ieen interesse bij boeren oor beheersovereenkomsten VLIEGRAMP Ernstige kritiek op sluiting van laad- en losperrons NS-stations Het .medisch zakboek Veilingfusie centraal bij afscheid Valkier een monument in Waarde 11SM51 PRISMA V POELGEBIED SLECHTS EEN REACTIE Vrijspraak na fout politie Drie inbraken zonder buit in Middelburg GEDEPUTEERDE: BEDROEVEND VOORNEMEN IDAG 13 JANUARI 1984 VHViüOto A PZCAirolkrttï^ 15 ES Boeren tonen tot nog toe bitter weinig belangstelling voor het afsluiten van leerovereenkomsten in De Poel. Nadat per 1 oktober 1983 voor de natuur- en dschappelijk waardevolle delen in dit gebied een beheersplan van kracht werd het ste in Zeeland is er nog maar één beheersovereenkomst getekend. Op 90 brieven van de ivinciale commisssie beheer landbouwgronden hebben 16 grondeigenaren/gebruikers/ liters gereageerd. Ing. P. Scheele, hoofd beheer landbouwgronden Zeeland, vindt het te iegom al conclusies te trekken uit de afwachtende houding van de agrariërs. Hij is ervan ertnigd dat de belangstelling voor het vrijwillig afsluiten van overeenkomsten in de loop n het jaar Hink zal toenemen. beheersplan heeft betrekking op eenkomsten zijn afgesloten. In dat pen. Daarnaast zijn ook de vergoedin- i8] 300 hectare grond in De Poel. gebied heeft staatsbosbeheer 50 hec- gen die thans worden uitbetaald ver- iet grondgebied van de gemeente tare reservaat in eigendom, terwijl anderd <niet meer vrijblijvend, maar Kje. Van die oppervlakte is circa voor 88 hectare overeenkomsten zijn op grond van wetenschappelijk on- hectare aangewezen als reservaat afgesloten. Scheele stelt dat die tijde- derzoeki. 75 hectare als beheersgebied. Het lijke regeling prima heeft voldaan. In het oude systeem is de vergoeding [omhetGanzengebied(140hecta- omdat vrijwel iedereen meedeed en op 600 gulden per hectare per jaar ond Nisse; 38 hectare kreekgebie- daardoor het complete Ganzengebied bepaald. In het nieuwe systeem ligt de Hde Slake. 's-Gravenpolderse weel onder speciaal beheer is komen te uitkering tussen 526 gulden (licht Zwaakse weeli; verspreid liggende vallen. Hij wijt de geringe belangstel- pakket) en 1084 gulden (zwaar pak- Jianden en de Schoortjes bij 's- ling voor de beheersovereenkomsten ket). Ing Scheele tekent erbij aan dat ivenpolder (120 hectare). Ook 'nieuwe stijl' ook mede aan het feit de beperkende bepalingen voor de ^putten behoren erbij. Het doel dat er nog oude overeenkomsten lo- boer. zeker bij een zwaar pakket. 'de beheersovereenkomsten is «ledig, enerzijds de natuur- en idschapswaarden veilig stellen en derzycls. door een vergoeding, de rarische bedrijfsvoering veilig stel- Scheele wijst erop dat in het rieden, op basis van een tijdelijke sering ide eerste in Nederland) in Ganzengebied al 36 beheersover- Imiwsc Komedie prolongeert eelstuk jSINGEN - Het amateurtoncelge- :hap De Zeeuwse Komedie in _iingen brengt ook in januari en iniari voorstellingen van het stuk jluur me geen bloemen'. Aanvanke- de voorstelling van 17 decem- '83 de laatste uit de serie zijn :est, maar het bestuur van de liging heeft gezien de grote be stelling die bij het publiek be lt besloten de voorstellingen te igeren. me geen bloemengeregis- door Willem Huybreghs. is te jen in het Vestzaktheater aan het lellamypark in Vlissingen op zater dag 14 en 28 januari en op de zaterda- en 4. 