Plannen voor doortrekken van rondweg Middelburg Strao-rieën Meerderheid raad Westerschouwen vóór verhoging bijdrage aan ISD SCHOUWEN FEEST OM DE GEESTEN TE VERJAGEN HOORT ZIET Weg vrij voor verpleeghuis AAN ZUID- WEST ZIJDE VAN DE STAD rDINSDAG 17 JANUARI 1984 PZC/ provincie 12 MIDDELBURG - Het Middelburgse Drumcorps Blue Spirit organiseert in sjamenwerking met de Stichting Drumcorps Holland een nationaal winter- guards concours in De Kruitmolen in Middelburg. De guard wordt gevormd door 12 tot 22 jongens en meisjes die met behulp an allerlei attributen zoals kjeurrijke vlaggen, de show van het drumcorps aantrekkelijker maken voor het publiek. De naam colorguard is ontstaan doordat de muziekkorpsen in de winter druk bezig zijn met het instuderen van nieuwe muziek. De color-guards brengen dan •hun eigen show begeleid door muziek op band Omdat dat alleen in de wintermaanden gebeurt, heten zij dan winterguards Het winterguard concours wordt gehouden op zaterdag 21 januari en er wordt deelgenomen door de volgende winterguards 'Jong Leven' uit Brunssum. 'Oranje Huizen' uit Huizen. 'De Pijpers' uit Vlaardingen, 'Bato' uit Haarlem. 'Exelsior A en B' uit Baarn. 'Jubal' uit Dordrecht. 'Beatrix' uit Hilversum, 'Odilo' uit Hilversum. 'Wesopa' uit Weesp en 'Volant Blanche' uit Laren In totaal zijn er 220 deelnemers. Hun prestaties worden oordeeld door een uit zes personen bestaande jury. die zal letten op uitvoering, algemeen effect, techniek en behandeling van het materiaal Het concours in Mid burg begint om half acht 's avonds en duurt tot half elf MIDDELBURG - Er bestaan vergevorderde plannen om binnenkort een nieuw deel van de onderzoek is gebleken, dat het ver- Middelburgse rondweg aan te leggen. Het gaat om het deel tussen de Werkplaatsen gamdSïtadH^zafajeS Walcheren (Grevelingenstraat) en Vijvervreugd (Koudekerkseweg). Op de plaats bij de dat maatregelen zouden moeten wor- Werkplaatsen, waar nu nog een schrikhek staat, zal de weg worden doorgetrokken. Net den genomen. Nog dit voorjaar begint j een inspraakronde over deze plannen voorbij de Vlissingse Watergang zal de weg een bocht maken naar het noorden en vervolgens wanneer die achter de rug zijn, kan de gemeenteraad zich over het nieuwe deel van de rondweg uitspreken. bij de plaats waar de Abeelseweg begint op de Koudekerkseweg uit komen. Het plan wordt morgenavond (woens- singseweg kunnen worden ontlast. dag) behandeld door de commissie Hierdoor zal vooral het aanbod van ;Rovos i ruimtelijke ordening, volks- verkeer op de kruising Nieuwe Vlis- huisvesting en stadsvernieuwing). De singseweg-Koudekerkseweg-Poelen- vergadering, die om half acht begint, daelesingel verminderen. '.wordt gehouden in de maquetteka- ;mer van het stadhuis in Middelburg. .In een notitie wordt gesproken over ;de 'steeds toenemende druk van het •verkeer in Middelburg'. Als oplossing .voor die verkeersdruk wordt gepleit voor de uitbouw van bestaande wegen in de stad én voor de aanleg van 'rond- of randwegen' om de stad. Die wegen zijn niet alleen bedoeld om een betere doorstroming van het doorgaande verkeer te bewerkstelligen, maar ook om de buitenwijken beter te ontslui ten. Het aan te leggen wegvak Koudekerk- seweg-Grevelingenstraat maakt deel uit van de rondweg tussen de Lelien- [daalseweg en de Nieuwe Vlissingse- weg. In de notitie wordt deze rondweg een 'noord-zuid tangent' genoemd, waarmee de Koudekerkseweg en het •noordelijke deel van de Nieuwe Vlis- j Tentoonstelling weefkunst in Goes GOES De regionale vereniging van de Federatie Landelijk Weefcontact Zuid-Nederland houdt in het mu seum voor Zuid- en Noord-Beveland in Goes een tentoonstelling. Het the ma is 'Van vlas