PZEM-centrales buiten bedrijf als gevolg extreem lage waterstand Politie maakt eind aan gokspel in Kapellebrug Koude en zware klus voor demonteerploeg Bezoekers filmavond onwel door verkeerde afvoer cv-ketel nu afgerond almanak Voor ruim ton aan antieke sieraden buit in Zierikzee Sneeuwpret Politieauto's geramd na marathon-achtervolging NEGEN ARRESTA TIES BIJ INVAL IN CASINO Onderzoek naar rellen in Arnemuiden MIDDELBURG - De rijkspolitie van de groep Veere heeft zondag het on derzoek afgerond naar de ongeregeld heden die zich voordeden tijdens de jaarwisseling op de Markt in Arne- muiden. In totaal werden 22 mensen aangehouden, op een na, alleen af komstig uit Arnemuiden. Van hen werden 19 personen in verzekering gesteld en drie mensen werden met een na verhoor vrijgelaten. Drie an deren werden voorgeleid aan de rech- ter-commissaris. De aangehoudenen werden ondergebracht in verschil lende politiebureau's in Zeeland. On der de verdachten bevonden zich negen minderjarigen. De meerderjarigen, van wie de leeftij den uiteenlopen van achttien tot te gen de dertig, zijn: P. J. B.. H. M., J. B. M„ K. H. G., M. M„ A. B. J. L„ A. J. B.. J. D„ C. J. S„ J. B„ P. W. en A. W. allen uit Arnemuiden en J. D. uit Vlissin- gen. Alle verdachten zijn inmidels weer in vrijheid gesteld. Tegen hen is procees-verbaal opge maakt" wegens: opzettelijke brand stichting, hinderen van de brandweer, mishandeling van een politieman, openlijke geweldpleging en vernie ling. Zoals gemeld liep een 'vreugde vuur' dat met behulp van autobanden op de Arnemuidesne Markt was aan gestoken, zo uit de "hand dat de brand weer eraan te pas moest komen. Deze werd gehinderd bij het bluswerk en de politie kwam assistentie verlenen. Dat ging echter met schermutselin gen gepaard, een politiebusje met daarin nog een politieman werd om ver gedwud en belandde tegen een woning waarvan een ruit sneuvelde. De rijkspolitie groep Veere is drie weken met het onderzoek bezig ge weest. IN KANTINE VOETBALCLUB ZOUTELANDE - Verschillende be- van de voetbalvereniging 'De Meeu- zoekers van een filmvoorstelling, wen' in Zoutelande, kregen vrijdag- georganiseerd door de jeugdafdeling avond aan het eind van de voorstel- ZEEUWSE Politiemensen brengen de bij de inval aangetroffen speeltafel van hel illega- in Kapellebrug naar buiten Z1ERIKZEE - Bij een inbraak zater dagavond in de antiek- en oude kunsthandel Borsboom aan het Ha venplein in Zierikzee, is voor zeker een ton aan oude sieraden verdwe nen. De inbrekers zijn zeer snel te werk gegaan. Toen de alarminstalla tie van de antiekzaak in werking trad wisten zij binnen twee minuten de sieraden uit een vitrine te grissen en te verdwijnen. De Zienkzeese rijkspolitie werd om 22.30 uur gealarmeerd via de automa tische installatie in de antiekzaak Toen de politie twee minuten later op het Havenplein arriveerde waren de daders reeds vertrokken. De inbre kers zijn het pand binnengekomen via een bovenraam aan de achterzijde. VLISSINGEN - In de hele provincie is zondag de eerste sneeuw van betekenis in deze winter gevallen. Het sneeuwtapijt bleef door de heer sende temperatuur, net even bene den het vriespunt, mooi liggen. Het KNMI mat in Zierikzee een sneeuw val van 6 centimeter en in Vlissingen werd zelfs 7 centimeter gemeten. Her en der loerden ijlings de lang opgeborgen sleetjes van zolders en uit schuren gehaald. Vooral de kin deren amuseerden zich opperbest, zoals dit tafereeltjem Souburg laat zien. De sneeuwpret zal overigens zeer waarschijnlijk niet van lange duur zijn voor de komende dagen verwacht het KNMI dat ijzel en regen de overhand zullen krijgen bij licht oplopende temperaturen. REDEN: ONVOLDOENDE KOELWATER t Gast Vanuit het Schouwse werd ons gemeld dat daar onlangs een zondagdienst plaatsgreep. Niets bijzonders natuurlijk. En dat de plaatselijke gemeen- te voor die middagdienst een J-i gastorganist had uitgenodigd ter begeleiding der gezangen, gj zal ook memand doen opve- ren. Die organist nu begaj zich na het middagmaal naar het kerkgebouw. Toen de dienst om twee uur was aangevan gen, installeerde hij zich lan guit met een kussentje op en kcle hardhouten stoelen, ten einde in deze ontspannen hou ding het einde van de preek af te wachten. Want die was - wist :|i: ie - meestal langdung van