Export binnenschepen naar derde wereld krijgt steun Van Halderen bv Makelaars sluiten zich aaneen PZC/ financiën en economie w. ROTTERDAM POSITIEF OVER ALTERNATIEF SLOOP AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Ondernemend - Zeeland - Nieuw leven voor Phoenix Beheer VRIJDAG 13 JANUARI 1984 UTRECHT De investeringen van ons bedrijfsleven zullen in 1984 met 10 procent toenemen. Dat lijkt veel. zeker vergeleken bij de raming van drie procent door het Centraal Plan Bureau, maar het is het niet: kijk maar naar alle naoorlogse perioden van herstel na een neergaande con junctuur. Daar komt by dat we nu drie achter eenvolgende jaren van dalende inves teringen hebben beleefd in wat de iangste recessie na 1945 was. Dit zei dr. J J van Duijn, directeur beleggmgsonderzoek van de Robeco- groep. tijdens een lunchbljeenkomst van het departement Utrecht De investeringen zullen niet worden gedragen door afzetverwachtmgen. Die zijn nergens erg groot. Het gaat om investeringen in machines etc die de efficiency en de produktiviteit van het bedrijfsleven vergroten. Het gaat dus niet om uitbreiding van de pro- dukties. zoals het Amerikaanse voor beeld thans ook leert Er zal daardoor ook weinig worden geïnvesteerd in gebouwen Wat de investeringen gaan doen noemt dr. Van Duyn de cruciale vraag bij de verdere ontwikkeling van de economie. Nemen de investeringen niet toe. dan komt er een terugval in het herstel dat nu is ingezet. ROTTERDAM (ANP) De gemeente Rotterdam staat positief tegenover plannen om binnenschepen vanuit Nederland naar ontwikkelingslanden te exporteren en is bereid mee te werken aan een beleid, dat het rijk hiertoe zou moeten ontwikkelen. Volgens Rotterdam is gebleken dat er in die landen behoefte bestaat voor meer dan 500.000 ton aan scheepsruimte ten behoeve van transport en opslag. Een adviescommissie van schippers en rederijen in de binnenvaart lanceerde onlangs een plan voor export van binnenschepen als alternatief voor de sloop van dergelijke schepen. Beide suggesties beogen onder meer de overcapaciteit in Nederland te verkleinen. Amsterdamse wisselmarkt US dollar Pond sterling Duitse mark 11001 Franse frank (lOOi Belgische rrnnk Zwlts frank tlOO) Japanse yen Hal lire (10 000) Zweedse kroon 100) Deense kroon UOOi Noorse kroon ilOOi Canudese dollar Oost. shilling 11001 Iers pond Spaanse pes (100i Austr dollar (100» AntU fis Surln fis Saoedl rlyal 3,18925 19175 4 4525-4575 112.20-25 36.685-735 5.5065-5115 141.435-485 135,09-79 18.495-545 38,63-68 31,01-061 40.145-195 2,55175-55425 15,921-931 3,4830-4930 1.9650-9750 2.8725-8825 1,7600-7850 1.7700-8050 90.75-91.00 BII1ENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM 1ANP1 De advieskoer- verkooppryzen i voor buite Amerikaanse dollar Engelse pond Belgische fr 100> Duitse markilOOi Ital. lire (10000. Portugese esc 100. Canadese dollar Franse fr 100. Zweedse kroon, 100. Noorse kroon 1UO. Deense kroon100» Oostenr sh. ilOOi Spaanse pes >100» 35 50 139.50 37.00 36.50 29.25 15.78 Fins» Algemeen 82.80 Algemeen-lokaal 