Conny Stuart (70) speelt j haar laatste musical dertig jaar hebben we zitten dutten 'ER ZIJN NOG ZOVEEL DINGEN TE DOEN' Zeeland-toernee REGISSEUR NICHOLAS MEYER KON GEEN'NEE' ZEGGEN iUDAG 13 JANUARI 1984 e kunt niet eeuwig hetzelfde blijven doen in je carrière en als ik weer een andere richting uit wil, moet ik opschieten. Er zijn nog zoveel dingen te doen in mijn beroep en 'wil dat niet door laten sudderen tot ik uitgesudderd ben, daar houd ik niet van. Ik wil veel ileinschaliger gaan werken en ook minder dan zes dagen in de week". )e laatste voorstellingen in mei van le musical 'De dader heeft het ge- laan' vormen tevens de apotheose van Conny Stuart (70) in dit genre Dit is echt de allerlaatste. Ik ben van 965 met musicals begonnen en heb er Indsdien vijf gespeeld, plus vier an- ere produkties. Ik wil weer eens wat nders doen. Vroeger heb ik ook dik- njls mijn carrière een wending gege- en. Ik ben begonnen met het zingen Franse chansons voor de radio en Igama speelde ik, na engagementen m onder anderen Cor Ruys. zestien gar bü het Sonneveld-cabaret, waar epaalde komische eigenschappen te oorschijn zijn gehaald. Die had ik iel. maar ik was nooit van plan daar lijn carrière aan op te hangen Het zou erg moeilyk voor mij zijn on niks te gaan doen. Ik ben gewend p. een spannend leven met veel ijd. want iedere avond is het toch geer een strijd om dat publiek te eroveren. Ik heb ook nog reuze zin in flerlei dingen, maar het is te vroeg o daar al over te spreken, want dat :it pas in 1985. Ik wil even pauze iben en een grote academische reis Egypte maken". id in haar lichte, ruime flat in •rdam-Zuid op een zojuist schafte litho, voorstellend een. itische tempel, van Gertie Bie- itspot „U dacht dat ik alleen igstelling had voor mijn eigen eroep en verder niks'' Maar doordat •weinig tijd hebt, wordt je verlangen aar andere dingen juist groot. Ik heb nk een Etrusken-reis gemaakt. Oude ulturen vind ik zeer boeiend, dan rijg je een heleboel te verwerken, meren en aan het strand liggen, is iets voor mij Als ik mij 's zomers wil erpozen, ga ik naar een grote stad. Ik ezoek ook graag concerten, zie films, allet, toneelstukken, allemdaal din- en buiten mijn eigen vak om". i([ Emulator eigen carrière in de gaten houden en kijken naar andere mensen heeft to taal geen zin. Als mensen succes hebben, zal dat wel een reden heb ben. Je moet gewoon zorgen dat je eigen rol goed is". „Ik vind het 't leukste als andere mensen dingen samenstellen, ontwer pen of schrijven. En dan, als ik dat eenmaal in mijn handen heb, ga ik mijn gang en kun je het ook aan mij overlaten Maar ik ben niet de initia tiefneemster. Er zijn in mijn leven altijd andere mensen geweest die het initiatief nemen en ideeèn hebben Ik heb van Wim Sonneveld ontzettend veel geleerd en ik heb het gevoel dat ik daar nog steeds op teer" Volgens Conny Stuart bestaat er tus sen artiesten en publiek een haat- liefde-verhouding. ..Al die mensen die roepen 'Mijn geliefd publiek', nou vergeet dat maar, hoor Het is je afzetten tegen het publiek, waarschijnlijk uit angst of verlegenheid of alle dingen die je kunnen overkomen en tegelijkertijd die binding Ik doe het in de eerste plaats voor mij zelf. niet voor het publiek Mijn vreugde is het zingen. Muziek is het belangrijkste onderdeel van mijn vak. Daar is op den duur ook publiek bij nodig, je kan het niet altijd in de kamer houden, maar het publiek komt toch ergens op de tweede plaats" ..Ik doe weinig concessies aan het publiek. Het moet mijn eigen plezier blijven en dat wil ik handhaven tot het laatste optreden Ik zit nu natuur lijk in vrij populair werk. maar als ik terugga of vooruit ga naar een ander genre dat wat meer artistiek is. zal ik waarschijnlijk een kleiner pu bliek hebben. Maar. dat vind ik met belangrijk Het is aan de andere kant ook zo. dat als je publiek weet datje oprecht bent en de vreugde van het theater ondergaat, dat ook herkent en waardeert. Als je ontzettend, veel con cessies doet. heeft