A-fractie besluit voor zomer over kernraketten REGEN VERZUURT HET LEVEN PZCfi Britse chauffeurs uit handen boeren bevrijd PVDA ZET DANKERT OP EEN ZIJSPOOR Generaal 'berecht en opgehangen' Politie-escorte Vlaamse kleuters in Voer-streek PZC/ binnen-buitenland UITLATINGEN DE BOER VALLEN VERKEERD het weer HEKEL AAN VLIEGEN... ffilJDAG 13 JANUARI 1984 pE.V HAAG (ANP/GPD) CDA-fractieleider De Vries heeft donderdagavond in het flOS-journaal gezegd dat zijn fractie in elk geval vóór de zomervakantie zal beslissen over ,et al dan niet plaatsen van de 48 kruisraketten in ons land. De Vries meent dat de Amerikanen er recht op hebben voor de zomer te weten of zij in Woensdrecht kunnen ieginnen met de voorbereidingen van de bouw van kruisrakettenbasis aldaar. Bermee herhaalde hij een uitspraak tijdens een spreekbeurt in Alphen aan an premier Lubbers die zei dat de den Rijn. Volgens hem moet ook het sering en parlement in Juni zullen uit 1979 stammende NAVO-dubbelbe- eaaii praten over het al dan niet sluit opnieuw in het bondgenoot- it anbesteden van de bouwwerken schap aan de orde worden gesteld. 11 4 laan'oor Daarbij moet worden uitgegaan van Dok in het kader van de behandeling een aanzienlijk lager aantal dan de an de defensienota meent De Vries voorgestelde 572 nieuwe raketten in k jat zijn fractie bijtijds 'de knoop moet West-Europa, meent De Boer. d: ioorhakken'. )e CDA-fractie in de Tweede Kamer jeèft donderdag afstand genomen ran de opvattingen van het fractielid' joep de Boer, volgens wie de beslis ing over plaatsing van 48 kruisraket- en op de basis Woensdrecht moet jrorden uitgesteld. De Boer ventileer- de zijn opvattingen woensdagavond w, Helikopterfabriek De Ameri- kaanse fabriek Hughes Helicopters, bouwer van voornamelijk gevechtshe- Hlikopters, is overgenomen door vlieg- ftiigfabrikant McDonnell Douglas. Dit heeft de laatste bekend gemaakt. Douglas heeft voor de overneming 470 miljoen dollar be- Joep de Boer taald, wat gelijk staat aan ruim 1,4 f" miljard gulden. Blijkens een mededeling van de CDA- fVactie komen deze conclusies voor rekening van De Boer persoonlijk en vormen ze niet het standpunt van de CDA-fractie. De Vries noemde gisteren de sugges tie van De Boer volledig onverwacht en vindt ook dat zijn fractiegenoot er onverstandig aan heeft gedaan met dergelijke uitspraken te komen. Ook VVD-buitenlandspecialist J. Voor hoeve liet zich in deze bewoordingen uit. „Ik word moe van de zig-zag- koers van sommige CDA-politici op dit punt". PvdA-leider Den Uyl noemde het gis teravond tijdens een spreekbeurt in Leeuwarden merkwaardig dat de CDA-fractie zich heeft gedistantieerd van het pleidooi van De Boer. De Boer toont volgens de PvdA-leider redelijk aan dat zijn opvatting geheel voortvloeit uit standpunten die de CDA-fractie eerder heeft ingenomen. „Niet De Boer is veranderd, maar de CDA-fractie is in de coalitie met de WD gaan schuiven", aldus Den Uyl. Hij geeft De Boer in essentie gelijk, waar deze zegt dat het dubbelbesluit averechts heeft uitgewerkt, omdat aan weerskanten raketten worden ge plaatst. Ook de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, George Shultz, wees donderdag in een reactie de suggestie van het Nederlandse ka merlid af. De NAVo-landen hebben een besluit genomen dat nu eensge zind uitgevoerd moet worden, aldus de minister in een per tv-satelliet gehouden persconferentie. Shultz benadrukte dat het Westen voortdurend bereid is te onderhande len over een oplossing van het raket- tenprobleem. In dat verband herin nerde hij aan de herhaalde voorstel len van Amerikaanse zijde voor een nuloptie, waarbij het Westen van plaatsing van kruisraketten zou af zien en de Sowjet-Unie alle bestaan de SS-20-installaties zou ontmante len. Deze suggestie is door de Sowjet- Unie afgewezen. SoiSTBETTOl' Boeren houden ergens in West-Frankrijk de wacht bij Brise vrachtauto's. De chauffeurs werden enige tijd gegijzeld. jje vooruitzichten van zaterdag tot en mei dinsdag: Zaterdag stormachtig weer en regen, daarna winterse buien. Middagtem- leratuur tussen vier en acht graden. 