(Wethouder kreeg de hoogte bij opening brandweerlokaal Zeshonderd toeschouwers bij winterguards in Middelburg i CNV vreest tanende invloed vakbeweging op uitvoering RWW Nieuw gebouw van Rode Kruis in Oostburg officieel geopend ELKE 2* TRUI PERFEKT SCHOON VOOR DE'/2ePRIJS! DEZE WEEK BIJ PALTHE Een orkest van 'n goede lichting Wissel Zeeuws-Vlaanderen NIEUWE LESRUIMTE IJZENDIJKE IN GEBRUIK agenda PALTHE stomerij EXCELSIOR BAARN BEHAALDE EERSTE PLAA TS iggWIAANDAG 23 JANUARI 1984 PZC/ provincie l|«pig >rd IJZENDIJKE Wethouder J. Vergouwe van Oostburg, die zaterdag de opening van het nieuwe leslokaal van de IJzendijkse brandweer verrichtte, zal de openingsstunt die de IJzendijkse brandweer voor hem in petto had, niet licht vergeten. Men had de sleutel, die toegang gaf tot het nieuwe lokaal, aan de vlaggemast op de vijftien meter hoge poort van de brandweerkazerne bevestigd. Met een hoogwerker, tijdelijk geleend prees de brandweer voor zijn zelfwerk- alleen branden, maar men verleent van de Temeuzense brandweer, werd zaamheid. In zijn openingswoord ook hulp bij ongevallen" wethouder Vergouwe, die zei last van wees hij voorts op de belangrijke taak Brandweercommandant M. Cauwels hoogtevrees te hebben, naar boven van de brandweer ..Men blust niet dankte de gemeente voor haar bereid- getransporteerd om de sleutel te pak ken Terug op de begane grond on t sloot Vergouwe, onder toeziend oog van talrijke genodigden, het nieu we leslokaal. De verbouwing is door de brandw eer lieden zelf uitgevoerd. De gemeente Oostburg stelde de materialen be schikbaar. Wethouder Vergouwe willige medewerking. Na de nieuwe brandweerwagen en het nieuwe leslo kaal heeft de IJzendijkse brandweer nog één hartewens: stil alarm voor alle korpsleden. Op het moment be schikken alleen de commandant en ondercommandant over een 'pieper'. Cauwels: „Als we uitrukken hebben we nogal eens last van het publiek" Regionaal brandweercommandant A. Vasseur, ook aanwezig, bood het IJ zendijkse korps een fraaie penteke ning aan In de brandweerkazerne j was een fototentoonstelling ingericht, die een beeld gaf van de verschillende taken van de brandweer. f Niet vermist na inbraak ZWN Hulst HULST In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken in 'net kan- loor/wachtlokaal van de ZWN in de Zandstraat in Hulst. De inbreker(s) kwam het kantoor binnen door een ruit te vernielen. Een eerste onderzoek heeft uitgewe zen dat er niets wordt vermist. Kans heropening Abdijrestaurant MIDDELE|URGG - De kans is zeer groot dat het Abdijrestau rant in Middelburg weer wordt geopend. In de afgelopen maan den hebben zestien gegadigden zich ingeschreven om de exploi tatie op zich te nemen. Een van hen, de heer R. v. d. IJssel uit Middelburg, wordt waarschijn lijk de nieuwe exploitant. V. d IJssel is eigenaar van de taveerne Het Koper Galjoen op de Dam in Middelburg Hij zei desgevraagd: „Een dezer dagen heb ik een gesprek met de eige naar van het restaurant en Dat is de Rijksgebouwendienst. Daarna weet ik of de exploitatie haalbaar is. Ik wil er nu nog niet meer over kwijt want de bespre kingen zijn nog in een zeer pril stadium". Het Abdijrestaurant sloot bijna drie jaar geleden de deuren om dat het niet meer rendabel was. Op het ogenblik wordt de boven verdieping gebruikt door het Rijksarchief, evenals de voorma lige keuken die nu dienst doet als opslagruimte. V d. IJssel wilde nog wel vertellen, dat hij, als de zaak doorgaat, het restau rant half mei wil