Trainer Jan Dooms van Hoek voor een club als Brugge 'Dit verlies is dramatisch wil de aanvalsdrift temperen Lokale Omroep Hulst DE LUCHT IN OP KORTE TERMIJN ZATERDAG THUISWEDSTRIJD TEGEN WHS KESSLER NA UITSCHAKELING TEGEN GENT: Nieuwjaarsloop van sv Aloy VRIJDAG 13 JANUARI 1984 PZC/streek George Kessler Het duurt niet lang meer voordat de eerste radio-uitzendingen van de lokale omroep in Hulst met vaste regelmaat de ether ingaan. Dat verwacht althans Cor van Leuven. lid van de commissie Lokale Omroep Hulst. „We gaan op zeer korte termijn onze eindrapportage uitbrengen", zegt hij met stellige zekerheid. Hoelang de programma's dan nog op zich laten wachten, blijft nog even een vraag. De eindrapportage kan volgens Van Leuven in ieder geval leiden tot een initiatief van de stichting gemeenschapswerk in Hulst om een vereni ging of stichting op te richten, die tot doel heeft de programma's te produceren. y een 'item' over de vrije omroepen L Dit bracht één van de mensen van b de lokale omroep op het idee. De vrije omroepen maken namelijk gebruik van zowel de kabel als ft p ehter waardoor een maximaal be L reik tot stand komt. „En we verwachten geen koste» voor de medewerking van de omree pen", voorspelt Van Leuven. I In ieder geval is het streven van» commissie de lokale omroep te ten voldoen aan de Nederlands j! eisen. Van Leuven „We zouden bii rj ten de omroepwet kunnen in-th» ne, maar we willen toch stem staan. Voor als er ooit een andet mogelijkheid ontstaat. Dan hoeve we geen nieuwe constructie te denken". Voorts wil de commissi; voorkomen dat bepaalde groeperto gen het medium gaan beheers» Daarom wordt gedacht aan ea programmacode, redactiestatuten en een productiediscipline. „Vit moeten de dingen adequaat rege len". vervolgt het commissielid! „Anders begint en blijft het voelde- De commissie toont zich tegenstan der van gemeente-subsidie De ver wachting is dat op deze wijze een afhankelijkheidssituatie ontstaat „Als ze aan de apparatuur willet meebetalen is dat machtig, maarts» willen geen verantwoording afleg gen", aldus Van Leuven Daarort denkt de commissie voorlopig aas donateurs en leden, die een en ai- der op tafel dienen te leggen. Wanneer begint de omroep ms 1 uitzenden? Cor van Leuven wil nog geen datu; noemen. „Dat hangt af van het tempo waarin we aan de basisvoor waarden kunnen voldoen", zegt hi: I De commissie adviseert niet te hoo? te grijpen „We willen pragmatist! en nuchter werken We denken echt in minimumtermen met een man- male uitwerking", aldus het com missielid. Tenslotte benadrukt hj dat ook nog steeds aan televisie wordt gedacht. „Hoe aardig radio ook is", zegt hij, „dit medium is tod: in veel gevallen verworden tot een muzikaal behang. In ons achter hoofd blijft de behoefte om te em gertijd de mensen met televisiepro gramma's te kunnen bedienen". Renê GroeneveU ZAAMSLAG Ronald Spelbos was afgelopen zondag de grote zondebok bij Club Brugge na afloop van het verloren bekerduel tegen AA Gent. De voormalige AZ '67-speler ging tot tweemaal toe in de fout en evenzovc- le malen werden die blunders van de Nederlander dankbaar afgestraft. Eerst door Criel en later, in de laatste minuut, toen iedereen al op een ver lenging rekende, door Aad Koudijzer, waardoor Gent uiteindelijk met 1-2 aan het langste eind trok. Georg Kessler, die aan het einde van het seizoen Brugge zal verlaten (de geruchten worden overigens steeds sterker dat hij door Henk Hauwaart wordt opgevolgd) vond vooral dat de huidige spelerskern van Brugge te weinig verantwoordelijkheid ten op zichte van de club heeft. „Voetballers, en zeker toch die in een goedbetalen- de club als Brugge spelen, hebben een grote verplichting tegenover hun werkgever, maar als ik alle individue le blunders op een ry zet. dan blijken de spelers dat helemaal niet te begrij pen Ze beseffen zelfs nog met eens wat er mis is met het huidige Brugge', verklaarde Kessler de hudige