PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Druzenleider eist aftreden Gemayel m Honderden ongelukken door eerste sneeuw m Koning Hassan trekt prijsverhogingen in Herrenberg: nieuw kabinet mogelijk vandaag gereed Adviseur tv-serie was collaborateur pta gnes Sunday Times: akkoord met China over Hong Kong WASHINGTON VREEST KAMIKAZE-ACTIES Happart in beroep Oostduitsers uit ambassade VS naar westen Kwakkelwecr Veel bewolking en perioden met regen of sneeuw, in het noordoosten moge lijk tjzel. Middagtemperaluur rond plus drie graden. Aan de kust tot krachtig of hard toenemende zuidelij ke wind. !27e jaargang no. 18 Ylaandag 23 januari 1984 Peugeot: Talbot westhavendijk 148 4463 AE goes 01100 20620 (INDEN De Britse regering zal gaans betrouwbare Britse zondags- betekenen bij de onderhandelingen republiek China bereid is de inwoners nd 1997, als de huurovereenkomst krant The Sunday Times. tussen de Britten en de Volksrepu- van Hong Kong een hele lijst garan- iet de Volksrepubliek China afloopt, Het Britse ministerie van buitenland- bliek China over de toekomst van ties te geven die hen ervan verzekert «vel de souvereiniteit als het be- se zaken wilde gisteren geen commen- Hong Kong. dat zij in ieder geval de eerste 50 jaar uur over Hong Kong overdragen taar geven op het bericht, dat, !s het na 1997 hun huidige levenswijze voor an de Chinezen. Dat meldt de door- juist is, een belangrijke doorbraak zou Al eerder was uitgelekt dat de Volks- een groot deel kunnen behouden. (Van onze correspondent) 5EIROET In een verklaring waarin nauwelijks nog van verzoening sprake was, heeft de jbanese Druzenleider Walid Jumblatt zondag gewaarschuwd dat hij in Libanon de strijd zal rolhouden totdat de regering van president Amin Gemayel is afgetreden. „Er kan nu geen iprake meer zijn van een beëindiging van deze laatste ronde van gevechten, want de positie van de Druzen en ook de bondgenoten is nu in een algehele oppositie tegen de huidige regering. Zolang een daadwerkelijke en aanvaardbare politieke regeling van de crisis in Libanon niet is gevonden, zullen de gevechten niet meer stoppen", zo verklaarde Jumblatt in een interview met het Engelstalig dagblad The Jordan Times. ber verdaagd werd, mogelijk zou wor den gemaakt, Daar is nu echter geen sprake meer van. rydens hevige artilleriebeschietingen in en rondom Beiroet zijn op vrijdag in zaterdag zeker vijftien mensen om het leven gekomen en ruim 50 gewond geraakt. Voor het eerst in enkele naanden is ook het presidentieel pa- eis in Beiroet geraakt. President Ge- nayel bevond zich in het paleis, maar AANSLAG IN ROME DP LIBISCHE AMBASSADEUR L0NDEN.TUNIS IUPII Een lot nu toe onbekende groep die zich 'Al Borkan' (de vulkaan) noemt, heeft lich zondag verantwoordelijk ge- jleld voor een aanslag, zaterdag, op de Libische ambassadeur in Rome. De Palestijnse bevrijdingsorganisatie (PLO) heeft in Tunis verklaard niets te maken te hebben met de aanslag op Ammar El Laggazy, die met ernsti ge verwondingen in een Romeins zie- lenhuis ligt. Het Libische persbureau Jana had verklaard dat de aanslag het werk was van een zelfmoord.com- tin- mando van PLO-leider Yasser Arafat. De politie zei dat de twee onbekende om schutters de diplomaat hadden opge- "ïvt wacht bij zijn residentie. De diplo- df maat werd door drie kogels getroffen. ondanks enige materiele schade raak te niemand gewond. De nieuwe beschietingen en het on verzoenlijke commentaar van Jum- blatt, wiens strijders zich in de voor ste gevechten met het Libanese leger en de rechtse christelijke militie be vinden, geven een beeld in welke mate de situatie in Libanon gedurende de afgelopen drie weken verder verslech terd is. In december en het begin van deze maand was er nog hoop dat men een nieuw bestand in de vorm van een zogenaamd 'veiligheidsakkoord' zou kunnen bereiken, waardoor een her vatting van de Libanese nationale verzoeningsconferentie, die in novem- Jumblatt beschuldigde Gemayel er van de beslissingen van de eerste ronde van de verzoenirigsconferentie niet te zijn nagekomen. Gemayel kreeg aari liet einde van de conferen tie, begin november, de opdracht door nieuwe onderhandelingen een oplos sing te vinden voor