openen. Wethouder Vergouwe (met petkon toch nog lachen, toen hi; vijftien meter boven de grond de sleutel voor het nieuwe lokaal aina 'onheilen' BIJ INDIVIDUELE GEVALLEN Vier gewonden bij slippartijen op Zeeuwse wegen MIDDELBURG - Door de gladheid tengevolge van de sneeuwval hebben zich zondag tientallen slippartijen voorgedaan op de Zeeuwse wegen. Hierbij raakten vier personen ge wond. Volgens een woordvoerder van de meldkamer van de rijkspoli tie in Middelburg bleven de gevolgen over het algemeen beperkt tot lichte blikschade. Een inzittende van een personenauto raakte zondagmiddag omstreeks 15.35 gewond bij een slippartij op rijksweg 58 ter hoogte van Kapelle Een tweede gewonde viel bij een slip partij op de Veerse weg tussen Mid delburg en Veere. Dit ongeval gebeur de zondagavond rond 19.44 uur. Bij een frontale botsing tussen twee per sonenauto's na een slippartij in Oud- Vossemeer raakte een inzittende van een van de auto's licht gewond. Dit ongeval gebeurde zondagmiddag op de Oud-Vossemeerse dijk. Beide au to's werden aanzienlijk beschadigd. Zondagmiddag rond half vijf slipte een personenauto op de Postweg in Tholen en kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurder bleef onge deerd. In Temeuzen 'gleed' een perso nenauto tegen de achterzijde van een auto die afremde voor een sneeuwrui mer. Hierbij werd niemand gewond en de schade aan beide auto's bleef be perkt. De 52-jarige automobilist A. H. S. uit Amstelveen is zondagmiddag om streeks 13.15 uur bij een eenzijdig ongeval gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen S. met zijn auto over de Deltaweg reed, komende uit de rich ting Noord-Beveland, en net de Zand- kreekdam had gepasseerd Daar raak te zijn auto in een slip, zodat hij aan de andere kant van de weg in de sloot belandde. S. moest met een ziekenau to naar het ziekenhuis Bergzicht te Goes worden vervoerd, waar gecon stateerd werd dat hij vermoedelijk een hersenschudding had Zijn echt genote, die bij hem in de auto zat. mankeerde mets. Nadat een omstander een handje had toegestoken, wist de heer Hoste het gedenkbord in het nieuwe gebouw toch nog te onthullen. M.I. HOSTE ONTHULDE WANDBORD OOSTBURG Zaterdag werd het nieuwe Rode Kruis-gebouw aan de Burgemeester Gratamastraat in Oostburg officieel geopend. Oud-se cretaris en voormalig hoofd van de bloedtransfusiedienst M. I. Hoste verrichtte de opening door het ont hullen van een houten wandbord. Pas na verschillende pogingen en met hulp van omstanders kon het doek worden verwijderd. Het wandbord, waarop Hoste als onthuller staat vermeid, is bedoeld als eerbetoon voor het vele werk dat hij na 1945 voor het West-Zeeuws-Vlaamse Rode Kruis heeft gedaan. In het nieuwe pand, dat vier ton heeft Personenauto in Sluis gestolen SLUIS In de nacht van zaterdag op zondag is de personenauto van de heer D. uit Sluis ontvreemd. De auto stond geparkeerd aan de Merseniers- straat in Sluis. Het betreft een rode Simca 1100 met het kenteken 68 - TD - 09. Feestavond buurt West in Zaamslag ZAAMSLAG De buurtvereniging West te Zaamslag houdt zaterdag 28 januari een feestavond in De Rank, aanvang 19.30 uur. Het wordt een gourmet-avond met muziek, bingo en een dansje gekost, zijn de ambulancedienst, de transportcolonne en de welfare-afde ling ondergebracht. Tot nu toe waren die diensten in verschillende gebou wen gehuisvest. Hoste gaf in zijn toespraak een overzicht van de ge schiedenis van het Rode Kruis West- Zeeuwsch-Vlaanderen. Hij