aard. En zo geschiedde het dat de tijd daar was voor enige muzi- kale ondersteuning van de zin- ':|i gende gemeente Maar dat bleek- zo meldde j: men ons uil het Schouwse :j: onmogelijk de organist sliep ling last van onpasselijkheid. Dit is vermoedelijk veroorzaakt door af- voergassen van de centrale verwar ming, in combinatie met een zuur stoftekort en grote warmte in de kantine van het clubgebouw. Er hoef de echter niemand naar het zieken huis en zaterdag bleek iedereen weer te zijn opgeknapt. De filmvertoning werd bijgewoond door ongeveer zestig kinderen en hun ouders en begon om 19 00 uur. Er werden dia's getoond die zijn ge maakt tijdens het jeugdsportkamp in Maasbergen en bovendien werd er een film gedraaid. Aan het eind van de avond werden echter verschillende bezoekers onpasselijk Enkelen vielen flauw, anderen moesten braken en er waren ook klachten over hoofdpijn. De arts F M. van Eede uit Westkapel- le werd gewaarschuwd om de zieken te onderzoeken- Hij constateerde ech ter geen verschijnselen die wezen op vergiftiging door koolmonoxyde en ook in de kantine was geen spoor van enig gifgas te vinden. Wel bleek de afvoer van de centrale verwarming niet helemaal in ordete zijn. Vermoe delijk zijn volgens hem verbrandings gassen van de centrale vérwarming in de kantine gekomen, waar het erg warm was gestookt en een gebrek aan zuurstof heerste. Deze combinatie van factoren heeft volgens hem de onpas selijkheid veroorzaakt. Naar schatting vijftien personen, zo wel kinderen als ouders, werden het slachtoffer daarvan. Geen van hen hoefde echter naar het ziekenhuis te worden afgevoerd Het mankement aan de afvoer van de centrale verwar ming is nog zaterdagochtend verhol pen. De jeugdleden stonden toen ove rigens al weer om 10 00 uur gereed, om te voetballen op het strand ..Het is prima afgelopen zei voorzitter I Ovaa van de voetbalvereniging zon dag. „De ouders zijn zaterdagochtend telefonisch op de hoogte gebracht van de vermoedelijke oorzaak", zo liet hij weten VLISSINGEN - Het samenvallen van een winterse zuiderstorm op de Noordzee en oostenwind in het Delta gebied met zogenaamd springlaag- water heeft zondagochtend zoveel water uit het Zeeuwse kustgebied 'weggetrokken', dat de beide eentra les van de PZEM in Borssele moesten worden stilgelegd bij gebrek aan koelwater. De redediensl van het loodswezen in Vlissingen moest uit- wijken naar de Buitenhaven, omdat de redeboten dreigden vast te lopen in de Vissershaven. De veerdiensten van de Provinciale Stoombootdicnst en de Olau Line konden hun vaarten volgens schema blijven uitvoeren. De zuiderstorm die dit alles veroor- zaakte, stond urenlang over de volle lengte van de Noordzee en draaide uiteindelijk naar het oosten Veel schepen en boorplatforms meldden een windkracht van 8 tot 9 en verder noordelijk tussen Schotland en de zuidpunt van Noorwegen werd her* haaldelijk zware storm, kracht 10 ge rapporteerd De tegelijk optredende oostenwind, die in het Deltagebied soms windkracht 8 bereikte, veroor zaakte een 'afwaaiing van het water van iets meer dan een meter in de Oosterscheldemonding. Een woord voerder van het KNMI in Zierikzee meldde dat de getij tafel voor Vlissin gen een laagwaterstand van 232 meter beneden NAP aangaf, die door de bijzondere omstandigheden verder werd verlaagd tot 321 centimeter be neden NAP. Rond elf uur zondagochtend w erden de conventionele energiecentrale en de kerncentrale in Borssele van de PZEM buiten bedrijf gesteld, omdat de koelwatervororziening in gevaar kwam. Bij het opkomen van de vloed kon eerst de conventionele centrale, aan hel begin van de middag, en later ook de kerncentrale - in verband met de langere opstart-proeedure werd dit het eind van de middag - weer in bedrijf komen. Volgens adjunct-directeur produktie van de PZEM ir A Tiktak, van de PZEM is het nog nooit voorgekomen dat om deze reden de twee centrales buiten bedrijf moesten worden ge steld. De heer Tiktak zei. dat zich bij het uit de roulatie nemen van de t wee centrales geen problemen hebben voorgedaan Ook de energievoorzie ning was met in gevaar omdat de PZEM kon overschakelen op de 380 Kilovolt-hoogspannmgsleiding uit Brabant en vandaaruit stroom kon betrekken Twee redeboten van het Nederlandse loodswezen dreigden bij het. binnenlo pen