het publiek er soms ineens genoeg van en laatje vallen. Ik ben trouw aan mijzelf en dat komt over, want als de mensen zien dat ik er plezier in heb. geeft dat hen ook vreugde". ..Ik kan ze de hele avond laten brullen van het lachen, maar daar heb ik geen zin in, ik wil dat zelf doseren Ik ga tot bepaalde grenzen waarvan ik denk dat ze goed zijn. Maar ik laat niet het publiek bepalen wat ik doen moet. absoluut met Je moet het pubhek natuurlijk niet overschatten. De men sen zijn zeer behoudend en gemak zuchtig en dan komen we uit een land dat niet cultureel is. Het theater speelt hier toch met echt een grote rol? Ja. hier in Amsterdam, maar in de rest van Nederland toch nauwelijks" Cultuur „Als je in het buitenland in theaters zit. merk je de vreugde waarmee het publick hel allemaal bekijkt en her kent wat hoogstandjes zijn. wat goed is. In I.onden, Berlijn of New York hebben de mensen verstand van thea ter en waarderen wat kunstenaars vinden w at de moeite waard is. Dat is leuk, maar dat bestaal hier nauwe lijks. Nu wordt er aan een stuk door geschermd met het woord cultuur, omdat iedereen zich beknot voelt en meer geld wil hebben. Maar zo cultu reel zijn we helemaal niet". Toch is Conny Stuart tevreden met haar carriere in Nederland, hoewel haar in het verleden kansen In het buitenland geboden zijn. die zij echter heeft afgeslagen: Als ik wel naar het buitenland was gegaan, had ik nus- tonny Stuart, die er prat op gaat unie Schmidt en Harry Bannink tot ten hecht musicalduo aaneen te heb- gesmeed, heeft al eens eerder aten weten de musical voor gezien te tuden. 30è la 'Wat een planeet' deed ze prome- ideconcerten en werkte samen met et cabaret Vangrail en met Gerard en Frans Halsema. De in decem- 1982 plotseling overlijden impres ario John de Crane de grote stimu li» ator van de Nederlandse musical, die onny Stuart in het prille begin in die chting duwde wist haar echter eer te interesseren voor de kleinere ttb iuzikale produktie 'Madam'. Daarna zei De Crane tegen mij; nu i we er nog één, de allerlaatste en zou jij nog in moeten staan. Nou Lhij was een grote vriend van me en zo bezeten van theater. Hij was si blij kind dat speelde met het. Jieater. Tenslotte ben ik voor 'De lader heeft het gedaan' gestrikt, moet l maar zeggen. Niet dat ik er spijt fllf an heb gehad, dat zeker niet. maar heeft mij wel gezegd dat het zijn Biste musical zou zijn. Zijnopvolg- ïMarga Wagenaar heeft weer ande- ïdeeèn, maar voor mij is het de itste". Haar instelling en temperament tterhouden Conny Sluart ervan om haar creatieve bestaan in te ruilen legen een bezadigd pensioen. Ze koudt haar conditie op peil door matig en gezond te leven: grof volko renbrood, veel rauwkost, muesli, niet roken, weinig drinken, goed slapen. •Mijn leven is veel afwisselender. Je bint alles van het leven zeggen, maar Btvreselijkste lijkt mij toch een saai even en dat heb ik beslist niet Ik kijk tet vreugde op mijn carrière terug. Voor het NOS-programma 'Markant seen interview met mij gemaakt, een koel overzicht van mijn privé-leven en lamère. En dan denk ik, ik zou dat Mi weer over willen doen eigenlijk. heb van niks spijt, leuke mensen ontmoet, leuke kinderen, leuke carrie- Ja, ik vind het een zeer bevredi gd levend". We tevredenheid weerspiegelt in de pensen met wie zij samenwerkt „Ik loud van harmonie in het gezelschap, kan niet werken in disharmonie en streef er zelf altijd naar om zo relaxed ®ogelijk te zyn. Ik heb zoveel zelfdis cipline dat ik gelijkmatig over kom, tenminste, mijn kleedster vindt mij utijd gelijkmatig van humeur, hoewel kvan huis uit een zeer driftig iemand oen. Maar die zelfdiscipline en de discipline van het theater, ja, dat is een soort wisselwerking en dat straalt ook af op het gezelschap. Die jonge mensen vinden het prettig dat ie mand rust uitstraalt. Ik doe dat niet e*pres. dat is gewoon gegroeid in de •oop der jaren". Cornelia van Meijgaard werd in september 1913 in Den Haacj geboren in een christelijk en artistiek milieu. Als Conny Stuart genoot zij reeds voor de oorlog populariteit als zangeres van de Franse chansons Later werkte ze samen met Wim Sonneveld. In de jaren vijftig en zestig was zij onder meer te beluisteren in populaire radioseries als 'Mimosa'en 'Koek en ei'. In 1965 rees haar ster opnieuw, nu als 'leading lady' van de Nederlandse musical. 