11, 18 en 25 februari. De voor- Küingen op 20 en 27 januari en 17 en 1 februari zijn uitverkocht. rolbezetting van dit blijspel heeft en wijziging ondergaan. Eén van de nedespeelsters. Tine van Kooten, iceft haar medewerking moeten leèlndlgen. Haar rol wordt overgeno- door Antoinette Akkermans. De Zeeuwse Komedie verwacht in september van dit jaar een nieuw stuk in premiere te kunnen brengen. Dal wordt Woyzcck van Buchner. dat [tveneens zal worden geregisseerd Huybreghs. MIDDELBURG „Met spijt in het hart", zoals hij zich uitdrukte moest officier van justitie nu Nijmeijer donderdag middag de helft van een tenlastelegging laten voor wat die was in de zaak tegen een man uit Breskens die tweemaal na teveel drankgebruik een auto had bestuurd. Er was gereden met pro millages van 1,80 en 0,80 en dat alles was via het gerechtelijk laborato rium duidelijk vastge legd. Maar m het eerste geval had de politie in administratieve zin fou ten gemaakt. Daarom moest de offi cier van justitie voor de eerste zaak van 1,80 pro mille vrijspraak vragen tegen de 26-jarige C. M. tegen wie daarom uit sluitend voor het njden met 0.8 promille een boete werd geëist van 750,- en vijf maanden rijontzegging Politierechter mr G. H. Nomes nam de geëiste rij-ontzegging over maar bepaalde de boete op 500.-. WAARDERING EX-VOORZITTER GOES Ilet nog altijd niet tot stand komen van een fusie tussen de vier Zeeuwse fruitveilingen - terwijl de noodzaak daartoe toch al herhaalde malen is aangetoond - stond centraal bij het afscheid van de Goese veilingvoorzitter J. Valkier. Tijdens de donderdag in de hal van de Veilingvereniging Zuid-Beveland (VVZB) gehouden bijeenkomst, gingen vrijwel alle sprekers op de eenwording in. Daarbij werd de hoop uitgespro ken dat de Zeeuwse fruittelers zich uiteindelijk iu een vereniging zullen kunnen vinden. De huidige opleving in de fruitteelt kan wellicht de laatste zet vormen, zo bleek. groter zijn dan voorheen. Hij voegt eraan toe dat het agrarisch bedrijfsle ven nauw betrokken was bij de vast stelling van de vergoedingen Het hoofd beheer landbouwgronden maakt duidelijk dat beheersplannen en beheersovereenkomsten voor de boeren nieuwe zaken zijn. waaraan ze kennelijk moeten wennen. Landelijk zijn er thans 26 beheersplannen voor 16.500 hectare. Ongeveer 3000 hectare valt onder beheersovereenkomsten en 1850 hectare is gekocht als reservaat; een score van circa 30 percent. „De boer is altijd gewend zo rationeel mogelijk te produceren. Er is een omschakeling nodig Nu moet hij ook natuur produceren; dat is iets heel anders", aldus mg. Scheele. Hij gelooft dat het veelal een kwestie van de kat uit de boom kijken is. „Men weet niet precies wat er als tegenprestatie verlangd wordt En er is in het verleden ook wel stemming gemaakt, in de sfeer van de boer die wordt gedegradeerd tot parkwachter Dat is natuurlijk onjuist' Scheele noemt het een positieve zaak wanneer een boer erin slaagt met behulp van de beheersovereenkomst, zijn be drijfsvoering zodanig in te richten, dat er een redelijke boterham verdiend kan worden en tegelijk een bijdrage aan natuur en landschap geleverd kan worden. Het ontwerp-beheersplan voor De Poel had Scheele erkent het gnf aanvankelijk nogal wat beperkingen. Mede door de inspraak zijn die ver dwenen Er zijn veel meer keuzemoge lijkheden (paketten) gekomen: niet alle grond hoeft onder een overeen komst te vallen, er is een proefperiode van één jaar ingevoerd. „Als men het èén jaar probeert, dan zal men onge twijfeld tot de conclusie komen dat men best verder kan gaan", betoogt ing. Scheele. Hij beklemtoont dat de vrijwilligheid hoog in het vaandel staat. „Je kunt het veel beter op Vrijwillige basis, in een vertrouwens relatie met de boeren, doen dan het opleggen. Dat leidt maar tot burgerlij ke ongehoorzaamheid". Scheele zei dat de boeren die reageer den op de brief van de commissie beheer landbouwgronden, worden bezocht. Ook de landbouwvoorlich- tingsdienst en de standsorganisaties haken in, onder meer voor het bekij ken van de bedrijfstechnische