situatie van de Bruggelingen. Voor Kessler lijkt het seizoen zelfs nu al voorbij „Voor mij is dit verlies niet zo drama tisch, als voor de club", zei hij. Bij Gent waren er uiteraard tevreden gezichten in de kleedkamer. Trainer Robert Goethals voorspelde enkele weken geleden al. dat Gent na de winterstop best nog de nodige punten zal halen om de degradatie af te kunnen wenden. Vlak voor de winter stop verklaarde hij bijvoorbeeld: „De ze rustpauze komt ons goed van pas. we hebben een groot aantal gebles seerde spelers, die in die periode volle dig kunnen genezen. Als we dan weer met het sterkste elftal aan de bak kunnen, zullen we nog wel de nodige punten halen" Inmiddels is één van hen, Aad Koudij zer, volledig hersteld en hij toonde zijn waarde voor de Gentenaars in het duel met Brugge nadrukkelijk Verrassend was ongetwijfeld ook de 2-1 overwinning die Sint-Niklaas. lei der in de tweede klasse, behaalde op eerste klasser Club Luik. Door dit resultaat heeft deze ploeg voor de eerste maal in de geschiedenis de kwartfinale in de stnjd om de beker van België behaald. Volgens aanvoer der George Leekens was het vooral een tactische zege De ervaren verdediger: „We hebben Luik in het begin van de wedstryd laten komen: waardoor ze na een twintigtal minuten volledig uitge blust waren. Natuurlijk viel daarbij het winnende doelpunt ook wel op een belangrijk moment". De wedstrijd zelf was overigens in een 1-1 gelijk spel geëindigd, maar onmiddellijk na de aftrap van de eerste verlening maakte de absolute uitblinker van het duel, Danny Vandenhende. aan alle Luikse illusies een eind Beveren plaatste zich vrij eenvoudig voor de volgende ronde door een 1-3 overwinning bij RWDM, terwijl Loke ren aanzienlijk meer moeite had om tweedeklasser Sint-Truiden het ver der bekeren te beletten (1-2). Komend weekeinde wordt de tweede helft van de competitie begonnen, waarbij leider Beveren zondag aan de Freethiel als gastheer optreedt van Club Luik en dat mag gezien de resultaten van het afgelopen weekein de geen problemen opleveren voor de Waaslanders. Ook Club Brugge speelt thuis eri wel tegen Lierse, Lokeren gaat op bezoek bij Antwerp en Cercle Brugge is te gast bij KV Mechelen. Voor AA Gent staat er een kapitale confrontatie op het programma uit naar mede-degradatiekandidaat RWDM Gelet op de progressie, die de Gentenaars mee hebben gemaakt kan de weg naar het herstel definitief worden ingeslagen Het complete programma: Zaterdag aanvang 20.00 uur)KV Mechelen-Cercle Brugge, Beringen- Waterschei, Seraing-Beerschot Zon dag aanvang 15 00 uur): Kortnjk- AnderlechtStandard-Waregem, Ant- werp-Lokeren; Beveren-Club Luik: Club Brugge-Lierse, RWDM-Gent. De commissie heeft het plan opge vat om de programma's via twee vrye omroepen in België zowel op de kabel als in de ether te krijgen Radio Reynaert is al benaderd en staat positief tegenover de plannen. De commissie wil binnenkort gaan praten met mensen van Radio Ti ger. „Je moet daar niet direct een selectie in aanbrengen", vindt Cor. Voorlopig zullen wekelijks, op één bepaalde dag en op één bepaald tijdstip, radioprogramma's worden uitgezonden, luidt het. plan. De ma kers leveren, zoals het er nu naar uit ziet, kant en klare producten af. Overigens zijn het uitsluitend ama teurs, die de programma's samen stellen „Het enige, dat we nodig hebben, zijn een bandrecorder en mensen, die ermee om weten te springen", stelt Van Leuven. „We hebben ondervonden dat je betrek kelijk eenvoudig radioprogramma's kunt maken" Het bestuur van de stichting ge meenschapswerk riep in maart vo rig jaar de commissie LOH in het leven. Dit adviesorgaan diende om te bekijken welke mogelijkheden er in de gemeente Hulst voor een olkale omroep zijn ..Ondanks de toename van de media blijft er toch een informatie-kloof zitten bij de mensen meent Van Leuven „In formatie die vaaft niet van actueel rechtstreeks belang is voor de men sen. Maar