'Heerlijk duurt het langst''En nu naar bed'. 'Wat een planeet'. 'Madam' en dan nu tot slot 'De dader heeft het gedaan'. Vier keer werd Conny Stuart gevraagd voor een filmrol, zoals voor de rol die later vertolkt zou worden door Ellen Vogel in 'Brandende liefde', maar in alle gevallen zag zij er van af. Conny Stuart is getrouwd geweest met Henri Hofman, van wie zij twee zoons heeft, en met Joop Doderer Over haar leven en werk vertelt Conny Sluart donderdagavond 19 januari in het tv-programma 'Markant' van de NOS iNederland 2. 21.30 uun. Ook de Tros besteedt binnenkort aancht aan haar in een driedelige radioserie. De musical 'De dader heeft het gedaanis aanstaande maandag, dinsdag en woensdag te zien in de Middelburgse schouwburg, met in de hoofdrollen Conny StuartPiet RomerHans van der Woude. Ferd Hugas. Cilly Dartelt, Mendel de Boer en Jan-Willem Ruijter. De tekst is van Annie M G Schmidt, de muziek van Harry Bannink en regie en choreografie waren in handen van Paddy Stone. Deze musical is vrijdag 9 en zaterdag 10 maart ook nog te zien in het Zuidlandtheater m Terneuzen. schien allerlei dingen gemist in myn privé-leven en ik heb een buitenge woon goed privé-leven. Dan had ik misschien offers moeten brengen die de moeite niet waard waren. Theater is lang niet alles voor mij, hoor, lang niet, het is maar een onderdeel van mijn leven". Optreden voor televisie hoeft niet voor Conny Stuart: „Ik heb vroeger ontzettend veel (experimentele) tv gedaan, allemaal live, maar later, toen het steeds minder artistiek werd, had ik er geen zin meer in. AI die spelletjes op tv, het is te gruwe lijk voor woorden. Ik ben gevraagd voor de eerste show van Rudi Car- rell, maar dat heb ik niet gewild. Overigens vind ik dat Duitsland al tijd achterloopt op het gebied van showbusiness, altijd ouderwets in appreciatie ook, vandaar dat een man als Rudi Carrell, die ik ouder wets vind. daar nog kan gedijen". „Ik heb gekozen voor het theater. Op televisie hang je de mensen de keel uit op den duur. Ze kennen alles van je. weten precies hoe jejn elkaar zit. terwijl de mensen je in het theater eens in het jaar zien Zo blijf je een beetje nieuw voor het publiek ..Dat interview voor de NOS heb ik wel willen doen en dat was een zeer omvangrijk werk Ze zijn er twee maanden mee bezig geweest Ik heb met erg veel plezier samengewerkt met die mensen Heel emotioneel ook natuurlijk, veel fotomateriaal. Ik zag mijzelf zingen toen ik zo n jaar of dertig was Een flinke klus. maar wel de moeite waard, vond ik". Emotie Het tijdperk van Conny Stuart in de musical wordt binnenkort afgesloten ..Ik had de laatste voorstelling in Carré, nou ja, daar was ik wel onbewo gen bij Op het laatst kreeg ik het even te kwaad, want het was toch een gevoel van emotie daar in het theater Maar dat is weer gauw weggeebd. Ik geef daar nooit aan toe Dat is gewoon een soort verstandelijkheid, zelfbe houd. Daar kan je met aan toe gaan geven op het toneel, want dan vliegje van de ene betraande dag in de ande re Ik krijg liever de slappe lach". ,,Ik ben ook degene die het meest lacht, geloof ik. in deze musical Ik lach ook graag op het toneel. Er zijn bepaalde momenten waar ik altijd de slappe lach krijg. Nooit expres, inte gendeel, want dan denk ik: oh, mijn God. laat ik toch ophouden. Maar als het kunstmatig ingecalculeerd wordt in een voorstelling, dan vind ik het zeer irritant". Aan de vooravond van haar afscheid als musical-ster zegt Conny Stuart: ,,'t Is leuk dat de mensen van je houden en ik moet zeggen, dat ik dit laatste jaar, nu men weet dat ik uit de musical ga, ontzettend veel bewijzen heb gekregen van