Nederland krijgt 120 procent compensatie voor Patriot Gemeentepolitie met 140 man uitgebreid Drie ambtenarencentrales voor voortzetten contract-gesprek Kort geding wegens staking bij VAM IN TRAINING RAKETTEN KOSTEN 900 MILJOEN risiskachel in Arnhem IN PLAATS VAN TOEGEZEGDE 485 ZIEKENHUIS WIL SAMENWERKING MET DE HUISARTS VERBETEREN PZC/binnen-buitenland {VERWIJK I ANP) De keuringsdienst van waren ut Haarlem is bezig met muitgebreid onderzoek naar sterretjesdie ontploffen Serretjes' zijn een soort vuurwerk dat ook geschikt voor kinderen wordt xocmd omdat het 'koud vuur' zou zijn Hel knalt met en spettert eigenlijk {een maar mooie vonkjes. Van deze soort vuurwerk is nu een nieuwe variant ie markt, die echter met zo onschuldig is. Sommige van deze sterretjes tellen uil elkaar en dit kan ernstige brandwonden veroorzaken De nieuwe erretjes hebben in tegenstelling tot de oude soort een dikkere gekleurde kop eze spat soms uit elkaar als het sterretje wordt aangestoken De keuringsdienst van waren in Haarlem onderzoekt nu waarom die sterretjes ontploffen Dit kan zowel worden veroorzaakt door het materiaal waarvan ze zijn gemaakt als door de manier waarop dit vuurwerk wordt behandeld Het onderzoek is nog lang niet afgerond, aldus een woordvoerder van de keuringsdienst De dienst heeft meer informatie nodig over ongelukken en bijna-ongelukken en zou graag met meer slachtoffers van het onschuldige' vuurwerk willen praten, aldus de woordvoerder. Er wordt ook onderzoek naar de al oude sterretjes verricht maakt, eens is gewordeji, zal nog voor Het is de bedoeling dat de eerste 15 februari het contract worden gete- batterij raketten in 1987 wordt gele- kend. verd, In totaal moet de Nederlandse ver ban onze correspondent) WASHINGTON - Nederland gaat in Amerika voor 900 miljoen gulden de conventionele Patriot-raket kopen ter vervanging van de in de Bondsrepubliek opgestelde nucleaire Nike-raketten, die verouderd zijn. De Amerikaanse overheid en industrie hebben toegezegd bij de Nederlandse industrie compenserende orders in de defensiesector te zullen plaatsen ter «aarde van bijna 1.1 miljard gulden. itaatssecretaris van defensie Van louwelmgen, die dinsdag en woens- ag de al lang slepende onderhande ngen in Washington en Boston heeft gerond, zal de Tweede Kamer bin- lentwee weken de resultaten voorleg en Die voldoen, naar hij zei, ruim- choots aan de eis van het Nederland- parlement dat bij de aankoop van Patriot moest worden gestreefd naar 100 procent in tegenorders, iel de Amerikaanse regering heeft ran Houwehngen een principe-over- dn snkomst bereikt waarin Nederland loet en de VS zich wederzijds verplichten 8] elkaar defensie-aankopen te doen. foor de nadere uitwerking van de loei details wordt een Nederlands-Amen- dot taanse stuurgroep van defensiefunc- p. jonarissen ingesteld. In het totale da compensatie-pakket neemt het Pen- des tagon voor veertig procent met eigen ebr aankopen deel De rest wordt volge- cc naakt met technologisch hoogwaar- "a: ifige opdrachten van de Amerikaanse iga iefensie-industrie oe De Nederlandse onderhandelaars vin- icir, den de Amerikaanse bereidheid om na roortaan ernst te maken met compen- va serende opdrachten vooral van bete er kems omdat deze volgens de nieuwe is overeenkomst ook de vele andere mi- itaire bestellingen moet gelden, die federland bij Amerikaanse fabrikan- en doet, Wanneer de Kamer, zoals Van Houwe- ingen verwacht, instemt met de af- ipraken, waarover hij het met de Amerikaanse minister van Defensie ïeinberger. onderminister Perle en de firma Raytheon, die de raketten luchtmacht twintig lanceer-installa- ties en 160 raketten kopen. Directie en ondernemingsraad van de met sluiting bedreigde werf Wil ton Fijenoord in Schiedam dringen er op aan dat de Amerikaanse com pensatie-opdrachten voor de Patriot voor een deelbij deze werf worden geplaatst. In,een brief aan het kabinet