'en We&tten nog niet eens op de helft van fee ie maand januari en nu is de gemid- pielde neefslaghoeveelheid van deze '4 \aand 157 mm) al overschreden. De egenmeters hebben vanaf 1 januari tl 75 mm geregistreerd. Dal er veel egen gevallen is blijkt uit de akker- irónden waarop veel plassen staan. Ie krijgen vandaag nog meer te ver- lerken. De zoveelste depressie arri- eert vanmiddag bij Schotland en rengt met een harde westelijke stro- 'y fang warmere en vochtige lucht van le Oceaan naar Nederland. Daarbij met de gehele dag op veel bewolking en opnieuw regen worden gerekend. De wind is eerst hard uit het zuidwes ten lot zuiden en neemt in de late Khlend toe tot stormachtig. In de 0 wond neemt de wind weer af tot vrij V, krachtig. De middagtemperatuur 1 loopt vandaag op tot ongeveer zeven jï graden. Het kwik daalt vannacht tot 'en. ine graden. m Vooruitzichten voor het iveekeinde ".g aanhoudend wisselvallig en vrij veel p. md Dé regenkansen blijven vrij ,M groot De middagtemperaturen zijn (5", md de vijf graden. DEN HAAG, STRAATSBURG (GPD) De voorzitter van het Europees Parlement. Piet Dankert. is door het PvdA-parlijbestuur gepasseerd als lijsttrek ker voor de komende Europese verkiezingen. Een PvdA-woordvoer- ster deelde donderdag morgen mee. dat de voorkeur van het partij bestuur uitgaat naar Europees parlementa riër Ien van den Heuvel. Het partijbestuur heeft daartoe maandag beslo ten in een advies aan de zgn. onafhankelijke commissie, die de uit eindelijke voordracht voor de socialistische kandidatenlijst moet opstellen De PvdA-par- tijraad beslist 23 maart over deze voordracht. Naar goedingelichte bronnen in het Europees Parlement weten te mel den is Dankert gepas seerd. omdat hij een van het partijprogram afwij kend standpunt in neemt inzake de kem- wapenkwestie. Maar de PvdA-woordvoerster wilde dit niet bevesti gen „Het partijbestuur heeft om electorale rede nen gekozen voor Ien van den Heuvel. U mag zelf uitzoeken wat daar de diepere grond voor SAN ANTONIO (REUTER/UPI) De Amerikaanse generaal Robert Ownby is woensdag hangend in een traopgat op een Amerikaanse legerbasis fort Sam Houston aangetroffen met een briefje op zijn lijk met de tekst 'gevangenen, berecht, schuldig bevonden aan misdaden door het Amerikaanse leger tegen de volkeren van de wereld, veroordeeld en terechtgesteld'. Volgens een zegsman van de basis paraatheid gebracht, maar na enkele was de generaal ook geslagen. Zelf- uren werd het alrm weer ingetrokken, moord wordt uitgesloten, maar het „We hebben geen aanwijzingen dat er blijft onduidelijk door wie de generaal terroristen bij betrokken zijn", zei een is opgehangen. Na deontdekking van woordvoerder van de FBI. de federale het lijk kwam een kortstondige klop- recherche. jacht naar mogelijke terroristen op Ownby was reserve-generaal en voer- gang. De grensbewaking langs de Me- de het bevel over 4.000 reservisten uit xicaanse grens werd in staat van Texas en Louisiana. i¥md: zuidicest lot zuid 6 lot 7. in de 2 toe ochtend toenemend 7 tot 8 uit het 1 zuidwestenin de avond iets afne- nend 7 tot 6 Beaufort, zicht: matig, in egen slecht; temperatuur kustwater: mgeveer vijf graden, afwijking iva- mtandenongeveer een halve meter 'erhoging. maximum golfhoogte I monding Scheldes: morgenochtend tijdens hoog water tegen de meter. ZON EN MAAN 14 januari 1984 op 08 43 onder 16 56 Maan op 13.17 onder 04.13 Hoog water Zaterdag 14 januari 10.20 134 10.19 160 10.45 137 2144 146 22 08 168 2250 119 22.40 183 23 11 139 Lag water VrUdag 13 januari 09.56 