wel plannen, waar ze soms zelf mee te maken hebben Hij noemt als voorbeeld uit het verleden de mogelijkheden van be woners om hun woning te verbete ren Hel ryk stelde hiervoor subsi die beschikbaar. Een kleine adver tentie leverde een enorme toeloop op. „Terwijl andere berichtgeving, die soms een hele pagina beslaat, slecht over komt en nauwelijks ge lezen wordt". De gemeenschapswer ker acht het van groot belang dat de bevolking goed geïnformeerd is. „Je kunt niet volstaan met inspraak", zegt hij. „Ze moeten vanuit een geïnformeerde positie commentaar kunnen geven Dan snijdt het ook meer hout". Van Leuven heeft de indruk dat de mformatie-graad aan het verminderen is bij de Nederlan ders. Naar zijn mening is dat onder meer te wijten aan de komst van de televisie. „Die neemt veel tijd weg. hetgeen ten koste gaat van de kran ten Hij noemt deze ontwnkkeling ongunstig voor dc democratie „De mondigheid neemt af betoogt hij. Praktisch De commissie besloot te bekijken of de lokale omroep als aanvullend medium een plaats verdiende in het Hulsterse. Wat betreft de werk wijze kon de commissie op twee manieren beginnen. Een omvang rijk rapport samenstellen, reke ning houdend met regels en wetten, over de structuur, of de praktische mogelijkheden in Hulst bekijken. „We hadden het stellige vermoeden dat er al tientallen nota's op tafel liggen over deze zaken", vertelt Van Leuven. „Daar hoefden we niet de zestigste aan toe te voegen. Daarom besloten we naar het prak tische te kijken". Is het mogelijk om met bescheiden middelen hetgeen voorhanden is productieteams' te vormen, die met een zekere regelmaat op her kenbare tijden programma's op de kabel brengen? Met die vraag hield de commissie zich in eerste instantie bezig. „We wilden lichte kost uit de regio", aldus Van Leuven „Een man met wat historie over de streek, een concert van een plaatselijk muziek gezelschap Human interest dus Met voor en na informatie, die van belang is voor de mensen Een soort sandwieh-formule". Al snel bleek dat televisie voor de Cor van Leuven omroep nog niet is weggelegd. „De kabel is als transportmiddel nog onvoldoende op dit momentstelt de Hulstenaar. „Het bereik is te gering. Slechts een beperkt deel van Hulst is aangesloten" Bovendien rezen de kosten voor een televisie omroep de pan uit. Er was voor een paar ton apparatuur nodig om dis tributie via de kabel mogelijk te maken. Daarnaast zouden de jaar lijkse kosten te hoog uitvallen. Technisch en redactioneel zou tele visie wél kunnen, luidt de eindcon clusie. Van Leuven spreekt van doorgewinterde vaklui, die vrijwil lig hun bijdrage willen leveren. Bo vendien: De ontwikkeling van de electronica schrijdt met rasse schre den voort „Wat er op dit gebied gebeuren gaat weet ik niet", zegt Van Leuven. „We moeten gewoon afwachten. We hebben het maar in de kast gestopt". Daarop wierp de commissie be staande uit bestuursleden van de stichting gemeenschapswerk zich op radio Ook voor dit medium zijn de techniek en de mensen m huis. benadrukt Van Leuven. Bo vendien zijn radioprogramma's be trekkelijk eenvoudig op de kabel te zetten. Een goede dekking van het gebied, wat aansluitingen betreft, bleef evenwel een probleem „Daar naast blijf je zitten met de jaarlijkse som als bijdrage aan de kabelex ploitant". onderstreept Van Leu ven. Medewerking Het idee de vrije Belgische omroe pen om medewerking te vragen kwam vrij plotseling. Dat was toen de lokale omroep in Hulst zijn eerste programma samenstelde: eind oktober 1983. Tijdens een ge slaagde samenwerking met het NCRV-radioprogramma 'Van Stad en Land', maakte de vrijwilligers voorsprong is gesneld. „In de achter volging op Zierikzee mogen we geen fouten meer maken", constateerde Walter van Duysse al eerder. „Dat betekent dat we zondag thuis van Zundert en volgende week van Zie rikzee zélf moeten winnen". Het eer ste zal gemakkelijker gaan dan het tweede. Want waar Zierikzee