en -economische mogelijkheden. Overigens werden de meeste woorden r zijn rekening nam. Vermue vond gewijd aan de activiteiten die Valkier de CVZ een nuttige samenwerkings- de afgelopen 12 jaar in de veilmgwe- vorming, „helaas nog niet vergaand reld ontplooide. Hij kreeg veel waar- genoeg" dering toegezwaaid, vooral voor de wijze waarop hij de in een diep dal verkerende VVZB (gevolg van een mislukt champignonavontuur) om zette in een weer gezonde vereniging. MIDDELBURG - Bij drie inbra ken in Middelburg hebben de daders niets van hun gading kunnen vinden. Woensdag avond laat hebben inbrekers de tvoning van de familie B. aan de Waalstraat, de woning van de familie K. aan de Oude Vlis- singseweg en het schoolgebouw van De Wellinge aan de Kruis weg doorzocht. gasten en laden werden over hoop gehaald maar volgens op gaven van de gedupeerden wordt er niets vermist. In de Waalstraat kwamen de daders binnen door een niet afgesloten keukenraampje. In de Oude Vlis- singseweg werd vanaf een dak een badkamerraam geforceerd. In het schoolgebouw gebruikten de daders een defect klapraam om in de school te geraken. Volgens een woordvoerder van de recherche van de Middelburg se gemeentepolitie was het de inbrekers om 'zuiver geld' te doen. hetgeen overigens niet werd aangetroffen „Een bruggenbouwer van "het goede soort, die op het juiste moment Noodzakelijk De vertegenwoordiger van het Cen traal Bureau Tuinbouwveilingen. II, Gijsbcrls, beklemtoonde dat toewer ken naar een fusie in Zeeland nood/a- kelijk blijft. Hij vertelde dat in 1960 kwam", zo karakteriseerde Valkiers opvolger W. Vermue de scheidende bestuurder. „Een wijs man. realistisch en met een hoge mate van eerlijk heid", betoogde ïr W. Tacken, direc- teur landbouw en voedselvoorziening gulden. Dat is groter dan Geldermal- in 7<»f>ianri sen cn dat is best leuk aldus Gijs- hardfruitomzet uit Zeeland kwam cn 1980 ongeveer 16 percent. „De telers kunnen in Zeeland een veiling hebben met een omzet van 70 miljoen VVZB-voorzitter Vermuè gaf een te- berts. Hij roemde de activiteiten Valkier. En dat deden ook sprekers rugblik op de periode Valkier. Hij als ir. Tackcn, dis. J. Dijkgraaf constateerde dat het leiding geven en mens gemeente Goes) en 1'. Hoogstra- het samenspel van de Noordbeveland- te (namens de handel). Namens de se aardappelhandelaar (met fruitteelt provinciale organisatie veilingen en als hobby) de Goese veiling van de de CVZ bood B. Leijs gelukwensen ondergang redde. Vermuè wees erop aan met de wijze waarop Valkier de dat de telers veel vertrouwen hadden Goese veiling er bovenop hielp. „U in het nieuwe beleid van Valkier en hebt een ontspoorde trein weer op de zijn medebestuurders; ze kwamen rails gezet, samen met andere be- hun extra financiële verplichtingen stuursleden", betoogde Leijs. Hij ves- (veroorzaakt door het champignonde- tigde er de aandacht op dat in C'VZ- bacle) ook ruim binnen de gestelde kringen vaak een fusie van de veilin- termijn na Voorzitter Vermue atten- gen aan de orde was, zonder rcsul- deerde op de samenwerking tussen de taal. Leijs meende dat er steeds op- veilingen in Goes en Krabbendijke, nieuw gezocht moet worden naar later gevolgd door de vorming van de fusiemogelijkheden. Het officiële ge- Centrale Tuinbouwveiling Zeeland deelte werd gevolgd door een drukke (CVZ), waarbii Valkier een actief deel receptie. Antitankmijn op strand bij Breskens BRESKENS Donderdag is op hef strand te Breskens ter hoogte van het recreatiepark Schoneveld een anti tankmijn gevonden met een doorsne de van veertig centimeter De Explo sieven Opruimings Dienst heeft de mijn onschadelijk gemaakt in de Zwarte Polder te Nieuwvliet. Schade