schrijven directie en or donderdag dat kan worden gedacht aan het bestellen van een of meer marinevaartuigen door de Amerikanen, waardoor de nadelige gevolgen die voor de werf zijn ont staan als gevolg van het niet verlenen van een exportvergunning voor on derzeeboten aan Taiwan deels kan worden goedgemaakt. DEN HAAG (GPDi De Vuil Afvoer Maatschap pij (VAM) in Wijster heeft een kort geding aangespannen tegen de AbvaKabo dat vanmor gen dient voor de recht bank in Den Haag. Het bedrijf eist onmiddellij ke beëindiging van de staking door het perso neel die gisteravond om zes uur is begonnen. De ambtenarenbond AbvaKabo heeft tot de staking opgeroepen om de korting van de sala rissen met 3 procent on gedaan te maken De bond zegt dat het 130 man tellende VAM-per- soneel geen ambtenaar of trendvolger is en dus niet gekort mag worden. De VAM-directie brengt' daar tegenin dat het ar beidsvoorwaardenbe leid van de overheid wordt gevolgd en het rijkambtenarenregle ment van toepassing is. De VAM. waar 5000 ton stedelijk afval wordt aangevoerd werkt., zegt door de sta kingsactie totaal verrast te zijn en vindt het geen stijl dat de vakbond plotseling deze eis stelt, terwijl men al geruime tijd in onderhandeling was over het afsluiten van een cao. De VAM-directie eist onmiddellijke beëindi ging van de staking om dat hierdoor een onver antwoorde situatie ont staat. FARAYA (AP) Een Libanese soldaat draagt een raketwerper van Franse makelij in het berggebied Faraya ten noordoosten van Beiroet. Franse troepen trainen daar Libanese soldaten in het gebruik van Franse wapens, zodat zij binnen afzienbare tijd het land zelf onder controle kunnen houden. Gisteren werd bekend dat de voorzitter van de Amerikaanse geza menlijke chefs van staven, generaal John Vessey. de Libanese regering in het geheim heeft gevraagd een officieel verzoek in te dienen voor de terugtrekking vanj de Amerikaanse mariniers in Beiroet. Volgens de ARNHEM (ANP) De Ecologische Kringloop Stichting (EKS) in Arn hem zal gezinnen, die wegens beta lingsproblemen zijn afgesloten van gas en elektriciteit, opgeknapte olie- en kolenkachels in bruikleen geven die geschikt zijn gemaakt voor het sloken van afvalhout. is woordvoerder S. Triest van de ËKS zitten door afsluiting van de nulsvoorzieningen alleen al in Arn hem meer dan 250 gezinnen in de kou. De 'crisiskrachels' die de EKS wil uitlenen kunnen worden gestookt met hout, dat de kringloop stichting weke- bij het grof vuil vandaan haalt. Volgens Triest beschikt de EKS in middels over een aanzienlijk aantal oude olie- en kolenkachels, die snel zullen worden opgeknapt. De kachels in de afgelopen jaren bij de vuil nisbak gezet door mensen die over- j slapten op centrale verwarming. „De brandstof ervoor ligt voor het opra pen". aldus de EKS-woordvoerder. Volgens hem levert het Arnhemse initiatief een bijdrage aan de bestrij ding van problemen van mensen, die met of nog maar nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. De EKS heeft soortgelijke instellin gen elders in het land inmiddels ge vraagd om dezelfde initiatieven te nemen Vakbondslidmaatschap (Schoolverlaters die geen uitkering hijgen, kunnen sinds kort gratis lid •worden van de bouw- en houtbond FNV en van Druk en Papier, de srafisohp bond van de FNV. De overigen FNV-bonden voelen niet voor een gratis lidmaatschap. Bomwoorzitter: koper pas na eindoplevering in nieuwe woning HILVERSUM (ANP) De definitieve [oplevering van een nieuwe woning moet twee weken na de eerste opleve- plaatsvinden. Alle bij de voorop- levering gevonden bouwfouten en be schadigingen moeten dan zijn her steld. Pas daarna zou de koper zijn woning moeten betrekken. Dit heeft voorzitter F. de Vilder van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf AVBB donderdag in een AVRO-radio- Programma bepleit. De nieuwe werkgeversvoorzitter vindt het vorige week gepubliceerde onder soek