Driewegen verdeeld over nieuw bestemmingsplan itflr Zierikzeese commissie bezorgd over stagneren grondverkoop Fietscross geen rage maar een volwaardige sport vz e";?"mmlas" s W w WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN PZC/Streek weekenddiensten flfl Een dag zonder krant ie een eketer zonder oog. /4uto hendriks CZAV MEDEWERKER VRIJDAG 13 JANUARI 1984 DORPSRAAD EN COMMISSIE: WONINGBOUW NODIG HE1NKENSZAND De bevolking van Driewegen is verdeeld over hei bestemmingsplan dat het college van burgemeester en wethouders in Borsele voor ogen heeft. Een aantal omwonenden van het bestemmingsplan gebied. aan de Paulushoekseweg en Smitswcg. vindt dat de nieuwe woningen die in het plan moeten komen te dicht bij hun eigen huizen geprojecteerd zijn. Daar staat de mening van de dorpsraad van Driewegen tegenover, die graag zou zien dal het plan en de woningbouw zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden. Deze twee partijen maakten donderdagmid dag hun visie duidelijk in een vergadering van de commissie ruimtelijke ordening van de gemeente Borsele. echter niet zo onder de indruk van de bezwaren tegen het ontwerp-bestem- mlngsplan van b en w. Ze onderschre ven de zienswijze van de dorpsraad en Vooral het argument dat op die plaats een samenwerking met de apparatuur mensen van de stortplaats ge vormd kan worden, sprak de commis sieleden aan. Alleen de raadsleden Dekker en De Koster hadden wat twijfels. Dekker liet weten dat op den duur wel de meest giftige stoffen op De leden van de commissie bleken te Kwadendamme. Uit de woorden die locatie aangevoerd zouden kun- van wethouder P. L. Peeters en een nen worden. Hij was dan ook niet ambtelijk medewerker bleek evenwel gerust op een goed controle. De Kos- dat er niet veel woorden aan dit ter wilde de giftige grond maar het onderwerp vuil te maken waren. De liefst zo ver'mogelijk van Nieuwdorp énkele "commissieleden "stelden dat giftige grond was al onderzocht en houden. Peeters antwoordde hen dat huizenbouw in Driewegen bittere afgevoerd en zelfs de heipalen voor de via allerlei vergunningen: de gemeen- noodzaak is Het argument van de huizen zaten al op de bewuste plek in te toch een controle op de gang van omwonenden dat door de nieuwbouw cle grond Dekker vroeg zich in dat zaken kan houden. him huizen minder waard zouden wor- verband af of er niet wat al te snel was den verwierp de commissie. De hui- gehandeld, met het oog op een bo- zen zouden nog wel eens minder demwateronderzoek dat nog loopt. CrFVOI Cr' FF1WTFVFRÏ IFVFN waard kunnen worden als er geen Hij stelde zich voor dat de resultaten r T,Lr nieuwe woningen worden gebouwd en van dat onderzoek wel eens tegen allerlei voorzieningen daardoor weg konden vallen met alle nadelige ge moeten vallen, zo klonk het donder- volgen voor de bouw. Volgens Peeters dagmiddag in de vergadering. Alleen za' dat niet gebeuren. Op een vraag de VVD'er P. Dekker wilde wel enigs- van Jde Koster (ppri antwoordde zins tegemoet komen aan de bezwa- Peeters dat er ook voor de omgeving ren van de omwonenden, al wist hij van het bouwterrein geen gevaren te ook niet precies hoe. Later kwam hij duchten zijn op dat standpunt terug. y trein Sari De commissie sprak zich verder uil t/y/ti/ cf/tfgt* over de verontreiniging van de bouw- De commissie besprak ook een nota grond aan de Kerkeboomgaardstraat waarin locaties worden aangegeven voor de opslag van verontreinigde grond. In die nota wordt een voor- Gedeputeerde acht ruilverkaveling gewenst op St. Philipsland ANNA JACOBAPOLDER Genepu- teerde drs R. C. E. Barbé heeft