Zakelijk leiden van de vismijn botst met ambtelijk apparaat Chauffeur morste olie op rijweg: 180 gulden boete Drie maanden stelen varkens gevangems voor uit slachthuis VlISSINGSE MIJNMEESTER BIJ VERTREK: WISSEL BEVELANDER WISSEL SCHOUWER Z o" orgieen in de schoolbanken. 18 VLISSINGERS VOOR POLITIERECHTER (RIJDAG 13 JANUARI 1984 GISSINGEN - „Het wordt tijd dat het vismijn bedrijf een meer zelfstandige plaats krijgt in dn, [ijt gemeentelijk apparaat. Om een dergelijk bedrijf goed te kunnen leiden is zakelijk inzicht handelen noodzaak, maar dat leidt tot botsingen met het ambtelijk apparaat. Alles moet ■osa Jtijd via de ambtelijke schijven verlopen". Mijnmeester J. A. de Klerk van het gemeentelijke fistnijnbedrijf Vlissingen heeft zich, zo blijkt duidelijk uit zijn woorden, in de drie jaar dat tafels waar de handelaren aan zitten zijn veel te smal, daaraan willen de handelaren nooit werken. Ik heb dat naar voren gebracht, maar tot nu toe is er met naar me geluisterd" Gezien het voorgaande lijkt het alsof mijnmeester De Klerk weinig plezier hij die functie bekleedt meerdere malen danig geërgerd aan de gang van zaken rond de heeft gehad in zijn werk. Het tegen- jsmijn. De escalatie van ambtenarij', zoals hij het noemt, in fle afgelopen vier maanden was voor de heer De Klerk .aanleiding naar een andere baan om te zien. Per 1 maart van dit jaar geen moment zegt hij Het malen reedt hij als directeur in dienst van het vismijnbedrijf in Den Oever, de enige coöperatieve van de arnbtel>jke molens is het enige J 1 dat hem dwars zit. In Den Oever is hy daar vanaf. Bij de coöperatieve vis- vismijn. De slij- die stroef zijn verlopen en dat draagt mijn heeft hij alleen te maken met de 15 li vismijn in Nederland. het J Je de periode van 1980 tot en met 1983 •erdubbelde de omzet tot ruim 40,5 uitzondering van die in Den Kier. de rijksvisafslag in IJmuiden p je door de provincies Gromngen miljoen gulden - maakte automatise- I8 dfriesland beheerde vismijn in Lau- ring van de administratie noodzake- jersoog). een gemeentelijke tak van lijk. Omdat de benodigde program- dienst En dat leidt volgens de heer ma's niet konden worden ingepast in Ie Klerk tot problemen. „Qua be- bet door de gemeente gebruikte com- leersvorm wordt de visafslag niet putersysteem, kreeg de vismijn in frieus genomen. Om de zaak goed te maart van het vorig jaar [mnen runnen moet je zelfstandig computer, annen handelen. Mijn voorganger „De werkgroep die zich bij de gemeen- teft gezegd: De vismijn moet zichzelf te met de automatisering bezighield fiets lub 1 kt Er worden naar mijn mening bij de ik bewijzen dat ik in het bedrijfsleven bouw zekere risico's genomen om pas De omzet daar is ongeveer de toch maar de streefdatum van ople- helft van die in Vlissingen De omzet vering te halen. Dat is mede te wijten van de hele Wienngervloot, die aan het feit dat deze zaak in de slechts voor een deel in Den Oever politieke sfeer is terecht gekomen, mijnt, is echter zo'n 45 miljoen. Het is Maar als er nu een kink in de kabel een uitdaging om dat allemaal naar komt. loopt üc zaak goed fout. Toen Den Oever te krijgen" eigen de eerste Tiaal de grond in ging bij- Voor de Vlissingse vismijn voorziet de voorbeeld was er nog geen overeen- heer De Klerk een goede toekomst en komst over de grond". een omzet die