van de Vereniging Eigen Huis naar de kwaliteit van nieuwe koopwo ningen voldoende aanleiding om in t'gen kring aan een andere manier van oplevering te gaan denken. Eigen Huis constateerde dat een op de vijf nieuwe woningen bij de vooropleve- «ng ernstige gebreken vertoont. De aannemer heeft in het huidige systeem drie maanden de tijd om 'beschadigingen en bouwfouten te her stellen. De koper, die zijn woning meestal onmiddellijk na de voorople- venng betrekt, zit gedurende die tijd °an wel met het ongemak. Na drie maanden volgt de eindoplevering ROME (AP* De 29-jarige Antonella Crielesi. typiste in een gevangenis in Rome. zs ontslagen omdat zij te klem is Zij kreeg de baan m september 19S2 en alles ging goed totdat haar werkgever in april 1983 om een geneeskundige verklaring vroeg waarin ook haar lengte van 1.55 mtr vermeld stond. Per 23 december van hel afgelopen jaar werd zij door het ministerie van justitie formeel ontslagen Vandaag ging zij voor de rechtbank in Rome hiertegen in beroep. De wet. waarop het ontslag is gebaseerd, dateert nog uit de fascistische periode in Italië. Verhoren Molukkers Het recher cheverhoor van de Zuidmolukkers die zich woensdag bij de Capelse politie hebben gemeld, neemt meer tijd in beslag dan aanvankelijk werd ge dacht De woordvoerder van justitie, mr W. de Saint Aulaire. verwacht dat vandaag bekend wordt of en hoeveel verdachten aan de officier van justitie zullen worden voorgeleid De eventue le voorgeleiding vindt morgen plaats VOOR BOCHT GAS TERUG HILVERSUM (GPD) Onder hel motto „Voor bocht gas terug" gaal de vereniging Veilig Verkeer Nederland dc komende maanden een voorlich tingscampagne voeren om automobi listen duidelijk le maken dat aanpas sing van hun snelheid aan de wegsi- tuatie dringend geboden is. Voor een automobilist is de kans om op wegen waar niet sneller gereden (jxRKCHT (ANP) De gemeentelijke politiekorpsen in mag worden dan 80 kilometer per uur j o - bij verkeersongevallen betrokken te Nederland zullen dit jaar in totaal niet met de toegezegde 48o raken drie keer zo groot als op andere mCnsen. maar slechts 140 mensen worden uitgebreid. Dit topvijf maa^zoreefdodeiyk'ongeluk- blijkt uit een circulaire van de minister van binnenlandse ken als op wegen met een lagere zaken over de voorlopige sterkte van de gemeentepolitie is snelheidslimiet. verzonden. Amerikaanse televisie-omroep CBS zou 8 juni de streefdatum zijn voor het begin van een Amerikaanse terugtrekking m fasen. De mariniers zouden dan wel aan boord van Amerikaanse schepen voorde Libanese kust blijven. Volgens een door het congres aangeno men resolutie zouden de 1000 mariniers tot april 1985 in Libanon blijven, maar de druk binnen het congres groeit echter om de militairen van de vredesmacht eerder terug te halen Het Amerikaanse ministerie van defensie wilde nog geen commentaar geven op het bericht van CBS Vooral in de bochten op de 80 km- wegen doen zich veel ongevallen voor Dal voor goed bochtenwerk ook de technische staat van de auto opti maal dient te zijn. zal tijdens de campagne eveneens aandacht De gemeentelijke politiekorpsen zou- blijkt echter dat in 1984 zo n dertig den er in 1984 biina vijfhonderd men- korpsen in totaal 125 mensen moeten sen bijkrijgen. In dat aantal is echter 'inleveren', omdat het inwonertal van de compensatie voor de drie extra deze gemeenten is gedaald. Boven- -roostervrije dagen, 160 mensen al op- dien schakelen de gemeenten Veghel gen. Een andere veel voorkomende genomen De politiemensen hebben en Wijchen dit jaar over van rijks- oorzaak van ongevallen op de 80 voor de roostervrije dagen vorig jaar naar gemeentepolitie, waarvoor zo'n km-wegen is een foutieve inhaalma- hun prijscompensatie Ingeleverd. De zestig extra mensen nodig zijn. noeuvre. Ook dit onderwerp zal in de werkelijke'netto'uitbreiding zou dus voorlichtingscampagne aan de orde ruim driehonderd bedragen. Uit