wist zich nog goed te herinneren hoe ruim zeventig jaar geleden de zieken met een fietskar naar het Oostburgse zie kenhuis werden vervoerd. Na de eer ste wereldoorlog werden auto's van particulieren gebruikt. In 1945 kon Hoste na een bezoek aan Den Haag een legerwagen in bruikleen krijgen, die als ambulance dienst kon doen. Zeven jaar later werd de eerste 'luxe' ziekenauto gekocht voor ongeveer 15000 gulden. Nu heeft het Rode Kruis in West-Zeeuwsch-Vlaanderen de be schikking over drie auto's. Dat het eindelijk is gelukt een eigen pand te bouwen, waarin voor alle diensten een plaatsje is ingeruimd, noemde Hoste een kwestie van taai volhouden. Hij zei: „Het Zeeuwse devies 'Luctor et Emergo' is hier zeker van toepassing". Hoste is van 1945 tot 1973 secretaris van het West- Zeeuws-Vlaamse Rode Kruis ge weest, en van 1945 tot 1978 hoofd van de bloedtransfusiedienst. Door de be stuursleden werd hij als een onmis bare schakel in het hulpverleners- werk beschouwd. „Als Hoste een dak pan op zijn pan krijgt, dan weten we niets meer", was een gevleugelde uitdrukking. De nieuwbouw in Oostburg is uit eigen middelen van de Rode Kruis- afdeling West-Zeeuwsch-Vlaanderen betaald Volgens de huidige secreta resse, mevrouw E. Asselbergs, telt de vereniging op het moment bijna 7000 leden, wat betekent dat éen op de vier West-Zeeuws-Vlamingen lid is. Bij de opening was een groot aantal verte genwoordigers van de Rode Kruisaf- delingen en -kringen aanwezig. Burge meester J J P M. Asselbergs van Sluis hield een korte toespraak na mens de drie gemeentebesturen. Schoorsteenbrandje Hulst snel geblust HULST - Eigen optreden van de heer A. d'H. in Hulst heeft de schade beperkt gehouden bij een schoor steenbrandje in de open haard van de familie. De heer d'H: bluste zelf het beginnende vuur, zodat de - voor alle zekerheid toch gewaarschuwde brandweer van Hulst niet meer in actie hoefde te komen. De melding kwam om '20.15 uur bin nen. Toen de leden van de vrijwillige brandweer bij het huis van d'H. arri veerde. was er niets meer te blussen. MIDDELBURG Schouwburg. 20.30 uur' Zuidelijk Toneel Globe met 'Ovo- maltine' Filmvoorstellingen BERGEN OP ZOOM Cinem'Actu- eel I. 20.30 uur: Filmliga met 'Le 'dernier metro': 'iCinem'Actueel II, 20 uur: The Bronx warriors, 16 jr., iCinem'Actueel -III, 20 uur: Sophie's choice. 16 jr GOES Grand. 20 uur: The Bronx Warriors. 16 jr. Hl'LST De Koning van Engeland 14 30 en 20 uur Caligula II. 18 jr.: 14.30 uur Josefme Mutzenbacher deel 4. 18 Jr.. 20 uur: Never say never again, a.l., 20 uur: The crim.e busters, a.l 20 uur Sophie's choice. 16 jr. OOSTBURG Ledel, 20 uur. Wilde orgieen op de schoolbanken, 18 jr. TÈRNEUZEN Luxor, 20 uur: The Ostcrman weekend, a.l.; 20 uur: The return of the Jedi, a.l. VLISSINGEN - Alhambra I. 20 uur: Never say never again, a Alhambra II. 20 uur: The Osterman weekend, a.l. Tentoonstellingen AXEL Bibliotheek: Werken ZVU- cursisten: Galerie Bellemans. Kindergalerij, 10- 18 uur: Illustraties van Jenny Collot d'Escury BRUINISSE Hal gemeentehuis. 9- 12 en 14-17 uur 'De rest', werken amateurs DOMBURG Biologisch Museum. 10-17 uur 'De natuur in Zeeland' en 'Dieren in de natuur'. HE1LLE Landbouwmuseum. 10-12 en 13-17 uur. Oude landbouwwerktui gen. MIDDELBURG - Demerary, 9-17 uur Diverse ambachten en exposi ties OOST-SOUBURG Bibliotheek. 13 30-17.30 uur Werken Ferrie Kagie. VLISSINGEN Hal stadhuis. 