de patstelling rond het Libanees-Israëlische ak koord van mei, dat noch Syrië noch de Libanese oppositie bereid is te aan vaarden. De Amerikaanse regering, die verantwoordelijk is geweest voor Filmacteur en olympisch zwemkampioen Johnny Weiss- muller 'Me Tarzan, you Jane') isop 79-jarige leeftijd in de Mexicaanse badplaats Aca- pulco overleden. (PAGINA 2) RABAT (AFP/RTR) Koning Has san van Marokko heeft zondag 'Mar xisten, zionisten en Khomeiny-isten' de schuld gegeven van de voedselrel- len van de afgelopen dagen in ver scheidene Marokkaanse steden. In zijn rede voor radio en televisie zei Hassan dat hij heeft besloten de prij zen van de eerste levensbehoeften niet te verhogen. Hij waarschuwde dat strikte orders zijn gegeven voor een krachtig optreden tegen elke ver storing van de openbare orde en tegen verspreiding van valse berichten. De rellen zijn volgens de Marokkaanse koning aangesticht door Iran en door de Marxisten. Hij zei niet hoeveel doden en gewonden er de afgelopen dagen zijn gevallen. Kort voor zijn rede kwam het ook in Casablanca, de grootste stad van Marokko, tot bot singen tussen politie en jeugdige beto gers. Volgens de Spaanse staatsradio zijn de afgelopen dagen in de Noord- Marokkaanse steden ongeveer 150 do den gevallen. het opstellen van het akkoord van mei, weigerde echter in te gaan op het verzoek van Gemayel tot nieuwe on derhandelingen met Israël. Gemayel keerde met lege handen terug. ..Gemayel heeft na Gen'.ve gefaald en heeft toen besloten tot nieuwe ge vechten en beschietingen in plaats van na te denken over een serieuze politieke regeling van het conflict", verklaarde Jumblatt, die tevens de regering ervan beschuldigde een staat te creëren waarin slechts rechtse christelijke falangisten, die geleid worden door de vader van de presi dent. Pierre Gemayel, het voor het zeggen hebben. Zelfmoordactie De verslechterde veiligheidssituatie heeft ook geleid tot geruchten over nieuwe zelfmoordacties tegen de mul tinationale troepenmacht in Beiroet, met. name tegen de Amerikanen In Washington werd bekendgemaakt dat de Amerikaanse regering over weegt het bevel te geven voor een preventieve luchtaanval tegen pro- Iraanse Libanese extremisten, die verantwoordelijk worden geacht voor de dubbele aanslag tegen de Ameri kaanse en Franse troepen in oktober. Deze Libanese sji'ilen, die getraind worden door Iraansc revolutionaire gardisten in en rondom de Ooslliba- ncse stad Baalbek, zouden kleine een- of tweepersoons vliegtuigen zijn ge geven door Iran om zo ook zelf moordacties uit te kunnen voeren tegen de schepen van de Amerikaan se marine die voor de kust van Bei roet liggen. i' A-,drs-1 DEN HAAG Zaterdag hebben ongeveer 100 Surinamers in ons land gedemonstreerd voor het Vredespaleis tegen het regime Bouterse. AMSTERDAM (GPD)Suriname zal vandaag mogelijk een nieuw kabinet hebben, zo is gisteren door de Surinaamse ambassadeur Henk Herrenherg gezegd bij zijn terugkeer uit Paramaribo. Op Schiphol verklaarde Herrenberg dat er"vandaag in Suriname mededelingen zullen worden gedaan waaruit zal blijken dat er een goede stap in de richting van de vorming van een nieuwe regering is gezet". In Paramaribo heeft hij legerleider Herrenberg zei de acties van het Desi Bouterse geadviseerd over de Nederlands verzet tegen het regiem vorming van een nieuwe regering Bouterse die tien dagen geleden die in de plaats moet komen van de leidde tot een korte bezetting van begin januari afgetreden regering- de Surinaamse ambassade, niet als Alibux. Herrenberg zei dat hij zelf een echte bedreiging te zien. Verwij- geen zitting zal nemen in de nieuwe zend naa|. de bezetting van de Sun- regering naamse ambassade te Den Haag De Surinaamse ambassadeur in Ne- verzekerde hij dat de Nederlandse derland weigerde een persconferen- ambassade en de Nederlandse am- tie te geven in het perscentrum van bassadeur te Paramaribo zoiets niet Schiphol. In plaats daarvan ging hij te vrezen hebben naar de ontvangsthal waar enige Surinamers hem een muzikaal ont- A s>fipv CurinnrnP haal brachten. Deze Surinamers die ZACllLS O UI II lilt Ut: herkend werden als leden van de In de Surinaamse hoofdstad wacht Bouterse-gezinde Liga van