tot linnen, vroeger en nu'. Vanaf 3 maart tot en met 5 april zijn in het museum alle facetten en de ge schiedenis van de weefkunst te zien de openingstijden van dinsdag tot en met vrijdag zijn van 10.00-17.00 uur en zaterdags van 11.00-17.00 uur Op de tentoonstelling zijn werkstuk ken te zien van leden van de vereni ging. Voorts geven diverse voorwer pen uit musea en particulier bezit een indruk van de geschiedenis van de vlasteelt en de verwerking daarvan. De tentoonstelling gaat ook in op de toekomst en de nieuwe ontwikkelin gen op het gebied van de vlasteelt Vier gewonden bij aanrijding Hulst HULST Bij een botsing van twee personenauto's op het kruispunt Em- mahaven bij Hulst, zijn zondagmid dag vier mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde doordat J. C F. G N uit Charleroi, komende vanaf de Koninginneweg, verzuimde voorrang te verlenen aan de vanaf de Parallel weg naderende G. J uit Algerije, die richting Nieuw-Namen reed. De Fransman N. liep verwondingen op aan het gezicht. Zijn passagier R M. J de B uit Hulst verwondde zijn hoofd De Algerijn J had behalve een hoofdwond, verwondingen aan enkele rugwervels. De inzittende, N. G. S., kwam er met kneuzingen aan hoofd en elleboog vanaf. Het nieuwe weggedeelte wordt een Over de financiële aspecten van de tweestrooksweg met een vrijliggend aanleg van de weg staat nog niet veel fietspad. Bij de aansluitpunten wor- vast. Deze zullen worden voorgelegd den voorsorteerstroken aangelegd, aan de commissie financiën in Mid- Uit een inmiddels verricht akoestisch delburg. Aan het eind van dit stuk Grevelingenstraat zal iin de bocht) het tracé van het nieuwe stuk rondweg rechtdoor lopen en om de gebouwen van de Werkplaatsen Walcheren rechts op de achtergrond) heen de aansluiting naar de Nieuwe Vlissmgse weg vormen (Slot van pagina 9) momenteel onderhandelingen gaan de over de verplaatsing van het asiel naar hel industrieterrein Arnestein. Op de plaats waar het asiel staat kunnen kantoren worden gebouwd. Wanneer het verpleeghuis achter de ze kantoorruimte wordt gebouwd, hoeft geen overlast van het verkeers lawaai worden gevreesd. Alleen als het maximale aantal bedden wordt gerealiseerd, moet langs de Leliën- daalseweg een geluidswal van drie meter hoogte worden aangelegd. De eerste fase van het verpleeghuis is geprojecteerd in het gebied waarin bebouwing mogelijk is zonder het aanleggen van geluidwerende voorzie ningen Op die plaats mag in twee bouwlagen worden gebouwd De tweede fase kan worden uitgevoerd in één bouwlaag. De toegang tot het nieuwe verpleeghuis wordt aangelegd aan de Walcherseweg Als de commissie rovos woensdag met deze plannen instemt, zal een in spraakprocedure op gang worden ge bracht. Afhankelijk van de uitkom sten daarvan zal de gemeenteraad van Middelburg in het voorjaar een beslissing nemen Goedkeuring De formele goedkeuring van de mi nister van WVC voor de bouw van het verpleegtehuis laat overigens nog op zich wachten. Algemeen directeur M. L. Almekinders: „Het kabinet Lub bers heeft bij het begin van zijn zittingsperiode verklaard, alle plan nen op het gebied van de volksge zondheid voorlopig 'in heroverwe ging' te zullen nemen. Eind december had de minister van WVC een beslis sing moeten nemen, maar dat is nog niet gebeurd. Toch heb ik goede moed en veel vertrouwen in een positieve beslissing. Het college zie kenhuisvoorzieningen en het provin ciaal bestuur van Zeeland hebben de minister een positief advies gegeven. Uit verklaringen van ambtenaren van het departement van WVC heb ik nu begrepen, dat de minister in maart de knoop doorhakt. Ik ben wel optimistisch en hoop dat zijn beslis sing voor ons gunstig zal