na de gereedkoming ,oDoor de snelle ontwikkeling van de van de nieuwe mijn wel eens op zou unnen bedruipen. Daar ben ik het heeft zich daar toen nauwelijks mee bouwplannen wordt men volgens de kunnen lopen tot zestig miljoen gul- ilmaal mee eens' aldus de heer De bemoeid. Men heeft de mogelijkheden mijnmeester nu geconfronteerd met den. Hij verwacht dat een flink aantal _l(rk. Hij zegt het vermoeden te niet onderkend. Met deze computer is beperkingen bij de aanschaf van ap- schepen van buiten Vlissingen in de lebben dat onder de ambtenaren de vrijwel alles mogelijk, maar het enige paratuur omdat de bouw niet zonder Scheldestad komt mijnen. „Maar dan eir~ ngslleeft dat voor hen werk verloren waar hij voor gebruikt wordt is voor hoge kosten aangepast kan worden, moet er wel voldoende personeel zijn itals het vismijnbedrijf sterk wordt de dagelijkse visverwerking. Copieën Een ander punt dat hem dwars zit is om dat allemaal op te vangen. Als de het het ontwerp vsn de mijnzaal. „De peekploeg het laat zitten, dan gaat het gegarandeerd fout". De huidige peekploeg - die zorgt voor het sorteren en wegen van de vis - moet dan zeker worden uitgebreid tot zo'n 25 man. bijna een verdubbeling. En ook het vaste personeel van de vismijn moet volgens hem worden uitgebreid. p razelfstandigd. „Ze vertikken het om van de uitdraai worden nu ie aak uit handen te geven" gemeentehuis gebracht en die worden daar door de afdeling financiën weer Onri#*r#*nhnnrl in het gemeentelijk computersysteem u UU,IU 111 den noemt de heer De Klerk de gang Ik schat dat daar drie mensen an zaken rond de aanschaf van de zijn met de vismijn en dat is allemaal GOES werk dat onze computer kan doen. Slechts een kwart van de geheugenca paciteit van deze computer wordt eerste vergadering in 1984. onder lei maar gebruikt We hadden dan ook ding van de heer J. Goedee. in de net zo goed een computer van zon Westerkerk in Goes. De voorzitter 45.000 gulden kunnen nemen, die kan heette onder anderen enkele bezoe- hetzelfde. Deze kostte 123.000 gulden, kers uit Krat De computer past gewoonweg niet m zich kwamen "ffcoES t Beest. 21.30 uur: optreden de ambtelijke hiërarchie, op het stad- met de mogelijke oprichting van een 5® opgroep 'Eton Crop' en 'The Lub- huis willen ze bepaalde zaken die de PCOB-afdelmg aldaar. Iers"; computer kan, liever in eigen hand Na de pauze verwonde de heer H. .R MIDDELBURG- Concertzaal, 20 uur: houden". De mijnmeester heeft nog RadojewSki. hoofdagent bij de Goese sneert door het Strijkersensemble meer voorbeelden, zoals de aanschaf politie, een film over het leven van alledag van een polïtie-agent. Daarna de heer Radojewski een uiteenzet- PZC/ provincie 17 in Vlissingen is. evenals computer i r de overige vismijnen in Nederland ging van de omzet in de laatste jaren natuurlijk wel bij aan de frustraties, vissers en de handelaren „Daar kan "omputer er ondersteuning van dat vermoe- gestopt Dat is allemaal dubbel werk fcu'flfl bijeeil De afdeling Goes en omstre ken van de Protestants Christelijke Ouderen Bond hield in januari de Bij het huidige bestand kunnen de personeelsleden zich niet permitte ren ziek te zijn. „Gebeurde dat toch, Westerkerk in Goes. De voorzitter dan nam ik wel eens mensen aan die Rinus Jeroense wint clubcross ran het Omroeporkest; van een frankeermachine voor de BORTVLIET - 't Oude Raed'uus. 20 mijn. Zijn verzoek daartoe werd door ar toneelver. 