86.90 Internationals 78.40 Industrie 64 00 Scheep- en Luchlv 154,10 Banken 204.60 Verzekering 172 80 Handel e a 70.10 CBS-obllg index 78 70 Rondom Staalsl 12.21 12.16 171.5 134.5 176.1 258 7 366.8 152.0 n 5-8 jr 12.24 langer 12.20 te drie 12 18 BNG-lemngen 12.12 rend bankleningen 12.20 rend pandbrieven 13 76 8 99 De Rotterdamse haven-wethouder drs. R. den Dunnen schrijft in een brief aan de departementen van eco nomische zaken, verkeer en water staat en ontwikkelingssamenwerking dat Rotterdam verder bereid is te participeren in haalbaarheidsstudies voor voor concrete projecten en des gewenst in missies naar een aantal te selecteren ontwikkelingslanden, De adviescommissie goederenvervoer voor de binnenvaart, bestaande uit particuliere schippers en rederijen, heeft onlangs in een advies aan minis ter Smit-Kroes (verkeer en water staat) over de huidige overcapaciteit in de binnenvaart de suggestie ge daan export van in Nederland overtol lige schepen naar derde-wereldlanden ter versterking van de infrastructuur daar te overwegen. De adviescommis sie zal daarover binnenkort een aan vullend advies uitbrengen. De over tollige scheepsruimte in de binnen vaart dreigt binnenkort anders ge sloopt te worden. Het gaat daarbij niet per definitie om slechte schepen. Met name de Nederlandse binnen- vaart-redenjen zijn in de mogelijke export van binnenschepen (bij voor beeld duwbakken) geïnteresseerd, zo zegt drs. M Levie, secretaris van de adviescommissie goederenvervoer in Den Haag. De adviescommissie heeft een literatuurstudie gemaakt van de exportmogelijkheden Kandidaat-landen voor introductie van het binnenschip zijn volgens Le vie met name Nigeria, Brazilië. Co lombia. Soedan en India. De advies commissie heeft echter een uitgebrei dere lijst opgesteld, waaruit te zijner tijd zal moeten worden geselecteerd. Volgens Levie is het van groot belang dat met hulp van de overheid op korte termijn haalbaarheidstudies worden uitgevoerd. De overslag van de bij de SVZ aange sloten bedrijven in de Rotterdamse haven zal in 1984 naar verwachting met vijf tot tien procent stijgen. De druk op de winstmarges zal echter verder toenemen. Dit komt door de prijzenslag die tussen de bedrijven dreigt door overcapaciteit in de over slag ten gevolge van sterke uitbrei dingen in met name Antwerpen en Zeebrugge. Dit zei de voorzitter van de werkge versorganisatie SVZ in de Rotter damse haven. P. K. H. Meyer Swan- tee, woensdagavond in Rotterdam. AMSTERDAM (ANP) De goud- en zilver- prijzen zijn donderdag als volgt vastge steld: Tussen haakjes de vorige prijs) goud onbe werkt 37.650-38.150 (37 410-37 910). bewerkt 40.060 verkopers (39.810 verkopersi, zilver onbewerkt 785-855 1780-850). bewerkt 900 verkopers (900 verkopers I. AMSTERDAM (ANP) - De inzinking die zich woensdag op het Damrak voordeed bleek zoals venvacht van tijdelijke aard te zijn. Bij de hervat ting van de handel gingen donderdag nagenoeg alle koersen weer omhoog. De leiding werd genomen door KLM waar de fors hogere beladingsgraad over december beleggers