Suri- men nu gespannen af of de stakende naamse Patriotten, waxen even arbeiders in de bauxietsector van- daarvoor geweigerd in het perscen- ochtend weer aan het werk zullen trum. Herrenberg wenste op Schip- gaan. hol slechts te praten met het NOS- Om het verder staken van leerlin- journaal en het ANP. Op vragen van gen in het onderwijs tegen te gaan andere journalisten ging hij niet in heeft de Surinaamse televisie ver- „omüat die toch maar schrijven wat der meegedeeld dat alle leerlingen ze zelf willen". die vandag niet op school verschij nen, met ingang van dinsdag van de leerlingenlijsten zullen worden afge voerd. In goedingelichte kringen in Para maribo is vernomen dat legerleider Bouterse werkt aan de samenstel ling van een adviesraad of „denk tank" waarin vertegenwoordigers zitten van vakbonden, bedrijfsleven en revolutionaire leiding. Deze raad zou Bouterse moeten adviseren over de vorming van een nieuwe regering en de opstelling van een regeringsprogram Intussen heeft de Rijksvoorlichtins- dienst ontkend dat president Rea gan tijdens zijn gesprek met minis ter- president Lubbers die vorige week een privé bezoek bracht aan de VS Nederland gepolst heeft over een militair ingrijpen in Suriname. Indien hem een dergelijke vraag zou hebben bereikt, zou de minis ter-president daarop hebben geant woord. dat militair ingrijpen in welk land van de Derde Wereld dan ook volgens de Nederlandse rege ring geen aanvaardbare en effectie ve plossing kan zijn voor de bin nenlandse problemen, aldus de RVD. DODE EN MEER DAN 20 GEWONDEN Koning Hassan Garnalen Een opslagruimte met 30 ton garnalen van een Volendams bedrijf is verzegeld omdat jus titie vermoedt dat de partij besmet is met de shigella-bacil. (PAGINA 3) Casino In Kapellebrug is voor de tweede keer in enkele maan den tijd een illegale casino 'opgerold'. De politie verricht te daarbij zaterdag negen arrestaties. (PAGINA 5) Vertrouwen Hilbert van der Duim heeft zijn zelfvertrouwen aan de 'voor avond' van de Olympische winterspelen in Serajewo aan zienlijk opgevijzeld, met hel winnen van de Europese schaatstitel. (PAGINA 9) Record Marjan Olyslager heeft tijdens de Nederlandse indoorkam pioenschappen atletiek in Zwolle een nieuw Nederlands record op de 60 meter horden gevestigd. (PAGINA 16) Radio en televisie, kunst: 2.' Binnen- en buitenland: 3. Provincie: 5 en 7. Sport: 9,10,11,12,13,14,15 en 16. 'WILLEM VAN ORANJE' DEN HAAG (GPD) De Vlaamse historicus dr. Rob van Roosbrocck (83), die in het eindstadium van het script voor de tv-serie 'Willem van Oranje' een coproduktie van AVRO, Veronica en BRT als belangrijkste adviseur werd aan getrokken, heeft zowel in de twee de als in de eerste wereldoorlog gecollaboreerd met de Duitsers. Volgens een woordvoerder van de AVRO zijn alle betrokkenen bij de serie daarvan op de hoogte geweest. Ook is er volgens deze woordvoer der contact geweest met dr. Lou de Jong, die erop gewezen zou hebben dat de historische visie van Van Roosbroeck op Willem van Oranje nooit geleden heeft onder zijn (toen malige) pro-Duitse opvattingen en activiteiten. In NRC-Handelsblad van afgelopen vrijdag doet de Amsterdamse histo ricus dr. G R. Zondergeld in de ingezonden-brievenrubriek het oor logsverleden van Van Roosbroeck gedetailleerd uit de doeken. Hij is van oordeel dat „een collaborateur van zijn formaat niet betrokken zou mogen worden bij de popularisatie van onze nationale geschiedenis. Zeker in een tijd, waarin het fascis me hier daar weer de kop lijkt op te steken". In de jaren '30 ontpopte Van Roos broeck zich volgens Zondergeld als buitenland-commentator van het dagblad De Schelde en als medeo prichter van de Duits-Vlaamse ar beidsgemeenschap als fascist. Reeds tijdens de eerste wereldoor log koos hij als Vlaamse nationalist voor de Duitse bezetter, zoals hij direct na het uitbreken van de tweede wereldoorlog voor de-Duitse SS-idee van een Groot Germaans Rijk koos, waarin Vlaanderen en Nederland niet meer dan Duitse provincies zouden zijn. Hij werd een belangrijk propagandist van de Al gemene SS-Vlaanderen en was ac tief in talrijke collaborateusrorgani- saties als de Vlaamse en de Neder landse Cultuurraad. Onder druk van de Duitsers