151 10 19 172 11.08 120 10.51 189 11.25 139 11.23 165 11,49 142 22,45 148 23.10 170 23.52 119 23.41 187 OOST-BERLIJN lUPIHet communistisch regiem in Oost-Duitsland voert op eigen wijze propaganda tegen de westerse kernbewapening Op een Oostberlijnse schutting is deze affiche aangebracht waarop een raket is te zien met als kernkop de Amerikaanse president Reagan. Hogere belasting motorrijtuigen vanaf 16 januari DEN HAAG (ANP) De verhoging van de motorrijtuigenbelasting, ter financiering van het rijkswegen fonds nieuwe stijl, gaat op 16 januari in. Deze verhoging betekent onder meer dat de tarieven voor personen auto's dit jaar gemiddeld met ruim 10 gulden zullen stijgen. Het ministerie van verkeer en water staat heeft dit donderdag meege deeld. De jaarlijkse bijdrage aan het rijkswegenfonds uit de algemene mid delen komt te vervallen, evenals de opcenten op de motorrijtuigenbelas ting. Deze worden nu vervangen door een toeslag die in de toekomst jaar lijks op 1 april zal worden aangepast aan de prijsontwikkelingen In 1984 zal dit leiden tot een extra voeding van het rijks wegenfonds van 36 mil joen gulden Daarnaast zullen de in komsten van het fonds duurzaam met 21 miljoen per jaar worden verhoogd in verband met de groei van het te onderhouden rijkswegennet, aldus het ministerie. Prijzen in Polen 9 procent hoger WARSCHAU (UPI/ANP) De prijzen van voedingsmiddelen stijgen in Po len waarschijnlijk op 1 februari met gediniddcld 9 procent. Dit hebben regeringsfunctionarissen donderdag meegedeeld. Regeringswoordvoerder Jerzy Urban leek te verwijzen naar kritiek, onder meer geuit toen hij verklaarde „Wij hopen dat de bevolking begrip zal hebben voor de beslissing". Oorspron kelijk hadden de autoriteiten de prij zen met 10 a 15 procent willen verho gen. Op de voorpagina van alle lande lijke kranten stonden gisteren grote advertenties waarin de bijzonderhe den staan vermeld van de prijsstijgin gen die heel wat dagelijkse voedings middelen betreffen. Volgens Krasinski kan het kabinet komend weekeinde zijn fiat geven, waarna het over het land distribueren en in de winkels ophangen van nieuwe prijslijsten nog eens 10 tot 14 dagen kan duren. Verhoging van prijzen van eerste levensbehoeften ligt in Polen zeer gevoelig. De onrust in 1970, 1976 en 1980 kwam tot uitbarsting nadat Warschau had aangekondigd dat pri maire goederen flink in prijs ver hoogd zouden worden. INVOERBOYCOT VARKENSVLEES ROUEN (AP) Aan de actie van een groep van 200 Franse boeren die zich meester had gemaakt van twee Britse vrachtwagens met vlees en de chauffeurs vasthield is donder dag bij Dreux (55 kilometer ten westen van Parijs) door de politie een einde gemaakt. diging ontstaan over het eigenmach tig optreden van de Franse boeren. In Groot-Brittanniè gaat men er vanuit dat de actie een vergelding is voor eerdere Britse maatregelen. Groot- Bnttannie verbood vorig jaar de im port van Franse melk. die door een speciale bewerking langer houdbaar is. Volgens de Britten bevat de melk echter te veel water Deze maand werd overigens alsnog een tweede lading van die melk in Engeland toegelaten. Volgens drs P A. J. Wijnmaalen van de Nederlandse landbouwTaad in Pa rijs. zijn donderdag op het handels- De boeren wilden met de Britse vrachtwagens een betoging houden voor het ministerie van landbouw in Parijs Na bemiddeling van het minis terie van binnenlandse zaken heten de boeren de chauffeurs vrij. De vrachtwagens vervoerden Brits lams vlees De lading Brits lamsvlees was woensdag door de boeren al gratis uitgedeeld in enkele steden en dorpen in Normandié. De boeren protesteren met deze ficties tegen de import van goedkoop vlees uit het buitenland waardoor hun eigen produkten min der goed in de markt liggen. In de Britse pers is grote verontwaar- *3» "W MIAMI Deze kakatoe in een