9-12 en 13.30-17 uur: Fototentoonstelling. Reptielenzoo Iguana14-17.30 uur: Expositie levende reptielen, amfi bieën en insekten, Bethesda-St -Josephziekenluils Fo totentoonstelling loto- en diaclub Middelburg. IJZENDIJKE Museum, 10-12 en 13.30-17 uur 'Over en rond het trek paard' HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 (ook voor milieuklachtem Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance* Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251. vari 10.00-24 00 uur weekends van 20 00-24.00 uur Stichting 'Blijf van in'n lijf Zeeland, lel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 Te bereiken op knntoordagen van 9-17 uur. VLISSINGEN - De nieuwe rijks- groepregeling werkloze werknemers betekent volgens het CNV een ernsti ge aantasting van de invloed, die de vakbeweging kan hebben op de ge meentelijke uitvoering van de RWW. Het CNV waardeert hel dat de RWW- adviescommissie zich in dc toekomst ook kan bezighouden met het algeme ne beleid voor toepassing en uitvoe ring van de RWW, maar heeft er grote moeite mee, dat dit ten koste gaat van adviezen in individuele gevallen. Districtsbestuurder L, G. Phernam- bucq van het CNV schrijft dit in een brief aan de gemeenteraden van Zee land en Goeree-Overtlakkee, waarin gevraagd wordt de mening van deze vakvereniging te ondersteunen. Hij laat weten onoverkomelijke bezwaren te hebben tegen het 'ontwerp-besluit' voor de nieuwe rijksgroepregeling. Het CNV is van mening dat de vakbe- Lichte schade bij botsing Terneuzen TERNEUZEN Bij een aanrijding op de rijksweg 61 Hoek-Bicrvliel ter hoogte van het recreatiegebied De Braakman hebben zaterdag twee au to's lichte schade opgelopen. De automobilist P. T. van W. uit Hoofdplaat stond op de rijksweg voor gesorteerd om linksaf de Braakman- weg in te slaan De autobestuurder C H. B uit Middelburg bemerkte dat te laat en botste met zijn auto tegen de achterzijde van Van W 's auto. weging betrokken moet blijven bij het adviseren over de uitvoering van de sociale zekerheidswetten, omdat het beleid dan beier aanvaardbaar is en de werknemersorganisaties de belan gen van hun leden zo goed mogelijk kunnen behartigen. „Uitvoering op gemeentelijk niveau is vooral het beslissen in individuele gevallen. Het ligt dus voor de hand hierover een commissie te laten advi seren, waarvan werknemers lid zijn. Daarbij komt, dat in individuele ge vallen omstandigheden en achter gronden zeer verschillend kunnen zijn. In die situatie is het nuttig en nodig, dat de gemeente geadviseerd wordt door vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Op die manier kunnen de voorgenomen beslissingen worden getoetst aan hun opvattingen", aldus de districtsbe- siuurder. Hij verwijst ten slotte nog naar het advies van het College Alge mene Bijstandswet over het ontwerp besluit. Dit college is van mening dat de bestaande rww-eommissies hun huidige taak moeten behouden, in afwachting van een nieuwe werkloos heidswet. Die taak omvat het advise ren over individuele gevallen, alvo rens een uitkering wordt geweigerd, over sanctiemaatregelen die worden overwogen en over beslissingen op bezwaarschriften. „Het college ziet de behandeling van de individuele geval len namelijk als een rechtswaarborg voor werkloze werknemers, omdat ge noemde beslissingen dan niet uitslui tend worden genomen op grond van ambtelijke overwegingen", aldus dit advies. ADVERTENTIE) DE STOMERIJ DIE ALLES BETER DOET Torenstraat 1 Wissinqen Lange Delft 39 Middelburg MIDDELBURG De winterguard- contest van de stichting Drum