in een CDA-vergadering in Anna Jacobapol- der nog eens het belang onderstreept ZIERIKZEE De vaste commissie king wordt verleend", aldus de wet- van advies en bijstand voor finan- houder cién van de gemeente Zierikzee Ook het PvdA-commissielid D van gronu. in u.c uui» «u.ui cu. maakt zich zorgen over de stagneren- der Wekken meende dat er in feite keur uitgesproken voor een plek op de grondverkopen op het industrie- geen directe aanleiding is om het korte afstand van de vuilstortplaatr terrein 'De Zuidhoek', waardoor ren- college te manen op dit gebied meer Acquisitiegroep Midden-Zeeland in het Sloegebied bij Nieuwdorp. Een andere locatie grenst aan de stortplaats en ligt daarmee dichter bij het dorp Nieuw- Bejaardenkoor opgericht in Haamstede HAAMSTEDE - In Haamstede i! terrein 'De Zuidhoek', waardoor ren- college te manen op dit gebied meer Voorzitter Van Gastel bracht nog in tevcrliezen optreden. De gemeente actiel te worden. Mevrouw Bij de investeerde tot dusver zo'n acht mil- Vaate hield echter staande dat de joen in het aankopen van gronden, gemeente zich meer moet'aandienen', dat wil zeggen ongeveer vier miljoen Zij zou er ook geen moeite mee heb- in gronden gelegen in bestemmings- ^en om daar wat geld aan te spende- plannen voor de woningbouw en voor bedrijven eveneens circa vier miljoen. BEVELANDSE KNWU-CLUB GOES „Fietscrossen is geen rage Voor de deelnemers houdt dü i«t| waar na een tijdje geen belangstel- meer in dat het dragen vanfe i, ling meer voor is. Het is een volwaar- mende kleding verplicht is D; dige gezinssport die enorm in de lift kent dat de aspirant-fietscrosy lltlj zit". Aan het woord is voorzitter L. speciale crossbroek, liandscht, |jsr Sennckcr van de Bevelandsc Fiets- een helm en een mondbeseh: j.- cross Club (BFC), een nog jonge ver- moet aanschaffen alvorens hijo(; eniging en als enige in Zeeland aan- de baan mag. Verder gaat aar, visfl gesloten bij de Koninklijke Neder- wedstrijd een materiaalkeunnï n landse Wielren Unie (KNWU). De BFC af. waarbij vooral de liets ij TU heeft een zeventigtal jonge leden die bekeken wordt. De rijders j tree deze vrije nieuwe tak van sport bcoe- leeftijdsklasse van 5 tot 15,,jsj fepen en die regelmatig trainen op de gebruiken fietsen met wielen van thnisbaan van de club, het parcours 20 inches. bij de Hollandsche Hoeve in Goes. De kosten, verbonden aan het; Ö6 0 Het wedstrijdprogramma 1984 wordt riaal, kunnen erg variëren. „Js 0eI zondag 15 januari ingeluid door de het natuurlijk zo duur maken ^VÉ eerste indoor-fietserosswedstrijd zelf wilt, maar door de band gen: van Midden-Zeeland, in de manege ben je klaar voor zo'n zeshcc De Braanjenhoek in Kapelle. Deze gulden", weet het BFC-bestuurE ,trs' interregionale wedstrijd, waar clubs Vergouw te melden, uit West-Brabant aan deelnemen, be- Een geheel nieuwe categorie fic-'j 1 gint om 12.00 uur. sers bij de BFC is de zogehete- De BFC (opgericht in april vorig jaarser-klasse. voor deelnemers n is een actieve club. waarin ouders en jaar en ouder. De Goese club i begeleiders van de jonge sportlieden weliswaar nog maar één lid ir. nauw betrokken zijn bij de gang van klasse, maar de verwachting j zaken. Zelfwerkzaamheid is dan ook ook hiervoor de belangstellb :jnr geen loze kreet binnen de gelederen toenemen Vrouwelijke fietscrj i van de vereniging. Voorzitter Senne- zijn bij de BFC in de minderhe.: ker ..We hebben wat wensen, zoals club telt zegge en schrijve drie rr.