grote verbonden heid met een aantal mensen. Ze stu ren bloemen en bedanken me voor alle jaren van genoegen en genot en ik weet al niet wat. De belangstelling en de liefde, zal ik maar zeggen, van het publiek is heel verwarmend en leuk. Je wordt verwend door het succes, dat is iets waar je mee leeft. Daar zal ik nog wel eens buiten moeten, denk ik. in de toekomst". Frans P. J. Doeleman Sportief Jkhoud er ook van om in mijn werk Wief tc zijn tegenover anderen. Ik wbeen soort image van aardig, nou, «»eet niet of ik zo aardig ben, maar «houd ervan sportief te zijn, elkaar fle kansen te geven en te laten en elkaar tc gedijen. Anders moet 'alleen gaan werken, vind ik. Jaloe- "'iseen verkeerde basis. Je moet je Nicholas Meyer Door Pieter van Lieropi Gisteren beleefde Nederland de première van 'The day alter'; de film die op luguber realistische wijze de gevolgen in beeld brengt van een eventuele atoomoorlog, als consequentie van een kennelijk onoplosbaar conflict tussen het Warschaupact en de NAVO. De oorzaak doet er niet toe. Evenmin wie van de twee partijen de eerste bom gooit. Regisseur Nicholas Meyer heeft zo neutraal mogelijk willen laten zien welk een catastrofe het gevolg zou zijn van niet zo zeer een internationaal conflict, alswel van het feit dat er atoomwapens bestaan waarmee dergelijke conflicten kunnen worden uitgevochten. In de Verenigde Staten heeft de moment stom of althans onnozel te vertoning van The day after' door zijn geweest Als de Amerikanen televisiemaatschappij ABC een door deze film werkelijk anders zijn groot schokeffect veroorzaakt. Re- gaan denken, dan zal dat met blijken gisseur Meyer was een dag in Am- uit wat ze een dag later in de straten sterdam en legde uit dat de schok willen toegeven Nee. dat zal dan waarop ook gehoopt was. kon plaats- blijken uit hoe ze gaan stemmen het vinden, juist omdat het een iv-film komend najaar", betreft Nicholas Meyer ..De film is „Dat is waar ik nu reikhalzend naar in de eerste plaats gemaakt voor uitkijk: hoe zullen straks de zetels Amerika en dan speciaal voor televi- in het Congres worden verdeeld? siepubliek Voor gemiddelde Ameri- Deze film is slechts een eerste stap kanen Toen ze mij voor de regie en richt zich ook niet op de mensen vroegen was er nog sprake van dat die hun mening over atoomwapens het een bioscoopfilm zou worden Ik al vast hadden liggen, maar op de heb toen gezegd dat ik dan niet mensen die er nog geen mening over geïnteresseerd zou zijn Ik had geen hadden. Dat is het rare van de hele behoefte om voor eigen parochie te kwestie: het is het belangrijkste preken en dat is wat er gebeurt als probleem dat de w ereld heeft om op mensen kaartjes moeten kopen om te lossen, maar het is zulk een in de bioscoop te gaan kijken naar afschuwelijke materie dat de mees een film over een atoomoorlog. Het te mensen er daarom liever niet zou ook veel beter zijn geweest als eens over wilden nadenken... Dat is The day after' op de Nederlandse heel vreemd: wc hebben erg veel televisie vertoond zou worden, nog reacties gekregen van het publiek, vóór er by jullie beslist moet worden Alle soorten reacties. Sommige over plaatsing van die onzalige kern- mensen schreven dat men mij /.ou raketten Via de televisie zijn de moeten opsluiten, omdat we de mi- mensen te bereiken die anders nooit cleaire technologie dienen te be naar zo n film zouden gaan kijken, schouwen als een geschenk van De film is er ook op gemaakt om,in God". „Maar er waren oneindig veel de huiskamers terecht te komen, meer positieve reacties. Nu zegt dat Ook al blijkt de film in Denemarken, op zichzelf betrekkelijk weinig maar Duitsland. Griekenland, waar hij wat me wel frappeerde, is dat zo eveneens al in de bioscoop te zien is. ongelooflijk vaak mensen schreven daar ongelooflijk veel belangstelling dat ze eigenlijk nooit eerder over te trekken" deze dingen hadden nagedacht. Daarom is een tv-film als deze zinvol Witte huis De massa leest tegenwoordig geen boeken meer. geen