tot de ver beelding sprak. Het luchtvaarlfonds bereikte snel een niveau van ƒ216 wat een winst betekende van 9. Rond twaalf uur werd gehandeld op onge veer 213. De wnsten bleven meestal vrij be perkt. Elsevier-NDU echter schoot weer eens 9 vooruit naar 523 en Océ-van der Grinten f 6 naar 253. Van de internationals werd Akzo 0.70 duurder op 102,70. Unilever 0,60 op 266,60 en Philips en Hoogo vens ieder een halve gulden op 48,60 resp. ƒ52.60. Kon Olie ging f 0,60 omhoog naar 144,80 Bij de banken was de grootste winst weggelegd voor de ABN met een vooruitgang van 4 op 398. FGH sateeg 1.40 naar 58.40 en AEGON 2 naar 131,30 VNU was beleggers 2.50 meer waard op 155.80. Boska lis vormde een uitzondering in de markt met een verhes van 1 op 43. Ook op de lokale markt waren veel koersen beter, maar ook hier ging het er meestal kalm aan toe. IBB-Kondor ging 4,50 omhoog naar 283,50 en KNP 1,70 naar 87,20. Voor Blijden- stijn Willink werd tevergeefs 9 meer geboden op 240. Twentsche Kabel boekte een winst van 6 op 325 en Credit Lyonnais Nederland ging 4 omhoog naar ƒ58.50. Goed in de markt lag ook Begemann, terwijl NBM-Bouw de stijging voortzette. De Telegraaf bleef onder druk staan en werd nu 4.50 goedkoper op 226. Batenburg raakte 7 kwijt op 370 Het vertrouwen in de haalbaarheid van een overneming van Amfas door Nationale Nederlanden raakt steeds meer verstoord en donderdag pro beerde men tevergeefs op 163 van de Amfas-aandelen af te komen, dat is 7 beneden het geïndiceerde bod. Op de actieve markt bewogen veel koersen zich vroeg in de middag nog iets boven de in de ochtenduren be reikte Echt goed ontwikkelde zich de Middenstandsbank, die spoedig op een winst van 3 stond op 155. De staatsfondsenmarkt lag er nagenoeg onveranderd bij met een lichte ten dens tot dalen. Op de Europese Optiebeurs iEOE) bedroeg de totaalomzet tot 12.00 uur 5439 contracten. De koersen van de onderliggende waarden van de fond sen die op de EOE verhandeld worden lieten een stijging zien. De valuta opties waren zeer actief. Hierin gingen 468 contracten om. De EOE-aandele- nindex steeg 1.24 op 175,85 De actief ste klassen waren KLM. Philips en Koninklijke Olie. Philips en Warner praten over Atari EINDHOVEN (ANP) - Philips is met de Amerikaanse maatschappij War ner Communications besprekingen begonnen over mogelijke samenwer king op het gebied van videospel letjes en huiscomputers. Deze activiteiten van Warner zijn on dergebracht bij de dochteronderne ming Atari, die miljoenenverliezen lijdt. De besprekingen zijn nog naar net begonnen, zo heefteen woordvoer der van Philips donderdag meege deeld. KTA moet Stoppen met TV-5 Ka bel Televisie Amsterdam (KTA) moet op straffe van een dwangsom van vijfduizend gulden per overtreding stoppen met het doorgeven van de programma's van de Franstalige zen der TV-5, die van een satelliet worden opgevagen. TV-5 was sinds 2 januari op de Amsterdamse kabel te ontvan gen. In zijn vonnis in het kort geding, dat de auteursorgamsatie Buma te gen KTA had aangespannen, heeft de president van