Zeshonderd toeschouwers bij winterguards in Middelburg Opknapbeurt 16 wegen en straten Mariekerke ELKE 2e TRUI PERFEKT SCHOON VOOR DE'OPRIJS! DEZE WEEK BIJ PALTHE CNV vreest tanende invloed vakbeweging op uitvoering RWW B en w Arnemuiden willen uitbreiding voor mini-campings Een orkest van n goede lichting WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN PZC/ provincie EXCELSIOR BAARN BEHAALDE EERSTE PLAA TS i PALTHE stomerij MAANDAG 23 JANUARI 1984 iADVERTENTIE MIDDELBURG De winterguardcontest van de stichting Drum Corps Holland, zaterdag avond in de Middelburgse sporthal De Kruitmolen gehouden, trok een volle zaal. Niet minder dan zeshonderd bezoekers bekeken de verrichtingen van in totaal elf guards die uit heel Nederland naar de Zeeuwse hoofdstad waren gekomen. In een competitie van vier contests - in Middelburg was het de tweede wedstrijd - wordt uitgemaakt welke guard zich kampioen van Nederland voor het jaar 1984 mag noemen. De vierde en laatste contest - de finale dus - wordt 10 maart in de 'Merwehal' in Dordrecht gehouden. Ook de kampioen van vorig jaar - Volant Blanche uit Laren - was zater dagavond van de partij. In deze for matie zijn ook twee Middelburgers Expositie over thuiswerk in RSI Middelburg MIDDELBURG - In het Rijn Schelde Instituut te Middelburg wordt tot en met 29 januari een expositie gehou den over 'Thuiswerk in Nederland en India' Op de tentoonstelling is een aantal fotoreportages te zien dat me dewerksters van het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking in Til burg samenstelden. Ook worden twee videofilms over thuiswerk in Neder land vertoond. De expositie is ge opend van 10 tot 12.30 uur, alleen op werkdagen. opgenomen dp 19-jarige André Da- vidse en zijn twee jaar oudere zus Nicolette André is tevens instructeur van de Volant Blanche. Deze formatie kwam als laatste in de nj van deelne mende colorguards en de guard werd, mede door de Middelburgse deelna me. extra toegejuichd door het talrij ke publiek. Toch behaalde de kam pioenen van vorig jaar. die een uiterst gevarieerde show brachten, maar een derde plaats, met 49,7 punten. De eerste plaats was zaterdagavond voor Excelsior A uit Baarn dat 52,75 punten bij elkaar showde De deelne mers aan de winterguardcontest heb ben vanaf oktober - het einde van de zomeractiviteiten van de showgroe pen - de tijd om hun show in te studeren In januari worden dan de contests begonnen, vier in totaal, die In twee maanden tyd, de kampioen moeten opleveren Per optreden bren gen zij een show van zeveneneenhalve minuut die door een aantal juryleden wordt beoordeeld. By de show worden onder meer vlaggen, sticks en nfies (namaakgewerem gebruikt, Met uit zondering van Volant Blanche is elke guard aan een drumkorps verbonden Twee guards kwamen uit in de ca detklas, de overige groepen bekamp- ten elkaar in de open klas. Bij de cadetklas werd Oranje Hulzen uit Huizen eerste met 22.15 punten De tweede plaats was met 20.85 pun ten voor Jong Leven uit Brunsum De uitslagen in de open klasse 1 Excelsior A uit Baarn 52.75 punten 2 Beatrix uit Hilversum 49.95. 3 Volant Blanche uit La ren 49.7. 4 Jubal. Dordrecht 48.65. 5 Excel sior. Baarn 47.85. 