'Centrum' met 'Bruin- de gemeente-ambtenaar in eerste in- ting over de opbouw van het politie- je Bier bruist beter": stantie afgewezen ..Uit angst dat nog apparaat en het werk van de politie- ÜERIKZEE - Concertzaal, 20 uur: meer werk uit handen van de ambte- mensen Hij ging daarbij in op de vel ini 'Arme Cyrano' door Ensemble Bent- naren zou worden genomen", oordeelt vragen van de talrijke aanwezigen, pamtheater; de heer De Klerk De machine kwam er uiteindelijk wel. hetgeen weer tijd- en%LMVOORSTELLlNGEN winst betekent bij de verzending van de facturen aan de vishandelaren. IERGEN OP ZOOM - Cinem'Actueel ..Vroeger liep dat via het gemeente- 19 en 21.30 uur De vier vuisten huis. maar op het moment dat wij de ::e-fear. op hol, a.l. v foem'Actueel H, 19 en 21.; [ever say never again, 12 jr.; - Cinem'Actueel in, 20 urn-: Sophie's liggen. Nu hebben de handelaren hun 'ei£Choice, 16 jr.; factuur 's zaterdags in de bus" SOES - Grand. 20 uur; Highroad to Juna, al.; 23 Snoepjes die vreugde StTOCf Het vertrek houdt geen verband met de bouw toevallig in de buurt waren. Tja, dal kon natuurlijk helemaal niet in de ogen van de ambtenaren". Jaarvergadering Solidariteitskoor De Bevelanden GOES Het Solidariteitskoor De Bevelanden houdt woensdag 25 ja nuari de eerste jaarvergadering in het mensen Hij ging daarbij in op de vele jongerengebouw van de FNV in Goes. Tijdens de vergadering zal een be- gaMfr - De beplanting van het schoolplein werd voor de pauze uitgevoerd door de leerlingen van de Frans Naereboutschool. Na de pauze was het de beurt aan de kinderen van de Ichtusschool. Zij kregen het goede voorbeeld van twee van de leerkrachten, mevrouw I Roovers en de heer F. Spinnewijn VLISSINGEN - Leerlingen van de vijfde en zesde klassen van de openbare lagere Frans Naerebout school eri de protestants-christelijke Ichtusschool in Vlissingen zijn donderdagmorgen druk in de weer geweest met het beplanten van het schoolplein op de Grote Markt. In de loop van de morgen kregen ongeveer 200 struiken en tien bomen een plaatsje op het vorig jaar opnieuw ingerichte schoolplein. De kinderen werden woensdag op hun taak voorbereid door de heer M. A. Riemens, bij de gemeente belast met Met de aanplant van de bomen en struiken - onder meer bolesdoom. sierappel en zuurbes. klimop, kam perfoelie. botanische rozen, mahoniestruiken en coto- neasters - is de herinrichting van de Grote Markt vnjwel voltooid Een groot deel van de werkzaamheden is uitgevoerd door vrijwilligers. Zo werd er onder meer een muurtje om het plein gemetseld en eind vorig jaar kreeg het plein enkele speelwerktuigen. De totale kosten van de herinrichting bedragen ongeveer 42.000 gulden. Het grootste deel daarvan, 30 000 gulden. de ontwikkeling van plantsoenen. Aan de hand van beschikbaar gesteld door de gemeente Vlissingen Het dia's en ander lesmateriaal werden de leerlingen resterende deel is betaald door het Nationaal Jeugd- geinformeerd over de juiste wijze van planten fonds KANTONRECHTER ZIERIKZEE Mijnmeester De Klerk achter de in maart aangeschafte computer bengen, 18 jr.; HULST - De Koning van Engeland. 19 s 21.30 uur Never say never again, tl; 19 en 21.30 uur: Caligula (II), 18 jr.. 19 en 21.30 uur: The Osterman week- d. 16 jr19 uur De gnezelshow. 