zijn". Gedetailleerde bouwplannen voor het verpleegtehuis zijn er nog niet. Wel is een programma van eisen opgesteld. Het voor de bouw benodigde bedrag, waarvan de omvang nog niet bekend is, kan de SVRZ lenen. Als de bouw plannen voldoen aan de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ) is het gebruikelijk dat de provincie zo'n lening garandeert. Als uiteindelijk het groene licht is gege ven, hoopt directeur Alemkinders in het voorjaar van '85 met de bouw te kunnen beginnen Want de situatie is echt erg urgent' herhaalde hij. IN VERBAND MET NIEUW SALARISSYSTEEM HAAMSTEDE Drie raadsleden van Westerschouwen zijn het niet eens met het invoeren van een nieuw salarissysteem, overeenkomstig de zogeheten Ubinknormen, bij de Inter gemeentelijke Sociale Dienst Schou- wen-Duiveland/Sint Philipsland (ISD). De raadsleden L. Tieleman en J. W. Geleijnse. beiden van de CDA- fractie, alsmede het fractielid van de Reformatorische Unie J. van den Ber ge, stemden tegen wijziging van de begroting 1984 van de ISD, die in verband met de komende herziening van de salarissen voorziet in een hogere bijdrage door de deelnemende gemeenten van 2.90 per inwoner. De begrotingswijziging kreeg echter wel de instemming van een ruime meer derheid van de raad, met name PvdA en VVD. In de gemeenteraad van Duiveland was onlangs, zoals ge meld. het omgekeerde het geval: daar stemde een meerderheid van CDA en SGP in met een meerderheidsvoor- stel van b en w om voorshands niet akkoord te gaan met de begrotings wijziging. CDA-fractievoorzitter Tieleman uitte er zijn ongenoegen over dat de ge wraakte begrotingswijziging van de Intergemeentelijke Sociale Diefist als kennisgeving van b en w aan de raad uitsluitend op de lijst van ingekomen stukken prijkte. Hij stelde daarbij vast dat een hogere bijdrage van ƒ2,90 per inwoner ten behoeve van het ISD-personeel een salarisverho ging van 9 procent betekent. En dat is nogal wat in een tijd waarin iedereen moet inleveren, aldus Tieleman met bijval van Van den Berge (ru). Wethouder A. J Padmos (sociale za ken) benadrukte in zijn antwoord dat aan de toepassing van het nieuwe salarissysteem een onderzoeksrap port ten grondslag ligt van een bureau van de Veraaiging van Nederlandse Gemeenten Ai'NG' Een rapport dat afgelopen weken in gemeentelijke kringen veel stof deed opwaaien en node werd geaccepteerd, voegde bur gemeester J L Niemantsverdriet- Leenheer hier nog aan toe Uit de toelichting van wethouder Pad mos bleek voorts dat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ISD zich onlangs in feite met moeite bij de salarisherziening heeft neergelegd, dat wil zeggen na twee pittige verga deringen over dit onderwerp en een nadere unieg uuui een uesKunuige van de VNG. De PvdA-fractie vond het raadzaam dat de raad zich confor meerde aan het advies van het onder zoeksbureau VNG aangezien het nieu we salarissysteem bij de ISD voort vloeit uit een wettelijke verplichting, aldus woordvoerder J. C. Hendnkse. Namens de PvdA-fractie werd ook aangegeven dat eenzelfde salarisher ziening als bij de IDS eerstdaags ook aan de orde komt voor het personeel van de overige gemeenschappelijke rcgclmgcn in de regio, met name de reinigingsdienst en het sociaal werk voorzieningsschap. Tandarts In de gemeente Westerschouwen ves tigde zich onlangs een derde tand arts. Desgevraagd door PvdA en VVD maakte burgemeester Niemantsver- driet duidelijk dat de gemeentelijke bemoeienis hierbij alleen was het ondersteunen van een aanvraag bij het ministerie teneinde de betrokken landarts in aanmerking te doen ko men voor een ontheffing van de hui dige normen voor erkenning door het Ziekenfonds. De acht overige geves tigde