6 Wesopa. Weesp 44.25, 7 Odilo, Hilversum 39,25 8 Bato. Haarlem 37.45 en 9 De Pijpers, Vlaardtngen 19,85. Een Olympic retreat, een optreden met alle deelnemers, besloot deze succesvolle winterguardcontest, die mede was georganiseerd door het Drumcorps Blue Spirit uit Middel burg. Jaarvergadering NRV MIDDELBURG - De Nederlandse Reisvereniging afdeling Zeeland hield de jaarvergadering in Middelburg Jaaren financieel verslag werden met algemene stemmen goedgekeurd Na het huishoudelijk gedeelte vertoonde de heer Mandemaker dia's van zijn reis naar Canada. DE STOMERIJ DIE ALLES BETER DOET Torenstraat 1 Vlissmqen Lange Delft 39 Middelburg Kans heropening Abdijrestaurant MIDDELBURGG - De kans is zeer groot dat het Abdijrestau rant in Middelburg weer wordt geopend. In de afgelopen maan den hebben zestien gegadigden zich ingeschreven om de exploi tatie op zich te nemen. Een van hen, de heer R. v. d. IJssel uit Middelburg, wordt waarschijn lijk de nieuwe exploitant. V. d IJssel is eigenaar van de taveerne Het Koper Galjoen op de Dam in Middelburg. Hij zei desgevraagd ,,Een dezer dagen heb ik een gesprek met de eige naar van het restaurant en Dat is de Rijksgebouwendienst. Daarna weet ik of de exploitatie haalbaar is. Ik wil er nu nog niet meer over kwijt want de bespre kingen zijn nog in een zeer pnl stadium". Het Abdijrestaurant sloot bijna drie jaar geleden de deuren om dat het niet meer rendabel was. Op het ogenblik wordt de boven verdieping gebruikt door het Rijksarchief, evenals de voorma lige keuken die nu dienst doet als opslagruimte. V. d. IJssel wilde nog wel vertellen, dat hij. als de zaak doorgaat, het restau rant half mei wil openen BIJ INDIVIDUELE GEVALLEN Een optreden van De Pijpers uit Vlaardingen tijdens de winterguardwedstrijden in de Middelburgse sporthal De Kruitmolen. STRA TENPLAN TOT EN MET 1989: MIDDELBURG Schouwburg. 20.30 Zuidelijk Toneel Globe met Ovo- maltine' Film voorstellingen BERGEN OP ZOOM Cinem'Actu eel I, 20.30 uur. Filmliga met 'Le demier metro'; Cinem'Actueel II, 20 uur. The Bronx warriors, 16 jr Cinem'Actueel III, 20 uur: Sophie's choice. 16 jr. GOES Grand 20 uur The Bronx amors. 16 jr. HULST De Koning van Engeland. 14 30 en20uur Caligula II. 18 ji 14 30 uur. Josefine Mulzenbacher deel 4. 18 jr.. 20 uur: Never say never again, a 1 20 uur: The crime busters, a.l.. 20 uur: Sophie's choice, 16 jr. OOSTBURG Ledel. 20 uur Wilde orgieën op de schoolbanken, 18 jr TERNEUZEN Luxor, 20 uur: The Osterman weekend, a.l.; 20 uur: The return of the Jcdi, a.l. VLISSINGEN Alhambra I, 20 uur Never say never again a 1 Alhambra II 20 uur The Osterman weekend, a 1. Tentoonstellingen AXEL Bibliotheek: Werken ZVU- cursisten, Galerie Bellemans. Kindergalerij, 10- 18 uur: Illustraties van Jenny Collot d'Escury. BRUINISSE Hal gemeentehuis. 9- 12 en 14-17 uur "De rest werken amateurs DOMBURG Biologisch Museum, 10-17 uur De natuur in Zeeland' en Dieren in de natuur' HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur. Oude landbouwwerktui gen MIDDELBURG Demerary. 9-17 uur Diverse ambachten en exposi ties. OOST-SOUBURG Bibliotheek 13 30-17 30 uur Werken Feme Kagie VLISSINGEN Hal stadhuis 9-12 en 13.30-17 uur. Fototentoonstelling; Reptielenzoo 'Iguana'. 14-17 30 uur Expositie levende reptielen, amfi bieën en msekten; Bcthcsda St.-Josephziekenhuis: Fo totentoonstelling foto- en diaclub Middelburg IJZENDIJKE Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: 'Over en rond het trek- rd' HULPCENTRA Noord- en .Midden-Zeeland Goes, lel OUOO-14444 look voor mllieuklachleni Zeeuw sch-Vlaanderen Alarmnummer 0U50-12200 (brandweer en ambulancei Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 1-15551, dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251. van 10 00-24 00 uur - weekends van 20 00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, lel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur. MELISKERKE - In de gemeente Ma riekerke zullen de komende jaren tot en met 1989 in totaal zestien straten en wegen een opknapbeurt krijgen. Hiervoor heeft door de districtsop zichter van de Centrale Dienst Ge- meentewerken'een rapport opgesteld met als titel 'Rationeel Wegbeheer'. Dit jaar wordt voor het onderhoud 69.000 geraamd. Het is de bedoeling dat daarvoor de Burgemeester Bouwmanstraat, Rij- soordselaan en Mariekerkseweg wor den herbestraat of gereconstrueerd Ook de Dorpsstraat en de Torenstraat worden dit jaar gereconstrueerd. Dit zijn echter kapitaalswerken en ze staan daarom niet genoemd in de meerjarenbegroting Dit schrijven burgemeester en wethouders in een voqrstel aan de raadsleden waarin hen wordt gevraagd het stratenplan goed te keuren. Dat zal moeten gebeu- Vissersboot geborgen WESTENSCHOUWEN - I)e reddings boot 'De Zeemanspot' uit Stellendam heeft zondagavond het vissersbootje Delta 512 geborgen en naar de vlucht- haven van Brouwersdam gebracht. Het vissersbootje, eigendom van W. yan de Berk uit Drunen, was zater dag tijdens een vistochtje op de Oos- terschelde door nog onbekende oor zaak lek geraakt. De twee sportvis sers aan boord gooiden, nadat zij het lek ontdekt hadden, een anker uit en voeren met andere vissers mee naar de wal. De reddingsboot De Griend uit Oud dorp probeerde zondagmorgen het bootje te bergen maar dit mislukte De Zeemanspot wist het lekke scheepje zondagavond rond half zes de vluchthaven binnen te brengen. Auto in sloot MIDDENSCHOL \V l,N - l)e automo bilist G. V. uit Ellemcet is zondagoch tend vroeg met zijn auto ip een sloot terecht gekomen nadat hij in Mid- dcnschouwen van de Delingsdijk as afgeraakt. De man bleerhierbij onge deerd. Zijn auto werd zwaar bescha digd Het ongeval gebeurde zondagochtend omstreeks 4 uur. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de dijk en belandde ondersteboven met zijn auto in een sloot onderaan de dijk. Algemene vergadering mannen vereniging SINT-ANNALAND De Hervormde Mannenveremgmg op Gereformeerde Grondslag 'De Heere is mijn Banier' int Smt-Annaland houdt woensdag 25 januari de algemene jaarvergadering in het hervormd verenigingsgebouw in Sint-Annaland. Tijdens deze jaar vergadering zal tevens de financiële positie van de hervormde zondags school 'De Zaaier' aan de orde komen. Verder zijn er twee Bijbelse onderwer pen ren in de raadsvergadering van dins dag 31 januari, die om 19.30 uur begint. Voor 1985 staan op het 'lijstje' Burge meester Gcuzcstraat, Molenstraat en Nieuwstraat voor een bedrag van 66.000.-. Het jaar daarop komen Bergstraat en Burgemeester Bosse- laarstraat aan de beurt, de kosten zijn een ton In 1987 gaat het om de Valkenburgstraat en de Dr S R. Boer- tastraat, kosten 78.000 Het is de bedoeling dal in 1988 de Schoolstraat en de Kerkring een op knapbeurt krijgen voor 110.000,- en tenslotte zullen in 1989 de Cornells Jaspersesstraat en het Dorpsplein worden herbestraat voor 105.000.- B en w schrijven hierover „Wij be treuren het bijzonder dat de regioge dachte voor het grootste deel ts losge laten. Wij zouden verreweg de voor keur geven aan de oude verdeelsleu tel Dat blijkt echter onmogelijk te zijn als we bet wegschap willen behou den" Het college stelt daarom voor om de bijdrage volgens de nieuwe verdeelsleutel te verhogen tot 329 536.- Dat betekent voor Marie kerke een nadeel van 13.550.