park in het Amerikaanse Miami heeft een wel zeer unieke gewoonte. In plaats van vliegen, zoals het een vogel betaamt, is hel dier dol op rolschaatsen en geeft menig uurtje per dag een wervelende' show weg centrum Rungis bij Parijs vijttien Nederlandse vrachtwagens met vlees aangekomen, maar deze mogen niet worden gelost. Volgens de Franse overheid ontbreekt bij de lading een certificaat, waaruit moet blijken dat het vlees niet afkomstig is uit een gebied waar mond- en klauwzeer is geconstateerd Wijnmalen verklaarde dat de situatie woensdag enigszins was verbeterd en dat de Franse gendarmerie in enkele gevallen optrad tegen de boeren. Na dat voorzitter Guiliaume van de Franse boerenbond bekendmaakte dat in Brussel onvoldoende resultaat was bereikt hebben de boeren don derdag blokkades opgericht dicht achter alle grnesovergangen en in de havens. FILMGANGSTER JACK LARUE OVERLEDEN LOS ANGELES (RTR/ Jack Larue een filmgangster uit Hollywood die speelde met Mae West in 'Dimond Lil en in 'No Orchids for miss Blandish' is op 80-jarige leeftijd aan een hart aanval overleden. Dit heeft zijn fami lie donderdag bekendgemaakt, Laue's carrière omspande 38 jaar en omsloot 150 films. VOEREN iGPD REUTER BEI.GA) In het Belgische plaatsje St. Martens-Yocren zijn de Vlaamse kleuters donderdag onder politie-escorte naar hun oude klaslo kaal gegaan, waaruit ze eerder deze week waren verdre ven door de Franstalige burgemeester Jose Happart. De burgemeester had de Vlaamse kleuters ondergebracht m een soort hok. en hun klaslokaal ter beschikking gesteld van Franstalige leerlingen Het hok werd vervol gens door de onderwijsinspectie afgekeurd De rel om de kleuterschool is de zoveelste episode in de taalstrijd in de Voerstreek. De gemoederen zijn inmiddels weer hoog opgelopen. Woensdag verhinderde de rijks wacht dat boze ouders hun 18 kleuters naar hun oude klaslokaal brachten. Het lokaal was tot 'neutrale zone" in de schoolstrijd verklaard. Maar nadat het provinciaal bestuur de besluiten van de Voerense gemeenteraad had vernietigd mochten de kleuters donderdag naar hun oude klas Happart had de kleuters verdreven omdat hij vindt dat het ministerie van onderwijs te lang treuzelt met het beschikbaar stellen van geld voor de nieuwbouw van een nieuwe Franstalige school. Vandaag gaat hij met zijn wethouders naar Brussel voor een gesprek op het ministerie van onderwijs Het ministe rie heeft al laten weten niet te buigen voor Happarts chantage De installatie vorig jaar van de gekozen burge meester Happart, een militante Waal. heeft veel kwaad bloed gezet bij de Vlaamstahge Voerenaren. Het provin ciaal bestuur van Limburg heeft Happart, die weigert Nederlands te spreken, opgedragen later deze maand een proeve van bekwaamheid in de Nederlandse taal af te leggen. Happart heeft al laten weten dat hij dan met vakantie zal zijn Als Happart spijbelt van zijn examen zouden de Vlaamstaiigen dat kunnen aapgrijpen om hem als burgemeester te laten schorsen. Nu de spanningen in de Voerstreek rond Happart weer stijgen, neemt ook de zenuwachtigheid toe op de nationa le partijbureaus in Brussel In de politieke wandelgangen wordt de laatste tijd gespeculeerd over een mogelijke regeringscrisis. Een val van het kabinet-Martens over de kwestie-Voeren zou. zo luidt de redenering, de regerings partijen goed uitkomen. Zij hoeven dan niet direct de verantwoordelijkheid te nemen voor de zeer pijnlijke en vergaande besluiten die over de inkrimping van de Waalse staalindustrie genomen moeten worden. Verkiezingen dus, tegelijk met de Europese verkiezingen op 17 juni van dit jaar? De geruchten daarover namen zo'n omvang aan, dat de regeringspartijen zich genoodzaakt voelden ze officieel te ontkennen. 