tandartsen op Schouwen-Dui- veland verzetten zich tegen het verle nen van deze ontheffing, zo bleek uit de woorden van de burgemeester. Het enige agendapunt voor de raads vergadering ging onder de hamer door en betrof de onttrekking aan het openbaar verkeer van een voetpad in Noordwelle in verband met een plan van gemeentewerken tot herinrich ting van het terrein rondom de basis school. Burgemeester Niemantsverdriet gaf bij de aanvang van de raadsvergade ring een korte terugblik op het afgelo pen jaar. waarin m Westerschouwen 157 bouwvergunningen werden ver leend tot een totaal bedrag van 8.7 miljoen, wat ongeveer gelijk is aan het met bouwwerken gemoeide bedrag in 1982 Verder gaf de burgemeester aan dat 1983 voor Westerschouwen in toe ristisch opzicht een goed jaar is ge weest. .De ontwikkeling van een ei gentijds toenstisch en recreatief be leid vraagt ons aller aandacht Ook van particuliere ondernemers mag worden verwacht dat zij initiatieven ontplooien die inspelen op de vraag- en aanbodsituatie aldus burgemees ter Niemantsverdriet. In de Westhoek van Schouwen worden weer druk voorbereidingen getroffen voor het traditionele straorijden: het opmerkelijke folkloris tische gebeuren, waarbij het er volgens overlevering om gaat de winterse 'boze stalgeesten' te verjagen. 'Strao-riëeén' is een uit een grijs verleden stammend feest, waarover A. M. Wessels in 'Ons Zeeuwsch Verleden' opmerkt dat het een zuiver Scliouwse aangelegenheid is. Op de dag van strao komen de in Haamstede hadden ruiters de ruiters bijeen op vanouds bekende verzamelpunten in de dorpen om vandaar een rit naar het strand te maken Daar worden de paarden een eindje in zee gedreven De be doeling is het 'branderige' van de gewoonte om driemaal over het kerkhof te rijden dat rond de kerk lag. In 1858 werd dit verboden Later werd dit weer veranderd in driemaal rond de kerk en het kerk hof te rjjden. benen van de paarden af te spoelen. Zaterdag 3 maart voert de paarden- aldus Wessels. die het pootjebaden van de paarden aanmerkt als het hoogtepunt van strao. De Vlissingse dichter Bellamy vertelt daar ook al iets over in zijn Romance Roosje. met de regels Zij plasschen En wasschen De Koten Hun poolen Gaan klapperen Bij 't dapperen Door 7 water geklater De straofeesten worden achtereen volgens gehouden in Renesse, Burgh-Haamstedc. Ellemeet. Scha- rendijke, Serooskerke en Noordwel le. Renesse opent de rij op zaterdag 25 februari. Dat is althans de bedoe ling. want momenteel is het nog lang niet zeker of strao in Renesse processie in Burgh-Haamstede van af 'de zwarte schure an d'achterom- me'. bij restaurant 'Het Wilde Zwijn', door de bossen en duinen naar het strand en arriveert van daar door de polder Burchsluis aan de Meeldijk te Burgh. Dan gaat de koninklijke fanfare 'Witte Van Haamstede' de straorijders voor in de dorpenrit door Burgh en Haam stede. En overeenkomstig de folklo re wordt, natuurlijk steeds halt ge maakt bij de plaatselijke café's. Volgens Wessels vermaakte "vroeger vooral tje Schouwse jeugd zich 'dol letjes' Want toen gebeurde zoals Bellamy dichtte: De jonkman grijpt een meisje vast. En draagt haar mee in zee. En 't meisje roept en wnngt... ver geefs gehouden wordt, aangezien de eve- Hi] draagt haar mee in zee. npmpnrencntnmi.