- Wegschap De raadsleden zullen zich verder bui gen over een voorstel om de bijdrage aan het Wegschap Walcheren bij te stellen. Zoals bekend dreigt de ge meente Vlissingen uit het Wegschap te stappen omdat het de bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling te groot vindt. Het Wegschap heeft ver volgens een nieuwe verdeelsleutel gemaakt. De wijziging houdt in dat voortaan betaald gaat worden naar de kosten die per gemeente zoveel mogelijk de werkelijke uitgaven be naderen. ZLM-afdeling THolen vergaderde THOLEN - De ZLM-afdeling Tholen hield haar jaarvergadering in Hof van Holland onder voorzitterschap van M Stoutjesdyk Er waren bijna 20 leden aanwezig De afdeling kan terug zien op een redelijk jaar. ondanks de vaak extreme weersomstandigheden De heer J Folmer, verzekeringsdeskun- dige van de verzekeringsmaatschap pij van de ZLM, hield een praatje over actuele zaken en beantwoordde vra gen. Bij de bestuursverkiezing werden de heren A C. Geluk en J Quist opgevolgd door P. Verduit en B Ver- bogl Na de pauze vertoonde ZLM- medewerker Scheele een film over de Deltawerken VAN DRIE NAAR VIJE ARNEMUIDEN - Als het aan burgemeester en wethouders van Arne muiden ligt, zal met in gang van het komende seizoen het aantal kam peermiddelen op cam pings mogen worden uitgebreid met maxi maal vijf eenheden. Het college schrijft dit in een voorstel aan de raadsleden. Het argu ment van het college is dat deze uitbreiding al langer is toegestaan in de andere Walcherse kustgemeenten. Het gaat om een uitbrei ding van drie naar vijl kampeermiddelen en van vijf tot. maximaal tien. De periode waar over de toestemming verleend zal worden loopt van de donderdag vóór Pinksteren tot en met de donderdag na Pinksteren en geduren de een aaneengesloten, periode van zes weken in de maanden juli en augustus B en w schrijven verder ..Het doel van de uitbrei ding is de mogelijkhe den voor de kort-kam- peerders in het seizoen, om een standplaats te vprkrtjgpn op een mini- camping. te vergroten' De raadsleden zullen het voorstel behandelen m de vergadering van maandag 30 januari, aanvang half acht. Zoals zovele Walcherse gemeenten zal de raad Arnemuiden zich bezig houden met de nieuwe verdeelsleutel voor de bijdragen aan het Wegschap Walcheren Zoals gemeld is er een nieuwe verdeling ge maakt omdat de ge meente Vlissingen vond dat haar bijdrage te hoog was. Vlissingen dreigde daarop uit het Wegschap te stappen Door de nieuwe verde ling van de bijdragen van de acht Walcherse gemeenten betekent dit. voor Arnemuiden een verhoging met bijna tien mille De bijdrage was 102.709 en wordt nu als de raad akkoord gaat, 112.465 - De raad wordt verder gevraagd een bedrag van 12 500 beschik baar te stellen voor het verven van het bassin van het, zwembad en er is ƒ7.466 98 nodig voor de aanschaf van nieuwe bluspakken voor de brandweer VLISSINGEN - De nieuwe rijks- groepregeling werkloze werknemers betekent volgens het CNV een ernsti ge aantasting van de invloed, die de vakbeweging kan hebben op de ge meentelijke uitvoering van de RWW. Het CNV waardeert het dat de RWW- adviescommissie zich in de toekomst ook kan bezighouden met het algeme ne beleid voor toepassing en uitvoe ring van de RWW, maar heeft er grote moeite mee, dat clit ten koste gaat van adviezen in individuele gevallen. Districtsbestuurder L. G. Phernam- bucq van het CNV schrijft dit in een brief aan de gemeenteraden van Zee land en Goeree-Overfiakkee. waarin gevraagd wordt de mening van deze vakvereniging te ondersteunen. Hij laat weten onoverkomelijke bezwaren te hebben tegen het ontwerp besluit' voor de nieuwe rijksgroepregeling Het CNV is van mening dat