16 «M» woorden. „F.r ,ijn wel nken 21.30 uur: Sophie's choice, 16 jr.; ftOSTBURG - Ledel. 20 uur; Highroad O China, a.!.; PERNEUZEN - Luxor. 19 uur: Never sy never again, a.l.; 19 en 21.45 uur: Mum of the Jedi, aJ.. 21.45 uur: LISSINGEN - Alhambra I. 20 uur: Kever say never again, aJ.; 23 uur: :r; Amanda bij nacht, 18 jr.. llhambra II. 20 uur: De mannetjes- jnaker, a.l.; 23 uur; Hell's angels ISA,, 16 jr.: ENTOON'STELLINGEN IERGEN' OP ZOOM - Stichting Etce- 1.13.30-17 uur: sculptures van Glo- aa Pecego en Clara v. d. Water (t'm Mr, IRUINISSE Hal Gemeentemuseum, l 14-17 uur: 'De Rest'; lOMBURG - Biologisch Museum. 10- 'De natuur in Zeeland', Bloemdijken in Zeeland' en 'Dieren !de natuur'; GOES - Lunch café. 9-18 uur: werken n Matthy Murre; Museum. 10-17 uur: werken van Geor- Hadeier (t/m 15/1); HEILLE - Landbouwmuseum, 10-12 j) 13-17 uur: oude landbouwwerktui- JKL IEINKENSZAND - De Stenge. 9-12 s 13-17 uur: werken van Hanneke Ires (t'm 141); IULST - Galerie Van Geyt. 9-12 en H8 uur: 'Feest der kleine for ces' (t/m 15/1): [RUISPOLDERHAVEN - 'Den Burt- vanaf 14 uur, werken van Piet lodens (t/m 30/1); ODDELBURG -St.-Janstraat 41. 14- iuur touwplastieken van Anneke hamschotel: tanerary. 9-17 uur Diverse ambach- on exposities: ERNE UZ EN' - Galerie 'Arty Party'. 6-21 uur: werken van Willy de Houck; USSINGEN - Galerie Bellamy 19, M2.30 en 13.30-17 uur: lino's van latavus Westerhuis; Iderie 'De vrije neeringh' 13.30-17 or Oude kaarten van Zeeland (t'm ïpüelenzoo 'Iguana'. 14-17.30 uur. tposiüe levende reptielen, amfibieën nlnsekten: felerie Marquis, 13.30-17.30 uur: Then van Nicolaas Dings (t'm 1511, blStadhuis, 9-12 en 13.30-17 uur: 'De tograaf. getuige van zijn tijd'; stuur worden gekozen. Bij gebrek aan een voorzitter zit dirigent Rinus de Bart de vergadering voor. Het Solidariteitskoor telt momenteel 27 leden. Na afloop van de vergade- THOLEN Be Thoolsc atleet Rinus nng wordt, de wekelijkse oefenavond niPl vpr<.( facturen gereed op vrijdag gereed •Joroense heeft up Fori Roverde bij gehouden De bijeenkomst begint om h.- maanHpiiii^c 7iiiim> v hadden, was daar niemand meer aan- Vrederust de clubcross van Olympia 20.00 uur. J K wezig. Dan bleef de zaak tot maandag Halsteren op zijn. naam geschreven. Hij deed dat in 11 minuten en 37.4 KlaVerjaSSen seconden over vier kilometer. WEMELDINGE - De klaverjasvereni- Mmus Schoonen bleel tot halverwege Klavertje Vier' uit Wemeldinge de wedstrijd m het spoor van de heeft de tweede pcri(Kle Van het sei- wmnaar. Wmi van Dijke uit Sint- an de mijnmeester Maartensdijk werd 3e in 12.41. trimmers werd Piet Etienne uit Oud- ZIERIKZEE Dieselolie op een verkeersweg kan rampen véroorzaken. Dit haalde verzoeken de Kamer van donderdag de officier van justitie rar T. H. W. Stcin in zijn requisitoir ii de zaak tegen de niet verschenen chauffeur M. C. de G. uit Poortvliet, tijdens "tting van het kantongerecht Zierikzee. De G. verloor in orig jaar een hoeveelheid van tussen de 100 en 150 liter dieselolie ten standige onderneming. In zijn geval gevolge van een breuk van twee bouten, waardoor de brandstoftank van de had dit betrekking op een cafe-restau- door hem bestuurde vrachtwagen naar beneden klapte en op de weg rant-bedrijf in Renesse. Officier van openscheurde. justitie mr Stein