03 01 150 03 30 162 0357 127 03 48 179 04.02 146 04.20 166 04.14 147 04.09 155 04.39 166 05,03 135 04,55 184 05.09 153 05,27 177 05.20 152 1552 180 1615 191 16 38 159 16 29 206 1639 181 16 57 211 16.57 179 16.52 180 17.19 190 1732 156 17.32 205 17 42 179 17 59 208 17 57 176 DEN HAAG (GPD) „Over 40 jaar staat er geen boom meer overeind als we op de huidige manier doorgaan met het vervuilen en kappen van bossen. Wat er snel moet komen is een Europees Deltaplan tegen de luchtverontreiniging". Met deze jobs tijding introduceerde het Nederland se lid van het Europarlement H.J. Muntingh (PvdA) een ontwerpresolu tie over de bestrijding van zure regen die volgende week door het Europese Parlement behandeld wordt. Muntingh wil dat m tien jaar de uitstoot van schadelijke stoffen in Europa met 75 procent wordt vermin derd De milieucommissie van het Europese Parlement, waarvan Mun- tigh rapporteur is, dringt aan op con crete maatregelen tegen ..het grootste milieuprobleem van deze tijd". De commissie wil dat er niet alleen richtlijnen worden opgesteld voor een doeltreffende wetgeving bij de lidsta ten. maar ook dat er verordeningen komen die direct van toepassing zijn voor de industrie. Er moeten ook regelingen komen om de vervuiling door particulieren in te tomen, zoals het invoeren van loodvrije benzine (per 1 januari 1986). stimulering van LPG-gas en het gebruik van het open baar vervoer. Muntingh pleit voor een internatio nale aanpak (zure regen houdt zich tenslotte 111 hel geheel niet aan lands grenzen), maar benadrukt dal de Ne derlandse regering zeker niet moei wachten op Europa. Muntingh omschrijft de maatregelen van minister Winsemius als onvol doende en "een typisch rechts be leid". Winsemius wil dat de schadelij ke %toffen die door grootverbruikers veroorzaakt worden met 20 procent dalen, maar een vermindering met 60 procent als het om de kleinverbrui kers gaat. „Een typisch voorbeeld van hoe deze regering deze zaken aan pakt". aldus Muntingh. Zure regen wordt veroorzaakt door uitlaatgassen van auto's, stoffen die vrijkomen bij verbranding van olie. kolen en gas en door de bio-industrie Onderzoeken wijzen uit dat het ver schijnsel zure regen ook Nederland flinke schade veroorzaakt. Volgende maand wordt aan de Twee de Kamer een uitvoerig rapport aan geboden over de schade die de zure regen in Nederland aanricht. De schade in Nederland aan bossen en gebouwen wordt geschat op 40 mil joen gulden per jaar. Directie: K Scherphuis. W F de Pagter en F van de Velde. Hoofdredactie M. P DTfeleman en C. van der Maas. KANTOREN Vlissingen Walstraat 56-60. 4381 EG Vlissingen, tel (01184) 15144 Middelburg Markt 51, 4331 LK Middelburg. tel. (011801 27651 Goes: Grote Markt 2. 4461 AJ Goes, tel. (01100) 16140 Terneuzen. Nieuwstraat 22. 4531 CW Terneuzen, tel. (01150) 94457 Hulst. Steenstraai 6. 4561 AS Hulst, iel (01140) 14058 In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t m vrij dag vanaf 19 00 uur: (01184) 15144 Opening kantoren Van maandag t m vrijdag van 08.00 tot 17 00 uur. s Zaterdags in Goes. Vlissingen en Middelburg van 08.00 tot 10.30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren Expeditie (011941 511. Advertentie-afdeling. (01186) 1584. Redactie (01184)-14796. Overlijdens advertenties maandag- m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144. Zondag avond van 20.00 tot 22,00 uur. Abonnementsprijzen: per kwartaal f 62,80; franco per post 74,-per maand 21,65; laarabonn. f 245,-; losse nummers f 1,- (alle bedragen inclusief 5 pet. btw.). Postrek nr 3754316, t.n.v, PZC ab.rek Middelburg Advertentietarieven: 124 cent per mm, minimumprijs per advertentie f 18,60; ingezonden mededelingen 2Vzx tarief Voor brieven bureau van dit blad 4.50 meer. Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag Alle advertentieprijzen exclusief 5 pet btw

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 3