de vakbe weging betrokken moet blijven bij het adviseren over de uitvoering van de sociale zekerheidswetten, omdat het beleid dan beter aanvaardbaar is en de werknemersorganisaties de belan gen van hun leden zo goed mogelijk kunnen behartigen. „Uitvoering op gemeentelijk niveau is vooral hel beslissen in individuele gevallen. Het ligt dus voor de hand hierover een commissie te laten advi seren. waarvan werknemers lid zijn Daarbij komt, dat in individuele ge- Honderd mensen op open dag FIOM MIDDELBURG - De open dag die FIOM-Zcelaud zaterdag in het nieu we onderkomen in Middelburg hield werd door zo'n honderd mensen be zocht. Een aantal waarover de mede- werklstlers van dit bureau voor hulp verlening hij zwangerschap en al leenstaand ouderschap, bijzonder te vreden waren. Zoals gemeld zit FIOM nu iil een pand aan de Varkens- markt. omdat de verdieping aan de Loskade te klein was geworden. De bezoekers die zaterdag een bezoek brachten nuttigden gezamenlijk ruim zestig potten koffie Voor de drie films die werden gedraaid was ook vrij veel belangstelling. Volgens een mede werkster werden ze gemiddeld door 25 tot 30 mensen bekeken. Meer konden er ook niet in de filmruimte" vertelde ze. Het ging om de films 'Vader van zeventien'Wat zou ik graag willen werken' en 'De Nabestaanden De bezoekers namen verder mforma tiematenaal mee en toonden veel in teresse voor het werk dat FIOM doet. Het bureau richt zich niet alleen op zwangeren en alleenstaande ouders, ook zijn er hulp- en praatgroepen voor weduwen en weduwnaars, voor adop tie en abortus. Het kantoor aan de Varkensmarkt is. op werkdagen, da gelijks geopend van negen tot vijf uur. Schoorsteenbrand snel geblust in Haamstede HAAMSTEDE - De vrijwillige brand weer van Haamstede heeft zaterdag avond een fikse schoorsteenbrand ge blust in een pand aan de Brabersweg in Haamstede. Het pand werd be woond door M K De- schade bleef zeer beperkt Open dag jeugdsoos Brogum Zierikzee ZIERIKZi'.E - De Zierikzeese jeugd soos Brogum houdt zaterdag 28 ja nuari een open dag. De bezoekers kunnen dan uitleg krijgen over de verschillende activiteiten in de soos van de hrstmirs- en commissieleden. Ook kan men het gebouw bezichli- gen. Het programma ziet er als volgt uit Vanaf 13 00 uur bezichtiging van het gebouw met vertoning van een diase rie Tussen 15 30 en 18 00 uur een optreden van het dixieland-orkest The Dixie Daddies uit Middelburg en om 21.30 uur een concert door The View De apparatuur van deze band Is de hele dag te bezichtigen op het grote podium in de zaal. Het soosbc stuur wil het komende seizoen vier of vijf keer een beroepsgezelschap laten optreden met theater of cabaret vallen omstandigheden en achter gronden zeer verschillend kunnen zijn. In die situatie is het nuttig en nodig, dat de gemeente geadviseerd wordt door vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties Op dië manier kunnen de voorgenomen beslissingen worden getoetst aan hun opvattingen' aldus de districtsbe stuurder Hij verwijst ten slotte nog naar het advies van het College Alge mene Bijstandswet over het ontwerp besluit. Dit college is van mening dat de bestaande rww-commissies hun huidige taak moeten behouden, in afwachting van een nieuwe werkloos heidswet Die taak omvat het advise ren over individuele gevallen, alvo rens een uitkering wordt geweigerd, over sanctiemaatregelen die v.orden overwogen en over beslissingen op bezwaarschriften ..Het college ziet de behandeling van de individuele geval len namelijk als een rechtswaarborg voor