stelde, dat M. het De olie besmeurde de rijbaan van de wat hem werd aangerekend, namelijk erbij had laten zitten. De kantonrech- aSm}- zoen 1983/" 1984 afgesloten. Als win- Stolpweg te Nieuwerkerk waar een de duiksport te hebben beoefend in ,®!S|en veroordeelde de BlJ de naars kwamen uit de bus 1 J. de gevaarlijke situatie ontstond, te meer betond vaarwater in de Grevelingen !j Koophandel Midden- en Noord-Zee land geen opgave te doen van het omzetten van een filiaal m een zelf- ismijn of de procedure Vossemeer winnaar Ko Havermans die daarbij wordt gevolgd, zo blijkt werd eerste bij de veteranen naars Kwamen un, ae uus i j. ue ...„w. m,lrtpn „f Hn- Heer, 2 W. Karstens. 3 B. van den omdat de chauffeur verzuimde de ter hoogte van Scharendijke Voor de &u,uc" U1 uugen. een boete van 150 politie v n het gebeuren op de hoogte duiker ging het mede om het principe 'de goede naam van de onderwater sport niet in het geding te brengen' Hij ontkende zich in betond vaarwa- zijn auto ter te hebben bevonden en beriep zich gekochte in zijn verweer op het gebruik Wapenstok Hel 'gebruiksklaar' meevoeren in an een voor 17.50 gulden apenstok kwam W. M. B. uit Kerkwerve conform de eis te /-> i -te stellen. Hij lichtte wel zijn baas in I\L-YI\ GORS bijeen en probeerde ook nog het water- GOES De afdeling Goes van de schapskantoor in Zierikzee te berei- NCVB hield een vergadering onder ken, maar daar werd op zijn telefoon- leiding van mevrouw H Sandee-De tic geen gehoor gegeven, aldus De G. Kam De heren Goedee en Van Ge- 's advocaat mr Nijland. nuchten lieten films en dia's zien over De poütie moest uiteindelijk van an- Nepal Van Genuchten is pas terug dere weggebruikers te horen krijgen tie te water had de overtreding echter van het van een reis naar Nepal. Hij vertelde wat er op de Stolpweg aan de hand duidelijk vastgesteld aan de hand van tuig". De Kerkwcrvcnaar verklaarde onder meer over het werk van de was En vooral het feit dat de chauf- het tijdens het duiken door B nagela- de wapenstok te gebruiken Simavi De volgende vergadering is 8 feur had nagelaten daarvoor direct ten spoor van 'bellenbanen' En die koeien op te drijven. Die wapenstok- zelf actie te ondernemen, werd hem bellen waren zichtbaar in het betond ken zijn gewoon kwalijk genomen door de kantonrech- vaarwater, aldus een als getuige opge- februari. Afscheid functionele raden en commissies welzijn Reimerswaal REIMERSWAAL - Reeds vanaf 1 januari functioneert de nieuwe wel kompas. het voorkomen van onder- staan op een boete van 130 gulden of stroom, wind en golfslag. De njkspoli- drie dagen en verbeurd verklaring i beslag genomen 'wapen winkel te koop. voegde hij daar nog aan toe. ter. mr W F. van Solinge, die een roepen opperwachtmeester van de officier vond het echter minder ge boete oplegde van 180 gulden of vier waterpolitie. woon dan de verdachte om voor het dagen vervangende hechtenis, over- Ondernemer E. H. M. uit Krimpen aan drijven van koeien met een wapen- eenkomstig de eis van de officier. De de IJssel stond terecht m verband stok in een auto rond te rijden. En mr Stolpweg werd gereinigd door water- met een administratieve overtreding. Van Solinge onderstreepte: „Zo'n schapspersoneel. waarvoor De G 's Hij had in strijd met de handelsregis- ding is een professioneel gevaar voor werkgever de