^iiic van rir WV nementcncommissic van dc WV het een oneigenlijke zaak vindt om de organisatie op zich te nemen, wat de laatste jaren overigens wel gebeurde in verband met het ont breken van een plaatselijk straoco- mité. Op zaterdag 3 maart is het in elk geval strao in Burgh-Haamste- de. en daarna op de achtereenvol gende zaterdagen voor, zover thans bekend, vrijwel zeker in de andere dorpen. Overigens is eigenlijk de maandag zeven weken voor Pasen de authen tieke dag van het straorijden. Vroeger was de strao een algemene feestdag, er werd niet gewerkt, er was verlet. Thans is de glorie van de Haamsteedse strao verbleekt. Niet meer op de traditionele maandag voor vastenavond maar op de zater dagmiddag ervoor", aldus Luc Mon- tigny in zijn verhandeling over strao, gepubliceerd in het Zeeuws Tijdschrift, (jaargangen 9 en 10, 1959/1960) Montigny merkt het rei nigende zeewaterblad aan als een 'genezend sacrale handeling'. En volgens hem gaat het nog altijd om het traditioneel reinigend sacra mentele van de handeling, en niet om het aantal paarden, noch om de ruiterprestaties ..Verlaat men dit principe dan heeft al het andere geen zin". Montigny is van opvatting dat van Keltische invloedsferen kan worden gesproken, in de eerste plaats omdat het pootjebaden in zee van paarden in feite op een sacramenleel-religieuze ritus be rust. Voor de theorie van Keltische afstamming spreekt naar zijn me ning ook dal in alle maritieme Keltische landen paarden en de zee onafscheidelijke gezellen zijn. Ver der treedt de Keltische overeen komst aan het licht door de magi sche handeling. ..De benen van de paarden, brande rig van deze kwade dampen gerei nigd door zeewater De volksmond erkent sinds eeuwen het reinigings proces van zeewater En het oude volksgeloof wil dat in de Paasnacht stromen, beken en bronnen be toverd zijn en dus een heilzame werking hebben". Montigny noemt ook het aspect van de voorouderverering, om dat bij strao na het zeebad om de kerk wordt gereden, soms driemaal en soms een onbepaald aantal Te Renesse draven de paaiden met om de kerk maar om het dorpsplein. Volgens de auteur kan dit rijden om of op communale' grond een rudi mentair overblijfsel zijn van landze- gening, een natuurdienst waarbij Moeder Aarde gunstig gestemd moest worden, en behoort dit rij den, hoe dan ook. tot de vrucht baarheids- en voorjaarsritten. De oudste Scnouwse straonjder Mari Geleijnse 172vmdt het beslist de moeite waard het folkloristisch feest in stand te houden. Hij spreekt van een echte traditie, waaraan in Burgh-Haamstede de laatste jaren vijftig tot zestig ruiters deelnemen. Vorig jaar had strao voor Geleijnse een bijzondere bete kenis omdat hij toen voor de vijftig ste keer de processie aanvoerde als 'voorrijder'. Intussen betreurt hij tot op de hui dige dag dat het ondoenlijk bleek om strao te handhaven op de daar voor naar zijn mening enige geei- gende dag: zeven weken voor Pa sen. ..Maar dat is altijd een maan dag. wat voor de deelnemers veel te veel problemen oplevert". Streekarchivaris Wiebe Keikes tekent aan dat de straofeesten voornamelijk nog kunnen worden voortgezet dank zij de hiervoor bestaande animo onder de vele particuliere paardenbezitters en manegehouders in de Schouwse Westhoek. „Want de werkpaarden van de boer zijn er bijna niet meer, zodat tegenwoordig vrijwel alleen nog met rijpaarden strao gereden wordt". Mari Geleijnse vindt dat de tegen woordige Schouwse straoprocessies met warmbloedrijpaarden aan de folklore geen enkele afbreuk doen. In vroeger jaren werd er inderdaad alleen 'strao-ereee; met de koud- bloedwerkpaarden van de boeren, geeft hij toe. Niettemin vindt Ge leijnse de tegenwoordige rijpaarden volkomen op hun plaats bij het strao-gebeuren. „In het grijze verle den werd er ook alleen met warm- bloedpaarden gereden. Logisch na tuurlijk. want toen waren er nog geen koudbloedpaarden", aldus de voorrijder van de Haamsteedse 'strao-neers'. Jan Jongschaap Voorop. Mari. Geleijnse i72), de oudste deelnemer aan het 'strao-ri

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 12