de ranglijst aanvoert, daar vertoeft Zundert momenteel onderaan. Van Duysse. die alleen nog twijfelt aan het meespelen van Fons Sturm (door een zakenreis de hele week van huis) „Normaal gesproken moet er tegen Zimdert dikke winst inzitten, niet alleen omdat we volledig gefi xeerd zyn op de achtervolging op Zierikzee. maar ook omdat we na de 4-0 nederlaag uit tegen Zundert nog wat goed te maken hebben" Voor Clinge, de tweede Zeeuws-Vlaamse tweede klasser. wordt het intussen tijd om orde op zaken te stellen. De 2-2 eindstand van het duel tegen Jong Ambon bracht de ploeg van Rob Haak niet veel verder en hield de degradatiedreiging levend. Haak: „Het is nu de tijd om overal alert op te zijn en om vooral punten te gaan halen. In Brabant hebben we dit seizoen nog niet veel klaargemaakt en daarom is het zo belangrijk dat we zondag tegen BSC-uit minimaal ge lijkspelen. BSC staat nu één Dunt achter ons. Ik zou dat wel zo willen houden" De lage klassering heeft Rob Haak in elk geval genoopt de speelwijze van zijn ploeg iets aan te passen, met andere woorden: met ingang van zondag gaat Clinge uit van een meer verdedigend concept, „omdat we dit seizoen vooral in Bra bant al te vaak in de boot zijn ge gaan" Vierde klas In de vierde klas van het zondagvoet bal krijgt koploper Temeuzen zondag Hontenisse op bezoek De ploeg van Honoré Neefs is aan zijn beste seizoen van de laatste jaren bezig (van de tien tot nu toe gespeelde wedstrijden gin gen er slechts twee verloren), zodat Temeuzen het duel van zondag niet te gemakkelijk mag opnemen. Axel. dat in theorie met Temeuzen gelijk op gaat. krijgt in Philippine (uit) ook al geen gemakkelijke opponent en dat zelfde geldt in feite ook voor 'Hoof- plaat, dat thuis tegen HW'24 in het veld komt Belangrijk voor de bezetting van de laatste plaatsen zijn Biervliet-Aar denburg (wanneer behaalt Biervliet de eerste overwinning?) en Vogel- waarde-Lewedorpse Boys. Ria-lJzen- dijke comnleteert het programma. Het programma in de eerste Klas afdeling van het zondagvoetbal. Oost- burg-Graauw. Robur-Hulsterloo, Pa- tnjzen-Koewacht. Noormannen-Sluis en Corn Boys-Volharding. Zaterdagvoetbal In de tweede klas van het zaterdag voetbal bindt Hoek thuis de strijd aan met WHS, dc Tholense ploeg die slechts een bescheiden plaats in neemt. Niettemin verwacht Jan Doorns 'een heel moeilijk duel'. Doorns: „Ik denk dat we WHS niet té gemakkelijk moeten op hebben. Ten slotte is het een vrij forse ploeg, die qua inzet en conditie altijd bijzonder sterk is, Hoogstens kan er wat op de techniek aangemerkt worden". De Hoekse trainer hoopt zijn spelers zover te krijgen, dat zij via de vleugels zullen aanvallen, omdat „daar de mo gelijkheden zullen liggen" „We moe ten er ook voor waken om met z'n allen blind naar voren te sprinten. Een rustige opbouw is veel belangrij ker". Qua opstelling kent Hoek geen pro blemen, ofschoon Jan de Block (mg) en Guido van Booms (enkel) niet honderd procent zijn. AZVV heeft anders dan Hoek minder prettige vooruitzichten, omdat de uit wedstrijd tegen Rozenburg normaal gesproken niet met veel succes ge paard zal gaan „Maar", zei trainer Ben Pauwels halverwege deze week met een lachend gezicht. „Rozenburg is de te kloppen ploeg en aangezien we thuis recht hadden op een gelijspel en we uit veel beter voor de dag komen dan in Axel, denk ik dat we met gering verschil zullen winnen". Vanavond (vrijdag) maakt Ben Pau wels trouwens na een gesprek met de beide keepers Wim Verpoorte en Frans Riekwel bekend wie voor de verdere duur van het seizoen het doel zal verdedigen. „Voor mezelf ben ik er al uit. maar myn definitieve keuze hangt nog enigszins af van wat Frans Riekwel wil, voetballen of keepen. Ik weet wel. als veldspeler heeft hij het uitstekend gedaan, maar in de eerste plaats blijft Frans toch een keeper". Wim van Langevelde neemt de plaats in van de nog geschorste Rinus Schee- Ie en Jan de Pooter treedt