werd Van Roosbroeck in 1941 benoemd tot hoogleraar in Gent. Een jaar later werd hij wethouder van onder wijs in het geheel door nazi's bezet te Antwerpen. Na de bevrijding vluchtte hij naar Duitsland, waar hij in de aldaar gevormde en bijna geheel uit ex-SS'ers bestaande Vlaamse regering in ballingschap als minister van onderwijs werd opgenomen. Na een verblijf in Duitsland dook hij onder in Neder land, waardoor hij aan de doodstraf, waartoe hij bij verstek was veroor deeld. kon ontkomen, aldus Zonder- VOEREN (GPD) De Waalse burge meester van de Nederlandstalige ge meente Voeren, José Happart, gaat bij de Raad van State in beroep tegen zijn afzetting als gemeenteraadslid in die plaats. Weliswaar komt de Franstalige meerderheidsfractie van Voeren vandaag (maandag) in beslo ten zitting bijeen om over Happarts royement door de Bestendige Depu tatie van de provincie Limburg te beraadslagen, maar die vergadering heeft zo verluidt uit welingelichte bron slechts formele betekenis, aangezien 'de Waalse burgemeester reeds besloten heeft hogerop te gaan'. De stap van Happart betekent dat hij (voorlopig) zijn burgemeestersfunc tie kan blijven uitoefenen. Afgelopen donderdag zette de Besten dige Deputatie van Limburg Happart ai' als gemeenteraadslid, omdat zij tot de volle overtuiging was gekomen dat dc Waal geen of onvoldoende Neder lands spreekt om in Voeren naar behoren een bestuursfunctie uit te oefenen. DRIEBERGEN (GPD) Lie eerste sneeuwval van deze winter heeft tot honderden ongelukken op dc Neder landse wegen geleid. In de loop van zondagavond had de rijkspolitie in Driebergen al 450 ongevallen geteld, waarbij 900 auto's waren betrokken. Hierbij vielen één dode en meer dan 20 gewonden. Het dodelijk ongeval gebeurde bij Breukelen, waar een auto door de gladheid over de kop sloeg en in een sloot belandde. De chauffeur overleed, zijn vrouw raak te zwaar gewond. De rijkspolitie verwachtte zondag avond dat het aantal ongevallen nog zou oplopen. Door de drukte waren sommige politiedistricten opgehou den met het tellen van het aantal aanrijdingen Aan het begin van de avond viel het allemaal nog erg mee, Rond zes uur hadden zich 25 ongeval len voorgedaan, waarbij 50 auto's wa ren betrokken. De rijkspolitie sprak toen nog over ..een snelle aanpassing van de weggebruiker aan de moeilijke omstandigheden". De sneeuwval leidde later op de avond tot. grote problemen op de weg. Hoewel Rijkswaterstaat met. behulp van sneeuwschuivers de wegen zoveel mogelijk begaanbaar probeerde te houden, had dat door de aanhouden de sneeuwval weinig De eerste sneeuw van deze winter viel in het begin van de middag het eerst in Zeeland, Brabant en Limburg en breidde zich later in noordwestelijke richting uit. Het openbare leven in Schotland is het afgelopen weekeinde goeddeels tot stilstand gekomen door de ergste sneeuwstormen in meer dan tien jaar. Duizenden auto's en bussen kwamen vast te zitten in de sneeuw die, voort gejaagd door een loeiende storm, plaatselijk hoogtes van meer dan zes meter bereikte. De Britse Spoorwegen moesten zondagochtend melden dat zeven van hun treinen door de sneeuwjacht tot stoppen waren ge dwongen. en zelfs dat er een treinstel vermist was. Deze trein, tussen Inverness en Wiek, in het noordelijkste puntje van Schotland, werd enige uren later door helicopters ontdekt. Diezelfde helicopters brachten ook de passa giers in veiligheid. BERLIJN (DPA) De zes Oostduit sers, die een toevlucht hadden ge zocht in de Amerikaanse ambassade, in Oost-Berlijn, zijn zondagavond naar West-Berlijn vertrokken. De zes hadden de Amerikaanse am bassade om hulp verzocht bij hun pogingen om toestemming te krijgen om naar het westen te gaan De Oostduitse advocaat Wolfgang Vogel, die vaak bemiddelt in dergelijke kwesties, had van de Oostduitse auto riteiten een uitreisvergunning voor de BREUKELEN Tengevolge van zware sneeuwval en gladheid belandde deze personemvagen zondagmiddag bij zes verkregen, zo deelde de Ameri- Breukelen in een sloot. De bestuurder kwam otn het leven, een andere inzittende werd zeer zwaar gewotid naar een kaanse ambassade mee. ziekenhuis vervoerd. -■

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 1