de rechtbank in Am sterdam. mr. B J. Asscher, donderdag bepaald dat de hoofdstedelijke kabel exploitant met deze uitzendingen in breuk maakt op het auteursrecht. Bini AEGON ld. dlv 84 AHOLD AKZO ABN AMEV AMRO bank Boskalis Westin Dordtsche Pclr Dorduche Petr p Elsevier NDU Gist Brocades Idem i(8* 841 Helnckcn NM3 Oce-v d Ortnlen Idem di\ 84 Van Ommeren Pakhoek Hold Pakhoed Hold c Philips Idem dlv 84 Rodamco Rolinco Rorento 11.26 Al 10.75 Al 9,50 Akzo 9 25 Akzo 11.25 ABN 74 10.50 ld 1974 9 75 ld 79-99 9 50 ld 79-94 9.00 ld 75 850 ld 1975 8,50 ld 84 91 8.00 ld 71 86 8.00 ld 73 88 394,00 398,00 160.50 161 50 6920f 69.60 44 00 43.00 132 80 132.50 131.80 131.50 514.00 52100 57.50 58 00 16850 169.50 164 50 164 50 132.80 132.60 122.50 122.60 107.00 108.00 52.00 52.60 208,50 213.20 144.50 145.30 218 00 21900 11700 11700 153.00 156.50 248,00 254.00 243.50 249.50 30.60 30.70 61.00 62.00 55,50 55.50 47 90 48.50e 4660 47.60 346 40 34630 130.10 130.10 334,30 333.50 201,90 201.90 265.70 266,50 153,10 157.00 38,60 41,00 124.50 12050 102,80 102 70 106 70 107 00 101.00 101.20 101,00 101 00e 103.00 103.00 105.30 105,30 101 80 102,20 102,50 102.50 101.80 101.80 100.00 10050 99.60 99 50 100 00 99 70 98,80 98,60 101,70 101.70 102.20 102.30 103.80 103.80 100,00 100.50 100.00 1UO.OO 7 50 ld 73-88 7 50 MeesH72 8 75 BanqueP 71 8.00 Bwf Limb 8.50 BOZ 8 25 ld 8 25 Breevast 71 8.00 Breevasl 73 8.25 Bredero"l 8 00 Br.Petr 725 ld 72 lOOOCeehom 7.25 CMC 72 950CRBocrl bk E 00 Cr LBN 71 S OOElsev NDU IC Banken, Handel, I 7.25 Hagcmeyer 91 6.00 Holec Dlv 91 8.00 HoogOv71 91 8 00 ld 72 9f 7 00 KLM 68 91 7 75 Lyons 9' 97 50 97.50 100.00 100.00 9! 60 91.60 97 50 97 50 97.00 97 00 - 94.50b - 98.50 10150 101.30 97,00 97.00 8 25 ld 70 8 00 ld 71 8 00 ld 72 7 75 ld 72 7 50 ld 69 7 25 ld 66 7.25 ld 73 6 50 ld 66 6 50 ld 68 8 75 NOB 76 7.75 ld 73 7 00 ld 66 6.00 ld 64 9,75 NM8 74 8 50 NMB 76 8.50 NS. 70 H 7 25 id 72 5 8 oo watsch 7 75 OTRA 72 9 8.00 P&C-cr 72 7 75 Pakh 73 7 00 ld 68 7 00 ld 72 t 725 ld 66 6 50 ld 67 5 25 ld 64 f 7 75 Peclimey 9.75 Philips75 11 8.00 Phi!)ps72 1( 6.00 Pegem57 f 5 50 ld 58 5.00 ld 58 101.10 101,10 102,20 102.20 102.50 102.50 100.70 100 70 100 50 100.50 100 20 100.20 99 90 09.90 100 60 100.50 95 30 95.00 93.00 92,50 02.60 9220 92.20 97.00 07,00 96.40 96 40 99.50 99.50 24.20 24.30 87 00 87.50 6 50 R-R Pijp 8.50 RljnlDls 7 12 RiJnSctl 6 00 Schiphol 8 50 Shell 75 8.25 ld 71 i' 775ld 72 10.6 SHV 72 1' 10.6 SHV 73 11 7.00 Skol Br 7.25 Tola! 72 6 00 Unliev«6 7 12 VMF 69 8 75 VNU 75 H Converteerbare O 4 75 Akzo 6 75 AmRo73 5 50 AmRo 69 8 50 Boskalis W 75 11 00 Bredero 8 6 25 Buhrm T 73 '580 &S.80 00 7.25 Furn. 73 97.00 £r7 20 5.75 GISl-Broc 73 217.00 218 00 5.25 Hoorov 68 - 87]00 7 25 Kappa 73 96 20 ss.60 8 75KNSM7S 97 00 98.00 8.75 KBB 75 82.00 81.50 7 25 Macintosh 73 9 00Meneba74 9920 oosn 7 25 Nederh 7 24,60 153.00 156,00 132,00b 138.00b 1.50 Occ v.d Gr 69 132,00 132 00 7 75 Ni. - 00 Nijve 10.00 Pont 74 98,00 97.00 7 50 Proost.B 71 08.50 6 50 Rolinco 67 79 00 6.50 id 1000 81.60 8.00 Sanders 