kranten, luistert ..Maar voorlopig ben ik al blij dat met naar het nieuws en zet de televi- 'The day after via de Amerikaanse Sie uit zo gauw er een documentaire televisie al een groot deel heeft be- komt. Met de film in de vorm van een reikt van het beoogde doel. Het is de aflevering uit Dallas, zijn ze te berei- op twee na dichtst bekeken televisie- ken Het is tragisch maai' waar" uitzendingen aller tijden geweest Honderd miljoen mensen hebben de hArintnop film gezien' Het Witte Huis heeft het LVlu,lLUst- er vreselijk van op de zenuwen gekre- Zijn er verschillen tussen de Ame- gen De secretary of state, die zielige rikaanse tv-versie van 'The day af- pathetische Marshmellow George ter' en de bioscoopversie dte wij nu te Shultz kwam haastig op de televisie zien krijgen? vertellen dat de toekomst er anders De bioscoopversie is drie minuten uit zal zien dan in de The day after' langer. Televisie in Amerika is een en dat we vertrouwen moesten hou- afplattend instituut. Alles wordt toe den in president Reagen en zijn gesneden op de ontvankelijkheid prachtige politiek Die politiek heeft ertoe geleid dat de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie nu met meer met elkaar praten een triomf voor de diplomatie1" Toch heeft een onderzoek uitgewe zen dat na het uitzenden van The day after' nog steeds 58 procent van het Amerikaanse volk de defensiepo litiek van Reagan steunt Nicholas Meyer ,Ik hoor dat percen tage nu voor de tweede keer noemen en ik begrijp niet waar het vandaan komtWant ik ken een onderzoek dat heeft uitgewezen dat 70 procent van de Amerikanen de freeze-beweging steunt. Kijk. er zijn twee dingen die 'The day after zou kunnen bewerk stelligen Punt 1 de film zou belang stelling kunnen opwekken by men sen die tot dusver niet in deze mate- van kinderen en de bruikbaarheid geïnteresseerd zijn geweest, wat voor verreweg de meesten opgaat. voor het maken van reclame Daar om had 'The day after' ook zo'i niet alleen in" Amerika, maar in de schokeffect; zoiets was men met ge hele wereld Dertig jaar lang hebben wend Amerikaanse televisie is geen we zitten dutten, terwijl de bedrei ging intussen angstwekkend is toe- regisseurs-medium. De belissingen over van alles en nog wat, worden in genomen. Gezien de 100 miljoen comités genomen De montage voor Amerikanen die de film nu gezien hebben, hebben we tenminste atten tie getrokken en de mensen er onder ling over aan het praten gekregen. Het onderwerp is nu uit de gangkast gehaald en ligt nu in de huiskamer op tafel" de tv-versie was weliswaar niet ge censureerd op inhoudelijke gronden, maar er is meer aangestuurd op een verhaalstructuur die naar mijn smaak al te simpel was. Alleen aan de bioscoopversie heb ik mijn naam willen geven, omdat die tenminste overeenkomt met de manier waarop ik het verhaal verteld wilde hebben" .Maar de verschillen hebben geen „Dat is één ding Vraag twee is. heeft controversiële achtergrond. Het is de film mensen van gedachten doen dus geen kwestie geweest van poli- veranderen over de gevaren van tieke sabotage of zo. maar van ge- kernwapens"'Ik denk dat het naief is woon in comité genomen beslissin- om zo n enquête-uitslag serieus te gen. waarbij mijn ideeèn van onder nemen. Want hoe gaat dat? Daags na geschikt belang werden geacht Dat Verkiezingen de uitzending krijg je een microfoon onde2'me neus en wordt je op straat gevraagd 'En zijn uw geachten nu veranderd, na het zien van de film0' Dan krijg je geen goede enquête- uitslag natuurlijk, want niemand loopt ermee te koop als hij van mening verandert door wat dan ook. omdat men dan toegeeft tot op dat vond ik weliswaar niet zo leuk. maar verbaasd heeft me dat niet. want zo gaat het altijd bij de televisie Dat wist ik. Daarom wil ik normaal ook nooit werken voor televisie". Waarom heeft u deze klus dan wel aangepakt9 „Om eens honderd miljoenm men sen te kunnen bereiken!" U heeft speelfilms gemaakt als het charmante Time after time' en het SF-avontuur 'Startrek