-; een verbetering van de toplaag van de die mee crossen, baan en er moet ook een gebouwtje Voorzitter Senneker noemt fict« 321 komen om de juryleden te huisvesten sen een echte gezinssport: „Er n m en om wat materiaal in op te bergen, soms ver gereden worden voor: Het komt erop neer dat we dat zelf bij de baan is. De ouders die Cq aan zullen pakken. De gemeente Goes kinderen begeleiden zijn zodt* liu sti 'er liet midden dat de acquisitiegroep heeft al genoeg voor ons gedaan, wat soms een hele dag van huis en Zeeland mede de Zierikzeese belan- dat betreft hebben we volstrekt mets kan een gezinsband verbeteren.! "en gen behartigt. En als de commissie te klagen". leden van het gezin zijn als heli lan vindt dat er meer moet gaan gebeu- De baan in het recreatiegebied van de bij de sport betrokken". Sennj ren dient dat in de eerste plaats in de Hollandsche Hoeve is door de KNWU toont zich een ware promotor vai acquisitiegroep aan de orde te wor- gekwalificeerd als B-parcours, wat wil sport. In dat "kader deelt hij ooki Van der Wekken reageerde daarop de» gesteld, aldus de wethouder. zeggen dat het goedgekeurd is voor dat de BFC van plan is om in; met de opmerking dat niet alleen B en w hadden overigens ook al bij de het houden van officiële wedstrijden verscheidene activiteiten te t J Zierikzee 'leurt met industriegrond' begrotingsbehandeling laten weten er in nationaal verband. De BFC wil ontplooien om het fietscrossenm Het colleee van bureemecster en wet- En een suegesüe van mevrouw Bij de voor te voelen om meer geld komen tot een A-parcours, zodat bij- hij 'het publiek' te bremren. z.j houdera steldé daaromtrent onlanes Vaate. die erop neerkwam een ambte- acquisitie ie besteden teneinde voorbeeld ook de wedstrijden voor het er verschillende demonstrate in de^ota van aatmiedinE bb de de status van 'grondambassa- mdustrieen te bewegen zich in de Europese of Wereldkampioenschap in het programma, vier grote wds éemeemSJotag da tirt aantal deur' te geven werd door Van der gemeente te vestigen. Tevens werd Goes verreden kunnen worden van oen ruilverkaveling van gronden nieuw bejaardenkoor opgericht Het grondtransacties de laatste laren aan- Wekken bestreden met de termen daarbij aangegeven dat het college op Sint Philipsland. Hij vond hel koor waarvoor ach mm.ddels al bereid ,s le bekijken welke mógeUjk- KNWU ;*rh"e?dtgmiLa%^~jvï gémaakf „SS, S.S°t«"2wÏÏ SSSKSKT -der S „aar kunstijsbaan KNHT''t°regt Senneker. !dat geeft in het voorbereidings- op lichtvoetige zangnummers Bege- jj! vnn'hee l^ngdunge Proccdu- HOEDEKENSKERKE - Op zaterdag Van der Wekken en K. T de Jonge een aantal voordelen. Allereerst is res van voorbereiding en uitvoering 21 lanuan gaat de afdeling Noord-en 'RU) stelden dat b en w meer spoed het georganiseerde verband beter bestemmingsplannen, aldus b en zul(j-Beveland van de Chnsteliike betrachten met de studie die voor h et competitie-element. Onze 1 uprhqnH »v»r>t hpl fp>it Hit r,»v Hrv J 1- - - den, waarvan twee officiële Kflp- edstrijden en voorliclitingsmii opgenoi I schema landinrichtingsprojecten leidend pianiste is mevrouw Giliamse van de qpntrale cultuurtechnische Het koor zal voorlopig elke dinsdag commissie. middag t Toch liet hij nog eens weten dat repeteren in de repetitiezaal gedeputeerde staten er alles aan zul- voormalige chr. geref. kerk in de len doen om te komen tot het uitvoe- Noordstraat. Na gereedkoming van ren van een landinrichtingsproject op het nieuwe dorpshuis hoopt het koor Sint Philipsland. Daarmee wil het daar een repetitieruimte beschikbaar dagelijks bestuur van de provincie te krijgen, gestalte geven aan een wens die tot Jaarvergadering bedrij fsvoorlichting - - =Scïïv^rer,S SJSrr. ';ieEwSSn,°G«é: tóMSJSTSK ÏS expert ZZZZTSZ tssssssszjttss ïïi K r Iedereen, voorzien van lunchpakket. meer inkomsten verkregen kunnen men. met licentie, aan het Neder- Jaarvergadering in het Huis vaal ge velschillen bij verkoop van gion- wordt daar verwacht om 11.30 uur Op jands^ kampioenschappen aan de in- ssau te Zierikzee. Op de agendar r, t i Utetttl VCIWdblILUIII It.JtJ UUI VJU fI' - bbdU den gevormd Bij het begin van het vrj|Ciag 24 februari houdt de afdeling dat kader wordt ook bekeken of - na lernalionale wedstrijden. Daarnaast onder nieuwe laar bedrooe deze reserve rond TOrirrpmn oiipHitpiirimr var Hp m-hnrf. h„t vmivi; hen is gekomen via de landbouworga nisaties, In zijn toespraak gaf de gede puteerde verder aan welke middelen de provincie heeft om de economie te bevorderen. Hij noemde in dat kader onder meer een fonds voor bijdragen heeft ook een ton uit dat fonds gekre gen voor de energievoorziening en de ontsluiting van het bedrijfsterrein Andere mogelijkheden zijn het werk- gelegenheidsfonds en het fonds bij zondere voorzieningen. Oecumenische dienst in Westerkerk Goes GOES - In verband met 'De week de eenheid' houdt de Raad van Ker- nieuwe jaar bedroeg deze reserve rond de 2,4 miljoen. De rentebijschrijving over 1984 werd intussen geraamd op 720.000 gulden. Een en ander had donderdagavond de aandacht in een vergadering van de financiële commissie. Het CDA-frac- een familie avond in Vroone te Kapel le. Voorlichting over belastingen voor agrarische bonden de infrastructuur. Sint Philipsland oecumenische dienst in de Wester- vroeg zich af of b en w toch wel alles in ZIERIKZEE De afdelingen Schou- 1 ij - V..VAV.A meer een bestuursverkira verkregen goedkeuring van de grond- is het zo dat de KNWU een reglement verder wordt pp een toelichting t kamer - huur of pacht kan worden heeft dat bepaalde eisen stelt aan de proefveldresultaten gegeven doi»^ gevraagd voor tijdelijk in gebruik uitrusting van de fietscrosser. De heer A G Ebbens bedrijfsleider eegev™ Rr,.„don cn ot de gemeente sport is niet oncovaarlijk cn het cle proelboertenj Rusthoeré Dl\ deze gronden eventueel^ in eigen be- reglement waarborgt een stuk nood- vergadering begint om 19 30 uur zakelijke veiligheid". heer zou kunnen gaan 'beboeren'. ken in Goes zondag 15 januari een lielid M. A. Bij de Vaate-Rozcndaal kerk aan de Westwal in Goes. In deze het werk stellen om de verkoop van wen-Duiveland van de Christelijke dienst, die om 17.00 uur begint, gaat 4P'onden te stimuleren. Wethouder L. Plaltelandsvrouwenbond, de voor ds J. van Veen, predikant van de J-van Gastel (WD) verzekerde haar Christelijke Platlclandsjongercn en Vrije Evangelische Gemeente Muzi- clal dlt wel degelijk gebeurt. ..Alle de Christelijke Boeren-en Tuinders- kale medewerking verleent het jonge- aanvragen worden uitputtend behan- bond houden twee bijeenkomsten in renkoor Tehtus'. deld- waarbij alle mogelijke medewer- Zierikzee. Het thema van de avonden in'1 Huis van Nassau:'Het abc van de belastingen'. De bijeenkomsten vin den plaats op 6 cn 13 februari en beginnen om 20.00 uur. Mr. D J. de Korte, inspecteur directe belastingen in Zeeland, zal de eerste avond in zijn algemeenheid spreken MEDISCHE DIENSTEN SCHOUWEN-DUIVELAND THÖLEN-ST.-PHILIPSLAND 14 en 15 januari Alarmnummer Sch.-Duiveland over het belastingstelsel. De specifïe- 01100-14444 ke belastingzaken komen tijdens de Alarmnummer Tholen-St.