van de Vissershaven in Vlissingen vast te lopen en moesten met de hulp van een derde redeboot weer in dieper vaarwater worden gebracht. De rede- dienst week daarom uit naar de Bui tenhaven en de loodsen werden met taxi's aan- en afgevoerd Gevolgen voor de scheepvaart heeft dit met gehad Vlissingen Radio had de sche pen gewaarschuwd voor het extra lage water en het was niet druk. Een woordvoerder van de verkeersdienst van het district Scheldemond van het Directoraat Generaal voor Scheep vaart en Maritieme Zaken vertelde, nog nooit zo n lage waterstand te hebben gezien. Je kon gewoon om een van de havenhoofden van de Vissershaven heenlopen", zei hij. Volgens een medewerker van het KNMI in Zierikzee komt een dergelij ke verlaging van de waterstand als zondagochtend wel vaker voor. Tij dens een soortgelijke storm op 19 december 1983 woei ruim anderhalve meter water weg, doch dit viel toen samen met hoogwater. Het resultaat was toen. dat de te verwachten hoog waterstand toch net beneden het NAP-peil bleef Uit het. verleden zijn bij de KNMI de volgende bijzondere lage waterstanden bekend: Op 21 de cember 1929 werd 326 centimeter be neden NAP bereikt Een 'topper' was het laag water op 31 januari 1956, toen de gelijmeter een dieptepunt van 333 centimeter beneden NAP aanwees. Personenauto in Terneuzen gestolen TERNEUZEN Zaterdagnacht is van het parkeerterrein in de Diepen- brockstraat in Terneuzen een perso nenauto gestolen Het gaat om een bruine Simca 1100 met het kenteken 95-PJ-21 De auto is eigendom van H van der E Schoorsteenbrandje in woning Goes GOES De Goese vrijwillige brand weer is zaterdagavond uitgerukt voor een schoorsteenbrandje in een woning aan de Willem Zelleweg. De melding kwam rond kwart over acht binnen Het brandje was snel geblust. Er was volgens de politie geen noemenswaar dige schade FLISSINGEN - Na een lange en wilde rijkspolitie, en van de gemeentepoli- Vlissmgse politie kreeg hulp van twee van de qemeentepolitie van Bergen ichtcrvolging, die in Vlissingen be- tie uit Goes en Bergen op Zoom. wagens van de rijkspolitie en twee op Zoom beschadigd. .a® [on, kon de politie in de nacht van van de politie uit Goes. Door de aterdag op zondag uiteindelijk in Een surveillanceauto van de Vlis- afritten af te zetten dwong men de De automobilist verkeerde volgens de e Bergen op Zoom P. v.d. H. (36) uit singse politie constateerde omstreeks automobilist Bergen op Zoom in te politie onder invloed van alcohol. Hij Leiden aanhouden. De automobilist 2.00 uur, dat de auto slingerend over rijden, waar vaart moest worden ge- is voor verhoor naar Vlissingen ge- 1 weigerde de verschillende stopte- de Veerhavenweg in Vlissingen reed. minderd. Daardoor kon de politie bracht, waar hem ook een bloedproef j^liens op te volgen en reed bij zijn De automobilist negeerde het stopte- enkele auto's voor de achtervolgde is afgenomen Zijn auto werd in beslag 3 tanhouding op de politieauto's in. De ken en reed de rijksweg op Met een automobilist zetten, die prompt op de genomen en zijn rijbewijs ingetrok- n'l'lissinqse gemeentepolitie kreeg bij snelheid van 130 kilometer per uur politiewagens inreed. Daarbij werden ken Hij is in de loop van zondag weer je achtervolging assitentie van de ging het richting Bergen op Zoom. De twee auto's van de rijkspolitie en een heengezonden. IC De ploeg van de duik- en demonteerploeg van de Koninklijke Marine uit Vlissingen bij de enorme vliegtuigbom op het Domburgse strand. V.l.nr luitenant-ter-zee Peeters, sergeant-majoor Slupers en matroos Masius De vers gevallen sneeuw en de markeringsvlag geven het tafereel het aanzien van een poolexpeditie DUIZENDPONDER OP STRAND DOMBURG MIDDELBURG - Leden van de duik- en demonteerploeg van de Koninklijke Marine te Vlissingen zijn een deel van de zaterdag en zondag van tien uur tot half vier bezig geweest met het blootleggen en demonteren van een Amerikaanse vliegtuigbom van duizend pond. Het enorme projectiel werd zaterdag door een wandelaar aangetroffen op het Domburgse strand ter hoogte van kasteel Westhove. De werkzaamheden onder leiding van het hoofd mijnendienststation, luitenant ter zee H Peeters. namen zoveel tijd in beslag omdat de bom uit een dikke kleilaag getrokken moest worden. Dat gebeurde met hulp van de dienst