werkloze werknemers, omdat ge noemde beslissingen dan niet uitslui tend worden genomen op grond van ambtelijke overwegingen", aldus dit advies Vier gewonden bij slippartijen op Zeeuwse wegen MIDDELBURG - Door de gladheid tengevolge van de sneeuw val hebben zich zondag tientallen slippartijen voorgedaan op de Zeeuwse wegen. Hierbij raakten vier personen ge wond. Volgens een woordvoerder van de meldkamer van de rijkspoli tie in Middelburg bleven de gevolgen over het algemeen beperkt tot lichte blikschade. Een inzittende van een personenauto raakte zondagmiddag omstreeks 15.35 gewond bij een slippartij op rijksweg 58 ter hoogte van Kapelle Een tweede gewonde viel bij een slip partij op de Veerse weg tussen Mid delburg en Veere Dit ongeval gebeur de zondagavond rond 19.44 uur. Bij een frontale botsing tussen twee per sonenauto's na een slippartij in Oud- Vossemeer raakte een inzittende van een van de auto s licht gewond Dit ongeval gebeurde zondagmiddag op de Oud-Vossemeerse dijk Beide au to's werden aanzienlijk beschadigd. Zondagmiddag rond half vijf slipte een personenauto op de Postweg in Tholen en kwam tegen een boom tot stilstand De bestuurder Weef onge deerd. In Terneuzen 'gleed' een perso nenauto tegen de achterzijde van een auto die afremde voor een sneeuwrui mer Hierbij werd niemand gewond en de schade aan beide auto's bleef be perkt De 52-jarige automobilist A. H S uit Amstelveen is zondagmiddag om streeks 13.15 uur by een eenzijdig ongeval gewond geraakt Het ongeluk gebeurde toen S. met zyn auto over de Deltaweg reed, komende uit de rich ting Noord-Beveland, en net de Zand- kreekdam had gepasseerd Daar raak te zijn auto in een slip. zodat hy aan de andere kant van de weg in de sloot belandde. S. moest met een ziekenau to naar het ziekenhuis Bergzicht te Goes worden vervoerd, waar gecon stateerd werd dat hij vermoedelijk een hersenschudding had. Zijn echt- Bestuursvergadering ANBO-gewest Zeeland GOES - In een gewestelijke vergade ring van het bestuur van de Algeme ne Nederlandse Bond van Ouderen in De Villa in Goes, constateerden de leden, hoe moeilijk het is om in sommige verzorgingstehuizen een be wonerscommissie samen te stellen. Men weet dit aan de besturen van de tehuizen, die niet gewend zijn aan inspraak van de bewoners. Ook spraken de bestuursleden hur ongerustheid uit over de steeds ver dergaande bezuinigingen van over heidswege, die vooral de lagere mko mens en hulpbehoevende ouderer treffen. De ANBO. zo werd meege deeld, zal zich blijven verzetten teger maatregelen, die de positie van velt ouderen ondergraven Tournee nummer 32 van het Neder lands Studenten Orkest met werken van Smetana De Moldau uit 'Mijn Vaderland Elgar icello concert i. W van Manen Sheltering Skyi en Strawinsky suite 1919 uit 'De Vuurvogel'i Solist Roeland Duyne. cello, dirigent Louis Stgtijn. MIDDELBURG, CONCERTZAAL Wie. halverwege het conccrtsei- zoen, een tussenbalansje voor (vooral Midden-iZeeland wil op maken. heeft minder dan in het verleden reden tot klagen. Er kan met name in de sfeer van de orke strale muziek een opmerkelijke toename van het aantal concerten worden genoteerd: ze komen niet alleen van het Zeeuws Orkest, maar het Rotterdams Philharmo- nisch is opnieuw van de partij en ook verschillende omroep-ensem- bles deden Zeeland aan of ver schijnen er nog. Ook programma tisch is het aanbod ruimer dan wat er in het verleden te beluisteren viel en reikt van Bach lot Stra winsky Bij die verruiming binnen het - zeg maar - traditionele con certwezen is het