gering bij schoorsteenbrandje MIDDELBURG - Het stoken van de open haard veroorzaakte gisteravond in Middelburg een schoorsteenbrand je bij de familie G in de Hoogstraat. Dit was het gevolg van een vervuilde schoorsteen De brandweer rukte om vier minuten over zeven uit met een ladderwagen en een hogedrukspuit. Om één voor half acht werd het sein brand meester gegeven. De schade was zeer gering. Brand in Axel door spelen met vuur AXEL - De brand in de koelcel van de aardappelhandel Mieras in Axel, die zaterdag voor meer dan twee ton schade aanrichtte, büjkt te zijn ont staan door het spelen met vuur. Drie Axelse jongens van negen en tien jaar zijn hiervoor verantwoordelijk De plaats waar in Waarde het oorlogsmonument komt Bij iedere gelegenheid werd erover gepraat, veertig jaar lang: 'het vliegtuig'. Geen verjaardag of bruiloft werd in Waarde gevierd, of de mensen die het hadden meegemaakt moesten hun verhaal doen. In de nacht van 11 april 1914 stortte in Waarde een Engels vliegtuig neer. Voor velen een levende herinnering; maar niets tastbaars in het dorp gaf nog blijk van het gebeuren. „Een ramp die we juist niet moeten vergeten, vindt de heer .1. ,1. Goud, nu woonachtig in Krabbendijke maar nog altijd zeer betrokken bij zijn geboortedorp Waarde. De mensenlevens, die de ramp gekost heeft mogen niet wegzakken in de tijd. Jongeren moeten eraan herinnerd worden dat de verschrikkingen van een wereldoorlog overal zijn. ook in Waarde". Om die reden wil Goud een monument oprichten op de plaats van het ongeluk, ter nagedachtenis aan de acht mensen die bij het ongeluk om het leven kwamen. Dinsdag 11 april 1944. Gezagvoer der/piloot Moore keert met zijn Lan- cester terug van een bombarde ment op een spoorwegemplacement in Aken. Zonder al teveel ongemak ken is de zevenkoppige bemanning de bommenlast kwijtgeraakt Op de terugweg worden ze hevig bescho ten Bij het luchtafweergeschut in Woensdrecht is het raak de motor vliegt in brand Met een aantal duikvluchten weet Moore de vlam men te blussen maar binnenin het vliegtuig heeft het vuur postgevat. Hortend en stotend gaat het nog even goed boven de Westerschelde maar dan. als eén van de vleugels vlam vat. laat boord technicus Ro bert Giddings weten dat het zo met langer kan „We halen het niethet is het laatste wat kapitein Moore van Giddings te horen krijgt Zijn opdracht is 'springen'. Moore zelf besluit nog even in de cockpit te blijven, hij wil de Lancaster uit de richting van het land zien te krijgen. De kracht van zijn ontploffende zuurstoftank slingert hem uit het vliegtuig Het wrak stort midden in Waarde neer Mevrouw Blauwka- nier, haar dochtertje Marietje en Andries de Vreede worden in hun huizen op slag gedood. Het dorp loopt uit om gewonden en mensen die onder het puin liggen, te redden. In de straten van Waarde branden de wrakstukken De broertjes Goud schrokken wak ker van de klap en renden naar buiten om te zien wat er aan de hand was Vanuit hun erf even buiten het dorp zagen ze de toren van Waarde, helder verlicht door de brand Ook hoorden ze het afschu welijke schreeuwen van mensen. Dat en de ravage was het enige wat de toen vierjarige J J Goud van de ramp zag. Het bleef hem altijd bij Toen hij enkele jaren geleden ging informeren, kwam een oude kennis met een handschoen op de proppen: gevonden in een boomgaard een eindje buiten het dorp. In de handschoen stond de naam Moore. Een andere Waarde naar bleek ook nog zo'n hand schoen te bezitten, met dezelfde naam en op dezelfde plaats gevon den Moore moest-een van de be manningsleden geweest zijn maar naspeuringen bij de oorlogsgraven dienst leverden mets op over een gesneuvelde Moore. Wel kwam Goud erachter