Corps Holland, zaterdagavond in de Mid delburgse sporthal De Kruitmolcn gehouden, trok een volle zaal. Niet minder dan zeshonderd bezoekers be keken de verrichtingen van in totaal elf guards die uit heel Nederland naar de Zeeuwse hoofdstad waren gekomen. In een competitie van vier contests - in Middelburg was het de tweede wedstrijd - wordt uitgemaakt welke guard zich kampioen van Ne derland voor het jaar 1984 mag noe men. De vierde en laatste contest - de finale dus - wordt 10 maart in de 'Merwehal' in Dordrecht gehouden. Ook de kampioen van vorig jaar - Volant Blanche uit Laren - was zater dagavond van de partij. In deze for matie zijn ook twee Middelburgers opgenomen: de 19-jarige André Da- vidse en zijn twee jaar oudere zus Nicolette. André is tevens instructeur van de Volant Blanche. Deze formatie kwam als laatste in de rij van deelne mende colorguards en de guard werd. mede door de Middelburgse deelna me, extra toegejuichd door het talrij ke publiek. Toch behaalde de kam pioenen van vorig jaar, die een uiterst gevarieerde show brachten, maar een derde plaats, met 49,7 punten De eerste plaats was zaterdagavond voor Excelsior A uit Baarn dat 52,75 punten uy elkaar showde. De deelne mers aan de winterguaidcontest heb ben vanaf oktober - het einde van de zomeractiviteiten van de showgroe pen - de tijd om hun show in te studeren In januari worden dan de contests begonnen, vier in totaal, die in twee maanden tijd, de kampioen moeten opleveren. Per optreden bren gen zij een show van zeveneneenhalve minuut die door een aantal juryleden w ordt beoordeeld. Bij de show worden onder meer vlaggen, sticks en rifles (namaakgeweren) gebruikt. Met uit zondering van Volant Blanche is elke guard aan een drumkorps verbonden Twee guards kwamen uit in de ca- uc overige groepen bekamp- tcn elkaar in de open klas. Bij de cadetklas werd Oranje Huizen uit Huizen eerste met 22,15 punten. De tweede plaats was met 20.85 pun ten voor Jong Leven uit Brunsum De uitslagen ln de open klasse Excelsior A uil Baam 52,75 punten: 2 Beatrix uit Hilversum 49.95. 3 Volant Blanche uit La ren 49.7. 4 Jubal. Dordrecht 48.65; 5 Excel sior. Baarn 47,85. 6 Wesopa. Weesp 44.25. 7 Odilo. Hilversum 39,25, 8 Bato, Haarlem 37,45 en 9 De Pijpers, Vlaardingen 19,85 Een Olympic retreat, een optreden met alle deelnemers, besloot deze succesvolle winterguardcontest. die mede was georganiseerd door het Drumcorps Blue Spirit uit Middel burg. Tournee nummer 32 van het Neder lands Studenten Orkest met werken van Smetana iDe Moldau uit 'Mijn Vaderland'!. Elgar icello- concert). W. van Manen (Skeltering Sky) en Straivinsky (suite 1919 uit 'De Vuurvogel'). Solist Roeland Duijne, cello, dirigent Louis Stotijn. MIDDELBURG, CONCERTZAAL Wie, halverwege het concertsei zoen, een tussenbalansje voor (vooral Midden-lZeeland wil op maken, heeft minder dan in het verleden reden tot klagen. Er kan met name in de sfeer van de orke strale muziek een opmerkelijke toename van het aantal concerten worden genoteerd: ze komen niet alleen van het Zeeuws Orkest, maar het Rotterdams Philharmo- nisch is opnieuw van de partij en ook verschillende omroep-ensem- bles deden Zeeland aan of ver schijnen er nog. Ook programma tisch is het aanbod ruimer dan wat er in het verleden te beluisteren viel en reikt van Bach tot Stra- winsky. Bij die verruiming binnen het - zeg maar - traditionele coti- certwezen is het spijtig, dat Jeugd en Muziek vleugellam is gemaakt en de nieuwe Stichting