rekening kreeg gepre- terwet gehandeld door ondanks her- anderen". zijnsraad in Reimerswaal Hierdoor senteerd. Maar dat was voor de kan- houden de oude functionele reden en tonrechter geen reden om een lagere commissie s op te bestaan boete op te leggen, zo maakte hij de Naar aanleiding hiervan houdt het raadsman van de chauffeur duidelijk, college van burgemeester en wethou- Mr Van Solinge si00t zich aan bij de ders van deze gemeente een afscheids- eis van de officier de Limburgse sport- bijeenkomst in het gemeentehuis te duiker j w B schuldig te verklaren Kruiningen. De vergadering vindt zonder strafoplegging Deze uitspraak plaats op donderdag 19 januan en aride B overigens maar matig, aange- BARNEVELD - Coop. Veluwse Eierveiling Eierveilme Bameveia zien hij zich niet schuldig achtte aan Bameveld: aanvoer 4.171 500 stuks. begint om 19.30 uur MIDDELBURG In een zaak met elf moeten doorknippen om binnen de zoals hij kwalificeerde'voortrekkers' verdachten, van wie cr maar drie de omheining te komen. Eén van de noemen moed hadden gehad of de moeite halve varkens reeds uitgebeend en hadden genomen 'de gang naar de gereed voor verdere verwerking door een bekwaam kok. kwam voor 140.- terecht ineen Chinees restaurant, een ander half varken v/erd afgenomen voorwaardelijk) de gevangenis door de eigenaresse van een kraam in maanden waarv; lijk), welke laatsle Viissinger rechter te maken' heeft de Middel burgse politierechter donderdagmid dag enkele Vlissingse jongelui drie maanden L. uit Vlissingen. die een paspoort an de strooptochten. Dat had verduisterd, een auto en een D. (gisteren bij verstek giropas-cheque had gestolen, werd wordt 26. mei plus 12 wordt 271. omzet veroordeeld tot twaalf weken gevan- apni: h.pr. 80 90: l.pr. 79 00. l.z. 17 x 80 00. 'ken voorwaar- mei t.w 4 x 82.00.10 x 81 50. nov t. 28.60, 1 x 28.90: mïng kalm. Prijzen in gulden per 100 stuks per 100 stuks eieren van 51-52 gram 15.10- eieren van 50-51 gram 15,05-15.25. 55-56 15.40. 56-57 gram 15.80-16,00 61-62 graoi 16.15-16.75 en 66-67 gram 16.40-16.70. Marktbericht Centrale Tuinbouwveiling Eiermarkt Barneveld aanvoer circa 700.000 Zeeland stuks, stemming vlot. Prijzen in gulden: vehpunt Kapelle van donderdag 12 januari, eieren van 48-54 gram 16.00-16.60 per 100 Voorverkoop conférence II 6575 151-152. II stuks en 3.33-3 07 per kg. 56-61 gram 17.20- 55 65 HO-142 II 45'55 84 I 55 65 344 17.65 per 100 stuks en 3.02-2,89 per kg en eieren van 64-67 gram 17.80-18.00 per'300 Pnjzfn groenteveiling Barendrecht. 12 ja- Aardappelen bintjes bonken 63-69. groot 40-41, andijvie A 2 04-2.65. B 1.52-2.23. bies- kool 95-1.04, bladsla 1.55. bloemkool 1.10- prü, 3.00. boerenkool 68-1.09, Chinese kool 1.15- lem- 1-32. knolselderij vanaf 10 st pb 97-1 11. mei 52-86. 50-78. 17-44. 25 st 4-12. koolrapen 39-48. groene kool 28-62. witte kool 24-90. rode kool 57-1.01 gele kool 47-65. kroten Aardappeltermijnmarkl Datum 12 jan. bintje 50 mm opw. laten 80 00. bieden 79 80. slot 80.00: no ber. laten 29 50. bieden 29 00. slot 29.00, laten 82 00. bieden 81.50. slot 81 50: s ming april goed prijsh november kalm. waren E. veroordeeld tot vijf maanden gev genis waarvan twee voorwaardelijk), gems, waarvan F. de V. (vijf maanden, waarvan drie (lelijk. goed prijsh, openstaande posities 1-51. packsoy 1 80-1.99. peterselie 55-125. april, min 18 wordt 4500. november plus 6 Prei 99-1.29. rabarber 332-4.11. selderij 54- moeten verwijzen. Het ging bepaald frituren Maar dam bleef het. niet bij niet om snelrecht, want alles dateer- Er waren meer inbraken geweest en was verschenen. 