de Het inwonertal is formeel steeds de komen onder het motto „Bij twijfel voorlopige sterktecijfers van het mi- graadmeter voor de omvang van een niet inhalen". nistene van binnenlandse zaken politiekorps geweest, maar in de prak- tijk heeft de minister bij de jaarlijkse vaststelling van de sterkte vaak uit breidingen toegestaan die niet direct met hel inwonertal samenhingen Bij zondere objecten en moeilijk beheers bare situaties waren vaak aanleiding Hoofdbestuurder G. Koffeman van de Algemeen Christelijke Politiebond ACP reageerde teleurgesteld op het besluit De ACP acht het niet denk beeldig dat door de strikte toepas sing van de verdeelsleutel een aantal korpsen in ernstige moeilijkheden zal komen. Voor Zeeland heeft de maatregel geen gevolgen: de korpsen blijven op de huidige sterkte gehandhaafd. Geen schat bij Austerlitz Nep-rechereheur besteelt vrouw OLDENZAAL (ANP) staande vrouw ervan te om geld en sieraden van I)e politie van Olden- overtuigen dat zij haar haar af te halen en die 0m de korpsen uit te breiden zaal speurt naar de nep- bezittingen veilig moest onder te brengen m een Omwille van de bezuinigingen op de collega die een 64-jarige stellen, aangezien perso- safe die de politie zoge- overheidsuitgaven is aan deze soepel- AJj--' J ja heid nu blijkens de circulaire een einde gekomen. Het inwonertal is nu weer bepalend voor de omvang van een korps. De korpsen van de vier grote steden krijgen er dit jaar nog zestig mensen bij. zoor 100.000 gul- nen het daarop hadden naamd had gehuurd den aan geld en kost- gemunt De neprecher- een Oldenzaalse bank baarheden heeft ontsto- cheur reisde in decem- len. ber met de vrouw naar Enkele dagen later haal- een bank in de Duitse de de man de safe leeg De man wist de alleen- grensplaats Nordhom en verdween spoorloos AUSTERLITZ (ANp) Al het. nachtelijk gegraaf van zo'n zevenhon derd mensen bij de pyramide van Austerlitz naar de duizend piek van Koot en Bie blijkt voor niets te zijn geweest Er lag helemaal geen biljet van duizend gulden in een doos be graven. zo heeft de VPRO donderdag ochtend onthuld. De programmama kers zijn toch wel wat beduusd door de enorme respons, die woensdag avond tot filevorming leidde op de zandpaden van bos en hei bij Auster litz. UTRECHT (ANP) Ziekenhuizen moeien meer dan nu het geval is gaan samenwerken met huisartsen en andere hulpverleners in de directe omgeving van de patient (de zogenaamde 'eerstelijnszorg'l. Zo zou de huisarts in de toekomst de eerste verantwoorde lijkheid voor zijn patiënten houden bij de behandeling in de polikliniek terwijl de specialisten uit het ziekenhuis zich meer moeten gaan bezighouden met de behandeling van de patiënt thuis, voorals als het gaat om chronisch zieken Deze aanbevelingen doet de sectie ziekenhuizen van de Nationale Ziekenhuisraad iNZRi in haar discussie nota 'Beleidsperspectief op zorgverlening door ziekenhui zen' De scherpe scheiding die nu nog bestaat tussen de zorg in het ziekenhuis en de eerstelijnszorg moet verdwij nen. aldus de nota. De patiënt zelf zal een centrale en zelfs dominerende rol moeten gaan spelen in de zorg voor zijn eigen gezondheid, zo stellen de ziekenhuizen De patient zal de nodige keuzen moeten maken bij de behandeling. Dat betekent dat mensen zich in het algemeen minder afhankelijk moeten opstellen van hun dokter en zich verantwoordelijker zouden meoten voelen voor hun eigen gezondheid Een menselijke benadering en een zelfstandige opstelling van de patient moeten de ziekenhuizen zelf bevorderen door de organisatie van de verpleging en verzorging. Zo zouden patiënten steeds door dezelfde verpleegkundigen geholpen moeten worden, terwijl een specialist de samen hang van de behandeling in de gaten moeten houden Deze specialist moet ook familie en huisarts informeren. De sectie ziekenhuizen heeft de discussienota voorgelegd aan organisaties van medisch specialisten