-Philips- tweede bijeenkomst aan de orde. De MEDISCHE DIENSTEN DE BEVELANDEN 14 en 15 januari 1984 Alarmnummer 01100-14444 Artsen Chirurgendienst Dr. H. Bruins Slot, tel. 01100-28386. Tandartsdiensten Spreekuren zat- en zondagmorgen 10.00-11.00 uur: J. H. Stam, Frans den land 0011 Artsen Zierikzee: v a. vr. 19.00 uur tot ma. 8.00 uur: J. B. Visser, Zierikzee, tel, 01110-3965; spreekuur voor spoedge vallen 11.00-11.30 uur. Westhoek en Brouwershaven: v.a. vrij, 18.00 uur tot ma. 8.00 uur J. L. Flach, Jan van Renesseweg 6, Renes- se, tel. 01116-1280; spreekuur voor spoedgev. 11.30-12.00 en 16.30-17.00 bezoekers krijgen na de inleiding de gelegenheid vragen te stellen. SLEUTELS MAKEN O klaar tamvijl u wach* FAASE sleutelservice Kort* Vorststraai 12 Goas Goes: v.a. vrijdag 19.00 uur tot zondag Hollanderl. 16, Goes, tel 01100-15459. 23.00 uur: S. Buys, Jac Valckestr. 3, tel. 15462, spreekuur voor spoedgeval- Apotheken len 10.00-10 30 en 17.00-17.30 uur De Zeeuwsche Apotheek. Gr. Markt Heinkenszand. 's-Heer Arendskerkc, 10, tel. 15255: geopend voor spoedgev. Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: de zat 830-17.30 uur en zondag 10.00- praktijk van J. J. Harten, G. A. C. 11.30 en 16.00-18.00 uur. Aarnoutse en A. P. v. d. Vlugt. wordt Ziekenauto's: Centr. Post Ambulan- waargenomen door D. P. van Driel. ce Vervoer, tel. 01100-14444. Vermetstr 23. 's-H. Arendskerke. tel. 01106-1202; boodschappen zo moge lijk tussen 9.00-10.00 uur. Dierenartsen Heinkenszand e.o.: v.a. vrijdag 17.30 Goes, Ovezande, Kruiningen: J C M. tot ma 8.30 uur praktijk J A. Huige. Rav. de Groene Jager 2a, Goes, Fortric. dienst C T. Miermans. Kloe- tel. 01100-28866; visites zo mogelijk tingseweg 5. 's-H. Abtskerke, tel. aanvragen voor 9.00 uur 01103-1434. b g.g. 01106-3074. Goes. Heinskenszand, Noord-Beve- Hansweert. Yerseke: v.a. vnjdag land: dr. M. P. C. Karelse. 's-Heer Dierenartsen 19.00 tot zon. 22.00 uur: A J. de Wijs, Hendrikskinderendijk 118. Goes, tel. Haamstede- M K Buth tel 01115 Zeeburg 1. Yerseke tel. 01131-1300. 01100-20656: visites zo mogelijk aan- "254 v a. zat a00 uur Bruinisse, Oosterland en Nieuwer- kerk: v.a. vr. 18.00 uur tot ma. 7 30 uur: A. Dorresteijn, Bruinisse. tel. 01113-1280. Stavenisse. St.-Maartensdijk, St.-An- naland, Scherpenisse: 1 patiënten dokter v d. Beli: J. H. E Jansen. St.-Maartensdijk, tel 01666-4126 St.-Philipsland en Nw. Vossemeer: A. van Doesburg. St.-Philipsland. tel. 01677-2500. Poortvliet, Oud-Vossemeer. Tholen, Scherpenisse: (patiënten dokter Padt): R. P. Kale. Molensingel la. Tholen, tel. 01660-2542 spreekuur voor spoedgev. 11.00-11.15 vragen voor 9.00 uur. en 17.00-17.15 uur; boodschappen mogelijk voor 10.00 uur. Kruiningen, Krabbendijke, Waarde, Rilland-Bath: v a vnjdag 19.00 tot Walcheren: dierenartsenpraktijk zon 22.00 uur- A Constandse. Krab- Oostkapelle, tel. 01188-1443; spreek- bendljke, tel. 01134-1444, spreekuur uur 13.00 en 19.00 uur, Oude Dom- voor spoedgev. 11.00-11 15 en 17.00- burgseweg 33a, consult na telef. af- 17.15 uur: boodschappen zo mogelijk spraak; visites aanvragen 8-9 uur. voor 10.00 uur. Driewegen, Borsscle, Hoedekenskcr- Wijkverpleging ke, 's-Gravenpolder, Ovezande. 's- Heerenhoek: de praktijk van E. Th. - Tholen: A. Rinses en W. Brons, altijd Ï1"0. ,e.f" ■y.iMm'iylwgi bellen nr 01666-25%. kleine' hulsdie- ren weekendspreekuur Provinciale- weg 2, St.