1.18. spitskool 64-1.74. uien bonken 76-1 00, grof 61 75 middel 46-56. dneling 28-38. pikler 5-6. geschoond 1 01-1.09. wlnlerpeen- .00: dag apnl 375. ^rof 44-62. middel 34-49. fijn 29-30, witlof kort super 2.70-3.50, kort la 2.60-3.10. kort twee voorwaarde- varkens werd T K "dë mm riii'w BinlJe 35 50 mm °PW aPr11- lat«n 90. lb 2.30-2 90 lang la 3.00. lang lb 1.90-2.70. twee voorwaarde vancens. wera i k cie man die er bjeden 4850 skn 48 70 mel laU?n 49 00 k0rt_2 i 30-2 70. lang 2 1 00-2 40 klasse 3 G. (vijf Voor heling van twee halve, geslachte novemb<?r 6- mei H- meteen nog twaalf bijbestelde, veroor deeld tot drie weken voorwaardelijke dc zo'n beelje uil 1982, uit een perio- de nlficier van justitie had zich er Met Van G. had de gemeentepolitie gevangenisstraf en de. waarin deze jongelui actief waren maai niet meer aan gewaagd alles ten van VILssingen nog een appeltje te ƒ750.-. Mevrouw M. S geweest hij allerlei diefstallen,ja 'gjfa -- - _jL rend van het wegvoeren var naamde 'halve varkens' ui slachthuis tot inbraken in scholen met als buil dia-projectors en casset terecorders. laste te leggen Maar die 'vloed van schillen. Hij moet de politie via een varken afnam, moet vijfhonderd gul- x 48 60: 1 zoge- inbruken lag wel duidelijk in de sfeer toegewezen civiele vordering nog den boete betalen en verder werd zij mei-. w~* van kruimelwerk Inbraken in scholen 1264,- vergoeden voor allerlei verrne- veroordeeld tot twee weken voorwaar- i»rijzcii fruitveiling Barcndrcchi. 12 ja en bijvoorbeeld een inbraak in wat lingen In de politiecel had hij een delijke gevangenisstraf. In haar ver- ri werd genoemd de 'buurtsuper' aan de matras in brand gestoken en verschil- klaring tegenover de politie had ine- Appelen Hogeweg van Cok BV. Vier kratten lende ruiten vernield. bieden 44 00. slot 49.00: stemming apnl: kalm mei kalm: openstaande posities april plus 5 wordt 573. mei 20; omzet apnl t.w 5 x 48 00.1x4820.9 x 48.30." 48.50 3 x 48.70. dag: apnl: 21, 50-2.70. VEEMARKT 48 50' 1 stemvee "00 ïÈRSEKE - Atelier Dam Twee 10-18 geheel speelden ook helers een bier en watinsriranken vormden daar Verschenen waren gisteren ook «f- rol. Zo waren er uit liet vlissniErse rir> k%„t ..„„i.r? van (4 riip nmHnn h UTRECHT - Aanvoer tieren 85 gebruiksvee 136. jongvee 130 nuka's 933 slachtschapen en lammeren 1962. varkens 648. biggen 177 bokken en geiten 4. paarden 290 totaal 5065. Prijzen, nuka's voor de mest roodbont 200-495, zwartbont 140-305. weidelammeren 175-225. biggen 85-120 bokken cn geiten 40-110. extra kwaliteit dikbilien 13.00-14.00 rol. Zo waren er uit het Vlissingse p" slachthuis enkele malen halve var- de buit Een van de weinig verschenen en R. die beiden bij de verdachten moest zich bijvoorbeeld inbraak in de buurtsuper aan de Ho- verweten dat hij een hekwerk in vrouw S. opgemerkt: „Hij zei dat dat met dat varken wel goed zat". Voor A. 1 28'1 43- aanvoer 26 ion. elstar vanaf 80 op slieren iresp. ie en 2e kw 18.15-8.90 7.10-8.15 van C. uit Vlissingen, che alleen werd -70 75 2.31-235^aanvoer2 (011: vaarzen