22.00 uur 10" 1841 15M4 Zondag avond van 20 00 tot 22 00 uur Abonnementsprijzen per kwartaal 62,80. franco per post f 74 - per maand ƒ21.65 jaarabonn f 245.-. losse nummers 1.- (alle bedragen inclusief 5 pet. btw.) Postrek nr.: 3754316. t.n.v. PZC ab.rek Middelburg Advertentietarieven 124 cent per mm. minimumprijs per advertentie 18.60. ingezonden mededelingen 2! ?x tarief Voor brieven bureau van dit blad 4.50 meer. Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 5 pet btw Giro 35 93 00, Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B V Middel burg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 3