gemeentewerken van Domburg die het projectiel met behulp van een graafthijsmachine uit de kleilaag heeft getrokken. Ook waren politiemensen van de groepen Veere en Valkenisse bij het werk betrokken, zij zetten het strand af op een kilometer aan iedere zijde van de plek waar de bom lag. Het demonteren werd verricht door sergeant-majoor P. Stupers die het karwei in twintig minuten klaarde. Hij slaagde erin het pistool en de aanvuurlading, die samen de ont steking vormen, uit de bom te ver wijderen Daarna werd het projec tiel afgevoerd. Luitenant Peeters zei na afloop ..Het was een koude en zware klus. De bom lag precies op de laagwater- lijn Het projectiel was nog punt gaaf" Er waren ook mensen van de brand weer en er stond een ambulance paraat voor eventuele camaliteiten. Peeters wilde graag kwijt dat het karwei goed kon worden uitgevoerd mede door de snelle en prima servi ce van gemeentewerken Domburg en de politiekorpsen. Verder was hij zeer te spreken over de oplettende wandelaar die de bom zaterdag op het Domburgse strand zag liggen en die meteen de politie had gewaar schuwd. Enkele dagen geleden werd op een ander Domburgs strand, ter hoogte van de golfterreinen een gevonden het betrof toen een Amerikaanse vliegtuigbom van 500 pond Deze kon met worden gedemonteerd maar werd een dag later bij Vrou wenpolder tot ontploffing gebracht KAPELLEBRUG De rijkspolitie heeft zaterdagavond bij een inval in een illegaal casino in Kapellebrug negen arrestaties verricht. Een speeltafel ter waarde van enkele tienzuidenden guldens, een groot aantal fiches en 5000 gulden in contanten werd in beslag genomen. In het casino, gevestigd in een achterzaal van het restaurant Thermidor aan de Gentsevaart, werd een variant op het omstreden gokspel Golden Ten gespeeld. pe rijkspolitie in Hulst, Hontenisse en Axel, de technische recherche en de echerchegroep Middelburg werkten lij de zorgvuldig voorbereide inval tarnen. Een team van twintig politie- en viel het restaurant zaterdag avond omstreeks 21.30 uur binnen. Op lat moment bevonden zich in de ichterzaal vier spelers en vijf perso- leelsleden. Zij werden allen aange- iouden. )e arrestanten zijn: de spelers L. V. J. I. (30) uit Beveren, M. C. G. de C. (39) uit Grobbendonk, R. van B. (60) uit Antwerpen en M. B. L. (39) uit Deume. Naast de 52-jarige eigenaar van Ther midor M. V. werden aangehouden de irsoneelsleden A. S. (40) uit Brussel, de 28-jarige croupier A. M. Z. uit Brasschaat, de 21-jarige C. C. H. uit Geleen en de 31-jarige Th. M. uit Brussel. M. is de organisator en exploitant van het casino. Hij huurde de achterzaal van het restaurant van de eigenaar. De negen arrestanten zijn in de loop van zaterdagnacht na verhoor weer vrijgelaten. In het illegale casino werd een variant op het gokspel Golden Ten gespeeld, genaamd Kougel Caroussel of roulet te 24. Het wijkt op twee punten af van het Golden Tenspel: het balletje wordt met de hand in de speelbak gebracht zodat de 'bouleur' de snel heid ervan kan bepalen en de num merverdeling van de speelbak is an ders. Het casino was bereikbaar via de eetzaal van Thermidor en via de keu ken. Volgens de politie is er in het casino in het restaurant in Kapellebrug onge veer anderhalve maand gespeeld. Hoewel de discussie rond het Golden Tenspel nog steeds in volle gang is. is de politie ervan overtuigd dat het om een strafbaar gokspel ingevolge de wet op de kansspelen gaat. Politie woordvoerder Muller: „Wij vinden dit duidelijk een kansspel en derhalve verboden om te spelen en om er gelegenheid toe te geven. Dat on danks het feit dat er over Golden Ten nog geen duidelijkheid is: het wach ten is in feite op een arrest van de Hoge Raad Moeilijkheid daarbij is dat het gokspel op verschillende ma nieren wordt gespeeld. Maar het woord is nu aan de rechter". De rijkspolitie nam zaterdagavond bij de inval een speeltafel met twee vleu gels en een speelbak in beslag. Bij het Kougel Caroussel werd gespeeld met een minimuminzet van 100 Belgische frank; een maximummzet is niet be kend Begin september vorig jaar rolde de rijkspolitie op enkele honderden me ters afstand van Thermidor het ille gale casino Club 300 op. Daarbij werden elf mensen gearresteerd, van wie zeven spelers.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 19