72 101,00 101 00 8.75 Schultema 70 113.00b 115 00b 14 00 SHV-H 81 126.50 127 30 8 75 Stevin Gr 76 95.50 95 00 5 00 Tvco IntF 69 8 25 Vih-But 70 - 9 00 VMF-Stork 76 95.20 95,20 8.50 Volker Slevm 9450 94 50 7 00 W have 78 145 50 145 50 ACF Hold Amfas Asd Rubber Asd Rijtuig Berkcis P BlydenstC Boer Druk Bols Borsumij W Brant Bomv Breevasl Breevasleert Bredero Bredero eert Buhrm.Tctt c Caland Hold Calve-D eert id 6 pet eert Ccntr Suik Claimlndo Credit LBN Dell My EMBA Eriks Fokker Fumcss Gamma H id 5 pet PW Gel Delft c Gerofabr 37 00 85.50 231.00 245.00e 97.90 97 00 105,30 104 50 248.00 25500 200,50e 202.00 232.50 232,50 363 00 1970.00 I 54 50 361.00 985 00 129 90 130.80 189.50 189.00 21 60 26 50 399.00 59.80 90.00 65.90 92 50 86 50 02.40 232.00 233,00 10550 107.00e 48 80 50.20 42.20 42.50 HAI.L Trust 200.0C 22 60 23.50 48.90 49 20 126.00 j 2-1.00 Palembar.g Pallhe Pont Hout 133,00 36,40e 36,40 201.00 198.20 348,00 350.00 67.50 66.70 17.50 16.90 575ZO 575 20 7510.00 7510 00 1620.00 1615 00 32.90 33,10 10.20c 11.00 600.00 600 00 38 80 38.80 sp 23550 236 20 4340 00 4310.00e 750 00 750.00 110.00 11450 115 50 115.00 182.00e 18500 22000 220.00 87.00 8750 0.3.0C 137.10 107.00 157.00 162 00 280 00 282 00 23U.5U 22350 146 00 150 00 2.30b 2 30e 319.00 330 00 3300 33 20 165 20 163.00 360.00 36500 113.00 114.00 VRG Gem. Bez 2250 2250 1450.00 1450,00 39.00 39,00 Scl Teelt Sumahel Technology Tokyo PH 1280.00 1280.00 125.70 125,70 103.00 103,00 10,50 10.65 63.50 64,50 45.30 44.80 124 50 124.50 19.70 19.70 19.40 19.40 47.50 47.70 153.00 153.00 38,40 22,50 2750 46.10 d Motor u-ral Electr lural Motors 37.10 17.50 4520 49,70 50,50 49 10 -18,00 132.40 132.00 122,00 27 10 59 10 4630 69 50 37.15e 37,25 73.35e 73 90 1 37.50 37 50 Wevtingh El Woolworth Xerox Córp. Am TA:T iNdU ASARCO I AU R - 173.00 Ï9.00 88.50 26.50 1 30.00 Colg Palm Contr D C Kr 130.50 8950 122 511 164.50 88 50 n Kod Exxon Corp Fluor Corp Ford Motor 10 Gener El Gencr F Gener Motor» Getty Oil Gillette Goodyear Hitachi Inco Int Bus Mach Int Flav&Fr Int Tel&Tcl Kroger Lltt tnd Lor l:h C Mcrck&Co Minn Mining Mils El Nab Br Norm Am PIK' Pepsico Phil More Phil Petr Pol Corp Prex-tA Gamble Quak Oats RCA Corp 211,50 106.00 239,00 115.00 54.00 142.00 181.00 164 00 24500 362 00 157 00 96.30 920.00 4600 378.00 182,50 170 OU 247 00 '368,50 159.00 50000 130 50 248 50 112.00 143 00 123.00 Tauidy Corp 1170 60,10 i 124.70 154,50 110.60 115.50 438.00 98.50 173.50 11500 153.60 ABNobll AMRO A AMRO O AMRO A- AMRO O Pal Nil bij "1 ra VLISSINGEN G. van Halderen BV, technisch installatiebureau aan de Souburgse Kromwegesingel, heeft een handje toegestoken bij het verhogen van de veiligheid en de privacy in een gedeelte van het bejaardentehuis Ter Reede aan de Koudekcrkseweg in Vlissingen. Het bedrijf heeft daar een video-beeld-deurtelefooninstallatie aangebracht. De installatie een vrij nieuw snufje, zeker in Zeeland is gemonteerd in twee aan elkaar grenzende en met elkaar verbonden bejaardenflats. Het gaat hier om een flat van tien verdiepingen met in totaal 