-Maartensdijk op zat. 8.30- 9.00 uur en Botermarkt 10 Tholen van 11.00-12.00 uur Klapwijk. J M. A Kole. A. Korstanje. S. E, J. Wöstmann en H. H. M Zwarte- lé wordt waargenomen door J. Geldof. Korte weg 23. Driewegen, tel 01195- 275. Tandartsdiensten Schouwen-Duiveland: J. J. Bakker Oude Haven 4, Zierikzee, tel. 01110- 3016; spreekuur voor spoedgevallen zat. en zo. 17.00-17.30 uur Goes, VV'ilhelminadorp, Kloetingc, Kattendijke: voor de bereikbaarheid van de weekend- en avonddienst krijgt u informatie via het antwoord apparaat op telef.nr. 01100-12456. Borssele. Nieuwdorp, Lewedorp, 's- Heerenhoek, Heinkenszand, Nisse, Ellewoutsdijk, Driewegen, Baarland, Oudelandc. Kwadendamme. Hoede- kenskerke. Ovezande, 's-H. Arends kerke, 's-H. II.kinderen, 's-Grav polder ei Dongen, 1769 Apotheken Apotheek 'Zierikzee', Dam 18, tel. 01110-2906; geopend zat. 9.00-12.30 uur en 16.30-17.30 uur; zondag 12 00- 12.30 en 18.00-18.30 uur Wijkverpleging 's-H. Abtskerke: zr. F. van Tholen en St.-Philipsland: zr. T van Heerenhoek. tel. 01105- Broekhoven, tel. 01660-3797. b.g.g. 01100-14444. Kloetingc, Kapelle. Wemeldinge: v.a. zat 8.00 uur wordt de praktijk van H J. Entink, D Vreeswijk en M. B. Riemeijer waargenomen door J. K J Eckhardt. Wemeldinge. tel. 01192- 1438; spreekuur voor spoedgev. 11.00- 11.15 en 17.00-17.15 uur Noord-Beveland: de praktijk van B. J. H Hasken wordt waargenomen Zuid-Bcveland-Oost: zr. A de Bruyn- Bruinisse en Duiveland- zr E v d A vm Arte', wwenkertte tel BertramVoorboute 19. Knoningen. velde. Schouwenb.nk 34. z.erikzee; 01107-1318; spreekuur voor spoedge- tel 01130-1744. lel oil 10-6397 vallen 11.00-11.30 uur; de praktijk van Noord-Beveland en Wolphaartsdijk: J. A Kersseboom wordt waargeno- voor de bereikbaarheid van de week- Schouwen: zr. R Adriaanse. Gaan- men door W. J. Klein Wassink, Co- end-en avonddienst krijgt u informa- derseweg 1. Dreischor, tel. 01112-1341. lijnsplaat, tel. 01199-304; spreekuur tie via het antwoordapparaat op te- Zierikzee: zr. W Verkaarl. Zevenge- voor spoedgevallen 11.00-11.30 uur. lef.nr. 01108-1378. tijstr. 43. Zierikzee. tel. 01110-5023. 0"j dagen in januari 01 OPEL corsa en kadett aanbiedingen te koop, klein frankrijk01 fj 10^)^)inruilvoordeel Klein Frankrijk 31 4461 ZN Goes tel. 01100-16210 e Cho GOi IE F lét! Wij hebben binnenkort plaats voors in de afdeling zaaizaden en peulvruchten. Hij dient in nauwe samenwerking met er ervaren medewerker te zorgen voor het <to L_ gen, schonen, ontsmetten en transporter jjj van zaaigranen, fijne zaden en peulvrucht?" |jjv De besturing van een heftruck en de bedienr toi van machines vormen de hoofdzaak van dagelijks werk. Voor een goede taakvervulling is nauwgere heid en verantwoordelijkheidsgevoel een ver eiste, gewenst is technisch inzicht en bouwkundige kennis.- Kandidaten worden uitgenodigd schriftelijkI! solliciteren met volledige vermelding van erva ring en levensloop aan: BEI Coöperatieve Zeeuwse Aan- en koopvereniging B. A., Postbus 2, 4424 ZG Wemeldinge, afd. Personeelsza ken. ïtötiescric „ÏMOattjr ...het restaurant waar u echt UIT bent. 4-gangen menu mcl. een aperitief, 2 glazen wijn en een kopje koffie voor 2 personen 99,50 Beestenmarkt Goes tel.: 01100- 20818 Geopend: di. t/m vr. v.a. 12.00 ii za. en zo. v.a. 16.00 u Maandag gesloten. GEMEENTE KAPELLE (Z) De burgemeester van Kapelle maakt. ingevoL artikel 23 van de wet op de ruimtelijke ordenui? bekend, dat met ingang van 16 januari 19S4 gedurende een maand ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken voor een ieder te inzage ligt hetontwerp-bestemmingsplan Eliwe: ve. 3e planverandering, betrekking hebbende op het gebied globaal gelegen ten westen van dr Stoofboogerd Benonistraat. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder tegen deze ontwerp-planverandering be zwaren indienen bij de gemeenteraad. Kapelle. 13 januari 1984 De burgemeester voornoemd, G. Huitsing.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 24