dat navigator Mi chael Wood, bomrichter Peter But ler. staartschutter Harry Shearsby. boordschutter George Lang en boordtechnïcus Robbert Giddings bij het ongeluk in het Westerschel- dewater zijn verdronken. Vier van hen liggen begraven op de oorlogs begraafplaats in Bergen op Zoom. Van Moore ontbrak ieder spoor. Een oproep via het BBC-radio- programma 'Adress Unknown' had meteen succes. Een meneer Moore uit Leeds meldde dat hij de piloot was geweest van de Lancaster, die bij YVaarde verongelukte, In een lange, bewogen brief deed hij zijn verhaal. De explosie van de zuurstofstank had Moore even van zijn bewustzijn beroofd. Toen hij bijkwam was hij al aan het vallen. Met een net ontvou wen valscherm kwam hij in een boom terecht Rechterarm en schouder kon hij niet meer bewegen maar hij slaagde erin om op de grond te komen Op de zeedijk trof hij David den Herder, in Waarde beter bekend als David de Smet. die hij duidelijk wist te maken dat hij een dokter nodig had. Uit het duis ter voegde zich Jaap Koster bij het gezelschap en gedrieën gingen ze op weg naar Waarde'. Halverwege kwam hen een fietser tegemoet, ene Gezagvoerder Moore Wolfert, die Moore aanbood met de fiets naar een onderduikadres te brengen. Moore weigerde Op het herbergen van onderduikers stond de kogel en de piloot ging dan liever in krijgsgevangenschap Hij meldde dat die nooit lang kon duren: „in juni is de invasie" In het dorp, bij de familie Waterman, kreeg hij eer ste hulp van wijkverpleegkundige zuster De Raat. In zijn verhaal meldt Moore ook de wederwaardigheden van Anthony Jones, de enige die door de storm niet de Westerschelde ingeblazen werd Jones, radioman, kwam in Rilland op de grond terecht De familie De Bokx gaf hem onderdak, schone kleren en een stevige maal tijd. Ook Jones wees het aanbod om onder te duiken van de hand Met dezelfde argumenten als Moore De heren ontmoetten elkaar in het kamp Dulag Luft bij Bergen op Zoom. Moore werd in Amsterdam nog voor zijn arm behandeld, Een Duitse chirurg stond te springen om zijn arm te amputeren. Aan een Nederlandse arts dankt Moore dat dat niet gebeurde. Die stond erop de gebroken arm en het schouder blad te zetten. Tot 1946 verbleven Moore en Jones in Stalag Luft in Sagan. Silezië. Goud is er niet in geslaagd om Jones op te sporen. Voor de onthul ling van het monument op 14 april zijn wel de weduwe en de zoon van Harry Shearsby uitgenodigd. Zij hebben toegezegd te zullen komen. Evenals Moore en zijn vrouw Die zich nu bezighouden met een cursus Nederlands Voor de plechtige ont hulling zullen ook meer dan dertig voertuigen van de club 'Keep 'em Rolling' aanwezig zijn Authentieke voertuigen uit de Tweede Wereld oorlog zullen met eregast Moore nog eens de route rijden, die hij veertig jaar geleden liep De steen die de piloot in het dorp gaat onthullen vermeldt, be halve de namen van de mensen die bij het ongeluk omkwamen, ook die van twee jongens uit Waarde die niet levend van de tewerkstel ling in Duitsland terugkwamen: Piet Waterman en Piet de Leeuw. Buitenlandse gasten, die Zeeland hielpen bevrijden, leggen kransen bij het monument en ook de com mando's van de Graaf Engelbertka- zerne in Roosendaal zullen de plechtigheid met hun aanwezig heid opluisteren. J J Goud is bezig met een inzame lingsactie om het gebeuren te be kostigen. Hij staat versteld van de hoeveelheid reacties, die hem van alle kanten bereiken. ,.Ik heb nog één grote wens, zegt Goud. en dat is dat we Jones nog te pakken krijgen voor 14 april. En ook de nabestaan den van de andere bemanningsle den. Als we ze kunnen vinden dan zijn ze onze gasten. Toch wel het allerminste wat je doen kunt voor mensen wtens grote