96 woningen en een flat van zes verdiepingen met honderd woningen. In dit complex is een centraal dien- bezoekster op de knop drukt. De stengedeelte dat vrij toegankelijk bewoner van de bejaardenflat kan is. Maar het woongedeelte is door nu de huistelefoon van de haak middel van elektrisch open- en nemen en met de bezoeker wiens dichtgaande deuren afgesloten, zo- beeld men dus ziet er over gaan dat ongewenst bezoek 'buiten de praten of hij of zij al dan niet de flat deur' kan worden gehouden. en daarmee de woning mag binnen- Om de privacy en veiligheid nog te treden. Mag hij of zij binnenkomen, verhogen is in de centrale hal, naast dan drukt de bewoner op een knop elke 'elektrische' deur een paneel naast de huistelefoon en dc grote gemonteerd. Hierop is voor elke achter die deur gelegen woning een naambordje met huisnummer en een drukknop aangebracht. De heer M. Dame van Van Halderen BV legt uit: „Een bezoeker, die toegang wil hebben moet op de drukknop drukken bij het naam bordje van de te bezoeken flatbewo- toegangsdeur beneden schuift 'elek- ner Bij die bewoner of bewoonster tronisch' open. Wil men de op de gaat een bel over. die bij het huiste- monitor zichtbaar geworden per- lefoonapparaat zit. En er gebeurt soon niet in huis hebben, dan doet meer: De bewoner ziet het beeld van men eenvoudig niets en hij of zy de bezoeker op de monitor van het blijft letterlek voor 'een gesloten speciale huistelefoonapparaat ver- deur' staan", schijnen. Dat beeld wordt doorgege- Enige tyd na het gesprek dooft het ven door een camera, die op het monitor-beeld automatisch uit en paneel in de centrale hal zit en die de installatie is weer te gebruiken in werking treedt als de bezoeker of voor de volgende aanmelding. det waarmee zij zélf van binnen en vu buiten de grote, 'elektrische' dei een ren naar wens kunnen opendoet Hun eigen appartement in de flat hun woning dus, heeft nog eenseei eigen huisdeur, die men pas te openen nadat daar weer do« middel van een deurbel om p .raagd is. Dubbele veiligheid dus „We zyn tot de aanleg beveiligingsinstallatie voor onzeb» aar jaardenwoningen overgegaan onze bewoners te vrijwaren ongewenste bezoekers. Er dronge ó-ï lieden het complex binnen en voe den daar baldadigheid uit en rich:- ten vernielingen aan. 's Zon drongen jongelui tot de gangen1 de flats door en richtten daar htjxer slaapplaats in. Dat behoort nu tot het verleden", zei admimstn lil teur G. J. Peeters van 'Ter Reed? desgevraagd. Wa Over de aanschafflngskosten ko: [jni hij weinig concreet zijn: „Dat bf 5,1 drag noem ik maar liever niet. Mau laten we zeggen dat het zo in d; buurt van een half miljoen is. D; bewoners moeten in hun huurbe drag daarvoor 15,- bij betaler. Verder is de installatie gefinancierd uit het onderhoudsfonds. We heb ben heel wat installaties bekeker. we er toe overgingen. Dit leel ons de veiligste en de goedkoopste', aldus de heer Peeters. Gerard C van Lk AMSTERDAM MIDDELBURG De Nederlandse Bond van Make laars (NBM) en de Makelaarsver eniging Amsterdam (MVA) hebben in