spijtig, dat Jeugd en Muziek vleugellam is gemaakt en de nieuwe Stichting de start blokken nog niet heeft verlaten: nu immers ontbreekt in het totaal beeld, iti tegenstelling tot andere 'magere' klassieke jaren, het stuk je van de muziekgeschiedenis van af de tweede helft van deze eeuw doorgaans. Binnen het gangbare muziekbedryf hebben - als ik even vanaf vorige zomer mag rekenen - twee studen- teneitsembles aantrekkelijke bij dragen geleverd aan de verbreding van het doorgaans in Zeeland live te beluisteren repertoire Het VU- orkest presenteerde Strawinsky's .Sacre du Pnntemps' en zaterdag avond deed het Nederlands Stu dentenorkest Middelburg aan ty- dens de jaarlijkse toemee met een andere vroege' Strawinsky de ex pressionistische. kleurrijke suite uit 'De Vuurvogel', een intussen gekend werkje, maar niet in een Zeeuwse concertzaal Men bracht bovendien een geheel vers muziek je mee 'Skeltering Sky'. speciaal voor deze toemee door Willem van Manen gecomponeerd. Een werk zonder veel ambities, in muzikale spraak zelfs herinnerend aan de eerste helft van deze eeuw. opge bouwd uit blokken voor verschil lende instrumentengroepen, en daarbij de blazer over- en de strij kers onderbedelend het was niet onplezierig om te beluisteren, maar van Manen had de pech vóór Stra winsky te worden geprogram meerd die vergelijkbare dingen eerder - ook in De Vuurvogel - en effectiever heeft gedaan. En er was - het gaat nog steeds over program mering - een ander ook in interna tionale concertzalen niet royaal uitgevoerd werk. het betekenende celloconcert van Edward Elgar uit 1919, zyn laatste Instrumentale compositie, doorgaans ingekamerd klinkende muziek, nostalgisch van sfeer en beschaafd van klankerrpu- ties in de finale. Er zij meteen aan toegevoegd, dat de 22-jarige Roe land Duijne er in Middelburg met een prachtig ronde toon en expres sief spel veel eer mee inlegde en er zijn talent en kwaliteit ondubbel zinnig mee demonstreerde. Tot de 'eigenheid' van het Neder lands Studenten Orkest hoort, dat een aanzienlijk deel van de bezetting jaarlijks wordt ververst. Men kan - afgaand op het gebodene zaterdagavond - vaststellen, dat het Orkcst-84 van een goede lich ting is. De twee weken voorberei ding moeten dirigent Stotijn en het ensemble veel voldoening heb ben gegeven. Het kan zijn. dal te Middelburg - het zesde concert in een rij van negen - de planken koorts geweken was: maar niet alleen de vreugde in het musiceren was onmiskenbaar, ook de kwali teit mocht er wezen. Het wil niet zeggen, dat er vlekke loos werd vertolkt, en dan doel ik niet op een trompetje, dat zich in Strawinsky even dreigde te verslik ken daar stonden teveel individue le sterke momenten m met name de blazers tegenover Dan gaat het er vooral om. dat tegenover de zorgvuldige frasering van de solist in Elgars celloconcert de state ments van het orkest (finale) af en toe ongepolijst aandeden en dat, in concentratie cn bezieling, de eerste delen van de Vuurvogel-suite het bij lange na met haalden bij de buitengewone inzet die in Berceuse en finale werden opgebracht Voor op staat wat mij betreft echter, dat het Nederlands Studenten Orkest zich onder Stotijn in die paar we ken lot een homogeen, voortreffe- lojk samenspelend ensemble heeft weten te profilerey. Dat is, van dirigent en musici, geen geringe prestatie. De bijval van een volle zaal voor dit ten bate van de stich ting Handicap en Studie NSS gege ven concert was terecht groot. Kees Cïjsouw

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 21