eventueel aan als Gerard Maas nog niet genezen blijkt van een dijbeenblessure In de derde klas van het zaterdagvoet bal treedt Zaamslag thuis met Kees de Putter en Ko Ruitenburg aan tegen NTVV. vierde op de ranglijst en gaat Terneuzense Boys op bezoek bij Wemeldinge, dat een punt minder totaliseerde dan de Terneuzenaren (tien tegen negen). GRAAUW Morgen (zaterdag) houdt de SV Aloy uit Graauw voor de vierde maal tijdens dit winterseizoen een trimloop. Dg Nieuwjaarsloop betekent de voorlaatste loop in een serie van vijf, waarbij de te lopen afstanden telkens werden opgevoerd. Er kan zaterdag gelopen worden over de afstanden drie. vijf, zeven en veertien kilometer. Vorig jaar is Aloy met een dergelijke reeks begonnen en dat bleek aan te slaan. Ook dit jaar is de deelname aan de lopen tot nu toe meer dan behoorlijk geweest en ook aan de Nieuwjaarsloop verwacht de organisatie weer een groot aantal opers te mogen begroeten. Om 15 00 uur zullen de deelnemers op pad worden gestuurd, vanaf 13.30 uur is er de mogelijkheid in te schrijven in het sportcentrum van Aloy aan de Dorpsstraat in Graauw. jan de Lobel op archieffoto TERNEUZEN In de tweede klas van het zondagvoetbal bleek Breskens vorige week, op de eerste speeldag na de winterstop, niet in staat het op de voorlaatste plaats staande NOAD af te troeven en zodoende enige afstand te nemen van de belangrijkste degradatiekandidaten. De ploeg van de sedert het begin van deze competitie zo geplaagde Piet de Winde werd in de eerste helft zelfs op een 1-0 achterstand gezet en haalde pas diep in de tweede speelhelft met veel moeite op tot 1-1. In feite was dat gelijke spel teleurstellend, omdat Breskens vooraf min of meer gerekend had op winst. Comfortabel Belangrijk zijn ook de komende we ken voor derde klasser Steen, dat met lede ogen heeft moeten toezien dat Zierikzee naar een comfortabele Met de wetenschap dus dat de voor sprong op NOAD en Berkdijk nog altijd niet bijzonder geruststellend is, begint Breskens zondag in Bergen op Zoom aan de uitwedstrijd tegen Dos- ko, de huidige nummer zes. die vorige week nog verraste door Internos met 2-1 te verslaan en eerder dit seizoen in Breskens met 2-0 zegevierde „Als ze zo spelen als toen in Breskens, dan wordt het een pittig karwei", weet aanvoerder Jan de Lobel al bij voor baat. „Dosko speelde toen een uitge kiende wedstrijd". Desondanks ziet De Lobel toch kansen op minimaal een gelijkspel, „omdat we denken over de middelen te beschikken om Dosko te bestrijden". „Het is trouwens verrekt lang gele den, dat we nog eens gewonnen heb ben", bedenkt de sinds het wegvallen van Willy de Jaeger tot voorstopper omgeturnde middenvelder bijna ge lijktijdig. „Daarvoor moeten we zeker terug tot half oktober, toen Virtus naar Breskens kwam. Sindsdien is het alleen maar moeizamer gegaan en is het meer passen en meten en drijven op hetgèen we hebben gewonnen. In feite hebben we nu te weinig techniek in de ploeg om zonder problemen de competitie uit te spelen". In Bergen op Zoom begint Breskens met vrijwel dezelfde ploeg als verle den week aan de twaalfde competitie wedstrijd. Camiel van Rattingen ver scheen deze week weer topfit op de training en zal naar alle waarschijn lijkheid de plaats innemen van inval ler Henry Mookhoek. Ook Sluiskil komt zondag in de uit wedstrijd tegen Middelburg in dezelf de samenstelling in het veld als vorige week in de thuiswedstrijd tegen Vir tus. Weliswaar kampte Eddy van der Hooft begin deze week met een enkel blessure. de verwachting is wèl dat hij zondag inzetbaar is. Overigens staat Sluiskil, dat nog altijd Peter Zwart en Ludwig Jurriéns door schorsingen moet missen, voor drie belangrijke krachtmetingen. Tegen Middelburg en NOAD (volgende week thuis) kan het tweede klasserschap mogelijk al veilig gesteld worden en vervolgens komt Temeuzen voor de beker in Sluiskil op bezoek

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 30