december in aanwezigheid van staatssecretaris Van Zeil van eco nomische zaken de fusie tussen de beide organisaties bekrachtigd. In Zeeland zijn nu een twaalftal ma kelaars in onroerende goederen lid van de nieuwe organisatie, die zich noemt 'Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goe deren NVM'. De fusie heeft tot gevolg dat het bestaande 'onroerend goed-infor- matiesysteem' nu een landelijk ka rakter heeft, hetgeen de doorzich tigheid van de onroerende goede renmarkt bevordert. Voorts heeft de vereniging een onderzoek uitge voerd naar het belang dat de onroe rend goedsector binnen de Neder landse economie heeft. Niet alleen het bouwen van onroerend goed, maar ook het gebruik zoals inventa ris en noodzakelyke installaties zijn daarby bekeken. Bij het gebruik spelen bovendien verhuizingen en de kosten daarvan een rol. De NVM rekende onlangs uit dat die kosten een bestedingsimpuls van vyf mil jard opleveren. Als al deze aspecten bij elkaar worden geteld, blijkt het onroerend goed een aandeel ve dertig procent in het nationaal pro dukt te hebben. In Zeeland zijn de volgende makr laars lid van de Nederlandse Veren ging van Makelaars NVM: A. Komt jan te Domburg. M. Loeve te Goh A. P. Raats te Hulst. J Don, M.di Lange. A. Sinke, A. Josiasse enV R. Schulting te Middelburg, J. A Letzer, A. v.d. Maas en J. C. K. var. de Vegte te Vlissingen en J. Bij de Vaate te Zierikzee. Secretaris van de Zeeuwse afdeling van de NVM de heer A, Sinke, Damplein 31, Middelburg. GOES 'Poelzicht' zo heet het nieuwe caravanbedrijf aan de Ver- rijn Stuartweg4 in Goes. Het bedrijf beschikt over 2000 nr overdekte show-ruimte en over 3500 m2 opper vlakte voor stalling. Het bedrijf biedt vijf verschillende caravan- merken te koop aan. alsmede beno digdheden. Ook worden er repara ties uitgevoerd. Eigenaren-directeu ren zijn de heren J. M. van Nieuwen- hijzen en J. A Boogaard. Be drijfsleider is de heer W. Plansoen. die 21 jaar ervaring in het 'caravan vak' heeft BRUINISSE Maaskant Machine fabriek en scheepswerf B.Y. heeft een merkwaardig record behaald het bedrijf heeft een vislier in pro- duktie voor de Scheveningse firma Jackzon voor een nieuwe, grote hek trawler Het bijzondere van de vis lier is. dat deze lier de grootste is die ooit is gebouwd tijdens de -35 jaren dat Maaskant als onderneming be staat. De lier zal ongeveer 14 meter lang worden, ongeveer vier meter- breed en hoog en een gewicht van ongeveer 70 ton krijgen. De trek kracht. die de lier via de trommels kan ontwikkelen bedraagt 40 ton. MIDDELBURG Het instituut Jos Linders heeft zich in de Dam- poortstraal 9 in Middelburg geves tigd. Het is een instituut voor auto matiseringsopleidingen met vesti gingen in Roermond. Groningen. Alkmaar en Rotterdam Het insti tuut organiseert in Middelburg een semi-mondelinge cursus 'computer- boekhouden' en een mondelinge op leiding 'programmeren in basic'. Beide opleidingen duren vier maan den en leiden naar een examen. De avondopleidingen beginnen half fe bruari ln het Delta College. VLISSINGEN - Het