II'. Waarom hebben ze juist u gevraagd voor het regisseren van een docudrama over een kernoorlog'' Het lijkt zo'n weinig voor de hand liggende keus „Waarom ze mij hebben gekozen? Nou. ik was hun vierde keus. Drie eerder benaderde regisseurs schrok ken er uiteindelijk stuk voor stuk voor terug. Niemand w ilde deze film maken. Ik moet heel laag op hun verlanglijstje hebben gestaan. En als ze het tevoren geweten hadden, wat ik er van zou maken, misschien dat ze dan mij ook liever niet had den gehad. Ja, hoe kwamen ze bij mij terecht. Ik kende de producent een beetje. Hij mocht me en had weieens gewerkt aan een film waar voor ik het script had geschreven. Als je een keer eén hit-film in Holly wood gemaakt hebt, vragen ze je voor alles. En Startrek II heeft hon derd miljoen dollar opgebracht. Dan ben je dus kennelijk goed voor alles. Ik wilde er eerst niet aan. Ik schrok ervoor terug". „Het is vanwege een sociaal en mo reel verantwoordelijkheidsgevoel ge weest dat ik uiteindelijk toch heb toegestemd Ik wist niet hoe ik 'nee zou kunnen zeggen. Hoe zou ik ooit nog kunnen volhouden dat de zaak van de wereldvrede mij ter harte ging, als ik geweigerd had de gele genheid te gebruiken om een film te maken die overeenkomt met myn eigen ideeen? Ik zat er nog over te dubben, toen een vriend tegen me zei: nu zullen we er achter komen wie jij wérkelijk bent! Toen ik eenmaal had ingestemd, wilde ik de camera man. die Startrek II voor mij ge draaid had. En die zei: 'Ik wil die film met. het is te verschrikkelijk' En ik vroeg maar je bent toch tegen de kernbewapening? Ja. dat was hij. En ik zei laten we dan dit even duidelijk stellen ik geef jou de kans om deze film te doen. maar jij gaat liever naar feestjes om daar te klagen over die atoomtoestanden! Toen heeft hij geantwoord 'Oké. vooruit, dan moet het maar!' We zijn met deze film begonnen met stuk voor stuk een hoop tegenzin Maar als ik nu op de hele periode terugkijk, zijn we uitein delijk stuk voor stuk fanatici gewor den Het shokkerend effect dat uw film in Amerika gehad heeft, zou dat niet voornamelijk te maken hebben met het feit dat The day after' laat zien hoe de effecten zijn als juist Amerika slachtoffer wordt van een atoomaan- val. Als de ramp zich in Europa had afgespeeld, had het wellicht veel minder effect gehad. Universeel „Misschien! Maar de reden dat wij het drama in de VS wilden laten spelen, was om juist te accentueren dat onze planeet erg klein is en dat het niets uitmaakt waar je het si tueert Het grote probleem van een mogelijke kernoorlog is dat de men sen zich nog onvoldoende reken schap geven van de gigantische om vang van zo'n oorlog Dat de aarde een eiland is waar we geen van allen af kunnen en dat het verschil tussen Europa en de Verenigde Staten in nucleaire termen géén verschil is. Dat is waarom ik niet begrijp dat er kruisraketten en pershings naar Eu ropa moeten Het is absurd, Daar kan Duitsland niet beter mee verde digd worden dan met de raketten die we al hebben en die ook al nooit gebruikt zouden worden, als het goed is. Dus het is kolossale geldver spilling". „Bovendien wordt de kans op onge lukken ermee vergroot en het be perkt de tijd waarin de vitale beslis singen moeten worden genomen van 26 minuten tot 6 minuten Anderhalf jaar geleden is er een keer een echt atoomalarm gegeven. Nog net op tijd is een ramp voorkomen Het bleek dat men een vlucht wilde ganzen gesignaleerd had Met op scherp staande pershings in Europa zou men een dergelijke vergissing niet eens meer kunnen corrigeren. Het is totale waanzin waar we nu naartoe dreigen te gaan'" Nicholas Meyer hoopt dat na de wereldwijde aandacht die hij toch leuk getrokken heeft met 'The day after', de kans zal krijgen om een reeds zeven jaar gekoesterd project tc realiseren: de verfilming van een Canadese roman waarin het. op zeer verstrooide wijze, zal gaan om de verstrekkende gevolgen van het gooien met sneeuwballen...

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 9