iresp le en 2e kw 8.25-8.85 7.00- fcens weggehaald en de eigenaar van verantwoorden voor diefstal van stuk- geweg betrokken waren geweest en park aan de Koudekerkseweg had netten 80 90 89-1'16 7080 iA125.IanwH-r Schapen 200-280 per kg?00T00 tamraiSi een Chinees restauram - aie daar ken ham en kans m een eethuisje in de bij enkele andere zaken. Beiden wer- vernield, bleef de straf beperkt tot een 3 ton. rode coudreineiten vanaf 90 op 200-300 por k* 'iosoigso varkens 2 60- mrprio-pnc rv.rU.Iiib irnnr hptoalrln itiodf -rr._,.1r..1u 1,r nnn 1 HULPCENTRA Midden-Zeeland Goes. tel. 1100-14444 (ook voor milieuklachtem. «iwsch-Vlaanderen - Alarmnummer spontaan na de eerste zending nog 1150-12200 (brandweer n ambulance) Otfonischc hulpdienst Zeeland, tel L80-15551. dag en nacht bereikbaar hulpdienst Zeeland voor mensen in HJ.W 01180-36251, van 10 00-24.00 uur— «aids van 20 00-24 00 uur Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. v\l4®45. dag en nacht bereikbaar wrlundse Hartstichting, tel 070-614614 'welken op kantoordagen van 9-17 uur. eens twaalf exemplaren. Die zending is nooit aangekomen, omdat de jonge lui. in een meer avontuurlijk geheel, bepaalde zich weinig continuïteit in de bedrijfsvoe ring wisten te leggen Bovendien werd het wat riskant hei slachthuis nog men geen 'samenvatting' kreeg eens te bezoeken, nadat de jongelui beluisleren hoe alles nu precies daar al enkele keren het gaas hadden elkaur zat. De iiffici den conform de eis veroordeeld tot boete van 300, negen weken gevangenisstraf, waar- De Rotterdammer F. W. van vijf weken voorwaardelijk. filmprojector Eerdergenoemde Van D. was ook be- had geheeld, werd Officier van justitie mr Nijmcijer trokken geweest bij die inbraak in de drie weken voorwaardelijke gev rijn requisitoir tol supermarkt, bij een inbraak in de genisstraf en Voortrekkers 1.00-1.11, 1.18-1 49. 1.22-1.53.6070 1.01-1.12, 2.70. zeugen iresp. le en 2e kwi 2.40-2.47 die een aanvoer 11 ton: kmibart-s calville vanaf 2,30-2.40 melk-en kalfkoeien iresp le en 2e soorti 2400-2900 2000 2400. kalfvaarzen rooms-katholieke pastorie in Vlissinj R. K. uit Vlissingen, die soortgelijke 1.50 ver de samenhang, zodat gen en hij had onder invloed op een apparatuur v fiets gezeten, een steen door een ruit gekocht werd gegooid. Het 'lijstje' van F. de V. was vrijwel identiek. r kon wel de drie een cassettcdeck 80/90 83-1.06, 86-1,25, 60 70 65-86.2 croordeeld tot 'on karmijn de sonnaviUc 90100 1.26,80 90 iresp. le en 2e soorli 2200-2600 1750-2950. 1.53-1.58 aanvoer 7 ton: jonagold vanaf 90 guste koeien 1325-1850 entcrsüeren 1200- op 1 65-1.80. 170-2.33. 70 80 1.80-236. aan- 1700. pinken 950-1350 graskalvercn 500- 'ocr 9 ton. peren conference vanaf 6575 1000. Stemming (resp handel en pnjzeni. 50-1 60, 132-1.35.4555 77-79. aanvoer 9 slachtvee slecht - lager, stieren flauw - leis de jongelui had aan- ton. dovenné du eommice vanaf 80 90 96- hoger gebruiksvee en jongevee rustig iels veroordeeld tol twee 1 12.100-1 35.6070 76-1 04 aanvoer 35 ton. eken voorwaardelijk en een boete saint remy vanaf 70 80 66-99. 47-97. 50 60 a boete 750,- cn 1 600,-. 80 90 65. 80. 60 70 86. 4 ton; winterrietpeer vanaf slecht lager, biggen flauw - lager bokken n geiten stil - geljjk. paarden flauw - gelijk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 25