nieuwe maandblad Vismagazine dat met ingang van 1 januari is verschenen heeft tot doel de band tussen Zee visserij, visdetaillist en horeca nau wer aan te halen en de consumptie van vis in Nederland en België te bevorderen. Vismagazine is een ui' gave van BTB. het Bureau Tk Borghouts Boskoop. De heer Toe Borghouts is hoofdredacteur va het nieuwe blad. Hij was tot kort hoofdredacteur van het mede door hem opgerichte blad Visser; Nieuws. KAPELLE Video Film Services de naam van een nieuw video- h •den bezorgd. Men mag dan - zond? waarborg en administratiekosten- de film een week lang in zijn bet- houden. De meningen van de klan ten worden verzameld. Die men» gen zijn bepalend voor het al of niet in roulatie blijven van een film, filmverhuurbednjf, dat is i door de heer en mevrouw Romboul en gevestigd Bergstraat 10 te Ka- pelle. Men pretendeert niet 'di meeste', maar wel 'de beste' films tó hebben, die bij de klant thuis wot- AMSTERDAM (ANP) - Phoenix Be heer krijgt nieuw leven ingeblazen. Phoenix zal volgens de huidige plan nen op gaan treden als inkoopkanaal voor Europa en de VS van een Israëli sche inkooporganisatie Techen. Om de benodigde financiële middelen te verkrijgen is het geplaatste aande lenkapitaal, dat bijna 2 miljoen be droeg. onlangs fors uitgebreid. Voor een bedrag van ƒ3 miljoen werden onderhands aandelen bij beleggers geplaatst Via een claimemlssie waarvan de in schrijving tot 23 januari openstaat wordt, het geplaatste kapitaal verder vergroot tot 10 miljoen, zo blijkt uit het emissieprospectus. Phoenix leidde jarenlang een sluime rend bestaan Ruim tien jaar geleden werden de activiteiten als fietsenfa- bnkant onder de merknamen Phoe nix. Fongers en Germaan beëindigd Sindsdien werd het overgebleven ka pitaal voor beleggingen gebruikt De naam werd ook omgedoopt in Phoe nix Beheer. De beleggingen bestaan uit een be lang van 33 procent in Volks Aande len Trust (VAT.), een beleggings maatschappij die overbleef uit het. avontuur met. het REM-eiland. van waaruit in de jaren zestig illegale televisie-uitzendingen werden ver zorgd Verder bestaan de beleggingen uit effecten Sumabel. Over het boek jaar 1982-83 dat op 31 augustus werd afgesloten, werd een winst geboekt van ƒ71.500 tegen een verlies van ƒ20.960 in 1981-82. Bij het zoeken van nieuwe mogelijk heden kwam het bestuur van Phoenix in contllt met het Israëlische Tk Enterprises. Deze maatschappij zorgt de inkoop voor 80 cooperate Israel. Techen koopt voor deze raties grondstoffen, machines en: rusting in. Techen wil de inkoop a bundelen. Techen heeft zich vu' overeenkomst in de vorm vat optie voor vijf jaar verplicht omj jaar voor minimaal 50 miljoen via Phoemx aan te kopen. Dit bed zal in volgende jaren nog me' miljoen dollar worden uitgetó Phoenix krijgt een commissie van" procent. Phoemx is thans nagenoeg een k vennootschap. Techen zal help»' het opbouwen van een organist die in Rotterdam zal worden ee« tigd. Hiertoe zullen nieuwe mer.' worden aangetrokken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 4