en hulpverle ners in de eerste lijn. RWW-jongeren De jongerenbe weging FNV probeert via een kort geding te bereiken dat jongeren met een rww-uitkenng ook de eenmalige uitkering voor de minimum-inkomens krijgen Volgens de jongerenbeweging dreigen jongeren die uitkering door een 'rekentruc' mis te lopen terwijl ze er wel degelijk recht op hebben. Het kort geding dient donderdag 19 januan om 10.00 uur voor de president van de rechtbank in Den Haag. DEN HAAG (ANP) Drie van de vier ambtenarencentrales (de grootste centrale ACOP doet niet mee) gaan volgende week woensdag en donder dag met binnenlandse zaken kijken of er mogelijkheden zijn om alsnog over een meerjarig contract over arbeidsvoorwaarden te gaan praten. Dat is de uitkomst van een informele ontmoeting tussen de voorzitters van de christelijke CCOOP. het Amtena- rencentrum en de secretaris van de CMHA en minister Rietkerk van bin nenlandse zaken. Dit heeft CCOOP- vuut<a«,.,cj A. de Jong donderdag mee gedeeld. Het betrof volgens De Jong een informeel gesprek waar slechts procedurele afspraken gemaakt zijn. Inhoudelijke zaken zijn met bespro ken. Eind november slaagden de drie, na dat de ACOP eerder afhaakte, er niet in om met Rietkerk een driejarige overeenkomst af te sluiten. Er bleven drie punten over waarop de standpun ten van de partijen te ver uiteen bleven liggen De drie bonden wilden garanties dat gedwongen ontslagen wouden uitblijven en dat dc (voor overheidspersoneel betere) sociale-ze- kerheidsregelingen in stand zouden blijven. Ook over het prijskaartje werd men het niet. eens Volgens De Jong zullen de gesprekken in de werk groepen die een eventueel nieuw over leg moeten voorbereiden voortbordu ren op waar men in 'de nacht van Rietkerk' gebleven is De drie centrales houden vast aan het achterwege blijven van bruto-loon- kortingen tijdens de contractperiode. Voorts zal de arbeidstijdverkorting weer in de gesprekken betrokken wor den. De Jong meent dat de zaak uitermate? gevoelig ligt. zeker nu een van de centrales met. meedoet Hij vindt een zeer brede ledenraadpleging noodza kelijk, mocht het tot. een overeen komst komen De Jong ziet dan ook met meteen het licht op groen sprin gen De ACOP ziet mets in een contract Dal zal betekenen dat we het regeer akkoord moeten onderschrijven, al dus een woordvoerder van de grootste ambtenarencentrale De ACOP (met als grootste bond de ABVA/KABOt wil dat er eerst een overlegstclsel komt waarhij de hon den en Rietkerk op basis van gelijk waardigheid kunnen onderhandelen. De ABVA KABO verwijt dc andere centrales thans dit aanvankelijk ge deelde uitgangspunt (eerst een over legstclsel, dan pralen) le hebben ver laten. Dc CCOOP en de CMHA heb ben echter laten weten dat die gelijk waardigheid gestalte kan krijgen door middel van onderhandelingen die leiden tot een contract. Auteur Katz in Rome veroordeeld wegens belediging paus Pius XII ROME i DPA i De Amerikaanse historicus en schrijver Robert Katz is na ruim tien jaar van processen door het hoogste hof van beroep in Rome tenslotte tot 13 maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens belediging van paus Pius XII. In het proces ging het om het boek 'Dood m Rome' van Katz waarin beweerd werd dat de in 1958 gestorven paus in 1944 ge weten had dat 335 Italianen in Rome als gijzelaars door de Duitse bezittingstroepen zouden worden doodgeschoten en dat hij niets daartegen had onderno men. Op basis van het boek van Katz was in het begin van de jaren zeventig ook een film 'Rappre- saglia' Represaillei ontstaan De regisseur Jorge Pan Cosma- tos en de producent Carlo Ponti werden daarvoor aangeklaagd. Het proces tegen de filmmakers werd echter m 1978 wegens in tussen van kracht geworden ara- nesüemaatregelen gestaakt. Het proces tegen de auteur van het boek werd evenwel tot in laatste instantie gevoerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 5