verlies veertig jaar lang in de vergetelheid bleef' Mieke van der Jagt IADVERTENTIEl BIJ DE BOEKHANDEL VAN DE MAAND JANUARI ONMISBAAR IN IEDER GEZIN ALLEEN DEZE MAAND ANNA JACOBAPOLDER Gedepu teerde drs, R. C. IC. Barbé heelt don derdagavond tijdens een CDA-bijeen- komst in Anna Jacobapolder kritiek geuit op het plan van de Nederlandse Spoorwegen om een aantal laad- en losperrons in Zeeland te sluiten. Hij sprak van een bedroevend voorne men en noemde het te laken dat wat aan de ene kant wordt opgebouwd, aan de andere kant bedreigd wordt. Barbé bracht dit naar voren in een betoog waarin hij aangaf wat het provinciaal bestuur probeert te doen voor de Zeeuwse economie. Daarbij liet hij weten dat een goede wegen structuur en eventuele andere ont- sluitingsmogelijkhcdcn van groot be lang zijn voor het bedrijfsleven. Het plan van de spoorwegen komt er op neer dat de laad- cn losperrons in Goes, Middelburg, Vlissingen. Kapel- Ie en Kruiningen dichtgaan. Dat wil zeggen dat bedrijven daar geen goede ren meer kunnen aanbieden om met de trein te laten vervoeren. De spoor wegen heeft dat besluit tot sluiting van een groot aantal van dergelijke perrons in Nederland vorig jaar geno men in een poging de verliezen in het goederenvervoer enigszins terug te brengen. In totaal wordt 25 procent van de laad- en losperrons in Neder land gesloten. Bij deze perrons werd 2 procent, van de goederen die met de trein werden vervoerd aangeboden. In Zeeland bestaat na het ingaan van de maatregel van de spoorwegen al leen nog de mogelijkheid om m Ter- neuzen en Sas van Gent goederen aan te bieden voor de goederenspoorlijn die daar loopt. In Midden-Zeeland resteert volgens het voornemen van de NS alleen het laad- en losperron in Nieuwdorp nog. Voor het overige is men aangewezen op Bergen op Zoom of Roosendaal als het gaat om het aanbieden van goederen. De Zeeuwse overheid en het bedrijfs leven laten hel er evenwel niet bij zitten. Binnenkort voeren vertegen woordigers van de provincie, de ka mer van koophandel voor Noord- en Midden-Zeeland, enkele gemeenten cn van bedrijven een gesprek met onder anderen de directeur van de Nederlandse Spoorwegen over deze kwestie. Het laad- en losperron van de spoonvegen in Goes is één van de vijf perrons in Zeeland die worden opgehev B en w Oostburg houden vast aan minder subsidie voor Oranje comité OOSTBURG Het Oostburgse colle ge van b en w wijst bet bezwaar schrift van het plaatselijke oranjeco- mitë tegen de verlaging van de subsi die voor 1984 af. De gemeente wil niet terugkomen op het besluit om de subsidie van 75 cent naar 50 cent per inwoner terug te schroeven. B en w zijn van mening dat het oranjecomité in voorgaande jaren een zo groot deel van het budget aan prijzen en con sumpties uitgaf, dat er voldoende mogelijkheid is om te bezuinigen, j De vereniging is het hier niet mee eens In een bezwaarschrift wordt aangevoerd dat het college de bezui niging onvoldoende motiveert. Bo.; vendien verwijt het oranjecomitë het gemeentebestuur dat er niet eerder opmerkingen zijn gemaakt over de uitgaven. B en w vinden de bezwaren, in navol ging van het advies van de commissie beroep- en bezwaarschriften, niet steekhoudend In het vierjarenplan sociaal-cultureel werk dat in 1982 werd opgesteld, wordt de bezuiniging al aangekondigd. Het orapjecomité heeft geen gebruik gemaakt van de ruime mogelijkheid om vla de in spraak van het vierjarenplan bezwaar aan te tekenen tegen de voorgenomen korting op de subsidie. Het college stelt de raad dan ook voor het be zwaarschrift ongegrond te verklaren. De gemeenteraadsvergadering begint donderdag 19 januari om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 23