de start blokken nog niet heeft verlaten: nu immers ontbreekt in het totaal beeld, in tegenstelling tot andere 'magere' klassieke jaren, het stuk je van de muziekgeschiedenis van af de tweede helft van deze eeuw doorgaans. Binnen het gangbare muziekbedrijf hebben - als ik even vanaf vorige zomer mag rekenen - twee studen tenensembles aantrekkelijke bij dragen geleverd aan de verbreding van het doorgaans in Zeeland live te beluisteren repertoire. Het VU- orkest presenteerde Strawinsky's .Sacre du Printemps' en zaterdag avond deed het Nederlands Stu dentenorkest Middelburg aan tij dens de jaarlijkse toemee met een andere 'vroege' Strawinsky: de ex pressionistische, kleurrijke suite uit 'De Vuurvogel', een intussen gekend werkje, maar niet in een Zeeuwse concertzaal. Men bracht bovendien een geheel vers muziek je mee, 'Skeltering Sky'. speciaal voor deze toemee door Willem van Manen gecomponeerd. Een werk zonder veel ambities, in muzikale spraak zelfs herinnerend aan de eerste helft van deze eeuw, opge bouwd uit blokken voor verschil lende instrumentengroepen, en daarbij de blazer oi;er- en de strij kers onderbedelend; het was niet onplezierig om te beluisteren, maar van Manen had de pech vóór Stra winsky te worden geprogram meerd, die vergelijkbare dingen eerder - ook in De Vuurvogel - en effectiever heeft gedaan. En er was - het gaat nog steeds over program mering - een ander, ook in interna tionale concertzalen niet royaal uitgevoerd werk: het betekenende celloconcert van Edward Elgar uit 1919, zijn laatste instrumentale compositie, doorgaans ingekamerd klinkende muziek, nostalgisch van sfeer en beschaafd van klankerrpu- ties in de finale. Er zij meteen aan toegevoegd, dat de 22-jarige Roe land Duijne er in Middelburg met een prachtig ronde toon en expres sief spel veel eer mee inlegde en er zijn talent en kwaliteit ondubbel zinnig mee demonstreerde. Tot de 'eigenheid' van het Neder lands Studenten Orkest hoort, dat een aanzienlijk deel van de bezetting jaarlijks wordt ververst. Men kan - afgaand op het gebodene zaterdagavond - vaststellen, dat het Orkest-84 van een goede lich ting is. De twee weken voorberei ding moeten dirigent Stotijn en het ensemble veel voldoening heb ben gegeven. Het kan zijn, dat te Middelburg - het zesde concert in een rij van negen - de planken koorts geweken was; maar niet alleen de vreugde in het musiceren was onmiskenbaar, ook de kwali teit mocht er wezen. Het wil niet zeggen, dat er vlekke loos werd vertolkt, en dan doel ik niet op een trompetje, dat zich in Strawinsky even dreigde te verslik ken: daar stonden teveel individue le sterke momenten In met name de blazers tegenover Dan gaat het er vooral om. dat tegenover de zorgvuldige frasering van de solist in Elgars celloconcert de state ments van het orkest (finale) af en toe ongepolijst aandeden en dat, in concentratie en bezieling, de eerste delen van de Vuurvogel-suite het bij lange na met haalden bij de buitengewone inzet die in Berceuse en finale werden opgebracht. Voor op staat wat mij betreft echter, dat het Nederlands Studenten Orkest zich onder Stotijn in die paar we ken tot een homogeen, voortrefTe- lojk samenspelend ensemble heeft weten te profileren. Dat is, van dirigent en musici, geen geringe prestatie. De bijval van een volle zaal voor dit ten bate van de stich ting Handicap en Studie NSS gege ven concert was terecht groot. Kees Cijsouw

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 23